ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 140"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta AIKA klo 16:30-18:57 PAIKKA KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSHUONE KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA TEKNISTEN PALVELUJEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KUNNALLISTEKNIIKAN TYÖNTEKIJÄN TYÖSUHTEEN TÄYTTÖLUPA 67 ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN OSAA KORTTELISTA 52 SEKÄ KATUALUETTA 68 ORIVEDEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA ARVIOINTIKERTOMUS VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 154

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Autio Matti 16:30-18:57 puheenjohtaja Sistonen Sami 16:30-18:57 varapuheenjohtaja Kukkonen Anu 16:30-18:57 jäsen Ojanen Jere 16:30-18:57 jäsen Talvio Elina 16:30-18:57 jäsen Koskela Arto 16:30-18:57 varajäsen Linkopuu Kai 16:30-18:57 varajäsen Jokinen Kaarina 16:30-18:57 kaupunginhallitukse n edustaja POISSA Kahelin Anne jäsen Nevala Hannu jäsen Viljanen Jussi kaupunginhallitukse n puheenjohtaja Vuorinen Jesperi nuorisovaltuuston edustaja MUU Jortikka Antti 16:30-18:57 esittelijä Kontu Soile 16:30-18:57 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Matti Autio Puheenjohtaja Soile Kontu Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Anu Kukkonen Kai Linkopuu PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupungintalon teknisessä toimistossa, tiistaina viraston avoinnaoloajan. Soile Kontu Toimistosihteeri

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekninen lautakunta Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Anu Kukkonen ja Hannu Nevala. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anu Kukkonen ja Kai Linkopuu.

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta TEKNISTEN PALVELUJEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tekninen lautakunta Tekniset palvelut on laatinut katsauksen ajalle teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintakuluista ja -tuotoista. Eri tulosalueiden toimintakulut vaihtelivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 44,8 52,2 % koko vuoden arvioiduista toimintakuluista, paitsi muista tulosalueista poikkeavan tiejaoston toimintakulut olivat 80,5 %. Koko teknisen lautakunnan toimintakulut olivat yhteensä 49,7 % eli noin euroa alle talousarvion mukaisen ajanjakson toimintakulujen. Suurin suhteellinen poikkeama toimintakuluissa 52,2 % oli hallinnon ja vesihuoltolaitoksen tulosalueilla. Alhaisimmat toimintakulut olivat puistot ja yleiset alueet tulosalueella 44,8 %. Teknisten palvelujen toimintatuotot olivat 41,2 % talousarvion mukaisista tuloista vaihdellen tulosalueittain 9,8 51,9 %. Alhaisimmat toimintatuotot olivat puistot ja yleiset alueet 9,8 %. Liitteenä kokoukseen osallistuville teknisten palvelujen talousarvion toteutuminen ajalta Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisten palvelujen vuoden 2015 talousarvion toteutumisen ajalle Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta KUNNALLISTEKNIIKAN TYÖNTEKIJÄN TYÖSUHTEEN TÄYTTÖLUPA Tekninen lautakunta Kunnallistekniikan työntekijä Heikki Syrjänen on irtisanoutunut tehtävästään lähtien siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen. Pitkään työlomalla ollut putkiasentaja on irtisanoutunut tehtävästään siirtyessään eläkkeelle lähtien. Tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskuksen tarkoituksena on ollut turvata kunnallistekniikassa kaupungin oma osaaminen. Taloudellinen ja tehokas toiminta edellyttää työntekijöiltä monipuolista osaamista. Työtehtäviin kuuluvat liikenneväylien ja vesihuoltolaitoksen verkostojen monipuoliset hoito-, rakentamis- ja ylläpitotyötehtävät. Tehtäviin kuuluu lisäksi tarvittaessa konekeskuksen koneiden kuljettajan tehtävät ja osallistuminen talvikaudella auraus- ja hiekoituspäivystykseen. Kunnallistekniikan ryhmän vahvuus on ollut yhteensä 8 henkilöä, joista yksi on ollut pitkään työlomalla, joten todellinen vahvuus on ollut 7 henkilöä. Töiden tehokkaan ja taloudellisen toteuttamisen lähtökohtana on jatkossa nykyinen 7 henkilön vahvuus, joista 3 toimii koneiden kuljettajina ja 4 rakentamis- ja ylläpitotöissä. Tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus esittää kaupunginhallitukselle, että sille myönnetään lupa täyttää irtisanoutuneen henkilön tilalle kunnallistekniikan työntekijän työsopimussuhteisen työsuhde. Työsuhde laitetaan avoimeen hakuun. Eläköitymisen johdosta vapautunut putkiasentajan työsuhde jätetään täyttämättä. Kunnallistekniikan työntekijän työsuhteen täyttämisestä on käyty tarvearviokeskustelu kaupunginjohtajan, talousjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan kesken. Tehtävään on määräraha talousarviossa. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskukselle myönnetään täyttölupa kunnallistekniikan työntekijän työsopimussuhteisen työsuhteen täyttämiseen avoimella hakumenettelyllä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN OSAA KORTTELISTA 52 SEKÄ KATUALUETTA 159/62.622/2014 Ympäristölautakunta Oriveden kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt ase ma kaa van muu tok sen laadinnan käynnistämisestä koskien osaa kort te lista 52. Hanke on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta ja ase ma kaavan muutoksen käynnistämisestä on allekirjoitettu maanomistajan kanssa so pi mus maaliskuussa Kaavanmuutoksen tavoitteiksi kaupunginvaltuusto on asettanut seuraavaa: - kaavanmuutos mahdollistaa korttelialueelle tehostettua (ym pä ri vuo ro kautis ta) palveluasumista hotellin jo remontoituihin tiloihin - korttelialueelle ei saa sijoittaa tiloja asumiselle tai tavanomaiseen asu miseen rinnastettavalle palveluasumiselle - korttelialueelle voidaan sijoittaa tiloja kaupallisille palveluille - hotelli- ja ravintolatilojen minimivaatimuksista luovutaan Kaupunginvaltuusto on antanut maankäyttöinsinöörin tehtäväksi laatia kaavan muu tos hank kees ta osallistumis- ja arviointisuunnitelman ym pä ris tö lauta kun nan käsittelyä varten. Ympäristölautakunta on kokouksessaan päättänyt tiedottaa kaa voi tuk sen vireilletulosta laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti. Lisäksi ympäristölautakunta on päättänyt pitää OAS:n näh tä vil lä ympäristötoimistossa kahden viikon ajan. OAS on ollut nähtävillä Osallistumis- ja ar vioin ti suun ni telmas ta saatu palaute ja palautteeseen laaditut vastineet ovat liitteinä kokoukseen osal lis tu vil le. Kaavahankkeesta on laadittu kaavaluonnos, joka on liitteenä kokoukseen osal lis tu vil le. Maankäyttöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta päättää: 1. Hyväksyä kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman vas tineis sa esitetyillä täydennyksillä. 2. Asettaa kaavanmuutosluonnoksen nähtäville kahden viikon ajaksi. 3. Pyytää kaavanmuutosluonnoksesta teknisen lautakunnan, kau pun gin hal lituk sen sosiaali- ja terveysjaoston, vanhus- ja vammaisneuvoston sekä Pirkan maan ELY-keskuksen alustavat lausunnot.

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Maankäyttöinsinöörin kokouksessa tekemä muutos päätösehdotukseen: Ympäristölautakunta päättää: 1. Hyväksyä kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman vastineissa esitetyillä täydennyksillä. 2. Esittää kaupunginhallitukselle, että kaavanmuutosluonnos asetetaan nähtäville kahden viikon ajaksi. 3. Esittää kaupunginhallitukselle, että kaavanmuutosluonnoksesta pyydetåän teknisen lautakunnan, kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston, vanhus- ja vammaisneuvoston sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen alustavat lausunnot. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kaupunginhallitus Liitteenä kokoukseen osallistuville ovat kaavahankkeesta laadittu kaa valuon nos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute ja pa lauttee seen laaditut vastineet. Todetaan, että Pirkanmaan maakuntamuseon päivätty lausunto on tullut ympäristölautakunnan kokouksen jälkeen. Lausunnossa todetaan mm. että hotellirakennuksesta tulee laatia ase ma kaa va ta soi nen rakennetun ym pä ris tön inventointi (kokouksessa tehty lisäys). Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. Hyväksyä kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman vas tineis sa esitetyillä täydennyksillä. 2. asettaa kaavanmuutosluonnoksen nähtäville kahden viikon ajaksi. 3. pyytää kaavanmuutosluonnoksesta teknisen lautakunnan, kau pun gin hal lituk sen sosiaali- ja terveysjaoston, vanhus- ja vammaisneuvoston sekä Pirkan maan ELY-keskuksen alustavat lausunnot. Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä lisäys päätösehdotukseen: 4. että hotellirakennuksesta laaditaan maakuntamuseon lausuntoon pe rustuen asemakaavatasoinen rakennetun ympäristön inventointi.

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa. Merkittiin, että maankäyttöinsinööri Päivi Valkama oli asiantuntijana paikal la asian käsittelyn aikana Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus on pyytänyt kaavamuutosluonnoksesta teknisen lautakunnan lausunnon. Asemakaavamuutoksen suunnittelualuetta tulisi laajentaa kattamaan Koivulehdontien ja Sotaveteraanitien katualueet. Asemakaavassa tulisi nimetä Sotaveteraanitie -niminen kevyen liikenteen väylä. Koivulehdontie -nimisen kevyen liikenteen väylän nykyisiä asemakaavamerkintöjä tulisi muuttaa siten, että kiinteistölle RN:o 1:41 kulkeminen olisi mahdollista Keskustien suunnasta. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan, että korttelin 52 ja katualue asemakaavamuutoksen suunnittelualuetta tulisi laajentaa kattamaan Koivulehdontien ja Sotaveteraanitien katualueet. Laadittavassa asemakaavamuutoksessa olisi hyvä nimetä Sotaveteraanitie ja Koivulehdontien osalta asemakaavamerkintöjä tulisi muuttaa siten, että kiinteistölle RN:o 1:41 kulkeminen olisi mahdollista Keskustien suunnasta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta ORIVEDEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Tekninen lautakunta Oriveden kaupungissa henkilöstöraportteja on laadittu vuodesta 2000 alkaen. Henkilöstökertomus on yksi henkilöstöjohtamisen työvälineistä. Se sisältää tiivistettyä tietoa henkilöstövoimavaroista ja niiden kehityksestä. Henkilöstökertomuksen tiedot perustuvat vuoden viimeisen päivän tilanteeseen. Henkilöstömääriin sisältyy tällöin myös lomalla tai muilla vapailla oleva vakituinen henkilöstö. Henkilöstön kokonaismäärä oli yhteensä 419, joista vakinaista henkilöstöä oli 327, määräaikaisia 82, tuella palkattuja 4 ja oppisopimussuhteisia 6. Kaupungin koko henkilöstöstä 338 (80,7 %) on naisia ja 81 (19,3 %) miehiä. Koko henkilöstön keski-ikä oli 46,9 vuotta. Suurin ikäryhmä oli vuotiaat, joita oli 37,0 % koko henkilöstöstä. Vanhuuseläkkeelle siirtyy Kuntien eläkevakuutuksen tilaston mukaan vuosina yhteensä 62 henkilöä eri palvelukeskuksista. Teknisten palveluiden vakinaisen henkilöstön määrä oli henkilöstökertomuksen mukaan 85, joista naisten osuus oli 56 henkilöä ja miesten osuus 29 henkilöä. Teknisten palveluiden henkilöstön keski-ikä oli miesten osalta 50,6 vuotta ja naisten 51,8 vuotta. Eläkeikä teknisissä palveluissa täyttyy melko tasaisesti. Huippuvuosi on 2020, jolloin eläkeiän saavuttaa 7 henkilöä. Henkilöstön tilaa kuvaavat sairauspoissaolot. Teknisten palveluiden vuoden 2014 vertailuluku oli 8,2 sairauspäivää/henkilö. Teknisten palveluiden vuoden 2013 vertailuluku oli 10,4 sairauspäivää/henkilö. Vuoden 2011 sairauspoissaolojen vertailuluku oli 15,1 sairauspäivää/henkilö. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 1. merkitä tiedoksi Oriveden kaupungin henkilöstökertomuksen vuodelta 2014, 2. todeta, että sairauspoissaolomäärät ovat kehittyneet hyvään suuntaan kolmena viimeisenä vuotena, mutta niihin tulee kiinnittää huomiota edelleen, 3. edellyttää, että eri tulosalueilla ja työpaikkakokouksissa jatkokäsitellään henkilöstökertomusta henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja sairauspoissaolojen edelleen vähentämiseksi.

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Tekninen lautakunta Oriveden kaupunginhallitus on kokouksessaan merkinnyt tiedoksi Oriveden kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2014 ja toimittanut sen edelleen tiedoksi ja huomioon otettavaksi palvelukeskuksille ja lautakunnille. Liitteenä kokoukseen osallistuville on tarkastuslautakunnan arviointikertomus Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: 1. Tekninen johtaja - yleiset päätökset :t hankintapäätökset :t 5 - henkilöstöpäätökset :t Rakennuttajapäällikkö - hankintapäätökset :t 1 3. Kiinteistöpäällikkö - henkilöstöpäätökset :t Kunnallistekniikan päällikkö - hankintapäätökset :t 4 5. II rakennustarkastaja - henkilöstöpäätökset :t 4-6 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa, että viranhaltijapäätösten osalta on menetelty teknisen lautakunnan aikaisemman päätöksen ( , 5, kohta 6) mukaisesti, joten päätökset ovat olleet täytäntöön pantavissa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Tekninen lautakunta Teknisen johtajan ehdotus: Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Kaupunginvaltuuston päätöksiä: Käyttösuunnitelman muutosesitys investointiosa Hankaloilontien peruskorjaus Oriveden kaupungin tilinpäätös vuodelta Kaupunginhallituksen päätöksiä: Toritoiminnan kehittäminen / esitys esiintymislavan hankkimiseksi Oriveden torille Vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman kehykset ja laadintaohjeet Rovastinkankaan kentän keinonurmipäällyste Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokousaikataulu elokuu - joulukuu Talouden tasapainottamisasiat 4. Kaupunkiseudun asiat - Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen kokoustiedote (liitteenä kokoukseen osallistuville) - Tampereen kaupunkiseudun seutukatsaus 2/2015 (liitteenä kokoukseen osallistuville) Päätös: Ilmoitusasiat merkittiin teknisen lautakunnan tiedoksi.

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Tekninen lautakunta Kimmo Bister Ouman Energiatehokkuuspalvelut Oy:stä kävi esittelemässä ennen varsinaisen kokouksen alkua käynnissä olevien pääterveysaseman ja Rovastinkankaan koulun Lämpövahtipalvelujen tuloksia ja Oumanin lämmönsäätömenetelmän laajennusmahdollisuuksia näihin kohteisiin. Tekninen lautakunta linjasi keskustelun pohjalta, että Eräjärven koulun kiinteistöön voidaan hankkia Lämpövahtipalvelu. Lämmönsäätömenetelmän laajentaminen päätetään erillisen valmistelun pohjalta.

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämän kokouksen seuraaviin päätöksiin tyytymä tön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: - Oikaisuvaatimus tehdään Oriveden kaupungin tekniselle lautakun nalle, osoite Keskustie 23, postiosoite PL 7, Orivesi. Sähkö posti: faksi: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok sisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen johdosta on muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella: Pykälät: - Valitus tehdään :t Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, Raatihuoneen katu 1, Hämeenlinna, puhelinvaihde , asiakaspalvelu , faksi , sähköposti Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaan nista. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteis ta perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudes sa 97 euroa, ellei toisin määrätä. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakäti sesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut vali tuskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen vali tusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymis tä. Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lis valitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 63-72

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 Ympäristölautakunta AIKA 26.08.2014 klo 17:30-19:17 PAIKKA KOKOUSHUONE 3, KAUPUNGINTALO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416 Kaupunginhallitus AIKA 09.06.2014 klo 15:00-16:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 Kaupunginvaltuusto AIKA 07.09.2015 klo 18:00-18:57 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015 Hannu Tullinen varapuheenjohtaja LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone AIKA Ke 27.5.2015 klo 16.30 19.20 Toimistosihteeri Raij Lne z4 7 Kaupunginkanslia / / 2015

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 Tekninen lautakunta 12.05.2011 AIKA 12.05.2011 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 ) Tarkastuslautakunta 03.02.2015 AIKA 03.02.2015 klo 16:30-18:12 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 20.11.2014 AIKA 20.11.2014 klo 9:00-11:35 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 180 Tekninen lautakunta 04.12.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 118 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 182 119 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 183 120 TIETOHALLINNON

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 09:00-10:35 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 18.11.2010 1 KOKOUSAIKA 18.11.2010 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 145 : Kokouksen avaus... 3 Yh 146 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus Aika 13.03.2015 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 Tekninen lautakunta Aika 03.10.2014 klo 8:00-10:10 Paikka Kaupungintalo, kh:n kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 160. Otsikko Sivu 104 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 160. Otsikko Sivu 104 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 160 Sivistyslautakunta 27.11.2013 AIKA 27.11.2013 17:30-20:35 PAIKKA PikkuVELI, Valtakatu 4, 84100 Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 21.03.2014 AIKA 21.03.2014 klo 13:00-14:05 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2014... 2 Pykälän liite: Rakennuslautakunnan talousarvion

Lisätiedot