SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 416. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ ASIAT Otsikko Sivu 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Ulkoilureitin käyttöoikeussopimuksen muuttaminen Kunnan tuen myöntäminen laajakaistahankkeelle Suostumus aiesopimuksen allekirjoittamiseksi KPK THH:n ja 424 KPK ICT:n perustamisesta 197 Talousarvion toteutuminen Lausuntopyyntö Kainuun maakunta -kuntayhtymän yhdenvertaisuussuunitelmasta Vuokatin lämpökeskuksen myynti Teollisuustontin myyminen Ylätiilitörmän asemakaava-alueelta 434 Sotkamon Lvi-Asennus Oy:lle, Jorma ja Aila Määtälle ja Sotkamon Lasi Matti Ala-Kalhunmaalle 201 Kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välinen neuvottelu Lakkautettujen koulujen myynti Katinkullan vapaa-ajan toimintoihin liittyvien majoitus- ja liiketilojen 438 rakentaminen 204 Vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman 441 valmistelu 205 Ilmoitusasiat Talvivaaran kaivosyhtiön toiminta ja vaikutukset 444

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ AIKA klo 17:00-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. poistui Kauppinen Tuomo khall. varapuhjoht. Hyvönen Timo khall.jäsen Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Salminen Marja-Terttu khall.jäsen Heikkinen Reija khall.varajäsen POISSA Korhonen Päivi khall. jäsen MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja poistui Korhonen Jouko kvalt. I varapuheenjoht. Sirviö Kari kvalt. II varapuheenjoht. Kauppinen Petri kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj.pit. ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen Tuomo Kauppinen Juhani Pieniniemi puheenjohtaja puheenjohtaja 203 pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marja-Leena Korhonen Marko Niskanen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 192 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Ehdotus Päätös Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhalli tuksen jäse nille ja muille vastaanottajille toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 193 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa. Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Korhonen ja Marko Niskanen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Ulkoilureitin käyttöoikeussopimuksen muuttaminen KHALL 194 Hallintojohtaja hyväksyi / 174 reittisopimuksen ja käyttökorvaukset käytettäväksi Opisto - Heikkilä - Rekikesti -reitillä. Vuokatin Urheiluopisto on tehnyt määräaikaiset sopimukset ja maksanut korvaukset maanomistajille saakka. Teknisen palvelualueen johtaja on esittänyt edellä esitetyn perusteella vähäisiä muutoksia sopimukseen, jotka koskevat korvausten maksamisen ajankohtaa ja sopimusten voimaantuloa. Sopimusten voimaantulo myöhentyy alkavaksi ja korvaukset maksetaan kesäkuussa 2011, viimeistään mennessä. edellytti sopimusten syntymistä syyskuun 2010 loppuun mennessä, mikä tarkoittaa sopimusten allekirjoittamista mennessä. Maanomistajille sopimusasiakirjat on lähetetty allekirjoitettavaksi vahvistettavaksi ehdotettavan muutoksen mukaisena. Kunnanjohtaja Ehdotus hyväksyy ulkoilureittien käyttöoikeussopimukseen välillä Urheiluopisto - Heikkilä - Rekikesti seuraavat muutokset: - 7 kolmannen kappaleen ensimmäinen lause: Korvaukset maksetaan sopimusten allekirjoittamisen jälkeen kesäkuussa 2011, viimeistään mennessä. - 9 kolmannen kappaleen ensimmäinen lause: Tämä sopimus tulee voimaan , kun kunta on maksanut maanomistajille reittikorvauksen, ja se on voimassa viisitoista (15) vuotta päivämäärään saakka. Sopimus tulee allekirjoittaa mennessä. Päätös hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Tekninen osasto Pentti Piirainen Jarmo Vilmi

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnan tuen myöntäminen laajakaistahankkeelle KHALL 195 Hallintojohtaja Kainuun maakunta julisti haettavaksi lain 1186/2009 mu kaisen laa ja kaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Puolangan, Sotkamon, Suo mussal men ja Vaalan kuntien alueille sijoittuville hankealueille. Hakemuk set (eli han ke-ehdotukset verkon rakentamisesta) pyydettiin klo 12:00 men nessä. Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille. Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti vuoteen 2015 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus Sotkamon kunnan hankkeesta, hakijana Kainuun Puhelinosuuskunta. Hakemus ja sen liitteet olivat hanke-ehdo tuspyynnön mukaiset. Valinta toteuttajasta perustuu Sotkamon hankealueen vertailupistemäärään. Kainuun Puhelinosuuskunta sai maksimipistemäärän, yhteensä 100 vertailupistettä, koska sitoutui tarjoamaan palveluita vähin tään 30 vuoden ajan. Sotkamon hankkeiden kokkonaiskustannusarvio on (alv0 %), jos ta Kainuun Puhelinosuuskunnan hakema julkinen tuki on yhteensä ja omarahoitusosuus Sotkamon kunnan osuus hyväksytyistä tukikelpoisista kustannuksista on enintään (8%). Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen on tehnyt viranhaltijapäätöksen ko. asiasta ja päättänyt, että Sotkamon kunnan hankealueiden to teuttaja on laa ja kaistatukilain 1186/ mukaisella valintamenettelyl lä Kainuun Pu helinosuuskunta. Kainuun maakunta -kuntayhtymä on toimittanut maakuntajohtajan päätöksen kuntaan sitä varten, että kunnanhallitus tekee päätöksen tuen myöntämisestä hankkeelle. Mikäli kunnanhallitus myöntää tuen hankkeelle, tarkempi suunnittelu tehdään ensi talvena ja varsinaiseen kaivuutyöhön päästään ensikeväänä. Kunnanjohtaja Ehdotus päättää, että Sotkamon kunta myöntää alueellaan toteutettavaan laajakaistarakentamisen mukaisen lain tarkoittamaan rakentamiseen vuoteen 2015 mennessä omana rahoituksenaan 8% tukikelpoisista kustannuksista, kuitenkin enintään

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Päätös hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kainuun Puhelinosuuskunta Kainuun maakunta -kuntayhtymä, PL 400, Kainuu Tekniset palvelut

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Suostumus aiesopimuksen allekirjoittamiseksi KPK THH:n ja KPK ICT:n perustamisesta KHALL 196 Hallintojohtaja SITRA kehittää yhteistyössä kuntatoimijoiden kanssa kuntapalvelukeskuskon septia. Kuntasektorilla voitaisiin SITRA:n mukaan saavuttaa jopa usean miljardin vuosittaiset säästöt virtaviivaistamalla prosesseja ja sirpaleisia järjestelmiä. Jos kuntien käyttämät sovellukset ja niihin liittyvät prosessit saataisiin järjestettyä optimaalisesti, resursseja voitaisiin ohjata hallinnosta hoivatyöhön ja muihin kunnan ydintoimintoihin. Kainuun maakunta -kuntayhtymä tuottaa Kainuun kunnille talous-, henkilöstöhallinto- (palkanlasken ta) sekä tietohallintopalvelut. Kuntien palvelukeskus -hankkeen tavoitteena on kehittää kuntien ja kuntayhtymien toimintaprosesse ja ja sähköistä asiointia näitä palveluita tuottavien uusien, kuntatoimijoiden sataprosenttisesti omistamien valtakunnallisten palvelukeskusten avulla. Palvelukeskuksien avulla kuntien kehitysvoimavaroja voidaan kohdistaa kuntalaisten palveluiden parantamiseen. Hankkeen alkaessa vuoden 2009 alussa tehtiin yhteistyössä yli 20 kunnan ja kuntayhtymän sekä Kuntaliiton ja valtion kanssa alustavat liiketoimintasuunnitelmat perustetta vista palvelukeskuksista. Yhteensä 157 kuntaa ja 27 kuntayhtymää si toutui kirjallisesti mukaan neu votteluihin tietohallin non (KPK ICT -palve lukeskus) sekä talous- ja henki löstöhallinnon (KPK THH -palvelukeskus) tukipalveluita tarjoavien palve lukeskusten perustami sesta ja asiakkaaksi tu lemisesta. SITRA ehdottaa kahden, sataprosentti sesti kuntien omistamien valtakunnallis ten palvelukes kusten perustamista: KPK THH -palvelukeskus tarjoaa omistajilleen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Tavoitteena on varmistaa osallistuvien kuntien tehokkaiden talous- ja henkilöstöproses sien toiminta, yhtenäisen ja laadukkaan tiedon tuottaminen kuntien menois ta ja tuloista kuntien suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Yhtiö toimii myös aktiivisena kunnallisen talous- ja henkilöstöhallinnon vaikuttajana, kehittäjänä ja koordinoijana yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. KPK ICT -palvelukeskus tarjoaa omistajilleen tietohallinnon ja tietotekniikan asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita. Yhtiö järjestää ja kehittää palveluita koordinoi malla kuntasektorin ICT-kehityshankkeita ja palvelutarpeita. Se yhdistää toimittajien tarjoamia sovelluksia ja asiantuntijuutta valmiiksi, kuntien toi mintoja hyödyntäviksi kokonaisuuksiksi, ratkaisuiksi ja palveluiksi.

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunta / kuntayhtymä voi tehdä päätöksen osallistumisestaan kumpaankin perustettavaan palvelukes kukseen erikseen. Niille kunnille ja kuntayhtymille, jotka ovat ilmoittaneet halunsa neuvotella palvelukeskusten perus tamisesta, on toimitettu yritysten perustamiseen liittyvät asiakirjat. Aiesopimuksiin mukaan liittyneistä kunnista muodostettiin kesäkuussa Kuntien palvelukeskusten val mistelukomitea, jonka keskeisenä tehtävänä ollut varmistaa perustettavien yri tysten käynnistyminen. Elokuun 2010 loppuun mennessä Kuntien ICT -palvelukeskuksen perustamiseen myönteisesti suhtau tuneita kuntatoimijoita on 105, joiden asukasmäärä edustaa 35,1 % Suomen väestöstä. Vastaava määrä Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu keskukseen myönteisesti suhtautuvia on 67 ja 18,5 %. Henkilöstöhallinnon palveluita tarjoavan KPK THH -yrityksen sekä tietohallinnon ja tietotekniikan asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita tarjoavan KPK ICT -yri tyksen perustamistilaisuus on pidetty Kuntamarkki noi den yhteydessä Kuntatalolla Helsingissä. Kokouksessaan / 36 kunnanhallitus on antanut Kainuun maakunta -kuntayhtymälle valtuudet neuvotella palvelukeskuksista. Kainuun maakunta -kuntayhtymä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ( 138). Maakuntajoh tajan esitti, että maakuntahallitus oikeuttaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemen allekirjoittamaan aiesopimukset Sitran ehdotuksen mukaisesti ja että maa kuntahallitus nimeää edustajakseen valmistelukomiteaan hallintojohtaja Ka levi Yliniemen ja talousjohtaja Asta Tolosen. Maakuntajohtajan muutetun päätösesityksen mukaan asia palautettiin jatkovalmisteluun. Ehdotus etenemisestä Kainuun maakunnan ja kansallisen KPK:n yhteistyöstä oli seuraava: - Kajaanin kaupunki ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä alle kirjoittavat aiesopimukset KPK TTH:n ja KPK ICT:n perustamisesta - viitaten SITRA:n kuntatoimijoille lähettämään palvelukeskusten pe rustamisehdotukseen aiesopimus ilmaisee osapuolten vilpit tömän tarkoituksen yhtiön perustamiseen, mutta ei luo osa puo lille velvolli suutta sen toteuttamiseen

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ SITRA tukee aiesopimuksen allekirjoittaneiden kuntatoimijoiden kanssa valmistelukomiteoiden ohjauksessa tehtävää suunnit telutyötä, jossa mm. täsmennetään KPK-yhtiöihin liittymisen kriteerit, periaatteet ja hyödyt - Kajaanin kaupunki ja/tai Kainuun maakunta -kuntayhtymä osallistuvat KPK-yhtiöiden perustamisen valmistelukomiteaan - valmistelukomiteoiden tavoitteena on saattaa loppuun perustamisasiakirjat kuntatoimijoiden tahdon mukaisesti ja varmistaa yhtiöiden ripeä käynnistyminen - kesälomakauden jälkeen käynnistetään liittymissuunnittelu, jonka aikana selvitetään KPK-yhtiöiden omistajuuteen ( men nessä) ja keskusteltuun alihankintajärjestelyyn liittyvät kysy mykset. - mikä on paras vaihtoehto KPK THH:n omistajuuden osalta mm. hankintalainsäädäntö huomioiden? - miten KPK TTH:n ja Kainuun palvelutuotannon yhteistyö toteutetaan? - onko Kainuun hyödyllistä ja/tai tarpeellista tulla KPK ICT:n omistajaksi? KPK-yhtiöiden omistajuus Kainuun osalta: - KPK THH:n omistajuuden osalta vaikuttaisi parhaalta vaihtoehdolta se, et tä Kajaanin kaupunki ja mer kitsee asiakaslukunsa mukaisen määrän ja maa kunta -kuntayhtymä yh den KPK THH Oy:n osakkeen - Kajaanin kaupunki ja maakunta -kuntayhtymä pääsevät vaikuttamaan KPK TTH:n toimintaan omis tajaohjauksen kautta (ml. alihan kintoihin liit tyvät linjaukset/päätökset) - Muut Kainuun kunnat eivät ole allekirjoittaneet SITRA:n neu vot telusitou musta ja ovat mukana mah dollisessa yhteistyössä ai noastaan Kainuun maa kunta -kuntayhtymän kautta - Kainuu pääsee osallistumaan KPK THH:n prosessi- yms. kehitystyöhön

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kainuun maakunta -kuntayhtymä pystyy ottamaan KPK THH:n kautta in-house-toimijana uusia asiakkaita ja vahvistamaan toimin tansa kustannus tehokkuutta myös nykyi sille asiakkailleen - KPK THH:n alihankkijana/tuottajana Kainuun maakunta -kuntayhtymä on kaikkien potentiaalisten asiak kaiden omistajaohjauksessa - Kainuu pystyy tuottamaan KPK THH:lle hyödyllistä osaamista ja koke musta sekä valmiita prosesse ja hajautetulla mallilla toimivasta palvelukes kuksesta ja THH-palvelujen tuottamisesta SAP-ym päristössä - Kainuu tuntee talous- ja henkilöstöhallinnon tarpeet ja haasteet myös pie nissä kunnissa, joita on tu lossa KPK THH:n - KPK ICT:n osalta omistajuuden hyödyt selvitetään liittymissuunnittelun aikana - SAP-lisenssit voisivat siirtyä yhteisen sopimuksen ja toimittajahallinnan piiriin meneillään olevien neuvottelujen tuloksena - KPK ICT voisi toimia integraatioväylänä SAP:n ja muiden sovellusten kesken. Kunnanjohtaja Ehdotus SITRA:n rahoitus, jolla on toteutettu alueellisia esiselvityksiä eli hyötyanalyyseja, on loppumassa lokakuun puolessa välissä. Tämän jälkeen asian valmistelua jatkavat Kuntamarkkinoiden yhteydessä perustettavat yhtiöt. Yhtiöiden ja niiden osakkaiksi tulleet kunnat jatkavat yhtiötyöskentelyn valmistelua keskenään. päättää antaa suostumuksen Kainuun maakunta -kuntayhtymälle siihen, että kuntayhtymä voi tehdä aiesopimuksen KPK ICT:n sekä KPK THH:n perustamisesta. Neuvotteluvaltuutus ei mahdollista sitä, että Kainuun maakunta -kuntayhtmä luovuttaisi yhteistoimintasopimuksen mukaisen palvelutuotannon KPK-yhtiöille. Päätös Otteet hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400, Kainuu

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Talousarvion toteutuminen KHALL 197 Kunnankamreeri Talousarvion toteutuminen aj on ulkoisten erien mukaan ol lut seuraava: Talousarvio+ Toteutu minen Käyttöaste muutokset Käyttötalous % Menot , ,01 64,9 Tulot , ,67 77,6 Netto , ,34 63,9 Investoinnit Menot , ,64 40,8 Tulot , ,34 78,2 Netto , ,75 34,1 Käyttötalousmenojen käyttöaste on 64,9 %, tulojen 77,6 % ja netto 63,9 %. Jaksotetun budjetin mu kaan käyttömenojen ja tulojen käyttöaste saa olla 66,7 %. Menojen käyttö aste pitää tässä vaiheessa olla alle jaksotetun budjetin, koska loppuvuodesta maksetaan menoja suhteellisesti enemmän kuin alkuvuonna. Käyttötaloustulojen myyntituotot ja muut tuotot ovat edellä jaksotettua budjettia. Vesilaskutus sisältää myös syyskuun erät. Muiden tuottojen toteutuma sisältää käyttöomaisuu den myyntivoittoja ,93 euroa. Viime vuoden vastaavan ajankohdan luku oli ,51 euroa. Lisäksi muissa tuotoissa jaksotettua budjettia pa rempi tulokertymä johtuu mm. vuokrien laskutuksen etupainotteisuudesta. Maksutuotot sekä tuet ja avustukset ovat hieman jäljessä jaksotettua budjet tia. Toteutuma ei sisällä sisäisiä eriä, joiden pääasiallinen kirjaaminen ta pahtuu kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Käyttötalousnettoon (=toimintakat teeseen) asialla ei ole vaikutusta. Investointimenojen ja tulojen käyttöasteet ovat jäljessä jaksotettua budjettia. Investointitulojen kerty mä ei sisällä käyttöomaisuuden myyntivoittoja, koska ne kirjataan käyttöta louteen tuloksi. Rahoituksen menot ja tulokertymä käyvät ilmi liitteenä olevasta tuloslaskelmasta. Verotuotot ovat edellä jaksotettua budjettia, mutta marras-joulukuun tilitykset tasoittavat kertymän. Valtionosuudet ovat jaksotetun budjetin mukaiset. Korkotuotot ja -kulut ovat jäljessä jaksotettua budjettia. Muiden rahoitustuottojen jakso tettua budjettia suurempi kertymä johtuu Kainuun Energia Oy:n osinkotu losta ( ,10 ).

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Vuosikate 1,7 milj. euroa on edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,8 milj. euroa parempi verotulojen, laskutusten etupainotteisuuden ja menojen budjetoitua alhai semman käyttöasteen vuoksi. Lopputulosta arvioitaessa on otettava huomi oon mm. palkkamäärärahojen ja päivähoidon määrärahojen riittävyys ja marraskuun verotulojen takaisin perintä. On otet tava huomioon myös se, et tä oheinen tuloslaskelma on otettu kirjanpidosta suoraan kassaperus teisesti, mutta tilinpäätös laaditaan suoriteperus teisesti. Henkilöstökuluissa palkka menot alittavat jaksotetun talousarvion, vaikka lomarahat on makset tu elo kuussa. Valtuuston muuttaman talousar vion vuo sikate (-0,92 milj. eu roa) voi olla tilinpäätöksessä talousarviota pa rempi, mutta kokonaistulos alijää mäinen. Toimialajohtajien antamat selvitykset talousarvion toteutumisesta sekä yhteenveto ovat erillisliitteenä, samoin kuin on kassaperusteinen tuloslas kelma ja toimialojen tuloslaskel mat. Kunnanjohtaja Ehdotus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta tietoonsa saatetuksi. Päätös hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Irene Toppinen Taloustoimisto Tekniset palvelut Sivistyspalvelut Hallintopalvelut

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Lausuntopyyntö Kainuun maakunta -kuntayhtymän yhdenvertaisuussuunitelmasta KHALL 198 Henkilöstöpäällikkö Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää lausuntoa esityksestä Kainuun maakunta -kuntayhtymän yhdenvertaisuussuunitelmaksi. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa julkisoikeudelliset yhteisöt laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelma tulee laatia siinä laajuudessa, kuin kunkin viranomaiset toiminnan luonne sitä vaatii. Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on tarjota henkilöstölle ja palveluiden käyttäjille keinoja tunnistaa yhdenvertaisuuden kannalta kriittisiä toimintoja ja mahdollisuuksia arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista näissä tilanteissa. Suunnitelma ohjeistaa tunnistamaan etnisen alkuperän, uskonnon, aatteen tai vakaumuksen, iän, sukupuolen, perhetaustan, koulutuksen, terveydentilan, riippuvuuden tai muun erityisen syyn perusteella tapahtuvan negatiivisen syrjinnän ja neuvoo, kuinka syrjintää kokeneen tulee menetellä. Suunnitelmaa tullaan soveltamaan Kainuun maakunta kuntayhtymän kaikessa toiminnassa. Yhdenvertaisuussuunnitelma erillisenä liitteenä. Kunnanjohtaja Ehdotus Päätös Sotkamon kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa esityksestä Kainuun maakunta kuntayhtymän yhdenvertaisuussuunnitelmaksi. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kainuun maakunta -kuntayhtymä, PL 400, Kajaani Kaija Luukkainen

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Vuokatin lämpökeskuksen myynti KHALL 222 tekninen johtaja Sotkamon kunta omistaa Vuokatin sahan alueella olevan kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen. Kunnan omistama lämpökeskus jää toi min nas ta pois, kos ka Vapo Oy:lle valmistuu samalle alueelle uusi lämpökeskus loka kuun lop puun mennessä. Kunnan omistama vuonna 1995 rakennettu 1,5 MW:n KPA-lämpökeskus si jaitsee Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ltä ( nykyisin UPM-10) vuokratulla maa-alueel la. Kunnan omistama kattilan tehot eivät riitä tällä hetkellä Vuokatin alueen kasvaneeseen kaukolämpötarpeeseen, joten Vapo Oy raken taa 7,0 MW:n te hoi sen KPA- lämpökeskuksen alueelle. Kunnan omistaman KPA- lämpökeskus on kaikilta osin toiminta kuntoinen ja sen siirtäminen toiseen paikkaan on sen elementti- rakennustavan vuoksi täysin mahdollista. Kunnan tekninen toimiala on selvitellyt lämpökeskuksen myyntiä. Myyntimarkkinat tämän tyyppiselle käytetylle ja pois siirrettävälle laitokselle eivät ole kovin laajat. Kunta on arvioittanut lämpökeskuksen myynti hin nan lämpökes kuksen aikoinaan toimittaneen ja tänä päivänä edelleen vas taa vis sa teh tä vissä olevan yrityksen kanssa. Sotkamon kunnassa on valmisteltu myyntisopimus, jolla kunta antaa lämpökeskusten myyntitoiminnassa olevalle yritykselle oikeuden myydä kunnan omis ta ma Vuo ka tin kiin teän polttoaineen 1,5 MW:n kattilalaitos poissiirret täväk si kaikkine siihen kiin teästi kuulu vine laitteineen ja rakennuksineen lukuun ottamatta va lettuja pe rustuk sia. Myyntisopimus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh , tai Ehdotus kunnanjohtaja päättää tehdä oheisen liitteen mukaisen Vuokatin lämpökeskusta koskevan välityssopimuksen. Päätös hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otteet Vevesa Oy, Harri Lahti, Rinnetie 3, Espoo Tekninen johtaja Pentti Piirainen KHALL 199 Kokouksessa Tekninen johtaja Vevesa Oy/toimitusjohtaja Harri Lahti on tehnyt ostotarjouksen Vuokatin KPA- kattilasta. Yritys tarjoaa Sotkamon kunnalle (0% alv) kattilalaitoksesta purkamisesta ja poisviennistä. Maksuehto 14 pv netto. Laitos sisältää leijupeti-kattilalaitoksen rakennuksineen, teho 1,5 MW, 10 bar, 140 ast. C, rakennettu v. 1995, valmistaja Putkimaa Oy. Lisäksi laitos si säl tää mm:ssa polttoaineen vastaanottoaseman tankopurkaimilla, ko lakul jetti men kattilahuoneeseen seuloineen, syöttöruuvin, sulkusyöttimen, luvon, multisyklonin, valvomohuoneen (Siemensin ohjelma), itsekantavan savi pii pun 20 m. Kiertovesipumput eivät kuulu kauppaan. Purkutyöt eivät käsitä polttoainesiilon betonirakenteita ja lämpölaitoksen pohjaa Laitos pyritään purkamaan vielä tämän vuoden aikana, mutta jos jotain estei tä tulee sovitaan purkutyön aikataulu myöhemmin. Tilojen lämmityksestä vastaa kunta saakka ja sen jälkeen Vevesa Oy tarvittaessa saakka. Yritys kertoo tarjonneensa tehdyn välityssopimuksen perusteella laitosta useille käyttäjille. Kiinnostusta kattilalaitokseen on ollut, mutta vä li tys so pimuk sen mukainen kauppahinta on ollut liian korkea. Kattilalaitoksen tasearvo kunnan kirjanpidossa on 0 euroa, joten se on poistet tu kokonaan. Tilojen lämmitys- ja sähkökulut ovat viime syksystä lähtien ol leet kes kimäärin 600 euroa kuukaudessa. Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Pentti Piirainen, puh tai Kunnanjohtaja kokouksessa Ehdotus Sotkamon kunta ei myy ostotarjouksen perusteella Vuokatin KPA- kattilaa Ve ve sa Oy.lle, Rin ne tie 3, Espoo, eurolla (alv. 0 %). Maksueh to 14 pv.

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Päätös hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Tekninen osasto Pentti Piirainen

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Teollisuustontin myyminen Ylätiilitörmän asemakaava-alueelta Sotkamon Lvi-Asennus Oy:lle, Jorma ja Aila Määtälle ja Sotkamon Lasi Matti Ala-Kalhunmaalle KHALL 200 Toimistopäällikkö Ylätiilitörmän korttelin TY 705 neljästä rakennuspaikasta on myyty ja rakennuttu kolme. Vapaana olevaa rakennuspaikkaa ovat tiedustelleet Jorma Määttä ja Sotkamon Lvi-Asennus Oy/Pertti Sirviö. Molemmilla yrittäjillä on li sä ra ken ta mistarpeita ja lisäalueella saataisiin parannettua tonttien raken net ta vuut ta ja liikennejärjestelyjä. Korttelissa toimivien yrittäjien kanssa on neuvoteltu rakentamattoman n m2 rakennuspaikan jakamisesta kaavoittajan ehdottaman jaon perusteella, jota on tarkennettu Jorma Määtän ja Sotkamon Lvi-Asennus Oy:n eh dotuksen mukaan. Rakennuspaikka on sovittu jaettavaksi seuraavasti: -Jorma ja Aila Määttä, os. Itävaarantie 57, Sotkamo, n. 800 m2 -Sotkamon Lvi-Asennus Oy, Päivärinteentie 3, Sotkamo, n. 800 m2 -Sotkamon Lasi Matti Ala-Kalhunmaa, os. Tuottajantie 2, Sotkamo, n. 150 m2 Tuottajantien vastakkaisella puolella olevalta alueelta on kunta myynyt vuonna 2009 teol li suustontteja 3,00 /m2 hinnasta, joka so veltuu myös myytäes sä kortte lin TY 705 tontteja. Kunnanjohtaja Ehdotus päättää myydä Ylätiilitörmän korttelin TY 705 vapaan rakennuspaikan lii tekartan rajauksen mukaisesti: Jorma ja Aila Määtälle myydään n. 800 m2 määräala Sotkamon kunnan Ylisotkamon kylän Tasanen RN:o 1:646 -tilasta kahdentuhannen neljän sa dan (2.400) euron kauppahinnasta. Sotkamon Lvi-Asennus Oy:lle myydään n. 800 m2:n määräala Sotkamon kunnan Ylisotkamon kylän Tasanan RN:o 1:646 -tilasta kahdentuhannen neljänsadan (2.400) euron kauppahinnasta. Sotkamon Lasi Matti Ala-Kalhunmaalle n. 150 m2 määräala Sotkamon kunnan Ylisotkamon kylän Tasanen RN:o 1:646 -tilasta neljänsadanviidenkymmenen (450) euron kauppahinnasta.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Päätös hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Jorma ja Aila Määttä, Itävaarantie 57, Sotkamo Sotkamon Lvi-Asennus Oy, Päivärinteentie 3, Sotkamo Sotkamon Lasi Matti Ala-Kalhunmaa, Tuottajantie 2, Sotkamo Päivi Huotari

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välinen neuvottelu KHALL 201 Hallintojohtaja Toukokuussa käydyssä kuntien ja maakunnan neuvottelussa sovittiin, että lokakuussa käydään neuvottelu mm. maakunnan lopullisesta rahoitusosuudesta vuodelle Neuvottelu käydään Maakunnan rahoitusosuuden vahvistamisen lisäksi käsitellään maakunnan taloustilanne ja vanhan alijäämän kattaminen. Kunnanjohtaja Ehdotus Esityslista ja muu kokousaineisto on erillisenä liitteenä. valitsee kuntien ja maakunnan väliseen neuvotteluun Sotkamon kunnan edustajiksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anne Lukkarin, kunnanvaltuuston 1. vpj Jouko Korhosen, kunnanvaltuuston 2. vpj. Kari Sirviön, kunnanhallituksen puheenjohtaja Aimo Korhosen ja varapuheenjoh taja Tuomo Kauppisen sekä kunnanjohtaja Petri Kauppisen ja kunnankam reeri Irene Toppisen. käy evästyskeskustelun kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän neuvotteluja varten. Päätös hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Anne Lukkari, Vesalantie 7, Sotkamo Jouko Korhonen, Kotipolku 2, Sotkamo Kari Sirviö, Harakankuja 14 B 4, Sotkamo Aimo Korhonen, Haapalanlahdentie 2A, Sotkamo Tuomo Kaupppinen, Lillintie 41, Sotkamo Petri Kauppinen Irene Toppinen Kainuun maakunta -kuntayhtymä, PL 400, Kainuu

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Lakkautettujen koulujen myynti KHALL 202 Hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on viime vuoden joulukuun kokouksessaan lak kauttanut Tipasojan, Sapsokosken ja Tuhkakylän koulut. Koulujen lakkauttamispäätöksistä on valitettu ja valitukset ovat käsiteltävinä Oulun hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeus ei ole asettanut koulujen lakkauttamispäätöksille valituksissa pyydettyä täytäntöönpanokieltoa. Viime vuosina käytäntönä on ollut se, että lakkautettu koulu on myyty kylätoimikunnalle tai kyläyhdistykselle kyläläisten käyttöön. Hinta on voinut olla muodollinen, kun myynnin lähtökohtana on ollut se, että kylä huolehtii jatkossa koulun ylläpito- ja korjauskustannuksista. Suoraa myyntiä kyläyhdistyksille tai kylä toimikunnille voi perustelle myös sillä, että koulura kennus tulee kaikkien kyläläisten yhteiseen käyttöön esim. tapahtuma-, harrastus- ja ko koontu mistiloiksi. Mikäli koulu myydään yksityiselle henkilölle, yritykselle tai muulle yhdistykselle kuin kylätoimikunnalle tai kyläyhdistykselle, se tu lee rajatun käyttäjäkunnan käyttöön, ja tällaisessa tilanteessa on tarkoituk sen mukaisinta myydä koulut avoimella tarjouskilpailulla. Kunnanjohtaja Ehdotus päättää tiedustella Tipasojan, Sapsokosken ja Tuhkakylän kyläyhdistysten halukkuutta omien alueidensa lakkautettujen koulujen ostamiseen ja jättämään kunnanhallitukselle ehdotuksensa ostohinnasta. Samalla kyläyhdistysten on annettava sitoumus koulurakennusten ylläpito- ja korjauskustannusten vastaamisesta omalla kustannuksellaan. Mikäli kyläyhdistykset eivät ole kiinnostuneita hankkimaan koulurakennusta omistukseensa, kyseinen koulu/koulut tarjotaan ostettavaksi avoimella tarjouskilpailulla. Päätös hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Tekniset palvelut Sivistyspalvelut Hannu Tervonen Mika Kilpeläinen Jari Korhonen

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Katinkullan vapaa-ajan toimintoihin liittyvien majoitus- ja liiketilojen rakentaminen KHALL 203 Kunnanjohtaja Katinkullan majoitus- ja liiketilojen raken ta mis han ket ta on vie ty eteen päin kunnanhallituksen aikaisemmissa keskus te luis sa esiin tullei den päätösten ja linjausten mukaisesti. Valmistelun etenemisen myötä hanke on olennaisesti muuttunut toteutustavaltaan ja -malliltaan. Hankkeella on olen nai nen mer ki tys Vuo ka tin ja Ka tin kul lan mat kai lu alu een toi min ta ym pä ristön kehit tä mi sessä. Han ke toi mii vi puna Katinkullan matkailualu een seu raavil le in ves toinneil le, jotka on ko ko nais määrältään arvioitu 30 M :n suu ruisik si. Hank keen vä littömät ja vä lilli set työllistävät vaikutukset Sotkamon alu eelle ovat myös merkittä vät. Hank keella rakennettaisiin lii kera ken nus, jon ka ko ko naisbrut toala on 2220 brm2. Hanke muodostuu kahdesta kokonaisuudesta siten, että ensimmäiseen kerrokseen tu li si ravintola sekä golf-toimintoja palvelevat caddy master- ja proshop- toiminnot. Kak si ylintä kerrosta tuli si majoitustoimintakäyttöön. Hanke muodostuu kahdesta erillisestä kiinteistöyhtiöstä. Sot ka mon kun ta rakennuttaisi alimmaiseen ker rok seen si joit tu vat yritystilat omistamansa perustettavan kiin teis tö yh tiön lu kuun. Alimmaisen kerroksen yritystilojen ra kentamiseksi hae taan 35 %:n in ves toin titukea Kai nuun ELY-kes kuk selta. Kaksi ylin tä ker ros ta kuu lui sivat Ho liday Club Resorts Oy:n omis tuk seen. Omis tusra ken teesta joh tuen ylim mät kerrokset kuuluvat suur yri tysten tuen pii riin, jo ka on mak simissaan 15 % ra kenta mis kus tan nuk sista. Ylimpien ker rosten to teut ta mi seksi Ho li day Club Re sorts Oy jättää oman ha ke muksensa Kai nuun ELY-kes kuksel le. Neuvottelut hankkeen toteutuksesta on käyty Kainuun ELY-keskuksen kans sa. Muu tarvittava ulkopuolinen rahoitus kilpailutetaan raha lai tos ten kesken. Kainuun ELY-keskus pi tää han ketta tämän mallin mukaisena toteuttamis- ja ra hoi tus kel poi sena. Hankehakemuksen tarkentamiseksi hankkeen kilpailutus toteutettiin KVR-urak ka na. Tarjoukset saatiin kahdelta rakennusliikkeeltä. Valmistelusta ovat vastan neet tekninen johtaja Pentti Piirainen ja kiinteistömestari Harri Hyvönen. Koko rakennuksen rakentamiskustannukset ovat tar jous ten pe rus teel la noin 4,37 M, josta alakerran osuus euroa. Seuraavassa on esitetty alakerran osalta kus tannusarvio ja rahoitus suun nitel ma han kehakemuksen jättämisen perusteek si.

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Rakennusteknilliset työt Alakerta 1300 kem Piha- ja pysäköintialueet Vesi- ja viemäriliittymä Sähköliittymä 50 kw Kaukolämpö Rakennuttaminen Yhteensä Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Rahoitussuunnitelma: ELY-keskus 35 % Rahoituslaitos Vuokraennakot Osakepääoma Yhteensä Ra hoi tus pää tökset ra hoi tus lai tok sil ta pyy de tään si ten, että ra kennet tava kiin teistö toimii jat kossa va kuu tena ei kä kun nan ta kausta enää raken nushank keen lop putar kas tuksen jäl keen tar vit taisi. Las kennalli sesti 2,8 M :n kiin teistön ar vo riit tää 70 %:n va kuusar vol la 1,96 M :n ul kopuo li seen rahoituk seen, mi kä vas taa kunnan osuuden osalta hankkeessa rahoi tus laitosten ja kun nan rahoitusosuutta. Kuitenkin kunnan mahdollinen takaus alentai si mark ki naehtoisen rahan hintaa. Hankkeen aikataulu Hanke saatettaisiin lop puun men nes sä. Hankkeen toteuttaminen tämän mallin mukaisena edellyttää kunnanvaltuustolta päätöksiä osakepääoman osalta sekä rakentamisajan rahoituksen järjestämisestä. Kunnanjohtaja Ehdotus päättää 1. kumoaa aikaisemman hanketta koskevan päätöksensä (KH ) 2. jatkaa hankkeen valmistelua tässä esitetyn mallin mukaisesti 3. jättää han ke ha ke muk sen ELY-kes kuk sel le täs sä esi te tyn mal lin mukaisena 4. valmistella hankkeen toteuttamisen edellyttämät sopimukset ennen lo pul lista pää tös tä 5. pyytää pe rus tet ta van kiin teis tö yh tiön lukuun rahoituslaitoksilta tarjoukset liit teenä ole van ra hoi tuslas kelman mukaisesta rahoituksesta.

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Päätös yksimielisesti käydyn keskustelun jälkeen hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä pykälä päätettiin yksimielisesti käsitellä ennen pykälää 204. Merkittiin, että puheenjohtaja Aimo Korhosen ilmoitettua olevansa esteellinen ja poistuttua kokouksesta, puhetta tämän pykälän ajan johti varapuheen johtaja Tuomo Kauppinen. Otteet Holiday Club Resorts Oy Pentti Piirainen Harri Hyvönen

25 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu KHALL 204 Hallintojohtaja vastaa kuntalain 23 :n mukaan muun muassa kunnan taloudenhoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta. Kunnanhallituksella on päävastuu talousarvion valmistelussa. Sotkamon kunnan toiminnanohjausjärjestelmä korostaa muutoinkin kunnanhallituksen vastuuta toi min tojen ohjauksessa. Talousarvion valmisteluun kuuluu se, että kunnanhallitus hyväksyy kehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Kunnan talouspalvelujen tehtävä on valmistella laadintaohjeet kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Talousarvion 2011 ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet ovat erillisenä liitteenä. Laadintaohjeet on toimitettu hallintokunnille Menojen osalta olennaista on se, että vuoden 2011 talousarviossa palkkoihin odo te taan n. 2 %:n ko ro tuk sia vuo den 2011 elokuun tasoon verrattuna. Talousarvio on laadittava siten, että palvelualueen nettomenojen kasvu on 0 % vuodesta Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi henkilöstömenojen kasvu on katettava toimintaa tehostamalla tai muista kohteista säästämällä. Kunnanjohtaja Ehdotus Päätös hyväksyy vuoden 2011 talousarvion laadintaohjeet ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet oheisen erillisen liitteen mukaisesti. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä pykälä päätettiin yksimielisesti käsitellä ennen pykälää 203. Otteet Irene Toppinen Tekniset palvelut Sivistyspalvelut Hallintopalvelut

26 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Ilmoitusasiat KHALL 205 Kunnanjohtaja Ehdotus merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat; * Kuntaliitto Tiedote Joukkoliikenteen lipputuet tulevaisuudessa Yleiskirje 17/80/2010 Julkista valtaa sisältävien lääkärin tehtävien hoitaminen kunnallisessa terveydenhuollossa * Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ; Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle 2011 * Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; Kainuun työllisyyskatsaus elokuu 2010 Työttömyys painui jyrkästi alas elokuussa * Suomen nuorisovaltuustojen liitto ja Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kutsu klo Kajaanissa järjestettävään koulu tustilai suuteen * Kajaanin kaupunki/pelastuslaitos ; Veera-myrsky raportti * Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntahallitus ote pöytäkirjasta Päätös * Äitienpäiväkunniamerkkien osalta tutkitaan mahdollisuutta sijaisäitien palkitsemisesta. Merkittiin tiedoksi.

27 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Talvivaaran kaivosyhtiön toiminta ja vaikutukset KHALL 206 Kunnanjohtaja Talvivaaran kaivosyhtiön tuotanto on käynnistynyt ja yhtiö on tehnyt uu sia tuotantoennätyksiä. Sa maan aikaan julkinen keskustelu toimin nasta aiheutuvis ta hai toista on jatkunut ja jo pa lisääntynyt. Kun kai voksen tuo tanto on erit täin merkittävää ja kasvaa edelleen, vaaditaan kai vok sen toi min nan seuranta-, tarkastus- ja valvontajärjestelmiltä sitä, että ne ovat kai voksen koon ja tuo tan non vo lyy min huo mioi den kaikilta osin riittävät. Kainuun ELY-kes kuk sen edus taja on käynyt esit tele mässä ympä ristö- ja tek ni sel le lautakun nalle ajanta saiset tiedot kai vok sen ympäristön ja lupa eh to jen seurannan osalta. Kaivosjohtaja Lassi Lam massaari tulee kun nan hallituksen kokoukseen ker tomaan ja kes kustele maan kai voksen toi min taan liit ty vistä ajan koh taisista asioista Kunnanjohtaja kokouksessa Ehdotus: vaatii sitä, että Talvivaaran kaivostoiminnan seuranta-, tarkastus- ja valvontajärjestel mät ovat kaikilta osin asianmukaiset ja että ELY-keskus ja muut vastuuta hot osoittavat niihin riittävät resurssit. Kuultuaan kaivosjohtaja Lassi Lammassaaren selonteon kunnanhallitus käy keskustelun asiasta ja päät tää tiivistää yhteistyötä vuorovaikutteisen tiedotustoiminnan kehittämiseksi Talvivaara Oy:n kanssa säännöllisten tapaamisten avulla. Kunnanjohtaja laatii yhtiön edustajien kanssa yhteydenpidolle soveltuvan mallin ja aikataulun. Päätös: käydyn keskustelun jälkeen yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan kokoukses sa teke män ehdotuksen. Merkittiin, että ennen päätöksentekoa kunnanhallitus oli kuullut kaivosjohta ja Las si Lammassaarta. Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin ensimmäisenä varsinaisena asiana järjestäytymisasioiden jälkeen.

28 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otteet Kainuun ELY-keskus Talvivaara Oy/Lassi Lammassaari Tekniset palvelut Taina Huttunen

29 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ SOTKAMON KUNTA MUUTOKSENHAKUOHJEET KUNNANHALLITUS Kokouspäivämäärä Pykälät OIKAISUVAATIMUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät , , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikai suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 195, Oikaisuvaatimusohjeet Tiedoksianto asianosaiselle Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Sotkamon kunnanhallitus Postiosoite: PL 24, Sotkamo Käyntiosoite: Markkinatie 1, Sotkamo Puhelin: Telekopio: Sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty mistä. Lähetetty tiedoksi kirjeellä. Sotkamo Mirja Tolonen, toimistosihteeri

30 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ VALITUSOHJEET Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallis valituksin myös asianosainen tai kunnan jäsen. Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätök sen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja valitusaika Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL OULU Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todis tettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika luettava. Valituskirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa va litusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lä hetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen vali tusajan päättymis tä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 89 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204 23.05.2011 ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 206 99 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 207 100 Opiskelija-asuntojen rakentaminen Tenetin

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 335. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 335. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 335 30.08.2011 ASIAT Otsikko Sivu 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 337 159 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 338 160 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivospiirin

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380 Kunnanhallitus 24.08.2010 ASIAT Otsikko Sivu 176 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 382 177 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 383 178 Vuoden 2010 talousarvion

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509 Kunnanhallitus 07.12.2010 ASIAT Otsikko Sivu 236 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 511 237 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 512 238 Vuoden 2011 talousarvio

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124 Kunnanhallitus 21.02.2012 ASIAT Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126 54 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 127 55 Yhteistyösopimus Vuokatti

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288 Kunnanhallitus 16.06.2009 ASIAT Otsikko Sivu 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 290 160 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 291 161 Anni-Inkeri Törmäsen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44 Kunnanhallitus 31.01.2012 ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 25 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 48 26 Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24) Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 18:30-22:00 PAIKKA Alavieskan kunnantoimiston valtuustosalli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416 Kaupunginhallitus AIKA 09.06.2014 klo 15:00-16:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot