Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 8/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 85 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 86 Valtuustoaloite koskien Pikkalanlahden kalatilannetta YMPJARAKL 87 Osallistuminen saukkokartoitukseen YMPJARAKL 88 Lausunto n kuntakeskuksen asemakaavan muutoksesta YMPJARAKL 89 Rakennuslupahakemus, R YMPJARAKL 90 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talouden seuranta 9/2014 YMPJARAKL 91 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL 92 Tiedoksiantoasiat YMPJARAKL 93 Muut asiat YMPJARAKL 94 Oikaisuvaatimus koskien n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöstä suostumuksesta Lohjan ulkoilureittisuunnitelman vahvistamiselle, ulkoilureitti toimituksenhakemiselle ja ulkoilureitin pitämiselle

2 Sivu 2 Nro 8/2014 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Tekninen toimisto Honkasalo Antero, puheenjohtaja Kokkonen Yrjö, varapuheenjohtaja Saapui 85 käsittelyn aikana klo Bardy Ann-Marie, jäsen Holmberg Johan, varajäsen Kämäräinen Paula, jäsen Maxenius Katarina, varajäsen Mäkinen Lea, jäsen Nummenmaa Rauli, jäsen Suomalainen Jani, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Laaksonen Merja, kunnanhallituksen edustaja Flythström Kenneth, rakennustarkastaja Hynninen Anu, ympäristötarkastaja Nyberg Emilia, hallintosuunnittelija LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS YMPJARAKL 85 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (Tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) YMPJARAKL PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA 85 Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Antero Honkasalo Emilia Nyberg PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi lukuunottamatta Tarkastusaika Allekirjoitukset Paula Kämäräinen Katarina Maxenius JULKIPANOTODISTUS (MRL 198 ) Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna kunnan ilmoitustaululla Virka-asema Hallinnon suunnittelija Allekirjoitus Emilia Nyberg

3 Sivu 3 YMPJARAKL 85 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Ehdotus: päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Käsittely: Päätös: Kokkonen saapui käsittelyn aikana. - totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Paula Kämäräinen sekä Katarina Maxeniuksen; - päätti ottaa käsiteltäväkseen lisäpykälän 94, oikaisuvaatimus koskien n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöstä suostumuksesta ulkoilureittisuunnitelman vahvistamiselle, ulkoilureittitoimituksen hakemiselle ja ulkoilureitin pitämiselle. Asia käsiteltiin :n 89 jälkeen. = = =

4 Sivu 4 KH:65 /2014 YMPJARAKL 86 KH VALTUUSTOALOITE KOSKIEN PIKKALANLAHDEN KALATILANNETTA Varavaltuutettu Koroma-Hintikka, valtuutetut Penttinen, Haanpää, Parviainen, Svanfeldt, Nordström, Pesonen ja Laaksonen sekä varavaltuutettu Johansson ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien Pikkalanlahden kalatilannetta. Oheismateriaali ja liitteet: - Oheismateriaalina valtuustoaloite koskien Pikkalanlahden kalatilannetta Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen ympäristö- ja rakennuslautakunnan valmisteltavaksi ja edellyttää sen pyytämään lausuntoja asiasta tarpeen mukaan. Ehdotus hyväksyttiin. = = = YMPJARAKL 86 Valtuutetut Penttinen, Haanpää, Parviainen, Svanfeldt, Nordström, Pesonen ja Laaksonen sekä varavaltuutetut Koroma-Hintikka ja Johansson ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien Pikkalanlahden kalatilannetta. Kunnanhallitus on päättänyt lähettää valtuustoaloitteen ympäristö- ja rakennuslautakunnan valmisteltavaksi ja edellyttää sen pyytämään lausuntoja asiasta tarpeen mukaan. Pikkalanlahden kalatilanne on herättänyt laajaa keskustelua ssa viime vuosina mm. ammattikalastukseen myönnettyjen lupien johdosta. Kunnanvaltuutettujen lisäksi paikalliset vapaa-ajankalastajat ja kalastusyrittäjät ovat huolestuneet Pikkalanlahden kuhakantojen tilasta ja poistopyynnin vaikutuksista kalakantoihin. Riista- ja kalatutkimuslaitos (RKTL) on antanut ammattikalastuslupien käsittelyn yhteydessä ELY-keskukselle lausunnon (683/401/2013), jossa se esittää, että tietoa rannikon kalakannoista ja niiden runsauteen vaikuttavista tekijöistä on riittävästi, jotta kaupallisen kalastuksen lupia voidaan myöntää. Samassa lausunnossaan RKTL kuitenkin toteaa, ettei se voi esittää yksityiskohtaisia saalis- tai kalastustietoja alueelta tietosuojasyistä, eikä käytössä olevien pyyntiruutukohtaisten tietojen perusteella voida tehdä erikseen Pikkalanlahtea koskevia päätelmiä. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n tutkimustulosta Pikkalanlahden kuhasaaliiden vähentymisestä 500 g:sta 60 g:aan vuosina RKTL pitää lähinnä suuntaa antavana.

