KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 184

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Aika klo 16:55-19:04 Paikka Sivistystoimiston kokoushuone, Koulukeskus, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lukuvuoden oppilaskuljetukset / Santaskylä Anomus tilojen vuokrasta / Kankaanpään seurakunta Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle Raimo Maunun kunnallisvalituksen johdosta 127 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle Markku Suominen ym. oikaisuvaatimukseen Solmukeskuksen muuttamisesta ryhmäperhepäiväkotitilaksi Lukuvuoden työpäivät Perusopetuksen erityisluokanopettajien (2 kpl) ja katolisen uskonnon tuntiopettajan täyttölupa Päivähoidon määräaikaisten toimien täyttölupa Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lukiokoulutuksen rahoituksen uudistamisesta Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset Ilmoitusasiat Kankaanpään Voimistelijat / Esitys Kankaanpääsalin vuokran kohtuullistamisesta 70-vuotisjuhlanäytöksen osalta 206

2 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Aika klo 16:55-19:04 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pirttikangas Petri Puheenjohtaja Latvajärvi Sofia Varapuheenjohtaja Ahokangas Petri Jäsen Koskela Arno Jäsen Pihlajaniemi Sari Jäsen Raittila Antti Varajäsen Marianne Raittilan varajäsen, poistui kokouksesta klo 18:34 Roskala Teuvo Jäsen Ruuhimäki Markus Jäsen Vikki Kaija Jäsen Laurila Tapio KH:n edustaja Kiviniemi Heikki Esittelijä sivistysjohtaja Juura Maarit Pöytäkirjanpitäjä toimistosihteeri Javanainen Päivi Rehtori läsnä 124:n käsitt.aj. POISSA Raittila Marianne Jäsen Allekirjoitukset Petri Pirttikangas puheenjohtaja Maarit Juura pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Kankaanpää Sari Pihlajaniemi Teuvo Roskala Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Sivistystoimistossa klo 9-15

3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus SIVL 121 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjantarkastajat SIVL 122 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirja. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Pihlajaniemi ja Teuvo Roskala.

5 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen SIVL 123 Hallintosäännön 44 :n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mu kai sessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainit tu kokouskutsussa. Sivistyslautakunta päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa jär jes tykses sä muilta osin, paitsi esityslistan asia nro 10 päätettiin käsitellä asia nro 4:n jälkeen. Lisälistan asia päätettiin käsitellä varsinaisen esityslistan käsittelyn jälkeen.

6 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Lukuvuoden oppilaskuljetukset / Santaskylä 1/30.300/2013 SIVL Santaskylän alueella asuvien koululaisten huoltajat ovat toimittaneet vaa timuk sen Santaskylän suunnan koulukuljetusten uudelleenjärjestämisestä. Vaa ti muk sen perusteena on koulupäivien pituus. Perusopetuslain 32 :n mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka odo tuksi neen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lu ku vuoden al kaes sa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tun tia. Sivistystoimisto on selvittänyt kyseisten koululaisten koulumatkaan käy tettyä aikaa linja-auton osalta Matkahuollon aikataulun perusteella ja tak simat kan osalta liikennöitsijän kanssa. Koulumatka odotuksineen ei näiden op pi lai den kohdalla ylitä kolmea tuntia. Esityslistan liitteet: Anomus Selvitys aikatauluista Valmistelija toimistosihteeri Pirjo Koskensalo Valmistelijan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että vaatimus ei anna aihetta koulukuljetusten uu del leen jär jes te lyyn Santaskylän suunnalla. Sivistyslautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi, jolloin saadaan lisäselvitystä asiasta. Huoltaja Lisätietoja antaa: Toimistosihteeri Pirjo Koskensalo p SIVL Sivistystoimisto on selvittänyt mahdollisista Santaskylän suuntaan jär jestet tä vis tä lisäkuljetuksista ja olemassaolevien kuljetusten uu del leen jär jeste lyis tä aiheutuvia kustannusvaikutuksia. Esityslistan liitteet: Selvitys kustannuksista Valmistelija toimistosihteeri Pirjo Koskensalo Valmistelijan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että Santaskylän suunnan kuljetusten uu delleen jär jes te lyyn ei ole tarvetta. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

7 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kokouskäsittely: Toimistosihteeri Pirjo Koskensalo oli kokouksessa selostamassa asiaa. Sivistyslautakunta päätti myöntää lisäkuljetuksen torstaille syyslukukauden lop puun saakka. Muilta osin palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. Huoltajat Lisätietoja antaa: Toimistosihteeri Pirjo Koskensalo SIVL 124 Sivistystoimisto on järjestänyt lisäkuljetuksen Santaskylän suuntaan torstai sin klo 12. Valmistelija toimistosihteeri Pirjo Koskensalo Valmistelijan ehdotus: Kokouskäsittely: Sivistyslautakunta päättää, että edellisessä kokouksessa päätetyn kul jetuk sen lisäksi Santaskylän suuntaan ei ole tarvetta järjestää lisäkuljetusta. Sivistyslautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Rehtori Päivi Javanainen oli kokouksessa selostamassa lukujärjestysten te koa ja siinä huomioon otettavia asioita, mm. kuljetukset. Esitys hyväksyttiin. Huoltajat Lisätietoja antaa: Toimistosihteeri Pirjo Koskensalo

8 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Anomus tilojen vuokrasta / Kankaanpään seurakunta 336/03.035/2013 SIVL 125 Kankaanpään seurakunta anoo sivistyslautakunnalta vuodelle 2015 alennus ta Kankaanpääsalin vuokrasta kuudelle Toivon Torstai -illalle 150 euroa / ilta. Tarkemmat tiedot ilmenevät liitteenä olevasta anomuksesta. Sivistyslautakunnan kokouksessaan hyväksymän hinnaston mu kaan vuokraushinta on 300,00 euroa kerta. Sivistyslautakunta on myöntänyt syksylle 2014 alennusta Kan kaan pään seurakunnalle Kankaanpääsalin vuokrasta kolmeen Toivon Tors tai -iltaan150 euroa / ilta. Esityslistan liitteet: Kankaanpään seurakunnan anomus Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Kokouskäsittely: Sivistyslautakunta päättää olla myöntämättä anottua alennusta Kan kaanpää sa lin vuokraan. Antti Raittila esitti, että kevätkaudelle myönnetään 50 % alennus, eli tiloista pe ri tään kevätkaudelta sama kuin syksyllä euroa / ilta. Arno Koskela kannatti Antti Raittilan tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi tehdyn sivistysjohtajan esityksestä poikkeavan kanna te tun esityksen, joten asiasta tulee äänestää. Äänestystavaksi hy väk syttiin nimenhuutoäänestys siten, että nimeä sanottaessa ne jotka kan nat tavat sivistysjohtajan esitystä vastaavat "jaa" ja ne jotka kannattavat jäsen Ant ti Raittilan esitystä vastaavat "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Ahokangas, Pih la ja nie mi, Pirttikangas, Ruuhimäki ja Vikki) ja 4 ei-ääntä (Koskela, Latva jär vi, Raittila ja Roskala). Puheenjohtaja totesi sivistysjohtajan esityksen tulleen hyväksytyksi äänin 5-4. Sivistyslautakunta päätti olla myöntämättä anottua alennusta Kan kaan pääsa lin vuokraan. Kankaanpään seurakunta Auditorionhoitaja Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi

9 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle Raimo Maunun kunnallisvalituksen johdosta 549/02.020/2014 SIVL Lukion rehtori on tehnyt viranhaltijapäätöksen re aa li ai neiden tuntiopettajan (ps, ue, ff) valinnasta lukuvuodeksi Fi lo sofian ja uskonnon tuntiopettajaksi on valittu TM Hanna Reho ja psykologian opet ta jak si FM Satu Junnila. Kankaanpään kaupungin hallintosäännön III luvun mukaan pal ve lu kes kusten johtajat ja tulosalueiden johtajat valitsevat sijaisen ja mää rä ai kai sen enintään vuodeksi kerrallaan ja päättävät palkkauksesta yleisten oh jei den mukaan (27 ). Hakijoista Raimo Maunu on tehnyt sähköpostitse kaupungin kirjaa moon saapuneen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen tekijä oli saa nut tiedon valinnasta sähköpostitse Hänelle ei ole toimitettu oi kai su vaa ti mus oh jei ta. Niiden puuttuminen ei ole kuitenkaan aiheuttanut oi keu den me ne tyk siä. Esityslistan liitteenä olevassa oikaisuvaatimuksessa Raimo Maunu vaatii teh dyn päätöksen kumoamista virheellisessä järjestyksessä syntyneenä se kä tasa-arvolain ja perustuslain 125 :n vastaisena. Hakija pitää ar vionsa mukaan itseään ansioituneempana kuin tuntiopettajan tehtäviin va lit tuja. Reaaliaineiden tuntiopettajan tehtäviin lukuvuodeksi tuli määrä ai kaan hakemusta. Lukion rehtori on haastatellut tun ti opetta jik si valittuja. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) mukaan virkasuhteen pe rus teis ta säädetään perustuslaissa. Perustuslain (731/1999) 125 :n mu kaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koe teltu kansalaiskunto. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen sää det ty tai kunnan päättämä kelpoisuus (laki kunnallisesta viranhaltijasta 6 1 mom.). Kyseessä olevan viran kelpoisuusvaatimus määrätään asetuk ses sa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). Lukion rehtori on ollut toimivaltainen reaaliaineiden tuntiopettajan tehtävien täyt tä mi ses sä. Päätöstä tehtäessä hän on hakemusten ja haastattelun perus teel la päätynyt johtopäätökseen, että reaaliaineiden tuntiopettajaksi vali tut soveltuvat tehtäviin ja heillä on edellytykset hoitaa niitä me nes tyk sel lises ti. Valinta perustuu kokonaisharkintaan. Esityslistan liitteet: Raimo Maunun oikaisuvaatimus Lukion rehtorin viranhaltijapäätös Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Sivistyslautakunta päättää pitää lukion rehtorin tekemän viran hal ti ja pää tök sen reaaliaineiden tuntiopettajan valinnasta lukuvuodeksi

10 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ voimassa ja hylkää oikaisuvaatimuksen. Esitys hyväksyttiin. Raimo Maunu Hanna Reho Satu Junnila Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Rehtori Jukka-Tapio Laine SIVL 126 Raimo Maunu on valittanut Turun hallinto-oikeuteen Kankaanpään si vis tyslau ta kun nan oikaisuvaatimuksen johdosta antamasta päätök ses tä sekä lukion rehtorin sähköpostitse tiedottamasta päätök ses tä opettajien valinnasta. Turun hallinto-oikeus pyytää sivistyslautakuntaa antamaan lausunnon ja liit tä mään asiakirjoihin viranhakuilmoituksen, viran kelpoisuusehdot, lukion reh to rin päätöksen , Maunun, Rehon ja Junnilan ha ke musasia kir jat, hakijayhteenvedon ja ansiovertailun, selvityksen miten ja milloin oi kai su vaa ti mus pää tös on annettu Maunulle tiedoksi sekä muut asian käsit te lys sä kertyneet tai siihen liittyvät asiakirjat. Hallinto-oikeus pyytää ilmoittamaan myös asiasta tarvittaessa lisätietoja an ta van henkilön nimen ja yhteystiedot. Lisäaikaa asian käsittelyyn on pyydetty saakka. Maunu vaatii kunnallisvalituksessaan kumoamaan lukion rehtorin sähköpostitse tiedottaman päätöksen opettajien valinnasta sekä sii hen kohdistuneeseen oikaisuvaatimukseen Kankaanpään si vis tys lau takun nan antaman päätöksen Kankaanpään kaupungin mak sa maan hänen oikeudenkäyntikulunsa asiassa sekä määräämään asias sa järjestettäväksi suullisen pääkäsittelyn, mikäli asiaa ei kansliassa rat kais ta Maunun vaatimalla tavalla. Kankaanpään kaupunginhallitus on kokouksessaan an tanut selvityksen koskien Kankaanpään kaupungin toiminnan lain mu kai suutta koskien määräaikaisen virkasuhteen täyttöä Kankaanpään Yh teis lyseos sa. Päätöksessään kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että asian kä sit te lys sä on toimittu lainmukaisesti. Esityslistan liitteet: - Lukion rehtorin viranhaltijapäätös Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Raimo Maunun kun nal lis va li tukseen koskien psykologian, uskonnon ja filosofian päätoimisen tun ti opet tajan määräaikaisen viran virkavaalia - Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö / Raimo Maunun hallin to kan te lu - Selvitys Lounais-Suomen aluehallintovirastoon Raimo Maunun kun nal lis-

11 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ kan te lun johdosta Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Sivistyslautakunta antaa lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle kaiken sen, mitä se on Raimo Maunun oikaisuvaatimusta kos kevas sa päätöksessään esittänyt sekä sen, mitä Kankaanpään kau pun ginhal li tus on kokouksessaan selvittänyt. Sivistyslautakunta täydentää lausuntoaan valituksen johdosta seuraavasti: Raimo Maunu on tehnyt oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnalle sekä kun nal lis va li tuk sen Turun hallinto-oikeudelle eikä tässä asiassa va li tusosoi tuk sen puuttuminen ja hallintopäätöksen lähettäminen säh kö pos ti viestil lä ole aiheuttanut oikeudenmenetyksiä. Edellä mainituin perustein sivistyslautakunta esittää Raimo Maunun kunnal lis va li tuk sen hylkäämistä. Esitys hyväksyttiin. Turun hallinto-oikeus Lisätietoja antaa: Rehtori Jukka-Tapio Laine Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi

12 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Lausunto Turun hallinto-oikeudelle Markku Suominen ym. oikaisuvaatimukseen Solmukeskuksen muuttamisesta ryhmäperhepäiväkotitilaksi 481/21.213/2014 SIVL Sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan Sol mukes kuk sen muuttamisen tarkoitukseen sopivaksi ryh mä per he päi vä ko ti ti laksi ja sen käyttövarausten purkamisen sekä välttämättömän lisätilan vuokraa mi sen taloudellisesti. Markku Suominen ja 26 muuta allekirjoittajaa on teh nyt lautakunnalle määräajassa saapuneen oi kai su vaa ti muksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä päätökseen tyytymätön sekä tar koi tuk senmu kai suus- että laillisuusperusteella. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen on sidottu niihin vaatimuksiin, joi ta oikaisuvaatimuksessa esitetään, eikä se voi käsitellä asiaa laa jemmin. Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat sivistyslautakunnan pur ka mis ta Solmukeskuksen osalta.perusteluina todetaan Sol mu kes kuksen tilojen käyttö erityisesti kaupungin asukkaiden sekä yhdistysten ja järjes tö jen tilaisuuksiin. Oikaisuvaatimusten tekijöiden mukaan kaupungilla ei ole osoittaa vastaavia tiloja eikä myöskään voimassa oleva asemakaava sal li päivähoidon järjestämistä Solmukeskuksessa. Sivistystoimi on pyytänyt tekniseltä keskukselta ja kaupunginarkkitehdilta liit tee nä olevat lausunnot Solmukeskuksesta. Oikaisuvaatimus voidaan hylätä, jos päätöksessä ei voida todeta lail li suusvir hei tä. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään laillisuus- tai tar koi tuk sen mu kaisuus pe rus teel la, alkuperäinen päätös joko kumotaan tai sen tilalle tehdään uu si päätös. Esityslistan liitteet: Markku Suominen ym. oikaisuvaatimus Teknisen keskuksen lausunto Kaupunginarkkitehdin lausunto Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Sivistyslautakunta päättää, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muut ta mi seen. Esitys hyväksyttiin. Markku Suominen ym. Tekninen keskus/tilapalvelut Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi

13 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen johtaja Marja Vaajasaari SIVL 127 Markku Suominen ja muut allekirjoittajat ovat valittaneet Turun hal lin to-oikeu teen Kankaanpään sivistyslautakunnan tekemästä päätök ses tä, jolla Markku Suomisen ym. tekemä oikaisuvaatimus on hylätty. Turun hallinto-oikeus pyytää Kankaanpään kaupunginhallitusta hank kimaan päätöksen tehneen lautakunnan lausunnon ja antamaan oman se lityk sen sä. Lisäksi hallinto-oikeus pyytää liittämään asiakirjoihin asian kä sitte lys sä kertyneet tai siihen liittyvät asiakirjat sekä ilmoittamaan asiasta tarvit taes sa lisätietoja antavan henkilön nimen ja yhteystiedot. Tekemässään valituksessa Markku Suominen ja muut allekirjoittajat vaa tivat sivistyslautakunnan tekemän päätöksen kumoamista. Jos päätöstä ei Solmukeskuksen osalta kumota, niin päätös on muutettava vä li ai kai sek si ja väliaikaisuuden ajan pituus on määrättävä. Valituksen perustelut ilmenevät liitteenä olevassa valituksessa. Esityslistan liitteet: - Teknisen keskuksen lausunto - Kaupunginarkkitehdin lausunto - Turun hallinto-oikeus / Lausunto- ja selityspyyntö Markku Suomisen (+ muut) oikaisuvaatimukseen Solmukeskuksen muuttamisesta ryh mä per hepäi vä ko ti ti lak si - Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) asemakaava: korttelit , 510 ja 511 sekä katu- ja puistoalueet (pvm ) Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle seu raavaa: Sivistyslautakunta on kokouksessaan hyväksynyt Sol mukes kuk sen muuttamisen tarkoitukseen sopivaksi ryh mä per he päi vä ko ti ti laksi ja sen käyttövarausten purkamisen sekä välttämättömän lisätilan vuokraa mi sen taloudellisesti. Sivistyslautakunta on pyytänyt tekniseltä kes kuksel ta lausunnon Solmukeskuksesta. Tilapalvelupäällikön lausunnossa tode taan "Solmukeskuksen leivintuvan" olevan soveltuvin selvitetyistä kohteis ta. Muutokset päivähoitotoiminnan aloittamiseksi ovat helposti ja edul lises ti toteutettavissa. Keskuksen muut tilat jäävät edelleen Reimankallion asuk kai den ja muiden käyttöön normaalisti. Kankaanpään kau pun gin ark kiteh din asiantuntijalausunnon mukaisesti voidaan ko. käyttö tilapäisenä ratkai su na tulkita asumista palvelevaksi toiminnaksi, vaikka se ei ole ase makaa va mer kin nän mukaista. Edellä mainittuihin lausuntoihin viitaten sivistyslautakunta esittää Markku Suo mi sen ym. tekemän valituksen hylkäämistä. Esitys hyväksyttiin. Kankaanpään kaupunginhallitus

14 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

15 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Lukuvuoden työpäivät 157/30.300/2013 SIVL 128 Lukuvuoden työpäiviksi on laadittu esityslistan liitteenä oleva ehdotus. Laadittua ehdotusta on käsitelty rehtoreiden kokouksissa ja siitä on tiedotettu kouluja. Koulu alkaa , syysloma viikolla 43, syyslukukausi päättyy Kevätlukukausi alkaa , talviloma viikolla 9, koulu päättyy Esityslistan liitteet: Ehdotus vuoden työpäivistä Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Sivistyslautakunta vahvistaa lukuvuoden työpäivät. Esitys hyväksyttiin. Kankaanpään koulut Seutukunnan koulutoimistot Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi

16 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Perusopetuksen erityisluokanopettajien (2 kpl) ja katolisen uskonnon tuntiopettajan täyttölupa 114/02.020/2013 SIVL 129 Hallintosäännön (KV ) 19 :n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhakija avoinna olevaan virkaan. 21 :n mu kaan lautakunnat päättävät tulosalueiden johtajien valinnasta. Muun hen ki lö kun nan valitsee ao. palvelukeskuksen johtaja tulosalueen johtajan esi tyk ses tä. Esityslistan liitteet: - Sivistyslautakunta antaa luvan sijaisen tai määräaikaisen työntekijän palkkaa mi seen silloin, kun sijaisuus tai määräaikaisuus kestää yli kolme (3) kuu kaut ta (KHALL ). Virka- ja toimenhakuilmoitukset julkaistaan (KVALT ) kaupun gin ilmoitustaululla, kaupungin internet-sivuilla, internetin rek ry toin ti palve luis sa sekä tarpeen mukaan Kankaanpään Seutu -nimisessä pai kal lisleh des sä ja esim. ammattilehdissä. Perusopetuslain (1998/628) mukaisesti opetuksen järjestäjällä tulee olla ope tuk sen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virko ja tai työsopimussuhteisia opettajia. Keskustan koululla tarvitaan vuorotteluvapaan sijaisiksi kaksi eri tyis luo kanopet ta jaa ( ja ). Katolisen us kon non tuntiopettaja vuosiluokille (2 viikkotuntia) tarvitaan ajalle Katolisen uskonnon tuntiopettajan tehtävän mää räai kai suus johtuu oppilasmäärän vähäisyydestä ja oppilasmäärän va kiin tumat to muu des ta. Kyseisiin opettajatehtäviin on varauduttu talousarvion laadinnassa. Valmistelija rehtori Pekka Hynninen Valmistelijan ehdotus: Sivistyslautakunta myöntää täyttöluvan em. opettajatehtäviin. Sivistyslautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Esitys hyväksyttiin. Keskustan koulu Lisätietoja antaa: Rehtori Pekka Hynninen

17 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Päivähoidon määräaikaisten toimien täyttölupa 81/02.020/2013 SIVL 130 Hallintosäännön (KV ) 19 :n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhakija avoinna olevaan virkaan. 21 :n mukaan lautakunnat päättävät tulosalueiden johtajien valinnoista. Muun henkilö kunnan valitsee ao. palvelukeskuksen johtaja tulosalueen johtajan esityksestä. Esityslistan liitteet: - Sivistyslautakunta antaa luvan sijaisen tai määräaikaisen työntekijän palkkaa mi seen, silloin kun sijaisuus tai määräaikaisuus kestää yli kolme (3) kuu kaut ta. Virka ja toimenhakuilmoitukset julkaistaan (KVALT ) kau pungin ilmoitustaululla, kaupungin internet-sivuilla, internetin rek ry toin ti pal veluis sa sekä tarpeen mukaan Kankaanpään Seutu -nimisessä pai kal lis lehdes sä ja esim. ammattilehdissä. Päivähoitoasetus (1973/239) määrittelee päivähoitoryhmien henkilöstön ja las ten välisen suhdeluvun. Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä ol la vähintään yksi kelpoisuuden omaava henkilö enintään seitsemää koko päi vä hoi dos sa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden sekä enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden. Ryhmäperhepäiväkodissa voi kaksi hoitajaa samanaikaisesti hoitaa enintään kahdeksaa lasta ja erityisistä syistä ja huomioon ottaen paikalliset olo suh teet kolme hoitajaa voi hoitaa enintään kahtatoista lasta. Per he päivä ko dis sa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää lasta. Päivähoidon tulosalueella on avoinna seuraavat määräaikaiset toimet: lastenhoitajan toimi - ajalle henkilökohtaisen avustajan tointa - ajalle Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valmistelija päivähoidon vastaava ohjaaja Maria Saimala Valmistelijan ehdotus: Sivistyslautakunta myöntää luvan määräaikaisten lastenhoitajan sekä henki lö koh tais ten avustajien palkkaamiseen edellä mainituille ajanjaksoille. Sivistyslautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Esitys hyväksyttiin. Lasten päivähoito Rahatoimisto Lisätietoja antaa: Päivähoidon vastaava ohjaaja Maria Saimala

18 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lukiokoulutuksen rahoituksen uudistamisesta 572/30.300/2014 SIVL 131 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luon nokses ta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lukiolaissa, ammatillisesta pe rus kou lu tuk ses ta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta an ne tus sa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta ja laeiksi lukiolain, am ma til li ses ta peruskoulutuksesta annetun lain ja opis ke li ja va lin ta re kis teris tä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja yli op pi las tut kinto re kis te ris tä annetun lain 7 ja 9 :n muuttamisesta. Esitys on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja sen ta voit tee na on uudistaa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman päätösten mu kai ses ti toisen asteen koulutuksen valtionosuusperusteita sekä lisätä ra hoi tus jär jes tel män ennakoitavuutta, läpinäkyvyyttä ja selkeyttä. Hal li tuksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle mahdollisimman pian. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään Hallituksen esityksen pääasiallinen sisältö: "Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki lukiolaissa, ammatillisesta pe rus kou lu tuk ses ta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta an ne tus sa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta. Laissa sää det täisiin uusista lukiokoulutuksen sekä ammatillisen peruskoulutuksen ja amma til li sen lisäkoulutuksen järjestäjille myönnettävän rahoituksen pe rus teista. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lukiolakia ja am ma til lises ta peruskoulutuksesta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi rahoituksen määräytymisestä to del lisen kustannuspohjan perusteella ja muutettavaksi lukiokoulutukseen sekä am ma til li seen peruskoulutukseen ja ammatilliseen lisäkoulutukseen kohden net ta va rahoitus valtion talousarvioon perustuvaksi. Talousarvioon perus tu vaa määrärahaa ehdotetaan korotettavaksi indeksillä. Lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen li sä koulu tuk sen rahoitus muodostuisi pääasiassa perus-, suoritus- ja vai kut tavuus ra hoi tus osuuk sis ta, joiden osuudet kokonaisrahoituksesta mää ri tel täisiin lainsäädännössä. Kunkin rahoitusosuuden perusteina huomioitaisiin eri lai sia suoritteita, kuten opiskelijavuodet, tutkinnot ja tut kin non osat. Rahoi tus osuuk sien keskinäiset painoarvot sekä niissä huo mioi ta vat suoritteet vaih te li si vat eri koulutusmuodoissa. Ammatillisen koulutuksen ra hoi tus järjes tel mäs sä rahoituksen myöntämisperusteet oli si vat osittain erilaiset op pilai tos muo toi ses sa ammatillisessa pe rus kou lu tuk ses sa, op pi so pi mus kou lutuk se na järjestettävässä ammatillisessa pe rus kou lu tuk ses sa, op pi lai tosmuo toi ses sa ammatillisessa lisäkoulutuksessa sekä op pi so pi mus kou lu tukse na järjestettävässä ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Varainhoitovuodelle myönnettävä rahoitus ei perustuisi varainhoitovuoden suo rit tei siin, vaan varainhoitovuotta edeltävinä vuosina toteutuneisiin suorit tei siin. Koulutuksen järjestäjälle myönnettävä rahoitus perustuisi kou lutuk sen järjestäjän suoritteiden suhteelliseen osuuteen kaikista huo mioi tavis ta suoritteista.

19 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Opiskelijamäärien käyttäminen rahoituksen perusteena korvattaisiin opiske li ja vuo sil la. Opiskelijavuodella tarkoitettaisiin 365 kalenteripäivää, joiden ai ka na opiskelija tai tutkinnon suorittaja otetaan huomioon rahoituksen perus tee na. Perusrahoitusosuudessa suoritteina huomioitaisiin toteutuneet opis ke li ja vuo det. Lukiokoulutuksessa huomioitaisiin myös aineopinnot, saa vu tet ta vuus, vieraskielisyys ja erityinen koulutustehtävä. Op pi lai tosmuo toi ses sa ammatillisessa perus- ja lisäkoulutuksessa opiskelijavuosissa huo mioi tai siin koulutusalat ja tutkinnot kertoimilla sekä erityisopetusta saaneet opiskelijat. Rahoituksen ajallisia myöntämisperusteita tarkistettaisiin siten, että lu kiokou lu tuk seen ja ammatilliseen peruskoulutukseen voitaisiin myöntää perus ra hoi tus ta enintään kolmen vuoden ajan. Jos opiskelija on aiemmin suo rit ta nut toisen asteen tutkinnon, ammatillisen peruskoulutuksen pe rusra hoi tus ta voitaisiin kuitenkin myöntää enintään kahden vuoden ajan. Näihin muutoksiin liittyen lisättäisiin lukiolakiin ja ammatillisesta pe rus kou lutuk ses ta annettuun lakiin säännökset opiskelijan oikeudesta ilmoittautua pois sa ole vak si opiskelijaksi. Suoritusrahoitusosuudessa suoritteina huomioitaisiin suoritetut tutkinnot, am ma til li ses sa koulutuksessa tutkintojen osat ja ammatilliseen pe rus koulu tuk seen valmentavan koulutukset osat ja lukiokoulutuksessa lu kion op pimää rän suoritukset. Ammatillisessa koulutuksessa rahoitusta ko ro tet tai siin li säk si erityisopetusta saaneiden opiskelijoiden ja vailla toisen as teen tutkin toa olevien opiskelijoiden suoritteiden perusteella. Vaikuttavuusrahoitusosuudessa otettaisiin uutena tuloksellisuuden mit ta rina käyttöön opintojen keskeyttämisen vähentäminen, opis ke li ja hy vin voin tikysely ja opiskelijan antama työelämäpalaute. Lisäksi op pi lai tos muo toi sessa ammatillisessa peruskoulutuksessa vaikuttavuusrahoitus sisältäisi myös ny ky muo toi sen tulosrahoituksen tulosindeksiin, jossa huomioidaan tut kinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen, kou lu tuksen keskeyttäminen ja opintojen suoritusaika sekä henkilöstön kelpoisuus ja kehittämistoimenpiteet. Lukiokoulutuksessa uutena mittarina otettaisiin käyt töön jatko-opintoihin sijoittuminen. Talousarviomäärärahoista rahoitetaan rahoitusosuuksien lisäksi seuraavat ko ko nai suu det: erityisopetuksen erityisen koulutus tehtävän rahoitus amma til li ses sa peruskoulutuksessa, majoitusrahoitus sekä harkinnanvarainen ra hoi tus lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa. Nämä vä hen netään talousarviomäärärahoista ennen rahoitusosuuksien laskemista. Li säksi erillisellä määrärahalla korvataan arvonlisävero yksityisille koulutuksen jär jes tä jil le. Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain mukaisen eri tyis ope tuksen erityisen koulutustehtävän perusteella järjestettävän koulutuksen rahoi tus perustuisi valtioneuvoston asetuksella säädettävään pe rus hin taan. Eri tyis ope tuk sen erityisen koulutustehtävän perusteella ra hoi tet ta vas sa kou lu tuk ses sa ei olisi suorituksiin tai vaikuttavuuteen pe rus tu vaa ra hoi tusosuut ta, vaan rahoitus perustuisi opiskelijavuosien määrään. Lu kio kou lutuk sen ja ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille myön net täi siin ra hoitus ta myös majoituksen järjestämisestä. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille voitaisiin myön tää harkinnanvaraista rahoitusta.

20 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017." Li sätie toa löytyy osoitteesta: steen+koulutuksen+rakenne-+ja+rahoitusuudistus+oulu+tre++al2. pdf/db834edf-3f2e-4eee b2864b79c8 Esityslistan liitteet: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen ra hoi tukses ta. Valmistelija rehtori Jukka-Tapio Laine Valmistelijan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää antaa Opetus- ja kulttuuriministeriölle seu raavan lausunnon: Kankaanpään kaupunki on Kankaanpään Yhteislyseon ja sen alai suu dessa toimivan Honkajoen lukion lukiokoulutuksen ylläpitäjä. Kankaanpään kau pun ki pitää lukiokoulutuksen rahoitusuudistusta pääosin onnistuneena. Kankaanpään kaupunki korostaa Kankaanpään Yhteislyseon Luon non tieteel li sen erityistehtävän merkitystä alueelle. Yhteislyseon opiskelijoista kolmas osa suorittaa opinnot Luonnontieteellisellä linjalla ja heistä valtaosa jat kaa opintoja tekniikan, luonnontieteen tai lääketieteen alalla. Kou lu tuksen järjestäjänä Kankaanpään kaupunki toivoo, että erityistehtävän mu kainen koulutus saa erityisrahoitusta myös tulevaisuudessa. Kankaanpään Yhteislyseossa suorittaa yhdistelmätutkintoa vuosittain opiskelijaa. Sataedun Kankaanpään yksikön ja Kankaanpään Yhteis ly seon hyvällä yhteistyöllä opiskelijat ovat suoriutuneet opinnoista hyvin ja yhdistelmäopintojen keskeyttäminen on ollut vähäistä. Kankaanpään kau pun ki toivoo, että ammatillisen ja lukiokoulutuksen ra hoi tus uu dis tukses sa voitaisiin ottaa huomioon myös tuloksellinen eri oppilaitosmuotojen vä li nen yhteistyö. Lähes kaikki yhdistelmätutkinnon suorittaneista opis ke lijois tam me jatkavat ammattikorkeakouluopintoihin joihin he ovat saaneet opin nois taan vahvan pohjan. Lukiokoulutus on nykyisellään taloudellisesti edullista ammatillisiin opin toihin verrattuna. Rahoitusjärjestelmäuudistuksessa ei sinällään oteta kantaa ta lous ti lan tees ta aiheutuviin säästöpaineisiin, Kankaanpään kaupunki pitää tär keä nä, että menestyksellisen lukiokoulutuksen järjestämiseen riittävä ra hoi tus turvataan jatkossakin. Satakunnan alueella on perinteisesti tehty laa jaa yhteistyötä, muun muassa lyhyiden kielten opetus on järjestetty kym me nen lukion yhteistyönä. Näin on voitu taata laaja va lin nan mah dol lisuus opiskelijoille kustannustehokkaasti. On toivottavaa, että lu kio kou lutuk sen rakenneuudistus mahdollistaa alueellisesti kattavan ja laadukkaan lu kio kou lu tuk sen maassamme. Lukiokoulutuksesta ei kuitenkaan ole mahdol lis ta löytää suuria säästöjä ilman vaikutuksia opetuksen tasoon tai laajuu teen. Opetuksen järjestäjänä Kankaanpään kaupunki pelkää, että toisen asteen koulutukseen suunnatut säästöt aiheuttavat sen, että kunnat jou tu vat jatkossa lisääntyvästi rahoittamaan toisen asteen koulutusta. Sivistyslautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Esitys hyväksyttiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö

21 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Lisätietoja antaa: Rehtori Jukka-Tapio Laine

22 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset SIVL 132 Esityslistan liitteet: Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset ajal ta Valmistelija toimistosihteeri Maarit Juura Valmistelijan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää olla käyt tä mät tä KuntaL:n 51 :n mukaista otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin. Sivistyslautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi puh

23 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Ilmoitusasiat SIVL Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje Dnro 67/592/2014 Asia: Opetusryhmien pienentämiseen varatun kohdennetun valtion eri tyisavus tuk sen hakeminen - Valtioneuvosto päätti vuoden 2014 lisätalousarvion yhteydessä lisätä ryhmä ko ko jen pienentämiseen kohdennettua rahoitusta yhteensä 15 mil joonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa opetuksen järjestäjien haet ta vak si kyseisen valtion erityisavustuksen perusopetuksen ope tus ryhmien pienentämiseen vuodelle Hakemus on toimitettava viimeistään Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ote Selvitys elokuvateatteritoiminnasta Kankaanpääsalissa - Tehdyn selvityksen mukaan Kankaanpääsalin soveltuvuutta elo ku va teatte rik si rajoittaa tarkkaamon koko ja valkokankaan riittävän tehokas hyödyn tä mi nen. Kustannusten lisäksi elokuvateatteritoiminnan kannattavuus se kä sen vaikutukset salin muuhun käyttöön aiheuttavat haasteita mah dolli sen toiminnan käynnistämiselle. 3. Kutsu: Pois syrjästä -hankkeen aloitusseminaariin "Pitääkö mun kaikki yksin hoi taa" Porissa. Sitovat ilm men nes sä. - Seminaari on suunnattu mm. kaikille lasten, nuorten ja perheiden parissa toi mi vil le, kohderyhmän palveluja suunnitteleville sekä niistä päättäville. Tavoitteena on tietoisuuden lisääminen lasten, nuorten ja perheiden pal veluis ta sekä osallistamisen mahdollisuuksista moninaisen yhteistyön keinoin. 4. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö OKM/34/040/2013 OKM pyytää lausuntoa Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus -työ ryhmä muis tios ta. Esityslistan liitteet: - Valmistelija toimistosihteeri Maarit Juura Valmistelijan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Sivistyslautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Sivistyslautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi : -Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö OKM 57/010/2014 OKM pyytää lausuntoa Lukiolain, ammatillisesta pe ruskou lu tuk ses ta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 :n muuttamisesta. -Päivähoidon tilannekatsaus Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi puh

24 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Kankaanpään Voimistelijat / Esitys Kankaanpääsalin vuokran kohtuullistamisesta 70-vuotisjuhlanäytöksen osalta SIVL 134 Kankaanpään Voimistelijat ry esittää sivistyslautakunnalle Kan kaan pää salin vuokran kohtuullistamista 70-vuotisjuhlanäytöksensä osalta. Sivistyslautakunnan kokouksessaan hyväksymän hinnaston mu kaan vuokraushinta on seuraava: la klo 9:00-12:00 hinta 350 eur su klo 12:00-19:00 hinta 530 eur (pääsymaksullinen tilaisuus ja sis. lisätunnit 2 h) Hinta yhteensä 880 eur. Esityslistan liitteet: Kankaanpään Voimistelijat ry:n esitys Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Sivistyslautakunta päättää olla myöntämättä alennusta Kankaanpääsalin vuok raan. Esitys hyväksyttiin. Kankaanpään Voimistelijat ry Auditorionhoitaja Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi

25 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan Kankaanpään kaupunki Kokouspäivämäärä Pykälät Sivistyslautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 ) Pykälät , , Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pykälät Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (Hallintolainkäyttölain 5 / muu lainsäädäntö). Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 125, 128, 134 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite sekä sähköpostiosoite Sivistyslautakunta Kuninkaanlähteenkatu 12 PL KANKAANPÄÄ Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tämä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi klo Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku luttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), pykälät Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite sekä faksinumero: Hankintapäätös Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), pykälät 124 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite: Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu TURKU PL TURKU Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö - oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luettava. Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/vali tusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513 Kaupunginhallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 15:00-16:16 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Aika 15.12.2014 klo 13:00-14:33 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 17:30-20:00 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Lisäys Purmojärven koulun

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Aika: 11.12.2014 klo 17:00-18:50 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 74 Kokouksen järjestäytyminen 3 75 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1 Yhtymähallitus Aika 04.06.2015 klo 17:30-19:32 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Osallistujat Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 54 Tiedotusasiat 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 54 Tiedotusasiat 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 20.05.2015 klo 17:05-18:55 Paikka Carelicumin 3. krs:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 52 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46 Kaupunginhallitus 26.01.2015 Aika 26.01.2015 klo 15:00-16:27 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 21.05.2014 klo 18:10-19:25 Paikka Kylmäojan koulu (Pohjatuulentie 6) Käsitellyt asiat :t 51-70 Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot