Kaivostoiminta ja louhinta merkittävin välituotekäytön tuoteryhmä vuonna 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaivostoiminta ja louhinta merkittävin välituotekäytön tuoteryhmä vuonna 2012"

Transkriptio

1 Kansantalous 2014 Panos-tuotos 2012 Kaivostoiminta ja louhinta merkittävin välituotekäytön tuoteryhmä vuonna 2012 Vuotta 2012 koskevien tarjonta- ja käyttötaulukoiden tietojen mukaan kaivostoiminta ja louhinta (sis raakaöljyn) oli Suomen kansantalouden merkittävin välituotekäytön tuoteryhmä Seuraavaksi tärkeimpiä tuoteryhmiä olivat koksi ja jalostetut öljytuotteet, kiinteistöalan palvelut, rakentaminen sekä kemikaalit ja kemialliset tuotteet Suurimpien tuoteryhmien osuudet ostajahintaisesta välituotekäytöstä Tuoteryhmä (CPA) 05_09 Kaivostoiminta ja louhinta 19 Koksi ja jalostetut öljytuotteet 68 Kiinteistöalan palvelut 41_43 Rakentaminen 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 10_12 Elintarvikkeet ja juomat 49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 69_70 Liikkeenjohdon palvelut 62_63 Tietojenkäsittelypalvelut, muu tietopalvelutoiminta 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat 52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointi 24 Perusmetallit Osuus (%) koko välituotekäytöstä 5,6 4,6 4,5 4,4 3,9 3,7 3,6 3,5 3,3 3,2 3,0 2,9 2,9 2,6 2,6 Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutetuista tavaroista ja palveluista, lukuun ottamatta kiinteitä varoja (investointihyödykkeitä), joiden kulutus kirjataan kiinteän pääoman kulumisena Tilastokeskus julkaisee vuosittain kansantalouden tuotevirtoja kuvaavat tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niistä johdetut panos-tuotos- ja analyysitaulukot Nyt julkaistaan uuden tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) mukaiset vuotta 2012 koskevat tiedot Uuden tilinpitojärjestelmän mukaiset vuotta 2010 ja 2011 koskevat tiedot julkaistaan huhtikuussa 2015 Vuosien tietoja ei julkaista uuden tilinpitojärjestelmän mukaisina Vuoden 2013 taulukot julkaistaan joulukuussa 2015 Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus

2 Sisällys Taulukot Liitetaulukot Käyttö perushintaan 2012, milj euroa, käyvin hinnoin3 Laatuseloste: Panos-tuotos4 2

3 Liitetaulukot Käyttö perushintaan 2012, milj euroa, käyvin hinnoin A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Maa-, metsä- ja kalataloustuotteet Kaivostoiminta ja louhinta Teollisuustuotteet Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi Vesi- ja jätehuoltopalvelut Rakennukset ja rakennustyöt Tukku- ja vähittäiskaupan palvelut Kuljetus- ja varastointipalvelut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Tieto- ja viestintäpalvelut Rahoitus- ja vakuutuspalvelut Kiinteistöalan palvelut Ammatiliset, tieteelliset ja tekniset palvelut Hallinto- ja tukipalvelut Julkisen hallinnon palvelut Koulutuspalvelut Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Taide-, viihde- ja virkistyspalvelut Muut palvelut Kotitalouspalvelut Tuotteiden käyttö yhteensä perushintaan Cif/fob-korjaus, vakuutus- ja rahtitulo Suomalaisten kotitalouksien ostot ulkomailla Ulkomaisten kotitalouksien ostot Suomessa Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot Välituotekäyttö/loppukäyttö yhteensä ostajanhintaan Välituotekäyttö Kulutusmenot Pääoman bruttomuodostus Vienti Yhteensä

4 Laatuseloste: Panos-tuotos 1 Tilastotietojen relevanssi Panos-tuotostilaston eli tarjonta- ja käyttötaulukoiden sekä niihin perustuvien panos-tuotostaulukoiden laadintaa säätelevä kansantalouden tilinpitoa koskeva perussäädös on Neuvoston asetus : ESA 2010 Regulation: Council Regulation 549/2013 Se perustuu kansainväliseen kansantalouden tilinpidon suositukseen System of National Accounts 2008 EU:n tasolla on lisäksi runsaasti tarkentavaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta Tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niihin perustuvat panos-tuotostaulukot kuvaavat yksityiskohtaisesti kansantalouden tuotevirtoja Ne soveltuvat tuotantotoiminnan rakenteen ja toimialojen välisten riippuvuuksien analysointiin Tarjontataulukossa kuvataan tuoteryhmittäin kansantaloudessa käytettävien tavaroiden ja palvelujen tuotantoa eri toimialoilla sekä niiden tuontia Käyttötaulukossa kuvataan tuoteryhmittäin näiden tuotteiden käyttöä eri toimialojen välituotteeksi sekä kotimaiseen loppukäyttöön ja vientiin Tuotetiedot esitetään 2-numeroisella CPA-luokituksella (64 tuoteryhmää) Vastaavasti toimialojen tuotanto ja välituotekäyttö esitetään 2-numeroisella NACE-luokituksella (64 toimialaa) Varsinaisessa symmetrisessä panos-tuotostaulukossa tarkastellaan toimialojen tuotosten käyttöä eri toimialojen välituotepanoksiksi sekä loppukäyttöön 2-numeroisella NACE-luokituksella Symmetrinen panos-tuotostaulukko (64 x 64 toimialaa) on muodostettu tarjonta- ja käyttötaulukoista markkinaosuusolettamuksella Tuontituotteiden käyttö esitetään taulukossa toimialoittain ja loppukäytöittäin omalla rivillään Tuonnin käyttötaulukko esitetään erikseen, ja siitä selviää kunkin kotimaisen toimialan tuotekohtainen tuontituotteiden käyttö sekä tuontituotteiden tuotekohtainen loppukäyttö Toimialojen panoskerroinmatriisi osoittaa kunkin toimialan tuotosyksikköä kohden tarvitsemat välittömät panokset Lisäksi panos-tuotostilasto käsittää myös ns Leontiefin käänteismatriisin sekä eräitä siihen perustuvia analyysitaulukoita Käänteismatriisi osoittaa, kuinka paljon yhden yksikön lisäys toimialan tuotoksen loppukäytössä kaikkiaan vaatii lisää tuotosta eri toimialoilla, kun otetaan huomioon sekä välittömät että välilliset vaikutukset 2 Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus Tarjonta- ja käyttötaulukoiden laadinnan lähtökohtana ovat kansantalouden vuositilinpidon ennakolliset, tasapainottamattomat, tiedot Laadinnassa kansantalouden vuositilinpidon tuotetaloustoimitiedot jaetaan eri tietolähteistä saatavien tuotetietojen mukaan tuoteryhmiin ja mukaan lisätään eräitä EKT 2010:n tarjontaja käyttötaulukoilta edellyttämiä luokituksia Työn tuloksena syntyy tarjontataulukko perushintaan ja käyttötaulukko ostajanhintaan Hinnanmuodostuserien (tuoteverot ja tuotetukipalkkiot sekä kaupan ja kuljetuksen lisät) avulla käyttötiedot muunnetaan perushintaisiksi tarjonta- ja käyttötaulukoiden tasapainotusta varten Tasapainotuksen lopputuloksena syntyy tasapainotettu tuotetase, joka muodostaa samalla kansantalouden vuositilinpidon lopulliset tiedot ja jossa tarjonta on yhtä suuri kuin käyttö eikä tilastoeroa esiinny Tasapainotetuista tarjonta- ja käyttötaulukoista johdetaan panos-tuotostaulukot ns markkinaosuusolettamuksella, jonka mukaan jokaisella tuotteella on oma tietty markkinaosuutensa riippumatta siitä, millä toimialalla se on tuotettu Tarjonta- ja käyttötaulukot sekä panos-tuotostaulukot laaditaan käyvin hinnoin Laadintamenetelmistä on laajemmin tietoa osoitteessa: 3 Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus Panos-tuotoksen sisältö, käsitteet, määritelmät on määriteltyjä EKT käsikirjassa Laskentamenetelmät on kuvattu yksityiskohtaisesti Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables -käsikirjassa Panos-tuotoksen laadinnassa käytetään kaikkia mahdollisia tuotekohtaisia lähdeaineistoja Jotta tuoteryhmittäinen tarjonta ja käyttö saadaan tasapainoon, lähdeaineistojen perusteella laskettuja tuotetietoja 4

5 joudutaan muuttamaan, lähdeaineistojen tietoihin tekemään korjauksia ja hakemaan kokonaisuuden kannalta oikeaa tietoa sovittamalla yhteen useita tietolähteitä 4 Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus Panos-tuotos on vuositilasto, joka julkaistaan vuosittain Vuotta t kuvaava panos-tuotostilasto julkaistaan joulukuussa t+2 Tiedot ovat lopullisia 5 Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys Tiedot julkistetaan Tilastokeskuksen Internet-sivuilla: Tilastokeskus toimittaa tietoja maksullisena toimeksiantona tarkemmalla tuoteryhmä- ja toimialatasolla edellyttäen, että tiedonantajien tietosuoja säilyy 6 Tilastojen vertailukelpoisuus Tilastovuoden 2012 taulukot ovat ensimmäisiä EKT 2010:n mukaisesti laadittuja taulukkoja, ja ne ovat yhdenmukaisia kansantalouden vuositilinpidon tietojen kanssa Tilastovuosien taulukot on laadittu EKT 95:n mukaan ja ne eivät ole yhdenmukaisia EKT 2010:n mukaan laadittujen taulukoiden eivätkä vuositilinpidon tietojen kanssa Tilastovuodesta 2008 lähtien on käytetty samaa TOL toimialaluokitusta Tilastovuosien taulukot on laadittu vanhan toimialaluokituksen (TOL 2002) mukaan, eivätkä ne ole vertailukelpoisia kansantalouden vuositilinpidon tietojen eikä myöhempien vuosien panos-tuotostaulukoiden kanssa 7 Selkeys ja eheys/yhtenäisyys Panos-tuotos on muista tilastoista johdettu tilasto, jossa tuoterakennetiedon arviointiin käytetään monia eri lähdetilastoja Tiedot saattavat poiketa muun muassa tasapainotuksesta johtuen lähdetilastojen tiedoista Panos-tuotos on ainoa koko talouden tuoterakenteita ja toimialojen välisiä riippuvuuksia kuvaava yhtenäinen tilasto 5

6 Kansantalous 2014 Lisätietoja Markku Räty Tuomas Rothovius Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds wwwtilastokeskusfi Lähde: Panos-tuotos 2012, Tilastokeskus Asiakaspalaute: wwwtilastokeskusfi/palaute Tietopalvelu ja viestintä, Tilastokeskus puh wwwtilastokeskusfi ISSN = Suomen virallinen tilasto ISSN (pdf) Julkaisutilaukset, Edita Publishing Oy puh wwweditapublishingfi

Kansantalouden tilinpito 2014

Kansantalouden tilinpito 2014 Kansantalous 2015 Kansantalouden tilinpito 2014 Bruttokansantuote supistui 0,1 prosenttia viime vuonna Bruttokansantuotteen volyymi supistui 0,1 prosenttia vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2011

Palvelujen ulkomaankauppa 2011 Kauppa 20 Palvelujen ulkomaankauppa 2011 Palvelujen ulkomaankauppa selvästi ylijäämäistä Palvelujen viennin ja tuonnin arvot vähenivät vuonna 2011 Tilastokeskuksen Palvelujen ulkomaankaupan tilaston lopullisten

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Yrityssaneerauksien määrä väheni 10,5 prosenttia vuonna 2014

Yrityssaneerauksien määrä väheni 10,5 prosenttia vuonna 2014 Oikeus 2015, 4. vuosineljännes Yrityssaneerauksien määrä väheni 10,5 prosenttia vuonna Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi joulukuussa pantiin vireille 511 yrityssaneerausta, mikä oli 60 yrityssaneerausta

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito Julkinen talous 2015 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2015, 1. neljännes Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat työeläkelaitosten ansiosta vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen

Lisätiedot

Yrityssaneerauksien määrä väheni 11,2 prosenttia tammi-maaliskuussa 2014

Yrityssaneerauksien määrä väheni 11,2 prosenttia tammi-maaliskuussa 2014 Oikeus 0 0,. vuosineljännes Yrityssaneerauksien määrä väheni, prosenttia tammimaaliskuussa 0 Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi maaliskuussa 0 pantiin vireille 7 yrityssaneerausta, mikä oli yrityssaneerausta

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2014 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2014, 1. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat prosenttia tammi-maaliskuussa Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Yrityssaneerauksien määrä kasvoi 2,5 prosenttia tammi maaliskuussa 2015

Yrityssaneerauksien määrä kasvoi 2,5 prosenttia tammi maaliskuussa 2015 Oikeus 0 0,. vuosineljännes Yrityssaneerauksien määrä kasvoi, prosenttia tammi maaliskuussa 0 Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi maaliskuussa 0 pantiin vireille yrityssaneerausta, mikä oli yrityssaneerausta

Lisätiedot

MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus

MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus 31.12.2006 2 LUKU 1 TILINPITOJÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS... 7 1.1 JOHDANTO... 7 1.1.1 Kansantalouden tilinpidon organisaatio Suomessa... 7 1.2 TARKISTUSMENETTELYT

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2014 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2013, 4. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat prosenttia loka-joulukuussa Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2014 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2014, 3. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat prosenttia heinä-syyskuussa vuoden takaisesta Palvelujen tuottajahinnat nousivat

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2015 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2015, 1. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 2 miljardia euroa vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

Tuotannon suhdannekuvaaja

Tuotannon suhdannekuvaaja Kansantalous 2015 Tuotannon suhdannekuvaaja 2015, tammikuu Kansantalouden tuotanto kasvoi tammikuussa 2015 Kausitasoitettu tuotanto kasvoi tammikuussa 1,5 prosenttia edelliskuukaudesta. Työpäiväkorjattuna

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus 2013

Energian hankinta ja kulutus 2013 Energia 2014 Energian hankinta ja kulutus 2013 Energian kokonaiskulutus edellisvuoden tasolla vuonna 2013 Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,37 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2012 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2012, 2. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 6,6 miljardia euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2009

Ympäristöliiketoiminta 2009 Ympäristö ja luonnonvarat 2010 Ympäristöliiketoiminta 2009 Lajiteltujen materiaalien kierrätys oli suurin ympäristöliiketoiminnan toimiala vuonna 2009 Ympäristöliiketoimintaan kuuluvien toimialojen yritysten

Lisätiedot

Suomen BKTLmenetelmäkuvaus. EKT95:n mukaan

Suomen BKTLmenetelmäkuvaus. EKT95:n mukaan Suomen BKTLmenetelmäkuvaus EKT95:n mukaan Tilastokeskus / kansantalouden tilinpito Kesäkuu 2003 Luku 1 Tilinpitojärjestelmän yleiskuvaus... 10 1.1 Johdanto... 10 1.1.1 Kansantalouden tilinpidon organisaatio

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin Julkinen talous 2015 Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin 2013 Sosiaaliturvan osuus julkisyhteisöjen menoista kasvoi vuonna 2013 Julkisyhteisöjen kokonaismenoista noin 43 prosenttia käytettiin sosiaaliturvaan

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2014 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Uusia yrityksiä entistä vähemmän Suomessa Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 10,3 prosenttia vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema Kansantalous 2015 Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema Vaihtotase alijäämäinen helmikuussa, pääomaa tuotiin nettomääräisesti Helmikuun 2015 vaihtotase oli 0,5 miljardia alijäämäinen Maksutaseen mukainen

Lisätiedot

Kaupan tilinpäätöstilasto

Kaupan tilinpäätöstilasto Yritykset 2012 Kaupan tilinpäätöstilasto 2011, ennakko Kaupan liikevaihdon vahvasta kasvusta neljännes tuli autokaupasta vuonna 2011 Kaupan yritysten liikevaihto nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

Tuotannon suhdannekuvaaja

Tuotannon suhdannekuvaaja Kansantalous 2015 Tuotannon suhdannekuvaaja 2015, helmikuu Kansantalouden tuotanto laski helmikuussa 2015 Kausitasoitettu tuotanto laski helmikuussa 0,7 prosenttia edelliskuukaudesta. Työpäiväkorjattuna

Lisätiedot

Liikenteen tilinpäätöstilasto

Liikenteen tilinpäätöstilasto Yritykset 2012 Liikenteen tilinpäätöstilasto 2011, ennakko Liikenteen liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuonna 2011 Liikenteen toimialoista julkaisussa ovat mukana linja-autoliikenne, kuorma-autoliikenne,

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2014 Energian hankinta ja kulutus 2013, 4. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia viime vuonna Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1 341 PJ

Lisätiedot

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja Teollisuus 2012 Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2011, marraskuu Teollisuuden liikevaihto kasvoi syys marraskuussa vajaat 4 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema Kansantalous 2015 Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema Vaihtotase ylijäämäinen toukokuussa 2015, pääomaa vietiin nettomääräisesti Ylijäämäinen kauppatase veti myös vaihtotaseen ylijäämäiseksi toukokuussa

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin Julkinen talous 2014 Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen kasvoi vuonna Julkisyhteisöjen menojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 56,7 prosenttia vuonna.

Lisätiedot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2010

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2010 Yritykset 2012 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2010 Suomalaiset yritykset ulkomailla, lähes 5 000 tytäryhtiötä 118 maassa vuonna 2010 Suomalaiset yritykset harjoittivat liiketoimintaa 4 733 tytäryhtiössä

Lisätiedot