PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231"

Transkriptio

1 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus AIKA klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 164 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KUNNAN VIRANOMAISTEN PÄÄTÖKSIÄ TALOUSARVIO VUODELLE KUNNANJOHTAJAN PALKAN TARKISTAMINEN KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN OHJAAJAN 239 TYÖSUHTEEN VAKINAISTAMINEN 170 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNNÖN 241 MUUTOS/VÄYRYLÄN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 171 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 242

2 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Peltola Harri 9:00-14:14 puheenjohtaja Sirkeinen Unto 9:00-14:14 varapuheenjohtaja Haapalainen Mari 9:00-14:14 jäsen Heikkinen Jorma 9:00-14:14 jäsen Huusko Eero 9:00-14:14 jäsen Hyttinen Anja 9:00-14:14 jäsen Kemppainen Tuulikki 9:00-14:14 jäsen Oikarinen Hilkka 9:00-14:14 jäsen Moilanen Marketta 9:00-14:14 varajäsen POISSA Uusitalo Anna-Kaarina jäsen MUU Seppänen Petteri 9:00-14:14 valtuuston pj. Moilanen Tuulikki 9:00-14:14 1. valt.varapj. Väisänen Aarre 9:00-14:14 2. valt.varapj. Rajala Seppo 9:00-14:14 kunnanjohtaja Karsi-Ruokolainen Paula 9:00-14:14 hallintojohtaja Holappa Leila 10:00-12:45 tekninen johtaja Mikkonen Tuija 10:00-11:03 sivistysjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Harri Peltola Puheenjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jorma Heikkinen Eero Huusko PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kunnanvirastossa klo

3 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KH 163 Kunnanhallitus on päättänyt, että kutsu kokouksiin toimitetaan viisi päivää ennen kokousta 1. luokan pos tilä he tyk se nä tai sähköpostilla. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 58,1 ). Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen johtaja Leila Holappa ja sivistysjohtaja Tuija Mikko nen olivat läsnä kokouksessa talousarviota ( 167) kä sitel täes sä. Kokous keskeytettiin taukojen ajaksi klo ja

4 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI KH 164 Kunnanhallitus on päättänyt tarkastaa pöytäkirjansa siten, että kullakin kerralla valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Jorma Heikkinen ja Eero Huusko. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Heikkinen ja Eero Huusko.

5 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KH 165 Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kun nan hal li tuk sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on saatettava viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. (Kuntalaki 56 ) Valtuusto on kokouksessaan käsitellyt seu raavat asiat: 18 Kuntastrategian toteutumisselvitys 19 Osavuosikatsaus 1-8/ Tuloveroprosentti vuodelle Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessaan tekemät päätökset lainmukaisiksi ja päät tää panna ne täytäntöön. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus KUNNAN VIRANOMAISTEN PÄÄTÖKSIÄ KH 166 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää olla ottamatta käsittelyynsä seuraavat kunnan viranomaisten tekemät päätökset. Sivistyslautakunta : 82 Perusopetuksen ja kansalaisopiston lehtorin virka/tekninen työ 83 Valtionavustus etsivän nuorisotyön tukemiseen 84 Puolanka-Pirtti, hakemus valtionavustuksen saamiseksi 85 Tiedoksiannettavat asiat 86 Muut esille tulevat asiat 87 Perhepäivähoitaja Joukokylän ryhmäperhepäiväkotiin 88 Sivistyslautakunnan johtosäännön muutos/väyrylän koulun lakkauttaminen Tekninen lautakunta : 70 Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle Investoinnit vuonna Omavalvontajärjestelmän kehittäminen ruokahuollossa 73 Laitoshuoltajan työsuhteen vakinaistaminen 74 Peräkorpisentien talvikunnossapito Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus TALOUSARVIO VUODELLE /04.041/2014 KH 167 Kokouksessa aloi te taan vuoden 2015 talousarvion ja ta loussuun ni tel man yksityiskohtainen käsittely. Lisätietoja: hj Paula Karsi-Ruokolainen Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus keskustelee talousarviosta ja jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa ko kouk sessaan. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN PALKAN TARKISTAMINEN 519/02.021/2014 KH 168 Kunnanjohtajan palvelusuhteen ehdot on määritelty Puolangan kunnan ja kunnanjohtaja Seppo Rajalan välisessä allekirjoitetussa johtajasopimuksessa. Sopimuksen mukaan yleis ko ro tuk set suo ri tetaan kuntien yleisen virka- ja työehto sopi muk sen mukaisesti. Muilta osin palkkausta tarkastel laan kolmen vuo den välein vertailuperusteena vastaavan koko luokan kun tien palkkake hitys ja kuntien yleinen palkka kehi tys. Palkkaa on tarkistettu viimeksi alkaen (Khall , 66). Lisätietoja: hj Paula Karsi-Ruokolainen puh Päätös: Puheenjohtajan selostuksen perusteella kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtajan palkkaa tarkistetaan al kaen 230,21 eurolla kuukaudessa. Kunnanjohtaja Seppo Rajala poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

9 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN OHJAAJAN TYÖSUHTEEN VAKINAISTAMINEN 520/02.022/2014 KH 169 Kunnan on huolehdittava kuntouttavan työtoiminnan jär jestä mi ses tä sosiaalihuoltolain (710/ ) sekä kun toutta vas ta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) mukaisesti. Valtio tukee kuntia taloudellisesti kun tout ta van työ toi min nan jär jes tä mi ses sä (10,09 /työtoimintapäivä/asiakas). Toi minnan jär jes tä mi nen alentaa kuntien maksamia työ mark ki na tuki mak su ja. Kunta voi järjestää kuntouttavan työtoiminnan itse, tekemällä kirjallisen sopimuksen sen järjestämisestä toisen kunnan tai kuntayhtymän taikka rekisteröidyn yhdistyksen, re kis teröi dyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn us kon nol lisen yhdyskunnan kanssa. Kunta vastaa järjestämistavasta riip pu mat ta, että kuntouttava työtoiminta jär jes te tään lain mu kaan ja aktivointisuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Puolangan kunta on järjestänyt kuntouttavan työtoiminnan oma na toimintana alkaen. Valmisteilla oleva lakiuudistus heikossa työ mark ki na-asemas sa olevien henkilöiden sosiaalisesta kuntoutuksesta kor vaa myös kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain siten, että uusi laki vahvistaa mm. pal ve lu jen työl lis ty mis edelly tyk siä tukevia toimintamalleja. Uudistukset vastaavat parem min so si aa li huol lon perustehtävää tukea asiakkaiden toi min ta ky kyä ja osal li suut ta kokonaisvaltaisesti. Lain on tarkoi tus tulla voimaan vuo den 2017 alusta, joten nykyinen kun tout ta va työtoiminta yh te nä kunnan tehtävänä tulee jatku maan lakiuudistuksen jäl keen kin. Sosionomi (AMK) Ritva Virrankari on toiminut kuntouttavan työ toi min nan ohjaajana Puolangalla syyskuusta 2012 lukien. Puolangan kunnan palveluksessa hän ollut yh tä jak soises ti kahdessa määräaikaisessa työsuhteessa alkaen. Toiminnan ollessa jatkuvaa, kunnalla ei ole perusteita mää rä ai kai sel le työsuhteelle. Lisätietoja: hj Paula Karsi-Ruokolainen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus palkkaa Ritva Vir ran ka rin kun tout ta van työtoiminnan ohjaajaksi toistaiseksi voimassa ole vaan työsuhteeseen alkaen. Hä nen teh tä väkoh tai sek si palkakseen vahvistetaan eu roa kuu kaudes sa. Mahdollisen henkilökohtaisen lisän mää rit tää palk-

10 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus ka-asia mies. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOS/VÄYRYLÄN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 498/01.010/2014 SIV 88 Väyrylän koulun oppilasmäärä on vähentynyt niin, että koulun toiminnan jatkuminen ei ole enää tarkoituksenmukaista op pi mi sen ja opetuksen kannalta. Väyrylän koulun lakkauttamisesta on järjestetty kuu le mis tilai suus Väyrylän koululla Lisäksi Väyrylän koulun ja Puolankajärven koulun henkilöstölle ja huoltajille on va rat tu tilaisuus antaa lausunto asiasta sivistyslautakunnalle mennessä. Sivistyslautakunnan johtosääntöä on muutettava Väyrylän kou lua koskevilta osilta. Lisäksi tarkennetaan johtosääntöä mm. esittelyä lautakunnassa. Sivistyslautakunnan johtosääntö liitteenä. Lisätietoja antaa rehtori Satu Kemppainen, ja si vis tys joh ta ja Tuija Mikkonen, Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta esittää kun nan hal li tuksel le ja edelleen valtuustolle, että sivistyslautakunnan joh tosään tö muutetaan liitteen 1 mukaiseksi lukien. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. KH 170 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sivistyslautakunnan johtosääntö muutetaan liitteen nro 1 mukaiseksi lukien. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

12 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT KH 171 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee seuraavat asiat ja asiakirjat tietoonsa saatetuiksi ja päättää tyytyä annettuihin päätöksiin. Kiinteistönluovutusilmoitukset Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Päätös KAIELY/140/07.01/2013: luonnonsuojelulain (1096/1996) 55 :n mukaisen väliaikaisen toimenpidekiellon lakkauttaminen Valvira Ilmoitus dnro 8787/ /2014; yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vahtuminen, ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja: Attendo Oy Päätös dnro 8166/ /2014; yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, hakija/palvelujen tuottaja: Oy terapia, Ylivieska Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Valvontapäätös PSAVI/1897/ /2012 Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2015 Itella Itella muuttu Postiksi vuoden 2015 alussa Kuntaliitto Yleiskirje; Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2013 nettokuluista Vuoden 2015 eduskuntavaalit Kajaanin kaupunki Pelastuslautakunta, pöytäkirja 4/2014 Kainuun liitto Maakuntahallitus, pöytäkirja 9/2014 Sivutoimilupa Leevi Oikarinen, toimii Puolangan ja Hyrynsalmen kansalaisopiston tuntiopettajana Kansaneläkelaitos Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta

13 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

14 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ MUUTOKSENHAKUOHJEET Kokouspäivämäärä Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika VALITUSOSOITUS Oi kaisuvaatimuksen sisältö Valitusviranomainen ja valitusaika 163, 164, 165, 166,167, 170,171 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen (muutosta ei haeta valituk sella). Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Puolangan kunnanhallitus PL PUOLANKA Käyntiosoite: Maaherrankatu 7 Sähköposti: Puh: Pykälät 168, 169 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir joi tettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätöksen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutok senhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4 Telefax: Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintovalitus, pykälät Valitusai ka 30päi vää 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen antamispäivästä. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite päivää Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut vali tuskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennökse nä sekä to distus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähet tää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päät tymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

15 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/