HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 HALLITUKSEN ESITYS VUOSIKOKOUKSELLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 HALLITUKSEN ESITYS VUOSIKOKOUKSELLE"

Transkriptio

1 1 HELSINGINTAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA2013 HALLITUKSENESITYSVUOSIKOKOUKSELLE 1.YLEISTÄ HelsinginTaiteilijaseurary:ntarkoituksenaonedistääjavalvoahelsinkiläistenkuvataiteilijoidenyleisiä jayhteisiäammatillisia,taloudellisiajasosiaalisiaetujasekäedistääsuurenyleisönkuvataiteen tuntemustanäyttelytoiminnan,taidekasvatustoiminnan,luentojenjatiedotuksenkautta.näiden perustoimintojenohellaseurantoiminnanpainopisteenävuonna2013onnäyttelytoiminnan monipuolistaminen.taidelainaamolleopetus jakulttuuriministeriönerityisavustuksellakehitettyteos jataiteilijahakujärjestelmälisäätaidelainaamontaiteilijoidenjateostentunnettuuttajaerityisesti saavutettavuutta. Koulutustoiminnassapaneudutaantaiteenperusopetuksentoteuttamisenlisäksiaikuistentaiteen perusopetuksensuunnitelmalliseentoteuttamiseensekäjäsenillesuunnatuntäydennyskoulutuksen suunnitteluun.lisäksijatketaanaktiivistakulttuuripoliittistavaikuttamistayhteistyössäsekäitsenäisesti ettämuidentaiteilijajärjestöjenja yhteisöjenkanssa. GalleriaKatariinajaGalleriaRantakasarmiluovatyhdessäpohjanseurannäyttelytoiminnalle.Myös MalmitalonpitkäaikainennäyttelytoimintaonkiinteäosaHelsinginTaiteilijaseurankuvataidetarjontaa. HelsinginTaiteilijaseurankuvataidekoulujakurssikeskusedistävätyleistäkuvataidekasvatustaja tarjoavattyötilaisuuksiajäsenille.taidelainaamoedistäätaiteilijoidenyleistätunnettavuuttaja mahdollistaalaajamittaisennykytaiteenvälitystoiminnan. HelsinginTaiteilijaseurajatkaavuonna2013taloudentervehdyttämistoimenpiteitävuonna2011 laaditunstrategianmukaisesti.seurantarkoituksenaontehdäylijäämäisiätuloksia,jottataseeseen kertynytomanpääomanraskasalijäämäsaadaanpienennettyä.alijäämänkasvamistaonvauhdittanut vuonna2009seuralleverottajanseurallemääräämäarvonlisäverovelvollisuustaiteenvälitysmyynnistä jakurssikeskuksentoiminnasta.kaikkitoimintavuosistamahdollisestikertynytylijäämätullaansiis suunnitelmanmukaisestikäyttämäänalijäämänpienentämiseen. 2.JÄRJESTÖTOIMINTA 2.1.Jäsenistö Seuranjäsenistökoostuuyli750ammattikuvataiteilijasta.JäsenyyttävoivathakeaHelsinginkaupungissa asuvatammattikuvataiteilijat.jäsenhakutapahtuukaksikertaavuodessa.jäsenyydestäpäättäähallitus. 2.2.Jäsentoiminta HelsinginTaiteilijaseuranjäsentenammatillisiajataloudellisiaetujapystytääntukemaanentistä paremmin.syksyllä2012onotettukäyttöönseuranuudetkotisivut,joidenkauttamm.lainaamonja gallerioidenteoskokoelmienselailtavuusjalöydettävyysonhuomattavastiparantunut.uusillasivuilla odotetaanolevanmyönteisiävaikutuksiaseuranharjoittamaantaiteenvälitysmyyntiin.gallerioiden näyttelytilojenvuokrissasäilytetäännormaaliaedullisemmatjäsenhinnat.lisäksiselvitetään mahdollisuuksialisätäjäsenistönnäyttelymahdollisuuksiamm.yhteistyössähelsinginkaupungin kulttuuritoimenkanssa. Jäsententuotantoaesitelläänpaitsinäyttelyiden,myösverkkosivujenjaportfolioidenavulla. Toimintavuodenaikanaselvitetäänmahdollisuudetvaikuttaajäsentaiteilijoidentyöskentelyolosuhteisiin mm.parantamallatyöskentelytilojenvuokrausmahdollisuuksiayhteistyössähelsinginkaupungin tilahallinnonkanssa.tätätyötätehdäänhelsinginateljeetalosäätiönkautta,jossahelsingin Taiteilijaseurallaonvahvaedustus.Vuodenaikanajärjestetäänmyösjäsentapaamisiajakeskusteluiltoja muidentapahtumienyhteydessä.kurssikeskustarjoaajäsenistölleammattitaitoaylläpitävääja kehittäväätäydennyskoulutusta.

2 2 Seuranhallitusehdottaahyväksyttäväksiuudetsäännöt,joissaontarkennettuerityisestihallituksen tehtäviäjavastuita.myöspuheenjohtajanvalintasiirtyyuusiensääntöjenmyötäsyyskokouksen päätettäväksi.sääntöjäonmyösmoniltaosinpäivitettyvastaamaannykyistätoimintaympäristöäja terminologiaa.nämämuutoksetovatluonteeltaanstilistisiä. 2.3.Tiedotustoiminta Seurankotisivutonuusittusyksyllä2012.Uudetsivutpystyvätaikaisempaaparemmintoimimaan nopeanajaajantasaisenatiedotuskanavanasekäsisäisessäettäulkoisessatiedotuksessa.seuransisäistä tiedotustahoidetaanjäsenkirjein,joitalähetetäänpostitsekaksikertaavuodessa.lisäksinoinkerran kuukaudessalähetetäänsähköinenuutiskirje.myösjäsenkirjelähetetäändigitaalisenaversionaniille jäsenille,jotkailmoittavathaluavansasensähköpostiinsa.jäsenkirjeissätiedotetaanmuunmuassa näyttely jakoulutusmahdollisuuksista,haettavistaapurahoista,residensseistä,työtiloistajamuista ammattitaiteilijoitakoskevistaasioista.samattiedotovatluettavissaseurankotisivuiltajäsenet sivulta, jonnekootaanhyödyllistätietoajäsenille. Seuranulkoisentiedotustapahtuupääasiassatoimipaikkakohtaisestitapahtumatiedottamisenmuodossa (näyttelyt,tapahtumat).uudetkotisivuttoimivatmyösulkoisentiedotuksentärkeänäkanavana,antaen samallaulospäinkuvandynaamisestajaelävästäseurasta. 2.4.Yleiskokoukset Seurallaonvuosittainkaksiyleiskokousta;vuosikokouspidetäänkesäkuun15.päiväänmennessäja syyskokousjoulukuun15.päiväänmennessä. 2.5.Hallitus Seuranasioitahoitaahallitus,johonkuuluupuheenjohtaja,varapuheenjohtajasekäseitsemänjäsentä. Hallituskokoontuunoinkerrankuukaudessakäsittelemäänajankohtaisiaasioitajavalmistelemaan yleiskokouksissakäsiteltävätasiat. 2.6.Toimikunnat Seurallaonnäyttelytoimikunta,jokavalitseeGalleriaKatariinan,Malmitalongallerianja erikoisnäyttelyidennäytteilleasettajatsekäideoijaseuraagallerioidentoimintaa.toimikuntaankuuluu neljätaiteilijajäsentäjanäyttelysihteeri.toimikuntaideoimyösseurankutsu,vierailu ja ryhmänäyttelyitä. HallituksestakoottutyöryhmävalitseeGalleriaRantakasarmintaiteilijatainavuodeksikerrallaan. KalenterivuodeksinimettävätaidelainaamotoimikuntasuunnitteleejakehittääTaidelainaamon toimintaa.taidelainaamotoimikuntaannimetääntarpeenmukaantaiteilijajäseniä,seuranhenkilöstöäja muitaasiantuntijoita.kuvataidekoulussajakurssikeskuksessatoiminnankehittämistäsuunnittelee kussakinomakoulutoimikuntansa.koulutoimikuntiinkuuluutarpeenmukaanopettajakunnansekä henkilöstönedustajiajamuitaasiantuntijoita 2.7.Toimistojahenkilöstö SeurantoimistosijaitseeVäestöliitoltavuokratuissatiloissa,GalleriaKatariinanyhteydessäKalevankatu 16:ssa.Seurantoimintaajayleishallintoajohtaatoiminnanjohtajajataloushallinnostavastaa taloussihteeri.seurangraafisestailmeestä,kutsujen,julisteidenjagalleriaoppaidensuunnittelusta yhteistyössätoiminnanjohtajanjatoimipaikkojenvastaavienkanssavastaagraafikko. GalleriaKatariinantoiminnastajaseuranmuustanäyttelytoiminnastavastaanäyttelysihteeri.Galleria Katariinassatyöskenteleelisäksimääräaikaisenapalkkatuellinengalleria avustajajagalleria Rantakasarmillaonyhteyshenkilö.RikhardinkadunTaidelainaamostavastaataidelainaamonhoitaja, taidelainaamossatyöskenteleelisäksikaksitaidelainaamontyöntekijää,joistatoinenpalkkatuettuna. Kuvataidekoulunjakurssikeskuksentoiminnastavastaarehtori,kuvataidekoulullatyöskenteleemyös kurssisihteeri.kuvataidekoulussajakurssikeskuksessatyöskenteleesivutoimisinatuntiopettajinanoin kaksikymmentähelsingintaiteilijaseuraankuuluvaaammattitaiteilijaa.kuvataidekoulujakurssikeskus etsiiaktiivisestilisätilaakaapelitehtaalta,jossakoulujonyttoimii.

3 3 HelsinginTaiteilijaseuraottaatoimipisteisiinsätyöskentelemääntarpeenmukaantyöharjoittelijoitasekä työllistämisvarointuettujatyöntekijöitä.helsingintaiteilijaseuraontyönantajanapalvelulaitosten työnantajienyhdistysry:njäsen. 3.KULTTUURIPOLITIIKKA HelsinginTaiteilijaseuratyöskenteleepaikallisellajaalueellisellatasollakuvataiteenjakuvataiteilijoiden asemanparantamiseksi.tätätehdääntapaamallapaikallisiajavaltakunnallisiapäättäjiäjajärjestöjä. Seuraantaatarvittaessalausuntojajakannanottojakulttuuripoliittisiinkysymyksiin.Seuraharjoittaa taidekasvatustyötäjapyrkiiomaltaosaltaantekemäänhelsinkiäentistäparemmaksikulttuuri ja kuvataidekaupungiksi.helsingintaiteilijaseurallaonmoniayhteistyömuotojahelsinginkaupungin kulttuurikeskuksenkanssa.kaupungiltasaatavataloudellinentukipyritäänsaamaanseurantoimintaa vastaavalletasolle. ValtakunnallisellatasollaHelsinginTaiteilijaseuratoimiiyhteistyössäerityisestiopetus ja kulttuuriministeriönsekäopetushallituksenkanssa,muttamyöskuvataidealanjärjestöjen,liittojenja laitostensekäapurahojamyöntävientahojenkanssa. HelsinginTaiteilijaseurallaonjäsenyyksiätaiedustuksiaseuraavissayhteisöissä:Suomenlastenja nuortenkuvataidekoulujenliitto,pohjoismainentaideliitto,helsinginateljeetalosäätiö,galleristitryja SuomenKuvataidejärjestöjenliitto.Seurapyrkiiedistämäänjäsenyyksilläänjaedustuksillaan helsinkiläistentaiteilijoidenjahelsingintaiteilijaseuranasemaakyseisissäyhteisöissä. 4.TALOUS HelsinginTaiteilijaseurantalousperustuuomaanvarainhankintaanjaavustuksiin.Helsingin Taiteilijaseuratarvitseeomienedellytystensävahvistamisessaulkopuolistatukeakorkeatasoisen näyttely jakoulutustoiminnanylläpitämiseksi.taloudellisiatoimintaedellytyksiäparannetaan kehittämälläomaavarainhankintaajalöytämälläuusiayhteistyö jatukimuotojamyösyksityiseltä sektorilta.kaupunginjayhteiskunnantuenmäärääpyritäänaktiivisestilisäämään.julkisenrahoituksen muitakanaviatarvitaanrahoituksensaamiseksiuusientoimintamuotojenkehittämiseen. HelsinginTaiteilijaseurajatkaavuonna2013taloudentervehdyttämistoimenpiteitävuonna2011 laaditunstrategianmukaisesti.tämänlisäksivuoden2013aikanavahvistetaankannatusjäsentoimintaa varainhankintamuotona.seurantarkoituksenaontehdän.3000 ylijäämäisiätuloksia,jottataseeseen kertynytomanpääomanraskasalijäämäsaadaanpienennettyä.kaikkitoimintavuosistamahdollisesti kertynytylijäämätullaansiissuunnitelmanmukaisestikäyttämäänalijäämänpienentämiseen. 5.NÄYTTELY JATAIDELAINAAMOTOIMINTA GalleriaKatariina,GalleriaRantakasarmijaRikhardinkadunkirjastonTaidelainaamosekäsenyhteydessä toimivatpienetnäyttelytilatarthurjarikhardluovatyhdessäpohjanseurannäyttelytoiminnalle. Gallerioidennäyttelyohjelmatperustuvatvapaaseenvaltakunnalliseenhakuunsekäjurytettyihinja kuratoituihinnäyttelyhankkeisiinjakutsunäyttelyihin.lisäksiseuranjäsenilletarjotaannäyttelytilaa yhteistyössähelsinginkaupunginkulttuuriasiainkeskuksenkanssamalmitalongalleriassa.seuraetsii myösmahdollisuuksiajäsenistönteoksiaesitteleviennäyttelyidenjärjestämiseenkoti jaulkomailla. 5.1.GalleriaKatariina GalleriaKatariinanasemaajaprofiiliatunnettuna,korkeatasoisenajaarvostettunanykytaiteen näyttelypaikkanavahvistetaanedelleen.täsmämarkkinointiajatketaan,asiakaspohjaakehitetäänja luotujaverkostojapidetäänyllä.tämätapahtuulaatimallanäyttelyohjelmamoni ilmeiseksija kiinnostavaksisekähoitamallasuhteitataiteilijoihin,asiakkaisiin,yrityksiinjatiedotusvälineiden edustajiinhyvilläpalveluillajatapahtumilla. KunGalleriaRantakasarmintoimintamuotoonmuuttunutsyksystä2012alkaen,keskitetäänseuran näyttelytoimintaagalleriakatariinaan.galleriannäyttelytoimintaapyritäänlaajentamaanjakehittämään ns.studiotilalla,mikäliseurantoimistollelöydetäänuudettilatkaapelitehtaaltataitaidelainaamon yhteydestä.studiontoimintamallisuunnitellaanvuoden2013aikana.lisäksipyritäänkehittämään

4 4 projektiluonteisiajamuitanäyttelymahdollisuuksiakotimaassajaulkomailla.kahdenhotellinkanssa neuvotellaanmahdollisestayhteistyöstä. Gallerianprofiloitumistavahvistetaanmyöskehittämällätoimintaanykytaiteenmessuillakotimaassaja ulkomailla.yhteistyömuotojaja kumppaneitahaetaanaktiivisestierityisestiyrityksistäjauusia markkinointijatiedotusmuotojakehitetään.taiteilijakirjakokoelmantunnettavuuttakehitetään järjestämälläsyyskaudellataiteilijakirjanäyttely. JäsenistöllejärjestetäänjurytettyjoulunäyttelyGalleriaKatariinantiloissasekäkesälläkaikilleavoin kesänäyttelyjasyksylläjurytettybiennaali.croquis illatotetaanohjelmaanjaajankohtaisiaaiheita käsittelevätjäsenillataloitetaan Näyttelytjatapahtumat Vuonna2013galleriassajärjestetään17näyttelyäkolmenviikonjaksoissa.Näyttelynpitäjätvalitaan valtakunnallisestijakansainvälisestiavoimessahaussakahdestivuodessa.painopisteon yksityisnäyttelyissä,muttamyösryhmä jakutsunäyttelyitäjärjestetään.näyttelyohjelmaonpäätetty kevätkaudelle2013.syyskaudennäyttelytvalitaanmarras joulukuussa2012.kauteensisältyvät taiteilijakirjanäyttelyjajäsenistönjoulunäyttely MariaWolfram,maalauksia JariKylli,reliefejäjaveistoksia VaulaSiiskonen,maalauksia JukkaHuhtala,maalauksia AnuKauhaniemi,maalauksia LauraPohjonen,grafiikkaajainstallaatio JennySuhonen,maalauksia Ville VeikkoViikilä,maalauksia syyskausi2013taiteilijakirjanäyttely teemallinenjoulunäyttely Näyttelyidenyhteydessäpidetäänsäännöllisestiyleisölleavoimiataiteilijatapaamisia,te toja, keskusteluja,croquis piirustusiltojajaesitelmätilaisuuksia.taiteilijatapaaminen,jossayleisölläon mahdollisuuskeskustellataiteilijankanssa,onosajokaistanäyttelyä.te toja,keskusteluja,esitelmiä japoikkitaiteellisiatapahtumiajärjestetäänmuutamankerranvuodessanäyttelyihinliittyvistäaiheista. Vuodenaikanapidettävissäjäsenilloissakäsitelläänjäsenistölleajankohtaisiaaiheita. HelsinginJuhlaviikkojenaikaanelokuussaGalleriaKatariinaonosaGalleristitry:njärjestämääohjelmakokonaisuutta.Galleriakierroksillajamuissatapahtumissaonmukananoin30galleriaa.Taiteidenyönä galleriaonaukiiltaanastijailtaonohjelmallinen. Syys lokakuussaosallistutaanhabitarenyhteydessäjärjestettäviinarthelsinki2013 nykytaidemessuihintaitampereentaidemessuihin.messuosastollevalitaantaiteilijoitagalleria Katariinannäyttelyohjelmasta.Messujenyhteydessäluodaanteosmyynninohessauusia asiakaskontaktejajamarkkinoidaantulevaanäyttelyohjelmaa Erikoisnäyttelyt SyyskaudellaGalleriaKatariinassajärjestetäänjurytetty,avoimenhauntaiteilijakirjanäyttely. Taiteilijakirjatovatmaailmallatunnettujakasvavateostyyppi.Jäsenistölläonvuodesta2010lähtienollut mahdollisuusosallistuagalleriakatariinassasijaitsevaantaiteilijakirjojenmyyntikokoelmaan. Kokoelmaanliittyenonjärjestettyesitelmiäjaesittelyitä.Taiteilijakirjanäyttelynjärjestäminen mahdollistaasekätämäntaiteenalanettägalleriakatariinankokoelmanpromovointia. Loppuvuodestatoteutetaanviidettäkertaajäsennäyttelyjoulunaikaanliittyvälläteemalla.Joulunäyttely onjäsenistöllesuunnattu,jurytettynäyttely jatapahtumakokonaisuusgalleriakatariinassa.näyttelyn hakuonkaikillejäsenilleavoinjamahdollistaakohtuuhintaisennäkyvyydensuositussa keskustagalleriassa.

5 5 Kohdassa5.4.esitelläänvuoden2013muuterikoisnäyttelyt,jäsenistöllesuunnatutkesänäyttelyja biennaali Studio projekti GalleriaKatariinannäyttelytoimintaalaajennetaanjakehitetäänsuunnitellullastudiotilalla.Studiotilaksi ontarkoitusottaanykyinentoimistotila,kuntoimistosiirtyymahdollisestirikhardinkadunkirjastoontai Kaapelitehtaalle.Vuoden2013aikanastudio konseptinkehitystäjatketaan.studiotilamahdollistaa useampianäyttelyitävuodenaikanagalleriakatariinassa,kokeellistatoimintaa,tempauksiaja tapahtumia Myynti,markkinointi,tiedotusjasuhteetviiteryhmiin Näyttelykohtaistamarkkinointiahoidetaanyhteydenpidollayrityksiinjayksityistenjajulkistentahojen kokoelmiinsekäasiakasilloilla.kohdemarkkinointiaprofiloidaankunkinnäyttelynmukaisesti kokoelmille,yrityksille,harrastajillejakeräilijöille.huomiotakiinnitetäänmyöslähialueenasukkaidenja toimijoidentavoittamiseensekänäyttelyidenteemoihinsopiviintahoihin.arthelsinkinykytaidemessujenyhteydessäsyntyneitäkontaktejavaalitaan. Gallerianasemaajatunnettuuttavahvistetaansekälaaja alaisellaettätarkoinkohdennetulla tiedotuksella,kuinmyösjatkamallamäärätietoistaverkottumistataidealanjamuidentoimijoidenkanssa. Tavoitteellisellayhteydenpidollatiedotusvälineidenedustajiinhaetaantärkeäänäkyvyyttä. Vuonna2013GalleriaKatariinanvakituistaasiakaspohjaakasvatetaankäyttämälläsosiaalistamediaaja seurangruppo järjestelmäähyödynnetäänyhteydenpidossa.markkinointitoimenpiteenätehdäänsuoria yrityskäyntejäjataidemessuillatavoitetaanuusiaasiakaskuntia. Galleriankotisivutpidetäänhelpostilähestyttävinä,jottanepalvelevattaiteilijoiden,tiedotuksenja teosmyynnintarpeita.gallerioidenuusittumyyntikokoelmaseuranwww sivuillajatkaavakiintuneena jälkimarkkinoinninjaasiakas jataiteilijayhteistyönvälineenä.myyntikokoelmassaonmukanateoksia gallerioissanäyttelynpitäneiltätaiteilijoilta.myösuusiayhteistyömahdollisuuksiajamyyntikokoelman hyödyntämistäkehitetään,muunmuassaseuranyhteisenverkkomyynninkehitystyönohessa Yhteistyökumppanitjaulkomainenyhteistyö Vuoden2013aikanaGalleriaKatariinalleetsitäänuusiayhteistyökumppaneitayrityksistäjamuista toimijoista.yhteistyövoiollaesimerkiksiilmoitusvaihtoa,näyttelynlaajentamistayhteistyökumppanin tiloihin,rahallistatukeataiyhteistyökumppanintuotteita,yhteistyökumppaninnäkymistä painotuotteissaja/tainäyttelyidenavajaisissasekäyhteistyökumppaninjärjestämiätilaisuuksia galleriassajataidehankintoja.taiteilijakirjanäyttelylläonyhteistyökumppanijakahden helsinkiläishotellinkanssaneuvotellaanmahdollisestayhteistyöstä.taloudellinenyleistilanneasettaa näilletoimenpiteilleedelleenhaasteita. Ulkomaisennäyttely yhteistyönjatkomahdollisuuksiaselvitetään.kiinnostuksenkohteenaovat erityisestisaksa,pohjoismaatjabaltia.perustanaselvitystyölleonhyvinalkanutnäyttely ja taiteilijatapaamisyhteistyölatviansuuntaan Taiteilijakirjakokoelma Loppuvuodesta2010galleriaanperustetuntaiteilijakirjojenmyyntikokoelmantunnetuksitekemistä jatketaantiedotuksellajatapahtumilla.syyskaudella2013toteutetaantaiteilijakirjoihinperustuva näyttely.näyttelynyhteydessäjärjestetäänopastuksiajatapahtumia.näyttelynyhteistyökumppaninaon RikArt taiteilijakirjakokoelma Toimintaympäristö GalleriaKatariinatoimiiVäestöliitoltavuokratuissatiloissaosoitteessaKalevankatu16.Tilojen korkeatasoinenylläpitotukeelaadukastanäyttelytoimintaa,jotentukipalvelujentoimivuuteen kiinnitetäänerityistähuomiota.vuonna2013gallerianvalaistusjärjestelmääuusitaan.

6 5.2.GalleriaRantakasarmi UudentoimintamallinmukaanGalleriaRantakasarmijatkaakorkeatasoistanäyttelytoimintaansa enemmäntaiteilijavetoisesti.keskeisimpänämuutoksenaonnäyttelyvalvonnanjanäyttelytiedottamisen siirtäminennäyttelyäpitäväntaiteilijan/taiteilijaryhmänvastuulle.myösteosmyyntionjatkossa taiteilijanvastuulla.toisaaltahelsingintaiteilijaseuraeienääperimyyntiprovisiota.helsingin TaiteilijaseuravastaakuitenkintilanhallinnoinnistavuokrasuhteessaSuomenlinnanhoitokuntaan. Näyttelytilaonuudensopimuksenjatoimintamallinmukaisestiyhtäsaliapienempi,kuitenkinkäytössä onedelleenkin228m2näyttelytilaa. GalleriaRantakasarmillaeisiisoletoimintavuonna2013omaanäyttelysihteeriäeikäseurantarjoamaa näyttelyvalvontaa.tämätoisaaltanäkyyalentuneinanäyttelyvuokrina 5.2.1Näyttelytjatapahtumat GalleriaRantakasarminnäyttelyohjelmaperustuuavoimeenvaltakunnalliseenhakuun.Galleria Rantakasarmintoiminnantavoitteenaonjatkossakinedistäänykytaiteennäkyvyyttäjatuntemusta tarjoamallatilaajamahdollisuuksiaajatuksiajatunteitaherättävän,rajojakinrikkovantaiteen esittämisellejakokemiselle. Vuoden2013ohjelmaansisältyy12neljänviikonpituistanäyttelyäsekäSuomenlinnantoimijoiden perinteinenensimmäisenadventtiviikonlopuntapahtuma.kaikkiyksityisnäyttelyttoteutuvat salikohtaisina,galleriankahdessasalissaonsamanaikaisestiesilläerillisetyksityisnäyttelyt. Vuoden2013näyttelytovat: Sali 1: Leevi Kivisaari; Sali 2: Siiri Haarla Iiris Kaarlehto, Jenny Suhonen, Enni Suominen, Anna Uschanov AIRBAKERS: Tuula Toivola, Ninni Wager, Kika Wikman Vesa Hjort Päivi Pussila, Raimo Törhönen Ryhmä PLANKKO: Päivi Hintsanen, Aino Kaijaniemi, Virve Lilja, Anna Mäkelä Sali 1: Pauliina Aarnio&Sergio Simione; Sali 2: Anu Nirkko Arabian Taidegraafikot Sali 1: Johanna Lemettinen; Sali 2: Noora-Maija Tokee HTS kuvataidekoulun opettajat Pilvari Pirtola Suomenlinnan Arts-tapahtuma Sali 1: Lotta Esko; Sali 2: Taira Tiger Toimintaympäristö GalleriaRantakasarmitoimiiSuomenlinnanhoitokunnaltavuokratussatilassa(228m2)osoitteessa SuomenlinnaC1.Tilaonsuojeltu. 5.3.Malmitalongalleria HelsinginTaiteilijaseuratekeeyhteistyötäHelsinginkulttuurikeskuksenkanssaMalmitalongallerian näyttelyissä.vuonna2013yhteistyötäkehitetäänedelleentalonohjelmistoahuomioidenjatutkimalla mahdollisuuksianäyttely yhteistyöhönuseammankulttuuritalonkanssa. MalmitalongalleriatarjoaaHelsinginTaiteilijaseuranjäsenilleilmaistanäyttelytilaa,huolehtii kutsukorttienpainatuksestajapostituksestasekätiedotuksestajaavustaanäyttelynripustuksessaja teostenkuljetuksessa.malmitaloonmonipuolinenkulttuuripalveluidenja tapahtumientoimipiste,jossa onrunsaastikaikenikäisiäkävijöitä.seuranjäsenetvoivathakeanäyttelyaikaamalmitalongalleriaan kerranvuodessa.vuonna2013galleriassajärjestetään11näyttelyä.näyttelytonvalittukevät ja kesäkaudeksi2013.syyskaudennäyttelytvalitaanloppuvuodesta MaaritBjörkman Väliahdet,maalauksia HeikkiMäntymaa,valokuviajaperformanssi SebastianLindberg,maalauksia 6

7 MerviLakkala,maalauksia JuhanivonBoehm,maalauksia TairaTiger,maalauksia 5.4.Biennaali,kesänäyttelyjamuunäyttelytoiminta Biennaali Vuoden2013syyskaudellajärjestetäänkolmasHelsinginTaiteilijaseuranbiennaali.Jurytetynbiennaalin kevätkaudellajärjestettävähakuonavoinkaikillejäsenille Kesänäyttely Vuonna2013järjestetäänkaikillejäsenilleavointeemallinenHelsinginTaiteilijaseurankesänäyttely kulttuurikeskusstoangalleriatiloissa Katugalleria projekti Museokadun,EerikinkadunjaFleminginkadunkatugalleriatperustuvatajatukseen,ettäkuvataiteentulisi näkyä enemmän julkisessa tilassa. Katumaisema on täynnä kuvia, mutta mainoskuvat täyttävät eniten katutilaa.kuvatetsautuvattahtomattakinkaupunkilaistenmuistiin.vainharvalöytäätiensägallerioihin. Kuvataiteilija Magdalena Åbergin kehittelemä katugalleria toteutuu yhteistyössä Helsingin Energian kanssa vuonna 2013 kahdeksannen kerran. Magdalena Åberg valitsee Helsingin Taiteilijaseuran avustamanafleminginkadunkatugalleriaavartenkuusitaidemaalaria,eerikinkadunkatugalleriaankuusi valokuvaajaa ja Museokatua varten kuusi piirtäjää/graafikkoa. Tarkoituksena on saada kaksi teosta per taiteilija.kaikkiaanesilläolisisiis36teostakolmellaerikadulla Muunäyttelytoiminta Yhteistyöprojektittaiteenalantoimijoidenkanssakoti jaulkomaillaluovatmahdollisuuksiahelsingin Taiteilijaseuranjäsentaiteilijoille.TämänvuoksiHelsinginTaiteilijaseurakartoittaaaktiivisesti mahdollisuuksiatarjotajäsenilleennäyttelyprojektejasekäkotimaassaettäulkomailla.näyttelytoiminta omiengallerioidenulkopuolellavaatiiprojektiluontoisuudenvuoksimerkittävästitaloudellisia resursseja.projektittoteutetaanprojektiavartenhaetullajasaadullaerillisellätaloudellisella panostuksella. Vuonna2013käynnistetäänhakuprosessiinperustuvanäyttelytoimintaAllergiatalossa.Vuodenaikana järjestetäänviisinäyttelyä,kaksisekäkevät ettäsyyskaudellajayksipidempikesällä. 5.5.Taidelainaamo HelsinginTaiteilijaseuranjaHelsinginkaupunginkirjastonylläpitämäTaidelainaamotoimii Rikhardinkadunkirjastonpohjakerroksessa.Taiteilijaseuravastaalainaamonhallinnosta, asiakaspalvelusta,teosvälityksestä,näyttelyistä,tiedotuksesta,sopimuksista,vakuutuksistaja rahaliikenteestä.kaupunginkirjastoantaatoimitilathelsingintaiteilijaseurankäyttöönjaonmukana Taidelainaamonyhteydessäjärjestettävissätapahtumissa. TaidelainaamonvalikoimissaonHelsinginTaiteilijaseuranjäsentaiteilijoidenteoksia;maalauksia, veistoksia,valokuviajagrafiikkaa.taidelainaamonteoksetovatlainattavissajaostettavissa.taideteosten lisäksilainaamotarjoaaasiakkaillemonipuolistataiteeseenliittyvääasiantuntemusta,kutentietoa taiteilijoistajaheidäntoiminnastaan,teostentekniikoistajamateriaaleistasekäkehystyksestäja ripustuksesta Näyttelytjamuuttapahtumat Taidelainaamotilassaonesilläsäännöllisestivaihtuvamonipuolinennäyttelyripustus.Taidelainaamon yhteydessätoimiikaksipienimuotoistanäyttelytilaa:taidelainaamossasijaitsevanäyttelytilaarthurja RikhardinkadunkirjastonaulaansijoittuvaGalleriaRikhard.ArthurjaGalleriaRikhardovatmaksutta HelsinginTaiteilijaseuranjäsentenkäytössäjaniissäjärjestetäänvuoden2013aikanayhteensä23 yksityisnäyttelyä. 7

8 GalleriaRikhard Arthur tammikuu ULLA MAIJAVAITTINEN HARRIKOSONEN helmikuu MAARIAMÄRKÄLÄ HELGARUSANEN maaliskuu ANNAMÄKELÄ HANNAHOLMA huhtikuu EEVA MAIJAMANNINEN BAMBUHELLSTEDT toukokuu TARJAVEIJALAINEN VILLEHUHTANEN kesä TAPIOTUOMINEN BEATAJOUTSEN heinäkuu ELINALIIKANEN JAANAKIRJONEN elokuu JARIJÄRNSTRÖM KAARINAALSTA syyskuu SAMIPENNANEN REETTAHILTUNEN lokakuu ELENAMAIJALA MAIJA LIISAHEINÄLEHTO marraskuu MAIJAHELIN ÅVALL ISMOHYVÄRINEN joulukuu AULIKKINUKALA jouluripustus Taidelainaamotilaankootaanvuosittainkolmejäsenistölleavointateemanäyttelyä:helmikuussa syntymäpäiväripustus,kesä heinäkuussakesäripustusjajoulukuussajoulunäyttely. Taidelainaamotäyttäähelmikuussa18vuottajamerkkipäivääjuhlitaannäkyvästisunnuntaina SyntymäpäivänilottelevanripustuksenteemanaonPartyTime.Asiakkaillejataiteilijoille järjestettävänsyntymäpäiväjuhlanyhteyteentuleeohjelmaa,kutenesityksiätaitaiteilijatapaamisia. Täysi ikäinentaidelainaamokutsuumyöshelmikuussasuomenmuidentaidelainaamojenedustajat vierailullejatapaamiseenrikhardinkadunkirjastoon. KesäkuussakirjastonkirjatorniinkootaanHelsinki teemainennäyttelyjataidelainaamon kesäripustuksenteemaonsininenhetki. JoulukuussaTaidelainaamossatunnelmoidaanMuistojenjoulu ripustuksennostalgisessahengessä. Joulunäyttelynyhteyteenjärjestetäänperinteisestiasiakkaille,taiteilijoillejayhteistyökumppaneille joulutunnelmainenavajaispäiväglögitarjoiluineen. TaidelainaamovaaliipitkääjahedelmällistäyhteistyötäHelsinginkaupunginkirjastonkanssa: RikhardinkadunkirjastonkirjatorninnäyttelytilaanlaitetaankesäkuussaesillejoneljäsHelsinkiäripustus.Myöskaupunginkirjastonmuihintoimipisteisiinontarpeenmukaantarjollapienimuotoisia näyttelykokonaisuuksia,joidenlähtökohtanaonkirjallisuudenjakuvataiteenvuoropuhelu.näiden pienoisnäyttelyidenteemattoteutetaanyhteistyössäkunkinkirjastonhenkilökunnankanssa,hyödyntäen molempientahojenerityisosaamista.näyttelyidenyhteyteenvarataanpäivä,jollointaidelainaamon asiantuntijaonpaikallaesittelemässänäyttelyäjataidelainaamotoimintaa. TaiteidenyönäelokuussaTaidelainaamoonavoinnamyöhäiseeniltaanasti.Vuodenkävijämäärältään vilkkaimpaaniltaanjärjestetääntilanteenmukaantaiteellistaohjelmaa,kutentaiteilijatapaamisiatai esityksiä. Taidelainaamoosallistuisyksyllä2011ensimmäistäkertaaArtHelsinki nykytaidemessuille. Messukokemusolihyväjatoivaltavanmääränuusiaasiakaskontakteja.Vuonna2012 messuosallistuminenjäiväliin,muttalähtökohtaisestitaidelainaamoonsyksyllä2013esillä taidemessuilla.vaihtoehtonaontoteuttaasyyskaudenalkuunjokinmuutoimintaaelävöittäväja näkyvyyttätuovataidetapahtuma Tiedotus Taidelainaamontoiminnasta,tapahtumistajanäyttelyistätiedotetaanpainettujenesitteidenlisäksi sähköisestikattavastiasiakkaille,taiteilijoillejalehdistölle.taidelainaamollaonuudetmonipuolisesti toimivatkotisivut,joidenkuvagalleriassaesitelläänkattavastitaidelainaamonkauttavälitettäviäteoksia, sekäpaikallaoleviaettätilauksestatoimitettavia.sivustoltaontaiteilijoittainlinkitheidänkotisivuilleen. Taidelainaamontiedotuskäyttöönpainatetaanuusikolmikielinenesitevuodenalussa. 8

9 Toimintaympäristö Taidelainaamonnäyttely javarastotilatovatrajallisetjayhäkasvavateosmäärätuohaasteitateosten edustavaanjaturvalliseenesilläpitoon.vuonna2013panostetaanedelleenteosvalikoimanjatkuvaan vaihtuvuuteen,mm.kannustamallataiteilijoitapäivittämäänomaavalikoimaansasäännöllisesti. Edustavanyleisilmeenjatehokkaantilankäytönhaasteisiinpaneudutaanhuolellisesti,mm.panostamalla kiinnostaviinripustuksiinjauusimallasäilytysjärjestelyjäaiempaavaivattomamminkäytettäviksi taidelainaamo.fi Opetus jakulttuuriministeriöltäsaadulla8000 erityisavustuksellakehitetyttaidelainaamonuudet verkkosivutotettiinkäyttöönvuoden2012syksyllä.taidelainaamo.fi sivutovatyhä merkityksellisemmässäroolissataidelainaamonasiakaspalvelunvälineenä,runsaanteosvalikoiman esittelyssäjaesikatselussa. Uusillasivuillaonkehittynythakutoiminto,jonkakriteereinTaidelainaamonnoin4000teoksen valikoimaavoinytsujuvastiselatajajäsennellä.taidelainaamo.fimahdollistaasekä Taidelainaamotoiminnalleettäseuranjäsentaiteilijoillehuomionarvoisenlaajannäkyvyyden TaidelainaamotNyt! seminaari Taidelainaamontäyttäessä18vuottaonjuhlallisuuksienlisäksitarkoitusjärjestäämaaliskuussa2013 iltapäiväseminaari TaidelainaamotNyt!.Seminaarinkeskeisenäteemanaonperinteisentaidevälityksen rinnallekehitettävienuusienmarkkinointiviestintäteknologioidenmahdollisuudetjahaasteet. Tapahtumaankutsutaann.30eritaidelainaamojenedustajaaympäriSuomenjasejärjestetäänjoko RikhardinkadunkirjastossataijossainmuussaseminaariinsoveltuvassatilassaHelsingissä.Seminaarin tarkoituksenaonmyössaattaayhteenalantoimijoitajasitenedesauttaaverkostoitumistajaerilaisten yhteistyöaloitteidensyntymistä. TaidelainaamotNyt! seminaarinjärjestämisestäaiheutuviin kustannuksiinhaetaanavustustauudenmaantaidetoimikunnalta. 6.KOULUTUSTOIMINTA 6.1.Kuvataidekoulujakurssikeskus HelsinginTaiteilijaseurankoulutustoiminnantarkoituksenaonedistäälapsillejanuorillesuunnattua taidekasvatustoimintaa,tarjotakuvataiteenopiskelumahdollisuuksiakaikenikäisilletaiteenharrastajille sekäluodaansiomahdollisuuksiaopetustyötätekevilleseuranjäsentaiteilijoille.kuvataidekoulunopetus lapsillejanuorilleonopetussuunnitelmanmukaistakuvataiteenperusopetusta,teemallisialyhytkursseja sekätaidekasvatusprojekteja.kurssikeskuksenopetusontarkoitettuyli16 vuotiaillejakurssit järjestetäänyhteistyössäkansansivistystyönliitonopintokeskuksenkanssa.lisäksikurssikeskustarjoaa yrityksillejayksityishenkilöillelyhytkurssejajavirkistyspäiviä.koulutustoimintaatoteutetaanseuran ylläpitämässäkuvataidekoulussajakurssikeskuksessa,jotkatoimivatkaapelitehtaallaruoholahdessa sekäkesäkuukausinasuomenlinnassa Henkilökunta Kuvataidekoulullajakurssikeskuksellaonpäätoiminenrehtori.Opetustehtävissätyöskentelee sivutoimisinatuntiopettajinanoin20helsingintaiteilijaseuraankuuluvaa,pedagogisestisuuntautunutta ammattikuvataiteilijaa.kuvataidekoulunjakurssikeskuksenoppilastoimistoahoitaakurssisihteeri. Seurankaikkientoimipisteidenyleishallintoajohtaatoiminnanjohtajajatoimipisteidentaloushallinnosta vastaataloussihteeri.kurssikeskuksenjakuvataidekoulunavustajinatoimiityöharjoittelijoita1 6kk jaksoissa Toimitilat HelsinginTaiteilijaseurankuvataidekoulunjakurssikeskuksentilatsijaitsevatKaapelitehtaalla(A porras 3.kerros).Tilojenkokoon284m2.KesäkurssienpitämiseenSuomenlinnassavuokrataanopetustilat TaidekouluMaantiloista(SuomenlinnaB20).Toiminnanlaajentuessaonkasvanutmyösluokkatilojenja varastotilojentarve.lisätilansaaminenontavoitteenavuonna2013.vuonna2013kuvataidekoulunja

10 10 Kurssikeskuksentilojenilmanvaihtoapyritäänkehittämäänluokkajärjestelyillä.Kursseillakäytössä olevienliuottimienjahaitta aineidenvaikutuksetpyritäänminimoimaan Talous Taiteenperusopetusrahoitetaanoppilasmaksuilla,Helsinginkaupunginkulttuuri jakirjastolautakunnan myöntämällätoiminta avustuksellasekäopetusministeriönharkinnanvaraisellavaltionavustuksella. Mahdollisettaidekasvatusprojektittoteutetaanerityisavustustenturvin.Kuvataidekouluntavoitteenaon päästätuntiperustaisenvaltionavustuksenpiiriinvuonna2013.kurssikeskuksenjärjestämätkurssit rahoitetaankurssimaksuillajaksl:tasaatavallarahoituksella Tiedotustoiminta Kuvataidekoulunjakurssikeskuksenkuvataidekursseistalaaditaankolmekertaavuodessaesite,jota postitetaanoppilasrekisteriinkuuluvillehenkilöille,kirjastoihin,kulttuurikeskuksiin,kouluihinja päiväkoteihin.esitteitäonsaatavillamyösseurankaikissatoimipisteissä.koulutustoimintaaesitellään seurankotisivuillajakoulunfacebook sivuilla.kuvataidekoulunoppilaidenvanhemmatsaavattietoa opetuksestalukukaudenalussajaettavassakirjeessäsekävanhempainilloissa,joitajärjestetäänkerran lukuvuodessa.kuvataidekoulunjakurssikeskuksentoimintaaesitelläänlisäksimyöskaapelitehtaan kausiesitteissä, kotisivuillasekä yleisötapahtumissa.helsingintaiteilijaseuranuudet,lokakuussa2012 uudistuneetkotisivutmahdollistavatkuvataidekoulunjakurssikeskuksenopetuksenlaajemmanesittely jaopetuskäytön.tiedotuskäytäntöjäkehitelläännäiltäosinedelleenkoulutoimikunnissa. 6.2.TaiteenperusopetusHelsinginTaiteilijaseurankuvataidekoulussa Taiteenperusopetuksenyleinenoppimäärä HelsinginTaiteilijaseurankuvataidekouluantaakuvataiteenperusopetustayleisenoppimääränmukaan. Taiteenperusopetuksellatarkoitetaanoppivelvollisuuskoulunulkopuolista,tavoitteellistasekävuosittain etenevääkuvataiteenopetusta,jotajärjestetäänensisijaisestilapsillejanuorille.helsinginkaupungin kulttuuri jakirjastolautakuntahyväksyikuvataidekoulunuudenopetussuunnitelman jaseastui voimaan Opetussuunnitelmanmukaanopetuksensisällötjaopetusmetoditsuunnitellaanikäänja kehitysvaiheeseensopiviksi.opetustukeeoppilaidenpersoonallisuudenkehitystäjaantaaoppilaille kuvataiteessasellaisiatietojajataitoja,joidenavullaluodaanpohjaomallekuvailmaisulleja mahdollisuudethakeutuakuvataiteenammatilliseenjakorkea asteenkoulutukseen. HelsinginTaiteilijaseurankuvataidekouluviimeisteleejapäivittääuuttaopetussuunnitelmaa,joka noudattaataiteenperusopetuksenvisuaalistentaiteidenkuvataiteenlaajanoppimääränperusteita Opintovuosi Taiteenperusopetustaannetaan30opintoviikkoakestävänälukuvuotena,jokajakaantuu15 opintoviikonmittaisiinsyys jakevätlukukausiin.kevätlukukaudellaontalvilomataukojapääsiäisloma. Syyslukukaudellaonsyyslomataukoperuskoulujensyyslomaviikonmukaan.Kesäkurssitjärjestetään kesäkuunalustaelokuunpuoliväliin.lukukaudetpitenevät30opintoviikostakeskimäärin33 opintoviikkoon,kunkuvataidekoulusiirtyytaiteenperusopetuksenvisuaalistentaiteidenkuvataiteen laajaanoppimäärään.kesäkurssiopinnoillavoitäydentäätaiteenperusopetuksenopintosuorituksia Opetukseneteneminenjaopetusryhmät Taiteenperusopetusjakaantuukolmeenjaksoonikäkausittain:4 6 vuotiaidenvarhaiskasvatus, perusopinnot7 12 vuotiaille,sekäsyventävätopinnotyli13 vuotiaille.kuvataidekoulunopinnot aloitetaanoppilaaniänmukaisessaryhmässä.opiskelijaksiotetaanilmoittautumisjärjestyksessä Varhaisiänkuvataidekasvatus4 6 vuotiaille Opetuspohjautuulastenluontaiseenmielikuvituksen,leikinjatarinoidenmaailmaan.Piirustus,maalaus,muovailu,rakentelujapainotehtävätantavattuntumaaerilaisiinmateriaaleihin,työvälineisiinjakuvan tekemisenprosesseihin.

11 Perusopinnot7 12 vuotiaille Opetuksessatutustutaankuvallisenkielenmonimuotoisuuteenpiirustus,maalaus,muovailu, rakentelu japainotehtävienavulla.havainnoidaanympäristöäjaerimateriaalejamonipuolisesti mielikuvitustajatarinoitaunohtamatta.omantyöskentelynavullaopitaanvisuaalisenkielenperusteita: värioppia,sommittelua,anatomiaasekäajatustenjahavaintojenilmaisemistakuvallisesti.koulun siirtyessälaajaanoppimäärään,opiskelijatsuorittavatperusopintojenloppuvaiheessakahden lukuvuodenperiodiopinnot.periodiopintojenaikanaoppilaatsyventyvätgrafiikan,sarjakuvanja animaation,piirustuksenjamaalauksen,kuvanveistonjakeramiikan,tila jaympäristötaiteensekä digitaalisenvideo javalokuvataiteentekniikoihin.lisäksiperiodiopinnoissaopitaankokoamaan portfoliojaarvioimaanomaatyöskentelyäkirjallisesti Syventävätopinnotelityöpajatyli13 vuotiaille Koulussatoimiipiirustus maalaus työpaja,sarjakuvatyöpajasekälaajankuvataiteentyöpaja.laajan kuvataiteentyöpajassatehdäänkuvaamonillaeritekniikoilla,jaopiskellaansekä2 että3 ulotteista teostentekemistä.opinnoissasyvennetääntietoja,taitojajailmaisukeinojakullakinkuvataiteenalueella sekäkehitetäänhenkilökohtaistaluovaailmaisua.koulunsiirtyessälaajaanoppimäärään työpajatarjontaalaajennetaanseuraaviintaidemuotoihin:piirustusjamaalaus,kuvanveisto, arkkitehtuuri,ympäristösuunnittelu,muotoilu,grafiikka,keramiikka,tekstiili,valokuva,elokuvajavideo, sarjakuva,ympäristö jayhteisötaide,performanssijakuvamediasekämonitaiteellisettyömuodot. Syventävienopintojenpäätteeksiopiskelijoillaonmahdollisuussuorittaataiteenperusopetuksen visuaalistentaiteidenkuvataiteenlaajanoppimääränpäättötyö Oppilastyönäyttelyt Kuvataidekouluesitteleetoimintaansatoukokuussakoulunomissatiloissajärjestettävässä oppilastyönäyttelyssä.pienimuotoisianäyttelyitäpyritäänjärjestämäänmyösjulkisissatiloissakoulun ulkopuolella.näyttelyitäjärjestetäänmyösruoholahdenmetroasemalla,kellosaarenkadunlasivitriinissä jakaapelitehtaannäyttely jaaulatiloissa Opetuksenarviointi jakehitystyötyö Koulutoimikuntajaopettajainkokouksettekevätopetuksensuunnittelu,arviointi jakehitystyötä. Oppilastyönäyttelyidenyhteydessätehdäänkollektiivistaitsearviointiaopettajien,oppilaidenjaheidän vanhempiensaantamanpalautteenavulla.opettajainkokousvalitseelukuvuosittainyhteisen opetusteeman,johonliitetäänerilaisiaopetuskokonaisuuksiakunkinopettajanpainotustenmukaan. Opettajatkäyttävätopetuksensuunnitteluunjaarviointiinpäiväkirjaa.Opetustakehitetäänmyös opettajienjatkokoulutuksenavulla Virvatulimallinkäyttöönotto HelsinginTaiteilijaseuranKuvataidekoulukäynnistäävuonna2013oppilaitoksenitsearvioinninTaiteen perusopetusliitonsuunnittelemanns.virvatulimallinmukaisesti.virvatulimallinmukaanoppilaitosvoi muokataarviointimalliakuvataidekouluunsoveltuvaksijasuunnataarvioinninkohteetkouluntoiminnan kannaltatärkeinäpidettyihintoiminta alueisiin.virvatulihankkeenmukainenoppilaitoksenarviointi käynnistetäänkoulutoimikunnanjaopettajienyhteisestisuunnittelemallaoppilasarviointilomakkeella kevätlukukaudella2013.oppilasarviointiasuoritetaanjatkossavuosittainkuvataiteenperus ja syventävienopintojenopetusryhmissä.oppilaitoksenitsearviointiasuoritetaanopettajien,koulun henkilökunnan,hallinnonjaoppimisympäristönosaltavuorotellenkerran4:ssävuodessa.tarkoituksena HelsinginTaiteilijaseurankuvataidekoulunitsearvioinnissaontarkastellaoppilaitoksentoimintaaja saadaopiskelijoidenjaopettajienesittämätparannusehdotuksethuomionkohteeksi.virvatulimallitoimii välineenäkouluntoiminnanparantamisessa Taiteenperusopetuksenlaajanoppimääränmukaisetopinnot HelsinginTaiteilijaseurallaontavoitteenajärjestäätaiteenperusopetuksenvisuaalistentaiteiden kuvataiteenlaajanoppimääränmukaistaopetusta.tähänanotaanlupaaopetusministeriöltävuonna 2013,mikälijärjestämislupa anomuksiaotetaanvastaankyseisenävuotena Kesäkurssit Kuvataidekoulujärjestääkesä,heinä jaelokuussakesäkursseja7 16 vuotiaillelapsillejanuorillesekä lapsi vanhempi ryhmille.

12 Tietokoneavusteinenkoulutus HelsinginTaiteilijaseuranKuvataidekouluontarjonnuttietokoneavusteistataiteenperusopetusta vuodesta2011.koulunkäytössäolevattietokoneetpyritäänsaamaanosaksitaiteenperusopetusta antamallaopettajillelisäkoulutustatietokoneavusteiseenopetukseen.tietokoneenkäyttöpyritään liittämäänyhäenemmänluontaiseksiosaksikuvataiteenperus jasyventäviäopintoja. 6.3.HelsinginTaiteilijaseurankurssikeskus Kurssikeskuksenopetusontarkoitettupääsääntöisestiyli16 vuotiailletaiteenharrastajille.kurssien opiskelijaksiotetaanilmoittautumisjärjestyksessä Kokolukukaudenkestävätkurssit Kuvataidekursseillaannetaanopetustakerranviikossaneljän45min.kestävänopetustunninajan yhteensä12viikkoa.kurssienlaajuusonyhteensä48 66opintotuntia.Lisäksikurssikeskusjärjestää avoinateljee työpajansekäsiihenliittyviäkritiikkitilaisuuksia Erikois jaintensiivikurssit Erikois jaintensiivikursseilla(lyhytkursseilla)annetaanperiodimuotoisestiopetustakuvataiteen erityisaloilta.lyhytkurssienlaajuusonn.6 20t.Lyhytkurssejajärjestetäänsyys jatalvilomatauoilla Yksityisopetus Yksityisopetusonuusiopetusmuotoomaataidettapitkäjänteisestitekevilleharrastajille. Kurssikeskuksestavoivaratatapaamisajanopettajankanssa1 3tunniksi.Tarkoituksenaonkeskustellaja saadapalautettateoksista,pohtiayhdessäomantyöskentelynkokonaisuuttajatavoitteita. Ensitapaaminenjärjestetäänkoululla,myöhemminvoidaansopiaopettajankanssatapaamisen esimerkiksityöhuoneella Kesäkurssit Kesä,heinä jaelokuussajärjestetäänsuomenlinnassajakaapelitehtaallakuvataidekursseja.kurssit järjestetäänmaanantaistaperjantaihinkestävinäviikonjaksoinapäivä taiiltakursseina.niidenlaajuus vaihtelee20tunnista45opetustuntiin Pilottitaiteenperusopetukseen HelsinginTaiteilijaseurankurssikeskusjatkaasyksyllä2010alkanutta,aikuisilletaideharrastajille suunnattuapilottiryhmänkoulutusta.koulutuskestää3,5 4vuottajanoudattaavuodestatoiseen etenevääopetussuunnitelmaa.opiskelijasitoutuukolmenlukuvuodenajanosallistumaanviikoittaiseen opetukseen.neljäntenäopintovuotenatoteutetaanitsenäisestikuvataiteenpäättötyö.pilottitaiteen perusopetukseenopinnotkoostuvat10opintokokonaisuudestajaniitätäydentävistäkursseista. Tavoitteenaon,ettäensimmäistenpilottikurssienjälkeenopintojavoitaisiintarjotapysyvänäaikuisten taiteenperusopetusmuotonahelsingintaiteilijaseurankurssikeskuksessavuodesta2013alkaen AikuistenTaiteenperusopetuksenkehittämistiimihanke Pilottiopintojenopetussuunnitelmahankkeenarvioimiseksijakehittämiseksisekäopetussuunnitelman laatimiseksiperustettiinvuonna2011tiimi,johonkutsuttiinseitsemän(7)helsingintaiteilijaseuran kurssikeskuksentuntiopettajaajarehtori.suunnittelutiimikehittelivuonna2012edelleenopintojen sisältöäjarakennettajaviimeisteleevuoteen2013mennessäaikuistentaiteenperusopetuksen opetussuunnitelman.opetussuunnitelmanlaadinnassajaopintojenrakenteenkehittämisessäkäytetään hyväksijokäynnistetyiltäpilottikursseiltasaatavaatärkeääkäytännöntietoa.helsingintaiteilijaseuran kurssikeskusanoovirallistaaikuistentaiteenperusopetuksenjärjestämislupaahelsinginkaupungilta vuonna YhteistyöHelsinginseudunkesäyliopistonkanssa HelsinginseudunkesäyliopistojärjestääkurssikeskuksenvuokraamissatiloissaSuomenlinnassasekä KaapelitehtaallakuvataidekurssejakesäkuukausinayhteistyössäHelsinginTaiteilijaseurankanssa.

13 6.3.7.YhteistyöTaidekouluMaankanssa HelsinginTaiteilijaseuravuokraakesäkuukausiksiTaidekouluMaantilojaSuomenlinnasta.Taidekoulu MaataasvuokraaopetuskäyttöönHelsinginTaiteilijaseurankuvataidekoulunjakurssikeskuksenyhtä luokkaakerranviikossasyys jakevätlukukaudella Virkistyspäivätjatyöpajatyrityksille,yhteisöillejayksityishenkilöille Kurssikeskustarjoaayrityksille,yhteisöillesekäkoulujenjapäiväkotienhenkilökunnilletai yksityishenkilöillekuvataidealanopetuspalvelujasekäteemallisiavirkistyspäiviä.ohjelmanlaajuus, teemajatoteutuspaikkasovitaanpalveluntilaajankanssaerikseenkunkintilauksenyhteydessä Taiteilijaseuranjäsenistönkoulutus Kurssikeskuskartoittaavuonna2013tarvettajäsenistöntäydennyskoulutukselle.Kuvataiteilijoiden koulutukseenhaetaanlisärahoitusta,jottakurssihinnatpysyisivättaiteilijoilleedullisina. Täydennyskoulutuksenavullapyritääntarjoamaanjäsenistölleammattitaitoaylläpitäviäjaparantavia erikoiskurssejasekäammatillistakehitystäjaorientaatiotaparantavialuentoja. 7.JULKAISUTOIMINTA 7.1.Galleriaopas HelsinginTaiteilijaseurajulkaiseevaltakunnallistaGalleriaopastakaksikertaavuodessa.Galleriaopasta jaetaantaidettakuluttavalleyleisölleilmaiseksiilmoittajientoimipaikoissasekäravintoloissa, kirjastoissa,kulttuuritaloissa,matkailutoimistoissa,museoissajagallerioissa.hyvintunnetunoppaan markkinointiajatketaanedelleenvuonna2013muunmuassatarjoamallamonipuolisiailmoituspaketteja. 7.2Näyttelykalenteri HelsinginTaiteilijaseurannäyttelyitätiedotetaanjamarkkinoidaanvuonna2013sähköiselläesitteellä, jokakokoaayhteenkaikkiseuranjärjestämätnäyttelyt,joitaonvuodenaikananoin60.sähköinenesite ilmestyykaksikertaavuodessajaseonladattavissasekäluettavissaseurankotisivuilta.sähköisen esitteenlinkkiätiedotetaanvalitullekohderyhmälle.tiedotusjamarkkinointikohdennetaanlehdistölle, asiakkaillejayrityksille. 13

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

Galleria Katariina Galleria Rantakasarmi Malmitalon galleria Arthur Galleria Rikhard

Galleria Katariina Galleria Rantakasarmi Malmitalon galleria Arthur Galleria Rikhard Galleria Katariina Galleria Rantakasarmi Malmitalon galleria Arthur Galleria Rikhard www. h elsingi n ta i t ei lija s eu r a. fi www.taidel ainaa mo.fi Näyttelykalenteri 2013 kevät Näyttelykalenteri,

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Tiedot taulukkomuodossa ovat seuraavilla sivuilla. - Sifferuppgifterna finns på följande sidor.

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

Saldo 30.4.2014 679.77 Käteiskassa 30.4.2014 240.95

Saldo 30.4.2014 679.77 Käteiskassa 30.4.2014 240.95 Kauden 2014-2015 tilitapahtumat (tilikausi 1.5.2014-31.5.2015) Saldo 30.4.2014 679.77 Käteiskassa 30.4.2014 240.95 toukokuu.2014 Tulot Menot Kanuuna 148 Tankkari saunamaksu 100 Urheilutalo 147.5 Yhteensä

Lisätiedot

Galleria Katariina Galleria Rantakasarmi Malmitalon galleria Arthur Galleria Rikhard

Galleria Katariina Galleria Rantakasarmi Malmitalon galleria Arthur Galleria Rikhard Galleria Katariina Galleria Rantakasarmi Malmitalon galleria Arthur Galleria Rikhard www. h elsingi n ta i t ei lija s eu r a. fi www.taidel ainaa mo.fi Näyttelykalenteri 2013 kevät Näyttelykalenteri,

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 19.8.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 Lapin liitto 27.1.2015 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 4 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2013

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 25.3.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Padasjoki Johtola Rakennus 5 Iso sauna Pieni sauna Ajoharjoittelurata 150 m ampumarata Telttamajoitusalue

Padasjoki Johtola Rakennus 5 Iso sauna Pieni sauna Ajoharjoittelurata 150 m ampumarata Telttamajoitusalue Tammikuu PE LA SU MA TI KE TO PE LA SU MA TI KE TO PE LA SU MA TI KE TO PE LA SU MA TI KE TO PE LA LA Ampumahiihtopaviljonki, rak 359 Riimu, rak. 358 Helmikuu Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

TAMMIKUU 2013 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI

TAMMIKUU 2013 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI 1 TAMMIKUU 2013 1 2 3 4 5 6 Uudenvuodenpäivä 1.-8.1. Uusi Vuosi Venäjällä Loppiainen 7 8 9 10 11 12 13 JOULUKUU 2012 48 1 2 49 3 4 5 6 7 8 9 50 10 11 12 13 14 15 16 51 17 18 19 20 21 22 23 52 24 252627

Lisätiedot

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille Insinöörikoulutuksen ja tietojenkäsittelyn tärkeät päivät 2013 2014 heinäkuu elokuu 26 29 syyskuuta Elokuu 2013 27 30 28 31 elokuu 291 302 313 syyskuu 14 25 36 47 58 69 10 7 11 8 12 9 10 13 11 14 12 15

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Lapin liitto 6.11.2015 LÄHDE: Tilastokeskus Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

!!!!!! SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014

!!!!!! SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Toimintavuosi2014oliYhdistyksen49.toimintavuosi. Yhdistyksensääntöjenmääräämätkokouksetpidettiin. YleistenkokoustenlisäksijäsenistölläonollutmahdollisuusvaikuttaaYhdistyksentoimintaan

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KUOPIO, TAMMIKUU 2013 PÄIVÄ AIKA TAPAHTUMA VAST.HLÖ PUHELIN Keskiviikko Klo

KUOPIO, TAMMIKUU 2013 PÄIVÄ AIKA TAPAHTUMA VAST.HLÖ PUHELIN Keskiviikko Klo KUOPIO, TAMMIKUU 2013 16.1.2013 18-19.15 24.1.2013 18 19.15 klo Teemailta 1 Voimaa ja valoa talven sihteeri 29.1.2013 18 20 pimeyteen, Pirkko Ulmanen 30.1.2013 18 19.15 PIELAVESI, TAMMIKUU 2013 Maanantai

Lisätiedot

sunnuntai 13 tammikuu 08

sunnuntai 13 tammikuu 08 sunnuntai 13 tammikuu 08 1 2 Anni Mäkelä & Tuulikki Laine 226/ 67,26 0,08 2 3 Kirsti Uusiniemi & Marjo Moliis 195/ 58,04 0,05 3 11 Pirkko Bäckström & Seija Lahtinen 189/ 56,25 0,02 4 10 Paula Nurmi & Riitta

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli Vuosikello Kotihoito Kuntayhtymätason/ikäihmisten linjan vuosikello Tammikuu Heinäkuu Helmikuu Tilinpäätös Elokuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Vko 15 Rava poikkileikkaustutkimus/ Ympärivrk. hoito

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

LAMKO. Tutorvastaavan opas LAMKO

LAMKO. Tutorvastaavan opas LAMKO LAMKO Tutorvastaavanopas LAMKO SISÄLTÖ Tutorvastaavantehtävät...2 Tapaamiset...2 Vastaavientapaamiset...2 Alojentutortapaamiset...2 Tutorkansio...5 Kirjevalituille...5 Google-kalenteri...6 Tutorpassit...7

Lisätiedot

Taideteollinen Oppilaitos kuvat.op. auskultointi Oulun yliopisto, kasvatustieteen appropbatur

Taideteollinen Oppilaitos kuvat.op. auskultointi Oulun yliopisto, kasvatustieteen appropbatur ULLA-MAIJA VAITTINEN 1/5 ullamaija.vaittinen@gmail.com Puh 050 33 827 86 Hilda Flodinin kuja 2 A 7 00300 HELSINKI OPINNOT 1969 74 Taideteollinen Oppilaitos JATKO-OPINNOT 1985 kuvat.op. auskultointi 1985

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007. Anne Meskanen 13.9.-7.10.2007

TOIMINTAKERTOMUS 2007. Anne Meskanen 13.9.-7.10.2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Anne Meskanen 13.9.-7.10.2007 Sofi a Wilkman 18.7.-12.8.2007 Alli Savolainen 1.-25.2.2007 Pekka Hepoluhta 10.10.-4.11.2007 VUONNA 2007 Espoon Kuvataiteilijat ry:n toimipisteiden määrä

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

TAMMIKUU 2014 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Sunnuntai. Sunnuntai. Sunnuntai. Sunnuntai JOULUKUU 2013

TAMMIKUU 2014 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Sunnuntai. Sunnuntai. Sunnuntai. Sunnuntai JOULUKUU 2013 1 TAMMIKUU 2014 1 2 3 4 5 Uudenvuodenpäivä 1.-8.1. Uusi Vuosi ja joulu Venäjällä Koululaisten Joululoma 22.12.2013-6.1.2014 6 7 8 9 10 11 12 JOULUKUU 2013 48 1 49 2 3 4 5 6 7 8 50 9 10 11 12 13 14 15 51

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa Etera

Tavoitteena nolla tapaturmaa Etera Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 1.3.2016 Etera Ohjelma 09.00 Seminaarin avaus Aluepäällikkö Hannu J. Mäkinen, Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry 09.15 ETERAn puheenvuoro Toimitusjohtaja Stefan

Lisätiedot

MAINOSTILA MAINOSTILA MAINOSTILA. Maisema 2011. Luonto 2011 MAINOSTILA. Koko: 300 x 400 mm. + mainostila

MAINOSTILA MAINOSTILA MAINOSTILA. Maisema 2011. Luonto 2011 MAINOSTILA. Koko: 300 x 400 mm. + mainostila Kalenterit 2011 Maisema 2011 Koko: 300 x 400 mm 12 lehteä, kansi + pohjapahvi vaikuttavat maisemakuvat tilaa omille merkinnöille 1022 Luonto 2011 Koko: 232 x 330 mm 12 lehteä, kansi + pohjapahvi raikkaat

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 19.5.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Toukokuu 5.5. Vertaistyöryhmä, Turku 6.5. Hallituksen kokous, Turku Parikurssi, Ruissalon kylpylä, Turku (haku 28.4.

Toukokuu 5.5. Vertaistyöryhmä, Turku 6.5. Hallituksen kokous, Turku Parikurssi, Ruissalon kylpylä, Turku (haku 28.4. SANY Toimintakalenteri 2017 Tammikuu 21.1. Hallituksen kokous, Helsinki Helmikuu 10.-11.2. Veera-työhmä, Hämeenlinna 11.-12.2. Arviointityöpaja, Hämeenlinna Maaliskuu 4.3. Hallituksen kokous, Helsinki

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 2.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1.

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 11.8.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kristian Rasehorn ja Juho-Petrus Nieminen

2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kristian Rasehorn ja Juho-Petrus Nieminen Riihimäen kaupunki PÖYTÄKIRJA 02/2009 Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Nuorisovaltuusto 10.2.2009 NUORISOVALTUUSTON KOKOUS Aika tiistaina 10.2.2009 kello 17.10 Paikka nuorisokeskus Monari, Uudenmaankatu

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 27.1.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1. 28.2. 31.3.

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 24.3.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2015-29.2.2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015

Lisätiedot

Tammikuu. Sinun apteekkisi. Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai

Tammikuu. Sinun apteekkisi. Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Tammikuu Keskiviikkona 14.1. Asiaa laihduttamisesta. Tietoa laihdutuksesta ja apteekissa myytävistä laihdutustuotteista. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Asiaa laihduttamisesta 19

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

2004 TOUKOKUU. Oulu/ Tila 1 Oulu/ Tila 2 Oulu/ Tila 3 Rovaniemi

2004 TOUKOKUU. Oulu/ Tila 1 Oulu/ Tila 2 Oulu/ Tila 3 Rovaniemi 2004 TOUKOKUU Oulu/ Tila 1 Oulu/ Tila 2 Oulu/ Tila 3 Rovaniemi 15 lauantai 16 sunnuntai 21 17 maanantai 18 tiistai 19 keskiviikko 20 torstai 21 perjantai 22 lauantai 23 sunnuntai 22 24 maanantai 25 tiistai

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 27.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työllisyysseminaari.4. Kaustinen Veteli Kaustisen sk Toholampi Halsua Lestijärvi Keski-Pohjanmaa Kokkola Kokkolan sk Kannus Perho Työttömyys Keski-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Valtorin hallituksen vuosisuunnitelma 2014. Kari Pessi

Valtorin hallituksen vuosisuunnitelma 2014. Kari Pessi Valtorin hallituksen vuosisuunnitelma 2014 Kari Pessi Hallituksen kokouksien asialista 04-06/2014 Huhtikuu: 11.4. 2014 klo 10.00-14.00 Järjestäytyminen TAE2015 Työjärjestys luonnos Toimitusjohtajan valintamenettely

Lisätiedot

ASUMISEN TUET KELASTA JOULUKUUSSA 2001

ASUMISEN TUET KELASTA JOULUKUUSSA 2001 Tiedustelut Pirjo Ylöstalo, puh. 020 434 1390 14.2.2002 s-posti pirjo.ylostalo@kela.memonet.fi ASUMISEN TUET KELASTA JOULUKUUSSA 2001 Joulu- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. joulukuusta 2001 2001 kuusta,%

Lisätiedot

Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa. Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola

Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa. Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa (vrt. Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus) Salpauksessa laadunhallinnalla

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Tunnus Tehtävän nimi Kesto Aloitus Valmis

Tunnus Tehtävän nimi Kesto Aloitus Valmis Tunnus Tehtävän nimi Kesto Aloitus Valmis 1 Natura Mobile Projekti 741 päivää la 1.1.2011 to 31.10.2013 2 NM -automaatio 576 päivää la 1.1.2011 pe 15.3.2013 3 hankinnat 132 päivää ti 1.3.2011 ke 31.8.2011

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12

;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12 ;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12 Miettinen Heikki 9 Seppälä Janne 9 Tikkanen Toivo 9

Lisätiedot

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä Vasutyöskentely Case Turku AVI 24.11.2016 Vasupäivä Ulla Soukainen 2016 Hankesuunnitelma, aikataulutus, ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on laatia varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Paikallisella tasolla

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Kongressijäerjestäjäkysely 2013

Kongressijäerjestäjäkysely 2013 Kongressijäerjestäjäkysely 23 kuviot Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy, 8.3.2 Christel Nummela T-65, FCB, Delegaattitutkimus 23, Kuviot, CN 2..22 2 Sisällysluettelo dia Kongressivieraiden määrän

Lisätiedot

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä. PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 1/12 ( Uusi piirihallitus ) Aika: 15.12.2011 klo 19.35 19.49 Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo 19.35. 2. Kokouksen

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016

VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016 VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 949 Muutos 10 kk -761 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku lokakuun lopussa oli 173 949. Kymmenen kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Häme työllisyyskatsaus v. 2015: Janakkala tilanne kuukauden lopussa Tammi Helmi Maalis Huhti Touko

Häme työllisyyskatsaus v. 2015: Janakkala tilanne kuukauden lopussa Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Häme työllisyyskatsaus v. 2015: Janakkala tilanne kuukauden lopussa Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Työttömien osuus työvoimasta 10,5 % 10,6 % 10,3 % 10,0 % 9,7 % Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut)

Lisätiedot

HAKUJA JA AIKATAULUJA 2012

HAKUJA JA AIKATAULUJA 2012 HAKUJA JA AIKATAULUJA 2012 1.2.2012 Kv-vaihdon palvelut PVM Tapahtuma Paikka Huom! Lisätietoja TAMMIKUU 9.-10.1.2012 Welcome Desk / Welcome Fair kvopiskelijoille tba Maarit Haukka 9.-11.1.2012 Orientation

Lisätiedot

Toimintakalenteri v. 2012

Toimintakalenteri v. 2012 Toimintakalenteri v. 2012 Tammikuu ke 4. Kuulolähipalvelua Nurmijärvellä klo 14.00-15.00 Nurmijärven kunnantalo, Keskustie 2 B to 5. Kuulolähipalvelua Klaukkalassa klo 10.00-11.00 Klaukkalan kirkon tiloissa,

Lisätiedot

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJA 1(3) 20.03.2013 TaLVI ry Sääntömääräinen kevätkokous Aika 20.03.2013 klo 18.25-18.55 Paikka ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39, Tampere Läsnä Osallistujaluettolo (liite 1) 1. KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

Tammikuu. Huhtikuu. Helmikuu. Toukokuu

Tammikuu. Huhtikuu. Helmikuu. Toukokuu Porstua 1997-2016 Tammikuu KAIKILLE AVOIN VALOKUVAKILPAILU Kilpailun aiheena on tällä kertaa Yhdessä. Kilpailuun osallistumiseen ei tarvita aikaisempaa kokemusta tai arvokasta kuvauskalustoa. Kilpailun

Lisätiedot

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa Yritystieto-seminaari 18.02.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000

Lisätiedot

LCCE. Projektivastaava. Opinnäytetyö. Katosrakenne. merkeissä. yhteyttä yhteistyön merkeissä. LCCE-projekti. Mu06M yritysvierailulle Loviisaan

LCCE. Projektivastaava. Opinnäytetyö. Katosrakenne. merkeissä. yhteyttä yhteistyön merkeissä. LCCE-projekti. Mu06M yritysvierailulle Loviisaan P 2011 Lokakuu LCCE Marraskuu Joulukuu Tammikuu Syyskuu Helmikuu Lokakuu Maaliskuu Marras Huh Lcce lyhyesti MediaModo Oikeita projekteja, Tilan suunnittelu oikeiden ja yritysten toteutus. kanssa. Projektit

Lisätiedot

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ 10.2.2016 KAUNIAINEN 16.2.2016 HELSINKI 18.2.2016 Rotaryklubin vuosikello 2016 TITLE 2 ROTARYKLUBIN VUOSIKELLO Vitjojen vaihto kesäkuu Kesätauko max 3 peräkk. kokousta RI:n klubilasku

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Elokuu Täydennyshaun tulokset Jälkiohjaus Tiedonsiirto koulutusten järjestäjien

Lisätiedot

NUORTEN HYVINVOINTITIETOJEN KOONTILOMAKE/KOKO VUOSI 2014/ar

NUORTEN HYVINVOINTITIETOJEN KOONTILOMAKE/KOKO VUOSI 2014/ar NUORTEN HYVINVOINTITIETOJEN KOONTILOMAKE/KOKO VUOSI 2014/ar Etsivä Nuorisotyö Yleisimmät huolenaiheet/etsivä Nuorisotyö Tammikuu Kesätyöt, yhteishaku Toimeentulo Helmikuu Kesätyöt, yhteishaku Toimeentulo

Lisätiedot

MAINOSTILA MAINOSTILA MAINOSTILA. Maisema Luonto 2012 MAINOSTILA. Koko: 290 x 400 mm + mainostila

MAINOSTILA MAINOSTILA MAINOSTILA. Maisema Luonto 2012 MAINOSTILA. Koko: 290 x 400 mm + mainostila Kalenterit 2012 Maisema 2012 Koko: 290 x 400 mm 12 lehteä, kansi + pohjapahvi vaikuttavat maisemakuvat tilaa omille merkinnöille 1022 Luonto 2012 Koko: 232 x 330 mm 12 lehteä, kansi + pohjapahvi raikkaat

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset kesäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN KESÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 418-391 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely

Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely Puheenjohtaja Pekka Helander Autoalan Keskusliitto ry 26.3.2010 Hilton Helsinki Kalastajatorppa AKL:n EETTINEN VASTUU Autoalan Keskusliitto

Lisätiedot

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN INVESTOINTIPANKILLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN INVESTOINTIPANKILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 385 final ANNEX 2 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN INVESTOINTIPANKILLE Euroopan

Lisätiedot

Puhelutiedot

Puhelutiedot Puhelutiedot 1.1.215-3.5.215 12 Soitetut1 Hoidetut1 Soitetut2 Hoidetut2 Soitetut3 Hoidetut3 Soitetut4 Hoidetut4 Soitetut5 Hoidetut5 Siilaisen ta 9 997 4 652 7 54 4 626 1 8 4 967 8 17 4 36 6 485 4 54 Niinivaaran

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA 1959-2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 STRATEGIA 2016 1959-2017 VISIO 2017 Me olemme tunnettuja palveluistamme ja avustustoiminnastamme, Jäsenistömme on innostunutta ja aktiivista Teemme toimintaamme

Lisätiedot

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO PRESIDENTIN VUODEN KIERTO V e s a M a r t i k k a l a A s s i s t a n t G o v e r n o r P E T S 1 6. 3. 2 0 1 3 L a p p e e n r a n t a Presidenttikautta edeltävä syksy Perehdy matrikkeliin: rotaryn tavoite,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta

Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta Selvits Sosiaali- ja tervesministeriö Vakuutusosasto PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta Eläketurvakeskuksen selvitksen

Lisätiedot

TILASTOTIEDOTE TYÖTTÖMYYSTURVASTA

TILASTOTIEDOTE TYÖTTÖMYYSTURVASTA TILASTOTIEDOTE TYÖTTÖMYYSTURVASTA 2001 : 3 30.4.2001 Tied. Ulla Kaipainen, puh. (09) 415 59 622 Tied. Raija Pajunen, puh. 020 434 1361 S-posti ulla.kaipainen@vakuutusvalvonta.fi S-posti raija.pajunen@kela.memonet.fi

Lisätiedot

Nettomaahanmuutto. Kuntien välinen nettomuutto. Maahanmuutto. Maastamuutto. Väestönlisäys

Nettomaahanmuutto. Kuntien välinen nettomuutto. Maahanmuutto. Maastamuutto. Väestönlisäys Väestönmuutosten ennakkotiedot muuttujina Maakunnat ja kunnat 2016, Tapahtumakuukausi ja Väestönmuutos Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto

Lisätiedot

FOOD$FROM$FINLAND$ VIENTIOHJELMALLA$ SUOMALAISTA$RUOKAA$MAAILMALLE$ Esa!Wrang,!Toimialajohtaja,!Finpro!ry!

FOOD$FROM$FINLAND$ VIENTIOHJELMALLA$ SUOMALAISTA$RUOKAA$MAAILMALLE$ Esa!Wrang,!Toimialajohtaja,!Finpro!ry! FOODFROMFINLAND VIENTIOHJELMALLA SUOMALAISTARUOKAAMAAILMALLE EsaWrang,Toimialajohtaja,Finprory Elintarvikkeidenvien>ohjelmantaustaa FoodfromFinland7elintarvikevien;ohjelmantoteu=amiseenonosallistunutTeam

Lisätiedot

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus.

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Mitä strategia tarkoittaa? Kuka tarvitsee strategiaa? Strategiatyön tavoitteet

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2017

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2017 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2017 Ennakkoväkiluku 172 980 Muutos 8 kk -801 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku

Lisätiedot