ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 48 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA TARKAS-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2008 1. Otsikko Sivu 48 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA TARKAS-"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 14:00-18:10 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA TARKAS- 5 TUSTAPA 50 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TAR- 6 KISTAMINEN LUKIEN 51 VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN JA 8 VUODEN 2009 TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN 52 ALAVIESKAN KUNNAN JA VIESKAN METALLI OY:N 10 VÄLISEN BIANCA-KIINTEISTÖN LUNASTUSTA KOS- KEVAN SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 53 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION UUDEN 11 PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 54 KÄHTÄVÄN, TALUSKYLÄN JA SOMERONKYLÄN KOU- 14 LUJEN LAKKAUTTAMINEN 55 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN VESI- 17 KOLMIO OY:N LAINALLE 56 ALAVIESKA-KALAJOKI -SIIRTOVIEMÄRIN LIITTYMIS- 18 MAKSUN HYVÄKSYMINEN 57 VALTUUSTOALOITTEET 20

2 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Brax Anna-Leena 14:00-18:10 pj Hannula Sulo 14:00-18:10 I vpj Huttunen Pauli 14:00-18:10 II vpj Isokääntä Marja Isotalus Juhani Karhula Maarit Kauppila Pentti Kähtävä Simo Marjakangas Kari Mattila Tapio Nahkala Kosti 14:00-17:55 jäsen Pudas Esa Simi Arvo Simi Olavi Taka-Eilola Tuomo Takalo Antti 14:00-16:10 jäsen 48-50, 53 Tikkanen Mailis Vääräkoski Terhi Poissa 16:10-16:30 Tuori Sanna 14:00-18:10 varajäsen Hemmilä Virpi 14:00-18:10 varajäsen Olander Hans 14:00-18:10 kunnanjohtaja Isotalus Anna-Liisa 14:00-18:10 pöytäkirjanpitäjä Lukkari Eira 14:00-18:10 kunnankamreeri Haapakoski Hannu 14:00-18:10 yhdyskuntainsinööri Joki-Erkkilä Pekka 14:00-18:10 tekninen johtaja POISSA Hietala Marko jäsen Rinta-Jouppi Meeri jäsen Pehkonen Jaakko jäsen ALLEKIRJOITUKSET Anna-Leena Brax Puheenjohtaja Anna-Liisa Isotalus Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pauli Huttunen Marja Isokääntä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Alavieskan kunnantoimistolla maanantaina klo 9-15.

4 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 48 Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja läsnäolevien jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

5 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA TARKASTUSTAPA Kvalt 49 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Pauli Huttunen ja Mar jo Isokääntä. Pöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastossa

6 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN LUKIEN Khall Valtuuston hyväksymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön 1 :n mukaan kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luotamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen palkkojen yleiskorotus oli lukien 3,4 % sekä lu kien 2,4 %. Luottamushenkilöiden palkkioita esitetään korotettavaksi lukien esityslistan liitteenä n:o 1 olevan ehdotuksen uudeksi palkkiosäännöksi mu kai sesti. Nykyinen palkkiosääntö on puolestaan liitteenä n:o 2. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi tarkis taa luottamushenkilöiden palkkiosääntöä lukien liitteen 1 mukaisesti. Keskustelun kuluessa Tuomo Taka-Eilola esitti, että luottamusmiesten palkkioita ei koroteta. Hänen esitystään ei kannatettu. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Tuomo Taka-Eilola jätti asiaan eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan. Kvalt 50 Keskustelun kuluessa Tuomo Taka-Eilola esitti, että palkkioita ei koroteta. Simo Käh tävä ja Pauli Huttunen kannattivat Tuomo Taka-Eilolan esitystä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen esitystä kannatti 12 valtuutettua, Tuomo Taka-Eilolan esitystä kannatti 7 valtuutettua, yksi valtuutetty äänesti tyhjää. Äänestysluettelo liitteenä. Kunnanvaltuusto päätti siten tarkistaa luottamusmieshenkilöiden palkkiosääntöä lukien liitteen n:o 1 mukaisesti. Tuomo Taka-Eilola ja Pauli Huttunen jättivät päätökseen eriävät mielipiteet, jotka liitetään pöytäkirjaan.

7 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Liitteet Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö nykyinen Äänestysluettelo, luottamusmiesten palkkiot

8 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN JA VUODEN 2009 TALOUSARVION HY- VÄKSYMINEN Khall Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Ta lous ar viovuo si on ta lous suun nitel man en sim mäi nen vuo si. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Vuosien taloussuunnitelman laadinnan pohjana ovat valtuuston hyväksymä alijäämän kattamissuunnitelma vuosille sekä valtuuston hyväksymät kunnan strategiset linjaukset. Kunnanjohtajan ehdotus talousarvioksi ja -suunnitelmaksi on jaettu esityslistan liit tee nä. Lii te n:o 3. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen vuoden 2009 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Lisäksi valtuustolle esitetään, että se vahvistaisi hyväksytyn alijäämän kattamissuunnitelman kuntalain 65 :n mukaiseksi toimenpideohjelmaksi alijäämien kattamiseksi. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kvalt 51

9 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen. Liitteet Taloussuunnitelma

10 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ALAVIESKAN KUNNAN JA VIESKAN METALLI OY:N VÄLISEN BIANCA-KIINTEISTÖN LU- NASTUSTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Khall Kunnanhallitus on :n kohdalla hyväksynyt kaupan, jolla Alavieskan kunta myy Puurakenteen teollisuusalueella si jait sevan Bian ca-ni misen teollisuuskiinteistön Vieskan Metalli Oy:lle. Edelleen kun nanhallitus on :n kohdalla hyväksynyt sopimuk sen kiinteistön lisä- ja muutostöistä ja niiden rahoittamises ta. Tuon sopi muksen liitettä on tarkistettu kunnanhallituksen :n kohdalla tekemällä päätöksellä. Vieskan Metalli Oy on sopimuksen perusteella tehnyt rakennusinvestointeja 1,1 milj. euron sekä kone- ja laiteinvestointeja noin euron ar vosta pääosin tulorahoituksella. Nyt esitetään hyväksyttäväksi hyväksytyn sopimuksen muu tos ja täy den nys, jol la Ala vies kan kun nan ra hoittamaa osuutta lisä- ja muu tostöis tä ko ro te taan al kupe räi sestä eurosta eu roon. Liite n:o 5. Osapuolten tarkoituksena on myös muuttaa ja täydentää sopija puol ten allekirjoittamaa kauppakirjaa omistusoikeuden siir tymi sen osalta sekä tähän liittyen sopia kiinteis töön vahvistettujen pantti kirjo jen panttauksesta myyjälle. Liite n:o 6. Muil ta osin aikaisemman kauppakir jan ehtoja ei muuteta ja ne jäävät voimaan sellaisenaan. Sopimukseen sisältyvän omistusoikeuden muutoksen ja pant ti kir jojen luo vut tamisen vuoksi asia on syytä viedä valtuuston käsitel tä väksi. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi hyväksyä liitteen n:o 5 mu kai sen Ala vies kan kunnan ja Vieskan Metalli Oy:n välisen sopi muk sen ja liit teen n:o 6 mu kai sen kaup pa kir jan täydennyksen. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kvalt 52 Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Liitteet KAUPPAKIRJAN TÄYDENNYS SOPIMUS

11 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION UUDEN PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMI- NEN Khall Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toimintaa on perussopimuksen mukaan kehitettävä tilaaja-tuottaja -mallin suuntaan. Kuluvan vuoden aikana tehdyissä valmisteluissa on hyväksytty kehittämismalliksi Raision kaupungin,sitran ja Kuntamaisema Oy:n lanseeraama ns. Maisema-malli. Mallin käyt töön ot toa on val mis tel tu tou ko kuus ta läh tien ke rää mällä poh ja tie toja Kal li oon toi min tansa siirtänei den or ga ni saa tioiden tilin pää tök sistä. Maisema-mallin periaatteita ovat toiminnan läpinäkyvyys ja jatkuva reagointi palvelujen kysyntään, tilaajan ja tuottajan roolien erottaminen, laadun ja kustannusten yhteys sekä prosessien virtaviivaistaminen. Maisema-mallin tilaus- ja resurssitaulukot toimivat myös taloussuunnittelun työkaluna. Tilaaja-tuottaja -toimintatapa edellyttää mm. Kallion perussopimuksen ja hallintosäännön tarkistuksia. Tavoitteena on, että toimintamalli on käytössä Kallion yhtymähallitus on :n kohdalla päättänyt hyväksyä or ganisointimallin, jossa yhtymähallitus päättää tilauksista ja pe rus tet tava johtokunta vastaa palvelujen tuottamisesta. Omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti jäsenkuntien tulisi nyt nimetä edustajansa mallin jatkotyöstämistä ja perusso pi muk sen muutosten valmistelua varten pe rustettavaan ohjausryh mään. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää nimetä Alavieskan kunnan edustajat Peruspal ve lu kun ta yh ty mä Kal lion ti laaja-tuottaja -organisointimallin ohjaus ryh mään. Kunnanhallitus nimesi Alavieskan kunnan edustajiksi Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tilaaja-tuottaja -organisaatiomallin ohjausryhmään Sulo Hannulan, Terhi Vääräkosken ja Tuomo Taka-Eilolan. Khall Kallion uutta ensi vuoden alussa voimaan tulevaksi suunniteltua perussopimusta valmisteleva ohjausryhmä on kokoontunut tähän men-

12 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ nessä kolme kertaa. Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi Perussopimuksen tärkein avoinna oleva kysymys on jäsenkuntien välisen kustannusten jaon perusteista sopiminen. Kallion yhtymä halli tus on käsitellessään vuoden 2008 talousarvion val miste lua ja kustannustenjakoperiaatteita päättänyt hyväksyä jäsen kunta- ym. ul koisen laskutuksen linjauksena periaatteen: samasta palvelus ta sa ma hinta kuten Alavieskan kunnanhallitus on edellyttä nyt koko kun ta yh ty män pe rustamisprosessin ajan. Kuitenkin Kallion yhtymä halli tus näyttää poikenneen tästä itse hyväksymästään peri aatteesta jo , kun se on päättänyt ottaa käyttöön palvelu jen toimi paik kakohtaisen hinnoittelun, vaikkakaan tätä ei päätökses sä suo raan todeta. Tätä periaatetta noudattaen on myös valmisteltu Kallion vuo den 2009 talousarvio. Alavieska on ohjausryhmän kokouksissa vaatinut "samasta palvelus ta sama hinta" -periaatteen kirjaamista Kallion uuteen perussopimukseen. Muilta osin kunnalla ei ole ollut sopimusluonnokseen huomauttamista. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Khall Kuntayhtymän uuden perussopimuksen ja hallintosäännön val mis telua on jatkettu jäsenkuntien nimeämän ohjausryhmän johdolla. Ohjaus ryhmän kokouksessa esiteltyjen tilaaja-tuottaja -toimin tatapaa koskevien perussopimusmuutosten ja hallintosääntömuu tosten käsittelyn päätyttyä todettiin ohjausryhmän työn tulleen suori tetuksi. Alavieskan kannalta ongelmallisia kohtia neuvottelujen pohjana olleessa luonnoksessa pe russopimukseksi ovat olleet lä hin nä so pimuksen 13 (Kun tien mak suosuudet) ja 22 (Uu den jä sen kun nan mu kaan tu lo). Kallion omis tajakuntien välillä käydyt kes kuste lut ovat kui ten kin osoit taneet, että muilla kunnilla ei ole halua muuttaa näitä pe rus so pi muksen kohtia Ala vies kan kun nan esittämällä tavalla. Kallion yhtymähallitus on :n kohdalla päättänyt mm. esittää, että jäsenkunnat käsittelisivät valmistellun perussopimusehdotuksen loppuvuoden aikana saatettavaksi voimaan lukien. Ehdotus Peruspalvelukuntayhtymä Kallion uudeksi perussopimukseksi on esityslistan liitteenä n:o 7. Voimassa oleva perussopimus on liitteenä n:o 8.

13 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi hyväksyä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion uu den perussopimuksen esi tys listan liitteen n:o 7 mukaisesti. Keskustelun kuluessa Olavi Simi esitti, etä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion uutta perussopimusta ei hyväksytä. Tuomo Taka-Eilola ja Kosti Nahkala kannattivat hänen esitystään. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanjohtajan esi tys tä kannattivat Tapio Mattila, Marja Isokääntä ja Mailis Tikka nen. Ola vi Simin esitystä kannattivat Kosti Nahkala, Olavi Simi, Tuo mo Taka-Eilola ja Esa Pudas. Kunnanhallitus esittää valtuustolle äänin 4-3, että Peruspalvelukuntayhtymä Kallion uutta perussopimusta ei hyväksytä. Meeri Rinta-Jouppi poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Tapio Mattila ja toiseksi pöytäkirjatarkastajaksi tämän asian ajaksi valittiin Kosti Nahkala. Kvalt 53 Keskustelun kuluessa Tapio Mattila esitti, että Peruspalvelukuntayhtymä Kallion uusi perussopimus hyväksytään. Marja Isokääntä, Mailis Tikkanen, Juhani Isotalus ja Anna-Leena Brax kannattivat Tapio Mattilan esitystä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen esitys sai 6 ääntä ja Tapio Mattilan esitys 14 ääntä. Äänestysluettelo liitteenä. Kunnanvaltuusto päätti siten hyväksyä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion uuden perussopimuksen liitteen n:o 7 mukaisena. Liitteet KALLION NYKYINEN PERUSSOPIMUS KALLION UUSI VOIMAAN TULEVA PERUSSOPIMUS Äänestysluettelo, Ppky Kallion perussopimus

14 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KÄHTÄVÄN, TALUSKYLÄN JA SOMERONKYLÄN KOULUJEN LAKKAUTTAMINEN Sivltk Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan Alavieskan kunnan alijäämän kattamissuunnitelman vuosille Alijäämän kattamissuunnitelmassa sivistystoimen osalle on kirjattu vuodelle 2009 Kirkonkylän koulukeskuksen ensimmäisen vaiheen valmistuminen syksyllä 2009 ja Kähtävän ja Taluskylän koulujen lakkauttaminen. Suunnitelmaan on kirjattu Someron koulun lakkauttaminen vuodelle Esityslistan liitteenä n:o 2 ovat oppilasennusteet, laskelma oppilaskohtaisista menoista kouluittain vuoden 2007 tilinpäätöksen mukaisesti sekä laskelma arvioiduista säästöistä. Hallintolain 41 :n mukaiset kuntalaisten kuulemistilaisuudet on pidetty Taluskylän koululla Kähtävän koululla Someron koululla. Kuulemistilaisuuksista laaditut muistiot ovat esityslistan liitteenä n:o 3. Hall.- ja sivistysjohtaja: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kähtävän ja Taluskylän koulut lakkautetaan alkaen ja oppilaat siirretään uuteen yhtenäiskouluun. Someron koulu lakkautetaan sitten, kun yläasteen peruskorjaus on valmistunut. Kunnanvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti koulukeskuksen toinen vaihe toteutetaan vuoteen 2011 mennessä. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielises ti. Khall Asukkaiden kuulemistilaisuuksista laaditut muistiot ovat esityslistan liitteenä n:o 9. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi 1) lakkauttaa Käh tävän ja Taluskylän koulut alkaen siten, et tä oppilaat siirre tään uu teen yhtenäiskouluun;

15 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ ) lakkauttaa Someronkylän koulun heti sen jälkeen kun yläasteen pe rus korjaus on valmistunut. Valtuuston hyväksymien stra tegisten linjausten mukaan koulukeskuksen toinen vaihe (yläasteen peruskorjaus) toteutetaan vuoteen 2011 mennessä. Keskustelun kuluessa Olavi Simi esitti, että Someron koulun lakkautuksesta ei tehdä nyt päätöstä. Esa Pudas kannatti Olavi Simin esitystä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanjohtajan esitystä kannattivat Meeri Rinta-Jouppi, Tapio Mattila, Marja Isokääntä ja Mailis Tikkanen. Olavi Simin esitystä kannattivat Kosti Nahkala, Olavi Simi, Tuomo Taka-Eilola ja Esa Pudas. Kunnanhallitus esittää valtuustolle äänin 4-4 puheenjohtajan äänen ratkaistessa, että se päättäisi 1) lakkauttaa Käh tävän ja Taluskylän koulut alkaen siten, et tä oppilaat siirre tään uu teen yhtenäiskouluun; 2) lakkauttaa Someronkylän koulun heti sen jälkeen kun yläasteen pe rus korjaus on valmistunut. Valtuuston hyväksymien stra tegisten linjausten mukaan koulukeskuksen toinen vaihe (yläasteen peruskorjaus) toteutetaan vuoteen 2011 mennessä. Kvalt 54 Keskustelun kuluessa Olavi Simi esitti, että kunnanhallituksen esityksestä poiketen nyt ei päätetä Someron koulun lakkautuksesta. Sulo Hannula ja Terhi Vääräkoski kannattivat Olavi Simin esitystä. Edelleen keskustelun kuluessa Tuomo Taka-Eilola esitti, että Kähtävän ja Taluskylän koulujen lakkautuspäätökset jätetään uudelle valtuustolle eikä Someronkylän koulua päätetä lakkauttaa. Simo Kähtävä kannatti Tuomo Taka-Eilolan esitystä. Edelleen keskustelun kuluessa Koski Nahkala esitti, että Someronkylän ja Taluskylän kouluja ei lakkauteta. Pauli Huttunen kannatti Kosti Nahkalan esitystä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ensiksi äänestettiin Tuomo Taka-Eilolan ja Kosti Nahkalan esityksten välillä. Tuomo Ta ka-ei lolan esi tystä kannatti 2 valtuutettua, Kosti Nahkalan esitystä 14 valtuutet tua, 3 valtuutettua äänesti tyhjää. Äänestysluettelo liit tee nä.

16 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Seuraavaksi äänestettiin Olavi Simin ja Kosti Nahkalan esitysten välillä. Olavi Simin esitystä kannatti 10 valtuutettua, Kosti Nahkalan esitystä 4 valtuutettua ja 5 valtuutettua äänesti tyhjää. Äänestysluettelo liitteenä. Lopuksi äänestettiin kunnanhallituksen ja Olavi Simin esitysten välillä. Kunnanhallituksen esitystä kannatti 10 valtuutettua, Olavi Simin esitystä kannatti 6 valtuutettua ja 3 valtuutettua äänesti tyhjää. Äänestysluettelo liitteenä. Kunnanvaltuusto päätti siten 1) lakkauttaa Käh tävän ja Taluskylän koulut alkaen siten, et tä oppilaat siirre tään uu teen yhtenäiskouluun; 2) lakkauttaa Someronkylän koulun heti sen jälkeen kun yläasteen pe rus korjaus on valmistunut. Valtuuston hyväksymien stra tegisten linjausten mukaan koulukeskuksen toinen vaihe (yläasteen peruskorjaus) toteutetaan vuoteen 2011 mennessä. Pauli Huttunen jätti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan. Liitteet Laskelma säästöistä Muistio , Kähtävän koulu Muistio , Someronkylän koulu Muistio , Taluskylän koulu Oppilasennusteet Oppilaskohtaiset menot Äänestysluettelo I, Koulujen lakkauttaminen Äänestysluettelo II, koulujen lakkauttaminen Äänestysluettelo III, koulujen lakkauttaminen

17 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN VESIKOLMIO OY:N LAINALLE Khall Vesikolmio Oy anoo päivätyllä kirjeellään Alavieskan kunnan omavelkaista takausta Kuntien eläkevakuutukselta ottamalleen lainalle, jonka suuruus on euroa. Vas taa vasti yh tiö hakee Ka la joen kau pun gin omavelkais ta ta kaus ta Kun tien elä ke va kuutuk sen euron suuruiselle lai nal le. Ve si kol mio Oy:n toi mintaperi aatteiden mukaan takausta hae taan niiltä omista jakun nil ta, joi ta kul loinkin rahoitettava hanke palve lee. Haettavan lainan laina-aika on 10 vuotta ja korko sidotaan 6 kuu kauden eu ri borkorkoon 0,00 %:n marginaalilla. Laina käytetään Ala vieskan ja Kalajoen välisen siirtoviemärin raken tamiseen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi myöntää omavelkaisen takauksen Vesikolmio Oy:n Kuntien Eläkevakuutukselta ottamalle euron suuruiselle lainalle. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kvalt 55 Kunnanvaltuusto palautti asian kunnanhallitukselle uudelleen valmistelua varten.

18 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ALAVIESKA-KALAJOKI -SIIRTOVIEMÄRIN LIITTYMISMAKSUN HYVÄKSYMINEN Ympltk Alavieska - Kalajoki välille rakennetaan tulevana talvena siirtoviemäri, jolla Alavieskan jätevedet siirretään Kalajoen puhdistamolle puh distettavaksi. Siirtoviemäri on maastoon linjattu niin, että mahdolli simman monella taloudella on mahdollisuutta liittyä rakennettavaan linjaan. Alavieskan kunnalla ei nykyisin ole tällaisille liittyjille olemassa liittymismaksumallia. Liittymismaksu tulee olla suuruudeltaan sellainen, että se kattaa aiheutuneet kustannukset, koska kaikille kiinteistöille kunnan rajojen sisäpuolella ei ole mahdollisuutta antaa samanlaista palvelua. Vesihuoltolaki antaa mahdollisuuden periä erisuuruisia liittymismaksuja eri osissa kunnan aluetta. Käyttömaksu tulee kaikille asiakkaille olla samansuuruinen. Siirtoviemäriin tulee liittymään arviolta noin 30 kiinteistöä en nen vuoden 2014 alkua, jolloin uusi jätevesiasetus tulee voi maan. Alavieska Kalajoki siirtoviemärin vaikutusalueella vie märin raken tamisesta kunnalle aiheutuvat kustannukset liittyjää kohti ovat keski määrin Kustannus muodos tuu kiinteistökohtaisesta viettoviemäristä tai jäteveden pumppaamosta ja rakennettavasta pai neviemäristä 100m:n etäisyy teen saakka olemassaole vasta viemä ristä. Raken nuskustannuksessa ei ole otettu huomioon poikkeuksel lisen kalliita kustannuksia ( kallionlou hinta, isommat tiet, jne ). Yhdyskuntains: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että Alavieska - Kalajoki siirtoviemärin liittymismaksu on suuruudeltaan 4950 / liittyjä. Liittymismaksu on palautuskelpoinen, jolloin siitä ei peritä arvonlisäveroa. Liittymismaksu pitää sisällään kiinteistökohtaisen viettoviemärin rakentamisen tai jä te ve den pump paamon ja kiinteistökohtaisen painevie mä rin ra ken ta mi sen enintään 100m:n matkalla poislukien kallionlou hin nan ja isom pien teiden ai heuttaman kustannuksen. Mikäli rakennettava viettoviemäri tai pai ne vie märi on pi dem pi pe ri tään yli menevä osuus to dellis ten kus tan nus ten mu kaan. Kiinteistönomistaja toimittaa kiinteistökohtaiseen jätevedenpumppaamoon sähkön ja huolehtii pumppaamon kunnossapidosta aiheutuvista kustannuksista. Hyväksyttiin yksimielisesti Khall

19 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi Alavieska-Kalajoki -siirtoviemärin liittymismaksun suuruudeksi 4950 /liittyjä ympäristölautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kvalt 56 Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

20 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto VALTUUSTOALOITTEET Kvalt 57 Valtuustoaloitteita ei jätetty.

21 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös Pykälät 55, 57 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet xxxx VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja vali- Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. tusaika Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valitusviranomaisen postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, Oulu Kunnallisvalitus, pykälät 50-54, 56 Hallintovalitus, pykälät xxxx Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät xxxx xxxx Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Sivu käyntiosoite Isokatu 4, Oulu Valitusaika 30 päivää Valitusaika xxxx päivää Valitusaika xxxx päivää Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, va lituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-aatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä ar kipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä en nen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas tuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jä tettävä niin ajoissa, että ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päätty mistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin vali tusviranomaiselle, vastaanottajan ni mi, osoi te ja pos ti osoi te Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voi massa oleva oikeuden käyntimaksu, 82 euroa/ Liitetään pöytäkirjaan

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24) Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 18:30-22:00 PAIKKA Alavieskan kunnantoimiston valtuustosalli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 Kunnanhallitus 11.05.2009 AIKA 11.05.2009 klo 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 82 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (18)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (18) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (18) Kunnanhallitus 23.01.2012 AIKA 23.01.2012 klo 18:30-20:32 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 7/2013 177 (-197) Aika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo 13.00-16.55 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 1 Kunnanhallitus 14.09.2009 AIKA 14.09.2009 klo 18:30-19:45 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 139 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-19:35 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kunnanhallitus 01.03.2010 AIKA 01.03.2010 klo 18:30-20:30 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74 Kunnanvaltuusto 08.06.2015 Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 31

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 Kunnanvaltuusto 06.10.2014 AIKA 06.10.2014 klo 19:00-20:00 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 39

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot