ELISENVAARAN LUKION KURSSISELOSTEET LV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELISENVAARAN LUKION KURSSISELOSTEET LV.2012-2013"

Transkriptio

1 ELISENVAARAN LUKION KURSSISELOSTEET LV Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Kurssilla perehdytään tekstien perustekijöihin (tavoitteeseen, vastaanottajaan, tekstilajiin, tekstityyppiin), viestintätilanteen ja välineen vaikutukseen tekstiin. Havannoidaan erilaisten tekstien kieltä ja sisältöä. Harjoitellaan tekstien referointia ja kommentointia. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkitystä Harjoitellaan kirjoittamista prosessina: aineiston hakua, valintaa, viittaamista omassa tekstissä, kieliasun hiomista. Samalla perehdytään tekstin rakenteisiin. Harjoitellaan tiedottavan puheenvuoron laatimista ja arviointia. ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Kurssilla opitaan tulkitsemaan kielen kuvallisuutta ja monitulkintaisuutta. Syvennetään tietoa kirjallisuuden lajeista ja ominaispiirteistä. Kehitytään fiktiivisten tekstien analysoijana ja opitaan tarkastelemaan kirjallisuutta eri näkökulmista sekä käyttämään tarpeellisia kirjallisuustieteen käsitteitä. ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen Kurssilla perehdytään vaikuttamisen lajeihin ja keinoihin. Omia vaikuttamisen taitoja kehitetään kirjallisin tehtävin. Lisäksi tutustutaan sekä vaikuttamaan pyrkivään kirjallisuuteen että muihin kantaaottaviin teksteihin. ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti Tutustutaan eri aikakausia ja tyylejä edustaviin kaunokirjallisiin ja muihin teksteihin aikansa kulttuurin näkökulmasta. Eritellään tyylin vaikutusta tekstiin. Kirjoitetaan kirjallisuusessee. ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Perehdytään suomen kielen vaiheisiin sekä keskeisiin suomalaisen kirjallisuuden teksteihin ja teemoihin. Tutustutaan kielenohjailun periaatteisiin. Suullisia ja kirjallisia tuotoksia kurssin teemoihin liittyvistä aiheista. ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen Tavoitteena on erilaisten ilmaisutaitojen ja -keinojen kehittäminen. Samalla harjoitellaan esiintymis- ja ryhmäviestintätaitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan tilanne- ja ohjelmapuheita. ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen Kurssilla syvennetään ja monipuolistetaan taitoja analysoida ja tuottaa tekstejä. Kerrataan tekstitietoa ja analyysin käsitteitä sekä harjoitellaan tekstitaidon vastaustekniikkaa. Kielenhuoltoa. Kurssi valmentaa erityisesti yo-kokeen tekstitaidon kokeeseen, joten suositeltava kaikille abeille. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Kurssilla tarkastellaan nykykirjallisuutta ja sen ilmiöitä sekä median ajankohtaisaiheita. Hiotaan omaa kirjallista ilmaisua, esimerkiksi taitoa tuottaa aineistoesseitä, ja kerrataan kielenhuollon asioita. Kurssi valmentaa erityisesti yo-kokeen esseekokeeseen, joten suositeltava kaikille abeille. ÄI10 Luova kirjoittaminen Kurssilla harjoitellaan luovaa kirjoittamista erilaisten harjoitusten avulla ja samalla vahvistetaan opiskelijan taitoa ja rohkeutta käytttää kieltä erilaisiin tarkoituksiin. Kurssin aikana tuotetaan omaa tekstiä ja annetaan palautetta muiden teksteistä. Kirjoittamiseen etsitään yhdessä iloa ja riemua. ÄI11 Äidinkielen opintoihin soveltuvat muut suoritukset Englannin kieli, A- oppimäärä Opintoihin soveltuvat muut suoritukset. ENA1 Nuori ja hänen maailmansa Tutustutaan brittiläiseen ja suomalaiseen elämään nuorten näkökulmasta. Aihepiireinä ovat esim. ihmissuhteet, vapaa-aika ja harrastukset. Perehdytään lukion työtapoihin. Kerrataan kielen perusrakenteita: aikamuodot, liitekysymys, sanajärjestys ja persoona- ja refleksiivipronominit. ENA2 Viestintä ja vapaa-aika

2 Aihepiireissä liikutaan eri puolilla maailmaa ja tutustutaan erilaisiin elinympäristöihin, ruokakulttuuriin ja harrastuksiin. Kurssilla opitaan kertomaan Suomesta vieraista kulttureista tuleville. Harjoitellaan itsenäistä opiskelua. Kielioppiasioina: artikkelit, yksikkö/monikko, genetiivi, muodollinen subjekti, demonstratiivipronominit ja passiivi. ENA3 Opiskelu ja työ Lähestytään opiskelua, uranvalintaa ja työelämää tulevaisuuden näkökulmasta. Harjoitellaan ansioluettelon ja työpaikkahakemuksen tekemistä. Kielioppiasioina: indefiniittipronominit, epäsuora esitys, adjektiivit ja adverbit. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Perehdytään ihmisten elinolosuhteisiin sekä yhteiskunnallisiin rakenteisiin eri puolilla maailmaa. Aihepiireinä ovat esim. sosiaaliturvajärjestelmä, kuluttaminen ja politiikka. Kielioppiasioina: vaillinaiset apuverbit, relatiivipronominit, paljoussanat, konjuktiot ja sidesanat sekä isot alkukirjaimet. ENA5 Kulttuuri Tavoitteena on tehdä löytöretkiä englantilaisen kulttuurin alueelle. Kurssin aihepiireinä ovat esim. elokuva, kirjallisuus, kuvataide, musiikki, teatteri, koulutus ja sivistys. Kurssilla pidetään myös englanninkielinen suullinen esitelmä. Kurssin aikana opiskelijat lukevat jonkin englanninkielisen romaanin, josta laaditaan referaatti. Kielioppiasioina: artikkelin käyttö erisnimen yhteydessä, artikkelin paikka, pilkun käyttö ja lauseenvastikkeet. ENA6 Tiede, talous ja tekniikka Kurssin ainepiireinä ovat tieteen kehitys ja sen merkitys ihmiskunnalle, teknologian saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Kurssilla pyritään vahvistamaan luetunymmärtämisen ja itsenäisen työskentelyn taitoja. Kielioppiasioina: infinitiivin ja ing-muodon käyttö sekä poikkeuksellisia monikkoja, numeraalit sekä prepositiot ajan ilmauksissa. ENA7 Luonto ja kestävä kehitys Kurssilla käsitellään luontoon, luonnontieteisiin ja ympäristöön liittyviä aihepiirejä: maapallon elinolosuhteita ja edessämme olevia vaihtoehtoja. Työskentelyssä painotetaan luetun- ja kuullunymmärtämistä sekä kirjallista tuottamista. Kielioppiasioina syvennetään: aikamuotojen käyttö, ehtovirkkeet, vaillinaiset apuverbit, passiivi, epäsuora esitys ja prepositiot. ENA alkaen: Puhu ja ymmärrä paremmin alkaen: Kurssin aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät asiat. Kurssilla painotetaan suullista viestintää sekä muita ylioppilakirjoituksissa tarvittavia valmiuksia. Harjoittelussa kertautuvat myös aikaisempien englannin kurssien aihepiirit. Tavoitteena on vahvistaa puhumisen, luetun- ja kuullunymmärtämisen taitoja sekä sanaston ja rakenteiden hallintaa vaativien tekstien avulla. Kurssiarvosanaan vaikuttavat kurssin alussa sovitut kokeet sekä tuntiaktiivisuus. Koeviikolla pidetään valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen. ENA9 Media Tavoitteena on kartuttaa sanavarastoa ajankohtaisella materiaalilla sekä kerrata kielioppiasioita. Kurssilla käytettävä oppiaines valitaan eri tiedotusvälineistä, englanninkielisistä sanoma- ja aikakauslehdistä sekä radio- ja televisio-ohjelmista (esim.euronews). Kurssilla harjoitellaan myös runsaasti luetun- ja kuullunymmärtämistä, joten se soveltuu hyvin ylioppilaskirjoituksiin valmentavaksi kurssiksi. ENA alkaen Kertauskurssi lukio-opiskelun aloittaville (½ kurssia) alkaen: Kurssia suositellaan opiskelijoille, jotka haluavat vankentaa perusrakenteiden hallintaa (peruskoulun päättötodistuksessa arvosana 5-7). Kurssista saa suoritusmerkinnän ja se järjestetään samassa jaksossa kuin ENA 1-kurssi, jolloin opiskelija saa tehokkaammin tukea opiskelutaitojensa kehittämiseen heti lukio-opintojen alussa. ENA11 Englantia puhuvat kansat Kurssi on noin viikon kestävä leirikoulu jossakin englantia puhuvassa maassa. Tavoitteena on puhevalmiuksien kehittäminen sekä tutustuminen paikallisiin oloihin, kulttuuriin ja kansan historiaan. Kurssin painotukset voivat vaihdella vuosittain. ENA12 Englannin perusrakenteiden, sanaston ja kuuntelun kertauskurssi Opiskelija voi saada suoritusmerkinnän oman lukion ulkopuolella suorittamastaan englannin kielen kurssista. Kyseeseen tulevat esimerkiksi ennen yo-kirjoituksia muualla suoritetut lisäkurssit (abi- ja preppauskurssit). Sovitaan rehtorin kanssa.

3 Ruotsin kieli, B1- oppimäärä RUB1 Koulu ja vapaa-aika Aihepiireinä ovat koulu, opiskelu, vapaa-aika ja harrastukset. Kerrataan yläasteen B-ruotsiin niveltyen perusrakenteita (sanajärjestys, substantiivit, verbit ja adjektiivit) ja totutaan lukion työtapoihin. Kurssilla tehdään lyhyehköjä kirjoitustehtäviä ja runsaasti ääntämis- ja parikeskusteluharjoituksia. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa Tutustutaan Tukholmaan ja Pohjoismaihin. Aihepiireinä ruoka, asuminen, työ ja rahankäyttö, terveys ja kännykän käyttö. Jatketaan perusrakenteiden vahvistamista ja opitaan lisää adjektiivien vertailusta, adverbeista ja lukusanoista. Harjoitellaan suullisia (esim. puhelinviesti, haastatteluja) ja kirjallisia (esim. kutsu ja sähköposti) viestintätehtäviä. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Tutustutaan suomalaisiin ilmiöihin, muotiin ja huumoriin sekä näkemisen arvoisiin paikkoihin. Aihepiireinä Suomi, Ahvenanmaa sekä suomenruotsalaiset ja ruotsinsuomalaiset. Kieliopissa opiskellaan pronomineja, erisnimen suku, prepositioita. Opitaan etsimään pääkohtia ja ymmärtämään keskeistä sisältöä erilaisista teksteistä. Harjoitellaan myös lyhyitä viestinnällisiä kirjoitustehtäviä. RUB4 Elämää erikseen ja yhdessä Aiheina kurssilla ihmissuhteet, sukupolvien ja kulttuurien välinen kohtaaminen sekä elämänkatsomukset. Lisäksi tutustutaan Tanskaan ja Norjaan. Kerrataan sanajärjestystä ja opiskellaan lisää verbioppia. Erityisesti saat vinkkejä kirjoitustehtävien laatimiseen (esim. kiitospuhe, mielipidekirjoitus). Vahvistetaan myös kuullunymmärtämistä tutustumalla yo-kuuntelutehtäviin. RUB5 Elinympäristömme Kurssin aiheina ovat muuttuva elin- ja työympäristö, joukkoviestimet ja luonto. Tutustutaan myös Islantiin, Grönlantiin ja Färsaariin. Kieliopissa käsitellään mm. substantiivien määräysmuodot, s-passiivi ja partisiipit. Vahvistetaan edelleen monipuolisesti tekstinymmärrys- ja kuuntelutaitoja sekä kirjoitustehtävien laatimista. RUB alkaen: Puhu ja ymmärrä paremmin alkaen: Käsitellään ajankohtaisia pohjoismaisia aihepiirejä. Painotetaan suullista viestintää ja harjoitellaan arjen kielenkäyttötilanteita niihin liittyvien tekstien avulla. Sanastossa ja rakenteissa kerrataan aiemmin opittua, mutta opitaan myös uutta. Tavoitteena on vahvistaa ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia luetun- ja kuullunymmmärtämisen valmiuksia. Kurssiarvosanaan vaikuttavat kurssin alussa sovitut kokeet sekä tuntiaktiivisuus. Koeviikolla pidetään valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen. Erittäin hyödyllinen kurssi 2. vuoden keväällä ennen seuraavan syksyn yo-kirjoituksia. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälisyys Aihepiireinä opiskelu, työ, liikkuminen ja kontaktien luominen kansainvälisellä tasolla. Kartutetaan sanavarastoa ajankohtaisilla sanonnoilla. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin myös harjoittelemalla erilaisia yo-tehtävätyyppejä (RUA-tason valinneilla myös tiivistelmä). Soveltava RUB11 (lv alkaen) täydentää kurssin sisältöä. RUB8 Kulttuurikurssi Kurssilla tehdään erilaisia ryhmätöitä ja tutustutaan ruotsinkieliseen lehdistöön, radio/tv-ohjelmiin ja verkkomateriaaliin. Valitaan jokin ruotsinkielinen kirja luettavaksi ja laaditaan siitä referaatti ruotsiksi. Käydään Åbo Svenska Teaterissa ja/tai katsotaan pohjoismaalainen filmi. Soveltuu 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. Suoritusmerkintä. RUB9 Ruotsin perusrakenteiden kertauskurssi abeille Opiskelija voi saada suoritusmerkinnän oman lukion ulkopuolella suorittamastaan ruotsin kielen kurssista. Kyseeseen tulevat lähinnä ennen yo-kirjoituksia muualla suoritetut lisäkurssit (abi- ja preppauskurssit). Sovitaan rehtorin kanssa. RUB alkaen: Kertauskurssi lukio-opiskelun aloittaville (½ kurssia) alkaen: Suositellaan opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa perusrakenteiden hallintaa (jos peruskoulun päättötodistuksessa arvosana 7 tai alle). Kurssista saa suoritusmerkinnän ja kurssi järjestetään samassa jaksossa RUB 1-kurssin kanssa, jolloin opiskelija saa myös tukea opiskelutapojensa kehittämiseen. RUB alkaen: Abikurssi ennen yo-kirjoituksia (½ kurssia)

4 Saksan kieli, B2- oppimäärä Suositellaan valittavaksi syksyllä 1. jaksossa rinnakkain RUB7-kurssin kanssa, koska kurssilla harjoitellaan lisää yo-kuuntelun ja kirjallisen yo-kokeen eri tehtävätyyppejä. A-tason valinneilla on mahdollisuus keskittyä tarkemmin RUA-tehtäviin. Kurssin materiaalin saa opettajalta. Suoritusmerkintä. MUUT VIERAAT KIELET (B2/B3-KIELI) Kahdella ensimmäisellä kurssilla opitaan kielen alkeet. Peruskoulussa B2-kieltä (saksa, ranska, venäjä) opiskelleet voivat aloittaa kielen opiskelun kolmannesta kurssista, jos kielen perusteet ovat hallussa tai valita myös ensimmäiset kurssit, mikäli haluavat kerrata ja vahvistaa oppimaansa. Lukiossa alusta alkava kieli on B3-kieli. Molemmat tasot yhdistyvät 3. kurssista lähtien ja kurssien sisällöt ovat yhteneväiset. Kielen opiskelun voivat aloittaa sekä 1. että 2. vuoden opiskelijat. Saksa ja ranska aloitetaan vuorovuosina alusta. Kurssit 1 ja 2 soveltuvat kaikille (myös 2. ja 3. vuoden) opiskelijoille matkailukielen kursseiksi. Kahdesta ensimmäisestä kurssista voi ottaa todistukseensa joko arvosanan tai pelkän suoritusmerkinnän. Alkukursseilla painotetaan ääntämisharjoittelua ja puheen tuottamista, kirjallinen tuottaminen tulee asteittain mukaan. Tehdään runsaasti keskusteluharjoituksia pareittain ja ryhmissä. Tekstinja kuullunymmärtämistehtäviä sekä kirjallisia tuotoksia. SAB1 Hyvää päivää, hauska tutustua Opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään samoja asioita keskustelukumppanilta. Aiheina myös perhe ja lähipiiri; opitaan selviytymään arkipäivän tilanteissa. Puheen ymmärtämistä ja puhumista harjoitellaan ensisijaisesti, mutta opitaan myös tärkeimmät perusrakenteet. SAB2 Näin asiat hoituvat saksaksi Aihepiirejä suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa, kuten ostoksilla, ravintolassa sekä majoitus-, lääkäri- ja liikennepalvelujen käyttämisessä. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista perusrakenteita unohtamatta. SAB3 Vapaa-aika ja harrastukset Nuorten jokapäiväinen elämä, kiinnostuksen kohteet, vapaa-ajan vietto ja harrastukset sekä niiden yhteydessä käytettävät palvelut ovat aihepiireinä. Kurssilla on paljon puheharjoitusta ja mielipiteen ilmaisemista. Laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Kieltä jo yläasteella lukeneet viimeistään nyt mukaan. SAB4 Meillä ja muualla Oman maan ja saksankielisten maiden ihmisiin, maantieteeseen, historiaan, nähtävyyksiin ja lomanviettomahdollisuuksiin tutustumista. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjallista tuottamista harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. SAB5 Ennen ja nyt Tarkastellaan saksalaisten elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina myös terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää omassa elinympäristössä ja laajennetaan perusrakenteiden hallintaa. Viestinnällisten tehtävien avulla harjoitellaan kirjoitustaitoa. SAB6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun, työelämään ja nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Harjoitellaan näihin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Laaditaan mm. CV ja erilaisia hakemuksia. SAB7 Kulttuuri Kurssilla esitellään monipuolisesti saksankielistä kulttuuria, kuten kuvataidetta, kirjallisuutta, musiikkia, elokuvaa, teatteria ja urheilua. Harjoitetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. Erityisesti keskitytään sanavaraston laajentamiseen. SAB8 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat oman maan ja saksankielisten yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuudennäkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painottuu tekstinymmärtäminen, kuvausten ja selostusten laatiminen suullisesti ja kirjallisesti. SAB9 Valmennuskurssi yo-kirjoituksiin

5 Kerrataan opittuja rakenteita ja tutustutaan yo-kirjoitusten erilaisiin tehtävätyyppeihin. Harjoitellaan erilaisia rakenne-, tekstinymmärrys-, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä. Vahvistetaan erityisesti luetun- ja kuullunymmärrystä. Materiaali opettajalta. SAB10 Opi saksaa opintomatkalla Ranskan kieli, B2- oppimäärä Kurssi koostuu noin viikon kestävästä kielikylvystä saksankielisellä alueella. Opintomatkaa valmistellaan lukuvuoden mittaan yhdessä ja kurssille voi osallistua myös kielen alkeita opiskelleet. Tavoitteena on puhevalmiuden kehittäminen sekä tutustuminen paikallisiin oloihin, kulttuuriin ja tapakulttuuriin. MUUT VIERAAT KIELET (B2/B3-KIELI) Kahdella ensimmäisellä kurssilla opitaan kielen alkeet. Peruskoulussa B2-kieltä (saksa, ranska, venäjä) opiskelleet voivat aloittaa kielen opiskelun kolmannesta kurssista, jos kielen perusteet ovat hallussa tai valita myös ensimmäiset kurssit, mikäli haluavat kerrata ja vahvistaa oppimaansa. Lukiossa alusta alkava kieli on B3-kieli. Molemmat tasot yhdistyvät 3. kurssista lähtien ja kurssien sisällöt ovat yhteneväiset. Kielen opiskelun voivat aloittaa sekä 1. että 2. vuoden opiskelijat. Saksa ja ranska aloitetaan vuorovuosina alusta. Kurssit 1 ja 2 soveltuvat kaikille (myös 2. ja 3. vuoden) opiskelijoille matkailukielen kursseiksi. Kahdesta ensimmäisestä kurssista voi ottaa todistukseensa joko arvosanan tai pelkän suoritusmerkinnän. Alkukursseilla painotetaan ääntämisharjoittelua ja puheen tuottamista, kirjallinen tuottaminen tulee asteittain mukaan. Tehdään runsaasti keskusteluharjoituksia pareittain ja ryhmissä. Tekstinja kuullunymmärtämistehtäviä sekä kirjallisia tuotoksia. RAB1 Hyvää päivää, hauska tutustua Opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään samoja asioita keskustelukumppanilta. aiheina myös perhe ja lähimmät ihmissuhteet. Opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. RAB2 Näin asiat hoituvat Aihepiirejä kurssilla ovat sääilmaukset, kellonajat, kortin kirjoittaminen, maat, kielet ja kansallisuudet. Harjoitellaan selviytymään erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa, kuten puhelimessa ja ravintolassa ja kahvilassa. RAB3 Vapaa-aika ja harrastukset Kurssin aikana opiskellaan vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvää sanastoa ja opitaan kertomaan omasta vapaa-ajan vietosta. Syvennetään arkipäivän tilannekeskusteluja ja opitaan esim. tien neuvomista, vaatekaupassa asiointia ja ruokapöytäkeskustelua. RAB4 Meillä ja muualla opitaan selviytymään matkustamiseen liittyvissä tilanteissa, kuten aikataulun tiedustelusta, matkalipun ostosta ja hotellissa asioinnista. Opitaan ilmaisemaan mennyttä aikaa passé composé-rakenteen avulla. RAB5 Tulevaisuudensuunnitelmat Aihepiirit liittyvät tuleviin ammatteihin, työelämään ja Euroopan Unioniin. Opitaan kuvailemaan henkilöitä ja suostuttelemaan. Uusina asioina esille tulevat adjektiivien vertailu, adjektiivien vertailu, adverbit ja imperfekti. Kerrataan aikaisemmin opittuja rakenteita. RAB6 Kulttuuri Syvennetään kulttuurituntemusta Ranskasta ja ranskaa puhuvista maista ja opitaan kertomaan Suomesta tärkeimpiä asioita ranskaksi. Uusina asioina esille tulevat pluskvamperfekti, epäsuora kysymyslause ja gerundi. Syvennetään esille passé composéta ja imperfektiä ja opiskellaan niiden käyttöä. RAB7 Elämää meillä ja muualla Tutustutaan ranskaa puhuvaan maailmaan, kehitysmaihin ja siirtolaisten asemaan Ranskassa. Kerrataan kirjalliseen tuottamiseen liittyviä asioita ja kirjoitetaan omia tekstejä kuten tiivistelmiä, aineita ja kirjeitä. Uusina asioina esille tulevat konditionaali, futuuri, ehtolauseet ja infinitiivirakenteet. RAB8 Yhteinen maapallomme Käsitellään vanhenemisen ongelmia, sairauksia ja eläintensuojelua. Opitaan muodostamaan subjunktiivi ja käyttämään sitä eri tilanteissa. Painopiste kurssilla on kirjallisessa tuottamisessa. Kerrataan epäsuoraa esitystä ja ihmisen kuvailua.

6 RAB9 Valmennuskurssi yo-kirjoituksiin Rakenne-, tekstinymmärtämis-, kuuntelu- ja kirjoitelmaharjoituksia. Kerrataan opittuja rakenteita ja tutustutaan yo-kirjoitusten erilaisiin tehtävätyyppeihin. Uusina asioina esille tulevat passè simple ja passiivi. RAB10 Opi ranskaa Ranskassa Venäjän kieli, B2- oppimäärä Noin viikon kestävä kielikylpy ranskalaisella kielialueella. Tavoitteena on kuullunymmärtämisen ja puhevalmiuden kehittäminen, tutustuminen paikallisiin oloihin, kulttuuriin ja tapakulttuuriin. VEB1 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opitaan venäjän kielen aakkoset, tervehtiminen ja esittäytyminen. Opiskelija oppii kertomaan perusasioita itsestään ja kysymään toisilta. Harjoitellaan sukulaisista ja perheestä kertomista sekä ammatista ja kielitaidosta kertomista. Kurssilla painoteaan ääntämisharjoittelua ja puheviestintää. VEB2 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat julkisilla kulkuvälineillä liikkuminen, tien kysyminen ja erilaiset ostostilanteet. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. VEB3 Vapaa-aika ja harrastukset Kurssin aihepiirejä ovat ulkonäön kuvailu, harrastuksista ja vapaa-ajasta kertominen, maat, kansallisuudet sekä ruokailu. Harjoitellaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, mm. mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan perusrakenteiden tuntemusta. VEB4 Meillä ja muualla Aihepiireinä mm. suomalainen ja venäläinen kulttuuri ja niiden vertailu, venäläiset juhlat ja lomasuunnitelmat. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa sekä harjoitellaan kirjoittamista. VEB5 Ennen ja nyt Tarkastellaan elämää Venäjällä ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheita esim. hyvinvointi ja terveys. Painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa sekä harjoitellaan kirjoittamista eri viestinnällisten tehtävien avulla. VEB6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Aihepiirit liittyvät kouluun, jatko-opiskeluun, työelämään ja nuorten suunnitelmiin. Harjoitellaan näihin aiheisiin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. VEB9 Kuuntelu- ja kirjoittamiskurssi Keskitytään opittujen rakenteiden kertaamiseen ja itse valittujen tekstien analysoimiseen. Tekstit liittyvät ajankohtaisiin tapahtumiin. Tutustutaan myös erilaisiin yo-tehtävätyyppeihin. Materiaalin saa opettajalta. VEB10 Opi venäjää Pietarissa/Moskovassa Pitkä matematiikka Opetus tapahtuu kielikylpynä Venäjällä. Tarkoituksena on puhevalmiuden kehittäminen sekä tutustuminen paikallisiin oloihin, kulttuuriin ja tapakulttuuriin. Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen suositellaan hyväksi lukemisessa seuraavia vastaavuuksia: MAA1 MAB1, MAA3 MAB2, MAA6 MAB5, MAA7 MAB4, MAA8 MAB3 ja MAA4 MAB3. SUOSITUS SYVENTÄVIEN JA SOVELTAVIEN KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYKSEKSI MAA12 - MAA15 : kolmannella vuosikurssilla MAA11 : toisen vuosikurssin loppupuolella MAA1 Funktiot ja yhtälöt Keskeiset sisällöt: potenssifunktio, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi, eksponenttifunktio. MAA2 Polynomifunktiot

7 Keskeiset sisällöt: polynomien tulo ja binomikaavat, polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin ja polynomiepäyhtälön ratkaiseminen. MAA3 Geometria Keskeiset sisällöt: kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria, kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. MAA4 Analyyttinen geometria Keskeiset sisällöt: pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt, itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen, yhtälöryhmän ratkaiseminen ja pisteen etäisyys suorasta. MAA5 Vektorit Keskeiset sisällöt: Vektoreiden perusominaisuudet, vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla, koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo ja suorat ja tasot avaruudessa. MAA6 Todennäköisyys ja tilastot Keskeiset sisällöt: diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma, jakauman tunnusluvut, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskreetin jakauman odotusarvo ja normaalijakauma. MAA7 Derivaatta Keskeiset sisällöt: rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta, polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen, polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot Keskeiset sisällöt: juurifunktiot ja -yhtälöt, eksponenttifunktiot ja -yhtälöt, logaritmifunktiot ja -yhtälöt, yhdistetyn funktion derivaatta, käänteisfunktiot ja juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat. MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot Keskeiset sisällöt: suunnattu kulma ja radiaani, trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen, trikonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, trigonometristen funktioiden derivaatat, lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen jono ja summa ja geometrinen jono ja summa. MAA10 Integraalilaskenta Keskeiset sisällöt: integraalifunktio, alkeisfunktioiden integraalifunktiot, määrätty integraali ja pinta-alan ja tilavuuden laskeminen. MAA11 Lukuteoria ja logiikka Keskeiset sisällöt: lauseen formalisoiminen, lauseen totuusarvot, avoin lause, kvanttorit, suora, käänteinen ja ristiriitatodistus, kokonaislukujen jaollisuus js jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut, aritmetiikan peruslause ja kokonaislukujen kongruenssi. MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Keskeiset sisällöt: absoluuttinen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iterointi, polynomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö ja muutosnopeus ja pinta-ala MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Keskeiset sisällöt: funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia, funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä ja epäoleelliset integraalit. MAA14 Kertauskurssi 1 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa jatkossa mainitut aihepiirit laskemalla mm. vanhoja ylioppilastehtäviä. Keskeiset sisällöt: algebra, analyysi, tilastomatematiikka ja todennäköisyyslaskenta. MAA15 Kertauskurssi 2 Lyhyt matematiikka kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa jatkossa mainitut aihepiirit laskemalla mm. vanhoja ylioppilastehtäviä. Keskeiset sisällöt: geometria, trigonometria, vektorilaskenta, analyyttinen geometria, lukujonot ja sarjat.

8 SUOSITUS SYVENTÄVIEN JA SOVELTAVIEN KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYKSEKSI MAB8 - MAB9 : kolmannella vuosikurssilla MAB7 : toisen vuosikurssin loppupuolella MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt Keskeiset sisällöt: suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi, yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen, ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen ja toisen asteen polynomi-funktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. MAB2 Geometria Keskeiset sisällöt: kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleen pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen ja geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa. MAB3 Matemaattisia malleja I Keskeiset sisällöt: lineaarisen ja ekspontentiaalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen ja eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla. MAB4 Matemaattinen analyysi Keskeiset sisällöt: polynomifunktion derivaatta, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen, polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen ja graafisia ja numeerisia menetelmiä. MAB5 Tilastot ja todennäköisyys Keskeiset sisällöt: jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, normaalijakauma ja jakauman normittaminen, kombinatoriikkaa, todennäköisyyden käsite ja todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä. MAB6 Matemaattisia malleja II Keskeiset sisällöt: kahden muuttujan lineaariset yhtälöt, lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen, kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen, lineaarinen optimointi, lukujono ja aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa. MAB7 Talousmatematiikka Keskeiset sisällöt: indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia ja taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla. MAB8 Matemaattisia malleja III Keskeiset sisällöt: trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla, radiaani, tyyppiä f(x)=a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, muotoa f(x)=a sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina, vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet, koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo ja kaksi- ja kolmiuloitteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla. MAB9 Kertauskurssi Kertauskurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa lyhyen matematiikan aihepiirit laskemalla mm. vanhoja ylioppilastehtäviä. MAB10 Biologia BI1 Eliömaailma Kurssilla tarkastellaan elämän tunnusmerkkejä ja perusedellytyksiä. Keskeisiä osa-alueita ovat luonnon monimuotoisuuden ilmentyminen, ekosysteemin perustoimintaperiaatteet sekä erilaiset eliöiden väliset vuorovaikutussuhteet. Evoluutio-osuudessa selvitämme miten nykyinen eliökunta on kehittynyt. BI2 Solu ja perinnöllisyys Kurssilla keskitymme solubiologiaan: solun rakenteeseen ja toimintaan sekä solun toimintaa ohjaaviin tekijöihin. Tavoitteena on oppia solun energiantuotantoon liittyvät prosessit sekä perinnöllisyyden lainalaisuudet. BI3 Ympäristöteknologia

9 Kurssin aiheena on ekologian perusteet ja ihmisen toiminnan vaikutuksen elolliseen luontoon. Tarkastelemme erilaisten ympäristöongelmien syitä ja seurauksia. Kurssin aikana seuraamme ympäristöuutisia ja niihin liittyviä ajankohtaisia kirjoituksia. Laadimme ympäristöasioista ja uutisista oman työn/leikekirjan. BI4 Ihmisen biologia Kurssilla käsitellään ihmisen rakennetta ja elintoimintoja. Kurssisisältö käsittää joitakin käytännön töitä mm. eri elinten preparointeja. Kurssilla opiskelemme asioita arkielämän esimerkkien ja havaintojen avulla. BI5 Bioteknologia Kurssin aikana syvennetään tietoa solun hienorakenteesta ja toiminnasta, tutustutaan tärkeimpien mikrobiryhmien rakenteeseen ja lisääntymiseen, geenien rakenteeseen ja toimintaan sekä geenien toiminnan säätelyyn. Tutustumme myös bio- ja geenitekniikan perusteisiin. BI6 Biologian / maantieteen kertauskurssi Kurssi on tarkoitettu YO-ainereaaliin tähtääville opiskelijoille. Kurssilla käydään läpi ainereaalin vastustekniikkaa ja arviointiperiaatteet sekä harjoitellaan erilaisia tehtävätyyppejä. Kurssin voi suorittaa myös pelkästään biologis- tai maantieteellispainotteisesti. BI7 Ekologian kenttäkurssi Maantiede Kenttäkurssi suuntautuu muutaman päivän ajaksi esim. saaristoon. Kurssilla sovelletaan peruskurssien tietoja käytännön kenttätyöskentelyyn. Kurssi perustuu erilaisiin kokeisiin ja havantoihin, joista laaditaan työselostukset. Itsenäinen suoritus ei ole mahdollista. GE1 Sininen planeetta Aiheena on luonnonmaantiede: maan planetaarisuus, ilmakehä sekä maan pintaa muokkaavat tekijät. Perehdymme maantieteelliseen ajatteluun sekä peruskäsitteiden hallintaan. GE2 Yhteinen maailma Kulttuurimaantieteen kurssilla pohdimme ihmisen vaikutusta ympäristöönsä. Keskeisiä teemoja ovat väestönkehitys, asutuksen ja elinkeinojen sijoittuminen ja jakautuminen, luonnonvarojen käyttö ja aluesuunnittelu. GE3 Riskien maailma Kurssin tutkimuskohteena ovat maailman ongelma-alueet. Painopiste on ajankohtaisissa luonnonmullistuksissa sekä niiden syissä ja seurauksissaeri alueilla. Seuraamme myös kurssin aikana tiedoltusvälineiden välittämää tietoa hasardeista. GE4 Aluetutkimus Keskeisiä sisältöjä ovat kartografian perusteet ja maantieteellisten lähdeaineistojen käyttö, tutustuminen paikkatietojärjestelmään sekä oma aluetutkimuksen laatiminen soveltamalla 1. ja 2. kurssien oppisisältöä tutkimuksen teossa. GE5 Geoinformatiikka Kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija GIS- eli paikkatietojärjestelmään ja sen sovelluksiin. Opiskelussa hyödynnetään mm. internetistä saatavaa tietoa laadittaessa erilaisia teemakarttoja tietotekniikan avulla. Pääosa opiskelusta tapahtuu ATK-avusteisesti. GE6 Biologian / maantieteen kertauskurssi Fysiikka Kurssi on tarkoitettu YO-ainereaaliin tähtääville opiskelijoille. Kurssilla käydään läpi ainereaalin vastustekniikka ja arviointiperiaatteet sekä harjoitellaan erilaisia tehtävätyyppejä. Kurssin voi suorittaa myös pelkästään biologis- tai maantieteellispainotteisesti. FY1 Fysiikka luonnontieteenä Kurssilla tutustutaan aineen ja maailmankaikkeuden peruskäsitteisiin. Tutkitaan voimaa liikkeen muutoksen aiheuttajana, liikkeen kuvaamista graafisesti, energiaa sekä säteilyä. Tutustutaan fysiikan käyttämiin menetelmiin tekemällä pienimuotoisia tutkimuksia. FY2 Lämpö

10 Tavoitteena on syventää energiaa ja lämpöä koskevien käsitteiden ja periaatteiden hallintaa sekä teknologian ymmärtämistä. Käsitellään mm. aineen termodynaamista tilaa, painetta, lämpölaajenemista, lämpöenergiaa ja aineen olomuodon muutoksia. FY3 Aallot Kurssilla käsitellään värähtely- ja aaltoliikkeen perusteita tutkimalla mekaanisia värähtelyjä, ääntä ja sähkömagneettisia värähtelyjä. Tutkitaan valon käyttäytymistä sekä kulkua erilaisissa rajapinnoissa, peileissä ja linsseissä. FY4 Liikkeen lait Kurssilla käsitellään liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja niitä selittäviä malleja. Tarkastellaan Newtonin lakeja, liikettä vastustavia voimia, nostetta, liikemäärän säilymistä, impulssiperiaatetta ja liike- ja potentiaalienergiaa. FY5 Pyöriminen ja gravitaatio Kurssilla tutustutaan ympyräliikkeeseen, jäykän kappaleen pyörimiseen ja heittoliikkeeseen. Keskeisiä asioita ovat tasapaino pyörimisen suhteen, pyörimisen liikeyhtälö ja pyörimisliikkeen energia. Lisäksi käsitellään gravitaatiota ja sen alaista liikettä sekä satelliitteja. FY6 Sähkö Kurssilla käsitellään sähköön liittyviä peruskäsitteitä ja mittaustekniikkaa. Tutustutaan sähköpariin, jännitteen ja sähkövirran mittaamiseen, vastuksiin, vastusten kytkentöihin, kondensaattoreihin sekä sähkövirran kulkuun puolijohteessa. FY7 Sähkömagnetismi Syvennetään sähkömagnetismiin liittyvien ilmiöiden ymmärtämistä ja käsitteiden hallintaa. Tutustutaan magneettisiin perusilmiöihin, sähkömagneettiseen induktioon, vaihtovirta- ja värähtelypiireihin sekä sähköenergian tuottamiseen ja siirtämiseen liittyviin periaatteisiin. FY8 Aine ja säteily Kurssilla tutustutaan kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin aineen rakennetta hallitsevina periaatteina. Kurssi syventää kokonaiskuvaa fysiikan kehityksestä. Käsiteltäviä asioita ovat mm. spektrit, atomimallit, ydinreaktiot ja radioaktiivinen säteily. FY9 Fysiikan kertauskurssi Kurssin tarkoituksena on fysiikallisten laskuvalmiuksien parantaminen koko lukiofysiikan osalta ja luoda valmiuksia reaalikoetta ja pääsykokeita varten. FY10 Kokeellisen fysiikan kurssi Kemia Kurssilla opitaan käytännössä, miten luonnosta saadaan tietoa kokeellisen menetelmän avulla. Tutustutaan kokeellisen työskentelyn periaatteisiin eli opitaan käyttämään mittalaitteita, suunnittelemaan ja toteuttamaan yksinkertaisia kokeita. Kokeista laaditaan lyhyt selostus. Arviointi S. KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva kemiasta, sen mahdollisuuksista ja merkityksestä. Erityisesti käsitellään orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happi- ja typpiyhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia ja sovellutuksia. KE2 Kemian mikromaailma Kurssi käsittelee aineen rakenteen ja ominaisuuksien välisiä yhteyksiä. Keskeisiä asioita ovat elektroniverhon rakenne, jaksollinen järjestelmä, sidoksen muodostuminen ja orgaanisten yhdisteiden rakenteet. KE3 Reaktiot ja energia Kurssilla käsitellään kemiallisen reaktion tapahtumiseen vaikuttivia tekijöitä ja niiden merkitystä elinympäristössä. Tutkitaan sekä epäorgaanisia että orgaanisia reaktiotyyppejä, kirjoitetaan reaktioyhtälöitä ja käsitellään reaktioita matemaattisesti. KE4 Metallit ja materiaalit Kurssilla tutkitaan teollisesti merkittäviä raaka-aineita, niiden ominaisuuksia ja jalostusprosesseja. Käsitellään sähkökemiallista jännitesarjaa, hapettumis-pelkistymisreaktioita, tavallisimpia happi- ja vetyyhdisteitä sekä bio- ja synteettisiä polymeerejä.

11 KE5 Reaktiot ja tasapaino Kurssilla tutkitaan reaktion tasapainotilan muodostumista ja niihin liittyviä laskennallisia tasapainosovellutuksia. Happo-, emäs- ja liukoisuustasapainojen lisäksi tarkastellaan tasapainon merkitystä teollisuuden prosesseissa ja luonnon ilmiöissä. KE6 Kemian työkurssi Kurssilla tehdään epäorgaanisen ja orgaanisen kemian laboratoriotöitä. Kurssin tarkoituksena on kehittää käytännön laboratoriotyöskentelyn taitoja ja oppia hankkimaan kokeellista tietoa luonnosta. Arviointi S. KE7 Kemian kertauskurssi Historia Kurssin tavoite kerrata koko lukion kemian oppimäärää sekä parantaa laskuvalmiuksia ylioppilaskirjoitusten reaalikoetta että pääsykoetta varten. HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri Kurssi käsittelee ihmiskunnan historiaa esihistoriasta nykypäivään. Pääpaino on elinkeinojen ja yhteiskuntamuotojen kehityksessä, mutta myös ns. tavallisen ihmisen näkökulmaa pyritään tuomaan esiin. HI2 Eurooppalainen ihminen Kurssilla tarkastellaan länsimaisen kulttuurin vaiheita antiikista nykyaikaan. Näkökulma kulttuuriin ulottuu korkeakulttuurin huipulta arkielämään. Tarkastelukohteina mm. ihmiskäsitys, maailmankuva, taiteet ja tapakulttuuri. HI3 Kansainväliset suhteet Kurssi käsittelee kansainvälisen politiikan tapahtumia 1800-luvulta tähän päivään. Pääpaino on suurvaltojen välisissä suhteissa ja nykypäivän maailmantilannetta selikttävissä tapahtumissa. Tapahtumia tarkastellaan ideologisista ja taloudellisista näkökulmista. HI4 Suomen historia ja käännekohta Kurssi käsittelee Suomen historiaa 1800-luvulta tähän päivään. Aihetta käsitellään suurten murroskohtien (teollistuminen, itsenäistyminen, sodat, rakennemuutos, EU-jäsenyys) kautta. Johdannoksi suositellaan kurssia HI5. HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan Kurssi käsittelee Suomen ja suomalaisten varhaisempaa historiaa esihistoriasta aina Ruotsin ajan loppuun asti. Kurssiin sisältyy matka johonkin Suomen historian kannalta tärkeään kohteeseen. HI6 Kulttuurien kohtaaminen Kurssilla perehdytään Euroopan ulkopuolisten kulttuurien historiaan; Kaukoitään, islamilaiseen maailmaan, Afrikkaan ja Amerikkaan. Kurssiin sisältyy yhteisen opetuksen lisäksi tutustuminen itseä kiinnostavaan kulttuuriin. Arvostelu voi perustua kokeen sijasta esim. tutkielmaan. HI7 Maailma tänään Kurssilla perehdytään ajankohtaiseen maailmantilanteeseen ja sen historiallisiin taustoihin. Sisältö muotoutuu kulloisenkin kansainvälisen tilanteen mukaan. Kurssilla seurataan aktiivisesti tiedotusvälineitä ja siihen sisältyy tutkielman kirjoittaminen ajankohtaisesta aiheesta. Arvostelu ei perustu kokeeseen. Suositellaan suoritettavaksi vasta kurssin HI3 jälkeen. HI8 Historian ja yhteiskuntaopin kertauskurssi Yhteiskuntaoppi Kurssin aikana kerrataan aiempia historian ja yhteiskuntaopin opintoja, liitetään niissä esiintyneitä teemoja kokonaisuuksiksi, harjoitellaan laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa ja tarjotaan valmiuksia reaalikokeessa vastaamiseen. Oppilas voi kurssilla keskittyä pelkästään historiaan tai yhteiskuntaoppiin tai sitten opiskella molempia. Ei koetta, kurssimerkinnän voi saada joko historiaan tai yhteiskuntaoppiin. YH1 Yhteiskuntatieto Kurssilla käsitellään Suomen yhteiskuntajärjestelmän keskeisiä ominaisuuksia ja niiden kehitystä. Keskeisessä asemassa ovat demokratia, vallankäyttö, valtion toiminta ja yhteiskuntarakenne. Tavoitteena on myös antaa oppilaalle käsitys yksilöstä yhteiskunnan osana ja sihen vaikuttajana. YH2 Taloustieto

12 Kurssilla tarkastellaan talouselämän ilmiöitä ja lainalaisuuksia. Näkökulma ulottuu yksityisestä kansalaisista tai yrittäjästä valtiolliselle ja kansainväliselle tasolle saakka. Kurssi sopii sekä oppilaille, jotka haluavat suunnata kaupallisille ja taloudellisille aloille, että niille, jotka haluavat tavallisina kuluttajina ymmärtää talouden perusteita. YH3 Lakitieto Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestelmän periaatteisiin ja käytäntöihin. Tavoitteena on antaa ohjeita ja perustietoa tavallisen kansalaisen oikeudelliselle toiminnalle. Painopiste onkin rikosoikeuden ohella perheja perintö- ja kauppaoikeuden kysymyksissä, jotka kohtaavat useimpia ihmisiä jossain elämänvaiheessa. Kurssilla pyritään tekemään vierailu käräjäoikeuteen. YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni EU:n myötä Euroopan maiden vuorovaikutus on lisääntynyt paitsi taloudellisesti, myös kulttuurisesti. Kurssi tarjoaa yleiskuvan Euroopan unionin toiminnasta, kansalaisen mahdollisuuksista yhdentyvässä Euroopassa (esim. työnhaku ja opiskelu) ja Euroopan maiden nykytilanteesta. YH5 Historian ja yhteiskuntaopin eheyttävä kurssi Uskonto Kurssin aikana kerrataan aiempia historian ja yhteiskuntaopin opintoja, liitetään niissä esiintyneitä teemoja kokonaisuuksiksi, harjoitellaan laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa ja tarjotaan valmiuksia reaalikokeessa vastaamiseen. Oppilas voi kurssilla keskittyä pelkästään historiaan tai yhteiskuntaoppiin tai sitten opiskella molempia. Ei koetta, kurssimerkinnän voi saada joko historiaan tai yhteiskuntaoppiin. UE1 Uskonnon luonne ja merkitys Tarkastellaan uskonnon yleismaailmallista luonnetta ja uskonnon ydinkysymyksiä. Tutustutaan Raamatun syntyyn ja sisältöön sekä sen vaikutuksiin, maailmankuvaan ja kulttuuriin. UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta Tutustutaan kristillisen kirkon syntyyn ja kehitykseen sekä kirkkojen rooliin tämän päivän maailmassa. UE3 Ihmisen elämä ja etiikka Pohditaan eettisten peruskäsitteiden ja yleisempien eettisten teorioiden pohjalta hyvän elämän ehtoja. Tarkastellaan kristinuskon näkemyksiä yksilö- ja yhteiskuntaeettisiin kysymyksiin. UE4 Uskontojen maailmat Tutustutaan suurten maailmanuskontojen keskeisiin opetuksiin, elämäntapaan ja kulttuurivaikutuksiin. UE5 Mihin suomalainen uskoo? Kurssi luo kuvan uskonnollisesta kehityksestä Suomessa muinaisuskonnosta eri aiheitten kautta nykypäivään. Pyrimme tekemään tutustumisretken Turkuun (3 kohdetta). UE6 Uskonnon kertauskurssi (½ kurssia) Uskonto ort. Kurssin aikana kerrataan koko uskonnon oppimäärä ja ylioppilastehtävien vastaamisen tekniikkaa, jotta voit luottavaisin mielin mennä ylioppilaskirjoituksiin. Kurssin suoritusmerkintä edellyttää kaikilla tunneilla läsnäoloa. UO1 UO2 UO3 Elämänkatsomustieto Vastaavat pakollisia uskonnon kursseja 1-3 väestörekisterissä oleville ET1 Hyvä elämä Kurssilla pohditaan mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää.

13 ET2 Maailmankuva Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Kurssilla perehdytään maailman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteilöllisten instituutioiden merkitykseen siinä. ET3 Yksilö ja yhteisö Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen. ET4 Kulttuuriperintö ja identiteetti Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nykyyhteiskunnan monikulttuurisuuteen. ET5 Maailman selittäminen katsomusperinteissä Filosofia Kurssilla pohditan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen. Filosofia tarjoaa Sinulle mahdollisuuden kehittää omaa ajatteluasi, kykyä perustella mielipiteitäsi, parantaa asiallista keskustelutaitoasi sekä kykyä kunnioittaa muiden perusteltuja mielipiteitä. Suoritusjärjestys: Syventäville kursseille osallistuminen edellyttää Johdatus filosofiseen ajatteluun - kurssin (FI1) suorittamista. Kurssia FI1 ei voi suorittaa itsenäisesti. FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun Kurssilla tutustutaan filosofian historian merkkihenkilöihin ja heidän ajatuksiinsa, filosofian tutkimusmenetelmiin ja keskeiseen käsitteistöön sekä pohditaan seuraavia kysymyksiä: Mitä filosofia on? Mitä on totuus? Mistä todellisuus muodostuu? Miten saavuttaa hyvä elämä ja onnellisuus?... FI2 Filosofian etiikka Kurssilla perehdytään eettisiin teorioihin, arvioidaan elämää sekä itsemme että muiden toimintaa moraalisista näkökulmista ja perustellaan arvioita etiikan käsittein. Tavoitteena on oppia kriittisyyttä ja suvatsevaisuutta niin itseä kuin kanssa ihmisiä kohtaan FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia Kurssilla pohditaan, mitä on tieto, totuus ja tietäminen filosofiassa, tieteessä ja arkielämässä sekä arvioidaan kriittisesti erilaisia tulkintoja todellisuuden luonteesta. Kurssilla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen ja päättelyn perusteisiin. Tavoitteena ovat ajattelun tiedolliset hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus, järjestelmällisyys. FI4 Yhteiskuntafilosofia Psykologia Kurssilla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin, arvioidaan erilaisten yhteiskuntajärjestysten luonnetta ja toimintaa sekä yhteiskunnan että yksilön näkökulmasta. Psykologian avulla opit ymmärtämään omaa ja muiden ihmisten käyttäytymistä. Saat aineksia oman psyykkisen hyvinvointisi edistämiseen, vuorovaikutustaitojesi parantamiseen sekä opiskelutekniikkasi kehittämiseen. PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus Kurssilla selvitetään, mitä psykologia on, tutustutaan sen tutkimuskohteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Kurssi antaa myös perustiedot oman opiskelutekniikkasi kehittämiseen, itsetuntemuksesi ja vuorovaikutustaitojesi parantamiseen. PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys Kurssilla tutustut ihmisen kehitykseen syntymästä kuolemaan. Yksilön elämänkaarta tarkastellaan psyykkisestä, biologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Kurssilta saat kehityspsykologista tietoa omaan elämääsi sovellettavaksi. PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet Kurssilla tutustut hermoston perusrakenteeseen ja toiminnan periaatteisiin sekä niiden vaikutus kognitiivisiin perustoimintoihin: tarkkaavaisuuteen, havaitsemiseen, muistiin. Tarkastelun kohteena ovat myöskin vireystilan säätely, nukkuminen ja uni sekä niiden merkitys ihmisen hyvinvointiin.

14 PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta Kurssilla tutustut yksilön motivaatioon, tunteisiin ja kognitiivisiin toimintoihin (kieli, ajattelu, ongelmanratkauisu, päätöksenteko, luovuus...) sekä niiden keskinäisiin vaikutuksiin ihmisen toiminnassa ja hyvinvoinnin edistämisessä yksilö- ja yhteisötasolla. PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys Kurssilla tutustut yksilöiden välisiin persoonallisuuseroihin ja niiden syihin, sekä perehdyt mielenterveyden häiriöihin ja niiden hoitomuotoihin. Kurssilta saat aineksia oman psyykkisen hyvinvointisi ylläpitämiseen. PS6 Sosiaalinen ihminen Kurssin tavoitteena on itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen sekä ryhmien toimintaan vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen. Kurssilla tehdään mahdollisuuksien mukaan sekä yksilö- että ryhmäharjoituksia. PS7 Psykologian kertauskurssi (½ kurssia) Kuvataide Kurssin aikana kerrataan koko psykologian oppimäärä ja ylioppilastehtävien vastaamisen tekniikkaa, jotta voit luottavaisin mielin mennä ylioppilaskirjoituksiin. Kurssin suoritusmerkintä edellyttää kaikilla tunneilla läsnäoloa. MU2 ja KU2 ovat vaihtoehtoisia. KU1 Minä, kuva ja kulttuuri Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy visuaalisen kulttuurin lainalaisuuksiin ja käsitteistöön. Tekemisen kautta pyritään ymmärtävään ja merkityksekkääseen kuvan kokemiseen, tulkintaan ja käyttöön. Kuvan rakentamisen perusteet kerrataan. KU2 Ympäristö, paikka ja tila Kurssi keskittyy taideteollisuuden, taidekäsityön ja arkkitehtuurin kysymyksiin ympäristön suunnittelussa, muokkaamisessa sekä laajemmin kulttuurin ymmärtämisessä ja visualisoinnissa. Tutkitaan tilaa, muotoa ja ympäristön kuvakieltä monin tekniikoin ja eri materiaaleja kokeillen. Pyritään käytettävään taiteeseen. KU3 Media ja kuvien viestit Kurssin tavoitteena on oppia suunnistamaan median kuvakentällä avoimena, mutta itse oman elämän vahvana vaikuttajana. Visuaalisuutta ympäristössämme tutkitaan ja opitaan luomaan itse sitä omassa elinpiirissämme. Valokuvat, videot, mediakuvat, graafinen suunnittelu yms. tutkimuksen kohteena. 15 KU4 Taiteen kuvista omiin kuviin Kurssilla käsitellään taiteen mielenkiintoisia aikakausia ja aihepiirejä eri kulttuureissa tutkien ja tulkiten sisältöjä ja työtapoja. Perehdytään luomisprosessiin omakohtaisesti vanhoja tekniikoita mukaillen. 10 KU5 Nykytaiteen työpaja Kurssilla pyritään etsimään todellista sanottavaa oman taiteellisen prosessin myötä ja tuloksena, ympäristön visuaalisia merkityksiä tarkkaamalla. Toteutetaan oma produktio ja asetutaan osaksi nykyajan taidekenttää tuoreilla ilmaisutavoilla. 15 KU6 Wäinö Aaltosen perilliset Tämä kurssi on osin itsenäisen työn, osin ohjatun työn kurssi. Kuvanveisto 1, Kuvanveisto 2 jne. mikäli ryhmä syntyy. (Muutoin sitä suoritetaan vapaatuntisin omassa tahdissa edeten veistos veistokselta.36 h työtä= 1 kurssi ja seuraavat 36 h = jatkokurssi jne.) Materiaalina savi, kipsi, paperi jne. Työskennellään yksilöllisen opetussuunnitelman mukaan. 15 KU7D Kuvaamataidon lukiodiplomi Musiikki Lukudiplomin muoto on portofoliomuotoinen näyttö, joka suoritetaan yhden kurssin aikana. Ennen osallistumista diplomikurssille tulee opiskelijalla olla suoritettuna neljä lukion hyväksymää kuvataiteen kurssia. Opiskelija antaa näytteen erityisharrastuneisuudesta ja tavallisesta vaativammasta osaamisesta. MU2 ja KU2 ovat vaihtoehtoisia. MU1 Musiikki ja minä

15 Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään peruskäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon. MU2 Moniääninen Suomi Opiskelija tutustuu suomalaisen musiikin ilmentymiin soittamisen, laulamisen ja kuuntelun avulla. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin. Sisällöt edustavat musiikkilajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia. MU3 Ovet auki musiikille Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. MU5 Musiikkiprojekti Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. MU6 Laulukurssi Äänenkäytön harjoituksia, esiintymisharjoituksia, moniäänisiä lauluja omaksi iloksi ja lukion tilaisuuksiin. Harjoituksia jännittämisen hallitsemiseksi. MU7D Musiikin diplomikurssi Lukudiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukio-kurssin suorittaminen sekä näiden lisäksi erillinen lukudiplomikurssi, jolla kootaan näytesalkku. Opiskelija antaa näytteen erityisharrastuneisuudesta ja tavallista vaativammasta osaamisesta. MU8 Bändikurssi Kurssilla harjoitellaan yhteissoittoa sekä laulusolistina toimimista. Harjoiteltavat kappaleet voidaan sopia yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kurssin valinta ei välttämättä edellytä aiempaa laulu-/soittoharrastusta. MU9 Liikunta LI1 Taitoa ja kuntoa Kurssin tavoitteena on perehdyttää oppilas eri vuodenaikojen keskeisiin sisä- ja ulkoliikuntamuotoihin sekä ylläpitää oppilaan liikunnallisia taitoja ja kehittää niitä. Kurssi sisältää mm. pallopelejä, rytmiliikuntaa, uintia, yleisurheilua ja suunnistusta. LI2 Liikuntaa yhdessä ja erikseen Kurssi vahvistaa eri liikuntalajien osaamista ja ohjaa oppilasta omaksumaan henkilökohtaisia liikuntataitoja ja huolehtimaan fyysisestä kunnostaan. Kurssi sisältää samoja lajeja kuin LI 1. LI3 Virkisty liikunnasta Kurssin tavoitteena on tukea oppilaan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä. Kurssin sisältö koostuu pääosin eri palloilulajeista. LI4 Yhdessä liikkuen Kurssin tavoitteena on kehittää ja vahvistaa oppilaan yhteistyötaitoja sekä hyviä tapoja. Kurssin sisällöstä 2/ 3 opetellaan vanhoja tansseja sekä suunnitellaan ja toteutetaan juhlatilaisuus, 1/3 pelataan sekä suunnitellaan ja toteutetaan liikuntatempaus. LI5 Kokeile monipuolisesti Kurssin tavoitteena on vahvistaa ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvan oppilaan fyysistä ja henkistä kuntoa. Kurssin aikana oppilas pitää liikuntapäiväkirjaa. Kurssi sisältää yhden pitkän päivävaelluksen sekä tutustumista koulun ulkopuolisiin lajeihin. Kurssi maksaa lajivalinnoista riippuen LI6 Löydä oma lajisi

16 Kurssin ohjelma jatkuu LI 5-kurssista. Kurssin tavoitteena on, että oppilas löytää oman, mielekkään liikuntalajin tutustumalla aktiivisesti koulun ulkopuolisiin lajeihin. Kurssi maksaa lajivalinnoista riippuen LI7D Liikunnan lukiodiplomi Terveystieto Oppilas antaa näytön omasta liikunnallisesta erityisosaamisestaan. Kurssiin sisältyy liikuntakykyisyystestit, tutkielma omasta urheilulajista, yhteistyötaidon arviointi sekä portfolio lukioaikaisesta liikunnasta koulussa ja vapaa-aikana. Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään neljän liikuntakurssin suorittamisen lukiodiplomikurssin lisäksi. Kurssi suoritetaan 3. vuosiluokan syyslukukaudella lukujärjestyksen ulkopuolella. TE1 Terveyden perusteet Kurssi antaa tiedot terveellisistä elämäntavoista, yleisimmistä tartunta- ja kansantaudeista, fyysisen ja psyykkisen kunnon hoitamisesta sekä terveyden ja sosiaalihuollon palveluista. Tavoitteena on, että oppilas oppii tekemään valintoja, jotka ylläpitävät ja edistävät hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. TE2 Nuoret terveys ja arkielämä Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa pohtia ja tarkastella terveyteen ja sairauteen liittyviä arvoja ja arvostuksia, perustella omia valintojaan terveyden näkökulmasta, osaa arvioida terveyteen, elämäntapaan ja ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä hyvinvoinnille. TE3 Terveys ja tutkimus Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa hankkia, arvioida ja tulkita terveyteen ja sairauksiin liittyvää tutkimus- ja arkitietoa, toteuttaa pienimuotoisia terveys-/terveyskäyttäytymiskartoituksia omassa opiskeluympäristössään, osaa käyttää terveydenhuollon palveluja sekä tuntee asiakkaan ja potilaan oikeudet. Teemme tutustumiskäynnin laitokseen, jossa tehdään terveystutkimusta. TE4 Terveystieto 4 Opinto-ohjaus Kurssilla suoritetaan EA1 ja EA2 -tutkinto ja tutustutaan SPR:n ja pelastuspartioiden toimintaan. Kurssi sisältää myös fysiologiaa. Kurssi suoritetaan iltaisin ja viikonloppuisin. Kurssista saa todistukseen suoritusmerkinnän, kun on suorittanut molemmat EA1 ja EA2. OP1 Koulutus, työ ja tulevaisuus Tavoitteena on oppia lukio-opiskelun tekniikkaa ja perehtyä jatkokoulutuksen polkuihin. Pohditaan ainevalintojen merkitystä jatko-opinnoille, uravalintaa ja työelämätietoutta. Valmentaudutaan yo-kirjoituksiin. Kurssi kestää koko lukioajan. OP2 Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta Tietotekniikka Kurssin tavoitteena on lisätä itsetuntemusta, jatko-opintovalmiuksia ja esitellä erilaisia uramahdollisuuksia. Kurssi koostuu projektitöistä, oppilaitos- ja työpaikkavierailuista. AT1 Tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa tietokoneiden ja yleisimpien ohjelmien käyttötaitoa. Opiskelun rungoksi on otettu Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n opintokokonaisuus (www.tieke.fi). Kurssilla käsitellään neljä moduulia: käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta, internet ja sähköposti, tekstinkäsittely ja esitysgrafiikka. Kaikki neljä moduulia hyväksytysti suorittaneella on mahdollisuus hankkia osaamisestaan erillinen todistus AT2 Tietokoneen A-kortti täydennys) Tavoitteena on täydentää AT1:llä tietokoneen A-kortiksi. Kurssin voi suorittaa myös ilman AT1:n suoritusta. Opiskelun rungoksi on otettu Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n opintokokonaisuus (www.tieke.fi ). Kurssilla käsitellään kolme moduulia: tietotekniikan perusteet, taulukkolaskenta ja kolmantena joko tietokannat, kuvankäsittely tai oppiminen ja työskentely verkossa (osallistujien määrän ja toiveiden mukaan). Kaikki kolme neljä moduulia hyväksyttävästi suorittaneella on mahdollisuus hankkia osaamisestaan erillinen todistus (A-kortti). AT3 Ohjelmoinnin perusteet Tavoitteena on oppia ohjelmoinnin ja ohjelmarakenteiden perusteet jotain ohjelmointikieltä käyttäen. Kurssilla tutustutaan erilaisiin ohjelmointikieliin ja jonkun kielen perusrakenteisiin. Kurssi vaatii tietokoneen peruskäyttötaidon osaamista.

17 Teatteri-ilmaisukurssi TIL1 Teatteri-ilmaisun peruskurssi Kurssin painopiste on omien ilmaisutaitojen rohkaisemisessa kehittämisessä sekä tavoitteellisessa ryhmätyöskentelyssä. Peruskurssilla harjoitellaan ilmaisun perusvalmiuksia (rentoutta, keskittymistä ja uskallusta heittäytyä), puheilmaisua, eleitä, improvisointia ym. ja näytellään. Mahdollisesti valmistetaan pieni esitys esimerkiksi koulun juhlaan ja lisäksi vieraillaan teatterissa. Yhteistyö kuvataiteen ja musiikin kanssa mahdollista. Suoritusmerkintä. TIL2 Teatteri-ilmaisun jatkokurssi Kurssilla syvennetään perustaitoja ja luodaan yhdessä jokin esitys (näytelmä, koulun juhlaohjelma tms.) prosessina, jossa ryhmä toimii yhdessä ja vastaa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta yhteistyössä opettajan kanssa. Myös teatterin tuntemusta syvennetään esim. teatterivierailulla. Yhteistyö kuvataiteen ja musiikin kanssa mahdollista. Suositellaan TIL1-kurssin jälkeen. Suoritusmerkintä. TIL3 Lehtityön kurssi LE1 Lehtityön kurssi Tutor-kurssi Lehtityön kurssi tarjoaa tekemistä niille opiskelijoille, jotka haluavat tutustua median toimintaan enemmän kuin tavallisilla äidinkielen kursseilla on mahdollista. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Auranmaan Viikkolehden kanssa ja myös lehden toimituskunta osallistuu mahdollisesti nuorten pienimuotoiseen koulutukseen ja ohjaukseen. Tarkoituksena on tehdä lukuvuoden aikana juttuja paikalliseen lehteen erityisesti nuoria kiinnostavista aiheista. Kurssin osallistujilta vaaditaan omaa aktiivisuutta juttuaiheiden keksimisessä. Jutut työstetään pääosin kouluajan ulkopuolella tai vapaatunneilla. Tarvittaessa kurssilaiset tekevät juttuja myös koulun omista tilaisuuksista - tämä ei kuitenkaan ole päätarkoitus. Kurssilaisten tuotoksia on tarkoitus julkaista lehdessä kerran kuukaudessa. Koko lukuvuoden toiminnasta voi saada yhden lukiokurssin ja kurssin ohjaajana toimii lukion äidinkielen lehtori. TU1 Tutor-kurssi Kansainvälisyyskurssi 1. vuoden opiskelija voi ilmoittautua ohjaamaan ja opastamaan lukioon hakevia 9:n luokan oppilaita ja tulevia 1. vuoden opiskelijoita. Tästä sekä tähän liittyvästä koulutuksesta hän saa koulukohtaisen kurssin. Kurssilla pyritään kehittämään opiskelijoiden tietoja ja taitoja, jotta he pystyisivät aktiivisesti toimimaan kansainvälisissä yhteyksissä. Tavoitteena on edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä ja tietämystä sekä suvaitsevaisuutta. Valmistellaan ja toteutetaan kansainvälistä yhteistyötä esim. erilaisten projektien avulla. Kurssin toteutuminen ilmoitetaan vuosittain kurssivalintojen yhteydessä. KV1 Kansainvälisyyskurssi Nuori Yrittäjyys Kurssilla pyritään kehittämään opiskelijoiden tietoja ja taitoja, jotta he pystyisivät aktiivisesti toimimaan kansainvälisissä yhteyksissä. Tavoitteena on edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä ja tietämystä sekä suvaitsevaisuutta. Valmistellaan ja toteutetaan kansainvälistä yhteistyötä esim. erilaisten projektien avulla. Kurssin toteutuminen ilmoitetaan vuosittain kurssivalintojen yhteydessä. NY1 Nuori yrittäjyyskurssi Kurssin valinneet nuoret perustavat oman yrityksen ja tekemällä oppimisen periaatteella oppivat yrittäjyyttä, ongelmanratkaisua, ryhmätyötä ja ennen kaikkea vastuunottoa omasta toiminnasta. NY2 Oppilaskuntakurssi OK1 Oppilaskuntakurssi Lajikohtainen liikunta Oppilaskuntatoiminnassa erityisen aktiivisesti mukana toiminut opiskelija voi hakemuksesta saada itselleen siitä koulukohtaisen kurssin.

18 Opetusjärjestelyn tavoite on, että opiskelija saa harrastamansa lajin perustiedon lisäksi ohjausta valmentautumiseensa. Samalla eri lajien valmentajat kannustavat häntä liikunnalliseen elämäntapaan. Kurssi on tarkoitettu urheilijoille lisävalmentautumiseksi omassa lajissaan. Yksilöurheilijoiden opetussuunnitelma tehdään yhdessä henkilökohtaisen valmentajan kanssa. Opiskelijat harjoittavat myös urheilun ohjaamista. Tähän valintaan kuuluu kurssia. Liikuntapainotukseen tulee sitoutua lukuvuodeksi ja sen voi valita lukioaikana kahdesti. ELI1 ELI2 ELI3 ELI4 Vanhojen päivän pukuk. VP1 Vanhojen päivän pukukurssi Automaatio, elektroniikka ja ohjelmointi Tavoite: Kurssin aikana suunnitellaan ja toteutetaan Vanhojenpäivän puku. Sisällöt: Malleihin tutustuminen ja oman mallin suunnittelu, materiaaleihin perehtyminen ja materiaalien menekin laskeminen, leikkuusuunnitelma, sovitus, ompelu, puvun koristelu. Kurssille osallistuvilta edellytetään ompelukokemusta siten, että opiskelija tuntee ompelukoneen ja perusompeleet. Juhlapukukankaiden käsittely vaatii ompelun perustaitojen hallintaa. TEK1 Automaatio, elektroniikka ja ohjelmointi Audiovisuaalinen avustaminen Kurssilla tutustutaan ohjelmoitavien robottien avulla erilaisten sähköisten anturien toimintaan ja käyttöön. Käytettävinä antureina ovat ainakin kytkimet, lämpö-, valo- ja infrapuna-anturit sekä ultraäänianturit. Robotit ohjelmoidaan tekemään haluttuja toimenpiteitä esim. seuraamaan valkoista viivaa, mittaamaan etäisyyksiä, etsimään esineitä halutulta alueelta, hakeutumaan ulos labyrintista, yms. Ohjelmoitaessa kielenä käytetään basic pohjaista picaxeohjelmointikieltä. Opiskelijoiden kiinnostuksesta riippuen voidaan kurssilla myös valmistaa jokin ohjelmoitava laite, jolloin kurssiin sisältyy myös laitevalmistusta. Kurssiin osallistuvilta ei edellytetä aikaisempaa ohjelmoinnin tai elektroniikan tuntemusta. AVA1 Audiovisuaalinen avustaminen ETK KO Audiovisuaalisesta avustamisesta lukion juhlissa ja muissa mahdollisissa tilaisuuksissa voi saada yhden kurssin. Pyyntö avustamiseen esitetään opettajakunnasta muutamalle ykkösvuosikurssilaiselle vuosittain. Sopimus avustaa on sitova, ja se pitää sisällään yhden lukuvuoden työn sekä uusien avustajien opastuksen seuraavan lukuvuoden alussa. Näin ollen avustajien pitää varautua olemaan käytettävissä lukion juhlapäivinä ja osaksi myös koulun jälkeen esim. teatteri-ilmaisun tai musiikin ryhmien harjoituksissa. Etärenkaan kurssit Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kursseja etäopiskeluna Turun seudun lukioiden etärenkaassa. Kurssit ovat suoraan hyväksyttävissä Elisenvaaran lukion kursseiksi. Kurssien suorittamisesta etäopiskeluna on kuitenkin syytä neuvotella opinto-ohjaajan kanssa etukäteen. Etärenkaan tarjontaan voi tutustua osoitteessa Kansalaisopiston kurssit () Opiskelijalla on mahdollisuus valita kursseja Auranlaakson kansalaisopiston tarjonnasta. Kaikki kansalaisopiston kurssit eivät sovellu lukiokursseiksi. Kurssien soveltuvuudesta päättää lukion rehtori ja asiasta tulee neuvotella myös kyseisen kurssin opettajan kanssa. Kansalaisopiston tarjontaan voi tutustua osoitteessa

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. 5.6. Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6 AI 1 Kouki ym: Kielikirja

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08 SONKAJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA / Lukuvuosi 2017-2018 Suomalaisen Kirjakaupan tarjous sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-17.9.2017 Muina aikoina saat -10% alennuksen.

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta.

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. Lukuvuosi 2017-2018 oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS 1, Elämä ja evoluutio

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

ELISENVAARAN LUKION KURSSISELOSTEET LV.2013-2014

ELISENVAARAN LUKION KURSSISELOSTEET LV.2013-2014 ELISENVAARAN LUKION KURSSISELOSTEET LV.2013-2014 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Kurssilla perehdytään tekstien perustekijöihin (tavoitteeseen, vastaanottajaan,

Lisätiedot

MADETOJAN MUSIIKKILUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

MADETOJAN MUSIIKKILUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA MADETOJAN MUSIIKKILUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus Kurssit 1-5, 7: uudistettu Särmä-sarja, sähköinen oppikirja, sähköiset tehtäväkirjat 1-7. (Otava) Kurssit 6, 8-9: Särmä-sarja

Lisätiedot

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Kustantaja Tekijä Kirjan nimi ja sarja Kurssi ovn e Hinta ÄIDINKIELI: opiskelijalle Otava Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Ä11-6 59,95 53,95 Särmä. Tehtäviä

Lisätiedot

Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville.

Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. LUKUVUODEN 2017 2018 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV.

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5 OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. 2009 2010 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbejä. OPPIAINE

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus -teoriakirja 978-951-1-28914-2 Paitsi abeilla: Kauppinen ym: Äidinkieli

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

Pakollinen Syventävä Soveltava

Pakollinen Syventävä Soveltava Ressun lukio tuntijako (valtakunnallinen) 2016- Pakollinen Syventävä Soveltava Äidinkieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Suomi toisena kielenä 4 5 6 A-kieli Englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 A-kieli Ranska 1 2 3 4

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminen WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Kurssivihko 8 (Tekstitaitojen syventäminen)

ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminen WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Kurssivihko 8 (Tekstitaitojen syventäminen) VIHDIN LUKIO LUKUVUODEN 2010 2011 OPPIKIRJAT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Käsikirja ÄI 2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Lisätiedot