Vastuualueiden esimiehet, laskujen vastaanotto ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7 2014 6 Vastuualueiden esimiehet, laskujen vastaanotto ja"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta AIKA klo 18:00-19:45 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 4 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 5 Teknisen toimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle Vastuualueiden esimiehet, laskujen vastaanotto ja 8 hyväksyminen vuonna Pyhäjärven terveyskeskuksen uudisrakentaminen 9 8 Yksityistieavustusten määräytymisperusteet lähtien 15 9 Kaupungin avustus yksityisteiden peruskorjaukseen lähtien 10 Pyhäjärven kaupungintalon kahvion hinnaston tarkistus lähtien 11 Esitys lähiruoan käytön lisäämisestä kaupungin 18 ruokapalvelussa 12 Vanhusneuvoston aloite, kävelyreitti Viranhaltijapäätökset Tiedoksisaatot ja toimenpiteet Muut esille tulevat asiat Kokouksen päättäminen 28

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kauranen Asko puheenjohtaja Korhola Pasi varapuheenjohtaja Kyllönen Henri jäsen Savolainen Sinikka jäsen Kärkkäinen-Rytkönen Marita jäsen Koski Alpo jäsen Liuska Markku varajäsen Tikanmäki Jukka khall pj Leskinen Paavo khall ed Laukkanen Sami tekninen johtaja Nurminen Ilkka käyttöpäällikkö Pesonen Hannu rakennusmestari Taskinen Antti työpajan esimies Väyrynen Satu Siivous- ja ruokap.päällikkö POISSA Harmoinen-Kyllönen Riitta-Liisa jäsen muu este ALLEKIRJOITUKSET Asko Kauranen Puheenjohtaja Sami Laukkanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pasi Korhola Henri Kyllönen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupungintalo, tekninen toimisto klo 12:00 -

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kokouksen avaaminen 935/ /2013 TEKLA 1 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00. Puheenjohtaja totesi, että sairaslomatapauksissa ei velvoiteta olemaan läsnä kokouksessa.

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 900/ /2013 TEKLA 2 Kuntalain 58 :n mukaan teknisen lautakunnan kokous on päätös val tai nen kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Teknisen lautakunnan pää tös valtaisuus edellyttää siten 4 jäsenen läsnä oloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla". Esityslista toimii kokouskutsuna. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta 940/ /2013 TEKLA 3 Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat on tarkastanut kaksi kullakin ker ralla si tä var ten va littua jäsentä, jollei tekninen lautakunta ole päät tä nyt pöy tä kir jan tarkastamisesta muulla tavalla. Teknisen johtajan päätösehdotus: Pyhäjärven kaupungin tekninen lautakunta va litsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pasi Korhola ja Henri Kyllönen.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen 902/ /2013 TEKLA 4 Hallintosäännön 11 :n mukaan: " Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mutta asia voidaan päättää vain viranhaltijaesittelystä." Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisen toimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle / /2014 TEKLA 5 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuo del le 2014 ja taloussuunnitelman vuosille Kaupunginhallitus on pannut täytäntöön ko. kaupun gin val tuus ton päätöksen. Kaupunginhallitus on pää tök sel lään antanut talousarvion täytäntöönpanosta ohjeet hallin to kun nil le. Käyttösuunnitelmat on käsiteltävä ja lähetettävä tiedoksi kaupunginhallitukselle mennessä. Lautakunnan osalta valtuusto on vahvistanut vain toimintatulot ja toimintamenot yhteisellä summalla. Lautakunnan tulee vahvistaa talousarvio kustannuspaikkatasolla. Vuoden 2014 investoinnit on pääsääntöisesti kohdistettu jo kohteilleen. Kaupungin hallintosääntö (kvalt ) 37: Kaupunginhallitus ja lautakunta - hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat - siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää päätösvaltaa edel leen alaisilleen viranhaltijoille. Oheismateriaali 1 teknisen toimen käyttötalouden kustannuspaikkajaottelu vuodelle 2014 Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta vahvistaa oheismateriaalin mukaisen teknisen toimen käyttötalouden kustannuspaikkajaottelun vuoden 2014 osalta ja esittää sen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Vastuualueiden esimiehet, laskujen vastaanotto ja hyväksyminen vuonna / /2014 TEKLA 6 Vuonna 2013 laskujen vastaanottajana ovat toimineet ne henkilöt, jotka todellisuudessa ovat tavaran tai palvelun vastaanottaneet. Laskujen hyväksyjänä on toiminut ao. päävastuualueen esimies lautakunnan päätöksen perusteella. Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää, että vuonna 2014 laskujen hyväksymisessä noudatetaan seuraavaa käytäntöä: Vastuualue hallinto ja toimisto kiinteistönhuolto (ei siivous) siivous- ja ruokapalvelut liikelaitokset liikennealueet, valaistus maa- ja metsätilat puistot, ulkoilu- ja liikunta-alueet, torit, satamat ja laiturit jätehuolto työpaja Vastuualueen esimies, laskun hyväksyjä tekninen johtaja rakennusmestari siivous- ja ruokapalvelupäällikkö käyttöpäällikkö rakennusmestari tekninen johtaja rakennusmestari rakennusmestari rakennusmestari Tekninen johtaja hyväksyy ne laskut, joita vastuualue-esimiehet eivät voi hyväksyä. Investointien laskut hyväksyy tekninen johtaja. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Pyhäjärven terveyskeskuksen uudisrakentaminen TEKLA 41 Pyhäjärven kaupungin terveyskeskus on rakennettu v Rakennuksen kerrosala on 5033 m2. Rakennusta on laajennettu vuosina 1984, 1991 sekä Rakennuksen kattoremontti on tehty vuonna Rakennuksen käyttäjät ovat havainnoineet mahdollisia sisäilmaongelmia v alkuvuoden aikana ja toivat asian teknisen toimen tietoon. Kesäkuussa 2012 kävi ilmanvaihdon tarkistaja katselmoimassa tk:n laitteistoa. Heinäkuussa 2012 tuli raportti henkilökunnalle tehdystä kyselystä ja sisäilmatyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran. Elokuun alussa mitattiin kiinteistön ilmamäärät ja ne olivat kunnossa. Elokuussa ympäristötarkastajat ja tekninen toimi päättivät tutkia rakenteita ja ottaa tarvittaessa näytteitä rakenteista ja ilmanvaihdon kanavista. Katselmuksen perusteella avattiin lattiarakenteet hoitajien huoneesta ja hiekkakerroksesta löytyi muottilaudoitukset paikalleen lahonneina. Elokuun lopussa tilattiin sisäilmaselvitys VTT Expert Services Oy:ltä jolla selvitettiin rakennuksen tutkimusten tarpeen laajuus. Ko. selvitys tehtiin VTT:n toimesta syyskuun alussa ja sen perusteella tilasimme syyskuun lopussa laajan kartoituksen rakennuksen kunnosta. Sisäilmatyöryhmä laajeni kattamaan koko talon henkilökuntaa kun kävi selväksi, että ongelma koskee kokonaisuudessaan vanhoja rakennusosia. Helmikuussa 2013 saimme raportin VTT:ltä koskien kiinteistön kuntoa ja ongelmien aiheuttajia sekä kunnostusohjeistusta. Viikolla 10 on kiinteistössä otettu käyttöön sisäilmanpuhdistimia joilla puhdistetaan sisäilmasta epäpuhtaudet pois. Menettelyllä voidaan pitää kiinteistö käytössä tarvittava aika. VTT:n raportissa selviää ongelmien moninaisuus. Rakennuksen ympärillä maanpinta on lähes vaakasuora ja osittain viettää rakennukseen päin. Salaojien toimivuus on kyseen alaista, osasta rakennuksen ympäriltä ei löytynyt salaojia ollenkaan. Rakennuksen lattiapinnat on paikoin lähes maanpinnan tasolla. Lattian alapohjan täyttömaat ovat märkiä, muottilaudat on jätetty paikoilleen ja ne ovat lahonneet. Muottilaudat on poistettava ja

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta maa-ainekset on vaihdettava, joka on erittäin työlästä. Sokkelit ovat halkeilleet, rapautuneet ja hakasteräkset ruostuneet. Ulkoseinissä on ilma- ja lämpövuotoja ja ulkopuolen muuraukset ovat osittain rapautuneet ja halkeilleet. Ulkoverhouspaneleiden ja - peltien taakse on päässyt saumoista vettä, joka on kastellut eristeet. Ikkunat on ravistuneet ja uusimisen tarpeessa. Ullakolle on vanha vesikatto jätetty paikoilleen ja siihen on tehty reikiä, joista on lisätty puhallusvillaa vanhan lämmöneristeen päälle. Yläpohjan läpiviennit on tiivistämättä ja niiden kautta sisäilmaan pääsee kuituja ja epäpuhtauksia. Ullakolla on runsaasti tavaraa ja vanhaa rakennusjätettä. Ilmastointikanavat ovat osittain uutta ja vanhaa. Ilmanvaihtokanavissa on villanpölyä ja äänenvaimentimet on vanhoja ja niistä irtoaa villanpölyä sisäilmaan. Sisätiloissa olevista alakattolevyistä irtoaa myöskin villan pölyä sisäilmaan. Varmuuden saaminen siitä, että korjaustoimien jälkeen vanha kiinteistö olisi täysin terveellinen työympäristö, on erittäin vaikeaa jopa epätodennäköistä. Uudisrakentamisen yhteydessä vanhasta rakennuskokonaisuudesta käyttöön jäisi hammashoitola ja välinehuolto jotka ovat valmistuneet Osasto kaksi tarvitsee vielä osaltaan jatkoselvittämistä siitä, voidaanko se peruskorjata ja liittää uudisrakennukseen. Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 1. kaupunki päättää rakentaa uuden terveyskeskuksen ja käynnistää uuden terveyskeskuksen suunnittelemisen heti siten, että vanhasta rakennuskokonaisuudesta käyttöön jää hammashoitola ja välinehuolto, jotka ovat valmistuneet 2010 sekä osasto kaksi, jos se jatkoselvitysten perusteella olisi korjattavissa. 2. kaupunki päättää purkaa vanhan terveyskeskuksen heti kun toiminta on saatu siirrettyä uusiin tiloihin. Hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus tekee tutustumiskäynnin terveyskeskukseen klo erillisen kutsun mukaan. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esi tyksen ja päättää esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 83 Kaupunginvaltuutetuille järjestettiin tilaisuus ennen kaupunginvaltuuston kokousta tutustua terveyskeskukseen. Keskustelun kuluessa Laila Malila / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä esit ti suoritettavaksi kustannusvertailulaskelmat, mitä tulisi maksa maan terveyskeskuksen korjausrakentaminen ja mitä uuden ra ken ta mi nen. Valtuutettuina, emme voi päättää näin mittavasta ja kauaskantoisesta hankkeesta puutteellisin tiedoin. Esitämme asian palauttamista valmisteluun ja lisäselvityksiin. Raija Leppäharju teki seuraavan kaupunginhallituksen poh ja ehdo tuk ses ta poikkeavan seuraavan päätösehdotuksen: Kaupunki päättää käynnistää uuden terveyskeskuksen suun nit tele mi sen heti siten, että suunnittelua varten muodostetaan asiantun ti ja ryh mä, jonka tehtävänä on järjestää kuntalain 27 ja 29 mu kai set kuulemiset. Työryhmän tehtävänä on laatia ti la tar ve-esitys kustannusarvioineen. Taimi Nurminen pyysi Pro Pyhäjärvi ryhmätauon Kaupunginvaltuuston kokous jatkui klo 20. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuudon. Paikalla oli 23 valtuutettua ja 4 varavaltuutettua. Läsnäololuettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 2. Laila Malila / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä veti kirjallisen esi tyk-

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta sen sä pois, pyysi liittämään sen pöytäkirjan liitteeksi. Pro Py häjär vi valtuustoryhmä kannatti Raija Leppäharjun tekemää eh dotus ta. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kau pungin hal li tuk sen pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muu toseh do tus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen poh ja eh dotus ta äänestävät kysyttäessä "JAA" ja ne, jotka kannattavat Raija Lep pä har jun tekemää ehdotusta äänestävät "Ei". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väksyt tiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksikymmentä (20) "JAA" ääntä ja seitsemän (7) "EI" ääntä. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 20-7 viitaten, että kaupun gin val tuus ton päätökseksi on tullut kaupunginhallituksen pohja eh do tus. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 3. Laila Malila / Pro Pyhäjärvi kirjallinen pois vedetty ehdotus on pöy tä kir jan liitteenä nro 4. TEKLA 7 Kaupunginhallitus on päätöksellään asettanut työryhmän laatimaan tilantarveselvitystä terveyskeskuksen korvausinvestoinnin toteutuksesta. Työryhmä on aloittanut työskentelyn ja on kokoontunut seitsemän kertaa helmikuun 2014 puoleenväliin mennessä. Kohteen tilantarveselvitystä ja hankesuunnittelua varten kilpailutettiin arkkitehtitoimistoja ja kilpailun perusteella suunnittelupalvelun tuottajaksi valittiin Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy. Suunnittelupalvelusopimus allekirjoitettiin Työryhmä käsitteli mahdollisia tonttivaihtoehtoja ja päätyi jatkoselvittämään nykyisen terveyskeskuksen tonttia parhaana saatavilla olevana sijoituspaikkana. Rakennusmassojen sijoittamisesta tontille arkkitehti laati erilaisia vaihtoehtoja, joiden perusteella oli todettavissa, että uuden rakennuksen sijoittaminen nykyiselle tontille on mahdollista.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen käyttäjät laativat oman tilantarveohjelmansa arkkitehdille suunnittelutyön perustaksi. Työryhmä teki tutustumismatkan Seinäjoen terveyskeskukseen Tutustumiskäynnillä Seinäjoen terveyskeskukseen tehtiin paljon havaintoja liittyen toiminnallisuuteen ja tilojen sekä tilakokonaisuuksien sijoitteluun kiinteistössä. Huonetilaohjelma arkkitehdilta valmistui arvioitavaksi tammikuun 2014 puoleen väliin mennessä. Kaupunki teetti rakennuspaikan pohjatutkimuksen tammikuussa. Työryhmä käsitteli kokouksessaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävän valtionavustuksen hakemista. Avustusta maksetaan hyväksytyille hankkeille määrärahojen puitteissa enintään 25 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Työryhmä päätti että hankkeelle haetaan valtionavustusta. Valtionavustushakemus terveyskeskuksen uudisrakentamishankkeelle on jätetty Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Vanhan terveyskeskuksen peruskorjaamisesta on teetetty kustannusarvio Prodeco Oy:llä. Kiinteistön korjausaste olisi 89 % ja kustannusarvio , alv 0 %. Korjausasteen ja kustannustason ollessa näin korkea ei ole teknistaloudellisesti kannattavaa korjata kiinteistöä eikä varmuutta rakenteellisesti täysin puhtaasta lopputuloksesta ole olemassa. Terveyskeskuksen uudisrakennuksen tilantarveohjelman ja hankesuunnitelman valmistumisen päivämäärä on Arkkitehtitoimistö Pekka Lukkaroinen Oy on saanut hankesuunnittelupalvelun valmiiksi ja tuotoksena ovat: huonetilaohjelma, viitesuunnitelmat sisältäen pohjapiirustukset, leikkaukset sekä julkisivukuvat sekä tarveselvityksen ja hankesuunnitelman selostus. Uuden terveyskeskuksen rakentamiskustannukset ovat Prodeco Oy:n laskelman mukaisesti huonetilaohjelman sekä viitesuunnitelmien perusteella , alv 0 % sisältäen kalustukseen varatut , alv. 0 % sekä hankekustannuksia , alv.0%. Kaupunki kilpailuttaa arkkitehtipääsuunnittelupalvelut, rakenne- ja perustussuunnittelupalvelut sekä talotekniikkasuunnittelupalvelut kansallisesti HILMA:ssa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä rakentaa uusi terveyskeskus

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta on valitettu hallinto-oikeuteen ja vaadittu päätöksen kumoamista ja täytäntöönpanokieltoa. Kaupunginhallitus on lausunut hallinto-oikeudelle asiasta ja hallinto-oikeus on antanut päätöksen koskien täytäntöönpanokieltoa ja päätöksessään hylännyt hakemuksen täytäntöönpanokiellosta perusteettomana. Teknisen johtajan päätösehdotus: 1. Tekninen lautakunta päättää esittää tarveselvitys- ja hankesuunnittelupalvelun tuloksen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. 2. Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle rakennushankkeen sijoituspaikaksi nykyisen terveyskeskuksen tontin Terveyskeskus. 3. Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että kaupunki päättää uuden terveyskeskuksen rakentamisesta arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy:n tekemän tarveselvityksen ja hankesuunnitelman pohjalta. 4. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että kaupunki päättää aloittaa uuden terveyskeskuksen pääsuunnittelun, rakenne- ja perustussuunnittelun sekä talotekniikkasuunnittelun välittömästi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Yksityistieavustusten määräytymisperusteet lähtien 1251/02.01/2014 TEKLA 8 Yksityistieavustuksia on myönnetty pysyvän asutuksen pääsyteille, joiden pituus on vähintään 100 metriä. Vuonna 2013 avustuksiin on myönnetty määräraha. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2014 talousarviossa yksityistieavustuksiin Koska avustussumma on huomattavasti pienentynyt, on määräytymisperusteita aiheellista muuttaa. Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että yksityistieavustusten määräytymisperusteita muutetaan lähtien siten, että avustuksia myönnetään pysyvän asutuksen pääsyteille, joiden pituus on vähintään 500 metriä. Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että yksityistieavustusten määräytymisperustetta muutetaan lähtien siten, että maksettavaa avustusta metriä kohden pienennetään vastaamaan käytettävissä olevaa määrärahaa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaupungin avustus yksityisteiden peruskorjaukseen lähtien 1252/02.01/2014 TEKLA 9 Pyhäjärven kaupunki on avustanut yksityisteiden peruskorjauksia 30 % perusparannuskustannuksista niille teille, jotka ovat saaneet valtionavustusta. Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on vuoden 2014 talousarvion käsittelyssä vähentänyt yksityisteiden peruskorjausten avustuksiin myönnettävää summaa 50 %. Avustus on myönnetty niille teille, jotka saavat yksityistielain mukaisesti avustusta. Vuoden 2012 alusta valtionavustus on ollut 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Pyhäjärven kaupunki myöntää lähtien avustusta 15 % perusparannuskustannuksiin niille teille, jotka ovat saaneet valtionavustuspäätöksen ja kuuluvat yksityistielain mukaisesti avustuksen piiriin. Tekninen johtaja veti asian pois käsittelystä.

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Pyhäjärven kaupungintalon kahvion hinnaston tarkistus lähtien 1103/ /2013 TEKLA 10 Kahvion hintoja tulee tarkistaa makeisaverotuksen noususta johtuen. Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö ehdottaa, että kahvion hinnastoa tarkistetaan lähtien oheismateriaalin mukaisesti. Oheismateriaali 2 kahvion hinnasto. Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että oheismateriaalin mukainen kahvion hinnasto on voimassa lähtien. Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Esitys lähiruoan käytön lisäämisestä kaupungin ruokapalvelussa 1060/ /2013 KHALL Pyhäjärven Kehitys Oy on tehnyt kaupunginhallitukselle esi tyksen, että kaupunki ottaisi lähiruoan mahdollisimman laajasti käyttöön kaupungin ruokapalvelussa. Esityksessä korostetaan eri tyises ti pyhäjärvistä kalaa ja paikallista kalajalostetta sekä mah dol lisia uusia kalajalosteita. Pyhäjärvellä on saatavissa kaupallisilta tuottajilta ja jalostajilta kalan ja kalajalosteiden lisäksi mm. lampaan jauhe- ja kokolihaa, man si koi ta ja muita marjoja, kurkkua, tomaattia ja paprikaa sekä pe ru naa. Kun otetaan huomioon lisäksi naapurikunnat tai lä hi seudut, niin valikoima vain kasvaa. Kuten esityksessä sanotaan, niin lähiruoan käyttö saattaa lisätä kus tan nuk sia jonkin verran. On kuitenkin huomioitava mm. se, että lähiruoan käytöllä voidaan osittain vähentää elintarvikkeiden maa han tuon tia, kuljetuksista aiheutuvia päästöjä ja pienentää ruu an laaturiskejä. Lähiruoan käyttö myös jättää hankintoihin käyte tyn rahan paikkakunnalla ja lähiseudulle. Kaupungin ruokapalvelut ostaa tällä hetkellä mm. perunaa pai kalli sel ta tuottajalta. Aikaisempina vuosina on ostettu mm. myös kurk kua ja tomaattia. Suomessa on viime vuosina laajasti noussut ruokaperinteiden, pai kal li sen ruoan ja ruoanlaiton arvostus. Esimerkiksi television mi tä moninaisemmat tv-ohjelmat perinteisemmästä ruoan teon opas ta mi ses ta aina erilaisiin kokkikilpailuihin ja ravintoloiden pelas ta mi siin asti ovat erittäin suosittuja. Nämä ovat varmaan joh taneet myös siihen, että erilaiset ruoanlaittokurssitkin ja läheisesti ruo kai luun liittyvät kurssit (tavat, viinit ym) ovat suosittuja. Valtakunnan tasolla lähiruokaa edistetään niin valtioneuvoston toi min kuin eduskunnan lähiruokakerhossakin. Hal li tus oh jel massa sanotaan, että hallitus toteuttaa luomualan ja lähiruoan ke hittä mis oh jel man, jonka avulla tuotantoa monipuolistetaan ja li sätään kysyntää vastaavaksi, kehitetään luomuruokaketjua ja noste taan lähiruoan jalostusastetta. Luomu- ja lähiruoan osuuden kään tä mi nen vahvaan nousuun otetaan Suomen maa ta lous po li tiikan strategiseksi tavoitteeksi. Kehittämisessä painotetaan muun muas sa luomukotieläintuotannon houkuttelevuutta. Hallitusohjelman mukaan myös luomu- ja lähiruoan osuutta jul kisis ta hankinnoista kasvatetaan parantamalla ja vahvistamalla pien yri tys ten ja lähiruoan tuottajien osallistumista julkisten hankin to jen kilpailutuksiin mm. parantamalla hankintaosaamista ja

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta laa dul lis ten kriteerien esilletuloa. Lähiruoka-asiaa ei kuitenkaan voi sysätä vain julkisten or ga ni saatioi den vastuulle. Myös kodeissa on puhuttava lähiruoan puolesta ja käytettävä itsekin mahdollisimman paljon lähiseudun raa ka-ainei ta ja tuotteita. Kuluttajat ovatkin aktivoituneet viime vuosina ja hei dän ostokäyttäytymisen muutokset yhdessä tiedotusvälineissä käy dyn keskustelun kanssa ovat saaneet isotkin valmistajat muut ta maan reseptejään terveellisempään ja laadukkaampaan suun taan. Mielenkiintoinen tuore uutinen Ruotsista kertoo, että äiti vaati ja sai lapsilleen kotimaista kouluruokaa; kun muut syö thaimaalaista broi le ria, hänen lapsensa hakevat keittiöstä omat annoksensa, jos sa on ruotsalaista broileria. Äidin vaatimuksessa oli kyse tuotan to ta van eettisyydestä. Tulevaisuudessa vaatimukset luomu- ja lähiruoan lisäämisestä myös kaupungin ruokapalveluissa kasvanevat. Kiuruvedellä on teh ty vuosia työtä lähiruoan osuuden kasvattamiseksi me nes tyksek kääs ti. Pyhäjärvelläkin on varmaan mahdollisuuksia lisätä lähi ruo an osuutta. Koska raaka-aineiden, tuotteiden ja jalosteiden ostamisessa on ky se julkisista hankinnoista, on asiaa valmisteltaessa tar kas tel tava myös kaupungin hankintaohjeen muutostarpeita. Lisäksi on tar vit taes sa hankittava uutta osaamista mm. tarjouspyyntöjen teke mi seen, koska tarjouspyynnöissä on osattava määritellä va linta kri tee rit ja niiden mahdolliset painotukset. Lähiruoan käytön lisääminen kaupungin ruokapalveluissa tukee pai kal li sen yritystoiminnan kehittymistä, lisännee investointeja ja luo uusia työpaikkoja. Maa- ja elintarviketalouden merkitys noussee esille myös yhtenä keskeisenä teemana kaupungin tu le vaisuus stra te gia työs sä. Tulevaisuusstrategian yhtenä osiona on elin kei no stra te gia, jossa alaa voidaan käsitellä yk si tyis koh tai semmin. Oheismateriaalina nro 4 Pyhäjärven Kehitys Oy:n esitys. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus suhtautuu esitykseen myönteisesti ja päättää lä het tää esityksen tekniselle toimelle (siivous- ja ruo ka huol to palve lut) ja hallintotoimelle (talouspalvelut) sen selvittämiseksi, voidaan ko aloitteessa esitetty asia ottaa huomioon jo vuoden 2014 ta lous ar vio ta valmisteltaessa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta TEKLA 11 Lähipalveluiden ja lähituotteiden käyttö/valtuutettu Raija Leppäharjun valtuustoaloite on käsitelty valtuustossa Siivous- ja ruokapalvelupäällikön ehdotus: Pyhäjärven kaupungin ruokahuollossa käytetään lähituottajien tuottamia raaka-aineita tarjouspyynnössä olevien tarpeiden mukainen määrä. Lähituottajilla ei riitä tuottaa kaupungin ruokahuollon tarvitsemaa määrää vuodessa, poikkeuksena peruna ja leipomotuotteet. Lähiruoka ja luomuruoka ovat eri asiat. Pyhäjärvellä lähituottajista pieni osa tarjoaa kaupungin ruokahuollolle tuotteitaan. Pienempiin tapahtumiin olemme käyttäneet läheltä tuotettuja tuotteita. Lähiruokaa tulisi käyttää enemmän ruokatuotannossa, se on totta. Ruokatuotannossa ei ole mahdollista käyttää raaka-aineita alkutuotannosta lähtien. Raaka-aine tulisi jalostaa käytettävään muotoon lähituottajan toimesta. Yhteistyötä tulisi tehdä kuntapäättäjien ja lähituottajien sekä kaupungin ruokahuollosta vastaavan virkamiehen kanssa. Elintarvikehankinnat tehdään useammaksi vuodeksi kerrallaan ja mahdollinen optio-vuosi mainitaan siihen. Ennen uuden hankintakauden alkamista, tulisi edellisen kauden aikana sopia lähituottajilta hankittavat tuotteet, joita ei kilpailuteta hankinnassa muiden tuotteiden kanssa. Tämä menettely vaatisi kuntapäättäjien, lähituottajien ja kaupungin ruokahuollon kanssa yhteneväisen linjauksen sekä sopimuksen, jota noudatetaan. Lähituottajien sitoutuminen tuotteiden riittävyyteen koko hankinnan ajaksi on haaste lähituottajille. Tarjouspyynnössä valintakriteereinä ovat painopisteet, jotka voidaan määritellä, mitä hankinnassa painotetaan. Tarjouspyyntö voidaan jakaa myös osiin. Elintarvikehankinnoissa noudatamme hankintalakia, joka on valtiovarainministeriön taholta määrätty. Oheismateriaali 3 Pyhäjärven kehitys Oy:n esitys. Teknisen johtajan päätösehdotus:

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Lautakunta päättää esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että lähiruokaa pyritään käyttämään ruokahuollon ruuanvalmistuksessa mahdollisimman paljon huomioiden hankintalaki, edullisuus ja saatavuus. Asko Kauranen esitti päätösehdotukseen lisäyksen, että lautakunta esittää valittavaksi työryhmän kaupungin ruokahuollosta vastaavien ja lähituottajien keskuudesta valmistelemaan asiaa eteenpäin vietäväksi. Ehdotus ja lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Vanhusneuvoston aloite, kävelyreitti TEKLA 12 Vanhusneuvosto on kokouksessaan tehnyt esityksen ikäihmisille sopivan kävelyreitin suunnittelemisesta keskustaajamaan. Pyhäsalmen taajamassa olevaa kevyenliikenteen verkostoa hyödyntämällä voidaan määrittää helppokulkuinen ja pääosin valaistu kävelyreitti kulkemaan seuraavilla tieosuuksilla: Vanha-Pyhäjärventie - Oikotie - Pyhäjärventie - Ollintie ja välissä voidaan kulkea Laguksentien kautta. Laguksentielle valmistuu uusi kevyenliikenteenväylä tieremontin myötä v Tällä reitillä on olemassa istuinmahdollisuuksia ja uusia istuinpaikkoja tulee rakentaa kaksi kappaletta. Kävelyreitti tulee viitoittaa opasteviitoilla risteyskohdissa. Ns. ylemmän reitin pituus on 900 m ja alemman reitin pituus on 900 m ja koko kierros 1,3 km. Oheismateriaali 4 kartta kävelyreitistä. Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Pyhäsalmen taajamaan kävelyreitin merkittynä kulkemaan tieosuuksilla: Vanha-Pyhäjärventie - Oikotie - Laguksentie - Pyhäjärventie - Ollintie. Hyväksyttiin yksimielisesti.

23 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset 910/ /2013 TEKLA 13 Tekninen johtaja: etuosto-oikeuspäätös : Pyhäjärven kaupunki ei käytä etuosto-oikeutta ajalla 30.8., , päätöksen liitteenä oleviin kiinteistön luovutuksiin. etuosto-oikeuspäätös : Pyhäjärven kaupunki ei käytä etuosto-oikeutta tilasta Saari, Rno etuosto-oikeuspäätös : Pyhäjärven kaupunki ei käytä etuosto-oikeutta ajalla tehtyihin kiinteistönluovutuksiin. etuosto-oikeuspäätös : Pyhäjärven kaupunki ei käytä etuosto-oikeutta tilasta Lehtomäki, Rno hankintapäätös : Lämpöä kylille hankkeen 2013 laitehankintana on lämpöpumppulaitteita 11 kpl. Laitteet tulevat kylillä oleviin kylätaloihin tms. Hanke on osin Keskipiste-leaderin rahoittama dnro: 3300/ Hankkeen tarkoituksena on saada kylille vapautumaan aikaa ja varoja kiinteistöjensä lämmityskustannusten alennuttua ja aikaa vapautumaan itse lämmittämisestä. Laitteet hankitaan Kodinkone- ja Kylmäkonehuolto Pauli Jussilalta tarjouksen mukaisesti hintaan ,71, alv 0 %. hankintapäätös : Pyhäjärven kaupungin sähköpostipalvelua on tarve uudistaa. Hankitaan uusi palvelin johon keskitetään Zimbra ohjelmiston alle koko kaupungin käyttäjien sähköpostitilit. Tämän jälkeen vanha webmail-palvelin poistetaan käytöstä. ATK- palvelut hoitavat käytännön järjestelyt ja henkilöstön tiedottamisen ja ohjeistamisen. Palvelin hankitaan Cavitronic Oy:ltä tarjouksen mukaisesti hintaan 3 270, alv 0 %, seuraavilla optioilla lisättynä: kahdennettu virtalähde 145, 3 v laajennettu huoltotakuu 535, Zimbra -asennus ja konfigurointi 250, kalenteritoiminnot ZeXtras Suite- lisenssi 500/käyttäjälle 1890 /vuosi. Siirtotyö tehdään tuntihinnalla 50 / tunti. hankintapäätös : Windows XP käyttöjärjestelmän tuki on loppumassa Tämän vuoksi on tarpeen hankkia 4 kpl työaseman keskusyksikköä seuraavasti: hallintotoimi 3 kpl ja sivistystoimi 1 kpl. Keskusyksiköt hankitaan Juhamatic Oy:ltä tarjouksen mukaisesti kappalehintaan 419, alv 0 %. Office home & business 2013 kappalehintaan 185, alv 0 %. vakuuspäätös : Hyväksytty Maansiirto Leppisaari Ky:n toimittama Olkkosenpuron vesijohdon jatko 2 rakentamisen työaikainen urakkatakaus suuruudeltaan 9 640, eräpäivä vakuuspäätös : Palautettu Destia Oy:n jättämä takuuaikainen takaus koskien Pajutie/Virpitien, Jalavapolun, Koivupolun, Nissiläntien ja Raitapolun perusparannusta. Takuutarkastus on suoritettu ja vakuus voidaan palauttaa.

24 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta vakuuspäätös : Hyväksytty Lännen Järviperkaus Oy:n jättämä työaikainen takaus koskien Pyhäjärven vesistöjen kunnostushanketta 2, Komujärven ja Komujoen kunnostushanketta.takaus on suuruudeltaan , eräpäivä vakuuspäätös : Hyväksytty Maansiirto Leppisaari Ky:n toimittama ILME-hankkeen työaikaisen urakkatakaus. Takaus on suuruudeltaan ja voimassa vakuuspäätös : Keski-Suomen Kuljetus Oy:n jättämä vakuus voidaan palauttaa. Alueen maa-aineslupa on päättynyt. Aluetta ei ole vielä maisemoitu mutta alueelle on asetettu uusi maa-ainesvakuus PPKY Selänteen ympäristöpalveluille. vakuuspäätös : Hyväksytty K. Huhtala Ky:n jättämä Komujärven ja Komujoen kunnostuksen takuuajan vakuus, suuruudeltaan 630, voimassa vesijohtoavustuspäätös : Myönnetään Toivo ja Irma Laitiselle avustusta vesijohtoverkostoon liittymisestä aiheutuneisiin kustannuksiin 1258,70. Rakennetun talojohdon pituus on 1170 m, omavastuu 100 m. Avustus: 1170 m m = 1070 m m x 1,62 /m = 1733,40. Avustusta myönnetään maksimissaan 1258,70. Liittymismaksu on maksettu Vesijohtoavustuspäätös : Myönnetty Kirsi Lehtosaarelle haja-asutusalueen viemäröintiavustus 1723,63. yleispäätös : Myönnetty Riitta-Liisa Komulle alkaen henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa. yleispäätös : Talvirannantiestä erkaneva tie nimetään Suojantieksi. yleispäätös : Myönnetty Riitta Kärkkäiselle henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa alkaen. Rakennusmestari: hankintapäätös : Repola-nimisen kiinteistönpurku-urakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouksen tehnyt Tenhusen Maansiirto ja Kuljetus Oy, hintaan euroa, alv 0 % Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö: hankintapäätös : Hankitaan Finntensid Oy:ltä Wetrok Duomatic C 50 -yhdistelmäkone Uimahallille ja Kärcher Center City Cleanilta Kärcher BR / 12C Ikosen koululle. hankintapäätös : Hankitaan Kärcher City Clean Centeriltä yhdistelmäkone Kärcher BR / 12C siivouspalveluihin. hankintapäätös : Hankitaan Clean Basic Oy:n tekemän tarjouksen CleanNet-ohjelma kokonaishintaan 3055,92 (alv. 0 %).Käyttöoikeusmaksu 84,00 (alv. 0 %) / kk. koulutuspäätös : Hyväksytty kahviotyöntekijä-siivooja Mervi Heinosen osallistuminen uuden luottamusmiehen kurssille Oulussa. Teknisen johtajan päätösehdotus:

25 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tiedoksisaatot ja toimenpiteet TEKLA 14 Paineviemärivuoto Ikosenlahdella. Oheismateriaali 5 häiriöraportti. Teknisen johtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

27 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Muut esille tulevat asiat 904/ /2013 TEKLA 15 Marita Kärkkäinen-Rytkönen kertoi tulleen ulkokaukaloiden kunnosta valituksia.

28 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kokouksen päättäminen 936/ /2013 TEKLA 16 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45.

29 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1-11,13-16 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 12 HallintolainkäyttöL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TEKNINEN LAUTAKUNTA PL PYHÄSALMI Pykälät:12 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

30 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätök seen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL OULU Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu muutoksenha kuviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus, py kälät: PL 118, Helsinki Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksi saannista. Valitusasia kir ja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti al lekir joitettava. Jos ai noastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainit tava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai vi ran puolesta oikeak si todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päiväs tä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjaan on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuk sensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamie hen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 : ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys-, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, et tä ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan.

VTT:n raportissa selviää ongelmien moninaisuus.

VTT:n raportissa selviää ongelmien moninaisuus. Tekninen lautakunta 41 16.04.2013 Kaupunginhallitus 226 22.04.2013 Kaupunginvaltuusto 83 29.04.2013 Tekninen lautakunta 7 25.02.2014 Pyhäjärven terveyskeskuksen uudisrakentaminen TEKLA 41 Pyhäjärven kaupungin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 31. Tekninen lautakunta. AIKA 25.03.2014 klo 18:00-19:00

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 31. Tekninen lautakunta. AIKA 25.03.2014 klo 18:00-19:00 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 31 Tekninen lautakunta AIKA 25.03.2014 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 33 18 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 127. Tekninen lautakunta. AIKA 16.10.2014 klo 18:00-18:55

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 127. Tekninen lautakunta. AIKA 16.10.2014 klo 18:00-18:55 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 127 Tekninen lautakunta AIKA 16.10.2014 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 83 Kokouksen avaaminen 129 84

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 76 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2012 144 Tarkastuslautakunta AIKA 12.06.2012 klo 15:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 76 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2012 170 Tarkastuslautakunta AIKA 18.06.2012 klo 10:00-10:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2012 181 Tarkastuslautakunta AIKA 06.09.2012 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 45 Sivistyslautakunta AIKA 08.04.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:01

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:01 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 210 Tarkastuslautakunta1 AIKA 15.11.2016 klo 08:30-15:01 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 134 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:39

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:39 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2016 222 Tarkastuslautakunta1 AIKA 08.12.2016 klo 08:30-15:39 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen avaaminen 224 143 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 32 Tarkastuslautakunta1 AIKA 17.02.2016 klo 08:00-16:40 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 20

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57 Tekninen lautakunta AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 37 Kokouksen avaaminen 59 38 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 62 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 AIKA 09.04.2017 klo 17:04-20:50 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 17 Vapaa-ajan lautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 19:00-20:13 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot