ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 76"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta AIKA 18:00-20:00 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 50 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-HUHTIKUULTA MÄNTYRINTEEN PALVELUKESKUKSEN PALOTARKASTUKSEN MÄÄRÄYKSET 52 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA PERUSTURVALAUTAKUNNALLE SAAPUNEET KIRJEET, PÄÄTÖKSET JA TIEDOTUKSET MUUT MAHDOLLISET ASIAT AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI 89

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Rauna 18:00-20:00 puheenjohtaja Ellilä Heikki 18:00-20:00 varapj Eloranta Ari 18:00-20:00 jäsen Kalilainen Marjukka 18:00-20:00 jäsen Korkatti Juhani 18:00-20:00 jäsen Latostenmaa Maija 18:00-20:00 jäsen Tummala Jaana 18:00-20:00 jäsen POISSA Hämäläinen Seija khall edustaja Heininen Ville johtava sosiaalityöntekijä Tuovila Janne johtava lääkäri MUU Broms Ulla 18:00-20:00 perusturvajohtaja Leino Hannu 18:00-19:15 vanhustyönjohtaja Enroth Satu 18:00-20:00 pöytäkirjanpitäjä Jahnsson Kari 18:00-19:30 controller Merihaara Olavi 18:00-19:30 khall edustaja Vettenranta Sirpa 18:00-18:30 vastaava hammaslääkäri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjukka Kalilainen ja Juhani Korkatti tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 28 päivänä toukokuuta 2014 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Marjukka Kalilainen Juhani Korkatti Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 2 päivänä kesäkuuta 2014 pöytäkirjanpitäjä

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN PTLTK 48 Lisäesityslistalla ja sen oheismateriaalina seuraavat lisäselvitykset: Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan ja lisäesityslistalla olevat tarkennuk set lautakunnan ko kouksen työjärjestykseksi

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN TOIMEN TÄYTTÄMINEN PTLTK 49 Valmistelija: Perusturvajohtaja Ulla Broms Hammaslääkärin toimi on ollut haettavana ja hakuaika päättyi Ilmoitus julkaistiin Kuntarekryssä, MOL:n sivuilla ja Hammaslääkärilehdessä. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys. Tointa haki 5 henkilöä: Julio Teresa Martin, Yaneva Nevyana Stoyanova, Marko Markovic, Tomislav Stojkov ja Arttu Leppäluoto. Vastaava hammaslääkäri Sirpa Vettenranta ja hammashoitaja Silja Ylärakkola haastattelivat Tomislav Stojkovin, Master in Dental Medicine, Master in Dental Medicine on EU:ssa verrannollinen suomalaiseen hammaslääketieteen lisensiaattitutkintoon. Tomislav Stojkov on valmistunut 6 vuotta sitten Bulgariassa ja Valviran päätös harjoittaa hammaslääkärin ammattia itsenäisesti Suomessa on kolmen vuoden takainen. Hammaslääketieteen lisensiaatti Arttu Leppäluoto on toiminut osa-aikaisena hammaslääkärinä Askolan kunnassa vuoden 2013 huhtikuusta lähtien ja on kiinnostunut osapäiväisestä työskentelystä. Yhteenveto hakijoiden ansioista esityslistan oheismateriaalina. Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunta valitsee hammaslääkärin vakinaiseen toimeen Master in Dental Medicine Tomislav Stojkovin ja hänen varalleen hammaslääketieteen lisensiaatti Arttu Leppäluodon. Valinnan perusteena on suoritettu kokonaisarvio, johon luetaan viran vaatima ammatillinen kelpoisuus, soveltuva työkokemus ja haastattelussa esiin tulleet seikat. Valinta on ehdollinen ja se vahvistetaan sen jälkeen, kun toimeen valittu on esittänyt hyväksyttävän Askolan kunnan työterveyshuollon työhöntulotarkastuksen todistuksen terveydentilastaan. Työsuhde alkaa Työsuhteen alussa on 4 kk koeaika. Tehtäväkohtainen palkka on 3750 e. Täytäntöönpano: Hakijat, palkkasihteeri Lisätietoja: perusturvajohtaja Ulla Broms, puh ja vastaava hammaslääkäri Sirpa Vettenranta, puh tai

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-HUHTIKUULTA 2014 PTLTK 50 Valmistelija: perusturvajohtaja Ulla Broms Kooste tammi-huhtikuun 2014 toteumaluvuista esitetään lautakunnan kokouksessa. Pykälän käsittelyn kuluessa kuullaan asiantuntijana controller Kari Jahnssonia. Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunta toteaa saaneen tietoonsa tammi-huhtikuun 2014 talous raportin. Perusturvalautakunta toteaan saanensa tietoo myös osavuosikatsauksen Lisätietoja: perusturvajohtaja Ulla Broms, puh tai

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta MÄNTYRINTEEN PALVELUKESKUKSEN PALOTARKASTUKSEN MÄÄRÄYKSET TEKLTK 33 Valmistelija: tekninen johtaja Jouni Martikainen Tekniselle johtajalle on toimitettu esityslistan liitteenä oleva pa lo tar kas tuspöy tä kir ja Mäntyrinteen palvelukeskuksesta sekä siinä viitattu, myös esi tyslis tan liitteenä oleva, poistumisturvallisuusselvityksen arviointi samasta kiin teis tös tä. Palotarkastuspöytäkirjalla toiminnan harjoittajaa (Askolan kun ta) velvoitetaan varustamaan kohde kokonaisuudessaan automaattisella sam mu tus jär jes tel mäl lä tai vastaavilla turvallisuusjärjestelmillä sekä esit tämään toimenpiteet, joilla riittävä turvallisuustaso ylläpidetään ennen ko. tek ni siä parannuksia. Tekninen toimi on aloittanut kyseisen kohteen varustamista automaattisella sam mu tus jär jes tel mäl lä. Varustamista on aloitettu ensisijaisiksi suo jat ta viksi arvioitujen yöaikaista asumista tai hoivaa sisältäviin palo-osastoihin tehtä vien peruskorjausten yhteydessä, mutta investointiohjelmassa ei ole varau dut tu koko kiinteistön täysimääräiseen sammutusjärjestelmäsuojaukseen. Au to maat tis ta sammutusjärjestelmäsuojausta ei ole myöskään pe las tus laitok sen toimesta tätä ennen määräysluonteisesti edellytetty. Hallinnollisesti turvallisuustason ylläpitäminen sekä mahdollinen pa ran tami nen toiminnallisin keinoin on operatiivistä toimintaa kiinteistössä har joitta van perusturvan vastuualuetta. Talousarvion ja -suunnitelman val tuus to tason sitovuustason lähtökohdista talouden kokonaisuuden ohjaaminen taas on kunnanhallituksen vastuualuetta ja talousarvion kiinteistöinvestointien täy tän töön pa no teknisen toimen vastuualuetta. Palotarkastuspöytäkirjalla määrätään kuntaa toimittamaan alustava tur val lisuus pa ran nus ten toteutussuunnitelma pelastuslaitokselle men nessä. Investointitarpeiden osalta kyseisen alustavan toteuttamissuunnitelman si säl lök si oli pelastuslaitoksen edustajien kanssa käydyn kunnan edustajien kuu le mi sen yhteydessä esillä syksyn talousarvio- ja -suunnitelmakäsittelyyn vie tä väk si tarkoitetun valmistelun sisällön esiin tuominen. Esillä oli mahdol li se na esitettävänä aikatauluna kaikkien yöpymisiä sisältävien pa lo-osasto jen varustaminen automaattisella sammutusjärjestelmällä viimeistään vuo den 2015 aikana ja koko kiinteistön varustaminen automaattisella sammu tus jär jes tel mäl lä viimeistään vuoden 2016 aikana. Kuulemisen yhteydessä oli esillä, että tarkastuspöytäkirjassa määrätyllä kun nal lis hal lin non hyväksymällä toteuttamissuunnitelmalla men nes sä tarkoitetaan toteuttamissisällön sekä -aikataulun talousarvioon ja -suun ni tel maan valtuustotasolla päätettyä hyväksymistä tarvittavine mää rära hoi neen, koska nykyinen talousarvio- ja suunnitelma ei sisällä koko kiinteis tön automaattista sammutusjärjestelmää, eikä vain valtuuston päätöksiä toi meen pa ne vil la ja valmistelevilla kunnan organisaation tasoilla ole valtuuk sia antaa siitä poikkeavia sitoumuksia.

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Koska palotarkastuspöytäkirjan määräykset edellyttävät kahden eri toi mialan toimenpiteitä (perusturvan alaisen toiminnan järjestelyjä ennen kat tavan automaattisen sammutusjärjestelmän valmistumista ja teknisen toimen val mis te lua investointiesityksiksi) ja ainakin investointiesityksillä tulisi olemaan viimekädessä valtuustotason päätöksenteolla päätettäviä muutoksia ta lous suun ni tel maan, on palotarkastuspöytäkirjan määräämän alustavan toteu tus suun ni tel man antaminen pelastuslaitokselle mennessä syytä teh dä kunnanhallituksen kautta. Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se antaisi pe las tus laitok sel le mennessä alustavan toteutussuunnitelman sisältäen valmis te lu toi mek sian non koko Mäntyrinteen palvelukeskuksen varustamiseksi au to maat ti sel la sammutusjärjestelmällä sekä toimenpiteet riittävän tur val lisuus ta son ylläpitämiseksi ennen teknisten järjestelmien valmistumista. Automaattisen sammutusjärjestelmän alustavaksi toteutussuunnitelmaksi tek ni nen lautakunta esittää, että vuoden 2015 talousarvion ja vuoden 2016 ta lous suun ni tel maan valmistellaan esitykset Mäntyrinteen palvelukeskuksen va rus ta mi ses ta automaattisella sammutusjärjestelmällä niiden tilojen osalta jois sa yövytään viimeistään mennessä ja muiden tilojen osalta vii meis tään mennessä kuitenkin niin, että mikäli kunnanhallitus kat soo perusturvan toimintaan aiheutuvan kustannuspaineen takia pe rus telluk si, kunnanhallitus päättäisi valmisteltavan aikataulun tarvittaessa tiukem mak si kin. Tekninen lautakunta ei käytä palotarkastuksen määräyksistä ja pois tu mis turval li suus sel vi tyk sen arvioinnista mahdollista valitusmahdollisuutta Hel singin hallinto-oikeuteen, vaan jättää asian siltä osin kunnanhallituksen ratkais ta vak si, koska niissä olevat määräykset koskevat useaa kunnan toi mialois ta. Täytäntöönpano: kunnanhallitus Lisätietoja: tekninen johtaja Jouni Martikainen, puh tai KHALL Valmistelija: kunnanjohtaja Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta toiminnallisten muutosten kannalta. Määräysten kiristyminen merkitsee euron lisämenoa/ vuosi siihen saakka, kunnes automaattinen sammustujärjestelmä on asennettu ja se on toimintakuntoinen. Perusturvalautakunnan tarkastamaton päätös ja edellä mainittu palotarkastuspöytäkirja ovat esityslistan liitteenä. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan tekemän esityksen siten tarkennettuna, että teknisen lautakunnan/ teknisen toimen on toteutettava automaattisen sammutusjärjestelmän hankinta mahdollisimman nopeasti kuitenkin siten, että asiaa ratkaistaessa otetaan huomioon kokonaistaloudellisuus Mäntyrinteen muiden saneeraustöitä ja pelastuslaitoksen antamien määräysten täyttämistä vasten. Lautakunnan on tarvittaessa tehtävä asiaa koskeva lisämäärärahaesitys kesäkuussa kokoontuvalle valtuustolle. Samalla kunnanhallitus velvoittaa perusturvalautakuntaa ryhtymään tarpeellisiin toimiin turvallisuustason parantamiseksi ja ylläpitämiseksi siten kuin palotarkastuspöytäkirja edellyttää. Perusturvalautakunnan tulee tehdä asiassa kiinteää yhteistyötä pelastuslaitoksen ja asiaan muiden mahdollisten tahojen kanssa. Täytäntöönpano: perusturvalautakunta, tekninen lautakunta Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai PTLTK 51 Valmistelija: vanhustyönjohtaja Hannu LEino Perusturvalautakunnalta edellytetään esitystä toimenpiteistä, joilla Palvelukeskus Mäntyrinteellä taataan riittävä turvallisuustaso yöaikaan palohälytystilanteissa. Edellisessä kokouksessa esitettiin että Mäntyrinteelle esitetään kolmannen yötyöntekijä palkkaamista siksi kunnes taloon on kokonaisuudessaan asennettu sprinklausjärjestelmä. Talon toiminta ei sinänsä vaadi yötyövoiman lisäämistä. Vanhustyön johtaja on käynyt neuvotteluja Mäntyrinteen naapurissa sijaitsevan Etevan palveluasumisyksikön henkilöstön kanssa valmiudesta

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta yhteistyöhön palohälytystilanteissa. Etevan henkilöstö on valmis tulemaan hälytystilanteessa auttamaan Mäntyrinteen henkilöstöä. Käytännössä Etevan yksikössä yövuorossa on yksi yötyöntekijä. Toimintamalli toteutuisi siten, että Mäntyrinteen palohälytysjärjestelmästä linkitetään puhelinyhteys Etevan yötyöntekijän päivystyspuhelimeen, hälytyksen sattuessa Etevan työntekijä siirtyisi välittömästi Mäntyrinteelle henkilöstön avuksi. Etevan työntekijä viipyisi Mäntyrinteen vahvuudessa vain sen aikaa kun palokunta on saapunut paikalle ja paloviranomainen on vapauttanut hänet palaamaan omaan työpisteeseensä. Välimatka Etevalta Mäntyrinteen ala-aulaan on käytännössä lähes yhtä pitkä kuin, jos Mäntyrinteen työntekijä olisi talon yläkertatiloissa tai Anjantuvan tiloissa. Etevan yötyöntekijöiden perehdyttäminen Mäntyrinteen tiloihin kuuluisi Askolan kunnan tehtäviin. Etevalla on tällä hetkellä kaksi vakituista yötyöntekijää ja lisäksi muutamia vapaapäivien ja lomien tuuraajaa, joten koko henkilöstön perehdyttämistä ei tarvita. Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunta esittää paloviranomaisille Palvelukeskus Mäntyrinteen turvallisuustason nostamiseksi yöaikaan toimenpidettä, missä Etevan palveluasumisyksikön kanssa tehdään yhteistyötä palohälytystilanteessa. Askolan kunta hankkii tarvittavan tekniikan, huolehtii henkilöstön perehdyttämisen tehtävään. Toimintamallista laaditaan ohje, joka hyväksytään molemmissa toimintayksiköissä. Lisäksi pöytäkirjaan merkitään, että lisäselvityksiä ja neuvotteluja jatketaan yhteistyön alkamiseksi. Täytäntöönpano: Eteva, pelastuslaitos Lisätietoja: vanhustyönjohtaja Hannu Leino, puh , tai

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA PTLTK 52 Valmistelija: perusturvajohtaja Ulla Broms Kunnan hallintosäännön 86 :ssä säädetään otto-kelpoisen päätöksen ilmoittamisesta. "Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun otta matta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytä kirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta." Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunnalle esitetään perusturvajohtajan, johtavan lääkärin, vastaavan hammaslääkärin, osastonhoitajan, vanhustyön johtajan, kotihoidon ohjaajan tekemät päätök set ajalta Perusturvalautakunta päättää, ettei se käytä kyseisistä päätöksistä Kuntalain 51 :n mukaista otto-oi keuttaan. Lisätietoja: perusturvajohtaja Ulla Broms, puh tai

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta PERUSTURVALAUTAKUNNALLE SAAPUNEET KIRJEET, PÄÄTÖKSET JA TIEDOTUKSET PTLTK 53 Valmistelija: perusturvajohtaja Ulla Broms Esitetään perusturvalautakunnalle saapuneet kirjeet, päätökset ja tiedotteet: 1. Valvira: -Päätös ja ilmoitus Stoppi Finland Oy -Päätös Invalidiliiton Kuntoutus Oy 2. ETEVA: -Jäljennös Eteva-kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirjasta THL: -Sosiaalialan tieto- ja viestintäteknologiakartoitus Kuntaliitto: -Yleiskirje 6/80/2014: Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa 5. Assistentti.info: Vammaislainsäädäntö muuttuu henkilökohtainen apu ei 6. HUS: -Virve-tiedote 7. AVI: -Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueen kunnissa -julkaisu Päätösehdotus (perusturvajohtaja) Perusturvalautakunta merkitsee saapuneet kirjeet, päätökset ja tiedotteet tietoon saaduiksi. Lisätietoja: perusturvajohtaja Ulla Broms, puh tai

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta MUUT MAHDOLLISET ASIAT PTLTK 54 Valmistelija: perusturvajohtaja Ulla Broms Suun terveydenhuollon tilannekatsaus

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI PTLTK 55 Valmistelija: perusturvajohtaja Ulla Broms Perusturvajohtaja selvitti kokouksessa tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita: HUS-toimintakertomus Uusi oppilashuoltolaki astuu voimaan MLL:n Askolan osasto Vanhojen ihmisten hyvää ja onnellista elämää Askolassa -hankkeen tuotekehittäjäopiskelijat vierailivat tutustumassa Loviisassa alkavaan vanhustyöhankkeeseen Talouden ja tuottavuuden ABC -keskustelukerho Kesäsulku Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunta merkitsee perusturvajohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. Päätös

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 48, 50,52-55 Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, joten päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 49, 51 HLL 5.2 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain 9-9b :n nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 49, 51 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Askolan perusturvalautakunta Askola Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaa- timuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain oikaisuvaatimuksen tekijä, jos päätös ei ole muuttunut oikaisuvaatimuksen johdosta. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus valitusaika 30 päivää Pykälät: Hallintovalitus valitusaika 14 päivää Pykälät: Valitusviranomanen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite KTM/Markkinaoikeus, (Itäinen puistotie 1), PL 118, Helsinki Pykälät Hakemusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 14 päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennnöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetteva. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99 Perusturvalautakunta 18.08.2015 AIKA 18:00-19:40 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 73 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 74 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 27.01.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan pelastusasema, Hiidenkirnujentie, Askola KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 Sivistyslautakunta 24.06.2014 AIKA 17:30-19:35 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 44 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12. ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta 27.01.2015 AIKA 17:35-18:58 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 Kunnanhallitus 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 143 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Perusturvalautakunta 19.02.2014 AIKA 19.02.2014 klo 17:40-19:30 PAIKKA Päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 21.11.2014 klo 13:15-14:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-19:35 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot