SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 416. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ ASIAT Otsikko Sivu 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Ulkoilureitin käyttöoikeussopimuksen muuttaminen Kunnan tuen myöntäminen laajakaistahankkeelle Suostumus aiesopimuksen allekirjoittamiseksi KPK THH:n ja 424 KPK ICT:n perustamisesta 197 Talousarvion toteutuminen Lausuntopyyntö Kainuun maakunta -kuntayhtymän yhdenvertaisuussuunitelmasta Vuokatin lämpökeskuksen myynti Teollisuustontin myyminen Ylätiilitörmän asemakaava-alueelta 434 Sotkamon Lvi-Asennus Oy:lle, Jorma ja Aila Määtälle ja Sotkamon Lasi Matti Ala-Kalhunmaalle 201 Kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välinen neuvottelu Lakkautettujen koulujen myynti Katinkullan vapaa-ajan toimintoihin liittyvien majoitus- ja liiketilojen 438 rakentaminen 204 Vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman 441 valmistelu 205 Ilmoitusasiat Talvivaaran kaivosyhtiön toiminta ja vaikutukset 444

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ AIKA klo 17:00-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. poistui Kauppinen Tuomo khall. varapuhjoht. Hyvönen Timo khall.jäsen Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Salminen Marja-Terttu khall.jäsen Heikkinen Reija khall.varajäsen POISSA Korhonen Päivi khall. jäsen MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja poistui Korhonen Jouko kvalt. I varapuheenjoht. Sirviö Kari kvalt. II varapuheenjoht. Kauppinen Petri kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj.pit. ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen Tuomo Kauppinen Juhani Pieniniemi puheenjohtaja puheenjohtaja 203 pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marja-Leena Korhonen Marko Niskanen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 192 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Ehdotus Päätös Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhalli tuksen jäse nille ja muille vastaanottajille toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 193 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa. Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Korhonen ja Marko Niskanen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Ulkoilureitin käyttöoikeussopimuksen muuttaminen KHALL 194 Hallintojohtaja hyväksyi / 174 reittisopimuksen ja käyttökorvaukset käytettäväksi Opisto - Heikkilä - Rekikesti -reitillä. Vuokatin Urheiluopisto on tehnyt määräaikaiset sopimukset ja maksanut korvaukset maanomistajille saakka. Teknisen palvelualueen johtaja on esittänyt edellä esitetyn perusteella vähäisiä muutoksia sopimukseen, jotka koskevat korvausten maksamisen ajankohtaa ja sopimusten voimaantuloa. Sopimusten voimaantulo myöhentyy alkavaksi ja korvaukset maksetaan kesäkuussa 2011, viimeistään mennessä. edellytti sopimusten syntymistä syyskuun 2010 loppuun mennessä, mikä tarkoittaa sopimusten allekirjoittamista mennessä. Maanomistajille sopimusasiakirjat on lähetetty allekirjoitettavaksi vahvistettavaksi ehdotettavan muutoksen mukaisena. Kunnanjohtaja Ehdotus hyväksyy ulkoilureittien käyttöoikeussopimukseen välillä Urheiluopisto - Heikkilä - Rekikesti seuraavat muutokset: - 7 kolmannen kappaleen ensimmäinen lause: Korvaukset maksetaan sopimusten allekirjoittamisen jälkeen kesäkuussa 2011, viimeistään mennessä. - 9 kolmannen kappaleen ensimmäinen lause: Tämä sopimus tulee voimaan , kun kunta on maksanut maanomistajille reittikorvauksen, ja se on voimassa viisitoista (15) vuotta päivämäärään saakka. Sopimus tulee allekirjoittaa mennessä. Päätös hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Tekninen osasto Pentti Piirainen Jarmo Vilmi

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnan tuen myöntäminen laajakaistahankkeelle KHALL 195 Hallintojohtaja Kainuun maakunta julisti haettavaksi lain 1186/2009 mu kaisen laa ja kaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Puolangan, Sotkamon, Suo mussal men ja Vaalan kuntien alueille sijoittuville hankealueille. Hakemuk set (eli han ke-ehdotukset verkon rakentamisesta) pyydettiin klo 12:00 men nessä. Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille. Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti vuoteen 2015 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus Sotkamon kunnan hankkeesta, hakijana Kainuun Puhelinosuuskunta. Hakemus ja sen liitteet olivat hanke-ehdo tuspyynnön mukaiset. Valinta toteuttajasta perustuu Sotkamon hankealueen vertailupistemäärään. Kainuun Puhelinosuuskunta sai maksimipistemäärän, yhteensä 100 vertailupistettä, koska sitoutui tarjoamaan palveluita vähin tään 30 vuoden ajan. Sotkamon hankkeiden kokkonaiskustannusarvio on (alv0 %), jos ta Kainuun Puhelinosuuskunnan hakema julkinen tuki on yhteensä ja omarahoitusosuus Sotkamon kunnan osuus hyväksytyistä tukikelpoisista kustannuksista on enintään (8%). Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen on tehnyt viranhaltijapäätöksen ko. asiasta ja päättänyt, että Sotkamon kunnan hankealueiden to teuttaja on laa ja kaistatukilain 1186/ mukaisella valintamenettelyl lä Kainuun Pu helinosuuskunta. Kainuun maakunta -kuntayhtymä on toimittanut maakuntajohtajan päätöksen kuntaan sitä varten, että kunnanhallitus tekee päätöksen tuen myöntämisestä hankkeelle. Mikäli kunnanhallitus myöntää tuen hankkeelle, tarkempi suunnittelu tehdään ensi talvena ja varsinaiseen kaivuutyöhön päästään ensikeväänä. Kunnanjohtaja Ehdotus päättää, että Sotkamon kunta myöntää alueellaan toteutettavaan laajakaistarakentamisen mukaisen lain tarkoittamaan rakentamiseen vuoteen 2015 mennessä omana rahoituksenaan 8% tukikelpoisista kustannuksista, kuitenkin enintään

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Päätös hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kainuun Puhelinosuuskunta Kainuun maakunta -kuntayhtymä, PL 400, Kainuu Tekniset palvelut

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Suostumus aiesopimuksen allekirjoittamiseksi KPK THH:n ja KPK ICT:n perustamisesta KHALL 196 Hallintojohtaja SITRA kehittää yhteistyössä kuntatoimijoiden kanssa kuntapalvelukeskuskon septia. Kuntasektorilla voitaisiin SITRA:n mukaan saavuttaa jopa usean miljardin vuosittaiset säästöt virtaviivaistamalla prosesseja ja sirpaleisia järjestelmiä. Jos kuntien käyttämät sovellukset ja niihin liittyvät prosessit saataisiin järjestettyä optimaalisesti, resursseja voitaisiin ohjata hallinnosta hoivatyöhön ja muihin kunnan ydintoimintoihin. Kainuun maakunta -kuntayhtymä tuottaa Kainuun kunnille talous-, henkilöstöhallinto- (palkanlasken ta) sekä tietohallintopalvelut. Kuntien palvelukeskus -hankkeen tavoitteena on kehittää kuntien ja kuntayhtymien toimintaprosesse ja ja sähköistä asiointia näitä palveluita tuottavien uusien, kuntatoimijoiden sataprosenttisesti omistamien valtakunnallisten palvelukeskusten avulla. Palvelukeskuksien avulla kuntien kehitysvoimavaroja voidaan kohdistaa kuntalaisten palveluiden parantamiseen. Hankkeen alkaessa vuoden 2009 alussa tehtiin yhteistyössä yli 20 kunnan ja kuntayhtymän sekä Kuntaliiton ja valtion kanssa alustavat liiketoimintasuunnitelmat perustetta vista palvelukeskuksista. Yhteensä 157 kuntaa ja 27 kuntayhtymää si toutui kirjallisesti mukaan neu votteluihin tietohallin non (KPK ICT -palve lukeskus) sekä talous- ja henki löstöhallinnon (KPK THH -palvelukeskus) tukipalveluita tarjoavien palve lukeskusten perustami sesta ja asiakkaaksi tu lemisesta. SITRA ehdottaa kahden, sataprosentti sesti kuntien omistamien valtakunnallis ten palvelukes kusten perustamista: KPK THH -palvelukeskus tarjoaa omistajilleen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Tavoitteena on varmistaa osallistuvien kuntien tehokkaiden talous- ja henkilöstöproses sien toiminta, yhtenäisen ja laadukkaan tiedon tuottaminen kuntien menois ta ja tuloista kuntien suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Yhtiö toimii myös aktiivisena kunnallisen talous- ja henkilöstöhallinnon vaikuttajana, kehittäjänä ja koordinoijana yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. KPK ICT -palvelukeskus tarjoaa omistajilleen tietohallinnon ja tietotekniikan asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita. Yhtiö järjestää ja kehittää palveluita koordinoi malla kuntasektorin ICT-kehityshankkeita ja palvelutarpeita. Se yhdistää toimittajien tarjoamia sovelluksia ja asiantuntijuutta valmiiksi, kuntien toi mintoja hyödyntäviksi kokonaisuuksiksi, ratkaisuiksi ja palveluiksi.

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunta / kuntayhtymä voi tehdä päätöksen osallistumisestaan kumpaankin perustettavaan palvelukes kukseen erikseen. Niille kunnille ja kuntayhtymille, jotka ovat ilmoittaneet halunsa neuvotella palvelukeskusten perus tamisesta, on toimitettu yritysten perustamiseen liittyvät asiakirjat. Aiesopimuksiin mukaan liittyneistä kunnista muodostettiin kesäkuussa Kuntien palvelukeskusten val mistelukomitea, jonka keskeisenä tehtävänä ollut varmistaa perustettavien yri tysten käynnistyminen. Elokuun 2010 loppuun mennessä Kuntien ICT -palvelukeskuksen perustamiseen myönteisesti suhtau tuneita kuntatoimijoita on 105, joiden asukasmäärä edustaa 35,1 % Suomen väestöstä. Vastaava määrä Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu keskukseen myönteisesti suhtautuvia on 67 ja 18,5 %. Henkilöstöhallinnon palveluita tarjoavan KPK THH -yrityksen sekä tietohallinnon ja tietotekniikan asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita tarjoavan KPK ICT -yri tyksen perustamistilaisuus on pidetty Kuntamarkki noi den yhteydessä Kuntatalolla Helsingissä. Kokouksessaan / 36 kunnanhallitus on antanut Kainuun maakunta -kuntayhtymälle valtuudet neuvotella palvelukeskuksista. Kainuun maakunta -kuntayhtymä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ( 138). Maakuntajoh tajan esitti, että maakuntahallitus oikeuttaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemen allekirjoittamaan aiesopimukset Sitran ehdotuksen mukaisesti ja että maa kuntahallitus nimeää edustajakseen valmistelukomiteaan hallintojohtaja Ka levi Yliniemen ja talousjohtaja Asta Tolosen. Maakuntajohtajan muutetun päätösesityksen mukaan asia palautettiin jatkovalmisteluun. Ehdotus etenemisestä Kainuun maakunnan ja kansallisen KPK:n yhteistyöstä oli seuraava: - Kajaanin kaupunki ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä alle kirjoittavat aiesopimukset KPK TTH:n ja KPK ICT:n perustamisesta - viitaten SITRA:n kuntatoimijoille lähettämään palvelukeskusten pe rustamisehdotukseen aiesopimus ilmaisee osapuolten vilpit tömän tarkoituksen yhtiön perustamiseen, mutta ei luo osa puo lille velvolli suutta sen toteuttamiseen

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ SITRA tukee aiesopimuksen allekirjoittaneiden kuntatoimijoiden kanssa valmistelukomiteoiden ohjauksessa tehtävää suunnit telutyötä, jossa mm. täsmennetään KPK-yhtiöihin liittymisen kriteerit, periaatteet ja hyödyt - Kajaanin kaupunki ja/tai Kainuun maakunta -kuntayhtymä osallistuvat KPK-yhtiöiden perustamisen valmistelukomiteaan - valmistelukomiteoiden tavoitteena on saattaa loppuun perustamisasiakirjat kuntatoimijoiden tahdon mukaisesti ja varmistaa yhtiöiden ripeä käynnistyminen - kesälomakauden jälkeen käynnistetään liittymissuunnittelu, jonka aikana selvitetään KPK-yhtiöiden omistajuuteen ( men nessä) ja keskusteltuun alihankintajärjestelyyn liittyvät kysy mykset. - mikä on paras vaihtoehto KPK THH:n omistajuuden osalta mm. hankintalainsäädäntö huomioiden? - miten KPK TTH:n ja Kainuun palvelutuotannon yhteistyö toteutetaan? - onko Kainuun hyödyllistä ja/tai tarpeellista tulla KPK ICT:n omistajaksi? KPK-yhtiöiden omistajuus Kainuun osalta: - KPK THH:n omistajuuden osalta vaikuttaisi parhaalta vaihtoehdolta se, et tä Kajaanin kaupunki ja mer kitsee asiakaslukunsa mukaisen määrän ja maa kunta -kuntayhtymä yh den KPK THH Oy:n osakkeen - Kajaanin kaupunki ja maakunta -kuntayhtymä pääsevät vaikuttamaan KPK TTH:n toimintaan omis tajaohjauksen kautta (ml. alihan kintoihin liit tyvät linjaukset/päätökset) - Muut Kainuun kunnat eivät ole allekirjoittaneet SITRA:n neu vot telusitou musta ja ovat mukana mah dollisessa yhteistyössä ai noastaan Kainuun maa kunta -kuntayhtymän kautta - Kainuu pääsee osallistumaan KPK THH:n prosessi- yms. kehitystyöhön

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kainuun maakunta -kuntayhtymä pystyy ottamaan KPK THH:n kautta in-house-toimijana uusia asiakkaita ja vahvistamaan toimin tansa kustannus tehokkuutta myös nykyi sille asiakkailleen - KPK THH:n alihankkijana/tuottajana Kainuun maakunta -kuntayhtymä on kaikkien potentiaalisten asiak kaiden omistajaohjauksessa - Kainuu pystyy tuottamaan KPK THH:lle hyödyllistä osaamista ja koke musta sekä valmiita prosesse ja hajautetulla mallilla toimivasta palvelukes kuksesta ja THH-palvelujen tuottamisesta SAP-ym päristössä - Kainuu tuntee talous- ja henkilöstöhallinnon tarpeet ja haasteet myös pie nissä kunnissa, joita on tu lossa KPK THH:n - KPK ICT:n osalta omistajuuden hyödyt selvitetään liittymissuunnittelun aikana - SAP-lisenssit voisivat siirtyä yhteisen sopimuksen ja toimittajahallinnan piiriin meneillään olevien neuvottelujen tuloksena - KPK ICT voisi toimia integraatioväylänä SAP:n ja muiden sovellusten kesken. Kunnanjohtaja Ehdotus SITRA:n rahoitus, jolla on toteutettu alueellisia esiselvityksiä eli hyötyanalyyseja, on loppumassa lokakuun puolessa välissä. Tämän jälkeen asian valmistelua jatkavat Kuntamarkkinoiden yhteydessä perustettavat yhtiöt. Yhtiöiden ja niiden osakkaiksi tulleet kunnat jatkavat yhtiötyöskentelyn valmistelua keskenään. päättää antaa suostumuksen Kainuun maakunta -kuntayhtymälle siihen, että kuntayhtymä voi tehdä aiesopimuksen KPK ICT:n sekä KPK THH:n perustamisesta. Neuvotteluvaltuutus ei mahdollista sitä, että Kainuun maakunta -kuntayhtmä luovuttaisi yhteistoimintasopimuksen mukaisen palvelutuotannon KPK-yhtiöille. Päätös Otteet hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400, Kainuu

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Talousarvion toteutuminen KHALL 197 Kunnankamreeri Talousarvion toteutuminen aj on ulkoisten erien mukaan ol lut seuraava: Talousarvio+ Toteutu minen Käyttöaste muutokset Käyttötalous % Menot , ,01 64,9 Tulot , ,67 77,6 Netto , ,34 63,9 Investoinnit Menot , ,64 40,8 Tulot , ,34 78,2 Netto , ,75 34,1 Käyttötalousmenojen käyttöaste on 64,9 %, tulojen 77,6 % ja netto 63,9 %. Jaksotetun budjetin mu kaan käyttömenojen ja tulojen käyttöaste saa olla 66,7 %. Menojen käyttö aste pitää tässä vaiheessa olla alle jaksotetun budjetin, koska loppuvuodesta maksetaan menoja suhteellisesti enemmän kuin alkuvuonna. Käyttötaloustulojen myyntituotot ja muut tuotot ovat edellä jaksotettua budjettia. Vesilaskutus sisältää myös syyskuun erät. Muiden tuottojen toteutuma sisältää käyttöomaisuu den myyntivoittoja ,93 euroa. Viime vuoden vastaavan ajankohdan luku oli ,51 euroa. Lisäksi muissa tuotoissa jaksotettua budjettia pa rempi tulokertymä johtuu mm. vuokrien laskutuksen etupainotteisuudesta. Maksutuotot sekä tuet ja avustukset ovat hieman jäljessä jaksotettua budjet tia. Toteutuma ei sisällä sisäisiä eriä, joiden pääasiallinen kirjaaminen ta pahtuu kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Käyttötalousnettoon (=toimintakat teeseen) asialla ei ole vaikutusta. Investointimenojen ja tulojen käyttöasteet ovat jäljessä jaksotettua budjettia. Investointitulojen kerty mä ei sisällä käyttöomaisuuden myyntivoittoja, koska ne kirjataan käyttöta louteen tuloksi. Rahoituksen menot ja tulokertymä käyvät ilmi liitteenä olevasta tuloslaskelmasta. Verotuotot ovat edellä jaksotettua budjettia, mutta marras-joulukuun tilitykset tasoittavat kertymän. Valtionosuudet ovat jaksotetun budjetin mukaiset. Korkotuotot ja -kulut ovat jäljessä jaksotettua budjettia. Muiden rahoitustuottojen jakso tettua budjettia suurempi kertymä johtuu Kainuun Energia Oy:n osinkotu losta ( ,10 ).

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Vuosikate 1,7 milj. euroa on edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,8 milj. euroa parempi verotulojen, laskutusten etupainotteisuuden ja menojen budjetoitua alhai semman käyttöasteen vuoksi. Lopputulosta arvioitaessa on otettava huomi oon mm. palkkamäärärahojen ja päivähoidon määrärahojen riittävyys ja marraskuun verotulojen takaisin perintä. On otet tava huomioon myös se, et tä oheinen tuloslaskelma on otettu kirjanpidosta suoraan kassaperus teisesti, mutta tilinpäätös laaditaan suoriteperus teisesti. Henkilöstökuluissa palkka menot alittavat jaksotetun talousarvion, vaikka lomarahat on makset tu elo kuussa. Valtuuston muuttaman talousar vion vuo sikate (-0,92 milj. eu roa) voi olla tilinpäätöksessä talousarviota pa rempi, mutta kokonaistulos alijää mäinen. Toimialajohtajien antamat selvitykset talousarvion toteutumisesta sekä yhteenveto ovat erillisliitteenä, samoin kuin on kassaperusteinen tuloslas kelma ja toimialojen tuloslaskel mat. Kunnanjohtaja Ehdotus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta tietoonsa saatetuksi. Päätös hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Irene Toppinen Taloustoimisto Tekniset palvelut Sivistyspalvelut Hallintopalvelut

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Lausuntopyyntö Kainuun maakunta -kuntayhtymän yhdenvertaisuussuunitelmasta KHALL 198 Henkilöstöpäällikkö Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää lausuntoa esityksestä Kainuun maakunta -kuntayhtymän yhdenvertaisuussuunitelmaksi. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa julkisoikeudelliset yhteisöt laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelma tulee laatia siinä laajuudessa, kuin kunkin viranomaiset toiminnan luonne sitä vaatii. Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on tarjota henkilöstölle ja palveluiden käyttäjille keinoja tunnistaa yhdenvertaisuuden kannalta kriittisiä toimintoja ja mahdollisuuksia arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista näissä tilanteissa. Suunnitelma ohjeistaa tunnistamaan etnisen alkuperän, uskonnon, aatteen tai vakaumuksen, iän, sukupuolen, perhetaustan, koulutuksen, terveydentilan, riippuvuuden tai muun erityisen syyn perusteella tapahtuvan negatiivisen syrjinnän ja neuvoo, kuinka syrjintää kokeneen tulee menetellä. Suunnitelmaa tullaan soveltamaan Kainuun maakunta kuntayhtymän kaikessa toiminnassa. Yhdenvertaisuussuunnitelma erillisenä liitteenä. Kunnanjohtaja Ehdotus Päätös Sotkamon kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa esityksestä Kainuun maakunta kuntayhtymän yhdenvertaisuussuunnitelmaksi. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kainuun maakunta -kuntayhtymä, PL 400, Kajaani Kaija Luukkainen

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Vuokatin lämpökeskuksen myynti KHALL 222 tekninen johtaja Sotkamon kunta omistaa Vuokatin sahan alueella olevan kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen. Kunnan omistama lämpökeskus jää toi min nas ta pois, kos ka Vapo Oy:lle valmistuu samalle alueelle uusi lämpökeskus loka kuun lop puun mennessä. Kunnan omistama vuonna 1995 rakennettu 1,5 MW:n KPA-lämpökeskus si jaitsee Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ltä ( nykyisin UPM-10) vuokratulla maa-alueel la. Kunnan omistama kattilan tehot eivät riitä tällä hetkellä Vuokatin alueen kasvaneeseen kaukolämpötarpeeseen, joten Vapo Oy raken taa 7,0 MW:n te hoi sen KPA- lämpökeskuksen alueelle. Kunnan omistaman KPA- lämpökeskus on kaikilta osin toiminta kuntoinen ja sen siirtäminen toiseen paikkaan on sen elementti- rakennustavan vuoksi täysin mahdollista. Kunnan tekninen toimiala on selvitellyt lämpökeskuksen myyntiä. Myyntimarkkinat tämän tyyppiselle käytetylle ja pois siirrettävälle laitokselle eivät ole kovin laajat. Kunta on arvioittanut lämpökeskuksen myynti hin nan lämpökes kuksen aikoinaan toimittaneen ja tänä päivänä edelleen vas taa vis sa teh tä vissä olevan yrityksen kanssa. Sotkamon kunnassa on valmisteltu myyntisopimus, jolla kunta antaa lämpökeskusten myyntitoiminnassa olevalle yritykselle oikeuden myydä kunnan omis ta ma Vuo ka tin kiin teän polttoaineen 1,5 MW:n kattilalaitos poissiirret täväk si kaikkine siihen kiin teästi kuulu vine laitteineen ja rakennuksineen lukuun ottamatta va lettuja pe rustuk sia. Myyntisopimus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh , tai Ehdotus kunnanjohtaja päättää tehdä oheisen liitteen mukaisen Vuokatin lämpökeskusta koskevan välityssopimuksen. Päätös hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otteet Vevesa Oy, Harri Lahti, Rinnetie 3, Espoo Tekninen johtaja Pentti Piirainen KHALL 199 Kokouksessa Tekninen johtaja Vevesa Oy/toimitusjohtaja Harri Lahti on tehnyt ostotarjouksen Vuokatin KPA- kattilasta. Yritys tarjoaa Sotkamon kunnalle (0% alv) kattilalaitoksesta purkamisesta ja poisviennistä. Maksuehto 14 pv netto. Laitos sisältää leijupeti-kattilalaitoksen rakennuksineen, teho 1,5 MW, 10 bar, 140 ast. C, rakennettu v. 1995, valmistaja Putkimaa Oy. Lisäksi laitos si säl tää mm:ssa polttoaineen vastaanottoaseman tankopurkaimilla, ko lakul jetti men kattilahuoneeseen seuloineen, syöttöruuvin, sulkusyöttimen, luvon, multisyklonin, valvomohuoneen (Siemensin ohjelma), itsekantavan savi pii pun 20 m. Kiertovesipumput eivät kuulu kauppaan. Purkutyöt eivät käsitä polttoainesiilon betonirakenteita ja lämpölaitoksen pohjaa Laitos pyritään purkamaan vielä tämän vuoden aikana, mutta jos jotain estei tä tulee sovitaan purkutyön aikataulu myöhemmin. Tilojen lämmityksestä vastaa kunta saakka ja sen jälkeen Vevesa Oy tarvittaessa saakka. Yritys kertoo tarjonneensa tehdyn välityssopimuksen perusteella laitosta useille käyttäjille. Kiinnostusta kattilalaitokseen on ollut, mutta vä li tys so pimuk sen mukainen kauppahinta on ollut liian korkea. Kattilalaitoksen tasearvo kunnan kirjanpidossa on 0 euroa, joten se on poistet tu kokonaan. Tilojen lämmitys- ja sähkökulut ovat viime syksystä lähtien ol leet kes kimäärin 600 euroa kuukaudessa. Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Pentti Piirainen, puh tai Kunnanjohtaja kokouksessa Ehdotus Sotkamon kunta ei myy ostotarjouksen perusteella Vuokatin KPA- kattilaa Ve ve sa Oy.lle, Rin ne tie 3, Espoo, eurolla (alv. 0 %). Maksueh to 14 pv.

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Päätös hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Tekninen osasto Pentti Piirainen

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Teollisuustontin myyminen Ylätiilitörmän asemakaava-alueelta Sotkamon Lvi-Asennus Oy:lle, Jorma ja Aila Määtälle ja Sotkamon Lasi Matti Ala-Kalhunmaalle KHALL 200 Toimistopäällikkö Ylätiilitörmän korttelin TY 705 neljästä rakennuspaikasta on myyty ja rakennuttu kolme. Vapaana olevaa rakennuspaikkaa ovat tiedustelleet Jorma Määttä ja Sotkamon Lvi-Asennus Oy/Pertti Sirviö. Molemmilla yrittäjillä on li sä ra ken ta mistarpeita ja lisäalueella saataisiin parannettua tonttien raken net ta vuut ta ja liikennejärjestelyjä. Korttelissa toimivien yrittäjien kanssa on neuvoteltu rakentamattoman n m2 rakennuspaikan jakamisesta kaavoittajan ehdottaman jaon perusteella, jota on tarkennettu Jorma Määtän ja Sotkamon Lvi-Asennus Oy:n eh dotuksen mukaan. Rakennuspaikka on sovittu jaettavaksi seuraavasti: -Jorma ja Aila Määttä, os. Itävaarantie 57, Sotkamo, n. 800 m2 -Sotkamon Lvi-Asennus Oy, Päivärinteentie 3, Sotkamo, n. 800 m2 -Sotkamon Lasi Matti Ala-Kalhunmaa, os. Tuottajantie 2, Sotkamo, n. 150 m2 Tuottajantien vastakkaisella puolella olevalta alueelta on kunta myynyt vuonna 2009 teol li suustontteja 3,00 /m2 hinnasta, joka so veltuu myös myytäes sä kortte lin TY 705 tontteja. Kunnanjohtaja Ehdotus päättää myydä Ylätiilitörmän korttelin TY 705 vapaan rakennuspaikan lii tekartan rajauksen mukaisesti: Jorma ja Aila Määtälle myydään n. 800 m2 määräala Sotkamon kunnan Ylisotkamon kylän Tasanen RN:o 1:646 -tilasta kahdentuhannen neljän sa dan (2.400) euron kauppahinnasta. Sotkamon Lvi-Asennus Oy:lle myydään n. 800 m2:n määräala Sotkamon kunnan Ylisotkamon kylän Tasanan RN:o 1:646 -tilasta kahdentuhannen neljänsadan (2.400) euron kauppahinnasta. Sotkamon Lasi Matti Ala-Kalhunmaalle n. 150 m2 määräala Sotkamon kunnan Ylisotkamon kylän Tasanen RN:o 1:646 -tilasta neljänsadanviidenkymmenen (450) euron kauppahinnasta.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Päätös hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Jorma ja Aila Määttä, Itävaarantie 57, Sotkamo Sotkamon Lvi-Asennus Oy, Päivärinteentie 3, Sotkamo Sotkamon Lasi Matti Ala-Kalhunmaa, Tuottajantie 2, Sotkamo Päivi Huotari

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välinen neuvottelu KHALL 201 Hallintojohtaja Toukokuussa käydyssä kuntien ja maakunnan neuvottelussa sovittiin, että lokakuussa käydään neuvottelu mm. maakunnan lopullisesta rahoitusosuudesta vuodelle Neuvottelu käydään Maakunnan rahoitusosuuden vahvistamisen lisäksi käsitellään maakunnan taloustilanne ja vanhan alijäämän kattaminen. Kunnanjohtaja Ehdotus Esityslista ja muu kokousaineisto on erillisenä liitteenä. valitsee kuntien ja maakunnan väliseen neuvotteluun Sotkamon kunnan edustajiksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anne Lukkarin, kunnanvaltuuston 1. vpj Jouko Korhosen, kunnanvaltuuston 2. vpj. Kari Sirviön, kunnanhallituksen puheenjohtaja Aimo Korhosen ja varapuheenjoh taja Tuomo Kauppisen sekä kunnanjohtaja Petri Kauppisen ja kunnankam reeri Irene Toppisen. käy evästyskeskustelun kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän neuvotteluja varten. Päätös hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Anne Lukkari, Vesalantie 7, Sotkamo Jouko Korhonen, Kotipolku 2, Sotkamo Kari Sirviö, Harakankuja 14 B 4, Sotkamo Aimo Korhonen, Haapalanlahdentie 2A, Sotkamo Tuomo Kaupppinen, Lillintie 41, Sotkamo Petri Kauppinen Irene Toppinen Kainuun maakunta -kuntayhtymä, PL 400, Kainuu

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Lakkautettujen koulujen myynti KHALL 202 Hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on viime vuoden joulukuun kokouksessaan lak kauttanut Tipasojan, Sapsokosken ja Tuhkakylän koulut. Koulujen lakkauttamispäätöksistä on valitettu ja valitukset ovat käsiteltävinä Oulun hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeus ei ole asettanut koulujen lakkauttamispäätöksille valituksissa pyydettyä täytäntöönpanokieltoa. Viime vuosina käytäntönä on ollut se, että lakkautettu koulu on myyty kylätoimikunnalle tai kyläyhdistykselle kyläläisten käyttöön. Hinta on voinut olla muodollinen, kun myynnin lähtökohtana on ollut se, että kylä huolehtii jatkossa koulun ylläpito- ja korjauskustannuksista. Suoraa myyntiä kyläyhdistyksille tai kylä toimikunnille voi perustelle myös sillä, että koulura kennus tulee kaikkien kyläläisten yhteiseen käyttöön esim. tapahtuma-, harrastus- ja ko koontu mistiloiksi. Mikäli koulu myydään yksityiselle henkilölle, yritykselle tai muulle yhdistykselle kuin kylätoimikunnalle tai kyläyhdistykselle, se tu lee rajatun käyttäjäkunnan käyttöön, ja tällaisessa tilanteessa on tarkoituk sen mukaisinta myydä koulut avoimella tarjouskilpailulla. Kunnanjohtaja Ehdotus päättää tiedustella Tipasojan, Sapsokosken ja Tuhkakylän kyläyhdistysten halukkuutta omien alueidensa lakkautettujen koulujen ostamiseen ja jättämään kunnanhallitukselle ehdotuksensa ostohinnasta. Samalla kyläyhdistysten on annettava sitoumus koulurakennusten ylläpito- ja korjauskustannusten vastaamisesta omalla kustannuksellaan. Mikäli kyläyhdistykset eivät ole kiinnostuneita hankkimaan koulurakennusta omistukseensa, kyseinen koulu/koulut tarjotaan ostettavaksi avoimella tarjouskilpailulla. Päätös hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Tekniset palvelut Sivistyspalvelut Hannu Tervonen Mika Kilpeläinen Jari Korhonen

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Katinkullan vapaa-ajan toimintoihin liittyvien majoitus- ja liiketilojen rakentaminen KHALL 203 Kunnanjohtaja Katinkullan majoitus- ja liiketilojen raken ta mis han ket ta on vie ty eteen päin kunnanhallituksen aikaisemmissa keskus te luis sa esiin tullei den päätösten ja linjausten mukaisesti. Valmistelun etenemisen myötä hanke on olennaisesti muuttunut toteutustavaltaan ja -malliltaan. Hankkeella on olen nai nen mer ki tys Vuo ka tin ja Ka tin kul lan mat kai lu alu een toi min ta ym pä ristön kehit tä mi sessä. Han ke toi mii vi puna Katinkullan matkailualu een seu raavil le in ves toinneil le, jotka on ko ko nais määrältään arvioitu 30 M :n suu ruisik si. Hank keen vä littömät ja vä lilli set työllistävät vaikutukset Sotkamon alu eelle ovat myös merkittä vät. Hank keella rakennettaisiin lii kera ken nus, jon ka ko ko naisbrut toala on 2220 brm2. Hanke muodostuu kahdesta kokonaisuudesta siten, että ensimmäiseen kerrokseen tu li si ravintola sekä golf-toimintoja palvelevat caddy master- ja proshop- toiminnot. Kak si ylintä kerrosta tuli si majoitustoimintakäyttöön. Hanke muodostuu kahdesta erillisestä kiinteistöyhtiöstä. Sot ka mon kun ta rakennuttaisi alimmaiseen ker rok seen si joit tu vat yritystilat omistamansa perustettavan kiin teis tö yh tiön lu kuun. Alimmaisen kerroksen yritystilojen ra kentamiseksi hae taan 35 %:n in ves toin titukea Kai nuun ELY-kes kuk selta. Kaksi ylin tä ker ros ta kuu lui sivat Ho liday Club Resorts Oy:n omis tuk seen. Omis tusra ken teesta joh tuen ylim mät kerrokset kuuluvat suur yri tysten tuen pii riin, jo ka on mak simissaan 15 % ra kenta mis kus tan nuk sista. Ylimpien ker rosten to teut ta mi seksi Ho li day Club Re sorts Oy jättää oman ha ke muksensa Kai nuun ELY-kes kuksel le. Neuvottelut hankkeen toteutuksesta on käyty Kainuun ELY-keskuksen kans sa. Muu tarvittava ulkopuolinen rahoitus kilpailutetaan raha lai tos ten kesken. Kainuun ELY-keskus pi tää han ketta tämän mallin mukaisena toteuttamis- ja ra hoi tus kel poi sena. Hankehakemuksen tarkentamiseksi hankkeen kilpailutus toteutettiin KVR-urak ka na. Tarjoukset saatiin kahdelta rakennusliikkeeltä. Valmistelusta ovat vastan neet tekninen johtaja Pentti Piirainen ja kiinteistömestari Harri Hyvönen. Koko rakennuksen rakentamiskustannukset ovat tar jous ten pe rus teel la noin 4,37 M, josta alakerran osuus euroa. Seuraavassa on esitetty alakerran osalta kus tannusarvio ja rahoitus suun nitel ma han kehakemuksen jättämisen perusteek si.

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Rakennusteknilliset työt Alakerta 1300 kem Piha- ja pysäköintialueet Vesi- ja viemäriliittymä Sähköliittymä 50 kw Kaukolämpö Rakennuttaminen Yhteensä Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Rahoitussuunnitelma: ELY-keskus 35 % Rahoituslaitos Vuokraennakot Osakepääoma Yhteensä Ra hoi tus pää tökset ra hoi tus lai tok sil ta pyy de tään si ten, että ra kennet tava kiin teistö toimii jat kossa va kuu tena ei kä kun nan ta kausta enää raken nushank keen lop putar kas tuksen jäl keen tar vit taisi. Las kennalli sesti 2,8 M :n kiin teistön ar vo riit tää 70 %:n va kuusar vol la 1,96 M :n ul kopuo li seen rahoituk seen, mi kä vas taa kunnan osuuden osalta hankkeessa rahoi tus laitosten ja kun nan rahoitusosuutta. Kuitenkin kunnan mahdollinen takaus alentai si mark ki naehtoisen rahan hintaa. Hankkeen aikataulu Hanke saatettaisiin lop puun men nes sä. Hankkeen toteuttaminen tämän mallin mukaisena edellyttää kunnanvaltuustolta päätöksiä osakepääoman osalta sekä rakentamisajan rahoituksen järjestämisestä. Kunnanjohtaja Ehdotus päättää 1. kumoaa aikaisemman hanketta koskevan päätöksensä (KH ) 2. jatkaa hankkeen valmistelua tässä esitetyn mallin mukaisesti 3. jättää han ke ha ke muk sen ELY-kes kuk sel le täs sä esi te tyn mal lin mukaisena 4. valmistella hankkeen toteuttamisen edellyttämät sopimukset ennen lo pul lista pää tös tä 5. pyytää pe rus tet ta van kiin teis tö yh tiön lukuun rahoituslaitoksilta tarjoukset liit teenä ole van ra hoi tuslas kelman mukaisesta rahoituksesta.

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Päätös yksimielisesti käydyn keskustelun jälkeen hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä pykälä päätettiin yksimielisesti käsitellä ennen pykälää 204. Merkittiin, että puheenjohtaja Aimo Korhosen ilmoitettua olevansa esteellinen ja poistuttua kokouksesta, puhetta tämän pykälän ajan johti varapuheen johtaja Tuomo Kauppinen. Otteet Holiday Club Resorts Oy Pentti Piirainen Harri Hyvönen

25 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu KHALL 204 Hallintojohtaja vastaa kuntalain 23 :n mukaan muun muassa kunnan taloudenhoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta. Kunnanhallituksella on päävastuu talousarvion valmistelussa. Sotkamon kunnan toiminnanohjausjärjestelmä korostaa muutoinkin kunnanhallituksen vastuuta toi min tojen ohjauksessa. Talousarvion valmisteluun kuuluu se, että kunnanhallitus hyväksyy kehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Kunnan talouspalvelujen tehtävä on valmistella laadintaohjeet kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Talousarvion 2011 ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet ovat erillisenä liitteenä. Laadintaohjeet on toimitettu hallintokunnille Menojen osalta olennaista on se, että vuoden 2011 talousarviossa palkkoihin odo te taan n. 2 %:n ko ro tuk sia vuo den 2011 elokuun tasoon verrattuna. Talousarvio on laadittava siten, että palvelualueen nettomenojen kasvu on 0 % vuodesta Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi henkilöstömenojen kasvu on katettava toimintaa tehostamalla tai muista kohteista säästämällä. Kunnanjohtaja Ehdotus Päätös hyväksyy vuoden 2011 talousarvion laadintaohjeet ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet oheisen erillisen liitteen mukaisesti. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä pykälä päätettiin yksimielisesti käsitellä ennen pykälää 203. Otteet Irene Toppinen Tekniset palvelut Sivistyspalvelut Hallintopalvelut

26 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Ilmoitusasiat KHALL 205 Kunnanjohtaja Ehdotus merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat; * Kuntaliitto Tiedote Joukkoliikenteen lipputuet tulevaisuudessa Yleiskirje 17/80/2010 Julkista valtaa sisältävien lääkärin tehtävien hoitaminen kunnallisessa terveydenhuollossa * Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ; Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle 2011 * Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; Kainuun työllisyyskatsaus elokuu 2010 Työttömyys painui jyrkästi alas elokuussa * Suomen nuorisovaltuustojen liitto ja Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kutsu klo Kajaanissa järjestettävään koulu tustilai suuteen * Kajaanin kaupunki/pelastuslaitos ; Veera-myrsky raportti * Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntahallitus ote pöytäkirjasta Päätös * Äitienpäiväkunniamerkkien osalta tutkitaan mahdollisuutta sijaisäitien palkitsemisesta. Merkittiin tiedoksi.

27 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Talvivaaran kaivosyhtiön toiminta ja vaikutukset KHALL 206 Kunnanjohtaja Talvivaaran kaivosyhtiön tuotanto on käynnistynyt ja yhtiö on tehnyt uu sia tuotantoennätyksiä. Sa maan aikaan julkinen keskustelu toimin nasta aiheutuvis ta hai toista on jatkunut ja jo pa lisääntynyt. Kun kai voksen tuo tanto on erit täin merkittävää ja kasvaa edelleen, vaaditaan kai vok sen toi min nan seuranta-, tarkastus- ja valvontajärjestelmiltä sitä, että ne ovat kai voksen koon ja tuo tan non vo lyy min huo mioi den kaikilta osin riittävät. Kainuun ELY-kes kuk sen edus taja on käynyt esit tele mässä ympä ristö- ja tek ni sel le lautakun nalle ajanta saiset tiedot kai vok sen ympäristön ja lupa eh to jen seurannan osalta. Kaivosjohtaja Lassi Lam massaari tulee kun nan hallituksen kokoukseen ker tomaan ja kes kustele maan kai voksen toi min taan liit ty vistä ajan koh taisista asioista Kunnanjohtaja kokouksessa Ehdotus: vaatii sitä, että Talvivaaran kaivostoiminnan seuranta-, tarkastus- ja valvontajärjestel mät ovat kaikilta osin asianmukaiset ja että ELY-keskus ja muut vastuuta hot osoittavat niihin riittävät resurssit. Kuultuaan kaivosjohtaja Lassi Lammassaaren selonteon kunnanhallitus käy keskustelun asiasta ja päät tää tiivistää yhteistyötä vuorovaikutteisen tiedotustoiminnan kehittämiseksi Talvivaara Oy:n kanssa säännöllisten tapaamisten avulla. Kunnanjohtaja laatii yhtiön edustajien kanssa yhteydenpidolle soveltuvan mallin ja aikataulun. Päätös: käydyn keskustelun jälkeen yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan kokoukses sa teke män ehdotuksen. Merkittiin, että ennen päätöksentekoa kunnanhallitus oli kuullut kaivosjohta ja Las si Lammassaarta. Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin ensimmäisenä varsinaisena asiana järjestäytymisasioiden jälkeen.

28 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otteet Kainuun ELY-keskus Talvivaara Oy/Lassi Lammassaari Tekniset palvelut Taina Huttunen

29 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ SOTKAMON KUNTA MUUTOKSENHAKUOHJEET KUNNANHALLITUS Kokouspäivämäärä Pykälät OIKAISUVAATIMUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät , , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikai suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 195, Oikaisuvaatimusohjeet Tiedoksianto asianosaiselle Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Sotkamon kunnanhallitus Postiosoite: PL 24, Sotkamo Käyntiosoite: Markkinatie 1, Sotkamo Puhelin: Telekopio: Sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty mistä. Lähetetty tiedoksi kirjeellä. Sotkamo Mirja Tolonen, toimistosihteeri

30 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ VALITUSOHJEET Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallis valituksin myös asianosainen tai kunnan jäsen. Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätök sen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja valitusaika Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL OULU Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todis tettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika luettava. Valituskirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa va litusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lä hetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen vali tusajan päättymis tä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 89 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 52 Vapaa-aikalautakunta Aika 24.11.2016 klo 18:00-18:23 Paikka Kunnatalo / alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot