HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 36"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta AIKA klo 09:00-10:20 PAIKKA Haapaveden kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Lastensuojelun itsenäistymisvarat Oikaisuvaatimus perusturvajohtajan päätös Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen käyttösuunnitelman 44 muutos Siikalatvan vanhuspalveluiden osalta 26 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen vuosiraportti Perusturvalautakunnalle tiedoksi tulleet kirjelmät ja 46 päätökset 28 Muut esille tulevat asiat 47

2 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Laitila Markku puheenjohtaja Forsström Kaarina Heikkinen Veikko Järvenpää Helvi Kauranen Erkki Niiranen Marko Tallgren Anja Vikki Aaro Määttä Päivi kaupunginhallituks en edustaja Vahteala Antti-Jussi esittelijä Poissa 24 käsittelyn ajan Laitila Pirkko pöytäkirjanpitäjä POISSA Kallio Seppo Kemppinen Tiina ALLEKIRJOITUKSET Markku Laitila Puheenjohtaja Pirkko Laitila Pöytä kirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 3.4. kokouksen jälkeen. Veikko Heikkinen Helvi Järvenpää PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Haapaveden kaupungintalo

3 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunta 21 Ehdotus: Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Éhdotuksen mukainen.

4 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Perusturvalautakunta 22 Ehdotus: Perusturvalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Veik ko Heikkisen ja Helvi Järvenpään. Ehdotuksen mukainen.

5 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta Lastensuojelun itsenäistymisvarat Perusturvalautakunta 23 Haapaveden kaupungin perusturvalautakunnalle tuodaan päätettäväksi lastensuojelun itsenäistymisvarojen määrän määräytyminen. Kun lapsi tai nuori on siijoitettu kodin ulkopulelle avohuolloon tukitoimena, 40 :ssä tarkoitettua sijaishuoltoa tai jälkihuoltoa koskevien säännösten mukaisesti, hänen itsenäistymistään varten on kalenterikuukausittain varattava määrä, joka vastaa vähintään 40 prosenttia hänen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 :ssä tarkoitetuista tuloistaan, korvauksistaan tai saamisistaan. Määrää laskettaessa ei lapsilisää kuitenkaan oteta huomioon. Jollei lapsella tai nuorella ole sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 :ssä tarkoitettuja tuloja, korvauksia tai saamisia taikka jos ne ovat riittämättömät, sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on tuettava sijoituksen päättyessä itsenäistymässä olevaa nuorta asumiseen,koulutukseen ja muuhun itsenäistymiseen liittyvissä menoissa tarpeellisilla itsenäistymisvaroille. Sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus päättää itsenäistymisvarjojen maksamisen ajankohdasta. Lähtökohtaisesti itsenäistymisvarat on annettava lapselle tai itsenäistymässä olevalle nuorelle jälkihuollon päättyessä taikka lapsen tai nuoren itsenästymisen tukemiseen tai turvaamiseen liittyvästä erityisestä syystä viimeistään hänen täyttäessään 21 vuotta (LSL 77 ) Itsenäistymivarojen määrää ei ole säädöksissä säädetty. Useissa kunnissa on päätetty itsenäistymvarjoen vähimmäismäärä. Valmistelijan esitys: Lastensuojelun itsenäistymisvarojen määrä määräytyy sijoituksen keston mukaan seuraavasti. Sijoituksen kesto Itsenäistymisvarojen vähimmäismäärä 6 kk -12 kk vuotta vuotta vuotta tai enemmän Vs. Perusturvajohtajan ehdotus:

6 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Ehdotuksen mukainen.

7 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta Oikaisuvaatimus perusturvajohtajan päätös //2012 Perusturvalautakunta 24 Mauno Ruuska on tehnyt perusturvalautakunnalle oikaisuvaatimuksen koskien perusturvatjohtajaj päätöstä ympäristötarkastajan viransijaisuus. Hakijoiden vähäisyyden vuoksi ei ole ollut tarpeellista laatia yhteenvetoa ansiovertailun muodossa, vaan tarvittavat tiedot on voitu saada suo raan ha ku pa pe rei hin tutustumalla. Oikaisuvaatimuksen tekijä Mauno Ruuska on haastateltu vastaavaan tehtävään aikaisemmin, kuten viranhaltijapäätöksestä käy ilmi. Hänen hakemuksessaan ei ilmene sellaisia seikkoja minkä perusteella hänet olisi tullut haastatella uudelleen. Haastattelu ryhmä on vertailussaa päätynyt esittämään valittua hakijaa hänen soveltuvuutensa perusteella. Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää väitteen ikä ja sukupuoleen nähden tehdystä syrjinnästä. Väite on perusteeton, koska toinen hakija on todettu tehtävään soveltuvammaksi. Todettakoon vielä että mikäli hakijat olisivat olleet tasavertaisia olisi työnantajalla tasa-arvosuunnitelman mukaan ollut oikeus suosia sitä sukupuolen edustajaa jota vastaavissa tehtävissä on vähemmistönä. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei tuo oikaisuvaatimuksessaan ilmi mitään sellaista seikkaa mikä puoltaisi päätöksen muuttamista. Puheenjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Ehdotuksen mukainen.

8 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta MERK. Vs. perusturvajohtaja Antti-Jussi Vahteala poistui esteellisenä kokouksesta asian kä sittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Liitteet Liite 11 Oikaisuvaatimus perusturvajohtajan viranhaltijapäätökseen ympäristötarkastajan viransijaisuuden täyttämisestä

9 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen käyttösuunnitelman muutos Siikalatvan vanhuspalveluiden osalta Perusturvalautakunta 25 Vuoden 2012 talousarvion ja valmistumisen jälkeen on varmistunut Siikalatvan vanhuspalveluiden osalta Kestilän Pihlajistossa sijainneen ryhmäkoti Helmiinan toiminnan siirtyminen Rantsilan Ko ti pihan Pohjantähden yksikköön. Muutos on vaikuttanut joiltalkin osin Kestilän kotipalvelun, Pihlajiston asumispalveluiden ja lai toshoidon sekä Kotipihan Pohjantähden yksi kön käyttösuunnitelmaan, mut ta ko ko naiskustannukset sekä kunta osuudet pysyvät sa ma na. Liitteenä 12/2012 on käyttösuunnitelman muutos. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy muutoksesta aiheutuneen käyttösuunnitelman osuuden liitteen 12 mukaisesti. Ehdotuksen mukainen.

10 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen vuosiraportti 2011 Perusturvalautakunta 26 Kokouksessa esitellään Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen talouden vuosiraportti Liitteenä 13/2012 ovat yksikkökohtaiset suo ri tehin ta las kel mat se kä kun takortit sekä tulosalueiden raportit. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen vuosiraportti 2011 merkitään tietoon saa te tuk si. Ehdotuksen mukainen.

11 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnalle tiedoksi tulleet kirjelmät ja päätökset Perusturvalautakunta 27 Perusturvalautakunnalle on tullut tiedoksi seuraavat kirjelmät ja päätökset: - Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirje , PSA- VI /So-17mi; Yksityisten sosiaalipalvelujen antaminen/lamujoen Perhekodit Oy. - Aluehallintoviraston päätös PSAVI/471/ /2012; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/jokilaaksojen Työterveys Oy. -Aluehallintoviraston päätös PSAVI/2147/ /2011; Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/rantsilan Kuntoutus Ky. -Aluehallintoviraston kirje, kuuleminen, PSAVI/426/ /2012; Yksityiset, ainoastaan kotipalvelun tukipalveluja tuottavat sosiaalipalvelujen palveluntuottajat. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä kirjelmät ja päätökset tietoonsa saatetuksi. Ehdotuksen mukainen.

12 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta Muut esille tulevat asiat Perusturvalautakunta 28 Lautakunnassa keskusteltiin seuraavista asioista; - sairaankuljetuksen ohjeistuksesta - lääkäri ja sairaanhoitaja tilanteesta. Asiat merkittiin tietoon saatetuksi.

13 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 26,27 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikai suvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 21,22,23,25, HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Haapaveden perusturvalautakunta, Tähtelänkuja 1, HAA PA VE SI sähköposti: faksi Pykälät 21,22,23,25 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus-kirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks.jäljempänä

14 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ VALITUSOSOITUS Valitusvi ranomainen ja va litusai ka Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikai suvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutos ta kunnal lisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen ha kea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jä sen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, 3. krs, OULU / PL 189, OU LU faksi Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät 24 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Oikaisuvaatimus-/ valituskirjel män sisältö ja toimittami nen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaes sa tie doksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi taan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisu vaati muksen tekijän/va littajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/va littajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asia miehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikun ta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja pu helinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoi tukset oikaisuvaatimuksen teki jälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus kirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valite taan, alkuperäise nä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päi vänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvi tys oikaisuvaatimus-/vali tusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joi hin oi kaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran omaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaati mus-/valitusviranomai selle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan vii mei senä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oi kaisuvaati mus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakir jat toimittaa viranomaiselle en simmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomai sen asiointiosoittee seen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lä hetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehti vät perille ennen oikaisuvaa timus-/valitusajan päät tymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeu dessa 90 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan