LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 111"

Transkriptio

1 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta AIKA klo 16:30-18:02 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 77 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS PERUSTURVAPALVELUIDEN TALOUSARVION TOTEUMA VANHUSTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN / 119 VALTUUSTOALOITE 82 LAUSUNTO VANHUSTEN TEHOSTETUN 120 PALVELUASUMISEN TARPEESTA 83 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET PERUSTURVAJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT ILMOITUSASIAT MUUT ASIAT 124

2 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Nevala Kalevi 16:30-18:02 puheenjohtaja Kylmänen Heikki 16:30-18:02 varapuheenjohtaja Härmä Ville 16:30-18:02 jäsen Luukinen Hanna 16:30-18:02 jäsen Porkka Arja 16:30-18:02 jäsen Weissenfelt Mikko 16:30-18:02 jäsen Vuokila Mirja-Liisa 16:30-18:02 jäsen Laukkanen Anna-Liisa 16:30-18:02 varajäsen POISSA Kotajärvi Kalervo jäsen Taipaleenmäki Tarja jäsen MUU Laurikkala Paula 16:30-18:02 kh:n edustaja Toivanen Irma 16:30-18:02 perusturvajohtaja, esittelijä Willman Anneli 16:30-18:02 pöytäkirjanpitäjä Ruottinen Riitta 16:30-17:50 hoito- ja hoivatyönjohtaja Sarajärvi Pauliina 16:30-17:50 johtava lääkäri Törmänen Aila 16:30-18:02 sosiaalijohtaja ALLEKIRJOITUKSET Kalevi Nevala Puheenjohtaja Anneli Willman Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Heikki Kylmänen Pöytäkirjan tarkastaja Arja Porkka Pöytäkirjan tarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje, pidetään yleisesti nähtävänä

3 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PTL 77 Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Perusturvalautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT PTL 78 Perusturvalautakunta valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Kylmänen ja Arja Porkka.

5 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS PTL 79 Kokouskutsun mukana on esityslista käsiteltävistä asioista. Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Ensin käsitellään varsinainen esityslista ja sitten salainen esityslista.

6 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta PERUSTURVAPALVELUIDEN TALOUSARVION TOTEUMA / /2013 PTL 80 Valmistelija: perusturvajohtaja Irma Toivanen, p , Riitta Ruottinen, p , Pauliina Sarajärvi, p , pau sosiaalijohtaja Aila Törmänen p , Limingan kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman Talousarvion sitovuustasona pide tään valtuustoon nähden tulosalueiden, esimerkiksi pe rus tur va pal ve lujen tavoitteiden toteutumista ja talouden osalta ulkoista toimintakatetta. Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvapalvelujen käyttö suun ni tel man toiminnallisen osan ja kokouksessaan käyt tö suun ni tel man talousosan vuodeksi Käyttösuunnitelma on lauta kun taan nähden sitova vastuualuetasolla, johon kuuluvat sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut ja terveyspalvelut. Perusturvapalvelujen kaikilla tulosalueilla toiminnat on pystytty tuottamaan pää osin suunnitelmien mukaan, hoitotakuun määräajoissa ja va kiin tu neessa laajuudessa. Kokonaisuutena perusturvapalvelujen tulopuoli (toteuma 71,6 %) on noin 100 tuhatta euroa talousarviota jäljessä. Menopuolella kokonaisuus olisi lähes talousarviossa (75,1 %) ilman erikoissairaanhoitoa ja muita os to pal velui ta, joiden toteumasta puuttuu yhden kuukauden laskutus. Ilman eri koissai raan hoi toa perusturvan menot ovat vähentyneet 2,0 % ja toimintakate 3,4 %. Toteuma kokonaisuudessaan on 0,9 miljoonaa euroa yli edellisen vuo den vastaavan ajankohdan. Tämän arvioin mukaan pe rus tur va pal ve lu t tu lee ylittämään talousarvioinsa noin 1,2 miljoonalla eurolla. Perusturvapalvelujen talousarvion toteutuma Ta-2013 Tot.1-9/2013 Tot-% Menot ,1 Tulot ,6 Netto ,6 Hallinto Perusturvapalvelujen hallinnon määrärahoihin sisältyy eu ron ja kama ton erä. Hallinnon kustannukset ovat tämän hetken arvioin mu kaan alittu mas sa noin eurolla, joka on käytettävissä mahdollisiin muiden tu los yk si köi den ylityksiin Sosiaalipalvelut Sosiaalityön palveluiden toteumaprosentti on 67,8 %. Huomioitavaa kuiten kin on, että asiakaspalvelujen ostoissa on mukana vain 8 kk käyttö. Sosiaalipalvelujen talousarvion toteutuma Ta-2013 Tot.1-9/2013 Tot-% Menot ,9 Tulot ,6

7 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Netto ,8 Vanhuspalvelut Vanhusten palvelut ovat yli talousarvion, netto 84,2 %. Tulot ovat ta lous arvion mukaiset ja yli edellisen vuoden vastaavan ajan toteuman. Kulujen toteu ma on noin euroa liian suuri, toteumaprosentti on 82,7 %. Vanhuspalvelujen talousarvion toteutuma Ta-2013 Tot.1-9/2013 Tot-% Menot ,7 Tulot ,7 Netto ,2 Terveyspalvelut Terveyspalvelut sisältää sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon. Terveyspalveluiden talousarvion toteutuma Ta-2013 Tot.1-9/2013 Tot-% Menot ,8 Tulot ,2 Netto ,7 Perusterveydenhuolto Avosairaanhoidon nettototeuma on 83,5 % ja nettoylitys lähes euroa. Terveysneuvonnan ja suun terveydenhuollon toteumat ovat hieman al le ajankohdan talousarvioin. Terveyskeskuksen sairaala on menojen osalta budjetissa, mutta tulovaje ai heut taa kokonaisylityksen (toteuma 94,7 %). Tulovaje on noin eu roa. Perusterveydenhuollon talousarvion toteutuma Ta-2013 Tot.1-9/2013 Tot-% Menot ,3 Tulot ,2 Netto ,4 Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon kustannuksissa on mukana 8 kuukauden toteuma. Las ken nal li sel la euron laskulla ylitys olisi tässä vaiheessa vuot ta noin euroa. Erikoissairaanhoidon käyttö on lisääntynyt mer kit täväs ti edellisestä vuodesta, kuntaosuudet ovat kasvaneet 1,2 mil joo naa euroa (24,7 %). Erikoissairaanhoidon (PPSHP ja muut) talousarvion toteutuma (mu ka na seitsemän kuukauden käytön mukainen laskutus) Ta-2013 Tot.1-9/2013 Tot-% Menot ,4 Tulot 0 0 Netto ,4

8 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvapalveluissa vastuualueiden toteutumisennusteissa on näky vissä se kä alituksia että ylityksiä. Kokonaisuutena voidaan kuitenkin ar vioida perus tur va pal ve luil la olevan noin euro ylitysuhka hy väksyttyyn talous ar vio raa miin. Vastuualueiden väliset määrärahojen siirrot tuodaan hyväk syt tä väk si sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on päättänyt perusturvapalvelujen lisämäärärahasta. Liitteenä on toiminnan arviointi ajalta Perusturvalautakunta käy keskustelun asiasta ja merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman. Merkittiin tiedoksi.

9 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanvaltuusto Perusturvalautakunta VANHUSTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN / VALTUUSTOALOITE 373/ /2012 KV Eila Paavolan valtuustoaloite: "Kuntamme on kehittynyt ja kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana kovasti. Tä mä on edellyttänyt, että olemme joutuneet kovasti investoimaan päi väko tei hin ja kouluihin, eli lapsiin ja nuoriin. Lisääntyneen vanhustenhoidon tarpeet ovat vastaavasti jääneet vain keskus te lu- ja suunnitteluasteelle. Vaikka prosentuaalisesti heidän osuutensa ei ole kovin suuri, niin määrällisesti kuitenkin kasvua on. Tämä näkyy erityi ses ti kotona asuvien huonokuntoisten ja muistisairaiden (28 diag no soitua) vanhuksien lisääntymisenä. Hoitojonoissa esim. vanhainkotiin on täl lä hetkellä 6 henkilöä, Niittypirtin vanhusten- ja palvelutaloon 9 yk sin asu vaa ja 2 pariskuntaa. Terveyskeskussairaalasta osa odottaa kotiutusta, mut ta se ei onnistu, koska kotihoidon henkilöstön resurssit ja työmäärä suh teutet tu na työaikaan ei riitä. Eli jonoja kotihoitoon ja muualle ei saada pu rettua. Lisäksi uuteen terveyskeskussairaalaan tulee vähempi po ti las paik koja. Kuitenkin kuntastrategiassa määritellään, kuinka monta pro sent tia vanhuksista hoidetaan kotona. Esitänkin, että kunnassamme aletaan pikaisiin toimenpiteisiin, jotta sai simme asukkaan yksikön, joka tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua pal ve lu asu mis ta vanhuksille, joko kunnan omana tai yksityisenä tuo tan tona." Aloite lähetetään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. PTL 81 Valmistelija: Riitta Ruottinen, p , Limingan kunnassa on laadittu vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittämissuunnitelma vuosille Kunnanvaltuusto hyväksyi suunnitelman kokouksessaan Suunnitelman mukaan Limingan kunnalla on vuonna 2020 arviolta 60 paikan kokonaistarve tehostetulle palveluasumiselle. Tehdyn linjauksen mukaisesti kunta tuottaa omana palveluna 30 paikkaa ja loput 30 hankitaan tarpeen mukaan ostopalveluna tai palvelusetelillä. Hanke on edennyt siten, että kumppaniyrittäjksi on valittu Temotek Oy. Uusi yksikkö on tarkoitus rakentaa kortteliin 58 ja kaavamuutosprosessi on meneillään. : Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi edellä esitetty vastaus. Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta LAUSUNTO VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN TARPEESTA 107/ /2013 PTL 82 Valmistelija: perusturvajohtaja Irma Toivanen, p , Limingan kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan van hus ten huol lon palvelurakenteen kehittäminen / kehittämishanke kort telis sa 58. Kortteliin suunnitellaan te hos tet tua palveluasumista, johon kumppani tulee hakemaan ARA:n rahoitusta. Ra hoi tus ha ke mus ta varten tarvitaan kunnalta lausunto tehostetun pal ve lu asu mi sen tarpeesta. Liittenä on Limingan kunnan lausunto vanhusten tehostetun pal ve lu asu misen tarpeesta. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se antaa liitteen mukai sen lausunnon vanhusten tehostetun palveluasumisen tarpeesta. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET PTL 83 Viranhaltijapäätökset ajalta Perusturvalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei ota asioi ta päätettäväkseen. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti perusturvajohtajan esityksen.

12 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta PERUSTURVAJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT PTL 84 Perusturvajohtaja informoi perusturvalautakuntaa ajankohtaisista asioista. - Sähköinen arkisto (terveydenhuolto) - Hyvinvointikertomus - Lapsi- ja nuorisopoliittinen työ etenee Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT PTL 85 Perusturvalautakunnalle saapunut posti: - Valviran ohje : Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus - Valviran päätös : Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, H10 Kymppipalvelut Oy - Valviran tiedote : Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira) siirtyy päätösten ja ilmoitusten sähköiseen lähettämiseen alkaen Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta MUUT ASIAT PTL 86 Muita asioita ei ollut.

15 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ OIKAISUVAATIMUSOHJE PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua alla olevassa oikaisuvaatimusohjeessa mainituilla tavalla. Pykälät: Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 1. se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja 2. kunnan jäsen Päätöksen oikaisemista voi vaatia Limingan perusturvalautakunnalta. Yhteystiedot: Limingan perusturvalautakunta Kauppakatu LIMINKA sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää oteta huomioon. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosainen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, johon haetaan oikaisua ja siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä ei ole kunnan virastoissa työpäivä, voi oikaisuvaatimuksen jättää vielä seuraavana työpäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Oikaisuvaatimusasiakirjat tulee jättää postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Päätöksen asettaminen nähtäville Pvm: Tiedoksianto asianosaiselle 1) Lähetetty tiedoksi kirjeellä asianosaiselle (pvm, tiedoksiantaja) Luovutettu asianosaiselle (paikka, pvm, vastaanottajan ja tiedoksiantajan allekirjoitus) Muulla tavoin, miten 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan tiedoksiantona kuntalain 92 :n 1 momentissa tarkoitetulle asianosaiselle.

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 AIKA 26.08.2013 klo 18:30-20:00 PAIKKA Liminganlahden luontokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu 40 KOKOUSAIKA: Tiistai 19.10.2010 klo 18.00 20.30 KOKOUSPAIKKA: Saarenkartanon palvelukoti, ruokasali Käsitellyt asiat: Otsikko Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 38 valinta 43 39 Perusturvan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA -

Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA - KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 27.04.2015 klo 15:00-16:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ-

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 166 Perusturvalautakunta 25.10.2010 AIKA 25.10.2010 klo 17:00-21:10 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 48

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 48 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 48 Sivistyslautakunta 27.02.2014 AIKA 27.02.2014 18:00-20:06 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 50 34

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 65 Perusturvalautakunta 11.06.2015 AIKA 11.06.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22 PAIKKA Sairaala Lapponia, kokoushuone, Sairaalakatu 9 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Todetaan kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.01.2010 kello 15:00-18:20 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 17:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 231 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot