Kunnanhallitus nro 14/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus nro 14/2010 8.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 14/2010 SISÄLLYSLUETTELO KH 245 Kokouksen järjestäytyminen KH 246 Sisäisten vuokrien käyttöönotto KH 247 KH 248 KH 249 KH 250 KH 251 KH 252 KH 253 KH 254 Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelma Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset Edustajan valinta Pomoväst Ry:n syyskokoukseen Kårkulla kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Lisämääräraha-anomus rakennusten ylläpitoa varten Vuoden 2011 eduskuntavaalien äänestyspaikat, ennakkoäänestyspaikat ja ennakkoäänestyksen aukioloajat KH 255 Kokousajat kevät 2011 KH 256 KH 257 Työterveyspalveluiden optiovuoden käyttöönotto Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 14/2010 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo tauko klo ja Läsnä olevat jäsenet Penttinen Arto, puheenjohtaja Haanpää Harri, jäsen Karell Anders, jäsen Laaksonen Merja, jäsen Lovén Mari, jäsen Paasikivi Anna, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Rehnberg Raija, jäsen Ryynänen Tarja, jäsen Vierinen Kari, jäsen Nordström Marcus, jäsen Poissaolevat jäsenet Muut läsnä olevat Dahlqvist Rabbe, kv:n puheenjohtaja Calin Elisa, kv:n I varapuheenjohtaja Oinonen Thea, kv:n II varapuheenjohtaja Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Sorvanto Jarkko, hallintopäällikkö Tassberg Marjut, talouspäällikkö, läsnä :t , 253 Lindström Catharina, tekninen johtaja, läsnä :t , 253 Nordman Tina, sivistystoimenjohtaja, läsnä :t , 253 Malmberg Magnus, rakennusmestari, läsnä :t , 253 Asiat Allekirjoitukset Arto Penttinen puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä Merja Laaksonen pöytäkirjantarkastaja Harri Haanpää pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Jarkko Sorvanto hallintopäällikkö

3 Sivu 3 KH 245 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Laaksonen ja Harri Haanpää. Lautakunta Kunnanvaltuusto

4 Sivu 4 KH 246 SISÄISTEN VUOKRIEN KÄYTTÖÖNOTTO Talouden tasapainotusohjelman hyväksymisen yhteydessä päätettiin sisäisten vuokrien käyttöönotosta koko kunnassa. Sisäisen vuokran tarkoituksena on tilojen kokonaiskustannusten määrittäminen ja kustannusten kohdistaminen tilojen käyttäjille. Sisäisen vuokran laskentaa voidaan pitää ns. sisäisen laskennan menetelmänä, jonka tarkoituksena on antaa tietoa johtamista ja päätöksentekoa varten Sisäiset vuokrat auttavat palvelujen järjestäjää ja päätöksentekijää hahmottamaan tilakustannusten merkitystä palvelujen järjestämisen kokonaiskustannusten osana. Kunnan eri toimintayksiköille muodostuu mahdollisuus vaikuttaa omiin tilakustannuksiinsa ja vuokrat ohjaavat myös toimitilojen tehokkaaseen käyttöön. Sisäisen vuokrausjärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki kunnan omistamat ja kunnan omassa käytössä olevat toimitilat. Järjestelmässä jokaiselle tilalle määritellään tiloihin sitoutuneet pääomakustannukset kattava pääomavuokra ja ylläpitokustannukset kattava ylläpitovuokra. Pääomakustannukset muodostuvat rakennusten kulumista vastaavista poistoista sekä rakennuksiin ja maapohjaan sitoutuneen pääoman koroista. Sisäisen vuokrausjärjestelmän piiriin eivät kuulu muiden omistamat, kunnan käytössä olevat, osake- tai vuokratilat. Näistä aiheutuvat kustannukset vuokralainen suorittaa omistajille joko yhtiövastikkeina tai ulkoisina vuokrina. Järjestelmän piiriin eivät myöskään kuulu toimitilojen käyttäjäpalvelut. Näiden kustannukset kohdistetaan suoraan käyttäjille. Sisäisen vuokran laskenta: Sisäinen vuokra = pääomavuokra + ylläpitovuokra Pääomavuokra: Trellumin vuonna 2007 määrittämä tekninen arvo x 4 % poisto + Teknisen arvon menojäännösarvo vuonna 2010 x 2,8 % korko Ylläpitovuokra: Ylläpitovuokrat määritellään toteutuneiden todellisten kustannusten perusteella vuosittain. Tekninen osasto hallinnoi sisäisten vuokrien järjestelmää. Se ylläpitää kunnan omistamien tilojen pinta-alatieto -rekisteriä ja pohjapiirroksia sekä luetteloa tilojen käyttäjistä kiinteistö- ja huonekohtaisesti. Tekninen osasto päivittää vuosittain sekä pääoma- että ylläpitovuokrien perusteet. Se jakaa si- Lautakunta Kunnanvaltuusto

5 Sivu 5 säiset vuokrat tilaa käyttävien toimialojen kesken käytössä olevan pintaalan perusteella ja lähettää laskelman toimialoille vuosittain tarkistettavaksi. Mikäli tilojen käytössä tapahtuu hallinnan muutoksia, on niistä ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen tekniselle osastolle. Sisäisessä vuokrassa kaikki teknisen osaston omille kiinteistöille tuottamien palvelujen kustannukset tulee kohdistaa tilojen käyttäjille. hyväksyy käyttöönotettavaksi lähtien esityslistassa esitetyt toimitilojen sisäisen vuokrauksen periaatteet, hyväksyy vuoden 2011 sisäisen vuokran pääoman tuottovaatimukseksi 2,8 % laskettuna rakennusten teknisistä nykyarvoista ja 4 %:n vuotuisen poiston laskettuna rakennusten teknisestä arvosta. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

6 Sivu 6 KH:341 /2010 KH 247 VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA KH Vuoden 2011 kuntatalous tulee olemaan edelleen erittäin haastava. Suomen tämän vuoden talouden kasvua tukivat maailmantalouden jatkuva elpyminen ja osaksi myös tilapäiset kotimaiset tekijät. Loppuvuoden kasvun odotetaan kuitenkin jäävän heikoksi, kun eräät elpymisen alkuvaiheessa kasvua tukeneet tekijät menettävät vaikutustaan. Kuntien vuodelle 2010 tekemät tuntuvat kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset, maltillinen työmarkkinaratkaisu, kuntien yhteisöveron jakoosuuden korotus sekä arvioitua parempi verotulokehitys parantavat hieman kuntatalouden näkymiä. Kuntien käyttötalouden pitäminen vakaana vaatii edelleen tiukkaa menokasvun hallintaa. Kuntaliiton arvio kuntien verotulojen kasvuksi lähivuosina on keskimäärin vain noin 3,5 prosenttia. Kuntatalouden positiivinen kehitys vaarantuu heti, mikäli toimintamenojen kasvu ei sopeudu tulokehityksen asettamiin rajoihin. Keskeistä on palkkamenojen hallinta ja tuottavuutta parantavien toimenpiteiden läpivieminen. n kunnan taloudessa vuonna 2011 on valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamissopimuksen mukaan kertynyt alijäämä saatava supistettua euroon tai 180 euroon asukasta kohden vuoden 2011 loppuun mennessä. Alijäämä oli euroa (323 /asukas), vuoden 2010 ennuste elokuun tilanteen perusteella näyttää, että kumulatiivinen alijäämä kuluvan vuoden lopulla olisi noin euroa. Näin ollen tulostavoite vuodelle 2011 on vähintään euroa ylijäämää. Käyttötalouden kehitystä arvioitaessa ja taloussuunnitelmaa tehtäessä on lähdetty siitä. että toiminta ja palvelutuotanto tulee sopeuttaa käytettävissä oleviin resursseihin ja vuosikatetaso tulee saada poistotasoa ja alijäämän kattamistavoitteen mukaista ylijäämää korkeammaksi. Vuoden 2011 inflaatiokehityksen odotetaan olevan 2,5 %. Talousarviomäärärahojen budjetoinnissa on huomioitu n. 1,65 %:n suuruinen toimintamenojen kasvu. Henkilöstökulujen arvioitu palkkakustannusten nousu on n. 2,5 %. Ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa on lähdetty Sopimus n kunnan tasapainottamiseksi perusteella siitä, että tuloveroprosentti korotetaan 21 %:iin, muiden, kuin vakituisten asuntojen osalta kiinteistöveroprosentti korotetaan 1,10 %:iin vuodeksi 2011 ja vuodeksi 2013 korotetaan yleinen kiinteistöveroprosentti 1,28 %:iin, vaki- Lautakunta Kunnanvaltuusto

7 Sivu 7 tuisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,63 %:iin sekä muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,23 %:iin. Valtionosuusuudistus tuli vuoden 2010 alusta voimaan osittaisuudistuksena. Kuntaliitolta saatujen alustavien tietojen perusteella valtionosuuksien tuli kasvaa 2-3 %. Kuntakohtaiset laskelmat tiedotettiin kunnille kesäkuun aikana. Viimeiset päivitykset ovat tulleet Näiden ennakkotietojen perusteella laskettuna n kunnan yhden putken valtionosuus olisi euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet euroa, jolloin laskennalliseksi valtionosuudeksi vuodelle 2011 tulee euroa. Tämä on 0,3 % vähemmän, kuin vuoden 2010 laskennallinen valtionosuus. Kuntaliiton mukaan taulukoista on päivittämättä vielä sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset, laskelma kotikuntakorvauksista sekä yhteenvetolaskelma peruspalvelujen valtionosuudesta. Näistä puuttuu indeksitarkistuksen muutoksen vaikutus 1,7 %:sta 1,6 %:iin. Talousarvioehdotuksessa esitettävien investointikohteiden ja investointien kokonaismäärä perustuu valtuuston hyväksymään taloussuunnitelmaan ja Sopimukseen n kunnan tasapainottamiseksi. Alle :n hankinnat on käsitelty käyttötalousosassa. Toimistojen väliset sisäiset laskutukset (sisäiset tulot) on määritellyt talousarvioon se tulosyksikkö, jonka tuloihin näitä sisäisiä tilityseriä sisältyy. Sisäisten vuokrien osalta laskenta tehdään kuitenkin talousosaston toimesta ja on vielä kesken. Sisäiset vuokrat tullaan sisällyttämään lopulliseen talousarvioon. Näillä erillä ei ole vaikutusta kunnan tulokseen yhteensä. Talousarvioehdotuksen 2011 ja talousarviosuunnitelmien rahoitusosa noudattaa valtuuston hyväksymää Sopimusta n kunnan tasapainottamiseksi asiakirjaa. Rahoitusosan perusteella kunnan vuoden 2011 varsinainen toiminta ja investoinnit sekä rahoitustoiminta vaikuttavat maksuvalmiuteen t euroa vähentävästi. päättää esityksestään vuoden 2011 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi pidettävässä kokouksessa. Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion ja suunnitelman Kunnanjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelma-ehdotus vuosille on ohessa. Kuntaliitosneuvotteluista n kunnalle aiheutuva taloudellinen lisärasitus tullaan esittämään erillisenä pakettina. Käsittely: käy keskustelun vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta. Asia käsiteltiin asian 232 jälkeen. Lautakunta Kunnanvaltuusto

8 Sivu 8 kävi keskustelun vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta. KH 247 Liite 1 Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. Talousarviovuosi on ensimmäinen vähintään kolmivuotisesta taloussuunnitelmasta, joka on hyväksyttävä samanaikaisesti. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntalain 65.2 :n mukaisesti. Kuntalain 65.3 :ssä säädetään, että talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on aikaisempien vuosien alijäämä tilinpäätöksistä ja kuluvan vuoden talousarviosta katettava suunnitelma-aikana. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset, kunnanhallituksen antamat talousarviokehykset ja talousarvion laatimisohjeet sekä kunnanvaltuuston hyväksymä tasapainotussopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2010 on 18,98 %. Verotusmenettelystä annettu laki (1558/1995) 91 a säätää, että kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa säädettynä aikana taikka Verohallinnon myöntämässä myöhemmässä määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia. Talousarviossa kunnan tuloverotuotto on laskettu 21 prosentin mukaan kunnanvaltuuston hyväksymän tasapainotussopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi mukaisesti. Kuntien perimän kiinteistöveron ala- ja yläraja nousivat vuodelle Valtuusto päätti jo tällöin nostaa n kiinteistöveroprosentteja. Vuoden 2010 yleinen kiinteistöveroprosentti oli 1,20 %, vakituiseen asumiseen käytettyjen rakennusten osalta kiinteistövero oli 0,50 %, muiden asuinrakennustenosalta 1,00 % ja rakentamattomien rakennuspaikkojen osalta 3,00 %. Yleishyödyllisten yhteisöjen käytössä olevien kiinteistöjen osalta kiinteis- Lautakunta Kunnanvaltuusto

9 Sivu 9 töveroprosentti oli 0,00. Tasapainotussopimuksessa n kunnan talouden tasapainottamiseksi määrätään vuoden 2011 osalta muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti nostettavaksi 1,10 prosentiksi Vuoden 2011 ulkoiset toimintatulot ylittävät vuoden 2010 talousarviotason noin 221 t eurolla, mutta alittavat kuluvan vuoden ennusteen noin 216 t eurolla. Tulojen lisäystä odotetaan maksujen tason, maksujärjestelmien ja lupamenettelyjen muutosten perusteella 2,5 prosenttia, mutta maankäyttötulojen odotetaan laskevan vuoden 2010 tasosta. Käyttömenojen määrärahoilla tuotetaan ne palvelut, joita varten kuntaorganisaatio ensisijaisesti on olemassa. Näiden menojen osuus kuluvan vuoden kokonaismenoista on lähes 95 %. Ulkoisten toimintamenojen odotetaan kasvavan vuoden 2010 ennusteeseen nähden 3,48 %. Menojen kasvu perustuu 2,5 prosentin inflaatio-odotukseen, täyttämättömien virkojen miehittämiseen, sosiaali- ja terveysmenojen inflaatiota suurempaan kasvamiseen sekä aikaisempien vuosien säästöistä johtuvien paineiden purkautumiseen. Talousarvion investointimenot ovat 4,402 miljoonaa euroa brutto ja 3,387 miljoonaa euroa netto. Kunta on kahtena edellisenä peräkkäisenä vuotena joutunut karsimaan investointinsa minimiin. Suurin kohde vuonna 2011 on koulu- ja päiväkotiratkaisut, joihin varataan yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Siirtoviemärille Störsvik-Strömsby varataan euroa, vuonna 2010 varaus oli euroa ja kevyenliikenteen väylän rakentamiseen Störvikissä, Sunnanvikin kaavateiden I vaiheeseen sekä Palonummen alueiden yhdistämiseen teillä varataan yhteensä euroa. Rahoitusosan varsinainen toiminta ja investoinnit osoittavat rahan menoa 1,572 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 1,395 milj. euroa ja lyhytaikaisia lainoja lyhennetään 1,740 milj. euroa. Vastaavasti uusia lainoja nostetaan 3,483 milj. euroa, jolloin maksuvalmius pienenee 1,224 milj. euroa ja kokonaislainamäärä lisääntyy 2010 vuoden ennusteeseen nähden 0,348 milj. euroa. Palkkojen kasvu vuoden 2010 ennusteeseen verrattuna on 4,62 %. Talousarviossa on 6,46 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna Vuoden 2011 palkan korotuksiin on varauduttu 2,5 prosentilla. Sama varaus on sisällytetty myös kunnilta/kuntayhtymiltä ostettaviin palveluihin. Kokonaisuudessaan henkilöstökulut ovat 6,73 % vuoden 2010 talousarviota suuremmat. Kuntaliitosneuvottelujen toteuttamisesta ja Länsi-Uudenmaan yrityspalveluorganisaation perustamisesta vuodelle 2011 aiheutuva yhteensä noin euron määräraha lisätään talousarvioehdotukseen. Lautakunta Kunnanvaltuusto

10 Sivu 10 Käsittely: ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää 1. vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle ,00 % 2. määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2011 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,2 % vakituiseen asumiseen käytetyt rakennukset 0,50 % muut asuinrakennukset 1,10 % rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % 3. hyväksyä vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Esittelijä teki päätösehdotukseen seuraavan lisäyksen: oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia. Nordström Rehnbergin kannattamana ehdotti, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle ,50 %. Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Nordströmin ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä Nordströmin ehdotus voitti äänin 6 (Haanpää, Karell, Laaksonen, Nordström, Rehnberg, Vierinen) 5 (Lovén, Paasikivi, Parviainen, Penttinen, Ryynänen). Nordström Laaksosen kannattamana ehdotti, että Svenska Skolanin laajennuksen investointiin varataan vuodelle M ja vuodelle ,9 M sekä päiväkotiratkaisuihin varataan vuodelle ,15 M. Valtionapu Svenska Skolanin investointiin vuodelle euroa ja vuodelle euroa. Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Nordströmin ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä Nordströmin ehdotus voitti äänin 7 ( Haanpää, Karell, Laaksonen, Lovén, Nordström, Paasikivi, Rehnberg) 4 (Parviainen, Penttinen, Ryynänen, Vierinen). ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää 1. vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle ,50 % Lautakunta Kunnanvaltuusto

11 Sivu määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2011 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,2 % vakituiseen asumiseen käytetyt rakennukset 0,50 % muut asuinrakennukset 1,10 % rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % 3. hyväksyä vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman seuraavin muutoksin: Svenska Skolanin laajennuksen investointiin varataan vuodelle M ja vuodelle ,9 M sekä päiväkotiratkaisuihin varataan vuodelle ,15 M. Valtionapu Svenska Skolanin investointiin vuodelle euroa ja vuodelle euroa. oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia. Lautakunta Kunnanvaltuusto

12 Sivu 12 KH 248 TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN SEURANTA Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt n kunnalle talouden tasapainotusohjelman. Hyväksyessään tasapainotusohjelman kunnanvaltuusto päätti samalla, että kunnanvaltuustolle raportoidaan tasapainotusohjelman toteutumisesta jokaisessa kunnanvaltuuston kokouksessa. Käsittely: 1. merkitsee seurannan tiedoksi ja 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee seurannan tiedoksi. Asia käsiteltiin asian 253 jälkeen. 1. merkitsi seurannan tiedoksi ja 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee seurannan tiedoksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

13 Sivu 13 KH 249 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita: Tekninen lautakunta 9/ Ympäristölautakunta 9/ Opetuslautakunta 8/ Hallintopäällikön päätöspöytäkirja Korvaus valtuuston kokousten tarjoilujen hoitamisesta Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Etuosto-oikeuden käyttäminen Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Teknisen johtajan palkkaaminen Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Korvaus perehdyttämisjaksosta Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

14 Sivu 14 KH 250 SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset. Asiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä. merkitsee seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi: Kårkulla kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuuston pöytäkirja kokouksesta Kuntaliitto Yleiskirje Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen Yleiskirje Kuntaliiton ilmastolinjaukset 2010 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara Asuinrakennusten korjaustoimintaan myönnettävien energiapainotteisten suhdanneluonteisten avustusten kuntakohtaiset määrärahat Nummi-Pusulan kunta Ote kunnanhallituksen päätöksestä Espoo-Salo oikorata/ympäristövaikutusten arviointimenettely/lausuntopyyntö arviointiselostuksesta n Venekerho Sjundeå Båtklubb ry Kirje n kunnalle Venesatamatoiminnan kehittäminen. Raaseporin kaupunki Ote Raaseporin kaupunginhallituksen pöytäkirjasta Länsi- Uudenmaan yhteinen yrityspalveluorganisaatio HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirja Kiinteistö Oy Golfkartano Kirje (saapunut ) Viemärirunkolinjan välinen pumppaamo ja hajuhaitat merkitsi kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

15 Sivu 15 KH:352 /2010 KH 251 EDUSTAJAN VALINTA POMOVÄST RY:N SYYSKOKOUKSEEN Pomoväst ry:n syyskokous pidetään keskiviikkona Pomoväst ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on länsi-uusimaalaisten kuntien Hangon, Inkoon, Kirkkonummen, Raaseporin ja n hajaasutusalueen kehittäminen. Yhdistyksen tehtävänä on paikallisten asukkaiden arvojen ja tarpeiden perusteella työmahdollisuuksiin liittyvien yleisten edellytysten parantaminen, seudun kehityksen edistäminen sekä länsiuusimaalaisen haja-asutusalueen kehittämiseen liittyvien uusien ja kestävien vaihtoehtojen edistäminen. Pomoväst ry:n hallituksen varajäsenenä n kuntaa edustaa vuonna 2010 Arto Varpio. on valinnut Raija Rehnbergin kunnan edustajaksi Pomoväst ry:n pidettyyn kevätkokoukseen. Käsittely: valitsee n kunnan edustajan Pomoväst ry:n pidettävään syyskokoukseen. Paasikivi ehdotti, että Merja Rahkola-Toivanen valitaan n kunnan edustajaksi Pomoväst ry:n syyskokoukseen. valitsi n kunnan edustajaksi Pomoväst ry:n pidettävään syyskokoukseen Merja Rahkola-Toivasen. Lautakunta Kunnanvaltuusto

16 Sivu 16 KH:349 /2010 KH 252 KÅRKULLA KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Liite 2 Kårkulla kuntayhtymä on lähettänyt jäsenkunnilleen kirjeen, jossa ehdotetaan kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista. Perussopimuksen 3 :ssä on lueteltu kuntayhtymän lakisääteiset jäsenkunnat sekä ne jäsenkunnat, jotka ovat päättäneet osallistua päihteiden väärinkäyttäjien hoitoon ja työtoimintaan sosiaalihuoltolain mukaan. Perussopimuksen 3 on muutettu viimeksi alkaen, kun Liljendalin ja Pernajan kunnat sekä Loviisan kaupunki yhdistyivät uudeksi Loviisan kaupungiksi. Vöyri-Maksamaan kunta sekä Oravaisten kunta yhdistyvät alkaen kuntaliitoksella muodostaen yhdessä uuden Vöyrin kunnan. Näin ollen Kårkulla kuntayhtymän perussopimuksen 3 on tarkoituksenmukaista muuttaa alkaen siten, että perussopimuksessa huomioidaan liitoksessa syntyvä Vöyrin kunta. Kårkulla kuntayhtymän jäsenkuntien määrä tulee kyseisen kuntaliitoksen myötä vähentymään 34 kunnasta 33 kuntaan. Kuntalain 79 :n mukaan perussopimus voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmasosaa jäsenkunnista kannattaa muutosta ja niiden yhteinen asukasmäärä on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien asukasmäärästä. Jäsenkuntia pyydetään toimittamaan päätöksensä marraskuun 2010 loppuun mennessä. Perussopimuksen ehdotetut muutokset on tarkoitettu astuvaksi voimaan ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Kårkulla kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen liitteen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

17 Sivu 17 KH 253 TEKN LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS RAKENNUSTEN YLLÄPITOA VARTEN Kuluvana vuonna on rakennusten ylläpitoon myönnettyihin varoihin kohdistunut suuria paineita. Epätavallinen talvi runsaine lumisateineen ja pitkine pakkaskausineen johti joukkoon ennustamattomia menoja lumenluonnin ja rakennevaurioiden muodossa. Kaikkien koulujen henkilökunta on valittanut sisäilman laadusta, mikä vuorostaan on johtanut työpaikkaterveydenhuollon suunnasta tulleisiin kehotuksiin. Toimisto on tutkituttanut kaikkien kunnassa toimivien koulujen sisäilman. Sisäilman laadun perusteellinen tutkiminen on kallista. Jotta kiinteistönhuolto voidaan hoitaa vuoden loppuun tarvitaan euron lisämääräraha. V.t. teknisen johtajan ehdotus (MM): Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta euron lisämäärärahaa. Ehdotuksen mukaan. = KH 253 Käsittely: ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle lautakunnalle euron lisämäärärahan vuodelle Asia käsiteltiin asian 247 jälkeen. Paasikivi Lovénin kannattama ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat pöydälle panoa äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista äänestävät ei. Äänestyksessä pöydälle pano voitti äänin 6 (Lovén, Nordström, Paasikivi, Rehnberg, Ryynänen, Vierinen) 4 (Karell, Laaksonen, Parviainen, Penttinen) yhden (Haanpää) äänestäessä tyhjää. Asia jätettiin pöydälle. Lautakunta Kunnanvaltuusto

18 Sivu 18 KH:364 /2010 KH 254 VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSPAIKAT, ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA ENNAKKOÄÄNESTYKSEN AUKIOLOAJAT Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa Kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että vaalitietojärjestelmään tallennetaan viimeistään ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite sekä ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ja -päivät sekä vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite. Varsinaisen vaalipäivän äänestysajat on määrätty vaalilain 68 :ssä. Valtuusto hyväksyy äänestysaluejaon, johon voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Muutokset on hyväksyttävä viimeistään huhtikuussa ja ne astuvat voimaan ja ovat voimassa vuoden. Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty äänestyspaikka. Vaalilain 9 :n ja 48 :n mukaan kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden aukioloajoista. Vaalilain mukaan ennakkoäänestyspaikka ei kuitenkaan saa olla avoinna arkipäivisin ennen kello 8 eikä kello 20 jälkeen, eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 10 eikä kello 16 jälkeen. Kunnassa tulee olla vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna ennakkoäänestysajan jokaisena päivänä. ssa ennakkoäänestyspaikka on viime vaaleissa ollut kunnantalo. Ennakkoäänestysajat ovat olleet maanantai-perjantai kello ja lauantai-sunnuntai kello Vaalipäivän vaalihuoneistot ovat olleet I eli pohjoinen äänestysalue: Björknäsin seurantalo II eli keskimmäinen äänestysalue: seurakuntakoti III eli läntinen äänestysalue: Västanlidin nuorisoseurantalo IV eli kuntakeskuksen äänestysalue: Sjundeå svenska skola V eli eteläinen äänestysalue: Störsvikin päiväkoti Vaalilain 9.1 :n 3. kohdan mukaan kunnanhallituksen on myös päätettävä ennakkoäänestyspaikkoina toimivista sosiaalihuollon toimintayksiköistä. Pääsääntönä on, että näiden laitosten tulee tarjota ympärivuorokautista hoitoa. n kunnan alueella tällaisia paikkoja ovat terveyskeskuksen vuodeosasto ja kirkonkylässä toimiva vanhusten hoitokoti Villa Saga. Ennakkoäänestyksen näissä paikoissa toimittaa kunnanhallituksen määräämä vaalitoimikunta. Lautakunta Kunnanvaltuusto

19 Sivu 19 Ennakkoäänestys esimerkiksi ryhmäasunnossa, jossa hoitoa ei anneta ympärivuorokautisesti, voidaan järjestää kotiäänestyksenä. Käsittely: päättää, että vuoden 2011 eduskuntavaaleissa 1. kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnantalo 2. ennakkoäänestys järjestetään kaikkina ennakkoäänestysajan päivinä vaalilain 48 :n mukaisesti 3. ennakkoäänestyspaikka on avoinna - maanantai-perjantai klo lauantai klo vaalipäivän äänestyspaikat ovat: I eli pohjoinen äänestysalue: Björknäsin seurantalo II eli keskimmäinen äänestysalue: seurakuntakoti III eli läntinen äänestysalue: Västanlidin nuorisoseurantalo IV eli kuntakeskuksen äänestysalue: Sjundeå svenska skola V eli eteläinen äänestysalue: Störsvikin päiväkoti 5. Vaalilain 9.1 :n 3 kohdan mukaisia ennakkoäänestyspaikkoja ovat terveyskeskuksen vuodeosasto sekä hoitokoti Villa Saga. Asia käsiteltiin asian 252 jälkeen. Esittelijä muutti päätösehdotuksen kohdan 3 kuulumaan seuraavasti: 3. ennakkoäänestyspaikka on avoinna - maanantai-perjantai klo lauantai ja sunnuntai klo Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

20 Sivu 20 KH:354 /2010 KH 255 KOKOUSAJAT KEVÄT 2011 n kunnan hallintosäännön 3 mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kunnanhallituksen kokousajoiksi keväällä 2011 esitetään seuraavia maanantaipäiviä klo 18.00: ma ma ma ma ma ma ma Kunnanvaltuuston kokoukset keväällä 2011 ovat seuraavina maanantaipäivinä klo ma ma ma ma ma päättää pitää kevään 2011 kokoukset kunnantalolla klo seuraavasti: ma ma ma ma ma ma ma Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

21 Sivu 21 KH:309 /2010 KH 256 TYÖTERVEYSPALVELUIDEN OPTIOVUODEN KÄYTTÖÖNOTTO n kunnan henkilöstön työterveyspalvelut tuottaa Mehiläinen Työterveys. Mehiläinen Lohja on huolehtinut työterveyshuollosta jo vuodesta lähtien. n kunnan työterveyshuolto käsittää lakisääteisen ja ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi vapaaehtoisen yleis- ja erikoislääkäritasoisen sairaanhoidon ja siihen liittyvät laboratorio- ja röntgentutkimukset. Nykyinen sopimus on solmittu kunnanhallituksen päätöksellä ( 257) ajalle Sopimukseen sisältyy optiovuosi n kunnan työterveyshuolto on toiminut hyvin viime vuodet, joten työterveyshuoltosopimukseen sisältyvä optiovuosi on syytä ottaa käyttöön. Kunnan työterveyshuollon kustannukset olivat vuonna 2009 ehkäisevän lakisääteisen työterveyshuollon osalta ,24 ja vapaaehtoisen työterveyshuollon osalta ,54. KELA korvaa kustannukset koko vuoden osalta jälkikäteen lakisääteisen toiminnan osalta 60 % ja vapaaehtoisen työterveyshuollon osalta 50 %. Vuonna 2008 lakisääteisen työterveyshuollon kustannukset olivat ,49 ja vapaaehtoisen työterveyshuollon osalta ,40. n kunnan saama korvaus 2008 työterveyshuollon kustannuksista oli Vuoden 2010 alusta syyskuun loppuun mennessä työterveyshuollon kustannukset ovat yhteensä ,03. Tästä on lakisääteistä työterveyshuoltoa , vapaaehtoista työterveyshuoltoa ,08 sekä muuta toimintaa 894,95. Työterveyspalveluiden sopimushintojen korotusten kokonaisvaikutus vuodelle 2011 tulee olemaan 2,3 %. päättää, että n kunta ottaa käyttöön työterveyshuollon sopimuksen optiovuoden Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

22 Sivu 22 KH 257 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. Talousseuranta tammi-lokakuulta 2010 Rantaradan työmatkalippu asia Lux Musicae Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet -tilaisuus Kuntatalolla Kunnanvaltuuston juhlaillallinen merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi. merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

23 Sivu 23 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 245, , , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 246, 251, 254 Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: n kunnanhallitus Puistopolku Pykälät: 246, 251, 254 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan Lautakunta Kunnanvaltuusto

24 Sivu 24 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Lautakunta Kunnanvaltuusto

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma nro 8/2010 SISÄLLYSLUETTELO KV 89 KV 90 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma KV 91 Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 92 Lasten kotihoidon

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 KH 208 KH 209 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 16/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 216 KH 217 KH 218 KH 219 KH 220 KH 221 KH 222 KH 223 KH 224 KH 225 KH 226 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 54 SIVLTK 55 SIVLTK 56 SIVLTK 57 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Apurahan myöntäminen taljajousiammunnan mm-kultaa voittaneelle

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 2 Sivistyslautakunnan kokoukset vuonna 2010 SIVLTK 3 Kirjastossa perittävien maksujen tarkistus SIVLTK 4 Urheilijoiden apurahat ja

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 95 SIVLTK 96 SIVLTK 97 SIVLTK 98 SIVLTK 99 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Pro Fanjunkars - säätiön ja n kunnan välisen yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen TEKNLTK 3 Määrärahojen hakeminen vuodelta 2013 jatkuville hankkeille

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Ehdotus Tsekin opintomatkan lisäämiseksi Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2014-2015

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 79 SIVLTK 80 SIVLTK 81 SIVLTK 82 SIVLTK 83 SIVLTK 84 SIVLTK 85 SIVLTK 86 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan varhaiskasvatus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, KH 18.6.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 18.6.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2010 12.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2010 12.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Kaavoituskatsaus vuodelle 2010 TEKNLTK 3 Störsvikin uuden tulotien alueen asemakaavoitus TEKNLTK 4 Hakemus Pohjois-n osayleiskaavan

Lisätiedot