5 Sivu 5 Pikkalan kalatilannetta koskevassa valtuustoaloitteessa esitetään, että kunnan tulisi vaikuttaa kalastuslupien myöntämiseen ja alueen valvontaa sekä ryhtyä muihin tarvittaviin toimenpiteisiin kalakannan riittävyyden varmistamiseksi Pikkalanlahdella ja sitä ympäröivillä vesialueilla. Ympäristövalvonta pyrkii vaikuttamaan mainittuihin asioihin, mutta toteaa, että Kirkkonummen-Porkkalan vesialueen omistajilla on kalastuslain mukainen oikeus määrätä kalastuksesta vesialueellaan (kalastuslaki 5 ) ja huomattavasti kuntaa suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa kalastuslupien myöntämiseen, alueen valvontaan ja suunnitelmien laadintaan. Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle on palkattu oma kalastusvalvoja, jonka tehtävänä on valvoa kalastusta koskevien säännösten ja määräysten noudattamista. Kalastusalue saa vuosittain ELY-keskukselta toimintarahaa. Kalastusalueen julkiset hallintotehtävät perustuvat kalastuslakiin. Kalastuslaissa kalastusalueelle annettuihin tehtäviin kuuluvat mm. kalastuksen valvonta (kalastuslaki 96 ), yleiskalastusoikeuden kieltäminen ja rajoittaminen määräajaksi (kalastuslaki 11 ), vesialueen vuokrauskehotus ammattikalastusta varten (kalastuslaki 16 ), asetuksessa määritellystä solmuvälistä poikkeaminen (kalastuslaki 32 ), pyydysten käyttökielto ja rajoittaminen (kalastuslaki 32 ja 37 ), asetuksesta poikkeavan ja muun alamitan määrääminen (kalastuslaki 35 ) ja rauhoituspiirin perustaminen tai lakkauttaminen (kalastuslaki 43 ja 46 ). Kalastusalueen on kalastuslain (286/1982) 79 :n mukaan otettava käyttöön aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma, joka sisältää selvityksen kalastusalueen kalakantojen tilasta sekä kalavesien hoitoa ja kalastuksen järjestämistä koskevat yleiset suuntaviivat. ELY-keskus pitää kalastusaluetta sopivimpana tahona organisoimaan kalatilannetta koskevan tutkimuksen ja hakemaan avustusmäärärahoja tutkimusta varten. n kunnanhallitus, ympäristö- ja rakennuslautakunta ja ympäristötarkastaja ovat osaltaan pyrkineet vaikuttamaan Pikkalanlahden kalatilanteeseen seuraavasti: -n kunnanhallitus on tehnyt päätöksen olla myöntämättä lupaa hoitokalastukseen kunnan vesialueella Pikkalanlahdella. -Ympäristötarkastaja on ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksessa esittänyt, että njoen vesistöä tulisi pitää lohi- ja siikapitoisena vesistönä uhanalaisten lohikalojen suojelun edistämiseksi. Lautakunta on muuttanut esityksen muotoon: Lautakunta kannattaa kohdistettuja suojelutoimia, mutta toimenpiteiden on oltava valvottavissa. Pienimuotoinen virkistyskalastus on sallittava. -n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on muistutuksellaan vastustanut uusien rysäkalastuslupien

6 Sivu 6 myöntämistä Pikkalanlahdelle, sillä kalastuksella saavutettavista hyödyistä ei ole riittävästi näyttöä. -Ympäristötarkastaja on neuvotellut kalakartoitusten tekemisestä ELY-keskuksen kalatalouspalveluiden ja Kirkkonummen-Porkkalan -kalastusalueen kanssa. ELY-keskus on ollut kalakartoituksen kannalla ja todennut, että se voi mahdollisesti osallistua hankkeeseen muutaman tuhannen euron suuruisella osuudella. ELY-keskuksen avustusmäärärahat jaetaan vuoden alussa. Kalakantojen yleinen tila voidaan kartoittaa koeverkkokalastuksen ja siihen liittyvän raportoinnin ja seurannan avulla, jolloin kustannukset ovat arviolta Mikäli kuhakannoista halutaan tarkempaa tietoa ja niiden säilymistä on tarpeen edistää, on laadittava hoito-ohjelma, jonka kustannukset ovat kymmeniä tuhansia euroja. Tutkimuksissa voidaan hyödyntää jonkin verran aiempaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n tuottamaa tietoa, kuten saaliskirjanpitoa. hyväksyi vuoden 2015 tulo- ja menoarvion käsittelyssä esittelijänä toimineen teknisen johtajan muutetun päätösehdotuksen, jolla ympäristövalvonnan toimisto- ja asiantuntijapalveluihin (mm. tutkimuksiin) varatut määrärahat pudotettiin :sta 7200 :oon. Nykyisiä menoja ei voida kattaa mainitulla summalla, eikä lisätutkimuksia ole mahdollista tehdä. Oheismateriaali ja liitteet: - Oheismateriaalina valtuustoaloite koskien Pikkalanlahden kalatilannetta Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: Ehdotus: Käsittely: Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle, - että kunnanvaltuusto palauttaa ympäristövalvonnan toimisto- ja asiantuntijapalveluihin (mm. tutkimuksiin) varatut määrärahat aiemmalle tasolleen ja myöntää lisämäärärahan Pikkalanlahden kalatilanteen tutkimuksia varten. - että kunnanvaltuusto ehdottaa Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle osallistumista kalakantojen tutkimusten rahoitukseen ja toimimista tutkimusten tilaajana ja avustusrahoituksen hakijana ELY-keskukselta. - että kunnanvaltuusto toimittaa Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle tiedoksi valtuustoaloitteen käsittelyä koskevat pöytäkirjat. Puheenjohtaja ehdotti seuraavia muutoksia esittelijän päätösehdotukseen:

7 Sivu 7 - että kunnanvaltuusto suosittaa Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle että se suorittaisi alueellaan kalakantojen tutkimuksen - että kunnanvaltuusto välittää tiedon Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle, että tutkimukseen on mahdollista saada rahoitusta ELYkeskukselta Koska tehtyä muutosehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti hyväksyneen sen. Päätös: Ympäristö ja rakennuslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle, - että kunnanvaltuusto suosittaa Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle että se suorittaisi alueellaan kalakantojen tutkimuksen. - että kunnanvaltuusto välittää tiedon Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle, että tutkimukseen on mahdollista saada rahoitusta ELYkeskukselta. = = =

8 Sivu 8 YMPJARAKL:502 /2014 YMPJARAKL 87 OSALLISTUMINEN SAUKKOKARTOITUKSEEN Saukko on vesielämään sopeutunut näätäeläin, joka rauhoitettiin Suomessa kokonaan vuonna Vaikka kanta onkin sittemmin elpynyt, on saukko yhä uhanalainen. Suomen saukkokannan koon arvioidaan olevan nykyisin noin yksilöä. Saukko on mainittu Euroopan unionin luontodirektiivin liitteissä II ja IV. Liitteessä II luetellaan ne yhteisön tärkeinä pitämät lajit, joiden esiintymispaikoille on perustettava erityinen suojelualue. Liitteessä IV on eläin- ja kasvilajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty automaattisesti, ilman erillistä suojelupäätöstä. njoen Natura-alueen yksi suojeluperuste on saukon esiintyminen alueella. Länsi-Uudellamaalla tehtiin saukkokartoitus vuosina Selvitysalue kattoi n, osan Vihdistä, Inkoosta ja Lohjasta, Kirkkonummen pohjoisosan ja Espoon luoteisosan. Viime vuosina saukosta on tehty havaintoja njoen alajuoksulla, Espoossa, Kirkkonummella, Inkoossa ja Lohjalla, mutta tarkemmat laskelmat ja systemaattinen havainnointi puuttuu. Riistakolmiolaskennat eivät riitä saukon kannan arviointiin. Saukkotutkimuksen tavoitteena on arvioida saukkokannan tila, koko ja levinneisyys Uudellamaalla. Maastokartoituksen tuloksista laaditaan raportti, joka julkaistaan artikkelina luonnonsuojelualan julkaisussa. Tiedon julkaisemisella halutaan edistää saukon suojelua. Oheismateriaali ja liitteet: - Oheismateriaalina kirje Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: Ehdotus: Saukko on luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji, ja se on luokiteltu myös kansallisesti uhanalaiseksi. Saukon esiintymisestä Uudellamaalla ei ole paljon tietoja, mutta ilmeisesti njoen vesistöalue on sen tärkein esiintymisalue. Saukkokannan nykytilasta, koosta ja levinneisyydestä tarvitaan lisää tietoa, jotta saukon suojelua voidaan edistää. osallistuu yhteistutkimushankkeeseen 1000 eurolla.

9 Sivu 9 Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

10 Sivu 10 TEKNLTK:480 /2013 YMPJARAKL 88 Oheismateriaali LAUSUNTO SIUNTION KUNTAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA Tekninen lautakunta on pyytänyt ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausuntoa n kuntakeskuksen osayleiskaavan (n sydän) muutoksesta. Yleinen selostus hankkeesta n sydän-asemakaava vahvistettiin Tekninen lautakunta päätti , että keskustan alueen liikennejärjestelyjä tulee tarkentaa ja samalla tulee tarkistaa kaavamääräysten yksityiskohtia. Liikennejärjestelyiden osalta muutokset koskevat voimassaolevassa kaavassa olevaa Åke Tottintien ja Hästeskon puistotien välistä risteysaluetta. Risteysalueen muuttuneella linjauksella pyritään lopputulokseen, jossa pääasiallinen liikennevirta ohjataan luonnollisella tavalla Hästeskon puistotielle. Tätä tietä kulkee ajoneuvoliikenne Palonummelle, koska Åke Tottintie ei johda eteenpäin. Muutettu linjaus mahdollistaa myös yhdistelmäajoneuvojen helpomman kulun uudelle lämpökeskukselle. Kaavamääräyksiä on muutettu kerrostalokorttelien osalta, keskeisimmät muutokset ovat: - Maalattu betoni hyväksytään julkisivumateriaaliksi sisäpihan puolella - Näkyvät elementtisaumat hyväksytään sisäpihan puolella - Määräys julkisivun ja katon yhtymäkohdan korkeudesta katu- ja toripuolella poistetaan - Määräys yhdistettyjen parvekkeiden käyttämisestä melusuojana poistetaan niiltä osin kun sitä ei tarvita - Ensimmäisen kerroksen julkisivussa olevat suljetut osat hyväksytään silloin kun ne liittyvät väestönsuojiin. - Vaatimusta polkupyörien säilytykseen varatuista tiloista muutetaan niin, että ne perustuvat polkupyöräpaikkojen määrään eikä niille varattuun pinta-alaan. Kaavatilanne Alue on asemakaavoitettu, n sydän -asemakaava ( ) Oheismateriaali ja liitteet: - Oheismateriaalina luonnos asemakaavan muutoksesta Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström,

11 Sivu 11 puh , s-posti: Ehdotus: muistuttaa seuraavaa asemakaavaluonnoksesta: - Koska tiejärjestelyitä on muutettu niin, että pääväylä johtaa Hästeskon puistotielle, olisi luonnollista, että koko pääväylällä on sama nimi. Näin ollen lautakunta katsoo, että Hästeskon puistotien tulisi alkaa ntieltä. - Kaavamääräyksissä on kirjoitusvirheitä, jotka tulee korjata, ettei kaavaa tulkita väärin. Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

12 Sivu 12 YMPJARAKL 89 LUPANUMERO RAKENNUSLUPAHAKEMUS, R R HAKIJA MÄKINEN ERKKI Osoite KUUSITIE HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Osoite RAIVIONTIE EVITSKOG RN:o Kylä Kiinteistön nimi KARSKOG VIRVI Koordinaatit Kaava OSAYLEISKAAVA Rakennuspaikan pinta-ala 1,109 ha ASIA Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Käyttötarkoitus TALOUSRAKENNUS / VARASTO Yhteenlaskettu pinta-ala 118 Laajennuksen yht.lask. pinta-ala Tilavuus 360 Laajennuksen tilavuus Kerrosala 118 Laajennuksen kerrosala Kerrosten lukumäärä 1 Ehdotus: EHDOT päättää myöntää anotun luvan alla mainituin ehdoin: Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen hyväksyttyä: Vastaavaa työnjohtajaa Kiinteistön vesi- ja viemäröintitöiden työnjohtajaa Ennen rakennusvaiheen aloittamista tulee esittää: Rakennepiirustukset piirustukset ja selvitykset vesi- ja viemäröintilaitteistoista

13 Sivu 13 salaojituksesta KATSELMUKSET Hakijan tulee työn edetessä varata seuraavat katselmukset: rakennuspaikan tarkastus loppukatselmus Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: Käsittely: Päätös: Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen lisäten siihen seuraavat lauseet: ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntää hakijalle maankäyttö- ja rakennuslain 144 mukaisen aloittamisoikeuden rakennuksen perustusten osalta. Hakijan tulee asettaa suuruinen vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka rakennuslupapäätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. Ympäristö-ja rakennuslautakunta päätti tämän jälkeen käsitellä esityslistan :n 94. ====== TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI 30 päivää Päätöksen antaminen Tämä päätös on annettu nähtävilläolon jälkeen, jolloin se katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Tähän päätökseen voi hakea muutosta Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valituskirjelmällä, jonka muutoksenhakija itse, hänen valtuuttamansa asiamies tuo tai lähettää lähetin tai postin välityksellä valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, laskien siitä päivästä, jolloin päätös on annettu. Valituskirjelmään tulee liittää tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon muutoksenhakija haluaa vedota.

14 Sivu 14 YMPJARAKL 90 Oheismateriaali YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN SEURANTA 9/2014 Syyskuun loppuun mennessä oli 68,3 % talousarvion mukaisista tuloista toteutunut ja 62,3 % talousarvion mukaisista menoista ympäristö- ja rakennuslautakunnan osalta. Lautakunnan tulot koostuvat pääosin rakennusvalvontamaksuista. Ne voidaan arvioida lähinnä olettamalla. On todennäköistä, että talousarvion mukaiset tulot eivät toteudu. Lautakunnan menot koostuvat pääosin henkilökunnan palkoista, avustuksista ja ostopalveluista. Tammi-syyskuun aikana toteutuneiden menojen perusteella on tilanne talousarviota ajatellen kunnossa. Oheismateriaali ja liitteet: - Oheismateriaalina ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä lautakunnan alaisten kustannuserien tiliraportit tammi-syyskuulta 2014 Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: Ehdotus: Päätös: Lautakunta merkitsee talousseurannan tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. = = =

15 Sivu 15 YMPJARAKL 91 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN JA JAOSTON LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösluettelot edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Ehdotus: Lautakunta toteaa, että - ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaiset viranhaltijat eivät ole tehneet edellisen kokouksen jälkeen sellaisia päätöksiä, jotka lautakunta voisi ottaa käsiteltäväkseen kuntalain 51 :n nojalla. Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

16 Sivu 16 YMPJARAKL 92 TIEDOKSIANTOASIAT Oheismateriaali Rakennustarkastajan päätösluettelo : - Rakennustarkastaja on myöntänyt seuraavat hakemukset, , Taneli Kiljunen: 108 Mäntylä Antti Sjundby gård Fanjunkarsintie 5, Pihavaja (Ilmoitus); 109 Peltonen Kauko Gestans Myllykyläntie 160, Jätevesijärj.uusiminen(Toimenpidelupa); 110 Kainulainen Aku Backa Myllykyläntie 99, Parveke-Katos (Toimenpidelupa); 111 Gottberg Carl Nordanvik RN:o 8:8, Talousrakennus (Jatkoaika). 112 Kalima Ingrid Sjundby gård Kiertotie 15, Vesikaton uusiminen (Toimenpidelupa); 113 Vikman Peter ja Anneli n asema Haaganrinne 9, Autokatos/varasto (Uudisrakennus); 114 Nieminen Jouni Bläsaby Kopulantie 134B, Varasto (Uudisrakennus); 115 Voutilainen Kaisu Sjundby gård RN:o 1:720, Omakotitalo (Jatkoaika); , Åke Ahlroth: 116 Baarman Gösta Fjällskifte Stenkullantie 30, Jätevesijärj.uusiminen (Toimenpidelupa); 117 Nordberg Gösta Suitia Stenkullantie 87, Jätevesijärj. uusiminen (Toimenpidelupa); 118 Pyysalo Kalevi ja Ulla Myllykylä Niemenkyläntie 411, Jätevesijärj.uusiminen (Toimenpidelupa); 119 Sartonen Tuomas ja Parisaari-Sartonen Sanni Bollstad Palonummenmäki 5, Puuliiteri (Ilmoitus); 120 Karlsson Frey Sjundby Runoilijantie 4-6 A2, Varasto (Ilmoitus); , Åke Ahlroth 121 ja 122 Huovinen Markus Bollstad Lakkatie 78, Varasto (Uudisrakennus) ja Autokatos (Toimenpidelupa); 123 Rönnberg Pertti Karskog Lonoksenkumpu 9, vapaa-ajan asunto(uudisrakennus)korvaa luvan 08-19; 124 Isaksson Boris Backa Annilantie 156, Autotalli (Uudisrakennus); 125 Vallius Timo Gårdskulla Göstiksentie 50, Sauna (Uudisrakennus); 126 Eronen Mika Hästböle Hästbölentie 224, Sauna (Uudisrakennus); 127 Häggman Gösta Böle Itäinen Kuninkaantie 314 a, Jätevesijärj.uusiminen (Toimenpidelupa);

17 Sivu Salminen Risto Pappila Pappilantie 29, Jätevesijärj. uusiminen (Toimenpidelupa); , Kenneth Flythström: 129 Engberg Anette Sunnanvik Sunnanvik 89, Sauna (Uudisrakennus); 130, 131 ja 132 Mononen Mikko ja Sannaliina Fågelvik Itäinen Kuninkaantie 200, Sauna, Autotalli ja Omakotitalo (Uudisrakennuksia); 133 Jokiaho Mauri Pikkala RN:o 1:44, Vapaa-ajan asunto (Jatkoaika); 134 Sundman Carl-Adolf Andby Näsevägen, 23 a, Aurinkopanelit (Ilmoitus); 135 Sundqvist Yngve Nyby Käpytikantie 22, Jätevesijärj. uusiminen (Toimenpidelupa); 136 Riippa Mika Munks Bäcksintie 72, Terassin lasitus (Ilmoitus); 137 Sepponen Anssi Sjundby Nummisuutarientie 14, Grillikota (Ilmoitus); - Hylätyt: - ei hylättyjä hakemuksia - Rakennustarkastaja on hyväksynyt seuraavat työnjohtajat: Peter Ekström lupa R, Stefan Wasström luvat T, T, T, T, T, T; Tuominen Jaakko lupa T, Esa Kivikangas lupa T, Kauko Järvenpää lupa R, Timo Parviainen lupa R, Asko Kärkkäinen lupa R, Anders Öhman lupa R, Joakim Hallman lupa R, Tuutti-Lindberg Katriina lupa R, Kari von Plato lupa R, Roger Falck lupa R, Ville Airas luvat R ja R, Asko Vainio lupa R, Erkki Saarinen lupa R, Nyman Harry lupa Muut rakennusvalvonnan tiedoksiantoasiat Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään (Dno:08170/13/4112) kumonnut ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen myöntää Henri Mannoselle suunnittelutarveratkaisu määräalalle tilalla Danzig (RN:o 4:135). Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina Helsingin hallinto-oikeuden päätös Nro 14/0665/5 (Dno:08170/13/4112) Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: kenneth.flythstrom(at)siuntio.fi

18 Sivu 18 Ympäristötarkastaja Anu Hynnisen päätösluettelo : - ei päätöksiä Muut ympäristö- ja maa-ainesyksikön tiedoksiantoasiat: (I) Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antamallaan päätöksellä jättänyt Rosk n Roll Oy Ab:n Munkkaan jätekeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisajan pidentämistä koskevan asian käsittelyn sikseen. (II) Alueellisen ilmanlaadun seurannan raportti on julkaistu. Raportti on saatavana Uudenmaan ELY-keskuksen internet-sivuilta osoitteesta (III) Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antamallaan päätöksellä myöntänyt Kolavikenin laiturikerholle luvan laiturin pysyttämiseksi n Kolavikenissä. Päätös on luettavissa osoitteessa (IV) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antamallaan päätöksellä määrittänyt toimialueensa lohi- ja siikapitoiset vesistöt ja niiden osat sekä sellaiset lohi- ja siikapitoiset joet, joihin tulee soveltaa kalastusasetuksen 10 :n ja 12 :n mukaisia kalastusrajoituksia. Oheismateriaali ja liitteet: - Oheismateriaalina ELY-keskuksen päätös Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: Ehdotus: Päätös: Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. = = =

19 Sivu 19 YMPJARAKL 93 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. Lautakunta keskusteli ilmasto-ohjelman luonnoksen julkaisemisesta kunnan kotisivuilla sekä n Löpö ja Lounas Oy:n ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksen, Bergvallen 11:1, tilanteesta. Ehdotus: Päätös: Lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. = = =

20 Sivu 20 YMPJARAKL:195 /2014 YMPJARAKL 94 OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSTÄ SUOSTUMUKSESTA LOHJAN ULKOILUREITTISUUNNITELMAN VAHVISTAMISELLE, ULKOILUREITTITOIMITUKSEN HAKEMISELLE JA ULKOILUREITIN PITÄMISELLE YMPJARAKL Liite 2 Lohjan kaupunki pyytää ulkoilulain 14 :n mukaisesti n kunnan suostumusta vahvistuttaa Lohjan eteläosien ulkoilureittisuunnitelma, hakea suunnitelman pohjalta ulkoilureittitoimitusta sekä toteuttaa ja ylläpitää osa ulkoilureitistä n kunnan alueella. Ulkoilulain (606/1973) mukaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi määrätä kunnan huolehtimaan toisen kunnan aluetta koskevan ulkoilureittisuunnitelman laatimisesta, sen vahvistamisen hakemisesta, määräyksen hakemisesta ulkoilureittitoimitukseen ja ulkoilureitin pitämisestä, jos asianomainen kunta on tähän suostunut. Ulkoilureitti- toimituksen suorittaa maanmittauslaitos. Ulkoilureitistä arviolta 2373 m sijoittuu n puolelle, kiinteistölle Paturs. Kiinteistön omistaja on osallistunut ulkoilureittisuunnitelman valmisteluun ja sekä kiinteistön omistajalle että n kunnalle annetaan erityistiedoksianto muistutusten tekemiseksi ennen ulkoilureittisuunnitelman vahvistamista. Reitin toteuttaminen ja ylläpito on täysin Lohjan kaupungin ja Lohjan liikuntakeskus Oy:n vastuulla. Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä suostumuspyyntö Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: anu.hynninen(at)siuntio.fi Ehdotus: Päätös: n ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää antaa suostumuksena Lohjan eteläosien ulkoilureittisuunnitelman vahvistamiselle, ulkoilureittitoimituksen hakemiselle ja ulkoilureitin toteuttamiselle ja pitämiselle. Ehdotuksen mukaan. = = = YMPJARAKL 94 Liite 1 n ympäristö- ja rakennuslautakunta on kokouksessaan antanut ulkoilulain 14 :n mukaisen suostumuksensa Lohjan eteläosien

21 Sivu 21 ulkoilureittisuunnitelman vahvistamiselle, ulkoilureittitoimituksen hakemiselle ja ulkoilureitin toteuttamiselle ja pitämiselle. Osa reitistä kulkee n puolella, kiinteistöllä Paturs. Kiinteistön omistaja on ollut mukana ulkoilureittisuunnitelman valmistelussa ja hänelle on annettu ulkoilulain 4 :n mukainen erityistiedoksianto muistutusten jättämistä varten ennen kuin ELY-keskus vahvistaa suunnitelman. Lohjan kaupunki on suostumuspyynnössään todennut, että reitin toteuttaminen ja ylläpito on täysin Lohjan kaupungin ja Lohjan liikuntakeskus Oy:n vastuulla. Kiinteistön Paturs omistaja on toimittanut kuntaan oikaisuvaatimuksen koskien n ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöstä Oikaisuvaatimuksessa maanomistaja on todennut, ettei hän ole hyväksynyt ulkoilureittisuunnitelmaa. Hän on jättänyt Lohjan kaupungille valituksen, jota ei ole kuitenkaan ole huomioitu suunnitelmassa. n ympäristö- ja rakennuslautakunta ei ole suostumusta antaessaan pyytänyt häneltä lausuntoa, eikä se ole tiedottanut häntä asian käsittelystä. Kuntalain 91 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös on ulkoilulain 14 :n mukainen suostumus sille, että elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus voi määrätä kunnan huolehtimaan toisen kunnan aluetta koskevan ulkoilureittisuunnitelman laatimisesta, sen vahvistamisen hakemisesta, määräyksen hakemisesta ulkoilureittitoimitukseen ja ulkoilureitin pitämisestä. n ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen katsotaan olevan kuntalain 91 :n mukaista valmistelua eikä siitä voi tehdä näin ollen oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä vain kunnan viranomaisen lopullisesta päätöksestä. n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös suostumuksen antamisesta ei ole lopullinen päätös ulkoilureittiä koskevassa asiassa, jolla asia ratkaistaan. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksen pöytäkirjan muutoksenhakuohjeet ovat olleet virheellisesti täytetty sen osalta, että niiden mukaan kyseisestä päätöksestä voisi tehdä oikaisuvaatimuksen. Muutoksenhakuohjetta on syytä muuttaa sen osalta, että päätös on kuntalain 91 :n tarkoittamaa valmistelua. Virheellisesti täytetty muutoksenhakuohje ei saa aiheuttaa valittajalle vahinkoa, mutta ei toisaalta luoda lisää oikeuksiakaan. Näin ollen se ei tee päätöksestä oikaisuvaatimuskelpoista, että muutoksenhaku on virheellisesti ohjeistettu muutoksenhakuohjeissa. Jos oikaisuvaatimus tehdään päätöksestä, joka on kuntalain 91 :n mukaista valmistelua tai täytäntöönpanoa tulee oikaisuvaatimus jättää tutkimatta.

22 Sivu 22 Oheismateriaali ja liitteet - liitteenä oikaisuvaatimus Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: anu.hynninen(at)siuntio.fi Ehdotus: Päätös: jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska päätös josta oikaisuvaatimus on tehty on kuntalain 91 :n mukaista valmistelua, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta. Ehdotuksen mukaan. = = =

23 Sivu 23 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 85 86, 88, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 87 Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: n kunta Suitia 51 B kk, Pykälät: 87 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

24 Sivu 24 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: 94 Hallintovalitus, pykälät: 89 Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 124 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 125 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 126 Aloite

Lisätiedot

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen nro 5/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen Sivu 2 Nro 5/2015 Kokouspaikka- ja aika Päivärinteen koulu klo

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/2011 12.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/2011 12.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 3 Rakennuslupahakemus, Nurmitek Oy / Ari Nurmi YMPJARAKL 4 Hakemus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 54 SIVLTK 55 SIVLTK 56 SIVLTK 57 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Apurahan myöntäminen taljajousiammunnan mm-kultaa voittaneelle

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 16/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 216 KH 217 KH 218 KH 219 KH 220 KH 221 KH 222 KH 223 KH 224 KH 225 KH 226 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen TEKNLTK 3 Määrärahojen hakeminen vuodelta 2013 jatkuville hankkeille

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 KH 208 KH 209 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2010 12.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2010 12.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Kaavoituskatsaus vuodelle 2010 TEKNLTK 3 Störsvikin uuden tulotien alueen asemakaavoitus TEKNLTK 4 Hakemus Pohjois-n osayleiskaavan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 13 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 14 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 15 Perusturvalautakunnan vuoden 2013 talousarvion ylittäminen PTLTK 16 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 2 Sivistyslautakunnan kokoukset vuonna 2010 SIVLTK 3 Kirjastossa perittävien maksujen tarkistus SIVLTK 4 Urheilijoiden apurahat ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 11/2011 14.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 11/2011 14.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 151 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 152 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 153 Vaasan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Ehdotus Tsekin opintomatkan lisäämiseksi Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2014-2015

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 4/2015 12.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 4/2015 12.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 39 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 40 Selvitys oikeusasiamiehelle Markku Lorenzin ja hänen 19 asiakumppaninsa tekemästä kantelusta YMPJARAKL 41 Ympäristö- ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot