ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 48 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA TARKAS-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2008 1. Otsikko Sivu 48 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA TARKAS-"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 14:00-18:10 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA TARKAS- 5 TUSTAPA 50 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TAR- 6 KISTAMINEN LUKIEN 51 VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN JA 8 VUODEN 2009 TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN 52 ALAVIESKAN KUNNAN JA VIESKAN METALLI OY:N 10 VÄLISEN BIANCA-KIINTEISTÖN LUNASTUSTA KOS- KEVAN SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 53 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION UUDEN 11 PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 54 KÄHTÄVÄN, TALUSKYLÄN JA SOMERONKYLÄN KOU- 14 LUJEN LAKKAUTTAMINEN 55 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN VESI- 17 KOLMIO OY:N LAINALLE 56 ALAVIESKA-KALAJOKI -SIIRTOVIEMÄRIN LIITTYMIS- 18 MAKSUN HYVÄKSYMINEN 57 VALTUUSTOALOITTEET 20

2 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Brax Anna-Leena 14:00-18:10 pj Hannula Sulo 14:00-18:10 I vpj Huttunen Pauli 14:00-18:10 II vpj Isokääntä Marja Isotalus Juhani Karhula Maarit Kauppila Pentti Kähtävä Simo Marjakangas Kari Mattila Tapio Nahkala Kosti 14:00-17:55 jäsen Pudas Esa Simi Arvo Simi Olavi Taka-Eilola Tuomo Takalo Antti 14:00-16:10 jäsen 48-50, 53 Tikkanen Mailis Vääräkoski Terhi Poissa 16:10-16:30 Tuori Sanna 14:00-18:10 varajäsen Hemmilä Virpi 14:00-18:10 varajäsen Olander Hans 14:00-18:10 kunnanjohtaja Isotalus Anna-Liisa 14:00-18:10 pöytäkirjanpitäjä Lukkari Eira 14:00-18:10 kunnankamreeri Haapakoski Hannu 14:00-18:10 yhdyskuntainsinööri Joki-Erkkilä Pekka 14:00-18:10 tekninen johtaja POISSA Hietala Marko jäsen Rinta-Jouppi Meeri jäsen Pehkonen Jaakko jäsen ALLEKIRJOITUKSET Anna-Leena Brax Puheenjohtaja Anna-Liisa Isotalus Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pauli Huttunen Marja Isokääntä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Alavieskan kunnantoimistolla maanantaina klo 9-15.

4 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 48 Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja läsnäolevien jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

5 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA TARKASTUSTAPA Kvalt 49 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Pauli Huttunen ja Mar jo Isokääntä. Pöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastossa

6 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN LUKIEN Khall Valtuuston hyväksymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön 1 :n mukaan kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luotamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen palkkojen yleiskorotus oli lukien 3,4 % sekä lu kien 2,4 %. Luottamushenkilöiden palkkioita esitetään korotettavaksi lukien esityslistan liitteenä n:o 1 olevan ehdotuksen uudeksi palkkiosäännöksi mu kai sesti. Nykyinen palkkiosääntö on puolestaan liitteenä n:o 2. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi tarkis taa luottamushenkilöiden palkkiosääntöä lukien liitteen 1 mukaisesti. Keskustelun kuluessa Tuomo Taka-Eilola esitti, että luottamusmiesten palkkioita ei koroteta. Hänen esitystään ei kannatettu. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Tuomo Taka-Eilola jätti asiaan eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan. Kvalt 50 Keskustelun kuluessa Tuomo Taka-Eilola esitti, että palkkioita ei koroteta. Simo Käh tävä ja Pauli Huttunen kannattivat Tuomo Taka-Eilolan esitystä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen esitystä kannatti 12 valtuutettua, Tuomo Taka-Eilolan esitystä kannatti 7 valtuutettua, yksi valtuutetty äänesti tyhjää. Äänestysluettelo liitteenä. Kunnanvaltuusto päätti siten tarkistaa luottamusmieshenkilöiden palkkiosääntöä lukien liitteen n:o 1 mukaisesti. Tuomo Taka-Eilola ja Pauli Huttunen jättivät päätökseen eriävät mielipiteet, jotka liitetään pöytäkirjaan.

7 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Liitteet Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö nykyinen Äänestysluettelo, luottamusmiesten palkkiot

8 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN JA VUODEN 2009 TALOUSARVION HY- VÄKSYMINEN Khall Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Ta lous ar viovuo si on ta lous suun nitel man en sim mäi nen vuo si. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Vuosien taloussuunnitelman laadinnan pohjana ovat valtuuston hyväksymä alijäämän kattamissuunnitelma vuosille sekä valtuuston hyväksymät kunnan strategiset linjaukset. Kunnanjohtajan ehdotus talousarvioksi ja -suunnitelmaksi on jaettu esityslistan liit tee nä. Lii te n:o 3. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen vuoden 2009 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Lisäksi valtuustolle esitetään, että se vahvistaisi hyväksytyn alijäämän kattamissuunnitelman kuntalain 65 :n mukaiseksi toimenpideohjelmaksi alijäämien kattamiseksi. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kvalt 51

9 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen. Liitteet Taloussuunnitelma

10 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ALAVIESKAN KUNNAN JA VIESKAN METALLI OY:N VÄLISEN BIANCA-KIINTEISTÖN LU- NASTUSTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Khall Kunnanhallitus on :n kohdalla hyväksynyt kaupan, jolla Alavieskan kunta myy Puurakenteen teollisuusalueella si jait sevan Bian ca-ni misen teollisuuskiinteistön Vieskan Metalli Oy:lle. Edelleen kun nanhallitus on :n kohdalla hyväksynyt sopimuk sen kiinteistön lisä- ja muutostöistä ja niiden rahoittamises ta. Tuon sopi muksen liitettä on tarkistettu kunnanhallituksen :n kohdalla tekemällä päätöksellä. Vieskan Metalli Oy on sopimuksen perusteella tehnyt rakennusinvestointeja 1,1 milj. euron sekä kone- ja laiteinvestointeja noin euron ar vosta pääosin tulorahoituksella. Nyt esitetään hyväksyttäväksi hyväksytyn sopimuksen muu tos ja täy den nys, jol la Ala vies kan kun nan ra hoittamaa osuutta lisä- ja muu tostöis tä ko ro te taan al kupe räi sestä eurosta eu roon. Liite n:o 5. Osapuolten tarkoituksena on myös muuttaa ja täydentää sopija puol ten allekirjoittamaa kauppakirjaa omistusoikeuden siir tymi sen osalta sekä tähän liittyen sopia kiinteis töön vahvistettujen pantti kirjo jen panttauksesta myyjälle. Liite n:o 6. Muil ta osin aikaisemman kauppakir jan ehtoja ei muuteta ja ne jäävät voimaan sellaisenaan. Sopimukseen sisältyvän omistusoikeuden muutoksen ja pant ti kir jojen luo vut tamisen vuoksi asia on syytä viedä valtuuston käsitel tä väksi. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi hyväksyä liitteen n:o 5 mu kai sen Ala vies kan kunnan ja Vieskan Metalli Oy:n välisen sopi muk sen ja liit teen n:o 6 mu kai sen kaup pa kir jan täydennyksen. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kvalt 52 Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Liitteet KAUPPAKIRJAN TÄYDENNYS SOPIMUS

11 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION UUDEN PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMI- NEN Khall Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toimintaa on perussopimuksen mukaan kehitettävä tilaaja-tuottaja -mallin suuntaan. Kuluvan vuoden aikana tehdyissä valmisteluissa on hyväksytty kehittämismalliksi Raision kaupungin,sitran ja Kuntamaisema Oy:n lanseeraama ns. Maisema-malli. Mallin käyt töön ot toa on val mis tel tu tou ko kuus ta läh tien ke rää mällä poh ja tie toja Kal li oon toi min tansa siirtänei den or ga ni saa tioiden tilin pää tök sistä. Maisema-mallin periaatteita ovat toiminnan läpinäkyvyys ja jatkuva reagointi palvelujen kysyntään, tilaajan ja tuottajan roolien erottaminen, laadun ja kustannusten yhteys sekä prosessien virtaviivaistaminen. Maisema-mallin tilaus- ja resurssitaulukot toimivat myös taloussuunnittelun työkaluna. Tilaaja-tuottaja -toimintatapa edellyttää mm. Kallion perussopimuksen ja hallintosäännön tarkistuksia. Tavoitteena on, että toimintamalli on käytössä Kallion yhtymähallitus on :n kohdalla päättänyt hyväksyä or ganisointimallin, jossa yhtymähallitus päättää tilauksista ja pe rus tet tava johtokunta vastaa palvelujen tuottamisesta. Omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti jäsenkuntien tulisi nyt nimetä edustajansa mallin jatkotyöstämistä ja perusso pi muk sen muutosten valmistelua varten pe rustettavaan ohjausryh mään. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää nimetä Alavieskan kunnan edustajat Peruspal ve lu kun ta yh ty mä Kal lion ti laaja-tuottaja -organisointimallin ohjaus ryh mään. Kunnanhallitus nimesi Alavieskan kunnan edustajiksi Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tilaaja-tuottaja -organisaatiomallin ohjausryhmään Sulo Hannulan, Terhi Vääräkosken ja Tuomo Taka-Eilolan. Khall Kallion uutta ensi vuoden alussa voimaan tulevaksi suunniteltua perussopimusta valmisteleva ohjausryhmä on kokoontunut tähän men-

12 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ nessä kolme kertaa. Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi Perussopimuksen tärkein avoinna oleva kysymys on jäsenkuntien välisen kustannusten jaon perusteista sopiminen. Kallion yhtymä halli tus on käsitellessään vuoden 2008 talousarvion val miste lua ja kustannustenjakoperiaatteita päättänyt hyväksyä jäsen kunta- ym. ul koisen laskutuksen linjauksena periaatteen: samasta palvelus ta sa ma hinta kuten Alavieskan kunnanhallitus on edellyttä nyt koko kun ta yh ty män pe rustamisprosessin ajan. Kuitenkin Kallion yhtymä halli tus näyttää poikenneen tästä itse hyväksymästään peri aatteesta jo , kun se on päättänyt ottaa käyttöön palvelu jen toimi paik kakohtaisen hinnoittelun, vaikkakaan tätä ei päätökses sä suo raan todeta. Tätä periaatetta noudattaen on myös valmisteltu Kallion vuo den 2009 talousarvio. Alavieska on ohjausryhmän kokouksissa vaatinut "samasta palvelus ta sama hinta" -periaatteen kirjaamista Kallion uuteen perussopimukseen. Muilta osin kunnalla ei ole ollut sopimusluonnokseen huomauttamista. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Khall Kuntayhtymän uuden perussopimuksen ja hallintosäännön val mis telua on jatkettu jäsenkuntien nimeämän ohjausryhmän johdolla. Ohjaus ryhmän kokouksessa esiteltyjen tilaaja-tuottaja -toimin tatapaa koskevien perussopimusmuutosten ja hallintosääntömuu tosten käsittelyn päätyttyä todettiin ohjausryhmän työn tulleen suori tetuksi. Alavieskan kannalta ongelmallisia kohtia neuvottelujen pohjana olleessa luonnoksessa pe russopimukseksi ovat olleet lä hin nä so pimuksen 13 (Kun tien mak suosuudet) ja 22 (Uu den jä sen kun nan mu kaan tu lo). Kallion omis tajakuntien välillä käydyt kes kuste lut ovat kui ten kin osoit taneet, että muilla kunnilla ei ole halua muuttaa näitä pe rus so pi muksen kohtia Ala vies kan kun nan esittämällä tavalla. Kallion yhtymähallitus on :n kohdalla päättänyt mm. esittää, että jäsenkunnat käsittelisivät valmistellun perussopimusehdotuksen loppuvuoden aikana saatettavaksi voimaan lukien. Ehdotus Peruspalvelukuntayhtymä Kallion uudeksi perussopimukseksi on esityslistan liitteenä n:o 7. Voimassa oleva perussopimus on liitteenä n:o 8.

13 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi hyväksyä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion uu den perussopimuksen esi tys listan liitteen n:o 7 mukaisesti. Keskustelun kuluessa Olavi Simi esitti, etä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion uutta perussopimusta ei hyväksytä. Tuomo Taka-Eilola ja Kosti Nahkala kannattivat hänen esitystään. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanjohtajan esi tys tä kannattivat Tapio Mattila, Marja Isokääntä ja Mailis Tikka nen. Ola vi Simin esitystä kannattivat Kosti Nahkala, Olavi Simi, Tuo mo Taka-Eilola ja Esa Pudas. Kunnanhallitus esittää valtuustolle äänin 4-3, että Peruspalvelukuntayhtymä Kallion uutta perussopimusta ei hyväksytä. Meeri Rinta-Jouppi poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Tapio Mattila ja toiseksi pöytäkirjatarkastajaksi tämän asian ajaksi valittiin Kosti Nahkala. Kvalt 53 Keskustelun kuluessa Tapio Mattila esitti, että Peruspalvelukuntayhtymä Kallion uusi perussopimus hyväksytään. Marja Isokääntä, Mailis Tikkanen, Juhani Isotalus ja Anna-Leena Brax kannattivat Tapio Mattilan esitystä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen esitys sai 6 ääntä ja Tapio Mattilan esitys 14 ääntä. Äänestysluettelo liitteenä. Kunnanvaltuusto päätti siten hyväksyä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion uuden perussopimuksen liitteen n:o 7 mukaisena. Liitteet KALLION NYKYINEN PERUSSOPIMUS KALLION UUSI VOIMAAN TULEVA PERUSSOPIMUS Äänestysluettelo, Ppky Kallion perussopimus

14 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KÄHTÄVÄN, TALUSKYLÄN JA SOMERONKYLÄN KOULUJEN LAKKAUTTAMINEN Sivltk Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan Alavieskan kunnan alijäämän kattamissuunnitelman vuosille Alijäämän kattamissuunnitelmassa sivistystoimen osalle on kirjattu vuodelle 2009 Kirkonkylän koulukeskuksen ensimmäisen vaiheen valmistuminen syksyllä 2009 ja Kähtävän ja Taluskylän koulujen lakkauttaminen. Suunnitelmaan on kirjattu Someron koulun lakkauttaminen vuodelle Esityslistan liitteenä n:o 2 ovat oppilasennusteet, laskelma oppilaskohtaisista menoista kouluittain vuoden 2007 tilinpäätöksen mukaisesti sekä laskelma arvioiduista säästöistä. Hallintolain 41 :n mukaiset kuntalaisten kuulemistilaisuudet on pidetty Taluskylän koululla Kähtävän koululla Someron koululla. Kuulemistilaisuuksista laaditut muistiot ovat esityslistan liitteenä n:o 3. Hall.- ja sivistysjohtaja: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kähtävän ja Taluskylän koulut lakkautetaan alkaen ja oppilaat siirretään uuteen yhtenäiskouluun. Someron koulu lakkautetaan sitten, kun yläasteen peruskorjaus on valmistunut. Kunnanvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti koulukeskuksen toinen vaihe toteutetaan vuoteen 2011 mennessä. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielises ti. Khall Asukkaiden kuulemistilaisuuksista laaditut muistiot ovat esityslistan liitteenä n:o 9. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi 1) lakkauttaa Käh tävän ja Taluskylän koulut alkaen siten, et tä oppilaat siirre tään uu teen yhtenäiskouluun;

15 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ ) lakkauttaa Someronkylän koulun heti sen jälkeen kun yläasteen pe rus korjaus on valmistunut. Valtuuston hyväksymien stra tegisten linjausten mukaan koulukeskuksen toinen vaihe (yläasteen peruskorjaus) toteutetaan vuoteen 2011 mennessä. Keskustelun kuluessa Olavi Simi esitti, että Someron koulun lakkautuksesta ei tehdä nyt päätöstä. Esa Pudas kannatti Olavi Simin esitystä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanjohtajan esitystä kannattivat Meeri Rinta-Jouppi, Tapio Mattila, Marja Isokääntä ja Mailis Tikkanen. Olavi Simin esitystä kannattivat Kosti Nahkala, Olavi Simi, Tuomo Taka-Eilola ja Esa Pudas. Kunnanhallitus esittää valtuustolle äänin 4-4 puheenjohtajan äänen ratkaistessa, että se päättäisi 1) lakkauttaa Käh tävän ja Taluskylän koulut alkaen siten, et tä oppilaat siirre tään uu teen yhtenäiskouluun; 2) lakkauttaa Someronkylän koulun heti sen jälkeen kun yläasteen pe rus korjaus on valmistunut. Valtuuston hyväksymien stra tegisten linjausten mukaan koulukeskuksen toinen vaihe (yläasteen peruskorjaus) toteutetaan vuoteen 2011 mennessä. Kvalt 54 Keskustelun kuluessa Olavi Simi esitti, että kunnanhallituksen esityksestä poiketen nyt ei päätetä Someron koulun lakkautuksesta. Sulo Hannula ja Terhi Vääräkoski kannattivat Olavi Simin esitystä. Edelleen keskustelun kuluessa Tuomo Taka-Eilola esitti, että Kähtävän ja Taluskylän koulujen lakkautuspäätökset jätetään uudelle valtuustolle eikä Someronkylän koulua päätetä lakkauttaa. Simo Kähtävä kannatti Tuomo Taka-Eilolan esitystä. Edelleen keskustelun kuluessa Koski Nahkala esitti, että Someronkylän ja Taluskylän kouluja ei lakkauteta. Pauli Huttunen kannatti Kosti Nahkalan esitystä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ensiksi äänestettiin Tuomo Taka-Eilolan ja Kosti Nahkalan esityksten välillä. Tuomo Ta ka-ei lolan esi tystä kannatti 2 valtuutettua, Kosti Nahkalan esitystä 14 valtuutet tua, 3 valtuutettua äänesti tyhjää. Äänestysluettelo liit tee nä.

16 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Seuraavaksi äänestettiin Olavi Simin ja Kosti Nahkalan esitysten välillä. Olavi Simin esitystä kannatti 10 valtuutettua, Kosti Nahkalan esitystä 4 valtuutettua ja 5 valtuutettua äänesti tyhjää. Äänestysluettelo liitteenä. Lopuksi äänestettiin kunnanhallituksen ja Olavi Simin esitysten välillä. Kunnanhallituksen esitystä kannatti 10 valtuutettua, Olavi Simin esitystä kannatti 6 valtuutettua ja 3 valtuutettua äänesti tyhjää. Äänestysluettelo liitteenä. Kunnanvaltuusto päätti siten 1) lakkauttaa Käh tävän ja Taluskylän koulut alkaen siten, et tä oppilaat siirre tään uu teen yhtenäiskouluun; 2) lakkauttaa Someronkylän koulun heti sen jälkeen kun yläasteen pe rus korjaus on valmistunut. Valtuuston hyväksymien stra tegisten linjausten mukaan koulukeskuksen toinen vaihe (yläasteen peruskorjaus) toteutetaan vuoteen 2011 mennessä. Pauli Huttunen jätti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan. Liitteet Laskelma säästöistä Muistio , Kähtävän koulu Muistio , Someronkylän koulu Muistio , Taluskylän koulu Oppilasennusteet Oppilaskohtaiset menot Äänestysluettelo I, Koulujen lakkauttaminen Äänestysluettelo II, koulujen lakkauttaminen Äänestysluettelo III, koulujen lakkauttaminen

17 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN VESIKOLMIO OY:N LAINALLE Khall Vesikolmio Oy anoo päivätyllä kirjeellään Alavieskan kunnan omavelkaista takausta Kuntien eläkevakuutukselta ottamalleen lainalle, jonka suuruus on euroa. Vas taa vasti yh tiö hakee Ka la joen kau pun gin omavelkais ta ta kaus ta Kun tien elä ke va kuutuk sen euron suuruiselle lai nal le. Ve si kol mio Oy:n toi mintaperi aatteiden mukaan takausta hae taan niiltä omista jakun nil ta, joi ta kul loinkin rahoitettava hanke palve lee. Haettavan lainan laina-aika on 10 vuotta ja korko sidotaan 6 kuu kauden eu ri borkorkoon 0,00 %:n marginaalilla. Laina käytetään Ala vieskan ja Kalajoen välisen siirtoviemärin raken tamiseen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi myöntää omavelkaisen takauksen Vesikolmio Oy:n Kuntien Eläkevakuutukselta ottamalle euron suuruiselle lainalle. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kvalt 55 Kunnanvaltuusto palautti asian kunnanhallitukselle uudelleen valmistelua varten.

18 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ALAVIESKA-KALAJOKI -SIIRTOVIEMÄRIN LIITTYMISMAKSUN HYVÄKSYMINEN Ympltk Alavieska - Kalajoki välille rakennetaan tulevana talvena siirtoviemäri, jolla Alavieskan jätevedet siirretään Kalajoen puhdistamolle puh distettavaksi. Siirtoviemäri on maastoon linjattu niin, että mahdolli simman monella taloudella on mahdollisuutta liittyä rakennettavaan linjaan. Alavieskan kunnalla ei nykyisin ole tällaisille liittyjille olemassa liittymismaksumallia. Liittymismaksu tulee olla suuruudeltaan sellainen, että se kattaa aiheutuneet kustannukset, koska kaikille kiinteistöille kunnan rajojen sisäpuolella ei ole mahdollisuutta antaa samanlaista palvelua. Vesihuoltolaki antaa mahdollisuuden periä erisuuruisia liittymismaksuja eri osissa kunnan aluetta. Käyttömaksu tulee kaikille asiakkaille olla samansuuruinen. Siirtoviemäriin tulee liittymään arviolta noin 30 kiinteistöä en nen vuoden 2014 alkua, jolloin uusi jätevesiasetus tulee voi maan. Alavieska Kalajoki siirtoviemärin vaikutusalueella vie märin raken tamisesta kunnalle aiheutuvat kustannukset liittyjää kohti ovat keski määrin Kustannus muodos tuu kiinteistökohtaisesta viettoviemäristä tai jäteveden pumppaamosta ja rakennettavasta pai neviemäristä 100m:n etäisyy teen saakka olemassaole vasta viemä ristä. Raken nuskustannuksessa ei ole otettu huomioon poikkeuksel lisen kalliita kustannuksia ( kallionlou hinta, isommat tiet, jne ). Yhdyskuntains: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että Alavieska - Kalajoki siirtoviemärin liittymismaksu on suuruudeltaan 4950 / liittyjä. Liittymismaksu on palautuskelpoinen, jolloin siitä ei peritä arvonlisäveroa. Liittymismaksu pitää sisällään kiinteistökohtaisen viettoviemärin rakentamisen tai jä te ve den pump paamon ja kiinteistökohtaisen painevie mä rin ra ken ta mi sen enintään 100m:n matkalla poislukien kallionlou hin nan ja isom pien teiden ai heuttaman kustannuksen. Mikäli rakennettava viettoviemäri tai pai ne vie märi on pi dem pi pe ri tään yli menevä osuus to dellis ten kus tan nus ten mu kaan. Kiinteistönomistaja toimittaa kiinteistökohtaiseen jätevedenpumppaamoon sähkön ja huolehtii pumppaamon kunnossapidosta aiheutuvista kustannuksista. Hyväksyttiin yksimielisesti Khall

19 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi Alavieska-Kalajoki -siirtoviemärin liittymismaksun suuruudeksi 4950 /liittyjä ympäristölautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kvalt 56 Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

20 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto VALTUUSTOALOITTEET Kvalt 57 Valtuustoaloitteita ei jätetty.

21 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös Pykälät 55, 57 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet xxxx VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja vali- Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. tusaika Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valitusviranomaisen postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, Oulu Kunnallisvalitus, pykälät 50-54, 56 Hallintovalitus, pykälät xxxx Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät xxxx xxxx Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Sivu käyntiosoite Isokatu 4, Oulu Valitusaika 30 päivää Valitusaika xxxx päivää Valitusaika xxxx päivää Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, va lituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-aatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä ar kipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä en nen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas tuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jä tettävä niin ajoissa, että ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päätty mistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin vali tusviranomaiselle, vastaanottajan ni mi, osoi te ja pos ti osoi te Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voi massa oleva oikeuden käyntimaksu, 82 euroa/ Liitetään pöytäkirjaan

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (10) Tekninen lautakunta 22.11.2016 AIKA 22.11.2016 klo 18:30-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 58 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2008 1. Otsikko Sivu 28 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2008 1. Otsikko Sivu 28 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2008 1 Kunnanvaltuusto 30.09.2008 AIKA 30.09.2008 klo 19:00-21:00 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 29

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) Tekninen lautakunta 17.09.2015 AIKA 17.09.2015 klo 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 37 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 38 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 Sivistyslautakunta 19.08.2008 AIKA 19.08.2008 klo 18:30 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 42 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika Keskiviikko 12.04.2017 klo 09:00-14:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 18:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 51 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (9) Kunnanvaltuusto 16.09.2013 AIKA 16.09.2013 klo 18:50-19:30 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 5/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 5/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 5/2009 98 KOKOUSAIKA 21.9.2009 klo 19.00-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (11) Kunnanvaltuusto 24.04.2017 AIKA 24.04.2017 klo 18:33-19:51 PAIKKA Alavieskan kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 (9) Tekninen lautakunta 21.12.2011 AIKA 21.12.2011 klo 19:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 1 (11) Sivistyslautakunta 20.09.2011 AIKA 20.09.2011 klo 18:30 PAIKKA Hannulan kotiseutumuseo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 49 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Ympäristölautakunta 26.01.2017 AIKA 26.01.2017 klo 10:00-10:07 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (10)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (10) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 (10) Tekninen lautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot