Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 40 Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/2010 74. Otsikko Sivu 40 Ohjausryhmän kokouksen 3.6.2010 pöytäkirjan tarkastaminen"

Transkriptio

1 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AIKA klo 17:00-19:10 PAIKKA Maskun kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Perusturvakuntayhtymä Akselin palvelutasosuunnitelma Kuntayhtymän logo Akselin www-sivut Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppasen koulutushakemus Muut mahdolliset asiat 87

2 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hietanen Aila jäsen Hillgren Olavi jäsen Rautalin Outi jäsen Runola Jari jäsen Vanhanen Juha puheenjohtaja Eura Sonja jäsen Heikkilä Jouko varapuheenjohtaja Mäkelä Kari varajäsen (Saastamoinen) poistui klo 19:05 45 käsittelyn aikana Lumiainen Jyrki Nousiaisten kunnanjohtaja Österberg Seija Mynämäen kunnanjohtaja Kärkkäinen Marja sihteeri Olenius Jaakko Maskun kehitysjohtaja kj Rauli Lumion varajäsen Pettersson Marita Mynämäen perusturvajohtaja Kaituri Heli Mynämäen ylilääkäri Hassinen-Laine Tuija Maskun perusturvajohtaja Mäkinen Esa Masku tk ylilääkäri Tolppanen Timo POISSA Myllymäki Pekka jäsen Saastamoinen Merja jäsen Hietanen Esa varajäsen (Hietanen) Lehtilä Jaana varajäsen (Hillgren) Kalleinen Jouni varajäsen (Rautalin) Mäki-Turja-Grönroos Riitta varajäsen (Runola) Luotonen-Virtala Minna varajäsen (Myllymäki) Ali-Sippola Vesa varajäsen (Vanhanen) Penttinen Alpo varajäsen (Eura) Lempiäinen Minna varajäsen (Heikkilä) Lumio Rauli Maskun kunnanjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Juha Vanhanen puheenjohtaja Marja Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa ja 41 :n osalta heti kokouksessa

3 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävillä kunnanviraston hallinto-osastolla Marja Kärkkäinen hallintojohtaja

4 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 40 Ohjausryhmä tarkastaa kokouksen pöytäkirjan. Ohjausryhmä tarkasti ja hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

5 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Perusturvakuntayhtymä Akselin palvelutasosuunnitelma 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ (kj Österberg): Perusturva- /sosiaalijohtajien ja ylilääkärien työryhmä on yhdessä muun henkilökunnan kanssa valmistellut ensimmäistä pavelutasosuunni telmaa vuo sille Valmistelussa on otettu huomioon aiesopimuksessa ja perussopimuksessa yhteistoiminta-alueelle asetut tavoitteet. Palvelutasosuunnitelma on tarkoitus saada mahdollisimman pian jäsenkuntien käsittelyyn, koska sen pohjalta aloitetaan hen ki lös tö organi saa tion, kuntakohtaisten vuosisopimusten ja ta lous ar vion valmistelu. Esityslistan mukana toimitetaan ensimmäinen luonnos valmistelussa olevasta palvelutasosuunnitelmasta. Valmistelevat viranhaltijat ovat kokouksessa esitelemässä luonnosta. Ohjausryhmä tutustuu vuosille valmisteltuun palvelutasosunnitelmaan ja antaa ohjeet jatkovalmistelua varten. Ohjausryhmä keskusteli asiasta ja antoi palvelutasosuunnitelman jatkovalmisteluohjeeksi, että palvelut määritellään kolmen palvelulinjan eli 1) lasten ja nuorten palvelut, 2) työikäisten palvelut ja 3) ikäihmisten palvelut mukaan. Toiminnalle on asetettava selkeät tavoitteet ja niissä on huomioitava aiesopimuksessa hyväksytyt tavoitteet ja periaatteet. Pal velutasosuunnitelma viedään kunnanvaltuustojen käsit te lyyn elo kuussa. AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Maskun ktt ky:n ylilääkäri Esa Mäkinen, Maskun perusturvajohtaja Tuija Hassinen-Laine, Mynämäen ylilääkäri Heli Kaituri ja Nousiaisten sosiaalijohtaja Anneli Hallman olivat kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Palvelutasosuunnitelma on jatkovalmisteltu edellisen ohjaus ryh män ko kouk sessa an netun ohjeistuksen pohjalta. Timo Tolppa nen sekä työryh män jä senet ovat esittelemässä palvelutasosuunni telma luon-

6 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ nosta. Ohjausryhmän pitää aikataulusyistä antaa esitys palvelutasosuunnitelmasta kun nille ke sä kuun aikana, jotta asia saadaan käsiteltyä kun tien val tuustoissa elo kuussa Palvelutasosuunnitelma (versio ) lähetetään esityslistan mu ka na. Ohjausryhmä tutustuu palvelutasosuunnitelmaluonnokseen sekä antaa tarvittavat ohjeet suunnitelman jatkovalmisteluun. Ohjausryhmä keskusteli palvelutasosuunnitelmasta ja antoi ohjeet jatkovalmistelulle. AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 41 Maskun perusturvajohtaja Tuija Hassinen-Laine, Mynämäen ylilääkäri Heli Kaituri ja Nousiaisten perusturvajohtaja Anneli Hallman olivat kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Palvelutasosuunnitelmaan on tehty edellisessä oh jaus ryh mässä ja kuntien iltakouluissa esille nousseet tarkennukset. Lo pul lista toi mipaikkarakennetta päätettäessä on syytä ottaa huomi oon myös myöhemmin Akselin järjestämisvastuulle siirrettävät tehtä vät. Suorit teita ja mittareita esitellään kokouksessa. Palvelutasosuunnitelmaluonnos on esityslistan liitteenä. Ohjausryhmä lähettää palvelutasosuunnitelman kokouksessa tehtyjen tarkennusten jälkeen kuntien käsittelyyn. Tavoitteena on, että kunnanvaltuustot hyväksyvät palvelutasosuunnitelman elokuun loppuun mennessä. Kokouksessa jaettiin palvelutasosuunnitelman uusi luonnos Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Palvelutasosuunnitelma hy väk syt tiin yk si mieli ses ti kokouksessa tehdyin tar ken nuksin si ten, että virkamiestyönä tarkistetaan edellyttääkö lainsäädäntö kohdan 2.6. Ym pä ris tö ter vey den huolto mainitsemista palvelutasosuunnitelmassa. Mikäli lainsäädäntö ei tätä edellytä, kohta 2.6. poistetaan palvelutasosuunnitelmasta. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastatettiin heti kokouksessa.

7 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Maskun perusturvajohtaja Tuija Hassinen-Laine, Masku tk:n ylilääkäri Esa Mäkinen, Mynämäen pe rus turvajohtaja Marita Pettersson ja My nä mäen yli lää käri Heli Kaituri olivat kokouksessa selostamassa asiaa. Ohjausryhmän päätöksen perusteella päivitetty palvelutasosuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä.

8 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Kuntayhtymän logo 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ : Ohjausryhmä keskustelee kuntayhtymän logon ja graafisen ilmeen laadinnasta ja päättää jatkotoimenpiteistä. Ohjausryhmä päätti, että kunnanjohtajat valmistelevat lähiseudun graafisen / viestintäalan oppilaitoksiin logon ja graafisen ilmeen laadinnasta kilpailun. Ehdotukset pyydetään toukokuun loppuun mennessä. Ohjausryhmä päättää kilpailun ehdoista ja palkinnoista myöhemmin erikseen. AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Logon suunnittelua oppilastyönä on selvitetty oppilaitoksista, mutta mahdollisuuksia siihen ei tällä aikataululla ole, koska työ etenisi opetuksen aikataulussa ja oppilaitosten lukuvuosiaikataulun mukaisesti. Tilanteen johdosta on mainostoimistosta pyydetty tarjous Akselin graafisen ilmeen suunnittelusta. Asiaa sekä saatu tarjous esitellään tarkemmin kokouksessa. : Ohjausryhmä ohjeistaa jatkovalmistelun. Ohjausryhmä päätti yksimielisesti tilata Akselin graafisen ilmeen suunnittelun Mainoskioski/Mia Honkalta tarjouksen mukaisesti. AKSELIN OHJAUSRYHMÄ (kj Lumiainen): Ohjausryhmän kokouksen yhteydessä anne tun ohjeistuksen, tehtyjen kirjasin- ja värivalintojen sekä esitettyjen toiveiden pohjalta on laadittu oheismateriaalin mukaiset ehdotukset Perusturvakuntayhtymä Akselin logoksi. Esityksissä on pyritty selkeyteen ja yk sinkertaisuuteen. Lisäksi logoon on sisällytetty Akselin domain sekä kuntien jäsenkuntien ni met. Asian käsittelyn tässä vaiheessa tavoitteena on logon ja värimaailman hyväksyminen tai tarvittavat jatko-ohjeet logon viimeistelemisek si. Seuraava vaihe on tarjouksen mukaisesti graafisen ilmeen

9 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ laa din nan jatkaminen muiden graafisten materiaalien (mm. kirjekuoret, lo makepohjat, lehti-ilmoituspohja, käyntikortit, verkkosivusto) suun nit telulla. Ne tuodaan aikanaan ohjausryhmän käsittelyyn. Ohjausryhmä ottaa kantaa esitettyihin logovaihtoehtoihin sekä antaa asian jatkovalmisteluun tarvittavat ohjeet. Ohjausryhmä antoi jatkovalmisteluohjeet asian eteenpäin valmistelemiseksi. AKSELIN OHJAUSRYHMÄ (kj Lumiainen): Ohjausryhmän esittämien toiveiden pohjalta on laa dittu eh do tus Akselin logosta sekä graafisesta ilmeestä. Toiveissa on otettu kan taa Akselin nimen kirjoitusasuun sekä esitetty, että Ak selin ni men li säksi logoon sisällytettäisiin myös jäsenkuntien nimet, inter net-do main sekä sydänpulssia kuvaavan käyrä. Varsinainen logo kannattaa pitää ulkomuotonsa puolesta mahdollisimman yksinkertaisena ja tekstisisältönsä puolesta mahdollisimman lyhyenä ja ytimekkäänä. Lisäksi logon tulisi toimia myös pienikokoisena sekä myös värillisenä ja mustavalkoisena. Kaikkien edellä mainittujen elementtien sisällyt täminen varsinaiseen logoon ei siksi ole tarkoituksenmukaista. Ohjausryhmän toiveina esitetyt asiat voidaan kuitenkin sisällyttää Akselin viestinnässä graafi sessa ilmeessä toistuvina muina elementteinä, jotka eivät ole osa varsinaista logoa. Akselin visuaalisesta ilmeestä on tarkoitus laatia graafinen ohjeistus, jossa otetaan kantaa logon sekä muiden graa fisten elementtien, värien, kirjasintyyppien ym. käyttöön. Oheismateriaalina on ehdotus Akselin logoksi sekä alustavat luonnokset logon ja muiden graafisten elementtien käytöstä Akselin viestinnässä. Ohjausryhmä hyväksyy ehdotuksen Akselin logoksi. Ohjausryhmä antaa lisäksi tarvittavat ohjeet graafisten materiaalien (käyntikortti-,

10 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ kirjekuori-, lomake- ja lehti-ilmoituspohjan) suunnittelun sekä päättää sisällyttää suunnittelutyöhön myös powerpoint-esityspohjan toteuttamisen tarjouksen mukaisesti tuntityönä sen jälkeen, kun muut graafiset materiaalit on hyväksytty. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 42 Esityslistan liitteenä on ohjausryhmän edellisten kokousten ohjeistuksen mukaisesti valmisteltu Akselin graafinen ilme ja graafiset ohjeet (huom: yksi sivu on korjattuna erikseen). Ohjausryhmä hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Akselin graafiset ohjeet esityslistan liitteen mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Akselin www-sivut 1739/0/05/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Kuntayhtymän www-sivustoluonnosta on kevään ai kana alus ta vasti valmisteltu, mutta sisältöön vaikuttavat logo, graafi nen il me se kä mm. palvelutasosuunnitelmassa määriteltävät asiat ovat vielä valmisteltavana ja siten viivästyttäneet sivuston laadintaa. Www-si vusto ei vielä ole julkisesti internetissä nähtävänä. Ohjausryhmälle esitellään kokouksessa luonnos Akselin verkkosivuston rakenteesta. Ohjausryhmä ohjeistaa www-sivujen laadinnan jatkovalmistelun. Ohjausryhmä hyväksyi kokouksessa esitellyn luonnoksen www-sivujen rakenteesta jatkovalmistelun pohjaksi. Seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen valmistellaan www-sivut logon yhteydessä hyväksytyn värimaailman mukaisesti. AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 43 Ohjausryhmälle esitellään kokouksessa www-sivuston senhetki nen ver sio, jo hon on pyritty saamaan sisällöllisesti ja rakenteellisesti tässä vai heessa olennaiset jo tiedossa olevat elementit ja tiedot Ak selin käynnistä mis- ja valmisteluvaiheesta sekä palveluista. Sivusto on sisällöl-tään keskeneräinen ja sisältöä täydennetään valmistelun edetessä syk syn 2010 aikana. Sisällön laadintaan vaikuttaa mm. palvelutaso suunnitelma, jonka hyväksymisen jälkeen www-sivujen sisältöä mo nin paikoin voidaan vasta lähteä tuottamaan. Sivuston visuaalinen ilme muokataan Akselin graafista ilmettä koskevien päätösten ja graafi sen ohjeistuksen mukaisesti. Tässä vaiheessa on käytetty mahdolli simman pitkälle ehdotetun ilmeen mukaista ulkoasua, jota muoka taan tarpeen mukaan. Ohjausryhmä antaa Akselin www-sivuston jatkovalmisteluun sekä sisällön tuotantoon ja julkaisemiseen tarvittavat ohjeet. Ohjausryhmä hyväksyi www-sivuston kokouksessa esitetyn mukaisesti. Sivujen tiedot täydentyvät sitä mukaan kuin Akselin organisaatiota val mistellaan. Ohjausryhmä päätti, et tä www-si vut jul kais taan

12 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ elo kuus sa.

13 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppasen koulutushakemus 1866/1/14/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 44 Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen on esittänyt, että hän osallistuisi IIR Finlandin järjestämään Tulevaisuuden terveyskeskus - terveyshyötyä asiakaslähtöisesti -koulutukseen Helsingin Messukeskuksessa. Koulutuksen hinta on 600 euroa saakka ja sen jälkeen ilmoittautuneille 700 euroa. Hintaan lisätään arvonlisävero. Lisäksi tulevat majoitus- ja matkustuskulut. Koulutuksen ohjelma lähetetään esityslistan mukana. Ohjausryhmä myöntää Timo Tolppaselle oikeuden osallistua koulutukseen Matkustuskorvaukset maksetaan KVTES:n mukaan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Timo Tolppanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden vuoksi.

14 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Muut mahdolliset asiat 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 45 Ohjausryhmä ja osakaskunnat ovat ohjeistaneet, että perusturvaan voi tässä vaiheessa palkata uutta henkilöstöä vain määräaikaisena vuo den 2010 lop puun kestävillä palvelusuhteilla. Todettiin, että seuraa vaan oh jaus ryhmän kokoukseen valmistellaan mahdollinen muutos ohjeistukseen, koska hen kilöstön saaminen määräaikaisiin ja jatkos sa Ak se liin vaki naisiin pal velussuhteisiin voi olla vaikeaa. Merkittiin tiedoksi, että Timo Tolppasella on käytössä sähköpostiosoi te Seuraava kokous on torstaina klo Mynämäessä.

15 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Perusturvakuntayhtymä Akseli ohjausryhmä Kokouspvm Pykälä Sivu(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: lautakunta/hallitus Osoite: Pykälät: Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja sen on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Osoite:

16 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika: 30 pv Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika: pv Muu valitusviranomainen: Osoite: Pykälät: Valitusaika: pv Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös; nimi ja osoite: Lisätietoja Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle); nimi ja osoite: Pykälät:

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 4/2010 38

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 4/2010 38 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 4/2010 38 OHJAUSRYHMÄ 06.05.2010 AIKA 06.05.2010 klo 17:00-19:40 PAIKKA Nousiaisten kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Perusturvakuntayhtymä Akselin palvelutasosuunnitelma

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 Kunnanhallitus 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 143 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2014 1 Yhtymähallitus Aika 22.01.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 14.01.2015 AIKA 14.01.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Turun seudun puhdistamo Oy KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen

Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/2015 140 Yhtymähallitus Aika 27.05.2015 klo 18:00-19:20 Paikka Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen Käsitellyt asiat 78 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47 Konserni- ja henkilöstöjaosto 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Suositus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57 Tekninen lautakunta AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 37 Kokouksen avaaminen 59 38 Kokouksen

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329 Yhtymähallitus Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 21.11.2014 klo 13:15-14:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 24.02.2009 Nro 1/2009 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot