Vastuualueiden esimiehet, laskujen vastaanotto ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7 2014 6 Vastuualueiden esimiehet, laskujen vastaanotto ja"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta AIKA klo 18:00-19:45 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 4 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 5 Teknisen toimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle Vastuualueiden esimiehet, laskujen vastaanotto ja 8 hyväksyminen vuonna Pyhäjärven terveyskeskuksen uudisrakentaminen 9 8 Yksityistieavustusten määräytymisperusteet lähtien 15 9 Kaupungin avustus yksityisteiden peruskorjaukseen lähtien 10 Pyhäjärven kaupungintalon kahvion hinnaston tarkistus lähtien 11 Esitys lähiruoan käytön lisäämisestä kaupungin 18 ruokapalvelussa 12 Vanhusneuvoston aloite, kävelyreitti Viranhaltijapäätökset Tiedoksisaatot ja toimenpiteet Muut esille tulevat asiat Kokouksen päättäminen 28

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kauranen Asko puheenjohtaja Korhola Pasi varapuheenjohtaja Kyllönen Henri jäsen Savolainen Sinikka jäsen Kärkkäinen-Rytkönen Marita jäsen Koski Alpo jäsen Liuska Markku varajäsen Tikanmäki Jukka khall pj Leskinen Paavo khall ed Laukkanen Sami tekninen johtaja Nurminen Ilkka käyttöpäällikkö Pesonen Hannu rakennusmestari Taskinen Antti työpajan esimies Väyrynen Satu Siivous- ja ruokap.päällikkö POISSA Harmoinen-Kyllönen Riitta-Liisa jäsen muu este ALLEKIRJOITUKSET Asko Kauranen Puheenjohtaja Sami Laukkanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pasi Korhola Henri Kyllönen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupungintalo, tekninen toimisto klo 12:00 -

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kokouksen avaaminen 935/ /2013 TEKLA 1 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00. Puheenjohtaja totesi, että sairaslomatapauksissa ei velvoiteta olemaan läsnä kokouksessa.

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 900/ /2013 TEKLA 2 Kuntalain 58 :n mukaan teknisen lautakunnan kokous on päätös val tai nen kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Teknisen lautakunnan pää tös valtaisuus edellyttää siten 4 jäsenen läsnä oloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla". Esityslista toimii kokouskutsuna. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta 940/ /2013 TEKLA 3 Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat on tarkastanut kaksi kullakin ker ralla si tä var ten va littua jäsentä, jollei tekninen lautakunta ole päät tä nyt pöy tä kir jan tarkastamisesta muulla tavalla. Teknisen johtajan päätösehdotus: Pyhäjärven kaupungin tekninen lautakunta va litsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pasi Korhola ja Henri Kyllönen.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen 902/ /2013 TEKLA 4 Hallintosäännön 11 :n mukaan: " Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mutta asia voidaan päättää vain viranhaltijaesittelystä." Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisen toimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle / /2014 TEKLA 5 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuo del le 2014 ja taloussuunnitelman vuosille Kaupunginhallitus on pannut täytäntöön ko. kaupun gin val tuus ton päätöksen. Kaupunginhallitus on pää tök sel lään antanut talousarvion täytäntöönpanosta ohjeet hallin to kun nil le. Käyttösuunnitelmat on käsiteltävä ja lähetettävä tiedoksi kaupunginhallitukselle mennessä. Lautakunnan osalta valtuusto on vahvistanut vain toimintatulot ja toimintamenot yhteisellä summalla. Lautakunnan tulee vahvistaa talousarvio kustannuspaikkatasolla. Vuoden 2014 investoinnit on pääsääntöisesti kohdistettu jo kohteilleen. Kaupungin hallintosääntö (kvalt ) 37: Kaupunginhallitus ja lautakunta - hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat - siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää päätösvaltaa edel leen alaisilleen viranhaltijoille. Oheismateriaali 1 teknisen toimen käyttötalouden kustannuspaikkajaottelu vuodelle 2014 Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta vahvistaa oheismateriaalin mukaisen teknisen toimen käyttötalouden kustannuspaikkajaottelun vuoden 2014 osalta ja esittää sen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Vastuualueiden esimiehet, laskujen vastaanotto ja hyväksyminen vuonna / /2014 TEKLA 6 Vuonna 2013 laskujen vastaanottajana ovat toimineet ne henkilöt, jotka todellisuudessa ovat tavaran tai palvelun vastaanottaneet. Laskujen hyväksyjänä on toiminut ao. päävastuualueen esimies lautakunnan päätöksen perusteella. Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää, että vuonna 2014 laskujen hyväksymisessä noudatetaan seuraavaa käytäntöä: Vastuualue hallinto ja toimisto kiinteistönhuolto (ei siivous) siivous- ja ruokapalvelut liikelaitokset liikennealueet, valaistus maa- ja metsätilat puistot, ulkoilu- ja liikunta-alueet, torit, satamat ja laiturit jätehuolto työpaja Vastuualueen esimies, laskun hyväksyjä tekninen johtaja rakennusmestari siivous- ja ruokapalvelupäällikkö käyttöpäällikkö rakennusmestari tekninen johtaja rakennusmestari rakennusmestari rakennusmestari Tekninen johtaja hyväksyy ne laskut, joita vastuualue-esimiehet eivät voi hyväksyä. Investointien laskut hyväksyy tekninen johtaja. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Pyhäjärven terveyskeskuksen uudisrakentaminen TEKLA 41 Pyhäjärven kaupungin terveyskeskus on rakennettu v Rakennuksen kerrosala on 5033 m2. Rakennusta on laajennettu vuosina 1984, 1991 sekä Rakennuksen kattoremontti on tehty vuonna Rakennuksen käyttäjät ovat havainnoineet mahdollisia sisäilmaongelmia v alkuvuoden aikana ja toivat asian teknisen toimen tietoon. Kesäkuussa 2012 kävi ilmanvaihdon tarkistaja katselmoimassa tk:n laitteistoa. Heinäkuussa 2012 tuli raportti henkilökunnalle tehdystä kyselystä ja sisäilmatyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran. Elokuun alussa mitattiin kiinteistön ilmamäärät ja ne olivat kunnossa. Elokuussa ympäristötarkastajat ja tekninen toimi päättivät tutkia rakenteita ja ottaa tarvittaessa näytteitä rakenteista ja ilmanvaihdon kanavista. Katselmuksen perusteella avattiin lattiarakenteet hoitajien huoneesta ja hiekkakerroksesta löytyi muottilaudoitukset paikalleen lahonneina. Elokuun lopussa tilattiin sisäilmaselvitys VTT Expert Services Oy:ltä jolla selvitettiin rakennuksen tutkimusten tarpeen laajuus. Ko. selvitys tehtiin VTT:n toimesta syyskuun alussa ja sen perusteella tilasimme syyskuun lopussa laajan kartoituksen rakennuksen kunnosta. Sisäilmatyöryhmä laajeni kattamaan koko talon henkilökuntaa kun kävi selväksi, että ongelma koskee kokonaisuudessaan vanhoja rakennusosia. Helmikuussa 2013 saimme raportin VTT:ltä koskien kiinteistön kuntoa ja ongelmien aiheuttajia sekä kunnostusohjeistusta. Viikolla 10 on kiinteistössä otettu käyttöön sisäilmanpuhdistimia joilla puhdistetaan sisäilmasta epäpuhtaudet pois. Menettelyllä voidaan pitää kiinteistö käytössä tarvittava aika. VTT:n raportissa selviää ongelmien moninaisuus. Rakennuksen ympärillä maanpinta on lähes vaakasuora ja osittain viettää rakennukseen päin. Salaojien toimivuus on kyseen alaista, osasta rakennuksen ympäriltä ei löytynyt salaojia ollenkaan. Rakennuksen lattiapinnat on paikoin lähes maanpinnan tasolla. Lattian alapohjan täyttömaat ovat märkiä, muottilaudat on jätetty paikoilleen ja ne ovat lahonneet. Muottilaudat on poistettava ja

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta maa-ainekset on vaihdettava, joka on erittäin työlästä. Sokkelit ovat halkeilleet, rapautuneet ja hakasteräkset ruostuneet. Ulkoseinissä on ilma- ja lämpövuotoja ja ulkopuolen muuraukset ovat osittain rapautuneet ja halkeilleet. Ulkoverhouspaneleiden ja - peltien taakse on päässyt saumoista vettä, joka on kastellut eristeet. Ikkunat on ravistuneet ja uusimisen tarpeessa. Ullakolle on vanha vesikatto jätetty paikoilleen ja siihen on tehty reikiä, joista on lisätty puhallusvillaa vanhan lämmöneristeen päälle. Yläpohjan läpiviennit on tiivistämättä ja niiden kautta sisäilmaan pääsee kuituja ja epäpuhtauksia. Ullakolla on runsaasti tavaraa ja vanhaa rakennusjätettä. Ilmastointikanavat ovat osittain uutta ja vanhaa. Ilmanvaihtokanavissa on villanpölyä ja äänenvaimentimet on vanhoja ja niistä irtoaa villanpölyä sisäilmaan. Sisätiloissa olevista alakattolevyistä irtoaa myöskin villan pölyä sisäilmaan. Varmuuden saaminen siitä, että korjaustoimien jälkeen vanha kiinteistö olisi täysin terveellinen työympäristö, on erittäin vaikeaa jopa epätodennäköistä. Uudisrakentamisen yhteydessä vanhasta rakennuskokonaisuudesta käyttöön jäisi hammashoitola ja välinehuolto jotka ovat valmistuneet Osasto kaksi tarvitsee vielä osaltaan jatkoselvittämistä siitä, voidaanko se peruskorjata ja liittää uudisrakennukseen. Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 1. kaupunki päättää rakentaa uuden terveyskeskuksen ja käynnistää uuden terveyskeskuksen suunnittelemisen heti siten, että vanhasta rakennuskokonaisuudesta käyttöön jää hammashoitola ja välinehuolto, jotka ovat valmistuneet 2010 sekä osasto kaksi, jos se jatkoselvitysten perusteella olisi korjattavissa. 2. kaupunki päättää purkaa vanhan terveyskeskuksen heti kun toiminta on saatu siirrettyä uusiin tiloihin. Hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus tekee tutustumiskäynnin terveyskeskukseen klo erillisen kutsun mukaan. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esi tyksen ja päättää esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 83 Kaupunginvaltuutetuille järjestettiin tilaisuus ennen kaupunginvaltuuston kokousta tutustua terveyskeskukseen. Keskustelun kuluessa Laila Malila / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä esit ti suoritettavaksi kustannusvertailulaskelmat, mitä tulisi maksa maan terveyskeskuksen korjausrakentaminen ja mitä uuden ra ken ta mi nen. Valtuutettuina, emme voi päättää näin mittavasta ja kauaskantoisesta hankkeesta puutteellisin tiedoin. Esitämme asian palauttamista valmisteluun ja lisäselvityksiin. Raija Leppäharju teki seuraavan kaupunginhallituksen poh ja ehdo tuk ses ta poikkeavan seuraavan päätösehdotuksen: Kaupunki päättää käynnistää uuden terveyskeskuksen suun nit tele mi sen heti siten, että suunnittelua varten muodostetaan asiantun ti ja ryh mä, jonka tehtävänä on järjestää kuntalain 27 ja 29 mu kai set kuulemiset. Työryhmän tehtävänä on laatia ti la tar ve-esitys kustannusarvioineen. Taimi Nurminen pyysi Pro Pyhäjärvi ryhmätauon Kaupunginvaltuuston kokous jatkui klo 20. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuudon. Paikalla oli 23 valtuutettua ja 4 varavaltuutettua. Läsnäololuettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 2. Laila Malila / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä veti kirjallisen esi tyk-

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta sen sä pois, pyysi liittämään sen pöytäkirjan liitteeksi. Pro Py häjär vi valtuustoryhmä kannatti Raija Leppäharjun tekemää eh dotus ta. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kau pungin hal li tuk sen pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muu toseh do tus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen poh ja eh dotus ta äänestävät kysyttäessä "JAA" ja ne, jotka kannattavat Raija Lep pä har jun tekemää ehdotusta äänestävät "Ei". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väksyt tiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksikymmentä (20) "JAA" ääntä ja seitsemän (7) "EI" ääntä. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 20-7 viitaten, että kaupun gin val tuus ton päätökseksi on tullut kaupunginhallituksen pohja eh do tus. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 3. Laila Malila / Pro Pyhäjärvi kirjallinen pois vedetty ehdotus on pöy tä kir jan liitteenä nro 4. TEKLA 7 Kaupunginhallitus on päätöksellään asettanut työryhmän laatimaan tilantarveselvitystä terveyskeskuksen korvausinvestoinnin toteutuksesta. Työryhmä on aloittanut työskentelyn ja on kokoontunut seitsemän kertaa helmikuun 2014 puoleenväliin mennessä. Kohteen tilantarveselvitystä ja hankesuunnittelua varten kilpailutettiin arkkitehtitoimistoja ja kilpailun perusteella suunnittelupalvelun tuottajaksi valittiin Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy. Suunnittelupalvelusopimus allekirjoitettiin Työryhmä käsitteli mahdollisia tonttivaihtoehtoja ja päätyi jatkoselvittämään nykyisen terveyskeskuksen tonttia parhaana saatavilla olevana sijoituspaikkana. Rakennusmassojen sijoittamisesta tontille arkkitehti laati erilaisia vaihtoehtoja, joiden perusteella oli todettavissa, että uuden rakennuksen sijoittaminen nykyiselle tontille on mahdollista.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen käyttäjät laativat oman tilantarveohjelmansa arkkitehdille suunnittelutyön perustaksi. Työryhmä teki tutustumismatkan Seinäjoen terveyskeskukseen Tutustumiskäynnillä Seinäjoen terveyskeskukseen tehtiin paljon havaintoja liittyen toiminnallisuuteen ja tilojen sekä tilakokonaisuuksien sijoitteluun kiinteistössä. Huonetilaohjelma arkkitehdilta valmistui arvioitavaksi tammikuun 2014 puoleen väliin mennessä. Kaupunki teetti rakennuspaikan pohjatutkimuksen tammikuussa. Työryhmä käsitteli kokouksessaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävän valtionavustuksen hakemista. Avustusta maksetaan hyväksytyille hankkeille määrärahojen puitteissa enintään 25 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Työryhmä päätti että hankkeelle haetaan valtionavustusta. Valtionavustushakemus terveyskeskuksen uudisrakentamishankkeelle on jätetty Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Vanhan terveyskeskuksen peruskorjaamisesta on teetetty kustannusarvio Prodeco Oy:llä. Kiinteistön korjausaste olisi 89 % ja kustannusarvio , alv 0 %. Korjausasteen ja kustannustason ollessa näin korkea ei ole teknistaloudellisesti kannattavaa korjata kiinteistöä eikä varmuutta rakenteellisesti täysin puhtaasta lopputuloksesta ole olemassa. Terveyskeskuksen uudisrakennuksen tilantarveohjelman ja hankesuunnitelman valmistumisen päivämäärä on Arkkitehtitoimistö Pekka Lukkaroinen Oy on saanut hankesuunnittelupalvelun valmiiksi ja tuotoksena ovat: huonetilaohjelma, viitesuunnitelmat sisältäen pohjapiirustukset, leikkaukset sekä julkisivukuvat sekä tarveselvityksen ja hankesuunnitelman selostus. Uuden terveyskeskuksen rakentamiskustannukset ovat Prodeco Oy:n laskelman mukaisesti huonetilaohjelman sekä viitesuunnitelmien perusteella , alv 0 % sisältäen kalustukseen varatut , alv. 0 % sekä hankekustannuksia , alv.0%. Kaupunki kilpailuttaa arkkitehtipääsuunnittelupalvelut, rakenne- ja perustussuunnittelupalvelut sekä talotekniikkasuunnittelupalvelut kansallisesti HILMA:ssa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä rakentaa uusi terveyskeskus

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta on valitettu hallinto-oikeuteen ja vaadittu päätöksen kumoamista ja täytäntöönpanokieltoa. Kaupunginhallitus on lausunut hallinto-oikeudelle asiasta ja hallinto-oikeus on antanut päätöksen koskien täytäntöönpanokieltoa ja päätöksessään hylännyt hakemuksen täytäntöönpanokiellosta perusteettomana. Teknisen johtajan päätösehdotus: 1. Tekninen lautakunta päättää esittää tarveselvitys- ja hankesuunnittelupalvelun tuloksen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. 2. Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle rakennushankkeen sijoituspaikaksi nykyisen terveyskeskuksen tontin Terveyskeskus. 3. Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että kaupunki päättää uuden terveyskeskuksen rakentamisesta arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy:n tekemän tarveselvityksen ja hankesuunnitelman pohjalta. 4. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että kaupunki päättää aloittaa uuden terveyskeskuksen pääsuunnittelun, rakenne- ja perustussuunnittelun sekä talotekniikkasuunnittelun välittömästi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Yksityistieavustusten määräytymisperusteet lähtien 1251/02.01/2014 TEKLA 8 Yksityistieavustuksia on myönnetty pysyvän asutuksen pääsyteille, joiden pituus on vähintään 100 metriä. Vuonna 2013 avustuksiin on myönnetty määräraha. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2014 talousarviossa yksityistieavustuksiin Koska avustussumma on huomattavasti pienentynyt, on määräytymisperusteita aiheellista muuttaa. Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että yksityistieavustusten määräytymisperusteita muutetaan lähtien siten, että avustuksia myönnetään pysyvän asutuksen pääsyteille, joiden pituus on vähintään 500 metriä. Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että yksityistieavustusten määräytymisperustetta muutetaan lähtien siten, että maksettavaa avustusta metriä kohden pienennetään vastaamaan käytettävissä olevaa määrärahaa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaupungin avustus yksityisteiden peruskorjaukseen lähtien 1252/02.01/2014 TEKLA 9 Pyhäjärven kaupunki on avustanut yksityisteiden peruskorjauksia 30 % perusparannuskustannuksista niille teille, jotka ovat saaneet valtionavustusta. Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on vuoden 2014 talousarvion käsittelyssä vähentänyt yksityisteiden peruskorjausten avustuksiin myönnettävää summaa 50 %. Avustus on myönnetty niille teille, jotka saavat yksityistielain mukaisesti avustusta. Vuoden 2012 alusta valtionavustus on ollut 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Pyhäjärven kaupunki myöntää lähtien avustusta 15 % perusparannuskustannuksiin niille teille, jotka ovat saaneet valtionavustuspäätöksen ja kuuluvat yksityistielain mukaisesti avustuksen piiriin. Tekninen johtaja veti asian pois käsittelystä.

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Pyhäjärven kaupungintalon kahvion hinnaston tarkistus lähtien 1103/ /2013 TEKLA 10 Kahvion hintoja tulee tarkistaa makeisaverotuksen noususta johtuen. Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö ehdottaa, että kahvion hinnastoa tarkistetaan lähtien oheismateriaalin mukaisesti. Oheismateriaali 2 kahvion hinnasto. Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että oheismateriaalin mukainen kahvion hinnasto on voimassa lähtien. Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Esitys lähiruoan käytön lisäämisestä kaupungin ruokapalvelussa 1060/ /2013 KHALL Pyhäjärven Kehitys Oy on tehnyt kaupunginhallitukselle esi tyksen, että kaupunki ottaisi lähiruoan mahdollisimman laajasti käyttöön kaupungin ruokapalvelussa. Esityksessä korostetaan eri tyises ti pyhäjärvistä kalaa ja paikallista kalajalostetta sekä mah dol lisia uusia kalajalosteita. Pyhäjärvellä on saatavissa kaupallisilta tuottajilta ja jalostajilta kalan ja kalajalosteiden lisäksi mm. lampaan jauhe- ja kokolihaa, man si koi ta ja muita marjoja, kurkkua, tomaattia ja paprikaa sekä pe ru naa. Kun otetaan huomioon lisäksi naapurikunnat tai lä hi seudut, niin valikoima vain kasvaa. Kuten esityksessä sanotaan, niin lähiruoan käyttö saattaa lisätä kus tan nuk sia jonkin verran. On kuitenkin huomioitava mm. se, että lähiruoan käytöllä voidaan osittain vähentää elintarvikkeiden maa han tuon tia, kuljetuksista aiheutuvia päästöjä ja pienentää ruu an laaturiskejä. Lähiruoan käyttö myös jättää hankintoihin käyte tyn rahan paikkakunnalla ja lähiseudulle. Kaupungin ruokapalvelut ostaa tällä hetkellä mm. perunaa pai kalli sel ta tuottajalta. Aikaisempina vuosina on ostettu mm. myös kurk kua ja tomaattia. Suomessa on viime vuosina laajasti noussut ruokaperinteiden, pai kal li sen ruoan ja ruoanlaiton arvostus. Esimerkiksi television mi tä moninaisemmat tv-ohjelmat perinteisemmästä ruoan teon opas ta mi ses ta aina erilaisiin kokkikilpailuihin ja ravintoloiden pelas ta mi siin asti ovat erittäin suosittuja. Nämä ovat varmaan joh taneet myös siihen, että erilaiset ruoanlaittokurssitkin ja läheisesti ruo kai luun liittyvät kurssit (tavat, viinit ym) ovat suosittuja. Valtakunnan tasolla lähiruokaa edistetään niin valtioneuvoston toi min kuin eduskunnan lähiruokakerhossakin. Hal li tus oh jel massa sanotaan, että hallitus toteuttaa luomualan ja lähiruoan ke hittä mis oh jel man, jonka avulla tuotantoa monipuolistetaan ja li sätään kysyntää vastaavaksi, kehitetään luomuruokaketjua ja noste taan lähiruoan jalostusastetta. Luomu- ja lähiruoan osuuden kään tä mi nen vahvaan nousuun otetaan Suomen maa ta lous po li tiikan strategiseksi tavoitteeksi. Kehittämisessä painotetaan muun muas sa luomukotieläintuotannon houkuttelevuutta. Hallitusohjelman mukaan myös luomu- ja lähiruoan osuutta jul kisis ta hankinnoista kasvatetaan parantamalla ja vahvistamalla pien yri tys ten ja lähiruoan tuottajien osallistumista julkisten hankin to jen kilpailutuksiin mm. parantamalla hankintaosaamista ja

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta laa dul lis ten kriteerien esilletuloa. Lähiruoka-asiaa ei kuitenkaan voi sysätä vain julkisten or ga ni saatioi den vastuulle. Myös kodeissa on puhuttava lähiruoan puolesta ja käytettävä itsekin mahdollisimman paljon lähiseudun raa ka-ainei ta ja tuotteita. Kuluttajat ovatkin aktivoituneet viime vuosina ja hei dän ostokäyttäytymisen muutokset yhdessä tiedotusvälineissä käy dyn keskustelun kanssa ovat saaneet isotkin valmistajat muut ta maan reseptejään terveellisempään ja laadukkaampaan suun taan. Mielenkiintoinen tuore uutinen Ruotsista kertoo, että äiti vaati ja sai lapsilleen kotimaista kouluruokaa; kun muut syö thaimaalaista broi le ria, hänen lapsensa hakevat keittiöstä omat annoksensa, jos sa on ruotsalaista broileria. Äidin vaatimuksessa oli kyse tuotan to ta van eettisyydestä. Tulevaisuudessa vaatimukset luomu- ja lähiruoan lisäämisestä myös kaupungin ruokapalveluissa kasvanevat. Kiuruvedellä on teh ty vuosia työtä lähiruoan osuuden kasvattamiseksi me nes tyksek kääs ti. Pyhäjärvelläkin on varmaan mahdollisuuksia lisätä lähi ruo an osuutta. Koska raaka-aineiden, tuotteiden ja jalosteiden ostamisessa on ky se julkisista hankinnoista, on asiaa valmisteltaessa tar kas tel tava myös kaupungin hankintaohjeen muutostarpeita. Lisäksi on tar vit taes sa hankittava uutta osaamista mm. tarjouspyyntöjen teke mi seen, koska tarjouspyynnöissä on osattava määritellä va linta kri tee rit ja niiden mahdolliset painotukset. Lähiruoan käytön lisääminen kaupungin ruokapalveluissa tukee pai kal li sen yritystoiminnan kehittymistä, lisännee investointeja ja luo uusia työpaikkoja. Maa- ja elintarviketalouden merkitys noussee esille myös yhtenä keskeisenä teemana kaupungin tu le vaisuus stra te gia työs sä. Tulevaisuusstrategian yhtenä osiona on elin kei no stra te gia, jossa alaa voidaan käsitellä yk si tyis koh tai semmin. Oheismateriaalina nro 4 Pyhäjärven Kehitys Oy:n esitys. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus suhtautuu esitykseen myönteisesti ja päättää lä het tää esityksen tekniselle toimelle (siivous- ja ruo ka huol to palve lut) ja hallintotoimelle (talouspalvelut) sen selvittämiseksi, voidaan ko aloitteessa esitetty asia ottaa huomioon jo vuoden 2014 ta lous ar vio ta valmisteltaessa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta TEKLA 11 Lähipalveluiden ja lähituotteiden käyttö/valtuutettu Raija Leppäharjun valtuustoaloite on käsitelty valtuustossa Siivous- ja ruokapalvelupäällikön ehdotus: Pyhäjärven kaupungin ruokahuollossa käytetään lähituottajien tuottamia raaka-aineita tarjouspyynnössä olevien tarpeiden mukainen määrä. Lähituottajilla ei riitä tuottaa kaupungin ruokahuollon tarvitsemaa määrää vuodessa, poikkeuksena peruna ja leipomotuotteet. Lähiruoka ja luomuruoka ovat eri asiat. Pyhäjärvellä lähituottajista pieni osa tarjoaa kaupungin ruokahuollolle tuotteitaan. Pienempiin tapahtumiin olemme käyttäneet läheltä tuotettuja tuotteita. Lähiruokaa tulisi käyttää enemmän ruokatuotannossa, se on totta. Ruokatuotannossa ei ole mahdollista käyttää raaka-aineita alkutuotannosta lähtien. Raaka-aine tulisi jalostaa käytettävään muotoon lähituottajan toimesta. Yhteistyötä tulisi tehdä kuntapäättäjien ja lähituottajien sekä kaupungin ruokahuollosta vastaavan virkamiehen kanssa. Elintarvikehankinnat tehdään useammaksi vuodeksi kerrallaan ja mahdollinen optio-vuosi mainitaan siihen. Ennen uuden hankintakauden alkamista, tulisi edellisen kauden aikana sopia lähituottajilta hankittavat tuotteet, joita ei kilpailuteta hankinnassa muiden tuotteiden kanssa. Tämä menettely vaatisi kuntapäättäjien, lähituottajien ja kaupungin ruokahuollon kanssa yhteneväisen linjauksen sekä sopimuksen, jota noudatetaan. Lähituottajien sitoutuminen tuotteiden riittävyyteen koko hankinnan ajaksi on haaste lähituottajille. Tarjouspyynnössä valintakriteereinä ovat painopisteet, jotka voidaan määritellä, mitä hankinnassa painotetaan. Tarjouspyyntö voidaan jakaa myös osiin. Elintarvikehankinnoissa noudatamme hankintalakia, joka on valtiovarainministeriön taholta määrätty. Oheismateriaali 3 Pyhäjärven kehitys Oy:n esitys. Teknisen johtajan päätösehdotus:

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Lautakunta päättää esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että lähiruokaa pyritään käyttämään ruokahuollon ruuanvalmistuksessa mahdollisimman paljon huomioiden hankintalaki, edullisuus ja saatavuus. Asko Kauranen esitti päätösehdotukseen lisäyksen, että lautakunta esittää valittavaksi työryhmän kaupungin ruokahuollosta vastaavien ja lähituottajien keskuudesta valmistelemaan asiaa eteenpäin vietäväksi. Ehdotus ja lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Vanhusneuvoston aloite, kävelyreitti TEKLA 12 Vanhusneuvosto on kokouksessaan tehnyt esityksen ikäihmisille sopivan kävelyreitin suunnittelemisesta keskustaajamaan. Pyhäsalmen taajamassa olevaa kevyenliikenteen verkostoa hyödyntämällä voidaan määrittää helppokulkuinen ja pääosin valaistu kävelyreitti kulkemaan seuraavilla tieosuuksilla: Vanha-Pyhäjärventie - Oikotie - Pyhäjärventie - Ollintie ja välissä voidaan kulkea Laguksentien kautta. Laguksentielle valmistuu uusi kevyenliikenteenväylä tieremontin myötä v Tällä reitillä on olemassa istuinmahdollisuuksia ja uusia istuinpaikkoja tulee rakentaa kaksi kappaletta. Kävelyreitti tulee viitoittaa opasteviitoilla risteyskohdissa. Ns. ylemmän reitin pituus on 900 m ja alemman reitin pituus on 900 m ja koko kierros 1,3 km. Oheismateriaali 4 kartta kävelyreitistä. Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Pyhäsalmen taajamaan kävelyreitin merkittynä kulkemaan tieosuuksilla: Vanha-Pyhäjärventie - Oikotie - Laguksentie - Pyhäjärventie - Ollintie. Hyväksyttiin yksimielisesti.

23 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset 910/ /2013 TEKLA 13 Tekninen johtaja: etuosto-oikeuspäätös : Pyhäjärven kaupunki ei käytä etuosto-oikeutta ajalla 30.8., , päätöksen liitteenä oleviin kiinteistön luovutuksiin. etuosto-oikeuspäätös : Pyhäjärven kaupunki ei käytä etuosto-oikeutta tilasta Saari, Rno etuosto-oikeuspäätös : Pyhäjärven kaupunki ei käytä etuosto-oikeutta ajalla tehtyihin kiinteistönluovutuksiin. etuosto-oikeuspäätös : Pyhäjärven kaupunki ei käytä etuosto-oikeutta tilasta Lehtomäki, Rno hankintapäätös : Lämpöä kylille hankkeen 2013 laitehankintana on lämpöpumppulaitteita 11 kpl. Laitteet tulevat kylillä oleviin kylätaloihin tms. Hanke on osin Keskipiste-leaderin rahoittama dnro: 3300/ Hankkeen tarkoituksena on saada kylille vapautumaan aikaa ja varoja kiinteistöjensä lämmityskustannusten alennuttua ja aikaa vapautumaan itse lämmittämisestä. Laitteet hankitaan Kodinkone- ja Kylmäkonehuolto Pauli Jussilalta tarjouksen mukaisesti hintaan ,71, alv 0 %. hankintapäätös : Pyhäjärven kaupungin sähköpostipalvelua on tarve uudistaa. Hankitaan uusi palvelin johon keskitetään Zimbra ohjelmiston alle koko kaupungin käyttäjien sähköpostitilit. Tämän jälkeen vanha webmail-palvelin poistetaan käytöstä. ATK- palvelut hoitavat käytännön järjestelyt ja henkilöstön tiedottamisen ja ohjeistamisen. Palvelin hankitaan Cavitronic Oy:ltä tarjouksen mukaisesti hintaan 3 270, alv 0 %, seuraavilla optioilla lisättynä: kahdennettu virtalähde 145, 3 v laajennettu huoltotakuu 535, Zimbra -asennus ja konfigurointi 250, kalenteritoiminnot ZeXtras Suite- lisenssi 500/käyttäjälle 1890 /vuosi. Siirtotyö tehdään tuntihinnalla 50 / tunti. hankintapäätös : Windows XP käyttöjärjestelmän tuki on loppumassa Tämän vuoksi on tarpeen hankkia 4 kpl työaseman keskusyksikköä seuraavasti: hallintotoimi 3 kpl ja sivistystoimi 1 kpl. Keskusyksiköt hankitaan Juhamatic Oy:ltä tarjouksen mukaisesti kappalehintaan 419, alv 0 %. Office home & business 2013 kappalehintaan 185, alv 0 %. vakuuspäätös : Hyväksytty Maansiirto Leppisaari Ky:n toimittama Olkkosenpuron vesijohdon jatko 2 rakentamisen työaikainen urakkatakaus suuruudeltaan 9 640, eräpäivä vakuuspäätös : Palautettu Destia Oy:n jättämä takuuaikainen takaus koskien Pajutie/Virpitien, Jalavapolun, Koivupolun, Nissiläntien ja Raitapolun perusparannusta. Takuutarkastus on suoritettu ja vakuus voidaan palauttaa.

24 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta vakuuspäätös : Hyväksytty Lännen Järviperkaus Oy:n jättämä työaikainen takaus koskien Pyhäjärven vesistöjen kunnostushanketta 2, Komujärven ja Komujoen kunnostushanketta.takaus on suuruudeltaan , eräpäivä vakuuspäätös : Hyväksytty Maansiirto Leppisaari Ky:n toimittama ILME-hankkeen työaikaisen urakkatakaus. Takaus on suuruudeltaan ja voimassa vakuuspäätös : Keski-Suomen Kuljetus Oy:n jättämä vakuus voidaan palauttaa. Alueen maa-aineslupa on päättynyt. Aluetta ei ole vielä maisemoitu mutta alueelle on asetettu uusi maa-ainesvakuus PPKY Selänteen ympäristöpalveluille. vakuuspäätös : Hyväksytty K. Huhtala Ky:n jättämä Komujärven ja Komujoen kunnostuksen takuuajan vakuus, suuruudeltaan 630, voimassa vesijohtoavustuspäätös : Myönnetään Toivo ja Irma Laitiselle avustusta vesijohtoverkostoon liittymisestä aiheutuneisiin kustannuksiin 1258,70. Rakennetun talojohdon pituus on 1170 m, omavastuu 100 m. Avustus: 1170 m m = 1070 m m x 1,62 /m = 1733,40. Avustusta myönnetään maksimissaan 1258,70. Liittymismaksu on maksettu Vesijohtoavustuspäätös : Myönnetty Kirsi Lehtosaarelle haja-asutusalueen viemäröintiavustus 1723,63. yleispäätös : Myönnetty Riitta-Liisa Komulle alkaen henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa. yleispäätös : Talvirannantiestä erkaneva tie nimetään Suojantieksi. yleispäätös : Myönnetty Riitta Kärkkäiselle henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa alkaen. Rakennusmestari: hankintapäätös : Repola-nimisen kiinteistönpurku-urakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouksen tehnyt Tenhusen Maansiirto ja Kuljetus Oy, hintaan euroa, alv 0 % Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö: hankintapäätös : Hankitaan Finntensid Oy:ltä Wetrok Duomatic C 50 -yhdistelmäkone Uimahallille ja Kärcher Center City Cleanilta Kärcher BR / 12C Ikosen koululle. hankintapäätös : Hankitaan Kärcher City Clean Centeriltä yhdistelmäkone Kärcher BR / 12C siivouspalveluihin. hankintapäätös : Hankitaan Clean Basic Oy:n tekemän tarjouksen CleanNet-ohjelma kokonaishintaan 3055,92 (alv. 0 %).Käyttöoikeusmaksu 84,00 (alv. 0 %) / kk. koulutuspäätös : Hyväksytty kahviotyöntekijä-siivooja Mervi Heinosen osallistuminen uuden luottamusmiehen kurssille Oulussa. Teknisen johtajan päätösehdotus:

25 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tiedoksisaatot ja toimenpiteet TEKLA 14 Paineviemärivuoto Ikosenlahdella. Oheismateriaali 5 häiriöraportti. Teknisen johtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

27 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Muut esille tulevat asiat 904/ /2013 TEKLA 15 Marita Kärkkäinen-Rytkönen kertoi tulleen ulkokaukaloiden kunnosta valituksia.

28 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kokouksen päättäminen 936/ /2013 TEKLA 16 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45.

29 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1-11,13-16 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 12 HallintolainkäyttöL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TEKNINEN LAUTAKUNTA PL PYHÄSALMI Pykälät:12 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

30 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätök seen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL OULU Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu muutoksenha kuviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus, py kälät: PL 118, Helsinki Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksi saannista. Valitusasia kir ja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti al lekir joitettava. Jos ai noastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainit tava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai vi ran puolesta oikeak si todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päiväs tä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjaan on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuk sensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamie hen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 : ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys-, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, et tä ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan.

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57 Tekninen lautakunta AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 37 Kokouksen avaaminen 59 38 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 30.12.2013 klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta AIKA 12.02.2014 klo 16:00-17:05 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Aika 20.05.2015 klo 14:00-16:40 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot