Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2015 206. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Aika klo 16:00-18:25 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan päätökseen Päätös maa-aineslain mukaisessa asiassa/fjäder Group Oy Maksumuistutus ja maksupyyntö Asko Imppola Hakemus pysyvien painorajoitusmerkkien asentamiselle 215 Saunasopentie Lumityöt kaudella Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Muut asiat Konkalammen katon korjaus Vanhusneuvoston nimeäminen vuosille

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kemppinen Terho 16:00-18:25 puheenjohtaja Ilves Esa 16:00-18:25 varapuheenjohtaja Kolehmainen Jarmo 16:00-18:25 jäsen Kukkonen Tuula 16:00-18:25 jäsen Pesonen Helena 16:00-18:25 jäsen Repo Heimo 16:00-17:40 jäsen Siitonen Saara 16:00-18:25 jäsen Pöllänen Ari 16:00-18:25 tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä Kautto Pasi 16:00-18:25 rakennustark. Poissa Vanhatalo Mika Kunnanhallituksen edustaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Terho Kemppinen Puheenjohtaja Ari Pöllänen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Tuula Kukkonen Pöytäkirjantarkastaja Saara Siitonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalo, yhteispalvelupiste Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekltk Toimialajohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekltk Toimialajohtajan ehdotus: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan yhteispalvelupisteessä klo 12 jälkeen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Kukkonen ja Saara Siitonen.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan päätökseen / /2015 Tekltk Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Minna Kovanen on saapuneeksi päivätyllä kirjeellä tehnyt oikai su vaa ti muk sen liit tyen rakennuslupaan , päätöksen antopäivä , jossa Kovanen on hakenut rakennuslupaa talousrakennuksen ra ken ta mi seen. Hylätty ra ken nus lu pa liitteenä. Oikaisuvaatimus koskee Rautjärven kunnan Innasennurkan kylän Sau nalam pi RN:o 8:52 kiinteistölle haettuun lupaan rakentaa 24 k-m² va ras to raken nus (talousrakennus). Saunalampi RN:o 8:52 kiinteistön kokonaispinta-ala on 21,18 ha. Ran taosa yleis kaa vas sa ra ken nus pai kan pinta-ala on noin 6500 m². Ote yleiskaavasta Alueen kaavallinen tilanne Alueelle on laadittu rantaosayleiskaava. Kaava on vahvistettu Ha ke muk sen mukainen alue on merkitty kaavaan merkinnällä RA (loma-asun to alue). Kaava on maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1 momentin mukainen oikeus vai kut tei nen yleiskaava, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan käyttä mi ses tä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa rakentamispaikkaa koskeva kaa vamää räys: A-, RA-, RA-1 ja RA-s alueiden rakentamista koskevat määräykset:

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Alueelle sijoitettavan asunnon tai loma-asunnon etäisyys kes ki ve den korkeu den mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 metriä sekä eril lisen kerros-alaltaan enintään 25 k-m2 suuruisen saunarakennuksen etäisyys rantaviivasta vähintään 15 metriä, mikäli maasto-olosuhteet eivät muu ta osoita. Kullekin rakennuspaikalle 15 metrin etäi syy del le rannasta voi daan rakentaa enintään 25 k-m2 suuruisen ran ta sau nan lisäksi joko savu sau na, talousrakennus (grillikota) tai (grilli) katos, jo ka on kerrosalaltaan enin tään 15 m2. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa maksimissaan 5 rakennusta. Rakennuslupa hakuprosessi on ollut varsin monivaiheinen. Alkuperäinen lu pa ha ke mus oli tehty nimikkeellä Huvilan laajennus varastolla, joka ei ollut mahdollinen, koska laajennettavan rakennuksen lupa oli myönnetty sau na ra ken nuk se na. Seuraavaksi haettiin lupaa nimikkeellä Saunan laajen nus, joka ei ollut mahdollinen, koska laajennettu rakennus olisi ylittänyt kaa va mää räyk sis sä määritellyn saunan maksimikoon. Lisäksi vallitsevien oi keus käy tän tö jen mukaan saunarakennuksessa tulee olla vähintään puolet ns. saunan märkätiloja, joka ehto ei olisi täyttynyt laajennuksen jälkeen. Tä män jälkeen hakemusta muutettiin piirustusten osalta oi kai su vaa ti muksen kohteena olevan lupapäätösaineiston mukaiseksi. Ennen kielteistä päätöstä oltiin yhteydessä pääsuunnittelijaan, joka ilmoitti ett ei hänellä ole valtuuksia muuttaa suunnitelmia. Hakijaan yritettiin olla yhtey des sä puhelimitse useampaan otteeseen siinä kuitenkaan on nis tu matta. Lupapäätöksen mukana lähetettiin saatekirje, joka liitteenä. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Perustelut: Rakennuslupapäätös on tehty tuoreen vahvistettun ran ta osayleis kaa van kaavamääräysten mukaisesti huomioiden lisäksi määräykset Suo men Rakentamismääräyskokoelman E1, Rakennusten pa lo tur val lisuus, Määräykset ja ohjeet Pelastuslaitoksen lausunto liitteenä. Mikäli hanketta aiotaan jatkaa samaisella paikalla niin hakemusaineistossa tu li si huomioida seuraavat muutokset ja täsmennykset: pelastuslaitoksen lausunnossaan määrittelemät vaateet rakennuksen harja-, sokkelin yläpinnan, ulkoseinän verhoilun ala pinnan korkojen ja kattokaltevuuksien tulee olla yhtenevät sau na ra kennuk sen kanssa räystään etäisyyden ulkoseinästä tulee olla yhtenevä sau na ra kennuk sen kanssa, kuitenkin niin ettei rakennuksien välille muodostu yhte näis tä katetta suunnitelmissa esitettävä miten sokkelin ulkopuolinen routasuojaus, sa de ve sien johtaminen ja salaojitus ja maanpinnan kaadot ra ken nukses ta poispäin järjestetään rakennuksen ympärillä, erityisesti jyr kän-

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta teen puoleisilla sivuilla suunnitelma miten jyrkänteen seinämän vakaus varmistetaan pyydetään selvittämään asemapiirustuksessa esiintyvien varaston 27,5 m² ja aitat 30,4 m² tilanteen rakennuslupamielessä. Eli milloin ra ken nuk set tai rakennelmat on toteutettu ja niiden lupatilanne? Onko kyseessä ollut rakennuslupa, toimenpidelupa, tai kenties toi menpi de il moi tus käy tän tö ja jos mahdollista niin myönnettyjen lupien lu panu me rot? Näitä tiedusteltiin jo lupapäätöksen saatekirjeessä lisäksi pyydetään täsmentämään kaikkien hankkeeseen osallistuvien hen ki löi den roolit ja heidän valtuutensa. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan päätökseen Liite 2 Rakennuslupa Kovanen Liite 3 Saatekirja lupapäätös Liite 4 Asemapiirustus Liite 5 Julkisivupiirustus Liite 6 Leikkauspiirustus Liite 7 Pohjapiirustus Liite 8 Pelastuslaitoksen lausunto Jakelu Kovanen Minna Kautto Pasi

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Päätös maa-aineslain mukaisessa asiassa/fjäder Group Oy 163/ /2015 Tekltk Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Fjäder Group Oy on jättänyt Rautjärven kunnan tekniselle lautakunnalle maa-ai nes lu pa ha ke muk sen, joka koskee soran ja kallioaineksen ot to toimin taa Rautjärven kunnan Pirholan kylän tilalla Laikonlampi Ottoalueen pinta-ala on 6,1 ha. Haettu kokonaisottomäärä on m3. Ot to alu een aiempi ottolupa on päättynyt Lupahakemukseen on pyydetty Imatran seudun ympäristölautakunnan ja Kaak kois-suo men ELY-keskuksen lausunnot, jotka liiteaineistona. Lupahakemuksesta on kuulutettu maa-aineslain 13 mukaisesti 30 vrk kun nan ilmoitustaululla. Kuulutusaikana ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta keskustelee ja päättää maa-ainesluvan myön tä mi sestä kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää että Fjäder Group Oy:n jättämä maa-ai nes lupa ha ke mus, joka koskee soran ja kallioaineksen ottotoimintaa Rautjär ven kunnan Pirholan kylän tilalla Laikonlampi , hylätään. Liitteet Liite 9 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto Fjäder Group Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Liite 10 Lausunto maa-aineslupahakemuksesta/fjäder Group Oy, Laikko Rautjärvi Liite 11 Maa-aineslupapäätösehdotus, Fjäder Group Oy Liite 12 Vastine Fjäder Group Oy:n maa-aineslupahakemuksesta annettuihin lausuntoihin Jakelu Fjäder Group Oy Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Imatran seudun ympäristöviranomainen rakennustarkastaja arkisto

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Maksumuistutus ja maksupyyntö Asko Imppola / /2015 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Asko Imppola on lähettänyt Rautjärven kuntaan sähköpostilla mak su muis tu tuk sen ja maksupyynnön Rautjärven kunnalle koskien sattunutta ajoneuvovahinkoa. Oheisena Asko Imppolan toimittama maksumuistutus ja maksupyyntö. Tutkinnanjohtaja sekä syyttäjä ovat tehneet asiasta päätöksen ettei esi tutkin taa jatketa. Syyttäjä on ottanut asiaan kannan, että on net to muu den syynä on ai na kin osittain kunnan huolimattomuus. Syyttäjä ei kui ten kaan ole ot ta nut kantaa siihen onko auton kuljettajan huo li mat to muus ollut osa syynä onnettomuuteen. Esittelijän muutettu ehdotus: Syyttäjä on ottanut päätöksessään kannan, että onnettomuuden syynä on ainakin osittain kunnan huolimattomuus. Toisaalta syyttäjä ei ole ottanut mitenkään kantaa siihen onko auton kuljettajan huolimattomuus ollut osasyynä onnettomuuteen. Tekninen lautakunta päättää että Rautjärven kunta korvaa vahingon kärsineelle ajoneuvovahingosta ajoneuvon korjauskulut laskun mukaan ja siitä korot, yhteensä 624,69. Kp 7121 / Hyväksyttiin. Jakelu Asko Imppola Tuula Luhaniemi Paula Hinkkanen

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Hakemus pysyvien painorajoitusmerkkien asentamiselle Saunasopentie / /2015 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Saunasopentien tiekunta hakee saapuneella hakemuksella lupaa asen taa pysyväisluonteisesti 30 t painorajoitusmerkit Saunasopentien molem piin päihin. Lisäkilvellä sallittaisiin em. painorajoituksen ylittävät kul jetuk set tien osakkaille. Perusteluiksi esitetään: - Tietä käytetään läpikulkureittinä, - kasvaneet ajoneuvomassat aiheuttavat ylimääräistä kuormitusta tielle, - läpiajokielto ei aiheuta kuljetuksille kohtuutonta haittaa koska, vaih to ehtoi nen reitti Mäkiänkiläntien kautta ei lisää ajomatkaa kohtuuttomasti. Oheisena: - Tiekunnan pöytäkirja , - tiekunnan hakemus , - kartta Saunasopentiestä ja Mäkiänkilän tiestä, - Saunasopen yksityistien osakaslista. Esittelijän muutettu ehdotus: Lisäselvitysten jälkeen asia tuodaan seuraavaan lautakunnan kokoukseen. Hyväksyttiin. Heimo Repo postui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 17:40. Jakelu Saunasopentien tiekunta

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Lumityöt kaudella / /2015 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta on päättänyt käytettävän oh jeis tuksen ja kunnossapitoluokituksen käyttöön otettavaksi pyydettäessä tar jouksia talvikunnossapidosta. Oheisena: - Kuulutus, - tarjouspyyntö, - tarjouspyyntölomake 5 sivua, - ohjeistus ja luokitus, - kartta 2kpl, - kohdelistaus 2kpl. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta käy läpi tarjouspyynnön liitteineen, tekee niihin tar vitta vat korjaukset ja hyväksyy ne käytettäväksi kilpailutukseen tal vi kun nossa pi dol le kaudella Kilpailutuksen tulos ja sopimukset tuodaan lautakuntaan. Hyväksyttiin.

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekltk Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös Dnro PIRELY/0464/ /201, Energiatuki selvityshankkeeseen Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt Teille energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1063/2012) nojalla energiatukea seuraavasti: Hankkeen julkinen nimi: Uusiutuvan enrgian kuntakatselmus Laikon ampumaradan tutkimusraportti. Hiitolanjoen tarkkailuraportti heinäkuussa Suomen ympäristökeskuksen teemakampanja energiansäästöviikko on viikolla 41 toistuva kampanja, jonka aikana kiinnitetään huomioita energiansäästöön ja tottumuksiin käyttää energiaa. Imatran Seudun Sähkön kirje Lisäämme sähkön jakelun varmuutta raivaamalla 20 kv sähkölinjojen vierimetsiä. Aloitamme sähkövikojen ennaltaehkäisevän raivauksen Miettilän ja Laikon välisellä johtoalueilla viikolla 35. Pöyry Finland Oy Konkamäen kaatopaikan tarkkailut v. 2015, elokuun tarkkailukierros Ympäristölautakunnan YMPLA 80, 623/11/03/02/2015, ei julkinen. Toimialajohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin.

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Tekltk Viranhaltijapäätökset/toimialajohtaja/tekninen johtaja Hankinnat: , 29 : Simpeleen yhtenäiskoulu, uudisosan maan ra ken nus urakka, hissikuilun louhiminen ja perustuksien muutostyöt , 30 : Uusiutuvan energian kuntakatselmus Viranhaltijapäätökset/rakennustarkastaja Oheisena: Myönnetyt rakennusluvat , , Myönnetyt toimenpideilmoitukset Jatkoaika- ja muut päätökset Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, ettei kuntalain 51.2 :n perusteella oteta asioita erikseen lautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin.

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Muut asiat Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Keskustelua rakennusluvista. Rakenusvalvontataksan sekä maa-ainestaksan päivitystä valmistellaan. Seuraava lautakunnan kokous pidetään kello 16 alkaen. Merkitään tiedoksi.

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Konkalammen katon korjaus / /2015 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Vuoden 2015 investointiohjelman kohtaan "92560 Konkalampi Kattokorjaukset ja kosteusvauriot, " perustuen tekninen keskus on pyy tä nyt ja saanut tarjouksia vesikaton uusimisesta. Vesikaton uusiminen noin 360 m²:in alalta sisältää uuden vesikatteen asen nuk sen materiaaleineen. Työ sisältää: - aluskate asennettuna - otsalautoja yksi kierros maalattuna - uusi sadevesijärjestelmä asennettuna Katemateriaalina lukkosaumapelti. Oheisena tarjoukset. Kp Lisäksi työ vaatii rakenteellisia muutostöitä, joiden laajuus selviää ve si kate ura kan aikana. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää että Konkalammen kattokorjauksen ve si katteen korjaus tilataan edullisimman tarjouksen tehneeltä Saa ren ra ken nuspal ve lu Oy:ltä tarjouksen mukaisesti verottomaan hintaan ,00 (alv 0%). Asiasta laaditaan pienurakkasopimus. Budjettiin mahtuvat rakenteelliset muutostyöt toteutetaan yksikköhinnoin. Hyväksyttiin. Jakelu Saaren rakennuspalvelu Oy Juho Jylhä Tuula Luhaniemi Pasi Kautto

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Vanhusneuvoston nimeäminen vuosille / /2015 Kh Valmistelija: Annaleena Rita, kehitysjohtaja Puh , s-posti: Kunnanhallitus on päätöksellään nimennyt van hus neuvos ton kahden (2) vuoden toimikaudelle eli vuosille Van husneu vos toon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä, joista neljä (4) järjestön edus tajaa ja varajäsen, kolme kunnan edustajaa ja varajäsenet heille sekä yksi Ek so ten vanhusten lähi- tai alueellisten palvelujen edustaja ja varajäsen. Vanhusneuvoston puheenjohtajaksi kunnanhallitus nimesi Taina Longan ja va ra pu heen joh ta jak si Krista Kääriän. Vanhusneuvoston jäsenet kaudella ovat olleet: - Eläkeliiton Simpeleen yhdistys ry Seppo Lehtimäki, varajäsen Ari Hin tukai nen, - Rautjärven Sotaveteraanit ry Kalervo Varis, varajäsen Simo Luumi, - Simpeleen Eläkkeensaajat ry Lauri Huikko, varajäsen Hilkka Parvinen, - Simpeleen tehtaan eläkeläiset ry Liisa Räsänen, varajäsen Teuvo Rä sänen, - sivistyskeskus liikunnanohjaaja Marjut Rita, varajäsen kirjastonjohtaja Kai sa Myllymäki, - tekninen keskus siivoustyönohjaaja Maija Paajanen, varajäsen laitosmies Pert ti Hautala, - hallintokeskus kehitysjohtaja Annaleena Rita, varajäsen kunnanjohtaja Har ri Anttila sekä - Eksote toimintayksikön esimies Helena Tiainen, varajäsen toi min ta pisteen vas taa va Riitta Luumi. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus pyytää järjestöiltä ja lautakunnilta esitykset van hus neu voston jäseniksi ja varajäseniksi kaudelle Kunnanhallitus nimeää hallintokeskuksen edustajat vanhusneuvoston jäse nek si ja varajäseneksi. Vanhusneuvoston puheenjohtajan ja va ra puheen joh ta jan valinta kaudelle jätetään vanhusneuvoston päätet tä väk si. Kunnanhallitus pyytää järjestöiltä ja lautakunnilta esitykset van hus neu voston jäseniksi ja varajäseniksi kaudelle Vanhusneuvoston puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta jan valinta kaudelle jätetään vanhusneuvoston päätettäväksi. Kunnanhallitus siirsi kaikkien vanhusneuvoston jäsenten valitsemisen saman asettamispäätöksen yhteyteen.

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus katsoo Eksoten edustajien osallistumisen van hus neu voston työskentelyyn välttämättömäksi. Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Esittelijän ehdotus: Teknisen keskuksen edustajaksi vanhusneuvostoon kaudeksi nimetään laitosmies Pertti Hautala ja hänen varalle siivoustyönohjaaja Maija Paajanen. Hyväksyttiin. Jakelu kunnanhallitus Pertti Hautala Maija Paajanen

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukielto ja perusteet Päätöksistä :t 105, 106, 111, 112, 113, 114 ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusoikeus Päätöksiin :t 109, 110, 115, 116 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Rautjärven tekninen lautakunta Simpeleentie Simpele f: s-posti: Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä: Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven tekniselle lautakunnalle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Tiedoksiantotodistus ( ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) Vastaanottaja: Rautjärvellä / 20 Lähettäjän allekirjoitus ( ) Luovutettu asianosaiselle Rautjärvellä / 20 Luovuttaja Vastaanottaja Tuomioistuinen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an net tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli pää tös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osai nen sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle vaitus tehdään: Itä-Suomen hallinto-oikeus PL Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio p f: s-posti: Kunnallisvalitus, : 108 Valitusaika: 30 päivää Hallintovalitus, : 107 Valitusaika: 30 päivää Muu valitusviranomainen, : Valitusaika: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (KunL 93, 95 ). Pöytäkirjan nähtävilläpito: Rautjärven kunnantalon yhteispalvelupisteessä, os. Simpeleentie 12, Simpele. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2014 klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Kunnanvaltuusto Aika 07.04.2014 klo 19:00-20:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 16:00-19:21 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102. Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102. Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102 Yhdyskuntalautakunta 29.03.2011 AIKA 29.03.2011 klo 17:30-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika Torstai 19.02.2015 klo 18:00-18:28 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140 Ympäristölautakunta 07.12.2010 AIKA 07.12.2010 klo 18:15-19:52 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130 Tekninen lautakunta Aika 17.06.2015 klo 16:00-18:14 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Aika 20.05.2015 klo 14:00-16:40 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 13:00-14:30 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot