HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta AIKA klo 18:15-19:52 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Ympäristölautakunnan pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen 81 Kaavoituskatsaus Hyrynsalmen yhtenäiskoulun peruskorjaushankkeen pääja arkkitehtisuunnittelijan valinta 83 Varallaolojärjestelmän kehittäminen Poikkeamislupa Asko Juhani Salo Lausunto poikkeamisluvasta / Petri Väisänen, Anne Väisänen / Mäki RN:0 83:2 86 Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Radan kirje Rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset 88 Rakennustarkastajan myöntämät vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan päätökset 89 Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset, korjausavustukset 90 Osastopäällikön viranhaltijapäätökset Asuntosihteerin viranhaltijapäätökset Kiinteistö Oy Ahmahakan ilmoitus vuokralaisvalinnoista Ilmoitusasiat

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ AIKA klo 18:15-19:52 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Keränen Taisto 18:15-19:52 puheenjohtaja Turunen Tuomo 18:15-19:52 varapuheenjohtaja Heikkinen Asta 18:15-19:52 jäsen Heikkinen Vuokko 18:15-19:52 jäsen Kemppainen Tyyne 18:15-19:52 jäsen Takila Kai 18:15-19:52 jäsen Toivanen Osmo 18:15-19:52 Kunnanhallituksen edustaja Kuvaja Raimo 18:15-19:52 esittelijä/sihteeri Heikkinen Raimo 18:15-19:52 kunnanrakennusmestari POISSA Heikkinen Alpo jäsen Kemppainen Tapani kunnanhallituksen pj. Keränen Heimo kunnanjohtaja Heikkinen Anja asuntosihteeri Kovalainen Jaana palveluesimies Korhonen Liisa aluearkkitehti ALLEKIRJOITUKSET Taisto Keränen Puheenjohtaja Raimo Kuvaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÄÄTÖKSEN ANTA- Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan MISPÄIVÄ julkipanon jälkeen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Kai Takila Tuomo Turunen

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävänä perjantaina teknisten palveluiden osastolla viraston aukioloajan. Raimo Kuvaja osastopäällikkö

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMP 78 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ympäristölautakunnan jäsenille Ympäristölautakunta on päätösvaltainen, kun vähin tään puo let jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luet tuna on saapuvilla. Ympäristölautakunta toteaa kokouksen lailli sesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen YMP 79 Ympäristölautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa läsnä ollutta ympäristölautakunnan jäsentä. Ympäristölautakunta päättää, että ympäristölautakunnan pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kullakin kerralla kaksi läsnä olevaa lautakun nan jäsentä tai varajäsentä, sekä heille varajäsenet. Kiireellisissä tapauksissa pöytäkirja voidaan tarkastaa jonkin asian osalta heti kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajat valitaan sukuniemen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Kai Takila ja Tuomo Turunen, varalla Alpo Heikkinen ja Asta Heikkinen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kai Takila ja Tuomo Turunen, varalla Vuokko Heikkinen ja Asta Heikkinen.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen YMP 80 Kuntalain 50 :n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä. Laki jättää kunnalle harkintavaltaa mm. pöytäkirjan tarkastamisen osalta. Hyrynsalmen kunnan hallintosäännön 1. luvun Yleiset määräykset 6 :ssä on mää räyk set pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävä nä pitä mi sestä. Sen mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan joh dolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja var men taa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta.. Ympäristölautakunta on päättänyt, että kussakin kokouk ses sa va litaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee tarkastaa pöy täkir ja vii meistään viikon kuluessa ympäristölautakunnan kokouksesta. Puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä allekirjoittavat pöytäkirjan, millä on merkitystä pöytäkirjan nauttiman julkisen luotettavuuden kannalta. Kuntalaki sen enem pää kuin säh köi ses tä asioin nis ta vi ran omaistoi min nassa an nettu laki tai säh köi sestä al le kirjoi tuk sesta an nettu laki kaan eivät es tä menet te lyä, jossa pöy tä kir jan tar kastajat vain ilmoittavat sähköi sesti joko hy väk syvänsä pöy tä kir jan sellaise naan tai esittävät kor jauksensa pöy täkir jaan. Pöytä kir jan tar kastajien "puumerkkejä" ei siis välttämät tä tarvi ta. Vakiintuneen tarkastuskäytännön muuttaminen mahdollistaa sen, että pöytäkirjantarkastaja voi tarkastaa pöytäkirjan joko entiseen tapaan saapumalla ilmoitettuna aikana ilmoitettuun paikkaan tarkastamaan ja allekirjoittamaan pöytäkirjan, tai saatuaan pöytäkirjan sähköpostitse tarkastettavakseen lähettämällä sähköpostitse kokouksen pöytäkirjanpitäjälle pöytäkirjan hyväksymisilmoituksen viimeistään ilmoitettuna tarkastuspäivänä. Pöytäkirjantarkastajan sähköposti-ilmoitus liitetään dokumenttina pöytäkirjaan ja sähköisestä etähyväksymisestä tehdään merkintä pöytäkirjan kansilehdelle. Pöytäkirjantarkastajan tulee noudattaa ilmoitettuja määräaikoja. Koska sähköposti-ilmoitus liitetään pöytäkirjaan, niin on tarpeen antaa ohje yhtenäisestä käytännöstä viesteissä: Viestin aiheeksi merkitään asianomaisen toimielimen pöytäkirjan tarkastus, esim. "Ympäristölautakunnan xx.xx.2010 pöytäkirjan tarkastus"; vies tiksi seu raavaa: "Olen lukenut ja tarkastanut xx.xx.2010 (tarkas tus päivä mää rä) ympäristölautakunnan pöytäkirjan sähköisessä muodos sa ja hy väksyn sen ko kouk sen kul kua vastaavaksi." Allekirjoitukseksi tarkas tajan ni mi ja mer kintä "pöy täkirjantarkastaja". Em. sähköposti-ilmoitus lähetetään kuntaan sähköpostiosoitteeseen

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta päättää, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarkas taa ympäristölautakunnan pöytäkirjan myös etänä edellä mainitul la ta valla.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kaavoituskatsaus YMP 81 Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuntaa vähintään kerran vuodessa laatimaan katsauksen kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Aluearkkitehti Liisa Korhonen on laatinut liitteenä olevan kaavoituskatsauksen vuo delta 2010, josta selviää tämän hetkinen kaavoituksen tilanne ja tu le vat kaa voi tus nä ky mät. Lisätietoja asiasta aluearkkitehti puh Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi kaa voi tus kat sauk sen Tietottamistapa on virallinen ilmoitusmenettely.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Hyrynsalmen yhtenäiskoulun peruskorjaushankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valinta YMP 82 Hyrynsalmen yhtenäiskoulun pää- ja arkkitehtisuunnittelun kilpailutuksesta on ilmoitettu julkaistussa hankintailmoituksessa. Rakennuttajakonsultti on tarkastanut ilmoittautuneiden 9 ehdokkaan kelpoisuuksien täyttymisen. Tarjouskilpailuun on hyväksytty kaikki yhdeksän ehdokasta. Tarjouksen jättöaika on ollut klo Rakennuttajakonsultti on suorittanut arvioinnin ja vertailun tarjouksen jättäneistä. Arviointi ja vertailutaulukko liitteenä. Suoritetussa vertailussa on Arkkitehtitoimisto Linja Arkkitehdit Oy saa vuttanut par haat hinta- laatu pisteet. Kaikki ko. tarjous kilpailuun liittyvät asiakirjat on nähtävänä asuntosihteeri Anja Heikkisen työhuonees sa. Asiakirjat esitellään myös kokouk ses sa. Lisätietoja asiasta antaa osastopäällikkö, p Ympäristölautakunta valitsee yhtenäiskou lun peruskorjaushankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi hinta- laatu pisteytyksen perusteella Lin ja Ark ki teh dit Oy:n. Kiinteähintai nen ko konaispalkkio on eu roa alv 0 %.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Varallaolojärjestelmän kehittäminen YMP 10 Valtuuston hyväksymässä tämän vuoden talousarviossa on tavoitteeksi asetettu kehittää varallaolojärjestelmää kuntakonsernin sisällä. Varallaoloa suoritetaan Vesi- Mega Oy:ssä ja kunnan kiinteistöhuollossa. Tavoitteeksi valtuusto on asettanut yhteen varallaolo järjestelmään siirtymisen. Toisena asiana samassa yhteydessä tulisi selvittää Vesi-Mega yhtiössä työlo malla olevien työntekijöiden ase ma. Joko työntekijät siirtyvät lo pulli sesti yhtiön palvelukseen tai siir tyminen takaisin kuntaan. Lisätietoja: teknisten palvelujen päällikkö puh Ympäristölautakunta esittää Vesi- Mega Oy:n hallitukselle yhteisen työryhmän perustamista varallaolojärjes telmän kehittämiseksi ja työn te ki jöi den asemasta. Lautakunta nimeää ympäristö lautakunnan edustajat työryhmään. Vesi-Mega Oy:n hallitus on valinnut pidetyssä kokouksessa Kaarlo Komulaisen edustajaksi ko. työryhmään. Ympäristölautakunta päättää perustaa varallaolotyöryhmän ja nimeää työ ryh män jä se nik si Tais to Ke rä sen, Raimo Heikki sen, Rai mo Kuva jan ja Asta Heik ki sen ja Kaarlo Komu laisen ja pyy tää kun nanhallitus ta ja JHL/JY TY:ä ni meä mään edusta jansa varalla olotyö ryhmään. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Taisto Keränen ja sihteeri/koollekutsujaksi Raimo Heikkinen. KH 33 VS. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus nimeää edustajansa varallaoloryhmään. Päätös: Kunnanhallitus nimesi edustajakseen Tapani Kemppaisen ja varalle Osmo Toivasen. YMP 83 Työryhmä on kokoontunut viisi kertaa. Viimeinen työryh män kokous on pidetty Kokouksessa on yksimielisesti hy väk sytty seu raavan sisältöinen varallaolojärjestelmän kehittämis suunnitelma: Ensimmäisessä vaiheessa Kaarlo Komulainen kouluttaa vuoden 2011 alusta lähtien ja perehdyttää kaksi kiinteistönhoitajaa Vesi- Megan palve luk ses sa olevien

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ laitosmiesten työtehtäviin. Kou lutuk sessa käy dään pe rus teellisesti läpi kaikki pumppaamot, veden otta mot, puhdis tamo, läm pökeskus ja automatiikka. Myös paikan päällä tu tustutaan työtehtäviin ja osallistutaan hälytystehtäviin. Koulu tus ta pahtuisi esim. jo ka per jantai klo välisenä aikana. Kou lutus- ja pereh dyttämis jakson päätyttyä aloitettaisiin toukokuun alusta loka kuun lop puun ulot tuva varallaolojakso kokeilu na yhdellä työnte ki jällä. Päivystysrenkaassa olisi 5 työntekijää. Viisikin työntekijää on liian vä hän, jotta päivystysvuorojen välille jäisi tarpeeksi vapaata ennen seu raavaa vuoroa. Heinäkuusta 2008 on henkilöstöä vähentynyt seuraavasti: rakennusalan yleisammattimies / kiinteistönhoitaja kuorma- auton kuljettaja / monitoimimies traktorinkuljettaja /monitoimimies Toinen vaihe 2011 kevät: Kolmen vähentyneen työntekijän tilalle hae taan lupaa täyttää uudelleen rakennusalan yleisammattimiehen / kiinteistönhoitajan toimi. Kuitenkin saatujen kokemusten ja muuttu neiden tarpeiden johdosta nimike tulisi muuttaa kiinteistönhoitajaksi, jonka tehtävistä puolet olisi Vesi- Megan tehtäviä ja puolet kiinteis tönhoidossa. Kiinteistönhoidon pääpaino tulisi olla LVI- taitojen hal linnassa. Tehtävä edellyttää myös osallistumista päivystysren kaaseen. Lisäksi henkilöllä tu lee olla kokemusta, tie-,vesijohto-, jätevesi-ja lämpöjohtoverkoston kunnossa pitotöistä ja rakentamisesta. Hit saustaito (myös muoviput ki), vesi huollonam mattitutkinto, tulityö, tie turva, työturvallisuuskortti ja vesihygieniapas si ovat suotavia. Merkittävänä etuna on tieto tek niikan sekä nyky ai kaisen kiinteistöautomatiikan hallinta. Oppisopimuskoulutus mahdollisuus selvitetään. Kolmasvaihe, 2012 aikana: Selkeät tehtävänkuvat, joilla on perusta moti voivalle työlle. Tehtävän kuvausten tarkoitus on auttaa työtehtävien tehokkaassa suunnitte lus sa ja suorittamisessa. Jokaisen henkilön tu lee tietää oma päävas tuu alue ja varallaolohenkilöstö. Ympäristölautakunta jatkossa päättää / esittää tulevat henkilöstöjärjestelyt. Muuta Työntekijät jäävät nykyisten työnantajien palvelukseen. Varallaolokorvaukset yhdenmukaistetaan vuoden 2011 aikana. Nosturiauton hankkiminen kuntaan takaisi työtehtävien suorittamisen joustavasti, ajallaan ja edullisesti. Laitosmies Jouni Heikkinen ja Kt Oy Virastotalon Kiin teis tönhoitaja Kei jo Kin nunen ovat antaneet suostumuksen yhtei seen päivystysren kaa seen. Lisätietoja asiasta antaa osastopäällikkö, p

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta hyväksyy työryhmän en simmäisen vaiheen esityksen. Muilta osin esitystä tullaan käsitte le mään myöhemmissä kokouksissa.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Poikkeamislupa Asko Juhani Salo YMP 84 Hakija: Asko Juhani Salo Savihaantie Kokkola Hakemus: Kunta: Hyrynsalmi Kylä: Hyrynsalmi Tila: Saloranta RN:o 208:15, Hieta lahden rantakaava, kortteli 9 tontti 2 Pinta-ala: 3835 k-m² Rakennustoimenpide:Saloranta- tila sijaitsee Hietalahden rantakaava-alueella korttelissa 9 ton til la 2, rantakaavamerkintä RA. RAtonteille saa kaavamääräys ten mu kai sesti rakentaa 80 k-m² lomarakennuksen, rantasaunan 20 k-m² ja 30 k-m² talousrakennuksen. Loma-asunnon minimietäisyys rannan kasvillisuusrajasta on vähintään 25 metriä ja saunan vähin tään 10 metriä. Tä män säännön estämättä olemassa olevat raken nukset voi daan kui tenkin säilyttää nykyisillä paikoilla. Salo on rakentanut aikaisemmin lomarakennuksen 59 k-m². Rakentamisrajoitus, josta poikkeamista haetaan MRL 171 :n 1 momentin nojalla 57 :n säännöksistä. Kysymyksessä on asema kaavamääräyksen ja asemakaavan vastaisuus. Rakennushanke poikkeaa rantakaavamääräyksistä loma-asunnon etäi syyden suhteen. Etäisyys rannasta noin 13.0 metriä. Rakennushanke ei sijoitu asemakaavassa osoitetulle rakennusalalle vaan istutettavalle alueen osalle, jolla tulee säilyttää sen luontainen puusto tai jolle tulee istuttaa korvaavaa puustoa riittävän peitteisyyden aikaansaamiseksi. Rajanaapurit on kuultu hakijan toimesta. Fortum Power and Heat Oy: n lausunto liitteenä. Muilla ei huomautettavaa. Hakija on toden nut, että tie on perille, vesi omasta kaivosta ja jätevedet kä sitellään määräysten mukaisesti. Liitteet: Kopio Hietalahden rantakaavasta, rantakaavamääräyk sistä sekä asemapiirroksesta ja rakennussuunnitelmasta. Poikkeamisluvasta päättää ympäristölautakunta. Lisätietoja asiasta rakennustarkastaja puh Ympäristölautakunta antaa haetun poikkea misluvan. Rakentaminen soveltuu rakennettuun ympäristöön. Jäte vedet hoidetaan määräysten mukaisesti. Rakentaminen ei ole haittaa kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, rakentaminen ei vaikeuta luonnon suojelun ei kä ra ken netun ympäristön suojelemista koskevien tavoit teiden saa vut ta mista.

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 Hyrynsalmen rakennusvalvon nan maksut Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen raken nustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa. Muutoksenhaku 30 päivää Oulun hallinto- oikeus, PL 189, 9010 Oulu Lupamaksu Myönteinen päätös Kielteinen päätös 200 /päätös 80 /päätös Poikkeamislupapäätöksen antopäivä Tämä poikkeamis lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen Päätöksestä tiedottaminen Tämä päätös julkipannaan Hy rynsal men kunnan ilmoitustaululle. Lupapäätös annetaan hakijalle sekä tiedoksi Kainuu ympäristökeskukselle.

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Lausunto poikkeamisluvasta / Petri Väisänen, Anne Väisänen / Mäki RN:0 83:2 YMP 85 Hakijat Petri Väisänen ja Anne Väisänen Piiparinaho 18 A, Liminka Hakemus Kunta Hyrynsalmi Kylä Oravivaara Tila Mäki RN:O 83:2 Pinta-ala 0,617 hehtaaria Rakennustoimenpide Poikkeamislupaa haetaan lomarakennuk sen 54 k-m², saunarakennuksen 24 k-m² ja talousrakennuksen 20 k-m² rakentamiseen Lietejärven rantavyöhykkeelle. Alueelle ei ole kaavaa. Poikkeamislupaa haetaan MRL 72 :n 1 momentin sään nöksistä. Lie tejärven muunta matonta rantaviivaa emätilalla Mäki RN:O 83:2 on noin 3440 metriä. Lietejärvellä rantaan rajoittuvia kiin teistöjä on kak si, UPM- Kymmene Oyj:n omistama tila Mäki RN:O 83:2 ja Järvirin ne RN:O 9:9 jossa rantaviivaa noin 330 metriä. Lietejärvelle on ai emmin myönnetty poikkeamislupa tilalle Mäki. Mäen tilan omistajan toimesta tehty palstoitussuunnitelma. Suunnitelmassa on esitetty neljä lomarakennuspaikkaa. Rakennuspaikoista kolme myyty, yhdelle haettu ja saatu myönteinen poikkeamislupapäätös. Hakija on esittänyt lisätietoihin seuraavaa: Kiinteistölle on ole massa liittymä Lietekylän tiestä. Loma- asunnon jätevedet käsitel lään Hy rynsalmen kunnan rakennusjärjestyksen 18 :n ranta- alueet kohdan mukaisesti. Tekniset palvelut on kuullut vi ranomaisena hakijan pyynnöstä rajanaapurit. Rajanaapureilla ei huomautettavaa. Hakemus on Hy ryn salmen kunnan rakennusjärjestyksen mukainen. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja puh Ympäristölautakunta päättää puoltaa poik keamislupahakemusta, koska emätilalla on riittävästi muunnettua rantaviivaa. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeu ta luonnonsuojelulain tavoitteiden saavuttamista.

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Radan kirje YMP 86 Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Rata kyselee kohteliaimmin seuraavaa: Onko mahdollista lahjoittaa yhdistyksen käyttöön tai hinnoi tella tavarat hankittavaksemme, voimmeko lunastaa ne tarpeisiimme. Puuvalmisteisia pikkutuoleja noin 20 kpl jotka sijaitsevat Ratahallissa ja ajoharjoitteluradan kokoustilassa sekä pulpetteja, että muutama isompi pöytä. Raimo Heikkisen opastuksella tutustuttu tuotteisiin. Yhdistyksen puolesta puheenjohtaja Kaij Fagerroos, puh Lisätietoja asiasta antaa osastopäällikkö, p ja kunnanrakennusmestari, p Ympäristölautakunta päättää valtuuttaa kunnanrakennusmestarin myy mään tarpeettomat kalusteet Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Ra dalle.

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset YMP 87 Rakennustarkastaja on myöntänyt seuraavat päätökset rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvista: Heikkinen Jorma Einari 60 - sauna Moisiovaara Rinneaho RN:o 5: Paavilainen Liisa Anneli 61 - lomarakennus Hyrynsalmi Haave RN:o 12: Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Rata 62 - varastorakennuksen käyttötarkoituksen muutos puu- ja verhoilualan työtilaksi Hyrynsalmi, Hyrynsalmen Rautatieasema RN:o 195: Hallan Sauna Oy 63 - kelluva savusauna Kytömäki, Syväallas RN:o 57: Heikkinen Aaro ja Pirkko 64 - puuliiteri Hyrynsalmi, Kuukkeli RN:o 20: Hyrynsalmen seurakunta 65 - jätekatos Hyrynsalmi, Saukkokangas RN:o 176: Keränen Olli Pekka 66 - grillikota Oravivaara, Oravijoki RN:o 84: Hyrynsalmen seurakunta 67 - jätekatos Hyrynsalmi, Saukkokangas RN:o 176: Hyrynsalmen seurakunta 68 - varastorakennuksen siirto uuteen paik-

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ kaan Hyrynsalmi, Viertola RN:o 4: Kemppainen Veikko ja Pirkko 69 - kesämökin laajennus Luvankylä, Tikkala RN:o 71: Keränen Pekka ja Janne 70 - sauna Oravivaara, Oravijoki Kemppainen Veikko ja Pirkko 71 - grillikota Luvankylä, Tikkala RN:o 71: Kemppainen Veikko ja Pirkko 72 - varastorakennuksen laajennus Luvankylä, Tikkala RN:o 71: Moilanen Esa 73 - metsästysmaja Luvankylä, Laajalehto RN:o 79: Kainuun Puhelinosuuskunta 75 - antennipylväs laitetiloineen Kytömäki, Syväjärvi RN:o 40: Heikkinen Antti ja Mervi 76 - laavu Hyrynsalmi, Kössilä RN:o 1: Heikkinen Antti ja Mervi 77 - halkovaja/lato Hyrynsalmi Kössilä RN:o 1: Heikkinen Antti ja Mervi 78 - aitta/leikkimökki Hyrynsalmi Kössilä RN:o 1: Heikkinen Antti ja Mervi 79 - autokatos/varasto Hyrynsalmi Kössilä RN:o 1:75

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Salminen Jussi ja Virpi 80 - kesäkeittiö/huvimaja Hyrynsalmi Rauhala RN:o 75: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 81 - ekopisteen rakentaminen ja aitaaminen Kytömäki, Ukkohalla I RN:o 52: Romppainen Aulis 82 - talousrakennuksen käyttötarkoituksen muutos vapaa-ajanasunnoksi Luvankylä, Valkeisvaara RN:o 44: Kemppainen Seppo ja Tuula 83 - halkoliiterin avokatos Hyrynsalmi, Kaarnakangas RN:o 175: K-Halli Kemppainen 84 - roskakatos Hyrynsalmi, Hyrylä RN:o 4: Asunto Oy Hyrynsalmen Ahma rivi 87 Liitola-Välisalmi Aure - huoneistokohtaisen saunan rakentaminen kylpyhuoneeseen Hyrynsalmi, Selkola RN:o 3:213 Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi.

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan myöntämät vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan päätökset YMP 88 Rakennustarkastaja on myöntänyt seuraavat vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan luvat: Vastaava työnjohtaja: Heikkinen Lauri Moilanen Esa Romppainen Jouni Tolonen Onni Romppainen Jouni Romppainen Jouni Kemppainen Veikko Romppainen Jouni Kemppainen Veikko Tolonen Onni Pälli Timo Heikkinen Antti Heikkinen Antti Heikkinen Antti Heikkinen Antti Salminen Jussi Oikarinen Jukka Hyrynsalmi Oulu Hyrynsalmi Hyrynsalmi Hyrynsalmi Hyrynsalmi Hyrynsalmi Hyrynsalmi Hyrynsalmi Hyrynsalmi Ylivieska Hyrynsalmi Hyrynsalmi Hyrynsalmi Hyrynsalmi Hyrynsalmi Kajaani KVV-työnjohtaja Oikarinen Jukka Kajaani Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi.

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset, korjausavustukset YMP 89 Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat energia-avustus ja korjausavustuspäätökset: 1 Kiinteistö Oy Ahmahaka, Kanervapuisto - myönteinen päätös, suhdanneluonteinen avustus 2 As Oy Hyrynsalmen rivitalot - myönteinen päätös, suhdanneluonteinen avustus 3 As Oy Hyrynsalmen Jäkälätie 5 - myönteinen päätös, suhdanneluonteinen avustus 4 As Oy Hyrynsalmen Tervamiilu - myönteinen päätös, suhdanneluonteinen avustus 5 As Oy Hyrynsalmen Välitie 3 - myönteinen päätös, suhdanneluonteinen päätös 6 As Oy Kiviönterävä - myönteinen päätös, suhdanneluonteinen energiaavustus. 7 As Oy Hyrynsalmen Välitie 2 - myönteinen päätös, suhdanneluonteinen energiaavustus. 8 As Oy Hyrynsalmen Välitie 1 - myönteinen päätös, suhdanneluonteinen energiaavustus. 9 As Oy Hyrynsalmen Kanervakenttä - myönteinen päätös, suhdanneluonteinen energiaavustus. 10 Kiinteistö Oy Ahmahaka, Lotnikka - kielteinen päätös, suhdanneluonteinen energiaavustus. Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi.

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Osastopäällikön viranhaltijapäätökset YMP 90 Osastopäällikkö on tehnyt seuraavat yleiset viranhaltijapäätökset: Yleiset päätökset: Toimistohuoneen vuokraaminen kunnanvirastolta Kainuun ulosottovirastolle Toimistohuoneen vuokraaminen kunnanvirastolta Kajaanin Oikeusaputoimistolle Koulutustilan vuokraaminen lukiolta Koulutusavain Oy:lle. Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi.

23 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Asuntosihteerin viranhaltijapäätökset YMP 91 Asuntosihteeri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset: Vuokralaisvalinta Koskitie 2 E (entinen oppilasasuntola) Vuokralaisvalinta Nivantie 2 as 2 Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi.

24 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kiinteistö Oy Ahmahakan ilmoitus vuokralaisvalinnoista YMP 92 Kiinteistö Oy Ahmahakan hallitus on päättänyt vuokralaisvalintamenettelystä. Päätöksen mukaan isännöitsijän tekemät vuokra laisvalinnat tuodaan hallituksen päätettäväksi kokouksittain. Vuokra laisvalinnat viedään edelleen tie doksi kunnan asuntoviranomaisena toimivalle ympäristölautakunnal le. Kiinteistö Oy Ahmahakan hallitus on hyväksynyt isännöitsijän suorittamat vuokralaisvalinnat ajalta , jotka tuodaan edelleen kun nan asuntoviranomaisena toimivalle ympäristölautakun nalle tie doksi. Lisätietoja asiasta antaa asuntosihteeri, puh. (08) Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi asukasvalintalistat ajalta

25 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ilmoitusasiat YMP 93 Ympäristölautakunnalle tiedoksi saapunut posti ajalta liit teen mukaan. Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

26 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ): Pykälät 78, 79, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus (Kuntalaki 89 1 mom): Pykälät 80, 81, 82, 83, 86, Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -ai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta postiosoite: PL 5, HYRYNSALMI käyntiosoite: Laskutie 1, Hyrynsalmi puh. (08) faksi: (08) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

27 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja va litusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus postiosoite: PL 189, OULU käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu puh , faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät 84 Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain tarkoittamia lupapäätöksiä lukuun ottamatta päätöksen tie dok si saan nis ta. Va li tus ai kaa las ket taes sa tie dok si saan ti päi vää ei ote ta lukuun. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupapäätöksissä valitusaika alkaa päätöksen antamisesta. Lupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen ja päätöksen antopäivä on julkipanopäivää seuraava arkipäivä. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuunottamatta. Päätöksen antopäivä Valituskirjelmä Pvm Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta sekä yhteystiedot eli osoite ja pu he lin numero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan tai hä nen laillisen edustajansa on allekirjoitettava valitus. Valitukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat: 1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä. 2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle. 4. Asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. Valitusasiakir jojen toimitta minen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oi keudessa.

28 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ MUUTOKSENHAKUOHJEET YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEEN Valitusviranomai nen ja vali tusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus postiosoite: PL 204, VAASA käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa puh , faksi: sähköposti: Pykälät: Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuunottamatta. Päätöksen antopäivä Pvm Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkun ta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista anne tun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeu dessa. Valitusasiakirjat on valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava päätöksen tehneelle viran omaiselle ennen valitusajan päättymistä. Viranomainen ja postiosoite: Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta postiosoite: PL 5, HYRYNSALMI käyntiosoite: Laskutie 1, Hyrynsalmi puh. (08) faksi: (08) sähköposti: Lisätietoja

29 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA I OIKAISUOHJE Hankintapäätös Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen han kintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvol lisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Toimitusosoite Viranomainen, jolle hankintaoikaisu tehdään: Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta postiosoite: PL 5, HYRYNSALMI käyntiosoite: Laskutie 1, Hyrynsalmi puh. (08) faksi: (08) sähköposti: Hankintaoikaisun tekoaika Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisu on tehtävä ja toimitettava hankintayksikölle 14 päivän kuluessa pää töksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on teki jän al le kir joi tet tava. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvit ta vat yh teystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayk sikön hallussa. Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku luessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat

30 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Valituksen sisältö Kansalliset kynnysarvot 1 ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden tutkittavaksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankin noista annetun lain (438/2007) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestöjen julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemus tulee osoittaa Markkinaoikeudelle postiosoite: PL 118, HELSINKI käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki puh faksi: sähköposti: Valituksen toimittaminen Valituskielto Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Hakemukseen on liitettävä: - päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä - asiakirjat, joihin vedotaan - valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain (568/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksilölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. 1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37 Ympäristölautakunta 17.02.2011 AIKA 17.02.2011 klo 18:15-20:03 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 Ympäristölautakunta 01.11.2012 AIKA 01.11.2012 klo 17:30-20:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 90 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 Ympäristölautakunta 29.08.2013 AIKA 29.08.2013 klo 18:30-20:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212 Ympäristölautakunta 18.12.2008 AIKA 18.12.2008 klo 18:00-21:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 Kunnanhallitus 23.06.2009 AIKA 23.06.2009 klo 14:15-16:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44 Kunnanhallitus 01.03.2011 AIKA 01.03.2011 klo 14:00-16:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67 Kunnanhallitus 24.02.2009 AIKA 24.02.2009 klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148 Sivistyslautakunta 24.11.2010 AIKA 24.11.2010 klo 18:00-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot