HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 50"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta AIKA klo 10:30-11:05 PAIKKA Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Haapaveden kaupungin perusturvaosaston Sosiaali- ja 54 terveyspiiri Helmen 3 kk:n talousraportti 32 Palvelusetelituottajan hyväksyminen / Vanhanajan 55 kotihoito Oy 33 Kodinhoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi Sosiaalihuollon asiakasmaksujen alentamisperusteet Atk-tukihenkilön nimikkeen muutos Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen KanTa-palveluiden 60 ereseptin käyttöönottovaiheen projektisuunnitelma 37 Perusturvalautakunnalle tiedoksi tulleet kirjelmät ja 61 päätökset 38 Muut esille tulevat asiat 62

2 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Laitila Markku puheenjohtaja Eriksson Tiina Forsström Kaarina Heikkinen Veikko Järvenpää Helvi Kallio Seppo Niiranen Marko Tallgren Anja Vikki Aaro Långström Viljo vara Määttä Päivi kaupunginhallituks en edustaja Vahteala Antti-Jussi esittelijä Laitila Pirkko pöytäkirjanpitäjä POISSA Kauranen Erkki ALLEKIRJOITUKSET Markku Laitila Puheenjohtaja Pirkko Laitila Pöytä kirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Seppo Kallio Viljo Långström PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Haapaveden kaupungintalolla

3 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunta 29 Ehdotus: Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. <

4 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Perusturvalautakunta 30 Ehdotus: Perusturvalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Sep po Kallion ja Viljo Långströmin. Pöytäkirja tarkastetaan 8.5. kokouksen jälkeen.

5 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Haapaveden kaupungin perusturvaosaston Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen 3 kk:n talousraportti Perusturvalautakunta 31 Esityslistan liitteenä 14/2012 on Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kolmen kuu kau den talousraportti, kuntakortit sekä yksikköhintalaskelmat. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi.

6 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Palvelusetelituottajan hyväksyminen / Vanhanajan kotihoito Oy 145//2012 Perusturvalautakunta 32 (asian valmistelija vs. vanhuspalvelupäällikkö, ) Vanhanajan kotihoito Oy hakee palveluseteliyrittäjäksi Sosiaali- ja terveypiiri Helmeen. Toimialueena on Haapaveden kaupunki ja Siikalatvan kunta. Vanhanajan kotihoito Oy on rekisteröity Yrityksen liikeideana on tuottaa kotihoitopalveluja ja omaishoidon vapaan aikaista hoivaa. Vs.perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Vanhanajan kotihoito Oy:n palveluseteliyrittäjäksi Sosiaali- ja terveyspiiri Helmeen.

7 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kodinhoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi. 28//2012 Perusturvalautakunta 33 (asian valmiselija. vs. vanhuspalvelupäällikkö, puh )) Haapaveden kotihoidosta jää eläkkeelle sotainvalien ko dinhoitaja (KOT HA T) Valmistelijan esitys; Sotainvalien kodinhoitjan toi mi muute taan lähihoitajan toimeksi alkaen. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.

8 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Sosiaalihuollon asiakasmaksujen alentamisperusteet Perusturvalautakunta 34 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö ) Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 11 mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksuky vyn mu kaan määrätty maksu on jätettävä peri mättä tai sitä on alennetta va siltä osin kuin maksun periminen vaaran taa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön la kisääteisen elatusvelvolli suuden toteuttamista. Pal velun tuottava kunta tai kunta yhtymä voi päättää, että maksun peri mättä jättämis tä tai alenta mista sovelle taan myös muihin maksuihin Sosiaalihuollon palveluista perittävän maksun ja terveydenhuollon tulosidonnaisen maksun alentaminen on ai na ensisijais ta toimeentulotuen myöntämiseen nähden. Haapaveden kaupungin perusturvaosaston päätösvallan delegointipäätöksen (_ ) mukaan sosiaali palvelupäällik kö, vanhuspalvelupäällikkö ja terveyspalvelupäällikkö päättävät asiakasmaksujen poistamisesta ja peri mättä jättämisestä toi meen tulotuen normilaskelman jäl keen. Maksualennusta myön netään vain, mikäli toimeentulotuen myöntämisnormi alittuu. Perusturvalautakunta on päättänyt (63 ), että normilaskelmaa tehtäessä sovelletaan toimeentulotukilakia ja -ohjeis tusta palveluasumisessa seuraavin poikkeuksin: - kaupungin järjestämä ateriapalvelu otetaan kokonaan huomioon menoksi laskun ja hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan - perusosaksi jätetään 51 % toimeentulotukinormin perusosasta - lääkemenoina otetaan huomioon keskimääräinen kuukauden osuus kertyneestä Kelan oma vastuuosuudesta, enintään kui tenkin edellisvuoden maksukatto jaettuna 12:lla - varoina ei huomioida asiakkaan ja perheenten irtainta eikä kiinteää omaisuutta, vastaavaavasti ei huo mioida menoina niihin liittyviä kuluja - rahavaroista jätetään 3500 :n suojaosuus hautauskustannuksiin ja suojaosuuden ylittävät rahavarat otetaan laskelmassa tuloina huomioon. Kela ei korvaa kaikkia reseptilääkkeitä lääkekaton täyttymisen jälkeenkään, joten päätöstä on syytä muuttaa lääkemeno jen huomioon ottamisen osalta, sillä toimeentulotukilain 7 b :n mu kaan vähäistä suuremmat terveyden huoltomenot on otettava pe rusmenoina huomioon tarpeellisen suuruisena. Kotipalveluasiakkaiden ateriamaksut on syytä ottaa huomioon erik-

9 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta seen lounaan, päivällisen ja aamupuuron osalta. Sosiaalipalvelupäällikön esitys: Normilaskelmaa tehtäessä sovelletaan toimeentulotukilakia ja -ohjeistusta seuraavin poikkeuksin: - kaupungin järjestämä ateriapalvelu otetaan huomioon menoksi laskun ja hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan - toimeentulotukinormin perusosasta vähennetään ravintomenojen osuutena 49 % tai 25 % lounaan, 15 % päi vällisen ja 5 % aamupuuron osuutena - lääkemenoina otetaan huomioon keskimääräinen kuukauden osuus lääkärin määräämistä lääkkeistä - varoina ei huomioida asiakkaan ja perheenten irtainta eikä kiinteää omaisuutta, vastaavasti ei huomioida menoina niihin liit tyviä kuluja - rahavaroista jätetään 3500 :n suojaosuus hautauskustannuksiin ja suojaosuuden ylittävät rahavarat otetaan laskelmassa tuloina huomioon. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Liitteet Liite 15 Toimeentulotuen soveltamisohjeet

10 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Atk-tukihenkilön nimikkeen muutos Perusturvalautakunta 35 (asian valmistelija terveyspalvelupäällikkö, puh ) Atk-tukihenkilön nimike on vanhentunut. Nykyaikaisempi nimike on it-tukihenkilö. Kaupungin hallitus on muuttanut myös / 20 atk-päällikön ja -suunnit telijan nimikkeet it-päälliköksi ja it-suunnittelijaksi. Nimikkeen muutos ei vaikuta palk kaukseen. Valmistelijan esitys: Atk-tukihenkilön nimike muutetaan it-tukihenkilöksi alkaen. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Samalla muutetaan vs. perusturvajohtajan ehdotuksesta Terveydenja hyvinvoinninsuunnittelijan nimike hyvinvointikoordinaattoriksi.

11 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen KanTa-palveluiden ereseptin käyttöönottovaiheen projektisuunnitelma Perusturvalautakunta 36 (asian valmistelija terveyspalvelupäällikkö, puh ) Laki sähköisestä lääkemääräyksestä ( /61) säätää ereseptin käyttöönoton pakolliseksi apteekeille, terveydenhuollon toimintayksi köille ja terveydenhuollon toimintayksikön tiloissa vastaanottoa pitä ville ammatinharjoittajille. Lain tarkoituksena on parantaa sekä potilas- että lääketurvallisuutta. Lisäksi lain tarkoituksena on helpottaa ja tehostaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista. Paikallisprojektin tavoitteena on Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen liittyminen KanTa-palveluihin ja ereseptin käyttöönotto KunTo-toimiston (THL/OPER:n ) laatiman aikataulusuunnitelman, käyttöönoton käsikirjan ja alueellisen puitesopimuksen mukaisesti kevääseen 2013 mennessä. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen paikallisprojekti kä sittää Haapaveden, Pyhännän ja Siikalatvan terveyskeskukset se kä soveltuvin osin vanhus- ja kotipalvelun. Projektisuunnitelmassa kuvataan Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen KanTa-palveluiden ereseptin paikallispro jektin käyttöön ot to vaihe. Valmistelijan esitys: Perusturvalautakunta hyväksyy Sosiaali- terveyspiiri Helmen Kan- Ta-palveluiden ereseptin käyttöönottovaiheen projektisuunnitelman. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Liitteet Liite 16 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen KanTa-paikallisprojekti ereseptin käyttöönottovaiheen projekisuunnitelma

12 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnalle tiedoksi tulleet kirjelmät ja päätökset Perusturvalautakunta 37 Perusturvalautakunnalle on tullut tiedoksi seuraavat kirjelmät ja päätökset; -Aluehallintovirasto, lisäselvityspyyntö PSAVI/175/ / ; selvityksen täydentäminen Sosiaali- ja terveyspiiri Helmeltä omaishoitajan vapaa aikaisen hoivan järjestämisestä palvelusetelin avulla. - Aluehallintovirasto, selvityspyyntö PSAVI/804/ / ; lisäselvityksen antaminen Rantsilan kylän vuodeosaston lakkauttamista ja muuttamista asumispalveluyksiköksi. -Aluehallintovrasto, päätös PSAVI/754/ / ; Palveluntuottajan tietojen poistaminen rekisteristä yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 922/ :n mukaisesti/haapaveden 4H-yhdistys, palveluntuottaja tuottaa ainoastaan so.huoltolain 17 :n mukaisten kotipalvelujen tukipalveluja. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Lautakunta merkitsee kirjelmät ja päätökset tietoonsa saatetuksi.

13 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Muut esille tulevat asiat Perusturvalautakunta 38 Lautakunta keskusteli seuraavista asioista; - Rantsilan terveyskeskuksen heinäkuun sulusta - Vanhuspalvelupaikan hakemuksen päätöksen teon ajasta, ja SAS -ryhmän kokoontumisesta - Lääkäritilanteesta.

14 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 29,30,31,37 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikai suvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 32,33,34,35,36 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Haapaveden perusturvalautakunta, Tähtelänkuja 1, HAA PA VE SI sähköposti: faksi Pykälät 32,33,34,35,36 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus-kirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks.jäljempänä

15 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ VALITUSOSOITUS Valitusvi ranomainen ja va litusai ka Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikai suvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutos ta kunnal lisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen ha kea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jä sen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, 3. krs, OULU / PL 189, OU LU faksi Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Oikaisuvaatimus-/ valituskirjel män sisältö ja toimittami nen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaes sa tie doksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi taan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisu vaati muksen tekijän/va littajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/va littajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asia miehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikun ta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja pu helinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoi tukset oikaisuvaatimuksen teki jälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus kirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valite taan, alkuperäise nä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päi vänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvi tys oikaisuvaatimus-/vali tusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joi hin oi kaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran omaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaati mus-/valitusviranomai selle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan vii mei senä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oi kaisuvaati mus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakir jat toimittaa viranomaiselle en simmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomai sen asiointiosoittee seen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lä hetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehti vät perille ennen oikaisuvaa timus-/valitusajan päät tymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeu dessa 90 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 10/2009 243 KOKOUSAIKA 11.5.2009 klo 14.00 14.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kanteleen Voima Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 1. Haapavesi, Ympäristöpalvelut Helmen toimipaikka

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 1. Haapavesi, Ympäristöpalvelut Helmen toimipaikka HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Ympäristöterveyslautakunta 05.04.2012 AIKA 05.04.2012 klo 13:00-14:55 PAIKKA Haapavesi, Ympäristöpalvelut Helmen toimipaikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 16/2010 295 KOKOUSAIKA 13.9.2010 klo 14.10-14.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Leirikeskus Hammasniemi Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 Tekninen lautakunta 30.10.2012 AIKA 30.10.2012 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kaupungintalo, kahvio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2011 114 KOKOUSAIKA 31.3.2011 klo 13.00 14.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, Tiina Kemppinen, Marjaana Laitila-Säily,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta Asialista 49. Viranhaltijapäätökset...77 50. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 17.6.2015...78 51. Eron myöntäminen luokanopettajan virasta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 17:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 231 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2013 43 (-56) Aika Torstai 04.04.2013 klo 17.00-18.20 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 Tekninen lautakunta 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 TEKNISEN TOIMEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2009 27 KOKOUSAIKA 9.6.2009 klo 18.00-19.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot