ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta AIKA kello 15:00-18:20 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Perusturvan toimialalle hyväksytty vuoden 2010 talousarvio 5 4 Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite alkoholitarjoilusta 9 luopumisesta kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa 5 Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite kaupungin 11 kaikkia toimialoja käsittävän terveyden edistämisen toimenpidesuunnitelman laatimisesta 6 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Tasavertaisemmat 13 palvelut palveluseteleillä tulotasosta riippumatta 7 Keskusta-oikeiston valtuustoryhmän valtuustoaloite "seniori-info" 15 käyttöön Äänekoskella 8 Henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä tuottavuuden ja vaikuttavuuden 17 lisäämiseksi 9 Perhepäivähoidon kustannuskorvaukset Lausunto Lapin ympäristökeskukselle Metsäliiton ja Vapon biodieselhankkeen 22 ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 11 Ilmoitusasioita Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset 29

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kaukometsä Jarkko 15:00-18:20 puheenjohtaja Hakonen Eero 15:00-18:20 jäsen Halonen Sari 15:00-18:20 jäsen Holopainen Simo 15:00-18:20 jäsen Hytönen Markku 15:00-18:20 jäsen Hänninen Seppo 15:00-18:20 jäsen Kainu Keijo 15:00-18:20 varapuheenjohtaja Kylmälä Armi 15:00-18:20 jäsen Lång Kyllikki 15:00-18:20 jäsen Vainio Hannele 15:00-18:20 jäsen Uusitalo Pirjo 15:00-18:20 varajäsen Hyytiäinen Laura-Liisa 15:00-18:20 varajäsen Kauta Anneli 15:00-18:20 varajäsen Veckman Pirkko (Veera Pirkko) 15:00-18:20 varajäsen POISSA Raitanen Leena jäsen Rautiainen Sinikka jäsen Ruuska Virva jäsen Saikkonen Pirjo jäsen Tikander Suvi jäsen Nyholm Rolf kh:n puheenjohtaja Javanainen Hannu kaup.johtaja MUU Tuominen Marke 15:00-18:20 kaupunginhallituksen edustaja Kolehmainen Raija 15:00-18:20 perusturvajohtaja Männistö Anja 15:00-18:20 talouspäällikkö, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Jarkko Kaukometsä Puheenjohtaja Anja Männistö Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hannele Vainio Eero Hakonen PÖYTÄKIRJA klo YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 3

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PETUR 1 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, perusturvalautakunnan päättä mäl lä taval la. Tämä kokouskutsu on postitettu Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus voi määrätä toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksis sa. Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen PETUR 2 Hallintosäännön 40 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Perusturvalautakunta on kokouksessaan päättänyt, et tä lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa kokousta seuraavan viikon maanantaihin klo mennessä. Ehdotus: Perusturvalautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Hannele Vainion ja Eero Hakosen.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvan toimialalle hyväksytty vuoden 2010 talousarvio PETUR 3 Äänekosken kaupunginvaltuusto on kokouksessaan ( 99) hyväksynyt vuoden 2010 talousarvion. Koko kau pungin toi mintakulut ovat n. 114,3 milj. euroa, missä on kasvua edelli seen vuo teen verrattuna n. 1,6 %. Toimintatulot ovat n. 21,8 milj. eu roa. In vestointimenot ovat 12,5 milj. euroa. Perusturvan toimialan toimintakulut ovat euroa ja toi min tatuotot 9,1 milj. euroa. Menoissa on kasvua vuoden 2009 alku peräi seen talousarvioon verrattuna 1,7 prosenttia. Perusturvan toi mi alan talousarvio ja kaantuu vii teen vastuualu eeseen, jotka ovat pe rustur van hallinto, lasten ja per heiden palvelut, aikuisväestön palve lut, vanhusväestön palvelut ja eri kois sai raanhoito. Perusturvan hallinnon talousarvion me not ovat n. 0,6 milj. euroa. Se sisältää johdon ja tukipalveluiden, kuten toimisto- ja atk-palveluiden määrärahat. Lasten ja perheiden palveluiden vastuualueen talousarviomenot ovat 9,3 milj. euroa ja tulot 1,2 milj. euroa. Menot ovat 1,7 % suu remmat kuin vuo den 2009 lisätalousarviolla korjatussa talousarvios sa. Lautakunnan ehdotukseen verrattuna menot ovat eu roa pienemmät. Vastuualueen me not ja tu lot ja kau tu vat eri tu los alueil le seuraavasti. Tulosalue menot 10 tulot 10 Johto ja tukipalvelut Lasten päivähoito Esiopetus Terapia- ja neuvolapalvelut Perheneuvola Yhteensä Aikuisväestön palveluiden vastuualueen menot ovat 26,6 milj. euroa ja tulot 4,8 milj. euroa. Menoissa on kasvua vuoden 2009 ta lous ar vi oon ver rat tu na n. 3,0 prosenttia. Lautakunnan esitykseen verrattuna menot ovat n. 0,5 milj. euroa pienemmät. Vastuualueen me not ja tu lot ja kau tuvat eri tu los alueille seu raa vasti: Tulosalue menot 10 tulot 10 Johto- ja tukipalvelut Terveydenhuollon vast.ottopalv Sairaala Suun terveydenhuolto Sosiaalityö Mielenterveys- ja päihdepalvelut Sairaankuljetus

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteensä Vanhusväestön palveluiden vastuualueen menot ovat 14,2 milj. eu roa ja tulot 3,1 milj. euroa. Menojen kasvu vuoden 2009 ta lous ar vi oon verrattuna on 1,9 prosenttia. Menot ovat n euroa pie nem mät kuin lautakunnan esityksessä. Vastuualueen me not ja tu lot ja kau tu vat eri tu los alueille seu raa vas ti: Tulosalue menot 10 tulot 10 Johto- ja tukipalvelut Ympärivuorokautinen asuminen ja hoiva Kotihoito Erityispalvelut Edellä olevien vastuualueiden talousarvioiden lisäksi perusturvan talousarvio sisältää seuraavat erikoissairaanhoidon palveluihin ja lakkautettujen erikoissairaanhoidon kuntayhtymien eläkevastuisiin va ratut mää rä ra hat: menot 10 K-S:n sairaanhoitopiirin palv Muut palveluntuottajat Lakkautetut kuntayhtymät Sairaanhoitopiirin menoihin on varattu 1,6 % pienempi määräraha kuin vuoden 2009 lisätalousarviolla korjatussa talousarviossa oli. Investointiosaan sisältyy mm. seuraavat perusturvan toimialan kiinteistöihin ja kalustoihin va ratut määrärahat: määräraha Perusturvan irtaimisto Mikonpuiston päiväkoti käyttöönottoon liittyvät li sähankinnat (varaus) Pitkäkatu 12 (perhetukikeskus) peruskorjaus (varaus suun nitteluun ja töiden aloittamiseen) Terveyskeskus Ilmanvaihdon puhdistus ja säätö, jatkoa kuntoarvio ja sisäilmastosel vitys varaus kuntoarvion mukai siin kiireellisiin kun nostustöihin varaus toiminnallisiin muu tostöihin kulunvalvonnan laajentami nen Kisakatu muutostyöt terveysasemak si, loppura hoitus Karhulähteen päiväkoti vesikatteen uusimin pihan sadevesijärjestelmien asennusta

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvajohtajan ehdotus: läm mönvaihtimen uusimi nen, au tomatiikan uu simi nen piha-alueen turvallisuuden parantaminen ulko-ovien uusiminen ja sähkölukitus Suolahden vanha vanhainkoti (Auringonruskon palvelukoti) peruskorjaus ja muutostyöt, loppurahoitus kaukolämpöliittymä Suojarinteen alue Pienet kohteet, yksilöimättömät perusturvan hank keet Lautakunnan esitys irtaimistohankintoihin oli euroa. Tilapalveluiden kautta ns. pieniin kohteisiin oli esitetty euroa. Kalustomäärärahasta esitetään sidottavaksi tässä vaiheessa eu roa röntgenlaitteiston uusintaan, euroa Suolahden terveysaseman niihin kalustohankintoihin, jotka eivät sisälly rakentamisbudjettiin se kä euroa hammashoitoyksikön hankintaan. Talousarvion yleis ten sitovuusmääräysten mukaan se on lautakun taa si to va vas tuu alue tasolla. Sitovan tason menojen lop pusumman (= määrära han) ylityk sille on hankittava kaupungin val tuuston hyväksyminen. Kau pun ginhallituksella on oikeus hyväk syä sitovan tason ylitys, jos ao. lau takunnan toisella vastuualueella saa vutetaan vas taava meno jen ali tus. Määrärahat on budjetoitu brutto periaatteella ja ne ovat pää sääntöisesti sitovia bruttomääräisinä. Erityisten si to vuus mää räys ten mu kaan las ten ko ti hoi don tuen osa määrära han mahdol lisen alit tumi sen käyt tämi sestä lasten päivähoi don muiden menojen kattamiseen päättää kaupunginhallitus. Lasten ko tihoi don tuen mää rä raha ( euroa) sisältyy lasten ja per hei den pal velujen vas tuu alueelle. Erikoissairaanhoidon ja perusturvan palveluiden hankkimiseen osoitettuja määrä- ja osa määrärahoja voidaan käyttää toistensa kattamiseen kaupunginjohtajan päätöksellä. Lautakunnan on tarvittaessa vahvistettava talousarvion käyttösuunnitelma, jolla tarkennetaan vastuualueen määrärahan käyttöä. Talousarvio on valmis teltu kustannuspaikoittain niin, että menot on eritelty meno- ja tulola jeittain, jotta kokonaismäärärahatarve on saa tu arvioitua. Tällä het kellä ei ole nähtävissä tarvetta muuttaa talous ar vion pe rus teena ol lutta määrärahajakoa käyttösuunnitelmalla. Perusturvalautakunta merkitsee vuoden 2010 talousarvion tiedoksi ja hyväksyy käyttötalouden talousarvion vuo den 2010 käyttösuunni tel maksi. Tar vit taes sa käyt tösuunnitelmaan tehdään muutoksia vuo den aikana. Lisäksi lautakunta päättää, että irtaimistomäärärahasta euroa osoitetaan röntgenlaitteiston uusintaan, euroa

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Suolah den terveysaseman kalusteisiin ja euroa hammashoitoyksikön han kintaan. Lautakunta päättää oikeuttaa perusturva johta jan päättä mään irtai mistomäärärahan lop pu osan käytöstä

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite alkoholitarjoilusta luopumisesta kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa 151/002005/2009 KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto merkitsi aloitteen tiedokseen ja toimitti sen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. KHALL Valtuustoaloite on esityslistan liitteenä. Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä lautakuntien ja kes kus hallinnon lausunnot. PETUR 4 Aloitteessa todetaan, että asialla on myönteistä vaikutusta niin talouden kuin terveyden edistämisenkin näkökulmasta. Äänekosken kaupunki voisi edustaa raitista ja esimerkillistä kaupunkia edistämällä terveitä elämäntapoja, pyrkiä ehkäisemään alkoholista aiheutuvia terveyshaittoja ja samalla suunnata alkoholitarjoiluun käytetyt rahat kuntalaisten peruspalvelujen ylläpitämiseen. Perusturvatoimialalla on erittäin harvoin tilaisuuksia, joissa on edes vähäistä alkoholitarjoilua. Kau pungin ti lai suuk sissa ta pah tuva al ko holi tarjoilu on sii nä määrin vä häistä, et tä sillä ei voida kat soa ole van eri tyistä ta lou dellista tai kan san tervey dellistä vaikutus ta tai yh teyt tä al ko ho li haitto jen esiin ty vyy teen kau pungissa. Perusturvatoimiala katsoo, että kaupungin alkoholitarjoilussa tulee noudattaa pidättyväistä ja kohtuullista linjausta. Kohtuullinen alkoholitarjoilu esim. ruokailun yhteydessä voi joissakin tilanteissa kulttuurisista syistä olla pe rus tel tua vie raan va rai suu den osoitusta.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvajohtajan ehdotus: Annetaan kaupunginhallitukselle kristillisdemokraattien valtuus toryhmän aloitteesta yllä oleva lausunto. Liite nro 1 Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite alkoholitarjoilusta luopumisesta kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite kaupungin kaikkia toimialoja käsittävän terveyden edistämisen toimenpidesuunnitelman laatimisesta 150/060001/2009 KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto merkitsi aloitteen tiedokseen ja toimitti sen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. KHALL Valtuustoaloite on esityslistan liitteenä. Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä lautakuntien lausunnot. PETUR 5 Aloitteessa esitetään monialaisena terveyden edistämisen toimenpidesuunnitelman laatimista Äänekoskella. Toimenpidesuunnitelmalla halutaan aloitteen mukaan korostaa ennaltaehkäisevän työn merki tystä tavoitteena yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen elämänlaadun parantuminen. Aloitteessa puututaan ajankohtaiseen, tärkeään näkökulmaan. Virkamiestasolla on alustavasti keskusteltu terveyden edis tämi sen suunni telman tarpeellisuudesta, ja asian edistämisen toimintatapaa ja aikataulutusta on pohdittu tie tyt nä kö koh dat huo mioi den. Terveyden edistämisestä olisi hyvä tehdä kokonaissuunnitelma, jo hon osana sisältyisi eri toimialoja koskevat toimenpidesuunnitel mat. Ohjeellisena suunnitelman teossa toivotaan voitavan käyttää Keski-Suomen maakunnallista terveyden edistämisen suunnitelmaa (suunnitel man on laati nut Pekka Puustinen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yleis lääke tieteen yksikön ja Jyvässeudun seututerveyshankkeen toi mek sian nosta toukokuussa 2008).

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvajohtajan ehdotus: Maakunnallisen suunnitelman lisäksi paikallisesti halutaan hyödyn tää Uuden Äänekosken kaupungin hyvinvointikertomusta vuodelta Hyvinvointikerto muk sen poh jalta voi daan ni metä pai kal liset painopistealueet ter vey den edistämiseksi. Lisäksi suunnitelman laatiminen on syytä kytkeä jo valmistelussa olleisiin strategioihin (van huspo liit tinen ohjelma, vammaispoliittinen ohjelma, lapsi- ja nuoriso po liittinen ohjelma, päihdestrategia ja mielenterveystyön kokonais suun nitelma). Uusi Terveydenhoitolaki tullee linjaamaan myös terveyden edistä mistä ja ohjeistamaan terveyden edistämisen suunnittelua. Lain odotettiin tu le van voi maan , mut ta la ki esi tys tä ol laan edel leen muokkaamassa si ten, että sen odotetaan tulevan käsittelyyn kulu van kevään aikana. Tämän lain määräykset ja ohjausvaikutus toi vo taan pys tyt tä vän huo mioi maan jo suun ni telmaa laa dit taes sa. Äänekoskella on toiminut noin kaksi vuotta paikallinen preventiotyöryhmä, jossa toimijoita on perusturvan lisäksi mm. vapaa-aikatoimesta (pääpaino liikunta toimella), ravintohuollosta ja sivistystoimes ta. Preventiotyöryhmän tavoitteena on sekä terveyden edistäminen että jo todettujen yleisim pien kansansairauksien oireiden lieven tä mi nen, etene mi sen hi das taminen ja sairastuneiden itsehoitoval miuk sien tu ke minen. Painopis teet työryhmällä vaihtuvat 1-2 vuoden vä lein maakunnallisen preven tiotyöryhmän linjausten mukaisesti. Tätä jo olemassa olevaa työryh mää laajennettuna voisi hyödyntää tervey den edistämisen suunnitel man laatimisessa. Sitoutuminen suunnitel man laatimiseen edellyttää eri toimialojen nimeävän henkilöt suunnittelutyöryhmään. (Valmistelija Anna-Kaisa Hyvö nen) Annetaan valtuustoaloitteesta yllä oleva lausunto. Perusturva toimi ala arvioi, että valmiudet suunnitelmatyön aloittamiseen on syksyllä Liite nro 2 Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite kaupungin kaikkia toimialoja käsittävän terveyden edistämisen toimenpidesuunnitelman laatimisesta

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Tasavertaisemmat palvelut palveluseteleillä tulotasosta riippumatta 71/000503/2009 KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto merkitsi aloitteen tiedokseen ja lähetti sen jat kovalmisteluun kaupunginhallitukselle. KHALL Valtuustoaloite on esityslistan liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä perusturvalautakunnan, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston lausunnot. PETUR 6 Äänekosken kaupungin vanhuspalveluissa on käytössä palvelusetelijärjestelmä kotihoidon palveluissa. Palvelusetelin käyttöä koskevat yleiset periaatteet on hyväksytty perusturvalautakunnassa Palvelu seteli on Äänekoskella päätetty ottaa käyttöön tu lo si don nai sella jär jestelmällä, jolloin asiakasmaksulain mukaan sete lin ar voa mää ri teltäes sä ote taan huomioon samat tulot kuin jatkuvan ja sään nölli sen kotipal velun asiakasmaksua määriteltäessä. Palve lusetelin ar von tulee ol la vä hintään 20 euroa tunnilta, jos kotitalou den tulot ei vät yli tä sää dettyä tulorajaa. Tulorajan ylittävät tulot vä hentävät pal ve lusetelin täyttä ar voa kotitalouden koon mukaan mää räytyvällä pro senttiosuu della tu lorajan tulosta jaettuna 60:llä. Alin palvelusete lin arvo on kui tenkin vähintään 5 euroa tuntia kohti. Kaupungin oma kotihoito on aina ensisijainen vaihtoehto. Pal ve lu seteli on ko. periaatteissa määritelty myönnettäväksi asia kas koh tai sen harkin nan pe rus teel la lähinnä tilapäisissä ruuhkahui puissa, äkil lisissä kotiutus- ja vastaavissa tilanteissa, joihin omalla pal ve lu jär jestelmä ei

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvajohtajan ehdotus: kohtuudella kyetä vastaamaan. Asiakkaalla on oi keus kieltäytyä saamastaan palvelusetelipäätöksestä, jolloin palve lut on tavalla tai toisella järjestettävä oma na toimintana. Tilapäisen kaupungin järjestämän kotihoidon käynnin hinta on 8,70. Kotipalveluyrittäjien perimät hinnat ja palveluseteli ovat tuntihinto ja. Asiakaskohtainen vertailu on vaikeata ottaen huomioon mm. käyn tiaikojen vaihte lusta ja asiakkaiden taloudellisesta tilantees ta johtu vat erot se telien hinnoissa. Palvelusetelin käyttö on vähäistä ja satunnaista ko ko koti hoidon kokonaisuudessa. Budjettisumma on eli alle 2 % koko kotihoidon budjetista. Äänekoskella käytössä oleva tulosidonnainen palvelusetelijärjestel mä huo mioi perheiden toimeentulotason erot, ja se on ollut toimiva jär jestel mä sii hen tarkoitukseen, johon se on luotu. Tarkoitukseen va rattu määrä raha on niin pieni, että määrärahan suuruus ja hyväk sy tyt periaatteet ei vät mahdollista setelin käytön lisäyspyrki mystä mm. myönnettävien setelien ar voa ko rot ta villa toimenpiteillä. Annetaan perussuomalaisten valtuustoaloitteen johdosta yllä oleva lausunto. Liite nro 3 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Tasavertaisem mat palvelut palveluseteleillä tulotasosta riippumatta

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Keskusta-oikeiston valtuustoryhmän valtuustoaloite "seniori-info" käyttöön Äänekoskella 192/050501/2008 KVALT Liite nro 7. Kaupunginvaltuuston päätös: Aloite merkittiin tiedoksi ja toimitettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. KHALL Keskusta-Oikeiston valtuustoryhmän aloite on esityslistan liitteenä. Liite nro 3. Kaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelija Hannu Javanainen, puh ) Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä perusturvalautakunnan ja vanhusneuvoston lausunnot. PETUR 7 Vanhuspalveluissa on päivitetty vuoden 2009 aikana vanhus po liitti nen stra te gia vuo sil le Ohjelman käsittely kau pungin toimielimissä on vielä kesken. Strategiassa yh tenä tavoittee na on se niori-in fon luo mi nen kau pungin van huspalveluiden nettisivu jen yh tey teen. Tar koi tus on, että kaupun gin omilta sivuilta löytyisi hel posti linkkejä ikäih misten tarvit semiin pal veluihin ja yhteistyöta hoihin. Se niori-infon kautta myös tie dot ta mi nen helpottuu ja kauem pana asu vien omais ten on mah dol lista saa da tietoa netin kautta. Ke vään 2010 ai kana selvitetään mah dol li suudet Kaste-hankkeen puit teissa kehittää se niori-in foa Ää ne kos kelle. Mm. Jyväskylässä on ra kennet tu nettisi vuil le vas taavanlainen seniori-info, jota voitaisiin mahdolli suuksien mu kaan kehittämisessä hyödyntää.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tammikuun 2010 alus sa saa tiin val miik si ikä ih mis ten pal ve lu opas, johon on koottu ikä ih mis ten palve lui den osalta yh teys tieto ja. Opas on luet ta vissa kau pun gin net tisi vuilla ja sitä on jaos sa eri toimipis teissä. Perusturvajohtajan ehdotus: Annetaan valtuustoaloitteen johdosta yllä oleva lausun to. Liite nro 4 KESKUSTA-OIKEISTON VALTUUSTORYHMÄN VALTUUSTO- ALOITE "SENIORI-INFO" KÄYTTÖÖN ÄÄNEKOSKELLA

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi KHALL Kuntapalvelut ovat erityisesti kuntien yhdistymisaalloissa monella tapaa syvän tarkastelun kohteena. Kuntapalvelujen tuottavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan eri keinoin. Talouden taan tu ma on entisestään lisännyt kuntien "hätää" ja toi saalta aktiivi suutta puolustaa kuntapalveluja ja kunta-alan työpaik koja. Tämä on synnyt tä nyt uusia yhteistyömuotoja, yhteistä tahtoa löy tää uusia kei noja tur vata kuntapalveluja, joita sinänsä enemmistö kansalaisis ta arvos taa. Kuntarakenteet muuttuvat, syntyy uusia yhä suurempia kuntia, kun tien sisällä palvelurakenteet muuttuvat, ostopalvelujen käyttö lisään tyy jne. Kehitetään uusia tapoja järjestää palveluja ja haetaan uu sia hyötyjä ja kustannustehokkuutta. Kuntapalvelut ovat hyvin työvoimavaltaisia ja kuntien menoista n. 50 % on henkilöstömenoja. Näin ollen tuottavuutta, tehokkuutta ja vai kuttavuutta sekä talouden säästöjä haetaan voimakkaasti henkilös tömenoista. Ratkaisevaa vaikuttavuuden kannalta on se, että samaan aikaan kyetään puuttumaan palvelurakenteisiin ja mää rit tele mään pal ve lu jen taso ja palveluvalikoi ma. Henkilös tö mää rää ja henkilöstömenoja ei pys ty tä mer kit tä väs ti vähentämään myös kään Äänekosken kaupun gissa ell ei sa maan ai kaan kyetä em. rat kaisuihin. Kuntapalvelujen tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden kan nalta ratkaisevaa tulevina vuosina on edellämainittujen asioiden li säksi se, että henkilöstön osaaminen on ajantasalla, henkilöstöllä on halu ja kyky kehittyä, kaupungissa on osaava johtaminen, tehok kaat ja sujuvat palveluprosessit ja työhyvinvointiin ja työilmapii riin liittyvät asiat ovat nykyaikaisen toimintakulttuurin mukaisia. Kuntafuusion jälkeen on Äänekosken kaupungissa tehty mer kit tä vää työtä työyhteisöjen toimintakulttuurien kehittämiseksi, uudistettu toimintatapoja, luo tu uusia yhteistyöfoorumeita jne. Tämän pitkäjän teisen kehittämis työn tuloksena on saatu aikaan Äänekosken kau pungin henkilöstöstrategia. Sen laadintaan ja prosessiin on eri vai heissa koko henki löstön ollut mahdollista osallistua. Tuon prosessin aikana henkilöstö on tullut varsin tietoiseksi siitä, et tä erityisesti tuottavuuden parantamiseen strategian mukaan on yh teisesti panostettava. Yhteistyötoimikunta korostaa erityisesti sitä, että kovien talouden säästötoimenpiteiden ohella kaupungis sa nou datetaan Henkilöstöstrategian linjauksia ja kiinnitetään huo miota eri tasoilla työtä tekevän henkilöstön työssäjaksamiseen ja työ hy vin vointiin. Yhteistyötoimikunta on useissa kokouksissaan ja tilaisuuksissaan

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ käsitellyt tuottavuusteemaa ja on tietoinen siitä, että mm. seuraavia toimenpiteitä toistaiseksi noudatetaan henkilöstömenojen ja henkilöstömäärän vähentämiseksi : vähennetään määräaikaisia palvelussuhteita vähennetään sijaisten käyttöä kaikki vapautuvat vakituiset vakanssit täytetään jos on tarpeen vain täyttölupa hakemalla kaikki yli kolme kuukautta kestävät määräaikaiset palvelussuhteet (ml. sijaisuudet) edellyttävät täyttöluvan hakemista jos vakanssi/sijaisuus jätetään täyttämättä, on esimiehen joh dolla suunniteltava, miten työt organisoidaan ja huomioidaan toimenpiteen vaikutus palvelutasoon, mitoitukseen, aukioloaikoihin jne. osa-aikaeläkejärjestelyt tehdään siten, että toiminnan sujuvuus työ yksikössä turvataan mahdollisimman hyvin arvioidaan työaikajärjestelmien toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus ja suoritetaan tarvittavat korjaavat toimet, jotta toiminto on kustannustehokkaasti järjestetty jatketaan rakenteellisia muutoshankkeita ja töiden uudelleen organisointeja tehdään palvelussuhteissa tarvittaessa yksilöllisiä ratkaisuja tehostetaan poissaoloseurantaa ja tehostetaan varhaisen tuen toimintamallin käyttöönottoa henkilöstöltä edellytetään joustavuutta ja valmiutta tehtävien uudelleenjärjestelyihin ja henkilöstöä tuetaan em. järjestelyissä suositellaan vapaaehtoisia virka/työvapaita (erityisesti johto/hallintotehtävissä) jos se on mahdollista siten, että sijaista ei tarvitse palkata tehostetaan koko henkilöstölle tapahtuvaa tiedotusta ja korostetaan työyksikkökohtaisen tiedottamisen merkitystä Henkilöstömenojen ja henkilöstömäärän kehitystä seurataan ja niis tä ra por toi daan kau pun ginhallitukselle neljännesvuosittain. Samalla arvioi daan toi menpi tei den toimivuutta ja tarken netaan toimenpitei tä tarvit taes sa. Tämän esityslistan liitteenä on taulukko, jossa näkyy henkilöstön kokonaismäärän kehitys ( syyskuun loppu). Lisäksi on todettava, et tä vuoden 2010 talousarvioesityksen mukaan henkilöstömenot pysy vät vuoden 2009 tasolla huolimatta valtakunnallisesta palkkakehityksestä. Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius, ) Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstömenoihin kohdis tuvat tuottavuutta ja te hokkuutta pa rantavat toimenpiteet tiedokseen ja toteaa, et tä

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ toimenpiteita jatketaan esittelyn mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että henkilöstömenojen ja henkilöstömäärän kehityksesta raportoidaan kaupunginhallitukselle neljannesvuosittain. Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että uuteen talouden vakauttamisohjelmaan tulee asetaa selkeät tavoitteet henkilöstömenojen ja henkilöstömäärään kehittymiselle. PETUR 8 Perusturvajohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Liite nro 5 Henkilöstömäärän kehitys

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2010 PETUR 9 Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoita jalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES ( , voimassa saakka) perhepäivähoitajia kos ke van liitteen :n (Per he päivähoidon kustannuskorvaus) mu kaan Suomen Kunta liiton kul loin kin voimassa olevan perhepäivähoi don kustannus kor vauksia koske van suosituksen perusteella (Yleis kirje 32 /80/2009). Tässä suosituksessa mainittuja kustannuskorvauksia myöhemmin tarkistettaessa käytetään perusteena elintarvikekustannusten osalta kuluttajaindeksin ravintoryhmän alaindeksin ja muiden kustannusten osalta kuluttajahintaindeksin muutosta. Suositusta tarkistetaan kalenterivuosittain käyttäen laskennan perusteena viimeisempiä käytössä olevia indeksejä ja suoritusvuoden arvioitua ao. kustannusten muutosta. Suositukset ovat kaikkien kustannusten osalta pysyneet ennallaan. Kulukorvaus on voimassa olevan lainsäädännön mukaan perhepäivähoitajan veronalaista tuloa, koska sitä ei ole tuloverolaissa säädet ty verovapaaksi tuloksi. Maksetut korvaukset on verotuskäytännössä vähennetty muun selvityksen puuttuessa tulon hankkimisesta aiheutuneina kuluina ilman eri tositteita, mikäli ne perustuvat työehtosopimuksessa mainittuun kuntien keskusjärjestöjen suositukseen. Palkansaaja saa vähentää tulonhankkimiskulut vain siltä osin kuin kulut ylittyvät tuloverolain 95 :ssä säädetyn tulonhankkimisvähennyksen määrän (vuonna 2010 vähennys on 620, kuitenkin enintään palk katulon määrä). Mikäli maksettu kulukorvaus ylittää suosituksen mukaisen korvauksen tai kustannukset ylittävät suosituksen mukaisen maksetun kulukorvauksen, vähennetään tulon hankkimisesta aiheutuneet kulut esitetyn selvityksen perusteella. Suomen Kuntaliitto suosittelee neuvoteltuaan asiasta Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Kunta-alan Unioni ry:n kanssa, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla omas sa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia. Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajille aiheutuvat todelliset kustan nukset. alle kouluikäinen / koululainen Aamiainen tai välipala tai iltapala, 0,67 / 0,87 Lounas tai päivällinen 1,58 / 2,05 Muun kustannuksen osuus 1,63 / 1,63 Muu kus tannusten osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen. Kus tannuskorvaus hoidossa järjestettävästä tarpeellisesta ravinnosta muodostuu siten, että edellä mainituista yksikköhinnoista kootaan lapsen hoitoajan pi tuudesta ja ajoittumisesta riippuen kor vaus niistä aterioista, jotka hoitosopimuksessa on todettu. Perusturvajohtajan ehdotus: Maksetaan perhepäivähoidon kustannuskorvaukset yllä olevan mu kaisina lukien ja noudatetaan Kuntaliiton yleiskirjeen 32/80/2009 suositusta myös muilta osin.

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Lausunto Lapin ympäristökeskukselle Metsäliiton ja Vapon biodieselhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta YMPL Lapin ympäristökeskuksessa on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/ muutokset ) mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä ympäristövaikutusten arviointiohjelma, joka kos kee Metsäliiton ja Vapon yhteistä biodieselhanketta. Lapin ympäristökeskus varaa Äänekosken kaupunginhallitukselle mahdollisuuden antaa lau suntonsa arviointiohjelmasta viimeistään mennessä. Myös mm. kunnan ympäristönsuojelu-, terveydensuojelu-, sosiaali- ja maankäyttöasioita käsitteleville lautakunnille tai viranhaltijoille tu lisi antaa tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa. Metsäliitto Osuuskunta ja Vapo Oy ovat solmineet konsortiosopimuksen liikenteen biopoltto nestelaitoksen esisuunnittelusta. Hankkeen taustalla on yleinen metsäteollisuuden rakennemuutos, jossa suomalaisella puuta jalostavalla teollisuudella on tarve löytää uusia tuotteita ja toiminta malleja. Liikenteen biopolttonesteen val mistus nähdään kiinnosta vana vaihtoehtona erityisesti siksi, että EU -maat ovat sitovasti sopi neet vuoden 2020 tavoitteeksi biopolttones teiden osuudeksi liiken teen polttoaineista vähintään 10 prosenttia. Suomen oma vastaava tavoite on alustavasti 20 prosenttia. Hank keella konsortio on etulin jassa käynnistämässä uutta liiketoimintaa, joka perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin ja jolla pystytään merkittävästi vähentämään liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Metsäliitolla on omistajajäsentensä ja Vapolla bioenergialiiketoimintansa kautta käytettävis sään suuret biomassapohjaiset raaka-ainevarannot, jotka muodosta vat hyvän lähtökohdan merkittävän ko koisten biopolttonestelaitos ten rakentamiselle ja toiminnalle. Metsä liitolla ja Vapolla on lisäksi vahva kokemus raaka-aineiden hankin taketjuista, biomassojen käsittelystä, prosessiteollisuudesta ja suu rista investointihankkeista. Laitoksen suunniteltu kapasiteetti on arviolta tonnia liiken teen biopolttonesteitä vuodessa ja sen polttoaineteho on noin 500 MW. Raaka-aineiksi on suunniteltu ensisijaises ti metsäenergiajakei ta ja peltobiomassaa. Prosessien tuottama ener gia käytetään mahdollisuuksien mukaan hyödyksi tehdasintegraatti en energiantuotannossa. Koko tehdaskokonaisuuden energiahyöty suhteeksi saadaan tällöin yli 90 %. Uusiutuvilla energialähteillä tuo tetun sähkön määrä myös kasvaa merkittävästi.

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Polttoneste valmistetaan biomassasta kaasuttamalla ja Fischer - Tropsch- eli FT-synteesillä. Laitos sisältää raaka-aineen kä sit telyn ja kuivauksen kaasutukseen kelpaavaksi biomassaksi, bio massan paineistetun happikaasutuk sen raakakaasuksi, raaka kaa sun puhdistuksen ja käsittelyn syntee sikaasuksi, FT-synteesin ja FT-tuotteiden jatkojalostuksen. Tuotan toa palvelevia toimintoja ovat raaka-aineen hankinta, raaka-ainei den, apuaineiden ja tuottei den varastointi, energiantuotantolaitos, vesi- ja jätevesijärjestelmät sekä tuotteiden toimitukset. Lisäksi pro sessi edellyttää ilmakaasu tehtaan rakentamista. Lopputuotteita ovat mm. diesel tai kerosiini, nafta ja LPG (nestemäinen kaasu). Bio polttonestelaitoksen raa ka-aineena käytetään pää osin met sä ener giajakeita kuten hakkuu tähteitä, kuorta ja haketta ( %), li säksi peltobiomassaa (ruo kohelpeä) ja tarvittaessa tur vetta. Bio massan kokonaistarve on täy dellä kapasiteetilla noin 4,1 TWh bio massaa. Raaka-aineen hankin tasäde olisi keskimäärin alle 200 km. Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitellään hanke toteuttamisvaihtoehtoineen ja kuvataan vaihtoehtoisten sijoituspaikkakuntien ympäris tön nykytilaa. Lisäksi esitetään suunnitelma ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitettävistä ympäristövaikutuksista ja vaiku tusten arvioinnissa sovellettavista menetelmis tä. Hankevaihtoehtoina tarkastellaan biopolttonestelaitoksen perusta mista kahdelle Metsäliiton tehdaspaikkakunnalla Suomessa: o Hankevaihtoehdossa K tarkastellaan laitoksen sijoittamista Kemin tehdasintegraattiin o Hankevaihtoehdossa Ä tarkastellaan laitoksen sijoittamista Äänekosken tehdasinte graattiin o Vaihtoehdossa Ä+K tarkastellaan laitoksen sijoittamista sekä Kemiin että Äänekoskelle o Nollavaihtoehtona tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämis tä. Tässä vaihtoehdossa toiminta hankevaihtoehtopaikkakunnilla ei muutu nykyisestä eikä liikenteen biopolttonestei den tuotantoa aloi teta. Hankevaihtoehdoilla arvioidaan olevan ympäristövaikutuksia, joista keskeisimpinä lisääntyvän liikenteen, vesistö- ja il mapäästöjen, me lun ja tuhkan määrän lisääntymisen vaikutukset. Tuotteiden käyttä minen liikenteen polttoaineena vähentää merkittä västi liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla, kansalais- ja ympäristöjärjestöillä, toiminnanharjoittajil la ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus ottaa kantaa tähän YVA -ohjelmaan ja myöhemmin myös YVA -selostukseen. Hankkeen YVA -menettelyn yhteysviranomaisena toimii Lapin ympäristökeskus. Yhteysviranomainen kuuluttaa YVA -ohjelman, ja -selostuksen vireil lä olosta ja antaa samal la ohjeet mielipiteiden esittämistä varten. Yhteysviranomainen pyy tää myös lausuntoja ohjelmasta viranomaisilta ja

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ useilta muilta tahoilta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelylain mukainen arviointiselos tus laaditaan tämän ohjelman sekä siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta. Arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. Tehtyjen selvitys ten perusteella kuvataan ja arvioidaan vaikutuksia mm. ihmisten viihtyvyyteen, alueiden käyttöön, alueen elinkeinoelämään, luonnonympäristöön ja suojelukohteisiin. YVA -menettelyn aikana järjestetään kummallakin paikkakunnalla yleisölle kaksi avointa tiedotus- ja keskustelutilaisuutta hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista. Tiedonkulun ja paikallistuntemuksen varmistamiseksi hankkeen ympäristövaikutusten arviointia seuraamaan perustetaan paikkakunnit tain seurantaryhmät. Hankkeen YVA -menettely on tarkoitus saada päätök seen vuoden 2010 aikana. Hankkeen mahdollisesta toteuttamisesta ja toteuttamisaikataulusta päätetään aikaisintaan YVA -menet telyn päättymi sen jälkeen. _ Vapo Oy ja Metsäliitto Osuuskunta kutsuivat VapOil projektin YVA-menettelyn seurantaryhmään Äänekosken kaupungin edusta jiksi kaupunginjohtaja Hannu Javanaisen, ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvosen ja johtava ympäristötarkastaja Jouni Kurkelan sekä Ääneseudun Kehitys Oy:n edustajaksi toimitusjohtaja Jouko Variksen. YVA-menettelyn seurantaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran Ti lai suu dessa kerrottiin hankkeen taustoja ja käytiin läpi ensimmäi nen versio hank keen YVA Oh jel mas ta. Tilaisuuden aikana tehtiin muuta mia korjauksia YVA Ohjelmaluonnokseen. YVA Ohjel man laadinnan toi meksisaaneena konsulttina WSP Environmental Oy pyysi läsnäol lei ta toimittamaan korjaukset ja muutokset YVA luon nokseen sähkö postitse. Seurantatyöryhmän ää ne kos ke lai nen jä se nis tö, li sättynä kaa voi tus päällikkö Olli Kin nu sella, ko koon tui Palaverin tuloksena ryhmä toimitti sähköpostilla konsul tille toivoman sa muu tok set ja kor jauk set luonnokseen. Esitykset on huomioitu päivätyssä YVA Ohjelmassa. Hanke ja laadittu YVA Ohjelma esiteltiin Äänekosken kaupunginhallitukselle ja asiaa koskeva yleisötilaisuus järjestettiin Äänekosken kaupungintalolla. Yleisötilaisuuteen osallis tui myös osa ympäristölautakunnan jäsenistä. YVA Ohjelma oli jaet tavana yleisötilaisuudessa. YVA Oh jel ma on ko konaisuudessaan näh tä vis sä ym pä ris tö toi mis tos sa, sekä inter net -osoitteessa: Valmistelija: Jouni Kurkela, puh Ympäristöpäällikön ehdotus:

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Koska asiaa valmistelevalle konsultille on jo toimitettu YVA Ohjel maa koskevat kaupungin, mm. ympäristötoimen viranhaltijoiden esit tämät täydennys- ja muutostoivomukset, eikä yleisötilaisuudessa kaan tullut esiin paikallisia täydennystarpeita, Ää ne kos ken ym pä ris tö lau ta kunnalla ei ole täs sä vai hees sa huo mau tetta vaa hank kees ta (YVA-oh jelman si säl lös tä). Ympäristölautakunta esittää, että siltä pyydetään lausunto ympäristövaikutuksista sen jäl keen, kun ne on oh jel man mu kai sesti arvioitu. Mikäli han ke to teu tuu Äänekoskelle, lautakunta tulee antamaan lausun non myös ym pä ris tö lu pa kä sit te lyn yh tey des sä. PETUR 10 Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta yhtyy ympäristölautakunnan anta maan lausuntoon kosken YVA-ohjelman sisältöä. Perusturvalautakunta esittää, että siltä pyydetään lausunto ympäristövaikutuksista sen jälkeen, kun ne on ohjelman mukaisesti arvioitu.

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasioita 128/050001/ /050001/ /050001/ /050001/2009 1/050001/2010 PETUR Länsi-Suomen lääninhallitus on päätöksellään muuttanut Carema Oy:n, osoite Pohjoinen Hesperiankatu 17 C, Helsinki, yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan lupaa. Palveluja tuottavan toimintayksikön Taunonkoti, osoite Sumiaistentie 110, Suolahti, palvelutoiminta on alkaen siirtynyt Lakeuden Majakka Oy:ltä Carema Oy:lle. Tuotettavat palvelut ovat tehostettu palveluasuminen/vanhukset 9 paikkaa ja tehostettu palveluasuminen/muut vammaiset/10 paikkaa. Palveluista vastaava johta ja on sairaanhoitaja Mia Pollari. 2. Länsi-Suomen lääninhallitus on päätöksellään muuttanut Toimintakeidas Oy:n, Asemakatu 4 B, 2. krs, Jyväskylä, yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevaa lu paa. Uusiksi toimitiloiksi on hyväksytty Toimintakeidas Oy/Suolahti, Äänekoskentie 1269, Suolahti, toimintayksikön toimitilat. 3. Länsi-Suomen lääninhallitus on päätöksellään myöntänyt Medera Oy:lle, osoite Isännöitsijäntie 45 A 5, Jyskä, luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Palveluja tuottavat yksiköt ovat: Medera Oy/Jyväskylän Työterveys ry, osoite Väinönkatu 38, Jyväskylä; Medera Oy/Terveystalo Jyväskylä, osoite Väinönkatu 6, Jyväskylä; Medera Oy/Terveystalo Äänekoski, osoite Torikatu 6, Äänekoski; Medera Oy/Mehiläinen Jyväskylä, osoite Kauppakatu 35, Jyväskylä ja Medera Oy/Terveystalo Jyväskylä, Väinönkatu, osoite Väinönkatu 6, Jyväskylä. Tuotettavat palvelut ovat lääkäripalve lut avohoidossa/yleislääkärin vastaanottotoiminta. Toiminnan aloituspäivämäärä on Medera Oy/Jyväskylän Työterveys ry:n toimintayksikössä ja muissa toimintayksiköissä Palveluista vastaava johtaja on lääkäri Olli Heinonen. 4. Länsi-Suomen lääninhallitus on päätöksellään myöntänyt Sapporot Medical Oy:lle, osoite Haukansiipi 5, Jyväskylä, luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Palveluja tuottavat yksiköt ovat: Sapporot Medical Oy/Terveystalo Jyväskylä, Väinönkatu 30, osoite Väinönkatu 30, Jyväskylä; Sapporot Medical Oy/Terveystalo Jyväskylä, Väinönkatu 6, osoite Väinönkatu 6, Jyväskylä; Sapporot Medical Oy/Terveystalo Äänekoski, osoite Torikatu 6, Äänekoski ja Sapporot

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Medical Oy/Mehiläinen Jyväskylä, osoite Kauppakatu 35, Jyväskylä. Tuotettavat palvelut ovat lääkäripalvelut avohoidossa/yleislääkärin vastaanottotoiminta ja toiminnan aloituspäivämäärä on Palveluista vastaava johtaja on lääkäri Sami Sabour. 5. Länsi-Suomen lääninhallitus on päätöksellään myöntänyt Visita Oy:lle, osoite Kivääritehtaankatu 8 C, Jyväskylä, luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Visita Oy:n, osoite Kivääriteh taan katu 8 C 4 krs, Jyväskylä; toimintayksikössä tuotettavat palvelut ovat lääkäripal velut avohoi dos sa, sai raan hoi ta jan, ter vey den hoi ta jan ja/tai kä ti lön palve lut, laboratoriotoiminta, fysioterapeuttinen toi minta, hieronta, työter veyshuol to lain mu kai set pal velut ja muu ter veydenhuollon toiminta Toiminnan aloi tus päi vämäärä on Visita Oy:n, Valtran toi mipisteen, osoite Val metinkatu 2, Suolahti, toimintayksikössä tuotettavat palve lut ovat lääkäripalvelut avohoidossa, sairaanhoita jan, tervey denhoi taja ja/tai kätilön palvelut, laboratoriotoiminta, työterveyshuoltolain mukaiset palvelut ja muu terveydenhuollon toimin ta. Toiminnan aloituspäivämäärä on Molempien toimintayksikköjen palveluista vastaava johtaja on lääkäri, psykoterapeutti Juha-Pekka Turpeinen. 6. Kuntaliitto on antanut yleiskirjeen: Uusi asetus sää telemään neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa. Valtioneuvos ton asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta on tul lut voimaan Määräaikaiset terveystarkastukset on järjes tettävä asetuksen mukaisesti mennes sä. Asetus on kuntia velvoittava. Asetuksen määrittelemät terveystarkastukset ja terveysneuvonta ovat pääosin voimassa olevien sosiaali- ja terveysministeriön ja Sta kesin julkaisemien oppaiden ja suositusten mukaisia. Muutoksia on tullut mm. terveystarkastusten ajankohtiin uusien tutkimustulosten perusteella. 7. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kuntainfon nro 14/2009: Kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuus al kaen. Kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuuden alle 25 vuoden ikäraja poistuu vuoden 2010 alusta lukien. Kuntouttavas ta työtoi minnasta kieltäytymisen tai sen keskeyttämisen seuraamuk set ovat samanlaiset sekä 25 vuotta täyttäneille että alle 25 vuotiail le. Aiem min kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytymisestä tai keskeyttämi sestä aiheutuneet seuraamukset ovat koskeneet vain alle 25 vuotiai ta henkilöitä. Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaiset aktvointiedellytykset säilyvät ennallaan. Niiden mukaisesti 25 vuotta täyttäneet henkilöt tulevat jatkossakin kuntouttavan työtoiminnan pii riin alle 25-

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvajohtajan ehdotus: vuotiaita myöhemmin. Merkitään tiedoksi.

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset PETUR 12 Liite nro 6 Perusturvajohtaja on aikavälillä tehnyt ohei sen liit teen mu kai set vi ranhaltijapäätökset. Päätösluettelo Puheenjohtajan ehdotus: Ei siirretä perusturvajohtajan päätöksiä.

31 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöön panoa. Pykälät: 1-2, 4-8, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 3, 9, 12 Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaa seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Äänekosken perusturvalautakunnalle, osoite Hallintokatu 4, PL 24, ÄÄNE- KOSKI, 14 päi vän ku luessa päätöksen tiedoksisaannista. Pykälät: 3, 9, 12 Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava ¹ ): nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

32 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutos kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, puhelinnumero, telefaxnumero ja sähköpostiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, HÄ- MEENLINNA, puh , telefax , 1) Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Valitusaika päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos kunnallisvalitus tehdään kunnan jäsenen ominaisuudessa, valitusaika alkaa siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Lisätietoja

33 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ ) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa Perusturvalautakunta Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Tiedoksianto asianosaiselle Pvm () Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja () Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus () Muulla tavoin, miten Asianosainen Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Opetuslautakunta AIKA 02.09.2010 kello 17:00-19:25 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot