HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 HALLITUKSEN ESITYS VUOSIKOKOUKSELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 HALLITUKSEN ESITYS VUOSIKOKOUKSELLE"

Transkriptio

1 1 HELSINGINTAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA2013 HALLITUKSENESITYSVUOSIKOKOUKSELLE 1.YLEISTÄ HelsinginTaiteilijaseurary:ntarkoituksenaonedistääjavalvoahelsinkiläistenkuvataiteilijoidenyleisiä jayhteisiäammatillisia,taloudellisiajasosiaalisiaetujasekäedistääsuurenyleisönkuvataiteen tuntemustanäyttelytoiminnan,taidekasvatustoiminnan,luentojenjatiedotuksenkautta.näiden perustoimintojenohellaseurantoiminnanpainopisteenävuonna2013onnäyttelytoiminnan monipuolistaminen.taidelainaamolleopetus jakulttuuriministeriönerityisavustuksellakehitettyteos jataiteilijahakujärjestelmälisäätaidelainaamontaiteilijoidenjateostentunnettuuttajaerityisesti saavutettavuutta. Koulutustoiminnassapaneudutaantaiteenperusopetuksentoteuttamisenlisäksiaikuistentaiteen perusopetuksensuunnitelmalliseentoteuttamiseensekäjäsenillesuunnatuntäydennyskoulutuksen suunnitteluun.lisäksijatketaanaktiivistakulttuuripoliittistavaikuttamistayhteistyössäsekäitsenäisesti ettämuidentaiteilijajärjestöjenja yhteisöjenkanssa. GalleriaKatariinajaGalleriaRantakasarmiluovatyhdessäpohjanseurannäyttelytoiminnalle.Myös MalmitalonpitkäaikainennäyttelytoimintaonkiinteäosaHelsinginTaiteilijaseurankuvataidetarjontaa. HelsinginTaiteilijaseurankuvataidekoulujakurssikeskusedistävätyleistäkuvataidekasvatustaja tarjoavattyötilaisuuksiajäsenille.taidelainaamoedistäätaiteilijoidenyleistätunnettavuuttaja mahdollistaalaajamittaisennykytaiteenvälitystoiminnan. HelsinginTaiteilijaseurajatkaavuonna2013taloudentervehdyttämistoimenpiteitävuonna2011 laaditunstrategianmukaisesti.seurantarkoituksenaontehdäylijäämäisiätuloksia,jottataseeseen kertynytomanpääomanraskasalijäämäsaadaanpienennettyä.alijäämänkasvamistaonvauhdittanut vuonna2009seuralleverottajanseurallemääräämäarvonlisäverovelvollisuustaiteenvälitysmyynnistä jakurssikeskuksentoiminnasta.kaikkitoimintavuosistamahdollisestikertynytylijäämätullaansiis suunnitelmanmukaisestikäyttämäänalijäämänpienentämiseen. 2.JÄRJESTÖTOIMINTA 2.1.Jäsenistö Seuranjäsenistökoostuuyli750ammattikuvataiteilijasta.JäsenyyttävoivathakeaHelsinginkaupungissa asuvatammattikuvataiteilijat.jäsenhakutapahtuukaksikertaavuodessa.jäsenyydestäpäättäähallitus. 2.2.Jäsentoiminta HelsinginTaiteilijaseuranjäsentenammatillisiajataloudellisiaetujapystytääntukemaanentistä paremmin.syksyllä2012onotettukäyttöönseuranuudetkotisivut,joidenkauttamm.lainaamonja gallerioidenteoskokoelmienselailtavuusjalöydettävyysonhuomattavastiparantunut.uusillasivuilla odotetaanolevanmyönteisiävaikutuksiaseuranharjoittamaantaiteenvälitysmyyntiin.gallerioiden näyttelytilojenvuokrissasäilytetäännormaaliaedullisemmatjäsenhinnat.lisäksiselvitetään mahdollisuuksialisätäjäsenistönnäyttelymahdollisuuksiamm.yhteistyössähelsinginkaupungin kulttuuritoimenkanssa. Jäsententuotantoaesitelläänpaitsinäyttelyiden,myösverkkosivujenjaportfolioidenavulla. Toimintavuodenaikanaselvitetäänmahdollisuudetvaikuttaajäsentaiteilijoidentyöskentelyolosuhteisiin mm.parantamallatyöskentelytilojenvuokrausmahdollisuuksiayhteistyössähelsinginkaupungin tilahallinnonkanssa.tätätyötätehdäänhelsinginateljeetalosäätiönkautta,jossahelsingin Taiteilijaseurallaonvahvaedustus.Vuodenaikanajärjestetäänmyösjäsentapaamisiajakeskusteluiltoja muidentapahtumienyhteydessä.kurssikeskustarjoaajäsenistölleammattitaitoaylläpitävääja kehittäväätäydennyskoulutusta.

2 2 Seuranhallitusehdottaahyväksyttäväksiuudetsäännöt,joissaontarkennettuerityisestihallituksen tehtäviäjavastuita.myöspuheenjohtajanvalintasiirtyyuusiensääntöjenmyötäsyyskokouksen päätettäväksi.sääntöjäonmyösmoniltaosinpäivitettyvastaamaannykyistätoimintaympäristöäja terminologiaa.nämämuutoksetovatluonteeltaanstilistisiä. 2.3.Tiedotustoiminta Seurankotisivutonuusittusyksyllä2012.Uudetsivutpystyvätaikaisempaaparemmintoimimaan nopeanajaajantasaisenatiedotuskanavanasekäsisäisessäettäulkoisessatiedotuksessa.seuransisäistä tiedotustahoidetaanjäsenkirjein,joitalähetetäänpostitsekaksikertaavuodessa.lisäksinoinkerran kuukaudessalähetetäänsähköinenuutiskirje.myösjäsenkirjelähetetäändigitaalisenaversionaniille jäsenille,jotkailmoittavathaluavansasensähköpostiinsa.jäsenkirjeissätiedotetaanmuunmuassa näyttely jakoulutusmahdollisuuksista,haettavistaapurahoista,residensseistä,työtiloistajamuista ammattitaiteilijoitakoskevistaasioista.samattiedotovatluettavissaseurankotisivuiltajäsenet sivulta, jonnekootaanhyödyllistätietoajäsenille. Seuranulkoisentiedotustapahtuupääasiassatoimipaikkakohtaisestitapahtumatiedottamisenmuodossa (näyttelyt,tapahtumat).uudetkotisivuttoimivatmyösulkoisentiedotuksentärkeänäkanavana,antaen samallaulospäinkuvandynaamisestajaelävästäseurasta. 2.4.Yleiskokoukset Seurallaonvuosittainkaksiyleiskokousta;vuosikokouspidetäänkesäkuun15.päiväänmennessäja syyskokousjoulukuun15.päiväänmennessä. 2.5.Hallitus Seuranasioitahoitaahallitus,johonkuuluupuheenjohtaja,varapuheenjohtajasekäseitsemänjäsentä. Hallituskokoontuunoinkerrankuukaudessakäsittelemäänajankohtaisiaasioitajavalmistelemaan yleiskokouksissakäsiteltävätasiat. 2.6.Toimikunnat Seurallaonnäyttelytoimikunta,jokavalitseeGalleriaKatariinan,Malmitalongallerianja erikoisnäyttelyidennäytteilleasettajatsekäideoijaseuraagallerioidentoimintaa.toimikuntaankuuluu neljätaiteilijajäsentäjanäyttelysihteeri.toimikuntaideoimyösseurankutsu,vierailu ja ryhmänäyttelyitä. HallituksestakoottutyöryhmävalitseeGalleriaRantakasarmintaiteilijatainavuodeksikerrallaan. KalenterivuodeksinimettävätaidelainaamotoimikuntasuunnitteleejakehittääTaidelainaamon toimintaa.taidelainaamotoimikuntaannimetääntarpeenmukaantaiteilijajäseniä,seuranhenkilöstöäja muitaasiantuntijoita.kuvataidekoulussajakurssikeskuksessatoiminnankehittämistäsuunnittelee kussakinomakoulutoimikuntansa.koulutoimikuntiinkuuluutarpeenmukaanopettajakunnansekä henkilöstönedustajiajamuitaasiantuntijoita 2.7.Toimistojahenkilöstö SeurantoimistosijaitseeVäestöliitoltavuokratuissatiloissa,GalleriaKatariinanyhteydessäKalevankatu 16:ssa.Seurantoimintaajayleishallintoajohtaatoiminnanjohtajajataloushallinnostavastaa taloussihteeri.seurangraafisestailmeestä,kutsujen,julisteidenjagalleriaoppaidensuunnittelusta yhteistyössätoiminnanjohtajanjatoimipaikkojenvastaavienkanssavastaagraafikko. GalleriaKatariinantoiminnastajaseuranmuustanäyttelytoiminnastavastaanäyttelysihteeri.Galleria Katariinassatyöskenteleelisäksimääräaikaisenapalkkatuellinengalleria avustajajagalleria Rantakasarmillaonyhteyshenkilö.RikhardinkadunTaidelainaamostavastaataidelainaamonhoitaja, taidelainaamossatyöskenteleelisäksikaksitaidelainaamontyöntekijää,joistatoinenpalkkatuettuna. Kuvataidekoulunjakurssikeskuksentoiminnastavastaarehtori,kuvataidekoulullatyöskenteleemyös kurssisihteeri.kuvataidekoulussajakurssikeskuksessatyöskenteleesivutoimisinatuntiopettajinanoin kaksikymmentähelsingintaiteilijaseuraankuuluvaaammattitaiteilijaa.kuvataidekoulujakurssikeskus etsiiaktiivisestilisätilaakaapelitehtaalta,jossakoulujonyttoimii.

3 3 HelsinginTaiteilijaseuraottaatoimipisteisiinsätyöskentelemääntarpeenmukaantyöharjoittelijoitasekä työllistämisvarointuettujatyöntekijöitä.helsingintaiteilijaseuraontyönantajanapalvelulaitosten työnantajienyhdistysry:njäsen. 3.KULTTUURIPOLITIIKKA HelsinginTaiteilijaseuratyöskenteleepaikallisellajaalueellisellatasollakuvataiteenjakuvataiteilijoiden asemanparantamiseksi.tätätehdääntapaamallapaikallisiajavaltakunnallisiapäättäjiäjajärjestöjä. Seuraantaatarvittaessalausuntojajakannanottojakulttuuripoliittisiinkysymyksiin.Seuraharjoittaa taidekasvatustyötäjapyrkiiomaltaosaltaantekemäänhelsinkiäentistäparemmaksikulttuuri ja kuvataidekaupungiksi.helsingintaiteilijaseurallaonmoniayhteistyömuotojahelsinginkaupungin kulttuurikeskuksenkanssa.kaupungiltasaatavataloudellinentukipyritäänsaamaanseurantoimintaa vastaavalletasolle. ValtakunnallisellatasollaHelsinginTaiteilijaseuratoimiiyhteistyössäerityisestiopetus ja kulttuuriministeriönsekäopetushallituksenkanssa,muttamyöskuvataidealanjärjestöjen,liittojenja laitostensekäapurahojamyöntävientahojenkanssa. HelsinginTaiteilijaseurallaonjäsenyyksiätaiedustuksiaseuraavissayhteisöissä:Suomenlastenja nuortenkuvataidekoulujenliitto,pohjoismainentaideliitto,helsinginateljeetalosäätiö,galleristitryja SuomenKuvataidejärjestöjenliitto.Seurapyrkiiedistämäänjäsenyyksilläänjaedustuksillaan helsinkiläistentaiteilijoidenjahelsingintaiteilijaseuranasemaakyseisissäyhteisöissä. 4.TALOUS HelsinginTaiteilijaseurantalousperustuuomaanvarainhankintaanjaavustuksiin.Helsingin Taiteilijaseuratarvitseeomienedellytystensävahvistamisessaulkopuolistatukeakorkeatasoisen näyttely jakoulutustoiminnanylläpitämiseksi.taloudellisiatoimintaedellytyksiäparannetaan kehittämälläomaavarainhankintaajalöytämälläuusiayhteistyö jatukimuotojamyösyksityiseltä sektorilta.kaupunginjayhteiskunnantuenmäärääpyritäänaktiivisestilisäämään.julkisenrahoituksen muitakanaviatarvitaanrahoituksensaamiseksiuusientoimintamuotojenkehittämiseen. HelsinginTaiteilijaseurajatkaavuonna2013taloudentervehdyttämistoimenpiteitävuonna2011 laaditunstrategianmukaisesti.tämänlisäksivuoden2013aikanavahvistetaankannatusjäsentoimintaa varainhankintamuotona.seurantarkoituksenaontehdän.3000 ylijäämäisiätuloksia,jottataseeseen kertynytomanpääomanraskasalijäämäsaadaanpienennettyä.kaikkitoimintavuosistamahdollisesti kertynytylijäämätullaansiissuunnitelmanmukaisestikäyttämäänalijäämänpienentämiseen. 5.NÄYTTELY JATAIDELAINAAMOTOIMINTA GalleriaKatariina,GalleriaRantakasarmijaRikhardinkadunkirjastonTaidelainaamosekäsenyhteydessä toimivatpienetnäyttelytilatarthurjarikhardluovatyhdessäpohjanseurannäyttelytoiminnalle. Gallerioidennäyttelyohjelmatperustuvatvapaaseenvaltakunnalliseenhakuunsekäjurytettyihinja kuratoituihinnäyttelyhankkeisiinjakutsunäyttelyihin.lisäksiseuranjäsenilletarjotaannäyttelytilaa yhteistyössähelsinginkaupunginkulttuuriasiainkeskuksenkanssamalmitalongalleriassa.seuraetsii myösmahdollisuuksiajäsenistönteoksiaesitteleviennäyttelyidenjärjestämiseenkoti jaulkomailla. 5.1.GalleriaKatariina GalleriaKatariinanasemaajaprofiiliatunnettuna,korkeatasoisenajaarvostettunanykytaiteen näyttelypaikkanavahvistetaanedelleen.täsmämarkkinointiajatketaan,asiakaspohjaakehitetäänja luotujaverkostojapidetäänyllä.tämätapahtuulaatimallanäyttelyohjelmamoni ilmeiseksija kiinnostavaksisekähoitamallasuhteitataiteilijoihin,asiakkaisiin,yrityksiinjatiedotusvälineiden edustajiinhyvilläpalveluillajatapahtumilla. KunGalleriaRantakasarmintoimintamuotoonmuuttunutsyksystä2012alkaen,keskitetäänseuran näyttelytoimintaagalleriakatariinaan.galleriannäyttelytoimintaapyritäänlaajentamaanjakehittämään ns.studiotilalla,mikäliseurantoimistollelöydetäänuudettilatkaapelitehtaaltataitaidelainaamon yhteydestä.studiontoimintamallisuunnitellaanvuoden2013aikana.lisäksipyritäänkehittämään

4 4 projektiluonteisiajamuitanäyttelymahdollisuuksiakotimaassajaulkomailla.kahdenhotellinkanssa neuvotellaanmahdollisestayhteistyöstä. Gallerianprofiloitumistavahvistetaanmyöskehittämällätoimintaanykytaiteenmessuillakotimaassaja ulkomailla.yhteistyömuotojaja kumppaneitahaetaanaktiivisestierityisestiyrityksistäjauusia markkinointijatiedotusmuotojakehitetään.taiteilijakirjakokoelmantunnettavuuttakehitetään järjestämälläsyyskaudellataiteilijakirjanäyttely. JäsenistöllejärjestetäänjurytettyjoulunäyttelyGalleriaKatariinantiloissasekäkesälläkaikilleavoin kesänäyttelyjasyksylläjurytettybiennaali.croquis illatotetaanohjelmaanjaajankohtaisiaaiheita käsittelevätjäsenillataloitetaan Näyttelytjatapahtumat Vuonna2013galleriassajärjestetään17näyttelyäkolmenviikonjaksoissa.Näyttelynpitäjätvalitaan valtakunnallisestijakansainvälisestiavoimessahaussakahdestivuodessa.painopisteon yksityisnäyttelyissä,muttamyösryhmä jakutsunäyttelyitäjärjestetään.näyttelyohjelmaonpäätetty kevätkaudelle2013.syyskaudennäyttelytvalitaanmarras joulukuussa2012.kauteensisältyvät taiteilijakirjanäyttelyjajäsenistönjoulunäyttely MariaWolfram,maalauksia JariKylli,reliefejäjaveistoksia VaulaSiiskonen,maalauksia JukkaHuhtala,maalauksia AnuKauhaniemi,maalauksia LauraPohjonen,grafiikkaajainstallaatio JennySuhonen,maalauksia Ville VeikkoViikilä,maalauksia syyskausi2013taiteilijakirjanäyttely teemallinenjoulunäyttely Näyttelyidenyhteydessäpidetäänsäännöllisestiyleisölleavoimiataiteilijatapaamisia,te toja, keskusteluja,croquis piirustusiltojajaesitelmätilaisuuksia.taiteilijatapaaminen,jossayleisölläon mahdollisuuskeskustellataiteilijankanssa,onosajokaistanäyttelyä.te toja,keskusteluja,esitelmiä japoikkitaiteellisiatapahtumiajärjestetäänmuutamankerranvuodessanäyttelyihinliittyvistäaiheista. Vuodenaikanapidettävissäjäsenilloissakäsitelläänjäsenistölleajankohtaisiaaiheita. HelsinginJuhlaviikkojenaikaanelokuussaGalleriaKatariinaonosaGalleristitry:njärjestämääohjelmakokonaisuutta.Galleriakierroksillajamuissatapahtumissaonmukananoin30galleriaa.Taiteidenyönä galleriaonaukiiltaanastijailtaonohjelmallinen. Syys lokakuussaosallistutaanhabitarenyhteydessäjärjestettäviinarthelsinki2013 nykytaidemessuihintaitampereentaidemessuihin.messuosastollevalitaantaiteilijoitagalleria Katariinannäyttelyohjelmasta.Messujenyhteydessäluodaanteosmyynninohessauusia asiakaskontaktejajamarkkinoidaantulevaanäyttelyohjelmaa Erikoisnäyttelyt SyyskaudellaGalleriaKatariinassajärjestetäänjurytetty,avoimenhauntaiteilijakirjanäyttely. Taiteilijakirjatovatmaailmallatunnettujakasvavateostyyppi.Jäsenistölläonvuodesta2010lähtienollut mahdollisuusosallistuagalleriakatariinassasijaitsevaantaiteilijakirjojenmyyntikokoelmaan. Kokoelmaanliittyenonjärjestettyesitelmiäjaesittelyitä.Taiteilijakirjanäyttelynjärjestäminen mahdollistaasekätämäntaiteenalanettägalleriakatariinankokoelmanpromovointia. Loppuvuodestatoteutetaanviidettäkertaajäsennäyttelyjoulunaikaanliittyvälläteemalla.Joulunäyttely onjäsenistöllesuunnattu,jurytettynäyttely jatapahtumakokonaisuusgalleriakatariinassa.näyttelyn hakuonkaikillejäsenilleavoinjamahdollistaakohtuuhintaisennäkyvyydensuositussa keskustagalleriassa.

5 5 Kohdassa5.4.esitelläänvuoden2013muuterikoisnäyttelyt,jäsenistöllesuunnatutkesänäyttelyja biennaali Studio projekti GalleriaKatariinannäyttelytoimintaalaajennetaanjakehitetäänsuunnitellullastudiotilalla.Studiotilaksi ontarkoitusottaanykyinentoimistotila,kuntoimistosiirtyymahdollisestirikhardinkadunkirjastoontai Kaapelitehtaalle.Vuoden2013aikanastudio konseptinkehitystäjatketaan.studiotilamahdollistaa useampianäyttelyitävuodenaikanagalleriakatariinassa,kokeellistatoimintaa,tempauksiaja tapahtumia Myynti,markkinointi,tiedotusjasuhteetviiteryhmiin Näyttelykohtaistamarkkinointiahoidetaanyhteydenpidollayrityksiinjayksityistenjajulkistentahojen kokoelmiinsekäasiakasilloilla.kohdemarkkinointiaprofiloidaankunkinnäyttelynmukaisesti kokoelmille,yrityksille,harrastajillejakeräilijöille.huomiotakiinnitetäänmyöslähialueenasukkaidenja toimijoidentavoittamiseensekänäyttelyidenteemoihinsopiviintahoihin.arthelsinkinykytaidemessujenyhteydessäsyntyneitäkontaktejavaalitaan. Gallerianasemaajatunnettuuttavahvistetaansekälaaja alaisellaettätarkoinkohdennetulla tiedotuksella,kuinmyösjatkamallamäärätietoistaverkottumistataidealanjamuidentoimijoidenkanssa. Tavoitteellisellayhteydenpidollatiedotusvälineidenedustajiinhaetaantärkeäänäkyvyyttä. Vuonna2013GalleriaKatariinanvakituistaasiakaspohjaakasvatetaankäyttämälläsosiaalistamediaaja seurangruppo järjestelmäähyödynnetäänyhteydenpidossa.markkinointitoimenpiteenätehdäänsuoria yrityskäyntejäjataidemessuillatavoitetaanuusiaasiakaskuntia. Galleriankotisivutpidetäänhelpostilähestyttävinä,jottanepalvelevattaiteilijoiden,tiedotuksenja teosmyynnintarpeita.gallerioidenuusittumyyntikokoelmaseuranwww sivuillajatkaavakiintuneena jälkimarkkinoinninjaasiakas jataiteilijayhteistyönvälineenä.myyntikokoelmassaonmukanateoksia gallerioissanäyttelynpitäneiltätaiteilijoilta.myösuusiayhteistyömahdollisuuksiajamyyntikokoelman hyödyntämistäkehitetään,muunmuassaseuranyhteisenverkkomyynninkehitystyönohessa Yhteistyökumppanitjaulkomainenyhteistyö Vuoden2013aikanaGalleriaKatariinalleetsitäänuusiayhteistyökumppaneitayrityksistäjamuista toimijoista.yhteistyövoiollaesimerkiksiilmoitusvaihtoa,näyttelynlaajentamistayhteistyökumppanin tiloihin,rahallistatukeataiyhteistyökumppanintuotteita,yhteistyökumppaninnäkymistä painotuotteissaja/tainäyttelyidenavajaisissasekäyhteistyökumppaninjärjestämiätilaisuuksia galleriassajataidehankintoja.taiteilijakirjanäyttelylläonyhteistyökumppanijakahden helsinkiläishotellinkanssaneuvotellaanmahdollisestayhteistyöstä.taloudellinenyleistilanneasettaa näilletoimenpiteilleedelleenhaasteita. Ulkomaisennäyttely yhteistyönjatkomahdollisuuksiaselvitetään.kiinnostuksenkohteenaovat erityisestisaksa,pohjoismaatjabaltia.perustanaselvitystyölleonhyvinalkanutnäyttely ja taiteilijatapaamisyhteistyölatviansuuntaan Taiteilijakirjakokoelma Loppuvuodesta2010galleriaanperustetuntaiteilijakirjojenmyyntikokoelmantunnetuksitekemistä jatketaantiedotuksellajatapahtumilla.syyskaudella2013toteutetaantaiteilijakirjoihinperustuva näyttely.näyttelynyhteydessäjärjestetäänopastuksiajatapahtumia.näyttelynyhteistyökumppaninaon RikArt taiteilijakirjakokoelma Toimintaympäristö GalleriaKatariinatoimiiVäestöliitoltavuokratuissatiloissaosoitteessaKalevankatu16.Tilojen korkeatasoinenylläpitotukeelaadukastanäyttelytoimintaa,jotentukipalvelujentoimivuuteen kiinnitetäänerityistähuomiota.vuonna2013gallerianvalaistusjärjestelmääuusitaan.

6 5.2.GalleriaRantakasarmi UudentoimintamallinmukaanGalleriaRantakasarmijatkaakorkeatasoistanäyttelytoimintaansa enemmäntaiteilijavetoisesti.keskeisimpänämuutoksenaonnäyttelyvalvonnanjanäyttelytiedottamisen siirtäminennäyttelyäpitäväntaiteilijan/taiteilijaryhmänvastuulle.myösteosmyyntionjatkossa taiteilijanvastuulla.toisaaltahelsingintaiteilijaseuraeienääperimyyntiprovisiota.helsingin TaiteilijaseuravastaakuitenkintilanhallinnoinnistavuokrasuhteessaSuomenlinnanhoitokuntaan. Näyttelytilaonuudensopimuksenjatoimintamallinmukaisestiyhtäsaliapienempi,kuitenkinkäytössä onedelleenkin228m2näyttelytilaa. GalleriaRantakasarmillaeisiisoletoimintavuonna2013omaanäyttelysihteeriäeikäseurantarjoamaa näyttelyvalvontaa.tämätoisaaltanäkyyalentuneinanäyttelyvuokrina 5.2.1Näyttelytjatapahtumat GalleriaRantakasarminnäyttelyohjelmaperustuuavoimeenvaltakunnalliseenhakuun.Galleria Rantakasarmintoiminnantavoitteenaonjatkossakinedistäänykytaiteennäkyvyyttäjatuntemusta tarjoamallatilaajamahdollisuuksiaajatuksiajatunteitaherättävän,rajojakinrikkovantaiteen esittämisellejakokemiselle. Vuoden2013ohjelmaansisältyy12neljänviikonpituistanäyttelyäsekäSuomenlinnantoimijoiden perinteinenensimmäisenadventtiviikonlopuntapahtuma.kaikkiyksityisnäyttelyttoteutuvat salikohtaisina,galleriankahdessasalissaonsamanaikaisestiesilläerillisetyksityisnäyttelyt. Vuoden2013näyttelytovat: Sali 1: Leevi Kivisaari; Sali 2: Siiri Haarla Iiris Kaarlehto, Jenny Suhonen, Enni Suominen, Anna Uschanov AIRBAKERS: Tuula Toivola, Ninni Wager, Kika Wikman Vesa Hjort Päivi Pussila, Raimo Törhönen Ryhmä PLANKKO: Päivi Hintsanen, Aino Kaijaniemi, Virve Lilja, Anna Mäkelä Sali 1: Pauliina Aarnio&Sergio Simione; Sali 2: Anu Nirkko Arabian Taidegraafikot Sali 1: Johanna Lemettinen; Sali 2: Noora-Maija Tokee HTS kuvataidekoulun opettajat Pilvari Pirtola Suomenlinnan Arts-tapahtuma Sali 1: Lotta Esko; Sali 2: Taira Tiger Toimintaympäristö GalleriaRantakasarmitoimiiSuomenlinnanhoitokunnaltavuokratussatilassa(228m2)osoitteessa SuomenlinnaC1.Tilaonsuojeltu. 5.3.Malmitalongalleria HelsinginTaiteilijaseuratekeeyhteistyötäHelsinginkulttuurikeskuksenkanssaMalmitalongallerian näyttelyissä.vuonna2013yhteistyötäkehitetäänedelleentalonohjelmistoahuomioidenjatutkimalla mahdollisuuksianäyttely yhteistyöhönuseammankulttuuritalonkanssa. MalmitalongalleriatarjoaaHelsinginTaiteilijaseuranjäsenilleilmaistanäyttelytilaa,huolehtii kutsukorttienpainatuksestajapostituksestasekätiedotuksestajaavustaanäyttelynripustuksessaja teostenkuljetuksessa.malmitaloonmonipuolinenkulttuuripalveluidenja tapahtumientoimipiste,jossa onrunsaastikaikenikäisiäkävijöitä.seuranjäsenetvoivathakeanäyttelyaikaamalmitalongalleriaan kerranvuodessa.vuonna2013galleriassajärjestetään11näyttelyä.näyttelytonvalittukevät ja kesäkaudeksi2013.syyskaudennäyttelytvalitaanloppuvuodesta MaaritBjörkman Väliahdet,maalauksia HeikkiMäntymaa,valokuviajaperformanssi SebastianLindberg,maalauksia 6

7 MerviLakkala,maalauksia JuhanivonBoehm,maalauksia TairaTiger,maalauksia 5.4.Biennaali,kesänäyttelyjamuunäyttelytoiminta Biennaali Vuoden2013syyskaudellajärjestetäänkolmasHelsinginTaiteilijaseuranbiennaali.Jurytetynbiennaalin kevätkaudellajärjestettävähakuonavoinkaikillejäsenille Kesänäyttely Vuonna2013järjestetäänkaikillejäsenilleavointeemallinenHelsinginTaiteilijaseurankesänäyttely kulttuurikeskusstoangalleriatiloissa Katugalleria projekti Museokadun,EerikinkadunjaFleminginkadunkatugalleriatperustuvatajatukseen,ettäkuvataiteentulisi näkyä enemmän julkisessa tilassa. Katumaisema on täynnä kuvia, mutta mainoskuvat täyttävät eniten katutilaa.kuvatetsautuvattahtomattakinkaupunkilaistenmuistiin.vainharvalöytäätiensägallerioihin. Kuvataiteilija Magdalena Åbergin kehittelemä katugalleria toteutuu yhteistyössä Helsingin Energian kanssa vuonna 2013 kahdeksannen kerran. Magdalena Åberg valitsee Helsingin Taiteilijaseuran avustamanafleminginkadunkatugalleriaavartenkuusitaidemaalaria,eerikinkadunkatugalleriaankuusi valokuvaajaa ja Museokatua varten kuusi piirtäjää/graafikkoa. Tarkoituksena on saada kaksi teosta per taiteilija.kaikkiaanesilläolisisiis36teostakolmellaerikadulla Muunäyttelytoiminta Yhteistyöprojektittaiteenalantoimijoidenkanssakoti jaulkomaillaluovatmahdollisuuksiahelsingin Taiteilijaseuranjäsentaiteilijoille.TämänvuoksiHelsinginTaiteilijaseurakartoittaaaktiivisesti mahdollisuuksiatarjotajäsenilleennäyttelyprojektejasekäkotimaassaettäulkomailla.näyttelytoiminta omiengallerioidenulkopuolellavaatiiprojektiluontoisuudenvuoksimerkittävästitaloudellisia resursseja.projektittoteutetaanprojektiavartenhaetullajasaadullaerillisellätaloudellisella panostuksella. Vuonna2013käynnistetäänhakuprosessiinperustuvanäyttelytoimintaAllergiatalossa.Vuodenaikana järjestetäänviisinäyttelyä,kaksisekäkevät ettäsyyskaudellajayksipidempikesällä. 5.5.Taidelainaamo HelsinginTaiteilijaseuranjaHelsinginkaupunginkirjastonylläpitämäTaidelainaamotoimii Rikhardinkadunkirjastonpohjakerroksessa.Taiteilijaseuravastaalainaamonhallinnosta, asiakaspalvelusta,teosvälityksestä,näyttelyistä,tiedotuksesta,sopimuksista,vakuutuksistaja rahaliikenteestä.kaupunginkirjastoantaatoimitilathelsingintaiteilijaseurankäyttöönjaonmukana Taidelainaamonyhteydessäjärjestettävissätapahtumissa. TaidelainaamonvalikoimissaonHelsinginTaiteilijaseuranjäsentaiteilijoidenteoksia;maalauksia, veistoksia,valokuviajagrafiikkaa.taidelainaamonteoksetovatlainattavissajaostettavissa.taideteosten lisäksilainaamotarjoaaasiakkaillemonipuolistataiteeseenliittyvääasiantuntemusta,kutentietoa taiteilijoistajaheidäntoiminnastaan,teostentekniikoistajamateriaaleistasekäkehystyksestäja ripustuksesta Näyttelytjamuuttapahtumat Taidelainaamotilassaonesilläsäännöllisestivaihtuvamonipuolinennäyttelyripustus.Taidelainaamon yhteydessätoimiikaksipienimuotoistanäyttelytilaa:taidelainaamossasijaitsevanäyttelytilaarthurja RikhardinkadunkirjastonaulaansijoittuvaGalleriaRikhard.ArthurjaGalleriaRikhardovatmaksutta HelsinginTaiteilijaseuranjäsentenkäytössäjaniissäjärjestetäänvuoden2013aikanayhteensä23 yksityisnäyttelyä. 7

8 GalleriaRikhard Arthur tammikuu ULLA MAIJAVAITTINEN HARRIKOSONEN helmikuu MAARIAMÄRKÄLÄ HELGARUSANEN maaliskuu ANNAMÄKELÄ HANNAHOLMA huhtikuu EEVA MAIJAMANNINEN BAMBUHELLSTEDT toukokuu TARJAVEIJALAINEN VILLEHUHTANEN kesä TAPIOTUOMINEN BEATAJOUTSEN heinäkuu ELINALIIKANEN JAANAKIRJONEN elokuu JARIJÄRNSTRÖM KAARINAALSTA syyskuu SAMIPENNANEN REETTAHILTUNEN lokakuu ELENAMAIJALA MAIJA LIISAHEINÄLEHTO marraskuu MAIJAHELIN ÅVALL ISMOHYVÄRINEN joulukuu AULIKKINUKALA jouluripustus Taidelainaamotilaankootaanvuosittainkolmejäsenistölleavointateemanäyttelyä:helmikuussa syntymäpäiväripustus,kesä heinäkuussakesäripustusjajoulukuussajoulunäyttely. Taidelainaamotäyttäähelmikuussa18vuottajamerkkipäivääjuhlitaannäkyvästisunnuntaina SyntymäpäivänilottelevanripustuksenteemanaonPartyTime.Asiakkaillejataiteilijoille järjestettävänsyntymäpäiväjuhlanyhteyteentuleeohjelmaa,kutenesityksiätaitaiteilijatapaamisia. Täysi ikäinentaidelainaamokutsuumyöshelmikuussasuomenmuidentaidelainaamojenedustajat vierailullejatapaamiseenrikhardinkadunkirjastoon. KesäkuussakirjastonkirjatorniinkootaanHelsinki teemainennäyttelyjataidelainaamon kesäripustuksenteemaonsininenhetki. JoulukuussaTaidelainaamossatunnelmoidaanMuistojenjoulu ripustuksennostalgisessahengessä. Joulunäyttelynyhteyteenjärjestetäänperinteisestiasiakkaille,taiteilijoillejayhteistyökumppaneille joulutunnelmainenavajaispäiväglögitarjoiluineen. TaidelainaamovaaliipitkääjahedelmällistäyhteistyötäHelsinginkaupunginkirjastonkanssa: RikhardinkadunkirjastonkirjatorninnäyttelytilaanlaitetaankesäkuussaesillejoneljäsHelsinkiäripustus.Myöskaupunginkirjastonmuihintoimipisteisiinontarpeenmukaantarjollapienimuotoisia näyttelykokonaisuuksia,joidenlähtökohtanaonkirjallisuudenjakuvataiteenvuoropuhelu.näiden pienoisnäyttelyidenteemattoteutetaanyhteistyössäkunkinkirjastonhenkilökunnankanssa,hyödyntäen molempientahojenerityisosaamista.näyttelyidenyhteyteenvarataanpäivä,jollointaidelainaamon asiantuntijaonpaikallaesittelemässänäyttelyäjataidelainaamotoimintaa. TaiteidenyönäelokuussaTaidelainaamoonavoinnamyöhäiseeniltaanasti.Vuodenkävijämäärältään vilkkaimpaaniltaanjärjestetääntilanteenmukaantaiteellistaohjelmaa,kutentaiteilijatapaamisiatai esityksiä. Taidelainaamoosallistuisyksyllä2011ensimmäistäkertaaArtHelsinki nykytaidemessuille. Messukokemusolihyväjatoivaltavanmääränuusiaasiakaskontakteja.Vuonna2012 messuosallistuminenjäiväliin,muttalähtökohtaisestitaidelainaamoonsyksyllä2013esillä taidemessuilla.vaihtoehtonaontoteuttaasyyskaudenalkuunjokinmuutoimintaaelävöittäväja näkyvyyttätuovataidetapahtuma Tiedotus Taidelainaamontoiminnasta,tapahtumistajanäyttelyistätiedotetaanpainettujenesitteidenlisäksi sähköisestikattavastiasiakkaille,taiteilijoillejalehdistölle.taidelainaamollaonuudetmonipuolisesti toimivatkotisivut,joidenkuvagalleriassaesitelläänkattavastitaidelainaamonkauttavälitettäviäteoksia, sekäpaikallaoleviaettätilauksestatoimitettavia.sivustoltaontaiteilijoittainlinkitheidänkotisivuilleen. Taidelainaamontiedotuskäyttöönpainatetaanuusikolmikielinenesitevuodenalussa. 8

9 Toimintaympäristö Taidelainaamonnäyttely javarastotilatovatrajallisetjayhäkasvavateosmäärätuohaasteitateosten edustavaanjaturvalliseenesilläpitoon.vuonna2013panostetaanedelleenteosvalikoimanjatkuvaan vaihtuvuuteen,mm.kannustamallataiteilijoitapäivittämäänomaavalikoimaansasäännöllisesti. Edustavanyleisilmeenjatehokkaantilankäytönhaasteisiinpaneudutaanhuolellisesti,mm.panostamalla kiinnostaviinripustuksiinjauusimallasäilytysjärjestelyjäaiempaavaivattomamminkäytettäviksi taidelainaamo.fi Opetus jakulttuuriministeriöltäsaadulla8000 erityisavustuksellakehitetyttaidelainaamonuudet verkkosivutotettiinkäyttöönvuoden2012syksyllä.taidelainaamo.fi sivutovatyhä merkityksellisemmässäroolissataidelainaamonasiakaspalvelunvälineenä,runsaanteosvalikoiman esittelyssäjaesikatselussa. Uusillasivuillaonkehittynythakutoiminto,jonkakriteereinTaidelainaamonnoin4000teoksen valikoimaavoinytsujuvastiselatajajäsennellä.taidelainaamo.fimahdollistaasekä Taidelainaamotoiminnalleettäseuranjäsentaiteilijoillehuomionarvoisenlaajannäkyvyyden TaidelainaamotNyt! seminaari Taidelainaamontäyttäessä18vuottaonjuhlallisuuksienlisäksitarkoitusjärjestäämaaliskuussa2013 iltapäiväseminaari TaidelainaamotNyt!.Seminaarinkeskeisenäteemanaonperinteisentaidevälityksen rinnallekehitettävienuusienmarkkinointiviestintäteknologioidenmahdollisuudetjahaasteet. Tapahtumaankutsutaann.30eritaidelainaamojenedustajaaympäriSuomenjasejärjestetäänjoko RikhardinkadunkirjastossataijossainmuussaseminaariinsoveltuvassatilassaHelsingissä.Seminaarin tarkoituksenaonmyössaattaayhteenalantoimijoitajasitenedesauttaaverkostoitumistajaerilaisten yhteistyöaloitteidensyntymistä. TaidelainaamotNyt! seminaarinjärjestämisestäaiheutuviin kustannuksiinhaetaanavustustauudenmaantaidetoimikunnalta. 6.KOULUTUSTOIMINTA 6.1.Kuvataidekoulujakurssikeskus HelsinginTaiteilijaseurankoulutustoiminnantarkoituksenaonedistäälapsillejanuorillesuunnattua taidekasvatustoimintaa,tarjotakuvataiteenopiskelumahdollisuuksiakaikenikäisilletaiteenharrastajille sekäluodaansiomahdollisuuksiaopetustyötätekevilleseuranjäsentaiteilijoille.kuvataidekoulunopetus lapsillejanuorilleonopetussuunnitelmanmukaistakuvataiteenperusopetusta,teemallisialyhytkursseja sekätaidekasvatusprojekteja.kurssikeskuksenopetusontarkoitettuyli16 vuotiaillejakurssit järjestetäänyhteistyössäkansansivistystyönliitonopintokeskuksenkanssa.lisäksikurssikeskustarjoaa yrityksillejayksityishenkilöillelyhytkurssejajavirkistyspäiviä.koulutustoimintaatoteutetaanseuran ylläpitämässäkuvataidekoulussajakurssikeskuksessa,jotkatoimivatkaapelitehtaallaruoholahdessa sekäkesäkuukausinasuomenlinnassa Henkilökunta Kuvataidekoulullajakurssikeskuksellaonpäätoiminenrehtori.Opetustehtävissätyöskentelee sivutoimisinatuntiopettajinanoin20helsingintaiteilijaseuraankuuluvaa,pedagogisestisuuntautunutta ammattikuvataiteilijaa.kuvataidekoulunjakurssikeskuksenoppilastoimistoahoitaakurssisihteeri. Seurankaikkientoimipisteidenyleishallintoajohtaatoiminnanjohtajajatoimipisteidentaloushallinnosta vastaataloussihteeri.kurssikeskuksenjakuvataidekoulunavustajinatoimiityöharjoittelijoita1 6kk jaksoissa Toimitilat HelsinginTaiteilijaseurankuvataidekoulunjakurssikeskuksentilatsijaitsevatKaapelitehtaalla(A porras 3.kerros).Tilojenkokoon284m2.KesäkurssienpitämiseenSuomenlinnassavuokrataanopetustilat TaidekouluMaantiloista(SuomenlinnaB20).Toiminnanlaajentuessaonkasvanutmyösluokkatilojenja varastotilojentarve.lisätilansaaminenontavoitteenavuonna2013.vuonna2013kuvataidekoulunja

10 10 Kurssikeskuksentilojenilmanvaihtoapyritäänkehittämäänluokkajärjestelyillä.Kursseillakäytössä olevienliuottimienjahaitta aineidenvaikutuksetpyritäänminimoimaan Talous Taiteenperusopetusrahoitetaanoppilasmaksuilla,Helsinginkaupunginkulttuuri jakirjastolautakunnan myöntämällätoiminta avustuksellasekäopetusministeriönharkinnanvaraisellavaltionavustuksella. Mahdollisettaidekasvatusprojektittoteutetaanerityisavustustenturvin.Kuvataidekouluntavoitteenaon päästätuntiperustaisenvaltionavustuksenpiiriinvuonna2013.kurssikeskuksenjärjestämätkurssit rahoitetaankurssimaksuillajaksl:tasaatavallarahoituksella Tiedotustoiminta Kuvataidekoulunjakurssikeskuksenkuvataidekursseistalaaditaankolmekertaavuodessaesite,jota postitetaanoppilasrekisteriinkuuluvillehenkilöille,kirjastoihin,kulttuurikeskuksiin,kouluihinja päiväkoteihin.esitteitäonsaatavillamyösseurankaikissatoimipisteissä.koulutustoimintaaesitellään seurankotisivuillajakoulunfacebook sivuilla.kuvataidekoulunoppilaidenvanhemmatsaavattietoa opetuksestalukukaudenalussajaettavassakirjeessäsekävanhempainilloissa,joitajärjestetäänkerran lukuvuodessa.kuvataidekoulunjakurssikeskuksentoimintaaesitelläänlisäksimyöskaapelitehtaan kausiesitteissä, kotisivuillasekä yleisötapahtumissa.helsingintaiteilijaseuranuudet,lokakuussa2012 uudistuneetkotisivutmahdollistavatkuvataidekoulunjakurssikeskuksenopetuksenlaajemmanesittely jaopetuskäytön.tiedotuskäytäntöjäkehitelläännäiltäosinedelleenkoulutoimikunnissa. 6.2.TaiteenperusopetusHelsinginTaiteilijaseurankuvataidekoulussa Taiteenperusopetuksenyleinenoppimäärä HelsinginTaiteilijaseurankuvataidekouluantaakuvataiteenperusopetustayleisenoppimääränmukaan. Taiteenperusopetuksellatarkoitetaanoppivelvollisuuskoulunulkopuolista,tavoitteellistasekävuosittain etenevääkuvataiteenopetusta,jotajärjestetäänensisijaisestilapsillejanuorille.helsinginkaupungin kulttuuri jakirjastolautakuntahyväksyikuvataidekoulunuudenopetussuunnitelman jaseastui voimaan Opetussuunnitelmanmukaanopetuksensisällötjaopetusmetoditsuunnitellaanikäänja kehitysvaiheeseensopiviksi.opetustukeeoppilaidenpersoonallisuudenkehitystäjaantaaoppilaille kuvataiteessasellaisiatietojajataitoja,joidenavullaluodaanpohjaomallekuvailmaisulleja mahdollisuudethakeutuakuvataiteenammatilliseenjakorkea asteenkoulutukseen. HelsinginTaiteilijaseurankuvataidekouluviimeisteleejapäivittääuuttaopetussuunnitelmaa,joka noudattaataiteenperusopetuksenvisuaalistentaiteidenkuvataiteenlaajanoppimääränperusteita Opintovuosi Taiteenperusopetustaannetaan30opintoviikkoakestävänälukuvuotena,jokajakaantuu15 opintoviikonmittaisiinsyys jakevätlukukausiin.kevätlukukaudellaontalvilomataukojapääsiäisloma. Syyslukukaudellaonsyyslomataukoperuskoulujensyyslomaviikonmukaan.Kesäkurssitjärjestetään kesäkuunalustaelokuunpuoliväliin.lukukaudetpitenevät30opintoviikostakeskimäärin33 opintoviikkoon,kunkuvataidekoulusiirtyytaiteenperusopetuksenvisuaalistentaiteidenkuvataiteen laajaanoppimäärään.kesäkurssiopinnoillavoitäydentäätaiteenperusopetuksenopintosuorituksia Opetukseneteneminenjaopetusryhmät Taiteenperusopetusjakaantuukolmeenjaksoonikäkausittain:4 6 vuotiaidenvarhaiskasvatus, perusopinnot7 12 vuotiaille,sekäsyventävätopinnotyli13 vuotiaille.kuvataidekoulunopinnot aloitetaanoppilaaniänmukaisessaryhmässä.opiskelijaksiotetaanilmoittautumisjärjestyksessä Varhaisiänkuvataidekasvatus4 6 vuotiaille Opetuspohjautuulastenluontaiseenmielikuvituksen,leikinjatarinoidenmaailmaan.Piirustus,maalaus,muovailu,rakentelujapainotehtävätantavattuntumaaerilaisiinmateriaaleihin,työvälineisiinjakuvan tekemisenprosesseihin.

11 Perusopinnot7 12 vuotiaille Opetuksessatutustutaankuvallisenkielenmonimuotoisuuteenpiirustus,maalaus,muovailu, rakentelu japainotehtävienavulla.havainnoidaanympäristöäjaerimateriaalejamonipuolisesti mielikuvitustajatarinoitaunohtamatta.omantyöskentelynavullaopitaanvisuaalisenkielenperusteita: värioppia,sommittelua,anatomiaasekäajatustenjahavaintojenilmaisemistakuvallisesti.koulun siirtyessälaajaanoppimäärään,opiskelijatsuorittavatperusopintojenloppuvaiheessakahden lukuvuodenperiodiopinnot.periodiopintojenaikanaoppilaatsyventyvätgrafiikan,sarjakuvanja animaation,piirustuksenjamaalauksen,kuvanveistonjakeramiikan,tila jaympäristötaiteensekä digitaalisenvideo javalokuvataiteentekniikoihin.lisäksiperiodiopinnoissaopitaankokoamaan portfoliojaarvioimaanomaatyöskentelyäkirjallisesti Syventävätopinnotelityöpajatyli13 vuotiaille Koulussatoimiipiirustus maalaus työpaja,sarjakuvatyöpajasekälaajankuvataiteentyöpaja.laajan kuvataiteentyöpajassatehdäänkuvaamonillaeritekniikoilla,jaopiskellaansekä2 että3 ulotteista teostentekemistä.opinnoissasyvennetääntietoja,taitojajailmaisukeinojakullakinkuvataiteenalueella sekäkehitetäänhenkilökohtaistaluovaailmaisua.koulunsiirtyessälaajaanoppimäärään työpajatarjontaalaajennetaanseuraaviintaidemuotoihin:piirustusjamaalaus,kuvanveisto, arkkitehtuuri,ympäristösuunnittelu,muotoilu,grafiikka,keramiikka,tekstiili,valokuva,elokuvajavideo, sarjakuva,ympäristö jayhteisötaide,performanssijakuvamediasekämonitaiteellisettyömuodot. Syventävienopintojenpäätteeksiopiskelijoillaonmahdollisuussuorittaataiteenperusopetuksen visuaalistentaiteidenkuvataiteenlaajanoppimääränpäättötyö Oppilastyönäyttelyt Kuvataidekouluesitteleetoimintaansatoukokuussakoulunomissatiloissajärjestettävässä oppilastyönäyttelyssä.pienimuotoisianäyttelyitäpyritäänjärjestämäänmyösjulkisissatiloissakoulun ulkopuolella.näyttelyitäjärjestetäänmyösruoholahdenmetroasemalla,kellosaarenkadunlasivitriinissä jakaapelitehtaannäyttely jaaulatiloissa Opetuksenarviointi jakehitystyötyö Koulutoimikuntajaopettajainkokouksettekevätopetuksensuunnittelu,arviointi jakehitystyötä. Oppilastyönäyttelyidenyhteydessätehdäänkollektiivistaitsearviointiaopettajien,oppilaidenjaheidän vanhempiensaantamanpalautteenavulla.opettajainkokousvalitseelukuvuosittainyhteisen opetusteeman,johonliitetäänerilaisiaopetuskokonaisuuksiakunkinopettajanpainotustenmukaan. Opettajatkäyttävätopetuksensuunnitteluunjaarviointiinpäiväkirjaa.Opetustakehitetäänmyös opettajienjatkokoulutuksenavulla Virvatulimallinkäyttöönotto HelsinginTaiteilijaseuranKuvataidekoulukäynnistäävuonna2013oppilaitoksenitsearvioinninTaiteen perusopetusliitonsuunnittelemanns.virvatulimallinmukaisesti.virvatulimallinmukaanoppilaitosvoi muokataarviointimalliakuvataidekouluunsoveltuvaksijasuunnataarvioinninkohteetkouluntoiminnan kannaltatärkeinäpidettyihintoiminta alueisiin.virvatulihankkeenmukainenoppilaitoksenarviointi käynnistetäänkoulutoimikunnanjaopettajienyhteisestisuunnittelemallaoppilasarviointilomakkeella kevätlukukaudella2013.oppilasarviointiasuoritetaanjatkossavuosittainkuvataiteenperus ja syventävienopintojenopetusryhmissä.oppilaitoksenitsearviointiasuoritetaanopettajien,koulun henkilökunnan,hallinnonjaoppimisympäristönosaltavuorotellenkerran4:ssävuodessa.tarkoituksena HelsinginTaiteilijaseurankuvataidekoulunitsearvioinnissaontarkastellaoppilaitoksentoimintaaja saadaopiskelijoidenjaopettajienesittämätparannusehdotuksethuomionkohteeksi.virvatulimallitoimii välineenäkouluntoiminnanparantamisessa Taiteenperusopetuksenlaajanoppimääränmukaisetopinnot HelsinginTaiteilijaseurallaontavoitteenajärjestäätaiteenperusopetuksenvisuaalistentaiteiden kuvataiteenlaajanoppimääränmukaistaopetusta.tähänanotaanlupaaopetusministeriöltävuonna 2013,mikälijärjestämislupa anomuksiaotetaanvastaankyseisenävuotena Kesäkurssit Kuvataidekoulujärjestääkesä,heinä jaelokuussakesäkursseja7 16 vuotiaillelapsillejanuorillesekä lapsi vanhempi ryhmille.

12 Tietokoneavusteinenkoulutus HelsinginTaiteilijaseuranKuvataidekouluontarjonnuttietokoneavusteistataiteenperusopetusta vuodesta2011.koulunkäytössäolevattietokoneetpyritäänsaamaanosaksitaiteenperusopetusta antamallaopettajillelisäkoulutustatietokoneavusteiseenopetukseen.tietokoneenkäyttöpyritään liittämäänyhäenemmänluontaiseksiosaksikuvataiteenperus jasyventäviäopintoja. 6.3.HelsinginTaiteilijaseurankurssikeskus Kurssikeskuksenopetusontarkoitettupääsääntöisestiyli16 vuotiailletaiteenharrastajille.kurssien opiskelijaksiotetaanilmoittautumisjärjestyksessä Kokolukukaudenkestävätkurssit Kuvataidekursseillaannetaanopetustakerranviikossaneljän45min.kestävänopetustunninajan yhteensä12viikkoa.kurssienlaajuusonyhteensä48 66opintotuntia.Lisäksikurssikeskusjärjestää avoinateljee työpajansekäsiihenliittyviäkritiikkitilaisuuksia Erikois jaintensiivikurssit Erikois jaintensiivikursseilla(lyhytkursseilla)annetaanperiodimuotoisestiopetustakuvataiteen erityisaloilta.lyhytkurssienlaajuusonn.6 20t.Lyhytkurssejajärjestetäänsyys jatalvilomatauoilla Yksityisopetus Yksityisopetusonuusiopetusmuotoomaataidettapitkäjänteisestitekevilleharrastajille. Kurssikeskuksestavoivaratatapaamisajanopettajankanssa1 3tunniksi.Tarkoituksenaonkeskustellaja saadapalautettateoksista,pohtiayhdessäomantyöskentelynkokonaisuuttajatavoitteita. Ensitapaaminenjärjestetäänkoululla,myöhemminvoidaansopiaopettajankanssatapaamisen esimerkiksityöhuoneella Kesäkurssit Kesä,heinä jaelokuussajärjestetäänsuomenlinnassajakaapelitehtaallakuvataidekursseja.kurssit järjestetäänmaanantaistaperjantaihinkestävinäviikonjaksoinapäivä taiiltakursseina.niidenlaajuus vaihtelee20tunnista45opetustuntiin Pilottitaiteenperusopetukseen HelsinginTaiteilijaseurankurssikeskusjatkaasyksyllä2010alkanutta,aikuisilletaideharrastajille suunnattuapilottiryhmänkoulutusta.koulutuskestää3,5 4vuottajanoudattaavuodestatoiseen etenevääopetussuunnitelmaa.opiskelijasitoutuukolmenlukuvuodenajanosallistumaanviikoittaiseen opetukseen.neljäntenäopintovuotenatoteutetaanitsenäisestikuvataiteenpäättötyö.pilottitaiteen perusopetukseenopinnotkoostuvat10opintokokonaisuudestajaniitätäydentävistäkursseista. Tavoitteenaon,ettäensimmäistenpilottikurssienjälkeenopintojavoitaisiintarjotapysyvänäaikuisten taiteenperusopetusmuotonahelsingintaiteilijaseurankurssikeskuksessavuodesta2013alkaen AikuistenTaiteenperusopetuksenkehittämistiimihanke Pilottiopintojenopetussuunnitelmahankkeenarvioimiseksijakehittämiseksisekäopetussuunnitelman laatimiseksiperustettiinvuonna2011tiimi,johonkutsuttiinseitsemän(7)helsingintaiteilijaseuran kurssikeskuksentuntiopettajaajarehtori.suunnittelutiimikehittelivuonna2012edelleenopintojen sisältöäjarakennettajaviimeisteleevuoteen2013mennessäaikuistentaiteenperusopetuksen opetussuunnitelman.opetussuunnitelmanlaadinnassajaopintojenrakenteenkehittämisessäkäytetään hyväksijokäynnistetyiltäpilottikursseiltasaatavaatärkeääkäytännöntietoa.helsingintaiteilijaseuran kurssikeskusanoovirallistaaikuistentaiteenperusopetuksenjärjestämislupaahelsinginkaupungilta vuonna YhteistyöHelsinginseudunkesäyliopistonkanssa HelsinginseudunkesäyliopistojärjestääkurssikeskuksenvuokraamissatiloissaSuomenlinnassasekä KaapelitehtaallakuvataidekurssejakesäkuukausinayhteistyössäHelsinginTaiteilijaseurankanssa.

13 6.3.7.YhteistyöTaidekouluMaankanssa HelsinginTaiteilijaseuravuokraakesäkuukausiksiTaidekouluMaantilojaSuomenlinnasta.Taidekoulu MaataasvuokraaopetuskäyttöönHelsinginTaiteilijaseurankuvataidekoulunjakurssikeskuksenyhtä luokkaakerranviikossasyys jakevätlukukaudella Virkistyspäivätjatyöpajatyrityksille,yhteisöillejayksityishenkilöille Kurssikeskustarjoaayrityksille,yhteisöillesekäkoulujenjapäiväkotienhenkilökunnilletai yksityishenkilöillekuvataidealanopetuspalvelujasekäteemallisiavirkistyspäiviä.ohjelmanlaajuus, teemajatoteutuspaikkasovitaanpalveluntilaajankanssaerikseenkunkintilauksenyhteydessä Taiteilijaseuranjäsenistönkoulutus Kurssikeskuskartoittaavuonna2013tarvettajäsenistöntäydennyskoulutukselle.Kuvataiteilijoiden koulutukseenhaetaanlisärahoitusta,jottakurssihinnatpysyisivättaiteilijoilleedullisina. Täydennyskoulutuksenavullapyritääntarjoamaanjäsenistölleammattitaitoaylläpitäviäjaparantavia erikoiskurssejasekäammatillistakehitystäjaorientaatiotaparantavialuentoja. 7.JULKAISUTOIMINTA 7.1.Galleriaopas HelsinginTaiteilijaseurajulkaiseevaltakunnallistaGalleriaopastakaksikertaavuodessa.Galleriaopasta jaetaantaidettakuluttavalleyleisölleilmaiseksiilmoittajientoimipaikoissasekäravintoloissa, kirjastoissa,kulttuuritaloissa,matkailutoimistoissa,museoissajagallerioissa.hyvintunnetunoppaan markkinointiajatketaanedelleenvuonna2013muunmuassatarjoamallamonipuolisiailmoituspaketteja. 7.2Näyttelykalenteri HelsinginTaiteilijaseurannäyttelyitätiedotetaanjamarkkinoidaanvuonna2013sähköiselläesitteellä, jokakokoaayhteenkaikkiseuranjärjestämätnäyttelyt,joitaonvuodenaikananoin60.sähköinenesite ilmestyykaksikertaavuodessajaseonladattavissasekäluettavissaseurankotisivuilta.sähköisen esitteenlinkkiätiedotetaanvalitullekohderyhmälle.tiedotusjamarkkinointikohdennetaanlehdistölle, asiakkaillejayrityksille. 13

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

galleriat ja museot kevät 2010

galleriat ja museot kevät 2010 G A L L E R I A O PA S k e v ä t 2 0 1 3 galleriat ja museot kevät 2010 Helsinki Galleria Akvart 6 Alfa Art 7 Annantalo 17 Galleri Arbis 8 Galleria Art Frida 10 Art Kaarisilta 9 Avoin Taidekoulu 11 Frimodig-Kehys

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. HALLINTO Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä, ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

Kutsu Helsingin Taiteilijaseuran jäsenille

Kutsu Helsingin Taiteilijaseuran jäsenille JÄSENKIRJE MARRASKUU 2013 Kutsu Helsingin Taiteilijaseuran jäsenille Helsingin Taiteilijaseuran sääntömääräinen syyskokous Aika: maanantai 9.12.2013 alkaen klo 17.00 Paikka: Rikhardinkadun kirjasto, kokoushuone

Lisätiedot

Galleria Katariina Galleria Rantakasarmi Malmitalon galleria Arthur Galleria Rikhard

Galleria Katariina Galleria Rantakasarmi Malmitalon galleria Arthur Galleria Rikhard Näyttelykalenteri 2013 syksy Galleria Katariina Galleria Rantakasarmi Malmitalon galleria Arthur Galleria Rikhard www. h elsingi n ta i t ei lija s eu r a. fi www.taidel ainaa mo.fi Näyttelykalenteri,

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 3

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 3 Gunilla Helve, Mother Earth Day Dream T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 3 YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2013 JÄSENET Uudet taiteilijajäsenet vuonna 2013: Riitta Asanti, Nadezda Blagoeva, Tuomas Gustafsson

Lisätiedot

JÄSENKIRJE KESÄKUU 2012

JÄSENKIRJE KESÄKUU 2012 JÄSENKIRJE KESÄKUU 2012 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Taidemaalariliitto järjesti huhtikuussa seminaarin Taiteen vapaus ja perusoikeudet, jossa pohdittiin vapauden merkitystä taiteilijalle. Taiteen vapaudesta

Lisätiedot

FORUM BOX Tila taiteelle

FORUM BOX Tila taiteelle FORUM BOX Tila taiteelle TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisältö 1. Toiminnanjohtajan pohdintoja vuodesta 2012 s.2 2. Toiminta 2012 2.1. näyttely s. 4 2.2. mediabox s. 5 2.3. kouluprojekti s. 5 2.4. poikkitaiteellinen

Lisätiedot

Helsingin Taiteilijaseura ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2014. 4 Kokouksen pöytäkirjantarkistajien ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

Helsingin Taiteilijaseura ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2014. 4 Kokouksen pöytäkirjantarkistajien ja ääntenlaskijoiden (2) valinta JÄSENKIRJE 2 MAALISKUU 2014 KUTSU Helsingin Taiteilijaseura ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2014 Aika maanantai 31.3.2014 klo 17.00 Paikka Annantalon auditorio, Annankatu 30, 00100 Helsinki ESITYSLISTA

Lisätiedot

galleriat ja museot kevät 2010

galleriat ja museot kevät 2010 G A L L E R I A O P A S s y k s y 2 0 1 2 galleriat ja museot kevät 2010 Helsinki Galleria Akvart 6 Alfa Art 7 Annantalo 15 ANT Gallery 8 Galleri Arbis 9 Galleria Art Frida 10 Forum Box 10 Frimodig-kehys

Lisätiedot

Jarmo Kallinen: Talvipuutarha, 2010.

Jarmo Kallinen: Talvipuutarha, 2010. Jonna Johansson: E110, 2010. Pia Kousa: Topsy-Turvy-photostereo-synthesis II, 2010. Jarmo Kallinen: Talvipuutarha, 2010. Maria Wolfram: Naistenhuone, 2010. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Espoon Kuvataiteilijoiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. TIKKURILAN TEATTERI ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. TIKKURILAN TEATTERI ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu TOIMINTASUUNNITELMA 0 TIKKURILAN TEATTERI ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu Toimintasuunnitelma0. TIKKURILAN TEATTERI RY. YHDISTYKSEN TEHTÄVÄ Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää

Lisätiedot

Jäsenkirje 3 Maaliskuu 2015

Jäsenkirje 3 Maaliskuu 2015 Jäsenkirje 3 Maaliskuu 2015 KUTSU Helsingin Taiteilijaseura ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2015 Aika Maanantai 30.3.2015 klo 17.00 Paikka Annantalon auditorio, Annankatu 30, 00100 Helsinki ESITYSLISTA

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2011

Toimintakertomus vuodelta 2011 Saimaan Kameraseura ry 1 (5) Toimintakertomus vuodelta 2011 1.Yleistä Saimaan kameraseura ry on perustettu vuonna 1946, joten vuosi 2011 oli sen 66. toimintavuosi. Seuran jäsenistö oli erittäin aktiivista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lapin taiteilijaseura ry Kairatie 3 96200 ROVANIEMI 0504063632 lapintaiteilijaseura@gmail.com www.lapintaiteilijaseura.fi www.gallerianapa.fi 2 Lapin taiteilijaseura... 3 Galleria

Lisätiedot

Näyttelykalenteri kevät

Näyttelykalenteri kevät 2014 Näyttelykalenteri kevät Galleria Katariina Galleria Katariinan Studio Galleria Rantakasarmi Malmitalon galleria Arthur Galleria Rikhard www.helsingintaiteilijaseura.fi www.taidelainaamo.fi www.myyntikokoelma.fi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. TIKKURILAN TEATTERI ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu

TOIMINTASUUNNITELMA. TIKKURILAN TEATTERI ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TIKKURILAN TEATTERI ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu SISÄLLYSLUETTELO 1. TIKKURILAN TEATTERI RY 1 1.1 YHDISTYKSEN TEHTÄVÄ 1 1.2 TOIMINTAVUODEN TAVOITTEET

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012. TIKKURILAN TEATTERI ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu

TOIMINTASUUNNITELMA 2012. TIKKURILAN TEATTERI ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu TOIMINTASUUNNITELMA 0 TIKKURILAN TEATTERI ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu Toimintasuunnitelma0. TIKKURILAN TEATTERI RY. YHDISTYKSEN TEHTÄVÄ Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lapin taiteilijaseura ry Jorma Eton tie 6 96100 ROVANIEMI 050 406 3632 galleria@lapintaiteilijaseura.com www.lapintaiteilijaseura.fi www.gallerianapa.fi 1 Lapin taiteilijaseuran toimintakertomus

Lisätiedot

1996 Käsintehdyn japanin paperin ja paperiviiran valmistuskurssi,tosa-washin. 1998 Kirjansidontakurssi, Kalevi Tainio, Kuvataideakatemia Helsinki

1996 Käsintehdyn japanin paperin ja paperiviiran valmistuskurssi,tosa-washin. 1998 Kirjansidontakurssi, Kalevi Tainio, Kuvataideakatemia Helsinki 9.2.2009 päivitetty Marjatta Hanhijoki CV Täydentää Suomen Taiteilijaseuran Verkkomatrikkelin http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/ ja Taiteilijamatrikkelin, Kustannus oy Taide, 2005, tietoja Marjatta

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1. YLEISTÄ s. 2 2. ORGANISAATIO JA HALLINTO s. 2 2.1. Jäsenet s. 2 2.2. Hallitus ja työryhmät s. 3 2.3. Liiton kokoukset s. 3 2.4. Jäsenet

Lisätiedot

SISÄLTÖ / TOIMINTAKERTOMUS 2012

SISÄLTÖ / TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ / TOIMINTAKERTOMUS 2012 Yleistä, tilastoja toiminnasta... 3 Galleria AARNI... 4 Grafiikanpaja IIKKA... 5 Kurssitoiminta... 6 Taidelainaamo LAINA ja Nettilainaamo AINA... 7

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Lapin taiteilijaseura ry Valtakatu 26 96200 ROVANIEMI 0504063632 lapintaiteilijaseura@gmail.com www.lapintaiteilijaseura.fi www.gallerianapa.fi Vuosi 2012 lyhyesti... 3 Kansainvälisiä

Lisätiedot

PORIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 P-galleria Yrjönkatu 3, 28100 PORI 044 770 3773

PORIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 P-galleria Yrjönkatu 3, 28100 PORI 044 770 3773 1 PORIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 P-galleria Yrjönkatu 3, 28100 PORI 044 770 3773 www.porintaiteilijaseura.fi porin.taiteilijaseura@gmail.com YLEISTÄ Vuosi 2014 oli Porin Taiteilijaseura

Lisätiedot

Jäsenkirje 6/09 17.9.2009

Jäsenkirje 6/09 17.9.2009 SUOMEN TAIDEGRAAFIKOT ry Pieni Roobertinkatu 10, 00120 Helsinki, puh. 09 700 285 02, info@taidegraafikot.fi, www.taidegraafikot.fi Puheenjohtaja Teija Immonen, puh. 045 113 8077, teija.immonen@taidegraafikot.fi

Lisätiedot

!!!!!! SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014

!!!!!! SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Toimintavuosi2014oliYhdistyksen49.toimintavuosi. Yhdistyksensääntöjenmääräämätkokouksetpidettiin. YleistenkokoustenlisäksijäsenistölläonollutmahdollisuusvaikuttaaYhdistyksentoimintaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007. Anne Meskanen 13.9.-7.10.2007

TOIMINTAKERTOMUS 2007. Anne Meskanen 13.9.-7.10.2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Anne Meskanen 13.9.-7.10.2007 Sofi a Wilkman 18.7.-12.8.2007 Alli Savolainen 1.-25.2.2007 Pekka Hepoluhta 10.10.-4.11.2007 VUONNA 2007 Espoon Kuvataiteilijat ry:n toimipisteiden määrä

Lisätiedot

Lapin taiteilijaseura ry

Lapin taiteilijaseura ry 1 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Lapin taiteilijaseura ry Kairatie 3 96200 ROVANIEMI 050 406 3632 lapintaiteilijaseura@gmail.com www.lapintaiteilijaseura.fi www.gallerianapa.fi 2 Lapin taiteilijaseura... 3 Näyttelyt...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TIKKURILAN TEATTERI RY TIKKURILAN TEATTERI TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULU

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TIKKURILAN TEATTERI RY TIKKURILAN TEATTERI TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULU TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TIKKURILAN TEATTERI RY TIKKURILAN TEATTERI TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULU SISÄLLYSLUETTELO 1. TIKKURILAN TEATTERI RY 1.1 YHDISTYKSEN TEHTÄVÄ 1 1.2 NYKYINEN TOIMINTA 1 1.3

Lisätiedot