ELISENVAARAN LUKION KURSSISELOSTEET LV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELISENVAARAN LUKION KURSSISELOSTEET LV.2012-2013"

Transkriptio

1 ELISENVAARAN LUKION KURSSISELOSTEET LV Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Kurssilla perehdytään tekstien perustekijöihin (tavoitteeseen, vastaanottajaan, tekstilajiin, tekstityyppiin), viestintätilanteen ja välineen vaikutukseen tekstiin. Havannoidaan erilaisten tekstien kieltä ja sisältöä. Harjoitellaan tekstien referointia ja kommentointia. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkitystä Harjoitellaan kirjoittamista prosessina: aineiston hakua, valintaa, viittaamista omassa tekstissä, kieliasun hiomista. Samalla perehdytään tekstin rakenteisiin. Harjoitellaan tiedottavan puheenvuoron laatimista ja arviointia. ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Kurssilla opitaan tulkitsemaan kielen kuvallisuutta ja monitulkintaisuutta. Syvennetään tietoa kirjallisuuden lajeista ja ominaispiirteistä. Kehitytään fiktiivisten tekstien analysoijana ja opitaan tarkastelemaan kirjallisuutta eri näkökulmista sekä käyttämään tarpeellisia kirjallisuustieteen käsitteitä. ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen Kurssilla perehdytään vaikuttamisen lajeihin ja keinoihin. Omia vaikuttamisen taitoja kehitetään kirjallisin tehtävin. Lisäksi tutustutaan sekä vaikuttamaan pyrkivään kirjallisuuteen että muihin kantaaottaviin teksteihin. ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti Tutustutaan eri aikakausia ja tyylejä edustaviin kaunokirjallisiin ja muihin teksteihin aikansa kulttuurin näkökulmasta. Eritellään tyylin vaikutusta tekstiin. Kirjoitetaan kirjallisuusessee. ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Perehdytään suomen kielen vaiheisiin sekä keskeisiin suomalaisen kirjallisuuden teksteihin ja teemoihin. Tutustutaan kielenohjailun periaatteisiin. Suullisia ja kirjallisia tuotoksia kurssin teemoihin liittyvistä aiheista. ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen Tavoitteena on erilaisten ilmaisutaitojen ja -keinojen kehittäminen. Samalla harjoitellaan esiintymis- ja ryhmäviestintätaitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan tilanne- ja ohjelmapuheita. ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen Kurssilla syvennetään ja monipuolistetaan taitoja analysoida ja tuottaa tekstejä. Kerrataan tekstitietoa ja analyysin käsitteitä sekä harjoitellaan tekstitaidon vastaustekniikkaa. Kielenhuoltoa. Kurssi valmentaa erityisesti yo-kokeen tekstitaidon kokeeseen, joten suositeltava kaikille abeille. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Kurssilla tarkastellaan nykykirjallisuutta ja sen ilmiöitä sekä median ajankohtaisaiheita. Hiotaan omaa kirjallista ilmaisua, esimerkiksi taitoa tuottaa aineistoesseitä, ja kerrataan kielenhuollon asioita. Kurssi valmentaa erityisesti yo-kokeen esseekokeeseen, joten suositeltava kaikille abeille. ÄI10 Luova kirjoittaminen Kurssilla harjoitellaan luovaa kirjoittamista erilaisten harjoitusten avulla ja samalla vahvistetaan opiskelijan taitoa ja rohkeutta käytttää kieltä erilaisiin tarkoituksiin. Kurssin aikana tuotetaan omaa tekstiä ja annetaan palautetta muiden teksteistä. Kirjoittamiseen etsitään yhdessä iloa ja riemua. ÄI11 Äidinkielen opintoihin soveltuvat muut suoritukset Englannin kieli, A- oppimäärä Opintoihin soveltuvat muut suoritukset. ENA1 Nuori ja hänen maailmansa Tutustutaan brittiläiseen ja suomalaiseen elämään nuorten näkökulmasta. Aihepiireinä ovat esim. ihmissuhteet, vapaa-aika ja harrastukset. Perehdytään lukion työtapoihin. Kerrataan kielen perusrakenteita: aikamuodot, liitekysymys, sanajärjestys ja persoona- ja refleksiivipronominit. ENA2 Viestintä ja vapaa-aika

2 Aihepiireissä liikutaan eri puolilla maailmaa ja tutustutaan erilaisiin elinympäristöihin, ruokakulttuuriin ja harrastuksiin. Kurssilla opitaan kertomaan Suomesta vieraista kulttureista tuleville. Harjoitellaan itsenäistä opiskelua. Kielioppiasioina: artikkelit, yksikkö/monikko, genetiivi, muodollinen subjekti, demonstratiivipronominit ja passiivi. ENA3 Opiskelu ja työ Lähestytään opiskelua, uranvalintaa ja työelämää tulevaisuuden näkökulmasta. Harjoitellaan ansioluettelon ja työpaikkahakemuksen tekemistä. Kielioppiasioina: indefiniittipronominit, epäsuora esitys, adjektiivit ja adverbit. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Perehdytään ihmisten elinolosuhteisiin sekä yhteiskunnallisiin rakenteisiin eri puolilla maailmaa. Aihepiireinä ovat esim. sosiaaliturvajärjestelmä, kuluttaminen ja politiikka. Kielioppiasioina: vaillinaiset apuverbit, relatiivipronominit, paljoussanat, konjuktiot ja sidesanat sekä isot alkukirjaimet. ENA5 Kulttuuri Tavoitteena on tehdä löytöretkiä englantilaisen kulttuurin alueelle. Kurssin aihepiireinä ovat esim. elokuva, kirjallisuus, kuvataide, musiikki, teatteri, koulutus ja sivistys. Kurssilla pidetään myös englanninkielinen suullinen esitelmä. Kurssin aikana opiskelijat lukevat jonkin englanninkielisen romaanin, josta laaditaan referaatti. Kielioppiasioina: artikkelin käyttö erisnimen yhteydessä, artikkelin paikka, pilkun käyttö ja lauseenvastikkeet. ENA6 Tiede, talous ja tekniikka Kurssin ainepiireinä ovat tieteen kehitys ja sen merkitys ihmiskunnalle, teknologian saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Kurssilla pyritään vahvistamaan luetunymmärtämisen ja itsenäisen työskentelyn taitoja. Kielioppiasioina: infinitiivin ja ing-muodon käyttö sekä poikkeuksellisia monikkoja, numeraalit sekä prepositiot ajan ilmauksissa. ENA7 Luonto ja kestävä kehitys Kurssilla käsitellään luontoon, luonnontieteisiin ja ympäristöön liittyviä aihepiirejä: maapallon elinolosuhteita ja edessämme olevia vaihtoehtoja. Työskentelyssä painotetaan luetun- ja kuullunymmärtämistä sekä kirjallista tuottamista. Kielioppiasioina syvennetään: aikamuotojen käyttö, ehtovirkkeet, vaillinaiset apuverbit, passiivi, epäsuora esitys ja prepositiot. ENA alkaen: Puhu ja ymmärrä paremmin alkaen: Kurssin aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät asiat. Kurssilla painotetaan suullista viestintää sekä muita ylioppilakirjoituksissa tarvittavia valmiuksia. Harjoittelussa kertautuvat myös aikaisempien englannin kurssien aihepiirit. Tavoitteena on vahvistaa puhumisen, luetun- ja kuullunymmärtämisen taitoja sekä sanaston ja rakenteiden hallintaa vaativien tekstien avulla. Kurssiarvosanaan vaikuttavat kurssin alussa sovitut kokeet sekä tuntiaktiivisuus. Koeviikolla pidetään valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen. ENA9 Media Tavoitteena on kartuttaa sanavarastoa ajankohtaisella materiaalilla sekä kerrata kielioppiasioita. Kurssilla käytettävä oppiaines valitaan eri tiedotusvälineistä, englanninkielisistä sanoma- ja aikakauslehdistä sekä radio- ja televisio-ohjelmista (esim.euronews). Kurssilla harjoitellaan myös runsaasti luetun- ja kuullunymmärtämistä, joten se soveltuu hyvin ylioppilaskirjoituksiin valmentavaksi kurssiksi. ENA alkaen Kertauskurssi lukio-opiskelun aloittaville (½ kurssia) alkaen: Kurssia suositellaan opiskelijoille, jotka haluavat vankentaa perusrakenteiden hallintaa (peruskoulun päättötodistuksessa arvosana 5-7). Kurssista saa suoritusmerkinnän ja se järjestetään samassa jaksossa kuin ENA 1-kurssi, jolloin opiskelija saa tehokkaammin tukea opiskelutaitojensa kehittämiseen heti lukio-opintojen alussa. ENA11 Englantia puhuvat kansat Kurssi on noin viikon kestävä leirikoulu jossakin englantia puhuvassa maassa. Tavoitteena on puhevalmiuksien kehittäminen sekä tutustuminen paikallisiin oloihin, kulttuuriin ja kansan historiaan. Kurssin painotukset voivat vaihdella vuosittain. ENA12 Englannin perusrakenteiden, sanaston ja kuuntelun kertauskurssi Opiskelija voi saada suoritusmerkinnän oman lukion ulkopuolella suorittamastaan englannin kielen kurssista. Kyseeseen tulevat esimerkiksi ennen yo-kirjoituksia muualla suoritetut lisäkurssit (abi- ja preppauskurssit). Sovitaan rehtorin kanssa.

3 Ruotsin kieli, B1- oppimäärä RUB1 Koulu ja vapaa-aika Aihepiireinä ovat koulu, opiskelu, vapaa-aika ja harrastukset. Kerrataan yläasteen B-ruotsiin niveltyen perusrakenteita (sanajärjestys, substantiivit, verbit ja adjektiivit) ja totutaan lukion työtapoihin. Kurssilla tehdään lyhyehköjä kirjoitustehtäviä ja runsaasti ääntämis- ja parikeskusteluharjoituksia. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa Tutustutaan Tukholmaan ja Pohjoismaihin. Aihepiireinä ruoka, asuminen, työ ja rahankäyttö, terveys ja kännykän käyttö. Jatketaan perusrakenteiden vahvistamista ja opitaan lisää adjektiivien vertailusta, adverbeista ja lukusanoista. Harjoitellaan suullisia (esim. puhelinviesti, haastatteluja) ja kirjallisia (esim. kutsu ja sähköposti) viestintätehtäviä. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Tutustutaan suomalaisiin ilmiöihin, muotiin ja huumoriin sekä näkemisen arvoisiin paikkoihin. Aihepiireinä Suomi, Ahvenanmaa sekä suomenruotsalaiset ja ruotsinsuomalaiset. Kieliopissa opiskellaan pronomineja, erisnimen suku, prepositioita. Opitaan etsimään pääkohtia ja ymmärtämään keskeistä sisältöä erilaisista teksteistä. Harjoitellaan myös lyhyitä viestinnällisiä kirjoitustehtäviä. RUB4 Elämää erikseen ja yhdessä Aiheina kurssilla ihmissuhteet, sukupolvien ja kulttuurien välinen kohtaaminen sekä elämänkatsomukset. Lisäksi tutustutaan Tanskaan ja Norjaan. Kerrataan sanajärjestystä ja opiskellaan lisää verbioppia. Erityisesti saat vinkkejä kirjoitustehtävien laatimiseen (esim. kiitospuhe, mielipidekirjoitus). Vahvistetaan myös kuullunymmärtämistä tutustumalla yo-kuuntelutehtäviin. RUB5 Elinympäristömme Kurssin aiheina ovat muuttuva elin- ja työympäristö, joukkoviestimet ja luonto. Tutustutaan myös Islantiin, Grönlantiin ja Färsaariin. Kieliopissa käsitellään mm. substantiivien määräysmuodot, s-passiivi ja partisiipit. Vahvistetaan edelleen monipuolisesti tekstinymmärrys- ja kuuntelutaitoja sekä kirjoitustehtävien laatimista. RUB alkaen: Puhu ja ymmärrä paremmin alkaen: Käsitellään ajankohtaisia pohjoismaisia aihepiirejä. Painotetaan suullista viestintää ja harjoitellaan arjen kielenkäyttötilanteita niihin liittyvien tekstien avulla. Sanastossa ja rakenteissa kerrataan aiemmin opittua, mutta opitaan myös uutta. Tavoitteena on vahvistaa ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia luetun- ja kuullunymmmärtämisen valmiuksia. Kurssiarvosanaan vaikuttavat kurssin alussa sovitut kokeet sekä tuntiaktiivisuus. Koeviikolla pidetään valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen. Erittäin hyödyllinen kurssi 2. vuoden keväällä ennen seuraavan syksyn yo-kirjoituksia. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälisyys Aihepiireinä opiskelu, työ, liikkuminen ja kontaktien luominen kansainvälisellä tasolla. Kartutetaan sanavarastoa ajankohtaisilla sanonnoilla. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin myös harjoittelemalla erilaisia yo-tehtävätyyppejä (RUA-tason valinneilla myös tiivistelmä). Soveltava RUB11 (lv alkaen) täydentää kurssin sisältöä. RUB8 Kulttuurikurssi Kurssilla tehdään erilaisia ryhmätöitä ja tutustutaan ruotsinkieliseen lehdistöön, radio/tv-ohjelmiin ja verkkomateriaaliin. Valitaan jokin ruotsinkielinen kirja luettavaksi ja laaditaan siitä referaatti ruotsiksi. Käydään Åbo Svenska Teaterissa ja/tai katsotaan pohjoismaalainen filmi. Soveltuu 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. Suoritusmerkintä. RUB9 Ruotsin perusrakenteiden kertauskurssi abeille Opiskelija voi saada suoritusmerkinnän oman lukion ulkopuolella suorittamastaan ruotsin kielen kurssista. Kyseeseen tulevat lähinnä ennen yo-kirjoituksia muualla suoritetut lisäkurssit (abi- ja preppauskurssit). Sovitaan rehtorin kanssa. RUB alkaen: Kertauskurssi lukio-opiskelun aloittaville (½ kurssia) alkaen: Suositellaan opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa perusrakenteiden hallintaa (jos peruskoulun päättötodistuksessa arvosana 7 tai alle). Kurssista saa suoritusmerkinnän ja kurssi järjestetään samassa jaksossa RUB 1-kurssin kanssa, jolloin opiskelija saa myös tukea opiskelutapojensa kehittämiseen. RUB alkaen: Abikurssi ennen yo-kirjoituksia (½ kurssia)

4 Saksan kieli, B2- oppimäärä Suositellaan valittavaksi syksyllä 1. jaksossa rinnakkain RUB7-kurssin kanssa, koska kurssilla harjoitellaan lisää yo-kuuntelun ja kirjallisen yo-kokeen eri tehtävätyyppejä. A-tason valinneilla on mahdollisuus keskittyä tarkemmin RUA-tehtäviin. Kurssin materiaalin saa opettajalta. Suoritusmerkintä. MUUT VIERAAT KIELET (B2/B3-KIELI) Kahdella ensimmäisellä kurssilla opitaan kielen alkeet. Peruskoulussa B2-kieltä (saksa, ranska, venäjä) opiskelleet voivat aloittaa kielen opiskelun kolmannesta kurssista, jos kielen perusteet ovat hallussa tai valita myös ensimmäiset kurssit, mikäli haluavat kerrata ja vahvistaa oppimaansa. Lukiossa alusta alkava kieli on B3-kieli. Molemmat tasot yhdistyvät 3. kurssista lähtien ja kurssien sisällöt ovat yhteneväiset. Kielen opiskelun voivat aloittaa sekä 1. että 2. vuoden opiskelijat. Saksa ja ranska aloitetaan vuorovuosina alusta. Kurssit 1 ja 2 soveltuvat kaikille (myös 2. ja 3. vuoden) opiskelijoille matkailukielen kursseiksi. Kahdesta ensimmäisestä kurssista voi ottaa todistukseensa joko arvosanan tai pelkän suoritusmerkinnän. Alkukursseilla painotetaan ääntämisharjoittelua ja puheen tuottamista, kirjallinen tuottaminen tulee asteittain mukaan. Tehdään runsaasti keskusteluharjoituksia pareittain ja ryhmissä. Tekstinja kuullunymmärtämistehtäviä sekä kirjallisia tuotoksia. SAB1 Hyvää päivää, hauska tutustua Opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään samoja asioita keskustelukumppanilta. Aiheina myös perhe ja lähipiiri; opitaan selviytymään arkipäivän tilanteissa. Puheen ymmärtämistä ja puhumista harjoitellaan ensisijaisesti, mutta opitaan myös tärkeimmät perusrakenteet. SAB2 Näin asiat hoituvat saksaksi Aihepiirejä suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa, kuten ostoksilla, ravintolassa sekä majoitus-, lääkäri- ja liikennepalvelujen käyttämisessä. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista perusrakenteita unohtamatta. SAB3 Vapaa-aika ja harrastukset Nuorten jokapäiväinen elämä, kiinnostuksen kohteet, vapaa-ajan vietto ja harrastukset sekä niiden yhteydessä käytettävät palvelut ovat aihepiireinä. Kurssilla on paljon puheharjoitusta ja mielipiteen ilmaisemista. Laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Kieltä jo yläasteella lukeneet viimeistään nyt mukaan. SAB4 Meillä ja muualla Oman maan ja saksankielisten maiden ihmisiin, maantieteeseen, historiaan, nähtävyyksiin ja lomanviettomahdollisuuksiin tutustumista. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjallista tuottamista harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. SAB5 Ennen ja nyt Tarkastellaan saksalaisten elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina myös terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää omassa elinympäristössä ja laajennetaan perusrakenteiden hallintaa. Viestinnällisten tehtävien avulla harjoitellaan kirjoitustaitoa. SAB6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun, työelämään ja nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Harjoitellaan näihin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Laaditaan mm. CV ja erilaisia hakemuksia. SAB7 Kulttuuri Kurssilla esitellään monipuolisesti saksankielistä kulttuuria, kuten kuvataidetta, kirjallisuutta, musiikkia, elokuvaa, teatteria ja urheilua. Harjoitetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. Erityisesti keskitytään sanavaraston laajentamiseen. SAB8 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat oman maan ja saksankielisten yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuudennäkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painottuu tekstinymmärtäminen, kuvausten ja selostusten laatiminen suullisesti ja kirjallisesti. SAB9 Valmennuskurssi yo-kirjoituksiin

5 Kerrataan opittuja rakenteita ja tutustutaan yo-kirjoitusten erilaisiin tehtävätyyppeihin. Harjoitellaan erilaisia rakenne-, tekstinymmärrys-, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä. Vahvistetaan erityisesti luetun- ja kuullunymmärrystä. Materiaali opettajalta. SAB10 Opi saksaa opintomatkalla Ranskan kieli, B2- oppimäärä Kurssi koostuu noin viikon kestävästä kielikylvystä saksankielisellä alueella. Opintomatkaa valmistellaan lukuvuoden mittaan yhdessä ja kurssille voi osallistua myös kielen alkeita opiskelleet. Tavoitteena on puhevalmiuden kehittäminen sekä tutustuminen paikallisiin oloihin, kulttuuriin ja tapakulttuuriin. MUUT VIERAAT KIELET (B2/B3-KIELI) Kahdella ensimmäisellä kurssilla opitaan kielen alkeet. Peruskoulussa B2-kieltä (saksa, ranska, venäjä) opiskelleet voivat aloittaa kielen opiskelun kolmannesta kurssista, jos kielen perusteet ovat hallussa tai valita myös ensimmäiset kurssit, mikäli haluavat kerrata ja vahvistaa oppimaansa. Lukiossa alusta alkava kieli on B3-kieli. Molemmat tasot yhdistyvät 3. kurssista lähtien ja kurssien sisällöt ovat yhteneväiset. Kielen opiskelun voivat aloittaa sekä 1. että 2. vuoden opiskelijat. Saksa ja ranska aloitetaan vuorovuosina alusta. Kurssit 1 ja 2 soveltuvat kaikille (myös 2. ja 3. vuoden) opiskelijoille matkailukielen kursseiksi. Kahdesta ensimmäisestä kurssista voi ottaa todistukseensa joko arvosanan tai pelkän suoritusmerkinnän. Alkukursseilla painotetaan ääntämisharjoittelua ja puheen tuottamista, kirjallinen tuottaminen tulee asteittain mukaan. Tehdään runsaasti keskusteluharjoituksia pareittain ja ryhmissä. Tekstinja kuullunymmärtämistehtäviä sekä kirjallisia tuotoksia. RAB1 Hyvää päivää, hauska tutustua Opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään samoja asioita keskustelukumppanilta. aiheina myös perhe ja lähimmät ihmissuhteet. Opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. RAB2 Näin asiat hoituvat Aihepiirejä kurssilla ovat sääilmaukset, kellonajat, kortin kirjoittaminen, maat, kielet ja kansallisuudet. Harjoitellaan selviytymään erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa, kuten puhelimessa ja ravintolassa ja kahvilassa. RAB3 Vapaa-aika ja harrastukset Kurssin aikana opiskellaan vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvää sanastoa ja opitaan kertomaan omasta vapaa-ajan vietosta. Syvennetään arkipäivän tilannekeskusteluja ja opitaan esim. tien neuvomista, vaatekaupassa asiointia ja ruokapöytäkeskustelua. RAB4 Meillä ja muualla opitaan selviytymään matkustamiseen liittyvissä tilanteissa, kuten aikataulun tiedustelusta, matkalipun ostosta ja hotellissa asioinnista. Opitaan ilmaisemaan mennyttä aikaa passé composé-rakenteen avulla. RAB5 Tulevaisuudensuunnitelmat Aihepiirit liittyvät tuleviin ammatteihin, työelämään ja Euroopan Unioniin. Opitaan kuvailemaan henkilöitä ja suostuttelemaan. Uusina asioina esille tulevat adjektiivien vertailu, adjektiivien vertailu, adverbit ja imperfekti. Kerrataan aikaisemmin opittuja rakenteita. RAB6 Kulttuuri Syvennetään kulttuurituntemusta Ranskasta ja ranskaa puhuvista maista ja opitaan kertomaan Suomesta tärkeimpiä asioita ranskaksi. Uusina asioina esille tulevat pluskvamperfekti, epäsuora kysymyslause ja gerundi. Syvennetään esille passé composéta ja imperfektiä ja opiskellaan niiden käyttöä. RAB7 Elämää meillä ja muualla Tutustutaan ranskaa puhuvaan maailmaan, kehitysmaihin ja siirtolaisten asemaan Ranskassa. Kerrataan kirjalliseen tuottamiseen liittyviä asioita ja kirjoitetaan omia tekstejä kuten tiivistelmiä, aineita ja kirjeitä. Uusina asioina esille tulevat konditionaali, futuuri, ehtolauseet ja infinitiivirakenteet. RAB8 Yhteinen maapallomme Käsitellään vanhenemisen ongelmia, sairauksia ja eläintensuojelua. Opitaan muodostamaan subjunktiivi ja käyttämään sitä eri tilanteissa. Painopiste kurssilla on kirjallisessa tuottamisessa. Kerrataan epäsuoraa esitystä ja ihmisen kuvailua.

6 RAB9 Valmennuskurssi yo-kirjoituksiin Rakenne-, tekstinymmärtämis-, kuuntelu- ja kirjoitelmaharjoituksia. Kerrataan opittuja rakenteita ja tutustutaan yo-kirjoitusten erilaisiin tehtävätyyppeihin. Uusina asioina esille tulevat passè simple ja passiivi. RAB10 Opi ranskaa Ranskassa Venäjän kieli, B2- oppimäärä Noin viikon kestävä kielikylpy ranskalaisella kielialueella. Tavoitteena on kuullunymmärtämisen ja puhevalmiuden kehittäminen, tutustuminen paikallisiin oloihin, kulttuuriin ja tapakulttuuriin. VEB1 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opitaan venäjän kielen aakkoset, tervehtiminen ja esittäytyminen. Opiskelija oppii kertomaan perusasioita itsestään ja kysymään toisilta. Harjoitellaan sukulaisista ja perheestä kertomista sekä ammatista ja kielitaidosta kertomista. Kurssilla painoteaan ääntämisharjoittelua ja puheviestintää. VEB2 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat julkisilla kulkuvälineillä liikkuminen, tien kysyminen ja erilaiset ostostilanteet. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. VEB3 Vapaa-aika ja harrastukset Kurssin aihepiirejä ovat ulkonäön kuvailu, harrastuksista ja vapaa-ajasta kertominen, maat, kansallisuudet sekä ruokailu. Harjoitellaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, mm. mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan perusrakenteiden tuntemusta. VEB4 Meillä ja muualla Aihepiireinä mm. suomalainen ja venäläinen kulttuuri ja niiden vertailu, venäläiset juhlat ja lomasuunnitelmat. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa sekä harjoitellaan kirjoittamista. VEB5 Ennen ja nyt Tarkastellaan elämää Venäjällä ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheita esim. hyvinvointi ja terveys. Painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa sekä harjoitellaan kirjoittamista eri viestinnällisten tehtävien avulla. VEB6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Aihepiirit liittyvät kouluun, jatko-opiskeluun, työelämään ja nuorten suunnitelmiin. Harjoitellaan näihin aiheisiin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. VEB9 Kuuntelu- ja kirjoittamiskurssi Keskitytään opittujen rakenteiden kertaamiseen ja itse valittujen tekstien analysoimiseen. Tekstit liittyvät ajankohtaisiin tapahtumiin. Tutustutaan myös erilaisiin yo-tehtävätyyppeihin. Materiaalin saa opettajalta. VEB10 Opi venäjää Pietarissa/Moskovassa Pitkä matematiikka Opetus tapahtuu kielikylpynä Venäjällä. Tarkoituksena on puhevalmiuden kehittäminen sekä tutustuminen paikallisiin oloihin, kulttuuriin ja tapakulttuuriin. Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen suositellaan hyväksi lukemisessa seuraavia vastaavuuksia: MAA1 MAB1, MAA3 MAB2, MAA6 MAB5, MAA7 MAB4, MAA8 MAB3 ja MAA4 MAB3. SUOSITUS SYVENTÄVIEN JA SOVELTAVIEN KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYKSEKSI MAA12 - MAA15 : kolmannella vuosikurssilla MAA11 : toisen vuosikurssin loppupuolella MAA1 Funktiot ja yhtälöt Keskeiset sisällöt: potenssifunktio, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi, eksponenttifunktio. MAA2 Polynomifunktiot

7 Keskeiset sisällöt: polynomien tulo ja binomikaavat, polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin ja polynomiepäyhtälön ratkaiseminen. MAA3 Geometria Keskeiset sisällöt: kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria, kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. MAA4 Analyyttinen geometria Keskeiset sisällöt: pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt, itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen, yhtälöryhmän ratkaiseminen ja pisteen etäisyys suorasta. MAA5 Vektorit Keskeiset sisällöt: Vektoreiden perusominaisuudet, vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla, koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo ja suorat ja tasot avaruudessa. MAA6 Todennäköisyys ja tilastot Keskeiset sisällöt: diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma, jakauman tunnusluvut, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskreetin jakauman odotusarvo ja normaalijakauma. MAA7 Derivaatta Keskeiset sisällöt: rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta, polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen, polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot Keskeiset sisällöt: juurifunktiot ja -yhtälöt, eksponenttifunktiot ja -yhtälöt, logaritmifunktiot ja -yhtälöt, yhdistetyn funktion derivaatta, käänteisfunktiot ja juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat. MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot Keskeiset sisällöt: suunnattu kulma ja radiaani, trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen, trikonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, trigonometristen funktioiden derivaatat, lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen jono ja summa ja geometrinen jono ja summa. MAA10 Integraalilaskenta Keskeiset sisällöt: integraalifunktio, alkeisfunktioiden integraalifunktiot, määrätty integraali ja pinta-alan ja tilavuuden laskeminen. MAA11 Lukuteoria ja logiikka Keskeiset sisällöt: lauseen formalisoiminen, lauseen totuusarvot, avoin lause, kvanttorit, suora, käänteinen ja ristiriitatodistus, kokonaislukujen jaollisuus js jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut, aritmetiikan peruslause ja kokonaislukujen kongruenssi. MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Keskeiset sisällöt: absoluuttinen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iterointi, polynomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö ja muutosnopeus ja pinta-ala MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Keskeiset sisällöt: funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia, funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä ja epäoleelliset integraalit. MAA14 Kertauskurssi 1 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa jatkossa mainitut aihepiirit laskemalla mm. vanhoja ylioppilastehtäviä. Keskeiset sisällöt: algebra, analyysi, tilastomatematiikka ja todennäköisyyslaskenta. MAA15 Kertauskurssi 2 Lyhyt matematiikka kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa jatkossa mainitut aihepiirit laskemalla mm. vanhoja ylioppilastehtäviä. Keskeiset sisällöt: geometria, trigonometria, vektorilaskenta, analyyttinen geometria, lukujonot ja sarjat.

8 SUOSITUS SYVENTÄVIEN JA SOVELTAVIEN KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYKSEKSI MAB8 - MAB9 : kolmannella vuosikurssilla MAB7 : toisen vuosikurssin loppupuolella MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt Keskeiset sisällöt: suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi, yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen, ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen ja toisen asteen polynomi-funktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. MAB2 Geometria Keskeiset sisällöt: kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleen pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen ja geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa. MAB3 Matemaattisia malleja I Keskeiset sisällöt: lineaarisen ja ekspontentiaalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen ja eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla. MAB4 Matemaattinen analyysi Keskeiset sisällöt: polynomifunktion derivaatta, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen, polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen ja graafisia ja numeerisia menetelmiä. MAB5 Tilastot ja todennäköisyys Keskeiset sisällöt: jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, normaalijakauma ja jakauman normittaminen, kombinatoriikkaa, todennäköisyyden käsite ja todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä. MAB6 Matemaattisia malleja II Keskeiset sisällöt: kahden muuttujan lineaariset yhtälöt, lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen, kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen, lineaarinen optimointi, lukujono ja aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa. MAB7 Talousmatematiikka Keskeiset sisällöt: indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia ja taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla. MAB8 Matemaattisia malleja III Keskeiset sisällöt: trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla, radiaani, tyyppiä f(x)=a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, muotoa f(x)=a sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina, vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet, koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo ja kaksi- ja kolmiuloitteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla. MAB9 Kertauskurssi Kertauskurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa lyhyen matematiikan aihepiirit laskemalla mm. vanhoja ylioppilastehtäviä. MAB10 Biologia BI1 Eliömaailma Kurssilla tarkastellaan elämän tunnusmerkkejä ja perusedellytyksiä. Keskeisiä osa-alueita ovat luonnon monimuotoisuuden ilmentyminen, ekosysteemin perustoimintaperiaatteet sekä erilaiset eliöiden väliset vuorovaikutussuhteet. Evoluutio-osuudessa selvitämme miten nykyinen eliökunta on kehittynyt. BI2 Solu ja perinnöllisyys Kurssilla keskitymme solubiologiaan: solun rakenteeseen ja toimintaan sekä solun toimintaa ohjaaviin tekijöihin. Tavoitteena on oppia solun energiantuotantoon liittyvät prosessit sekä perinnöllisyyden lainalaisuudet. BI3 Ympäristöteknologia

9 Kurssin aiheena on ekologian perusteet ja ihmisen toiminnan vaikutuksen elolliseen luontoon. Tarkastelemme erilaisten ympäristöongelmien syitä ja seurauksia. Kurssin aikana seuraamme ympäristöuutisia ja niihin liittyviä ajankohtaisia kirjoituksia. Laadimme ympäristöasioista ja uutisista oman työn/leikekirjan. BI4 Ihmisen biologia Kurssilla käsitellään ihmisen rakennetta ja elintoimintoja. Kurssisisältö käsittää joitakin käytännön töitä mm. eri elinten preparointeja. Kurssilla opiskelemme asioita arkielämän esimerkkien ja havaintojen avulla. BI5 Bioteknologia Kurssin aikana syvennetään tietoa solun hienorakenteesta ja toiminnasta, tutustutaan tärkeimpien mikrobiryhmien rakenteeseen ja lisääntymiseen, geenien rakenteeseen ja toimintaan sekä geenien toiminnan säätelyyn. Tutustumme myös bio- ja geenitekniikan perusteisiin. BI6 Biologian / maantieteen kertauskurssi Kurssi on tarkoitettu YO-ainereaaliin tähtääville opiskelijoille. Kurssilla käydään läpi ainereaalin vastustekniikkaa ja arviointiperiaatteet sekä harjoitellaan erilaisia tehtävätyyppejä. Kurssin voi suorittaa myös pelkästään biologis- tai maantieteellispainotteisesti. BI7 Ekologian kenttäkurssi Maantiede Kenttäkurssi suuntautuu muutaman päivän ajaksi esim. saaristoon. Kurssilla sovelletaan peruskurssien tietoja käytännön kenttätyöskentelyyn. Kurssi perustuu erilaisiin kokeisiin ja havantoihin, joista laaditaan työselostukset. Itsenäinen suoritus ei ole mahdollista. GE1 Sininen planeetta Aiheena on luonnonmaantiede: maan planetaarisuus, ilmakehä sekä maan pintaa muokkaavat tekijät. Perehdymme maantieteelliseen ajatteluun sekä peruskäsitteiden hallintaan. GE2 Yhteinen maailma Kulttuurimaantieteen kurssilla pohdimme ihmisen vaikutusta ympäristöönsä. Keskeisiä teemoja ovat väestönkehitys, asutuksen ja elinkeinojen sijoittuminen ja jakautuminen, luonnonvarojen käyttö ja aluesuunnittelu. GE3 Riskien maailma Kurssin tutkimuskohteena ovat maailman ongelma-alueet. Painopiste on ajankohtaisissa luonnonmullistuksissa sekä niiden syissä ja seurauksissaeri alueilla. Seuraamme myös kurssin aikana tiedoltusvälineiden välittämää tietoa hasardeista. GE4 Aluetutkimus Keskeisiä sisältöjä ovat kartografian perusteet ja maantieteellisten lähdeaineistojen käyttö, tutustuminen paikkatietojärjestelmään sekä oma aluetutkimuksen laatiminen soveltamalla 1. ja 2. kurssien oppisisältöä tutkimuksen teossa. GE5 Geoinformatiikka Kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija GIS- eli paikkatietojärjestelmään ja sen sovelluksiin. Opiskelussa hyödynnetään mm. internetistä saatavaa tietoa laadittaessa erilaisia teemakarttoja tietotekniikan avulla. Pääosa opiskelusta tapahtuu ATK-avusteisesti. GE6 Biologian / maantieteen kertauskurssi Fysiikka Kurssi on tarkoitettu YO-ainereaaliin tähtääville opiskelijoille. Kurssilla käydään läpi ainereaalin vastustekniikka ja arviointiperiaatteet sekä harjoitellaan erilaisia tehtävätyyppejä. Kurssin voi suorittaa myös pelkästään biologis- tai maantieteellispainotteisesti. FY1 Fysiikka luonnontieteenä Kurssilla tutustutaan aineen ja maailmankaikkeuden peruskäsitteisiin. Tutkitaan voimaa liikkeen muutoksen aiheuttajana, liikkeen kuvaamista graafisesti, energiaa sekä säteilyä. Tutustutaan fysiikan käyttämiin menetelmiin tekemällä pienimuotoisia tutkimuksia. FY2 Lämpö

10 Tavoitteena on syventää energiaa ja lämpöä koskevien käsitteiden ja periaatteiden hallintaa sekä teknologian ymmärtämistä. Käsitellään mm. aineen termodynaamista tilaa, painetta, lämpölaajenemista, lämpöenergiaa ja aineen olomuodon muutoksia. FY3 Aallot Kurssilla käsitellään värähtely- ja aaltoliikkeen perusteita tutkimalla mekaanisia värähtelyjä, ääntä ja sähkömagneettisia värähtelyjä. Tutkitaan valon käyttäytymistä sekä kulkua erilaisissa rajapinnoissa, peileissä ja linsseissä. FY4 Liikkeen lait Kurssilla käsitellään liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja niitä selittäviä malleja. Tarkastellaan Newtonin lakeja, liikettä vastustavia voimia, nostetta, liikemäärän säilymistä, impulssiperiaatetta ja liike- ja potentiaalienergiaa. FY5 Pyöriminen ja gravitaatio Kurssilla tutustutaan ympyräliikkeeseen, jäykän kappaleen pyörimiseen ja heittoliikkeeseen. Keskeisiä asioita ovat tasapaino pyörimisen suhteen, pyörimisen liikeyhtälö ja pyörimisliikkeen energia. Lisäksi käsitellään gravitaatiota ja sen alaista liikettä sekä satelliitteja. FY6 Sähkö Kurssilla käsitellään sähköön liittyviä peruskäsitteitä ja mittaustekniikkaa. Tutustutaan sähköpariin, jännitteen ja sähkövirran mittaamiseen, vastuksiin, vastusten kytkentöihin, kondensaattoreihin sekä sähkövirran kulkuun puolijohteessa. FY7 Sähkömagnetismi Syvennetään sähkömagnetismiin liittyvien ilmiöiden ymmärtämistä ja käsitteiden hallintaa. Tutustutaan magneettisiin perusilmiöihin, sähkömagneettiseen induktioon, vaihtovirta- ja värähtelypiireihin sekä sähköenergian tuottamiseen ja siirtämiseen liittyviin periaatteisiin. FY8 Aine ja säteily Kurssilla tutustutaan kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin aineen rakennetta hallitsevina periaatteina. Kurssi syventää kokonaiskuvaa fysiikan kehityksestä. Käsiteltäviä asioita ovat mm. spektrit, atomimallit, ydinreaktiot ja radioaktiivinen säteily. FY9 Fysiikan kertauskurssi Kurssin tarkoituksena on fysiikallisten laskuvalmiuksien parantaminen koko lukiofysiikan osalta ja luoda valmiuksia reaalikoetta ja pääsykokeita varten. FY10 Kokeellisen fysiikan kurssi Kemia Kurssilla opitaan käytännössä, miten luonnosta saadaan tietoa kokeellisen menetelmän avulla. Tutustutaan kokeellisen työskentelyn periaatteisiin eli opitaan käyttämään mittalaitteita, suunnittelemaan ja toteuttamaan yksinkertaisia kokeita. Kokeista laaditaan lyhyt selostus. Arviointi S. KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva kemiasta, sen mahdollisuuksista ja merkityksestä. Erityisesti käsitellään orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happi- ja typpiyhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia ja sovellutuksia. KE2 Kemian mikromaailma Kurssi käsittelee aineen rakenteen ja ominaisuuksien välisiä yhteyksiä. Keskeisiä asioita ovat elektroniverhon rakenne, jaksollinen järjestelmä, sidoksen muodostuminen ja orgaanisten yhdisteiden rakenteet. KE3 Reaktiot ja energia Kurssilla käsitellään kemiallisen reaktion tapahtumiseen vaikuttivia tekijöitä ja niiden merkitystä elinympäristössä. Tutkitaan sekä epäorgaanisia että orgaanisia reaktiotyyppejä, kirjoitetaan reaktioyhtälöitä ja käsitellään reaktioita matemaattisesti. KE4 Metallit ja materiaalit Kurssilla tutkitaan teollisesti merkittäviä raaka-aineita, niiden ominaisuuksia ja jalostusprosesseja. Käsitellään sähkökemiallista jännitesarjaa, hapettumis-pelkistymisreaktioita, tavallisimpia happi- ja vetyyhdisteitä sekä bio- ja synteettisiä polymeerejä.

11 KE5 Reaktiot ja tasapaino Kurssilla tutkitaan reaktion tasapainotilan muodostumista ja niihin liittyviä laskennallisia tasapainosovellutuksia. Happo-, emäs- ja liukoisuustasapainojen lisäksi tarkastellaan tasapainon merkitystä teollisuuden prosesseissa ja luonnon ilmiöissä. KE6 Kemian työkurssi Kurssilla tehdään epäorgaanisen ja orgaanisen kemian laboratoriotöitä. Kurssin tarkoituksena on kehittää käytännön laboratoriotyöskentelyn taitoja ja oppia hankkimaan kokeellista tietoa luonnosta. Arviointi S. KE7 Kemian kertauskurssi Historia Kurssin tavoite kerrata koko lukion kemian oppimäärää sekä parantaa laskuvalmiuksia ylioppilaskirjoitusten reaalikoetta että pääsykoetta varten. HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri Kurssi käsittelee ihmiskunnan historiaa esihistoriasta nykypäivään. Pääpaino on elinkeinojen ja yhteiskuntamuotojen kehityksessä, mutta myös ns. tavallisen ihmisen näkökulmaa pyritään tuomaan esiin. HI2 Eurooppalainen ihminen Kurssilla tarkastellaan länsimaisen kulttuurin vaiheita antiikista nykyaikaan. Näkökulma kulttuuriin ulottuu korkeakulttuurin huipulta arkielämään. Tarkastelukohteina mm. ihmiskäsitys, maailmankuva, taiteet ja tapakulttuuri. HI3 Kansainväliset suhteet Kurssi käsittelee kansainvälisen politiikan tapahtumia 1800-luvulta tähän päivään. Pääpaino on suurvaltojen välisissä suhteissa ja nykypäivän maailmantilannetta selikttävissä tapahtumissa. Tapahtumia tarkastellaan ideologisista ja taloudellisista näkökulmista. HI4 Suomen historia ja käännekohta Kurssi käsittelee Suomen historiaa 1800-luvulta tähän päivään. Aihetta käsitellään suurten murroskohtien (teollistuminen, itsenäistyminen, sodat, rakennemuutos, EU-jäsenyys) kautta. Johdannoksi suositellaan kurssia HI5. HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan Kurssi käsittelee Suomen ja suomalaisten varhaisempaa historiaa esihistoriasta aina Ruotsin ajan loppuun asti. Kurssiin sisältyy matka johonkin Suomen historian kannalta tärkeään kohteeseen. HI6 Kulttuurien kohtaaminen Kurssilla perehdytään Euroopan ulkopuolisten kulttuurien historiaan; Kaukoitään, islamilaiseen maailmaan, Afrikkaan ja Amerikkaan. Kurssiin sisältyy yhteisen opetuksen lisäksi tutustuminen itseä kiinnostavaan kulttuuriin. Arvostelu voi perustua kokeen sijasta esim. tutkielmaan. HI7 Maailma tänään Kurssilla perehdytään ajankohtaiseen maailmantilanteeseen ja sen historiallisiin taustoihin. Sisältö muotoutuu kulloisenkin kansainvälisen tilanteen mukaan. Kurssilla seurataan aktiivisesti tiedotusvälineitä ja siihen sisältyy tutkielman kirjoittaminen ajankohtaisesta aiheesta. Arvostelu ei perustu kokeeseen. Suositellaan suoritettavaksi vasta kurssin HI3 jälkeen. HI8 Historian ja yhteiskuntaopin kertauskurssi Yhteiskuntaoppi Kurssin aikana kerrataan aiempia historian ja yhteiskuntaopin opintoja, liitetään niissä esiintyneitä teemoja kokonaisuuksiksi, harjoitellaan laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa ja tarjotaan valmiuksia reaalikokeessa vastaamiseen. Oppilas voi kurssilla keskittyä pelkästään historiaan tai yhteiskuntaoppiin tai sitten opiskella molempia. Ei koetta, kurssimerkinnän voi saada joko historiaan tai yhteiskuntaoppiin. YH1 Yhteiskuntatieto Kurssilla käsitellään Suomen yhteiskuntajärjestelmän keskeisiä ominaisuuksia ja niiden kehitystä. Keskeisessä asemassa ovat demokratia, vallankäyttö, valtion toiminta ja yhteiskuntarakenne. Tavoitteena on myös antaa oppilaalle käsitys yksilöstä yhteiskunnan osana ja sihen vaikuttajana. YH2 Taloustieto

12 Kurssilla tarkastellaan talouselämän ilmiöitä ja lainalaisuuksia. Näkökulma ulottuu yksityisestä kansalaisista tai yrittäjästä valtiolliselle ja kansainväliselle tasolle saakka. Kurssi sopii sekä oppilaille, jotka haluavat suunnata kaupallisille ja taloudellisille aloille, että niille, jotka haluavat tavallisina kuluttajina ymmärtää talouden perusteita. YH3 Lakitieto Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestelmän periaatteisiin ja käytäntöihin. Tavoitteena on antaa ohjeita ja perustietoa tavallisen kansalaisen oikeudelliselle toiminnalle. Painopiste onkin rikosoikeuden ohella perheja perintö- ja kauppaoikeuden kysymyksissä, jotka kohtaavat useimpia ihmisiä jossain elämänvaiheessa. Kurssilla pyritään tekemään vierailu käräjäoikeuteen. YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni EU:n myötä Euroopan maiden vuorovaikutus on lisääntynyt paitsi taloudellisesti, myös kulttuurisesti. Kurssi tarjoaa yleiskuvan Euroopan unionin toiminnasta, kansalaisen mahdollisuuksista yhdentyvässä Euroopassa (esim. työnhaku ja opiskelu) ja Euroopan maiden nykytilanteesta. YH5 Historian ja yhteiskuntaopin eheyttävä kurssi Uskonto Kurssin aikana kerrataan aiempia historian ja yhteiskuntaopin opintoja, liitetään niissä esiintyneitä teemoja kokonaisuuksiksi, harjoitellaan laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa ja tarjotaan valmiuksia reaalikokeessa vastaamiseen. Oppilas voi kurssilla keskittyä pelkästään historiaan tai yhteiskuntaoppiin tai sitten opiskella molempia. Ei koetta, kurssimerkinnän voi saada joko historiaan tai yhteiskuntaoppiin. UE1 Uskonnon luonne ja merkitys Tarkastellaan uskonnon yleismaailmallista luonnetta ja uskonnon ydinkysymyksiä. Tutustutaan Raamatun syntyyn ja sisältöön sekä sen vaikutuksiin, maailmankuvaan ja kulttuuriin. UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta Tutustutaan kristillisen kirkon syntyyn ja kehitykseen sekä kirkkojen rooliin tämän päivän maailmassa. UE3 Ihmisen elämä ja etiikka Pohditaan eettisten peruskäsitteiden ja yleisempien eettisten teorioiden pohjalta hyvän elämän ehtoja. Tarkastellaan kristinuskon näkemyksiä yksilö- ja yhteiskuntaeettisiin kysymyksiin. UE4 Uskontojen maailmat Tutustutaan suurten maailmanuskontojen keskeisiin opetuksiin, elämäntapaan ja kulttuurivaikutuksiin. UE5 Mihin suomalainen uskoo? Kurssi luo kuvan uskonnollisesta kehityksestä Suomessa muinaisuskonnosta eri aiheitten kautta nykypäivään. Pyrimme tekemään tutustumisretken Turkuun (3 kohdetta). UE6 Uskonnon kertauskurssi (½ kurssia) Uskonto ort. Kurssin aikana kerrataan koko uskonnon oppimäärä ja ylioppilastehtävien vastaamisen tekniikkaa, jotta voit luottavaisin mielin mennä ylioppilaskirjoituksiin. Kurssin suoritusmerkintä edellyttää kaikilla tunneilla läsnäoloa. UO1 UO2 UO3 Elämänkatsomustieto Vastaavat pakollisia uskonnon kursseja 1-3 väestörekisterissä oleville ET1 Hyvä elämä Kurssilla pohditaan mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää.

13 ET2 Maailmankuva Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Kurssilla perehdytään maailman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteilöllisten instituutioiden merkitykseen siinä. ET3 Yksilö ja yhteisö Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen. ET4 Kulttuuriperintö ja identiteetti Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nykyyhteiskunnan monikulttuurisuuteen. ET5 Maailman selittäminen katsomusperinteissä Filosofia Kurssilla pohditan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen. Filosofia tarjoaa Sinulle mahdollisuuden kehittää omaa ajatteluasi, kykyä perustella mielipiteitäsi, parantaa asiallista keskustelutaitoasi sekä kykyä kunnioittaa muiden perusteltuja mielipiteitä. Suoritusjärjestys: Syventäville kursseille osallistuminen edellyttää Johdatus filosofiseen ajatteluun - kurssin (FI1) suorittamista. Kurssia FI1 ei voi suorittaa itsenäisesti. FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun Kurssilla tutustutaan filosofian historian merkkihenkilöihin ja heidän ajatuksiinsa, filosofian tutkimusmenetelmiin ja keskeiseen käsitteistöön sekä pohditaan seuraavia kysymyksiä: Mitä filosofia on? Mitä on totuus? Mistä todellisuus muodostuu? Miten saavuttaa hyvä elämä ja onnellisuus?... FI2 Filosofian etiikka Kurssilla perehdytään eettisiin teorioihin, arvioidaan elämää sekä itsemme että muiden toimintaa moraalisista näkökulmista ja perustellaan arvioita etiikan käsittein. Tavoitteena on oppia kriittisyyttä ja suvatsevaisuutta niin itseä kuin kanssa ihmisiä kohtaan FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia Kurssilla pohditaan, mitä on tieto, totuus ja tietäminen filosofiassa, tieteessä ja arkielämässä sekä arvioidaan kriittisesti erilaisia tulkintoja todellisuuden luonteesta. Kurssilla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen ja päättelyn perusteisiin. Tavoitteena ovat ajattelun tiedolliset hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus, järjestelmällisyys. FI4 Yhteiskuntafilosofia Psykologia Kurssilla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin, arvioidaan erilaisten yhteiskuntajärjestysten luonnetta ja toimintaa sekä yhteiskunnan että yksilön näkökulmasta. Psykologian avulla opit ymmärtämään omaa ja muiden ihmisten käyttäytymistä. Saat aineksia oman psyykkisen hyvinvointisi edistämiseen, vuorovaikutustaitojesi parantamiseen sekä opiskelutekniikkasi kehittämiseen. PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus Kurssilla selvitetään, mitä psykologia on, tutustutaan sen tutkimuskohteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Kurssi antaa myös perustiedot oman opiskelutekniikkasi kehittämiseen, itsetuntemuksesi ja vuorovaikutustaitojesi parantamiseen. PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys Kurssilla tutustut ihmisen kehitykseen syntymästä kuolemaan. Yksilön elämänkaarta tarkastellaan psyykkisestä, biologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Kurssilta saat kehityspsykologista tietoa omaan elämääsi sovellettavaksi. PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet Kurssilla tutustut hermoston perusrakenteeseen ja toiminnan periaatteisiin sekä niiden vaikutus kognitiivisiin perustoimintoihin: tarkkaavaisuuteen, havaitsemiseen, muistiin. Tarkastelun kohteena ovat myöskin vireystilan säätely, nukkuminen ja uni sekä niiden merkitys ihmisen hyvinvointiin.

14 PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta Kurssilla tutustut yksilön motivaatioon, tunteisiin ja kognitiivisiin toimintoihin (kieli, ajattelu, ongelmanratkauisu, päätöksenteko, luovuus...) sekä niiden keskinäisiin vaikutuksiin ihmisen toiminnassa ja hyvinvoinnin edistämisessä yksilö- ja yhteisötasolla. PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys Kurssilla tutustut yksilöiden välisiin persoonallisuuseroihin ja niiden syihin, sekä perehdyt mielenterveyden häiriöihin ja niiden hoitomuotoihin. Kurssilta saat aineksia oman psyykkisen hyvinvointisi ylläpitämiseen. PS6 Sosiaalinen ihminen Kurssin tavoitteena on itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen sekä ryhmien toimintaan vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen. Kurssilla tehdään mahdollisuuksien mukaan sekä yksilö- että ryhmäharjoituksia. PS7 Psykologian kertauskurssi (½ kurssia) Kuvataide Kurssin aikana kerrataan koko psykologian oppimäärä ja ylioppilastehtävien vastaamisen tekniikkaa, jotta voit luottavaisin mielin mennä ylioppilaskirjoituksiin. Kurssin suoritusmerkintä edellyttää kaikilla tunneilla läsnäoloa. MU2 ja KU2 ovat vaihtoehtoisia. KU1 Minä, kuva ja kulttuuri Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy visuaalisen kulttuurin lainalaisuuksiin ja käsitteistöön. Tekemisen kautta pyritään ymmärtävään ja merkityksekkääseen kuvan kokemiseen, tulkintaan ja käyttöön. Kuvan rakentamisen perusteet kerrataan. KU2 Ympäristö, paikka ja tila Kurssi keskittyy taideteollisuuden, taidekäsityön ja arkkitehtuurin kysymyksiin ympäristön suunnittelussa, muokkaamisessa sekä laajemmin kulttuurin ymmärtämisessä ja visualisoinnissa. Tutkitaan tilaa, muotoa ja ympäristön kuvakieltä monin tekniikoin ja eri materiaaleja kokeillen. Pyritään käytettävään taiteeseen. KU3 Media ja kuvien viestit Kurssin tavoitteena on oppia suunnistamaan median kuvakentällä avoimena, mutta itse oman elämän vahvana vaikuttajana. Visuaalisuutta ympäristössämme tutkitaan ja opitaan luomaan itse sitä omassa elinpiirissämme. Valokuvat, videot, mediakuvat, graafinen suunnittelu yms. tutkimuksen kohteena. 15 KU4 Taiteen kuvista omiin kuviin Kurssilla käsitellään taiteen mielenkiintoisia aikakausia ja aihepiirejä eri kulttuureissa tutkien ja tulkiten sisältöjä ja työtapoja. Perehdytään luomisprosessiin omakohtaisesti vanhoja tekniikoita mukaillen. 10 KU5 Nykytaiteen työpaja Kurssilla pyritään etsimään todellista sanottavaa oman taiteellisen prosessin myötä ja tuloksena, ympäristön visuaalisia merkityksiä tarkkaamalla. Toteutetaan oma produktio ja asetutaan osaksi nykyajan taidekenttää tuoreilla ilmaisutavoilla. 15 KU6 Wäinö Aaltosen perilliset Tämä kurssi on osin itsenäisen työn, osin ohjatun työn kurssi. Kuvanveisto 1, Kuvanveisto 2 jne. mikäli ryhmä syntyy. (Muutoin sitä suoritetaan vapaatuntisin omassa tahdissa edeten veistos veistokselta.36 h työtä= 1 kurssi ja seuraavat 36 h = jatkokurssi jne.) Materiaalina savi, kipsi, paperi jne. Työskennellään yksilöllisen opetussuunnitelman mukaan. 15 KU7D Kuvaamataidon lukiodiplomi Musiikki Lukudiplomin muoto on portofoliomuotoinen näyttö, joka suoritetaan yhden kurssin aikana. Ennen osallistumista diplomikurssille tulee opiskelijalla olla suoritettuna neljä lukion hyväksymää kuvataiteen kurssia. Opiskelija antaa näytteen erityisharrastuneisuudesta ja tavallisesta vaativammasta osaamisesta. MU2 ja KU2 ovat vaihtoehtoisia. MU1 Musiikki ja minä

15 Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään peruskäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon. MU2 Moniääninen Suomi Opiskelija tutustuu suomalaisen musiikin ilmentymiin soittamisen, laulamisen ja kuuntelun avulla. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin. Sisällöt edustavat musiikkilajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia. MU3 Ovet auki musiikille Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. MU5 Musiikkiprojekti Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. MU6 Laulukurssi Äänenkäytön harjoituksia, esiintymisharjoituksia, moniäänisiä lauluja omaksi iloksi ja lukion tilaisuuksiin. Harjoituksia jännittämisen hallitsemiseksi. MU7D Musiikin diplomikurssi Lukudiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukio-kurssin suorittaminen sekä näiden lisäksi erillinen lukudiplomikurssi, jolla kootaan näytesalkku. Opiskelija antaa näytteen erityisharrastuneisuudesta ja tavallista vaativammasta osaamisesta. MU8 Bändikurssi Kurssilla harjoitellaan yhteissoittoa sekä laulusolistina toimimista. Harjoiteltavat kappaleet voidaan sopia yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kurssin valinta ei välttämättä edellytä aiempaa laulu-/soittoharrastusta. MU9 Liikunta LI1 Taitoa ja kuntoa Kurssin tavoitteena on perehdyttää oppilas eri vuodenaikojen keskeisiin sisä- ja ulkoliikuntamuotoihin sekä ylläpitää oppilaan liikunnallisia taitoja ja kehittää niitä. Kurssi sisältää mm. pallopelejä, rytmiliikuntaa, uintia, yleisurheilua ja suunnistusta. LI2 Liikuntaa yhdessä ja erikseen Kurssi vahvistaa eri liikuntalajien osaamista ja ohjaa oppilasta omaksumaan henkilökohtaisia liikuntataitoja ja huolehtimaan fyysisestä kunnostaan. Kurssi sisältää samoja lajeja kuin LI 1. LI3 Virkisty liikunnasta Kurssin tavoitteena on tukea oppilaan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä. Kurssin sisältö koostuu pääosin eri palloilulajeista. LI4 Yhdessä liikkuen Kurssin tavoitteena on kehittää ja vahvistaa oppilaan yhteistyötaitoja sekä hyviä tapoja. Kurssin sisällöstä 2/ 3 opetellaan vanhoja tansseja sekä suunnitellaan ja toteutetaan juhlatilaisuus, 1/3 pelataan sekä suunnitellaan ja toteutetaan liikuntatempaus. LI5 Kokeile monipuolisesti Kurssin tavoitteena on vahvistaa ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvan oppilaan fyysistä ja henkistä kuntoa. Kurssin aikana oppilas pitää liikuntapäiväkirjaa. Kurssi sisältää yhden pitkän päivävaelluksen sekä tutustumista koulun ulkopuolisiin lajeihin. Kurssi maksaa lajivalinnoista riippuen LI6 Löydä oma lajisi

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio Lv. 2015-2016 Teuvan lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

2008-2009. Kurssiopas

2008-2009. Kurssiopas 2008-2009 Kurssiopas Hervannan lukio Opiskelijankatu 31, 33720 Tampere 2008-2009 Tämä kurssiopas sisältää tiivistetyt kuvaukset Hervannan lukion kursseista. Sisällön lisäksi kursseista on esitetty tärkeitä

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

SANASTOA 3 TUNTIJAKO LV. 2012-2013 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI

SANASTOA 3 TUNTIJAKO LV. 2012-2013 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI Teuvan lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO LV. 2012-2013 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna. 1 Punkaharjun lukio Palomäentie 2 58500 PUNKAHARJU rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.fi opinto-ohjaaja

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO Teerimäenkatu 2-4 05900 Hyvinkää Puh. 040 155 6310 Fax. (019) 459 2408 Sähköposti: HyvinkaanSveitsinlukio@hyvinkaa.fi www.hyvinkaansveitsinlukio.fi KURSSISELOSTEET 2015 2016 Jokaisesta

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3-4 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 RANSKA B2 6 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6-7 SAKSA B3 7 MATEMATIIKKA, PITKÄ

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja ja opintomatkoja

Lisätiedot

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8

Lisätiedot

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011 Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Sisällys 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Mikä Mun juttu on?... 1 1.2 Mun juttu opiskelu... 1 1.3

Lisätiedot

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSI 1 (ÄI1) KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS PAKOLLINEN: Kirjallisen ja suullisen ilmaisun perusvalmiuksien vahvistaminen. Tekstilajit ja tekstityypit.

Lisätiedot

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT Äidinkieli Englanti A1 kieli Ruotsi B1 kieli Saksa B2 kieli Matematiikka Fysiikka Kemia Biologia Maantieto Uskonto Evankelis-luterilainen uskonto Ortodoksinen

Lisätiedot

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten viestintätilanne ja väline, tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 KURSSISISÄLLÖT: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 6 ENGLANTI (A1) 7 SAKSA SA 9 RUOTSI (B1) 10 SAKSA SAB2 JA SAB3 12 RANSKA RAB2 JA RAB3 14 MATEMATIIKKA

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2015-2016 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 13

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2013 24.4.2013 KURSSISELOSTEET 2013 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite 2008 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS 2007 2 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml.

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011 Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. SISÄLTÖ Toiminta-ajatus ja tavoitteet s.3 Aineryhmät Äidinkieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot