ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta AIKA kello 15:00-18:20 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Perusturvan toimialalle hyväksytty vuoden 2010 talousarvio 5 4 Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite alkoholitarjoilusta 9 luopumisesta kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa 5 Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite kaupungin 11 kaikkia toimialoja käsittävän terveyden edistämisen toimenpidesuunnitelman laatimisesta 6 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Tasavertaisemmat 13 palvelut palveluseteleillä tulotasosta riippumatta 7 Keskusta-oikeiston valtuustoryhmän valtuustoaloite "seniori-info" 15 käyttöön Äänekoskella 8 Henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä tuottavuuden ja vaikuttavuuden 17 lisäämiseksi 9 Perhepäivähoidon kustannuskorvaukset Lausunto Lapin ympäristökeskukselle Metsäliiton ja Vapon biodieselhankkeen 22 ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 11 Ilmoitusasioita Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset 29

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kaukometsä Jarkko 15:00-18:20 puheenjohtaja Hakonen Eero 15:00-18:20 jäsen Halonen Sari 15:00-18:20 jäsen Holopainen Simo 15:00-18:20 jäsen Hytönen Markku 15:00-18:20 jäsen Hänninen Seppo 15:00-18:20 jäsen Kainu Keijo 15:00-18:20 varapuheenjohtaja Kylmälä Armi 15:00-18:20 jäsen Lång Kyllikki 15:00-18:20 jäsen Vainio Hannele 15:00-18:20 jäsen Uusitalo Pirjo 15:00-18:20 varajäsen Hyytiäinen Laura-Liisa 15:00-18:20 varajäsen Kauta Anneli 15:00-18:20 varajäsen Veckman Pirkko (Veera Pirkko) 15:00-18:20 varajäsen POISSA Raitanen Leena jäsen Rautiainen Sinikka jäsen Ruuska Virva jäsen Saikkonen Pirjo jäsen Tikander Suvi jäsen Nyholm Rolf kh:n puheenjohtaja Javanainen Hannu kaup.johtaja MUU Tuominen Marke 15:00-18:20 kaupunginhallituksen edustaja Kolehmainen Raija 15:00-18:20 perusturvajohtaja Männistö Anja 15:00-18:20 talouspäällikkö, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Jarkko Kaukometsä Puheenjohtaja Anja Männistö Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hannele Vainio Eero Hakonen PÖYTÄKIRJA klo YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 3

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PETUR 1 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, perusturvalautakunnan päättä mäl lä taval la. Tämä kokouskutsu on postitettu Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus voi määrätä toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksis sa. Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen PETUR 2 Hallintosäännön 40 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Perusturvalautakunta on kokouksessaan päättänyt, et tä lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa kokousta seuraavan viikon maanantaihin klo mennessä. Ehdotus: Perusturvalautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Hannele Vainion ja Eero Hakosen.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvan toimialalle hyväksytty vuoden 2010 talousarvio PETUR 3 Äänekosken kaupunginvaltuusto on kokouksessaan ( 99) hyväksynyt vuoden 2010 talousarvion. Koko kau pungin toi mintakulut ovat n. 114,3 milj. euroa, missä on kasvua edelli seen vuo teen verrattuna n. 1,6 %. Toimintatulot ovat n. 21,8 milj. eu roa. In vestointimenot ovat 12,5 milj. euroa. Perusturvan toimialan toimintakulut ovat euroa ja toi min tatuotot 9,1 milj. euroa. Menoissa on kasvua vuoden 2009 alku peräi seen talousarvioon verrattuna 1,7 prosenttia. Perusturvan toi mi alan talousarvio ja kaantuu vii teen vastuualu eeseen, jotka ovat pe rustur van hallinto, lasten ja per heiden palvelut, aikuisväestön palve lut, vanhusväestön palvelut ja eri kois sai raanhoito. Perusturvan hallinnon talousarvion me not ovat n. 0,6 milj. euroa. Se sisältää johdon ja tukipalveluiden, kuten toimisto- ja atk-palveluiden määrärahat. Lasten ja perheiden palveluiden vastuualueen talousarviomenot ovat 9,3 milj. euroa ja tulot 1,2 milj. euroa. Menot ovat 1,7 % suu remmat kuin vuo den 2009 lisätalousarviolla korjatussa talousarvios sa. Lautakunnan ehdotukseen verrattuna menot ovat eu roa pienemmät. Vastuualueen me not ja tu lot ja kau tu vat eri tu los alueil le seuraavasti. Tulosalue menot 10 tulot 10 Johto ja tukipalvelut Lasten päivähoito Esiopetus Terapia- ja neuvolapalvelut Perheneuvola Yhteensä Aikuisväestön palveluiden vastuualueen menot ovat 26,6 milj. euroa ja tulot 4,8 milj. euroa. Menoissa on kasvua vuoden 2009 ta lous ar vi oon ver rat tu na n. 3,0 prosenttia. Lautakunnan esitykseen verrattuna menot ovat n. 0,5 milj. euroa pienemmät. Vastuualueen me not ja tu lot ja kau tuvat eri tu los alueille seu raa vasti: Tulosalue menot 10 tulot 10 Johto- ja tukipalvelut Terveydenhuollon vast.ottopalv Sairaala Suun terveydenhuolto Sosiaalityö Mielenterveys- ja päihdepalvelut Sairaankuljetus

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteensä Vanhusväestön palveluiden vastuualueen menot ovat 14,2 milj. eu roa ja tulot 3,1 milj. euroa. Menojen kasvu vuoden 2009 ta lous ar vi oon verrattuna on 1,9 prosenttia. Menot ovat n euroa pie nem mät kuin lautakunnan esityksessä. Vastuualueen me not ja tu lot ja kau tu vat eri tu los alueille seu raa vas ti: Tulosalue menot 10 tulot 10 Johto- ja tukipalvelut Ympärivuorokautinen asuminen ja hoiva Kotihoito Erityispalvelut Edellä olevien vastuualueiden talousarvioiden lisäksi perusturvan talousarvio sisältää seuraavat erikoissairaanhoidon palveluihin ja lakkautettujen erikoissairaanhoidon kuntayhtymien eläkevastuisiin va ratut mää rä ra hat: menot 10 K-S:n sairaanhoitopiirin palv Muut palveluntuottajat Lakkautetut kuntayhtymät Sairaanhoitopiirin menoihin on varattu 1,6 % pienempi määräraha kuin vuoden 2009 lisätalousarviolla korjatussa talousarviossa oli. Investointiosaan sisältyy mm. seuraavat perusturvan toimialan kiinteistöihin ja kalustoihin va ratut määrärahat: määräraha Perusturvan irtaimisto Mikonpuiston päiväkoti käyttöönottoon liittyvät li sähankinnat (varaus) Pitkäkatu 12 (perhetukikeskus) peruskorjaus (varaus suun nitteluun ja töiden aloittamiseen) Terveyskeskus Ilmanvaihdon puhdistus ja säätö, jatkoa kuntoarvio ja sisäilmastosel vitys varaus kuntoarvion mukai siin kiireellisiin kun nostustöihin varaus toiminnallisiin muu tostöihin kulunvalvonnan laajentami nen Kisakatu muutostyöt terveysasemak si, loppura hoitus Karhulähteen päiväkoti vesikatteen uusimin pihan sadevesijärjestelmien asennusta

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvajohtajan ehdotus: läm mönvaihtimen uusimi nen, au tomatiikan uu simi nen piha-alueen turvallisuuden parantaminen ulko-ovien uusiminen ja sähkölukitus Suolahden vanha vanhainkoti (Auringonruskon palvelukoti) peruskorjaus ja muutostyöt, loppurahoitus kaukolämpöliittymä Suojarinteen alue Pienet kohteet, yksilöimättömät perusturvan hank keet Lautakunnan esitys irtaimistohankintoihin oli euroa. Tilapalveluiden kautta ns. pieniin kohteisiin oli esitetty euroa. Kalustomäärärahasta esitetään sidottavaksi tässä vaiheessa eu roa röntgenlaitteiston uusintaan, euroa Suolahden terveysaseman niihin kalustohankintoihin, jotka eivät sisälly rakentamisbudjettiin se kä euroa hammashoitoyksikön hankintaan. Talousarvion yleis ten sitovuusmääräysten mukaan se on lautakun taa si to va vas tuu alue tasolla. Sitovan tason menojen lop pusumman (= määrära han) ylityk sille on hankittava kaupungin val tuuston hyväksyminen. Kau pun ginhallituksella on oikeus hyväk syä sitovan tason ylitys, jos ao. lau takunnan toisella vastuualueella saa vutetaan vas taava meno jen ali tus. Määrärahat on budjetoitu brutto periaatteella ja ne ovat pää sääntöisesti sitovia bruttomääräisinä. Erityisten si to vuus mää räys ten mu kaan las ten ko ti hoi don tuen osa määrära han mahdol lisen alit tumi sen käyt tämi sestä lasten päivähoi don muiden menojen kattamiseen päättää kaupunginhallitus. Lasten ko tihoi don tuen mää rä raha ( euroa) sisältyy lasten ja per hei den pal velujen vas tuu alueelle. Erikoissairaanhoidon ja perusturvan palveluiden hankkimiseen osoitettuja määrä- ja osa määrärahoja voidaan käyttää toistensa kattamiseen kaupunginjohtajan päätöksellä. Lautakunnan on tarvittaessa vahvistettava talousarvion käyttösuunnitelma, jolla tarkennetaan vastuualueen määrärahan käyttöä. Talousarvio on valmis teltu kustannuspaikoittain niin, että menot on eritelty meno- ja tulola jeittain, jotta kokonaismäärärahatarve on saa tu arvioitua. Tällä het kellä ei ole nähtävissä tarvetta muuttaa talous ar vion pe rus teena ol lutta määrärahajakoa käyttösuunnitelmalla. Perusturvalautakunta merkitsee vuoden 2010 talousarvion tiedoksi ja hyväksyy käyttötalouden talousarvion vuo den 2010 käyttösuunni tel maksi. Tar vit taes sa käyt tösuunnitelmaan tehdään muutoksia vuo den aikana. Lisäksi lautakunta päättää, että irtaimistomäärärahasta euroa osoitetaan röntgenlaitteiston uusintaan, euroa

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Suolah den terveysaseman kalusteisiin ja euroa hammashoitoyksikön han kintaan. Lautakunta päättää oikeuttaa perusturva johta jan päättä mään irtai mistomäärärahan lop pu osan käytöstä

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite alkoholitarjoilusta luopumisesta kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa 151/002005/2009 KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto merkitsi aloitteen tiedokseen ja toimitti sen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. KHALL Valtuustoaloite on esityslistan liitteenä. Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä lautakuntien ja kes kus hallinnon lausunnot. PETUR 4 Aloitteessa todetaan, että asialla on myönteistä vaikutusta niin talouden kuin terveyden edistämisenkin näkökulmasta. Äänekosken kaupunki voisi edustaa raitista ja esimerkillistä kaupunkia edistämällä terveitä elämäntapoja, pyrkiä ehkäisemään alkoholista aiheutuvia terveyshaittoja ja samalla suunnata alkoholitarjoiluun käytetyt rahat kuntalaisten peruspalvelujen ylläpitämiseen. Perusturvatoimialalla on erittäin harvoin tilaisuuksia, joissa on edes vähäistä alkoholitarjoilua. Kau pungin ti lai suuk sissa ta pah tuva al ko holi tarjoilu on sii nä määrin vä häistä, et tä sillä ei voida kat soa ole van eri tyistä ta lou dellista tai kan san tervey dellistä vaikutus ta tai yh teyt tä al ko ho li haitto jen esiin ty vyy teen kau pungissa. Perusturvatoimiala katsoo, että kaupungin alkoholitarjoilussa tulee noudattaa pidättyväistä ja kohtuullista linjausta. Kohtuullinen alkoholitarjoilu esim. ruokailun yhteydessä voi joissakin tilanteissa kulttuurisista syistä olla pe rus tel tua vie raan va rai suu den osoitusta.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvajohtajan ehdotus: Annetaan kaupunginhallitukselle kristillisdemokraattien valtuus toryhmän aloitteesta yllä oleva lausunto. Liite nro 1 Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite alkoholitarjoilusta luopumisesta kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite kaupungin kaikkia toimialoja käsittävän terveyden edistämisen toimenpidesuunnitelman laatimisesta 150/060001/2009 KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto merkitsi aloitteen tiedokseen ja toimitti sen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. KHALL Valtuustoaloite on esityslistan liitteenä. Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä lautakuntien lausunnot. PETUR 5 Aloitteessa esitetään monialaisena terveyden edistämisen toimenpidesuunnitelman laatimista Äänekoskella. Toimenpidesuunnitelmalla halutaan aloitteen mukaan korostaa ennaltaehkäisevän työn merki tystä tavoitteena yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen elämänlaadun parantuminen. Aloitteessa puututaan ajankohtaiseen, tärkeään näkökulmaan. Virkamiestasolla on alustavasti keskusteltu terveyden edis tämi sen suunni telman tarpeellisuudesta, ja asian edistämisen toimintatapaa ja aikataulutusta on pohdittu tie tyt nä kö koh dat huo mioi den. Terveyden edistämisestä olisi hyvä tehdä kokonaissuunnitelma, jo hon osana sisältyisi eri toimialoja koskevat toimenpidesuunnitel mat. Ohjeellisena suunnitelman teossa toivotaan voitavan käyttää Keski-Suomen maakunnallista terveyden edistämisen suunnitelmaa (suunnitel man on laati nut Pekka Puustinen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yleis lääke tieteen yksikön ja Jyvässeudun seututerveyshankkeen toi mek sian nosta toukokuussa 2008).

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvajohtajan ehdotus: Maakunnallisen suunnitelman lisäksi paikallisesti halutaan hyödyn tää Uuden Äänekosken kaupungin hyvinvointikertomusta vuodelta Hyvinvointikerto muk sen poh jalta voi daan ni metä pai kal liset painopistealueet ter vey den edistämiseksi. Lisäksi suunnitelman laatiminen on syytä kytkeä jo valmistelussa olleisiin strategioihin (van huspo liit tinen ohjelma, vammaispoliittinen ohjelma, lapsi- ja nuoriso po liittinen ohjelma, päihdestrategia ja mielenterveystyön kokonais suun nitelma). Uusi Terveydenhoitolaki tullee linjaamaan myös terveyden edistä mistä ja ohjeistamaan terveyden edistämisen suunnittelua. Lain odotettiin tu le van voi maan , mut ta la ki esi tys tä ol laan edel leen muokkaamassa si ten, että sen odotetaan tulevan käsittelyyn kulu van kevään aikana. Tämän lain määräykset ja ohjausvaikutus toi vo taan pys tyt tä vän huo mioi maan jo suun ni telmaa laa dit taes sa. Äänekoskella on toiminut noin kaksi vuotta paikallinen preventiotyöryhmä, jossa toimijoita on perusturvan lisäksi mm. vapaa-aikatoimesta (pääpaino liikunta toimella), ravintohuollosta ja sivistystoimes ta. Preventiotyöryhmän tavoitteena on sekä terveyden edistäminen että jo todettujen yleisim pien kansansairauksien oireiden lieven tä mi nen, etene mi sen hi das taminen ja sairastuneiden itsehoitoval miuk sien tu ke minen. Painopis teet työryhmällä vaihtuvat 1-2 vuoden vä lein maakunnallisen preven tiotyöryhmän linjausten mukaisesti. Tätä jo olemassa olevaa työryh mää laajennettuna voisi hyödyntää tervey den edistämisen suunnitel man laatimisessa. Sitoutuminen suunnitel man laatimiseen edellyttää eri toimialojen nimeävän henkilöt suunnittelutyöryhmään. (Valmistelija Anna-Kaisa Hyvö nen) Annetaan valtuustoaloitteesta yllä oleva lausunto. Perusturva toimi ala arvioi, että valmiudet suunnitelmatyön aloittamiseen on syksyllä Liite nro 2 Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite kaupungin kaikkia toimialoja käsittävän terveyden edistämisen toimenpidesuunnitelman laatimisesta

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Tasavertaisemmat palvelut palveluseteleillä tulotasosta riippumatta 71/000503/2009 KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto merkitsi aloitteen tiedokseen ja lähetti sen jat kovalmisteluun kaupunginhallitukselle. KHALL Valtuustoaloite on esityslistan liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä perusturvalautakunnan, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston lausunnot. PETUR 6 Äänekosken kaupungin vanhuspalveluissa on käytössä palvelusetelijärjestelmä kotihoidon palveluissa. Palvelusetelin käyttöä koskevat yleiset periaatteet on hyväksytty perusturvalautakunnassa Palvelu seteli on Äänekoskella päätetty ottaa käyttöön tu lo si don nai sella jär jestelmällä, jolloin asiakasmaksulain mukaan sete lin ar voa mää ri teltäes sä ote taan huomioon samat tulot kuin jatkuvan ja sään nölli sen kotipal velun asiakasmaksua määriteltäessä. Palve lusetelin ar von tulee ol la vä hintään 20 euroa tunnilta, jos kotitalou den tulot ei vät yli tä sää dettyä tulorajaa. Tulorajan ylittävät tulot vä hentävät pal ve lusetelin täyttä ar voa kotitalouden koon mukaan mää räytyvällä pro senttiosuu della tu lorajan tulosta jaettuna 60:llä. Alin palvelusete lin arvo on kui tenkin vähintään 5 euroa tuntia kohti. Kaupungin oma kotihoito on aina ensisijainen vaihtoehto. Pal ve lu seteli on ko. periaatteissa määritelty myönnettäväksi asia kas koh tai sen harkin nan pe rus teel la lähinnä tilapäisissä ruuhkahui puissa, äkil lisissä kotiutus- ja vastaavissa tilanteissa, joihin omalla pal ve lu jär jestelmä ei

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvajohtajan ehdotus: kohtuudella kyetä vastaamaan. Asiakkaalla on oi keus kieltäytyä saamastaan palvelusetelipäätöksestä, jolloin palve lut on tavalla tai toisella järjestettävä oma na toimintana. Tilapäisen kaupungin järjestämän kotihoidon käynnin hinta on 8,70. Kotipalveluyrittäjien perimät hinnat ja palveluseteli ovat tuntihinto ja. Asiakaskohtainen vertailu on vaikeata ottaen huomioon mm. käyn tiaikojen vaihte lusta ja asiakkaiden taloudellisesta tilantees ta johtu vat erot se telien hinnoissa. Palvelusetelin käyttö on vähäistä ja satunnaista ko ko koti hoidon kokonaisuudessa. Budjettisumma on eli alle 2 % koko kotihoidon budjetista. Äänekoskella käytössä oleva tulosidonnainen palvelusetelijärjestel mä huo mioi perheiden toimeentulotason erot, ja se on ollut toimiva jär jestel mä sii hen tarkoitukseen, johon se on luotu. Tarkoitukseen va rattu määrä raha on niin pieni, että määrärahan suuruus ja hyväk sy tyt periaatteet ei vät mahdollista setelin käytön lisäyspyrki mystä mm. myönnettävien setelien ar voa ko rot ta villa toimenpiteillä. Annetaan perussuomalaisten valtuustoaloitteen johdosta yllä oleva lausunto. Liite nro 3 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Tasavertaisem mat palvelut palveluseteleillä tulotasosta riippumatta

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Keskusta-oikeiston valtuustoryhmän valtuustoaloite "seniori-info" käyttöön Äänekoskella 192/050501/2008 KVALT Liite nro 7. Kaupunginvaltuuston päätös: Aloite merkittiin tiedoksi ja toimitettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. KHALL Keskusta-Oikeiston valtuustoryhmän aloite on esityslistan liitteenä. Liite nro 3. Kaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelija Hannu Javanainen, puh ) Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä perusturvalautakunnan ja vanhusneuvoston lausunnot. PETUR 7 Vanhuspalveluissa on päivitetty vuoden 2009 aikana vanhus po liitti nen stra te gia vuo sil le Ohjelman käsittely kau pungin toimielimissä on vielä kesken. Strategiassa yh tenä tavoittee na on se niori-in fon luo mi nen kau pungin van huspalveluiden nettisivu jen yh tey teen. Tar koi tus on, että kaupun gin omilta sivuilta löytyisi hel posti linkkejä ikäih misten tarvit semiin pal veluihin ja yhteistyöta hoihin. Se niori-infon kautta myös tie dot ta mi nen helpottuu ja kauem pana asu vien omais ten on mah dol lista saa da tietoa netin kautta. Ke vään 2010 ai kana selvitetään mah dol li suudet Kaste-hankkeen puit teissa kehittää se niori-in foa Ää ne kos kelle. Mm. Jyväskylässä on ra kennet tu nettisi vuil le vas taavanlainen seniori-info, jota voitaisiin mahdolli suuksien mu kaan kehittämisessä hyödyntää.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tammikuun 2010 alus sa saa tiin val miik si ikä ih mis ten pal ve lu opas, johon on koottu ikä ih mis ten palve lui den osalta yh teys tieto ja. Opas on luet ta vissa kau pun gin net tisi vuilla ja sitä on jaos sa eri toimipis teissä. Perusturvajohtajan ehdotus: Annetaan valtuustoaloitteen johdosta yllä oleva lausun to. Liite nro 4 KESKUSTA-OIKEISTON VALTUUSTORYHMÄN VALTUUSTO- ALOITE "SENIORI-INFO" KÄYTTÖÖN ÄÄNEKOSKELLA

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi KHALL Kuntapalvelut ovat erityisesti kuntien yhdistymisaalloissa monella tapaa syvän tarkastelun kohteena. Kuntapalvelujen tuottavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan eri keinoin. Talouden taan tu ma on entisestään lisännyt kuntien "hätää" ja toi saalta aktiivi suutta puolustaa kuntapalveluja ja kunta-alan työpaik koja. Tämä on synnyt tä nyt uusia yhteistyömuotoja, yhteistä tahtoa löy tää uusia kei noja tur vata kuntapalveluja, joita sinänsä enemmistö kansalaisis ta arvos taa. Kuntarakenteet muuttuvat, syntyy uusia yhä suurempia kuntia, kun tien sisällä palvelurakenteet muuttuvat, ostopalvelujen käyttö lisään tyy jne. Kehitetään uusia tapoja järjestää palveluja ja haetaan uu sia hyötyjä ja kustannustehokkuutta. Kuntapalvelut ovat hyvin työvoimavaltaisia ja kuntien menoista n. 50 % on henkilöstömenoja. Näin ollen tuottavuutta, tehokkuutta ja vai kuttavuutta sekä talouden säästöjä haetaan voimakkaasti henkilös tömenoista. Ratkaisevaa vaikuttavuuden kannalta on se, että samaan aikaan kyetään puuttumaan palvelurakenteisiin ja mää rit tele mään pal ve lu jen taso ja palveluvalikoi ma. Henkilös tö mää rää ja henkilöstömenoja ei pys ty tä mer kit tä väs ti vähentämään myös kään Äänekosken kaupun gissa ell ei sa maan ai kaan kyetä em. rat kaisuihin. Kuntapalvelujen tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden kan nalta ratkaisevaa tulevina vuosina on edellämainittujen asioiden li säksi se, että henkilöstön osaaminen on ajantasalla, henkilöstöllä on halu ja kyky kehittyä, kaupungissa on osaava johtaminen, tehok kaat ja sujuvat palveluprosessit ja työhyvinvointiin ja työilmapii riin liittyvät asiat ovat nykyaikaisen toimintakulttuurin mukaisia. Kuntafuusion jälkeen on Äänekosken kaupungissa tehty mer kit tä vää työtä työyhteisöjen toimintakulttuurien kehittämiseksi, uudistettu toimintatapoja, luo tu uusia yhteistyöfoorumeita jne. Tämän pitkäjän teisen kehittämis työn tuloksena on saatu aikaan Äänekosken kau pungin henkilöstöstrategia. Sen laadintaan ja prosessiin on eri vai heissa koko henki löstön ollut mahdollista osallistua. Tuon prosessin aikana henkilöstö on tullut varsin tietoiseksi siitä, et tä erityisesti tuottavuuden parantamiseen strategian mukaan on yh teisesti panostettava. Yhteistyötoimikunta korostaa erityisesti sitä, että kovien talouden säästötoimenpiteiden ohella kaupungis sa nou datetaan Henkilöstöstrategian linjauksia ja kiinnitetään huo miota eri tasoilla työtä tekevän henkilöstön työssäjaksamiseen ja työ hy vin vointiin. Yhteistyötoimikunta on useissa kokouksissaan ja tilaisuuksissaan

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ käsitellyt tuottavuusteemaa ja on tietoinen siitä, että mm. seuraavia toimenpiteitä toistaiseksi noudatetaan henkilöstömenojen ja henkilöstömäärän vähentämiseksi : vähennetään määräaikaisia palvelussuhteita vähennetään sijaisten käyttöä kaikki vapautuvat vakituiset vakanssit täytetään jos on tarpeen vain täyttölupa hakemalla kaikki yli kolme kuukautta kestävät määräaikaiset palvelussuhteet (ml. sijaisuudet) edellyttävät täyttöluvan hakemista jos vakanssi/sijaisuus jätetään täyttämättä, on esimiehen joh dolla suunniteltava, miten työt organisoidaan ja huomioidaan toimenpiteen vaikutus palvelutasoon, mitoitukseen, aukioloaikoihin jne. osa-aikaeläkejärjestelyt tehdään siten, että toiminnan sujuvuus työ yksikössä turvataan mahdollisimman hyvin arvioidaan työaikajärjestelmien toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus ja suoritetaan tarvittavat korjaavat toimet, jotta toiminto on kustannustehokkaasti järjestetty jatketaan rakenteellisia muutoshankkeita ja töiden uudelleen organisointeja tehdään palvelussuhteissa tarvittaessa yksilöllisiä ratkaisuja tehostetaan poissaoloseurantaa ja tehostetaan varhaisen tuen toimintamallin käyttöönottoa henkilöstöltä edellytetään joustavuutta ja valmiutta tehtävien uudelleenjärjestelyihin ja henkilöstöä tuetaan em. järjestelyissä suositellaan vapaaehtoisia virka/työvapaita (erityisesti johto/hallintotehtävissä) jos se on mahdollista siten, että sijaista ei tarvitse palkata tehostetaan koko henkilöstölle tapahtuvaa tiedotusta ja korostetaan työyksikkökohtaisen tiedottamisen merkitystä Henkilöstömenojen ja henkilöstömäärän kehitystä seurataan ja niis tä ra por toi daan kau pun ginhallitukselle neljännesvuosittain. Samalla arvioi daan toi menpi tei den toimivuutta ja tarken netaan toimenpitei tä tarvit taes sa. Tämän esityslistan liitteenä on taulukko, jossa näkyy henkilöstön kokonaismäärän kehitys ( syyskuun loppu). Lisäksi on todettava, et tä vuoden 2010 talousarvioesityksen mukaan henkilöstömenot pysy vät vuoden 2009 tasolla huolimatta valtakunnallisesta palkkakehityksestä. Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius, ) Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstömenoihin kohdis tuvat tuottavuutta ja te hokkuutta pa rantavat toimenpiteet tiedokseen ja toteaa, et tä

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ toimenpiteita jatketaan esittelyn mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että henkilöstömenojen ja henkilöstömäärän kehityksesta raportoidaan kaupunginhallitukselle neljannesvuosittain. Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että uuteen talouden vakauttamisohjelmaan tulee asetaa selkeät tavoitteet henkilöstömenojen ja henkilöstömäärään kehittymiselle. PETUR 8 Perusturvajohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Liite nro 5 Henkilöstömäärän kehitys

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2010 PETUR 9 Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoita jalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES ( , voimassa saakka) perhepäivähoitajia kos ke van liitteen :n (Per he päivähoidon kustannuskorvaus) mu kaan Suomen Kunta liiton kul loin kin voimassa olevan perhepäivähoi don kustannus kor vauksia koske van suosituksen perusteella (Yleis kirje 32 /80/2009). Tässä suosituksessa mainittuja kustannuskorvauksia myöhemmin tarkistettaessa käytetään perusteena elintarvikekustannusten osalta kuluttajaindeksin ravintoryhmän alaindeksin ja muiden kustannusten osalta kuluttajahintaindeksin muutosta. Suositusta tarkistetaan kalenterivuosittain käyttäen laskennan perusteena viimeisempiä käytössä olevia indeksejä ja suoritusvuoden arvioitua ao. kustannusten muutosta. Suositukset ovat kaikkien kustannusten osalta pysyneet ennallaan. Kulukorvaus on voimassa olevan lainsäädännön mukaan perhepäivähoitajan veronalaista tuloa, koska sitä ei ole tuloverolaissa säädet ty verovapaaksi tuloksi. Maksetut korvaukset on verotuskäytännössä vähennetty muun selvityksen puuttuessa tulon hankkimisesta aiheutuneina kuluina ilman eri tositteita, mikäli ne perustuvat työehtosopimuksessa mainittuun kuntien keskusjärjestöjen suositukseen. Palkansaaja saa vähentää tulonhankkimiskulut vain siltä osin kuin kulut ylittyvät tuloverolain 95 :ssä säädetyn tulonhankkimisvähennyksen määrän (vuonna 2010 vähennys on 620, kuitenkin enintään palk katulon määrä). Mikäli maksettu kulukorvaus ylittää suosituksen mukaisen korvauksen tai kustannukset ylittävät suosituksen mukaisen maksetun kulukorvauksen, vähennetään tulon hankkimisesta aiheutuneet kulut esitetyn selvityksen perusteella. Suomen Kuntaliitto suosittelee neuvoteltuaan asiasta Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Kunta-alan Unioni ry:n kanssa, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla omas sa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia. Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajille aiheutuvat todelliset kustan nukset. alle kouluikäinen / koululainen Aamiainen tai välipala tai iltapala, 0,67 / 0,87 Lounas tai päivällinen 1,58 / 2,05 Muun kustannuksen osuus 1,63 / 1,63 Muu kus tannusten osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen. Kus tannuskorvaus hoidossa järjestettävästä tarpeellisesta ravinnosta muodostuu siten, että edellä mainituista yksikköhinnoista kootaan lapsen hoitoajan pi tuudesta ja ajoittumisesta riippuen kor vaus niistä aterioista, jotka hoitosopimuksessa on todettu. Perusturvajohtajan ehdotus: Maksetaan perhepäivähoidon kustannuskorvaukset yllä olevan mu kaisina lukien ja noudatetaan Kuntaliiton yleiskirjeen 32/80/2009 suositusta myös muilta osin.

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Lausunto Lapin ympäristökeskukselle Metsäliiton ja Vapon biodieselhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta YMPL Lapin ympäristökeskuksessa on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/ muutokset ) mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä ympäristövaikutusten arviointiohjelma, joka kos kee Metsäliiton ja Vapon yhteistä biodieselhanketta. Lapin ympäristökeskus varaa Äänekosken kaupunginhallitukselle mahdollisuuden antaa lau suntonsa arviointiohjelmasta viimeistään mennessä. Myös mm. kunnan ympäristönsuojelu-, terveydensuojelu-, sosiaali- ja maankäyttöasioita käsitteleville lautakunnille tai viranhaltijoille tu lisi antaa tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa. Metsäliitto Osuuskunta ja Vapo Oy ovat solmineet konsortiosopimuksen liikenteen biopoltto nestelaitoksen esisuunnittelusta. Hankkeen taustalla on yleinen metsäteollisuuden rakennemuutos, jossa suomalaisella puuta jalostavalla teollisuudella on tarve löytää uusia tuotteita ja toiminta malleja. Liikenteen biopolttonesteen val mistus nähdään kiinnosta vana vaihtoehtona erityisesti siksi, että EU -maat ovat sitovasti sopi neet vuoden 2020 tavoitteeksi biopolttones teiden osuudeksi liiken teen polttoaineista vähintään 10 prosenttia. Suomen oma vastaava tavoite on alustavasti 20 prosenttia. Hank keella konsortio on etulin jassa käynnistämässä uutta liiketoimintaa, joka perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin ja jolla pystytään merkittävästi vähentämään liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Metsäliitolla on omistajajäsentensä ja Vapolla bioenergialiiketoimintansa kautta käytettävis sään suuret biomassapohjaiset raaka-ainevarannot, jotka muodosta vat hyvän lähtökohdan merkittävän ko koisten biopolttonestelaitos ten rakentamiselle ja toiminnalle. Metsä liitolla ja Vapolla on lisäksi vahva kokemus raaka-aineiden hankin taketjuista, biomassojen käsittelystä, prosessiteollisuudesta ja suu rista investointihankkeista. Laitoksen suunniteltu kapasiteetti on arviolta tonnia liiken teen biopolttonesteitä vuodessa ja sen polttoaineteho on noin 500 MW. Raaka-aineiksi on suunniteltu ensisijaises ti metsäenergiajakei ta ja peltobiomassaa. Prosessien tuottama ener gia käytetään mahdollisuuksien mukaan hyödyksi tehdasintegraatti en energiantuotannossa. Koko tehdaskokonaisuuden energiahyöty suhteeksi saadaan tällöin yli 90 %. Uusiutuvilla energialähteillä tuo tetun sähkön määrä myös kasvaa merkittävästi.

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Polttoneste valmistetaan biomassasta kaasuttamalla ja Fischer - Tropsch- eli FT-synteesillä. Laitos sisältää raaka-aineen kä sit telyn ja kuivauksen kaasutukseen kelpaavaksi biomassaksi, bio massan paineistetun happikaasutuk sen raakakaasuksi, raaka kaa sun puhdistuksen ja käsittelyn syntee sikaasuksi, FT-synteesin ja FT-tuotteiden jatkojalostuksen. Tuotan toa palvelevia toimintoja ovat raaka-aineen hankinta, raaka-ainei den, apuaineiden ja tuottei den varastointi, energiantuotantolaitos, vesi- ja jätevesijärjestelmät sekä tuotteiden toimitukset. Lisäksi pro sessi edellyttää ilmakaasu tehtaan rakentamista. Lopputuotteita ovat mm. diesel tai kerosiini, nafta ja LPG (nestemäinen kaasu). Bio polttonestelaitoksen raa ka-aineena käytetään pää osin met sä ener giajakeita kuten hakkuu tähteitä, kuorta ja haketta ( %), li säksi peltobiomassaa (ruo kohelpeä) ja tarvittaessa tur vetta. Bio massan kokonaistarve on täy dellä kapasiteetilla noin 4,1 TWh bio massaa. Raaka-aineen hankin tasäde olisi keskimäärin alle 200 km. Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitellään hanke toteuttamisvaihtoehtoineen ja kuvataan vaihtoehtoisten sijoituspaikkakuntien ympäris tön nykytilaa. Lisäksi esitetään suunnitelma ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitettävistä ympäristövaikutuksista ja vaiku tusten arvioinnissa sovellettavista menetelmis tä. Hankevaihtoehtoina tarkastellaan biopolttonestelaitoksen perusta mista kahdelle Metsäliiton tehdaspaikkakunnalla Suomessa: o Hankevaihtoehdossa K tarkastellaan laitoksen sijoittamista Kemin tehdasintegraattiin o Hankevaihtoehdossa Ä tarkastellaan laitoksen sijoittamista Äänekosken tehdasinte graattiin o Vaihtoehdossa Ä+K tarkastellaan laitoksen sijoittamista sekä Kemiin että Äänekoskelle o Nollavaihtoehtona tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämis tä. Tässä vaihtoehdossa toiminta hankevaihtoehtopaikkakunnilla ei muutu nykyisestä eikä liikenteen biopolttonestei den tuotantoa aloi teta. Hankevaihtoehdoilla arvioidaan olevan ympäristövaikutuksia, joista keskeisimpinä lisääntyvän liikenteen, vesistö- ja il mapäästöjen, me lun ja tuhkan määrän lisääntymisen vaikutukset. Tuotteiden käyttä minen liikenteen polttoaineena vähentää merkittä västi liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla, kansalais- ja ympäristöjärjestöillä, toiminnanharjoittajil la ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus ottaa kantaa tähän YVA -ohjelmaan ja myöhemmin myös YVA -selostukseen. Hankkeen YVA -menettelyn yhteysviranomaisena toimii Lapin ympäristökeskus. Yhteysviranomainen kuuluttaa YVA -ohjelman, ja -selostuksen vireil lä olosta ja antaa samal la ohjeet mielipiteiden esittämistä varten. Yhteysviranomainen pyy tää myös lausuntoja ohjelmasta viranomaisilta ja

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ useilta muilta tahoilta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelylain mukainen arviointiselos tus laaditaan tämän ohjelman sekä siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta. Arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. Tehtyjen selvitys ten perusteella kuvataan ja arvioidaan vaikutuksia mm. ihmisten viihtyvyyteen, alueiden käyttöön, alueen elinkeinoelämään, luonnonympäristöön ja suojelukohteisiin. YVA -menettelyn aikana järjestetään kummallakin paikkakunnalla yleisölle kaksi avointa tiedotus- ja keskustelutilaisuutta hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista. Tiedonkulun ja paikallistuntemuksen varmistamiseksi hankkeen ympäristövaikutusten arviointia seuraamaan perustetaan paikkakunnit tain seurantaryhmät. Hankkeen YVA -menettely on tarkoitus saada päätök seen vuoden 2010 aikana. Hankkeen mahdollisesta toteuttamisesta ja toteuttamisaikataulusta päätetään aikaisintaan YVA -menet telyn päättymi sen jälkeen. _ Vapo Oy ja Metsäliitto Osuuskunta kutsuivat VapOil projektin YVA-menettelyn seurantaryhmään Äänekosken kaupungin edusta jiksi kaupunginjohtaja Hannu Javanaisen, ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvosen ja johtava ympäristötarkastaja Jouni Kurkelan sekä Ääneseudun Kehitys Oy:n edustajaksi toimitusjohtaja Jouko Variksen. YVA-menettelyn seurantaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran Ti lai suu dessa kerrottiin hankkeen taustoja ja käytiin läpi ensimmäi nen versio hank keen YVA Oh jel mas ta. Tilaisuuden aikana tehtiin muuta mia korjauksia YVA Ohjelmaluonnokseen. YVA Ohjel man laadinnan toi meksisaaneena konsulttina WSP Environmental Oy pyysi läsnäol lei ta toimittamaan korjaukset ja muutokset YVA luon nokseen sähkö postitse. Seurantatyöryhmän ää ne kos ke lai nen jä se nis tö, li sättynä kaa voi tus päällikkö Olli Kin nu sella, ko koon tui Palaverin tuloksena ryhmä toimitti sähköpostilla konsul tille toivoman sa muu tok set ja kor jauk set luonnokseen. Esitykset on huomioitu päivätyssä YVA Ohjelmassa. Hanke ja laadittu YVA Ohjelma esiteltiin Äänekosken kaupunginhallitukselle ja asiaa koskeva yleisötilaisuus järjestettiin Äänekosken kaupungintalolla. Yleisötilaisuuteen osallis tui myös osa ympäristölautakunnan jäsenistä. YVA Ohjelma oli jaet tavana yleisötilaisuudessa. YVA Oh jel ma on ko konaisuudessaan näh tä vis sä ym pä ris tö toi mis tos sa, sekä inter net -osoitteessa: Valmistelija: Jouni Kurkela, puh Ympäristöpäällikön ehdotus:

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Koska asiaa valmistelevalle konsultille on jo toimitettu YVA Ohjel maa koskevat kaupungin, mm. ympäristötoimen viranhaltijoiden esit tämät täydennys- ja muutostoivomukset, eikä yleisötilaisuudessa kaan tullut esiin paikallisia täydennystarpeita, Ää ne kos ken ym pä ris tö lau ta kunnalla ei ole täs sä vai hees sa huo mau tetta vaa hank kees ta (YVA-oh jelman si säl lös tä). Ympäristölautakunta esittää, että siltä pyydetään lausunto ympäristövaikutuksista sen jäl keen, kun ne on oh jel man mu kai sesti arvioitu. Mikäli han ke to teu tuu Äänekoskelle, lautakunta tulee antamaan lausun non myös ym pä ris tö lu pa kä sit te lyn yh tey des sä. PETUR 10 Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta yhtyy ympäristölautakunnan anta maan lausuntoon kosken YVA-ohjelman sisältöä. Perusturvalautakunta esittää, että siltä pyydetään lausunto ympäristövaikutuksista sen jälkeen, kun ne on ohjelman mukaisesti arvioitu.

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasioita 128/050001/ /050001/ /050001/ /050001/2009 1/050001/2010 PETUR Länsi-Suomen lääninhallitus on päätöksellään muuttanut Carema Oy:n, osoite Pohjoinen Hesperiankatu 17 C, Helsinki, yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan lupaa. Palveluja tuottavan toimintayksikön Taunonkoti, osoite Sumiaistentie 110, Suolahti, palvelutoiminta on alkaen siirtynyt Lakeuden Majakka Oy:ltä Carema Oy:lle. Tuotettavat palvelut ovat tehostettu palveluasuminen/vanhukset 9 paikkaa ja tehostettu palveluasuminen/muut vammaiset/10 paikkaa. Palveluista vastaava johta ja on sairaanhoitaja Mia Pollari. 2. Länsi-Suomen lääninhallitus on päätöksellään muuttanut Toimintakeidas Oy:n, Asemakatu 4 B, 2. krs, Jyväskylä, yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevaa lu paa. Uusiksi toimitiloiksi on hyväksytty Toimintakeidas Oy/Suolahti, Äänekoskentie 1269, Suolahti, toimintayksikön toimitilat. 3. Länsi-Suomen lääninhallitus on päätöksellään myöntänyt Medera Oy:lle, osoite Isännöitsijäntie 45 A 5, Jyskä, luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Palveluja tuottavat yksiköt ovat: Medera Oy/Jyväskylän Työterveys ry, osoite Väinönkatu 38, Jyväskylä; Medera Oy/Terveystalo Jyväskylä, osoite Väinönkatu 6, Jyväskylä; Medera Oy/Terveystalo Äänekoski, osoite Torikatu 6, Äänekoski; Medera Oy/Mehiläinen Jyväskylä, osoite Kauppakatu 35, Jyväskylä ja Medera Oy/Terveystalo Jyväskylä, Väinönkatu, osoite Väinönkatu 6, Jyväskylä. Tuotettavat palvelut ovat lääkäripalve lut avohoidossa/yleislääkärin vastaanottotoiminta. Toiminnan aloituspäivämäärä on Medera Oy/Jyväskylän Työterveys ry:n toimintayksikössä ja muissa toimintayksiköissä Palveluista vastaava johtaja on lääkäri Olli Heinonen. 4. Länsi-Suomen lääninhallitus on päätöksellään myöntänyt Sapporot Medical Oy:lle, osoite Haukansiipi 5, Jyväskylä, luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Palveluja tuottavat yksiköt ovat: Sapporot Medical Oy/Terveystalo Jyväskylä, Väinönkatu 30, osoite Väinönkatu 30, Jyväskylä; Sapporot Medical Oy/Terveystalo Jyväskylä, Väinönkatu 6, osoite Väinönkatu 6, Jyväskylä; Sapporot Medical Oy/Terveystalo Äänekoski, osoite Torikatu 6, Äänekoski ja Sapporot

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Medical Oy/Mehiläinen Jyväskylä, osoite Kauppakatu 35, Jyväskylä. Tuotettavat palvelut ovat lääkäripalvelut avohoidossa/yleislääkärin vastaanottotoiminta ja toiminnan aloituspäivämäärä on Palveluista vastaava johtaja on lääkäri Sami Sabour. 5. Länsi-Suomen lääninhallitus on päätöksellään myöntänyt Visita Oy:lle, osoite Kivääritehtaankatu 8 C, Jyväskylä, luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Visita Oy:n, osoite Kivääriteh taan katu 8 C 4 krs, Jyväskylä; toimintayksikössä tuotettavat palvelut ovat lääkäripal velut avohoi dos sa, sai raan hoi ta jan, ter vey den hoi ta jan ja/tai kä ti lön palve lut, laboratoriotoiminta, fysioterapeuttinen toi minta, hieronta, työter veyshuol to lain mu kai set pal velut ja muu ter veydenhuollon toiminta Toiminnan aloi tus päi vämäärä on Visita Oy:n, Valtran toi mipisteen, osoite Val metinkatu 2, Suolahti, toimintayksikössä tuotettavat palve lut ovat lääkäripalvelut avohoidossa, sairaanhoita jan, tervey denhoi taja ja/tai kätilön palvelut, laboratoriotoiminta, työterveyshuoltolain mukaiset palvelut ja muu terveydenhuollon toimin ta. Toiminnan aloituspäivämäärä on Molempien toimintayksikköjen palveluista vastaava johtaja on lääkäri, psykoterapeutti Juha-Pekka Turpeinen. 6. Kuntaliitto on antanut yleiskirjeen: Uusi asetus sää telemään neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa. Valtioneuvos ton asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta on tul lut voimaan Määräaikaiset terveystarkastukset on järjes tettävä asetuksen mukaisesti mennes sä. Asetus on kuntia velvoittava. Asetuksen määrittelemät terveystarkastukset ja terveysneuvonta ovat pääosin voimassa olevien sosiaali- ja terveysministeriön ja Sta kesin julkaisemien oppaiden ja suositusten mukaisia. Muutoksia on tullut mm. terveystarkastusten ajankohtiin uusien tutkimustulosten perusteella. 7. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kuntainfon nro 14/2009: Kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuus al kaen. Kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuuden alle 25 vuoden ikäraja poistuu vuoden 2010 alusta lukien. Kuntouttavas ta työtoi minnasta kieltäytymisen tai sen keskeyttämisen seuraamuk set ovat samanlaiset sekä 25 vuotta täyttäneille että alle 25 vuotiail le. Aiem min kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytymisestä tai keskeyttämi sestä aiheutuneet seuraamukset ovat koskeneet vain alle 25 vuotiai ta henkilöitä. Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaiset aktvointiedellytykset säilyvät ennallaan. Niiden mukaisesti 25 vuotta täyttäneet henkilöt tulevat jatkossakin kuntouttavan työtoiminnan pii riin alle 25-

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvajohtajan ehdotus: vuotiaita myöhemmin. Merkitään tiedoksi.

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset PETUR 12 Liite nro 6 Perusturvajohtaja on aikavälillä tehnyt ohei sen liit teen mu kai set vi ranhaltijapäätökset. Päätösluettelo Puheenjohtajan ehdotus: Ei siirretä perusturvajohtajan päätöksiä.

31 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöön panoa. Pykälät: 1-2, 4-8, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 3, 9, 12 Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaa seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Äänekosken perusturvalautakunnalle, osoite Hallintokatu 4, PL 24, ÄÄNE- KOSKI, 14 päi vän ku luessa päätöksen tiedoksisaannista. Pykälät: 3, 9, 12 Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava ¹ ): nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

32 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutos kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, puhelinnumero, telefaxnumero ja sähköpostiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, HÄ- MEENLINNA, puh , telefax , 1) Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Valitusaika päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos kunnallisvalitus tehdään kunnan jäsenen ominaisuudessa, valitusaika alkaa siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Lisätietoja

33 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ ) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa Perusturvalautakunta Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Tiedoksianto asianosaiselle Pvm () Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja () Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus () Muulla tavoin, miten Asianosainen Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.10.2010 kello 15:00-17:35 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 71 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 15.03.2010 kello 12:00-14:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 22.03.2010 kello 12:00-15:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 90 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416 Kaupunginhallitus AIKA 09.06.2014 klo 15:00-16:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 03.05.2010 kello 9:00-12:07 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 135 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 18:30 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 Kunnanhallitus 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 14:00-17:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Kaupunginhallitus. AIKA 31.01.2011 kello 12:00-14:25. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Kaupunginhallitus. AIKA 31.01.2011 kello 12:00-14:25. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Kaupunginhallitus AIKA 31.01.2011 kello 12:00-14:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 21.06.2010 kello 18:00-21:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot