Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta AIKA klo 16:00-17:05 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 4 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 5 Sivistystoimen viranhaltijapäätökset 7 6 Sivistystoimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen tulosyksiköt, esimiehet ja laskujen hyväksyjät 10 8 Lukuvuoden työpäivät 12 9 Perusopetuksen kirjojen hankinta lv ja Esiopetuspaikat lv Kauranen Jan / Esiopetuspaikka Montonen Aaro / Esiopetuspaikka Lappalainen Perttu / Esiopetuspaikka Lähikoulujen määrääminen oppivelvollisuuden piiriin 19 tuleville 15 Huuskonen Titta / Koulunkäyntioikeus Agonizer-yhtyeen avustusanomus Toimenpiteet ja tiedoksisaatot Muut esille tulevat asiat Kokouksen päättäminen 25

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Päivärinta Pekka puheenjohtaja Kauranen Jorma varapuheenjohtaja Karsikas Juho jäsen Tammela Dennis jäsen Puro Marja jäsen Aulakoski Eeva jäsen saapui klo Kärkkäinen-Rytkönen Marita varajäsen POISSA Shemeikka Laimi jäsen yksityisasia MUU Lehtosaari Jukka esittelijä/pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Pekka Päivärinta Puheenjohtaja Jukka Lehtosaari Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika / 2014 Jorma Kauranen Dennis Tammela PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärven kaupungintalo klo

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Kokouksen avaaminen 944/ /2013 SIVLTK 1 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 945/ /2013 SIVLTK 2 Kuntalain 58 :n mukaan sivistyslautakunnan kokous on pää tösval tai nen kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Sivistyslautakunnan pää tös valtaisuus edellyttää siten 4 jäsenen läs näoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla". Esityslista toimii kokouskutsuna. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai suus.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta 946/ /2013 SIVLTK 3 Kaupungin hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Sivistyslautakunnan on syytä päättää, että sen kokousten pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittavaa jäsentä siten, että mahdolliset jääviydet käsiteltäviin asioihin otetaan valinnassa huomioon. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi sivistyslautakunnan jäsentä. Valittiin Jorma Kauranen ja Dennis Tammela.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen 621/ /2012 SIVLTK 4 Hallintosäännön 11 :n mukaan: " Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mutta asia voidaan päättää vain viranhaltijaesittelystä." Sivistyslautakunta päättää käsitellä asiat asialis tan mukaisessa järjestyksessä.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistystoimen viranhaltijapäätökset 1231/ /2014 SIVLTK 5 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten ot to-oi keu den käyttäminen ajalta Sivistyslautakunnan puheenjohtaja on käsitellyt päätökset 14 vuo ro kau den sisällä päätöksen tekemisestä ja todennut, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettava sivistyslautakunnan käsi tel tä väk si. Sivistyslautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tie dokseen.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistystoimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle / /2014 SIVLTK 6 Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunta 1. hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat 2. siirtää käyttösuunnitelman hyvöksymiseen liittyvää päätösvaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan X X hyväksynyt Pyhäjärven kaupungin talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman esnimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunntielma on laadittava siten, että edellytykset kunnna tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Kunnon toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallintokuntien tulee noudattaa kaupungin voimassa olevia säännöksiä sekä kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmavuosille säädettyjä määräyksiä. Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelmassa määrärahat on kohdistettu vastuualueille/kustannuspaikoille. Päävastuualueet ovat: sivistystoimen hallinto, perusopetus, toisen asteen opetus, kansalaisopisto ja vapaa-aika. Oheismateriaalina nro 1 on kaupunginvaltuuston hyväksymä sivistystoimen talousarvio jaettuna vastuualueittain. Sivistyslautakunta 1. hyväksyy sivistystoimen määrärahojen käyttösuunnitelman

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta vastuualueittain/kustannuspaikoittain vuodelle lähettää käyttösuunnitelman tiedoksi kaupunginhallitukselle. Käyttösuunnitelman pöytäkirjan liitteenä nro 1.

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistystoimen tulosyksiköt, esimiehet ja laskujen hyväksyjät 24/ /2010 SIVLTK 7 Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta määrittelee sivistystoimen sisäiset tulosyksiköt sekä tulosyksiköihin kuuluvat kustannuspaikat sekä määrittelee mistä kustannuspaikasta kukin tylosyksikön esimies on vastuussa. Laskujen maksatusta varten sivistyslautakunnan tulee nimetä laskujen hyväksyjät sekä varahyväksyjät. Sivistyslautakunta 1. määrittleee tulosyksiköt, tulosyksiköiden esimiehet/vastuuhenkilöt ja heidän sijaisensa vuodelle 2014 seuraavasti: Tulosyksikkö Esimies/vstuuhenkilö Varahenkilö Sivistystoimen hallinto sivistysjohtaja toimistosihteeri Esiopetus koulunjohtaja varajohtaja Aamu- ja iltapäivätoim. sivistysjohtaja toimistosihteeri Emolahden koulu koulunjohtaja varajohtaja Hiidenkylän koulu koulunjohtaja varajohtaja Ikosen koulu rehtori vararehtori Rannankylän koulu koulunjohtaja varajohtaja Ruotasen koulu koulunjohtaja varajohtaja Salmen koulu rehtori vararehtori Harjaantumisopetus rehtori vararehtori Mukautettu opetus/ Ikosen koulu rehtori vararehtori Mukautettu opetus/ Salmen koulu rehtori vararehtori Laaja-alainen erit.op. sivistysjohtaja toimistosihteeri Kielten opetus sivistysjohtaja toimistosihteeri Muu yhteinen opetus sivistysjohtaja toimistosihteeri Pyhäjärven lukio lukion rehtori vararehtori Harrasteakatemia lukion rehtori vararehtori Etälukio lukion rehtori vararehtori Musiikkiopisto sivistysjohtaja toimistosihteeri Tanssiopisto sivistysjohtaja toimistosihteeri Kansalaisopisto sivistysjohtaja toimistosihteeri Kirjasto sivistysjohtaja toimistosihteeri Kulttuuripalvelut sivistysjohtaja toimistosihteeri Liikuntapalvelut sivistysjohtaja toimistosihteeri Uimahalli sivistysjohtaja toimistosihteeri Nuorisopalvelut sivistysjohtaja toimistosihteeri

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta määrää laskujen hyväksyjät vuodelle 2014 seuraavasti: Hyväksyjä Varahyväksyjä Sivistystoimen hallinto sivistysjohtaja toimistosihteeri Esiopetus koulunjohtaja toimistosihteeri Aamu- ja iltapäivätoim. sivistysjohtaja toimistosihteeri Emolahden koulu sivistysjohtaja toimistosihteeri Hiidenkylän koulu sivistysjohtaja toimistosihteeri Ikosen koulu rehtori sivistysjohtaja Rannankylän koulu sivistysjohtaja toimistosihteeri Ruotasen koulu sivistysjohtaja toimistosihteeri Salmen koulu rehtori sivistysjohtaja Harjaantumisopetus rehtori sivistysjohtaja Mukautettu opetus/ Ikosen koulu rehtori sivistysjohtaja Mukautettu opetus/ Salmen koulu rehtori sivistysjohtaja Laaja-alainen erit.op. sivistysjohtaja toimistosihteeri Kielten opetus sivistysjohtaja toimistosihteeri Muu yhteinen opetus sivistysjohtaja toimistosihteeri Pyhäjärven lukio lukion rehtori sivistysjohtaja Harrasteakatemia lukion rehtori sivistysjohtaja Etälukio lukion rehtori sivistysjohtaja Musiikkiopisto sivistysjohtaja toimistosihteeri Tanssiopisto sivistysjohtaja toimistosihteeri Kansalaisopisto sivistysjohtaja toimistosihteeri Kirjasto sivistysjohtaja toimistosihteeri Kulttuuripalvelut sivistysjohtaja toimistosihteeri Liikuntapalvelut sivistysjohtaja toimistosihteeri Uimahalli sivistysjohtaja toimistosihteeri Nuorisopalvelut sivistysjohtaja toimistosihteeri

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta L ukuvuoden työpäivät 542/ /2011 SIVLTK 8 Perusopetuslain 23 :n mukaan lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7 :n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Lukioasetuksen 3 :ssä todetaan, että koulutuksen järjestäjän tulee laatia vuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään mm. työajoista. Sivistyslautakunta päättää perusopetuksen sekä lukion työ- ja loma-ajat lukuvuodeksi kerrallaan. Oulun eteläisen alueen sivistystoimen johdon kanssa neuvotellaan vuosittain koulujen työ- ja loma-ajoista tavoitteena saada alueelle mahdollisimman yhtenäinen käytäntö. Koulujen rehtoreiden ja johtajien kanssa on keskusteltu työ- ja loma-ajoista. Oheismateriaalina nro 2 on näihin neuvotteluihin pohjautuva esitys Pyhäjärven koulujen lukuvuoden työ- ja loma-ajoiksi. Sivistyslautakunta päättää lukuvuoden työ- ja loma-ajoiksi seuraavaa: Syyslukukausi alkaa ja päättyy Syyslukukaudella 92 työpäivää. Syyslukukaudella on kaksi lauantaityöpäivää, kaikilla ja alakouluilla Yläkoulun ja lukion toisesta lauantaityöpäivästä päätetään lukuvuosisuunnitelman yhteydessä. Kevätlukukausi alkaa ja päättyy Kevätlukuaudella on 98 työpäivää (sis. loppiaisen ja vapun). Lukuvuoden työ- ja loma-ajat pöytäkirjan liitteenä nro 2.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Perusopetuksen kirjojen hankinta lv ja / /2013 SIVLTK 9 Sivistystoimi on pyytänyt tarjoukset lv ja lv kouluille hankittavista perusopetuksen oppikirjoista ja koulukirjastokirjoista. Hankinnasta on ilmoitettu julkistenhankintojen ilmoituskanava HILMAssa Tarjouspyyntö oheismateriaalina nro 3. Määräaikaan klo mennessä tarjouksensa jättivät BTJ Finland Oy ja Kirjavälitys Oy. Molemmat tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Saaduista tarjouksista laadittu avauspöytäkirja ja tarjousten vertailu jaetaan kokouksessa (oheismateriaali nro 4). Sivistyslautakunta hankkii lukuvuosien ja perusopetuksen oppikirjat ja koulukirjastokirjat tarjouspyynnön mukaisesti edullisimman tar jouksen tehneeltä. Sivistyslautakunta päättää hankkia perusopetuksen kirjat lv ja edullisimman tarjouksen tehneeltä Kirjavälitys Oy:ltä. Tarjouspyyntö pöytäkirjan liitteenä nro 3, avauspöytäkirja liite nro 4 ja tarjousten vertailu liite nro 5.

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Esiopetuspaikat lv / /2014 SIVLTK 10 Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Perusopetuslain 25 :n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella ja sellaisella lapsella, joka 27 :n mukaisesti aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin, on oikeus saada esiopetusta myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Esiopetukseen osallistumisesta päättää 26 :n 1 momentissa säädetty poikkeusta lukuunottamatta oppilaan huoltaja. Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaan matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisiaja lyhyitä. Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että opetukseen osallsituvilla lpasilla on mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluita. Esiopetukseen tulee hakea ennen opetuksen alkamista opetuksen järjestäjän ilmoittamalla tavalla. Väestötietojen mukaan Pyhäjärvellä on 54 esiopetusikäistä lasta, joista 51:lle on haettu esiopetuspaikkaa. Sivistyslautakunnan tulee vahvistaa esiopetuspaikat lukuvuodeksi Oheismateriaalit nro 5-9. Sivistyslautakunta vahvistaa lukuvuoden esiopetuspaikat oheismateriaalien mukaan seuraavasti: Oheismateriaali nro 5 Emolahden koulu 4 opp. Oheismateriaali nro 6 Hiidenkylän koulu 2 opp. Oheismateriaali nro 7 Ikosen koulu 29 opp. Oheismateriaali nro 8 Rannankylän koulu 5 opp. Oheismateriaali nro 9 Ruotasen koulu 11 opp. Huoltajan hakiessa oppilaalle esiopetuspaikkaa muualle, kuin mikä hänen kotiosoitteensa mukainen esiopetuspaikka on, tehdään siitä erillinen päätös.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Eeva Aulakoski saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Pöytäkirjan liitteenä esiopetuspaikat kouluittain; Emolahden koulu, liite nro 6 Hiidenkylän koulu, liite nro 7 Ikosen koulu, liite nro 8 Rannankylän koulu, liite nro 9 Ruotasen koulu, liite nro 10

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Kauranen Jan / Esiopetuspaikka 1240/ /2014 SIVLTK 11 Jan Kaurasen huoltaja hakee lapselleen esiopetuspaikkaa Ruotasen koululle lv Janin kotiosoitteen mukainen esiopetuspaikka on Rannankylän koulu. Sivistyslautakunta päättää myöntää Jan Kauraselle esiopetuspaikan Ruotasen koululle lv Perusopetuslain 32 :n mukaisesti huoltaja vastaa Janin kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Montonen Aaro / Esiopetuspaikka 1240/ /2014 SIVLTK 12 Aaro Montosen huoltaja hakee lapselleen esiopetuspaikkaa Ruotasen koululle lv Aaron kotiosoitteen mukainen esiopetuspaikka on Rannankylän koulu. Sivistyslautakunta päättää myöntää Aaro Montoselle esiopetuspaikan Ruotasen koululle lv Perusopetuslain 32 :n mukaisesti huoltaja vastaa Aaron kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Lappalainen Perttu / Esiopetuspaikka 1240/ /2014 SIVLTK 13 Perttu Lappalaisen huoltaja hakee lapselleen esiopetuspaikkaa Rannanky län koululle lv Pertun kotikunta on Kiuruvesi. Sivistyslautakunta päättää myöntää Perttu Lappa laiselle esiopetuspaikan Rannankylän koululle lv Perusopetuslain 32 :n mukaisesti huoltaja vastaa Pertun kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Lähikoulujen määrääminen oppivelvollisuuden piiriin tuleville 1240/ /2014 SIVLTK 14 Kunta on perusopetuslain 4 :n mukaan velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Perusopetuslain 6 :n mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, ossa tämän lain 4 :n 1 ja momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Sivistyslautakunta määrittää vuosittain 1.8. oppivelvollisuuden piiriin tulevien oppilaiden lähikoulun. Syksyllä 2014 peruskoulunsa aloittavien oppilaiden lukumäärä on 43. Sivistyslautakunta päättää oppilaille, joiden oppivelvollisuus alkaa , lähikoulut oheismateriaalien mukaan seuraavasti: Oheismateriaali nro 10 Hiidenkylän koulu 5 opp. Oheismateriaali nro 11 Ikosen koulu 22 opp. Oheismateriaali nro 12 Rannankylän koulu 7 opp. Oheismateriaali nro 13 Ruotasen koulu 9 opp. Huoltajan hakiessa oppilaalle koulunkäyntioikeutta eri kouluun, kuin mikä lähikoulumääritys on, tehdään siitä erillinen päätös. Lähikoulujen määrityksen pöytäkirjan liitteenä kouluittain; Hiidenkylän koulu, liite nro 11 Ikosen koulu, liite nro 12 Rannankylän koulu, liite nro 13 Ruotasen koulu, liite nro 14

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Huuskonen Titta / Koulunkäyntioikeus 1240/ /2014 SIVLTK 15 Titta Huuskosen huoltaja on hakenut oppilaalle koulunkäyntioikeutta Ikosen kouluun alkaen. Oppilaan kotiosoitteen mukainen lähikoulu on Ruotasen koulu. Sivistyslautakunta päättää myöntää Titta Huuskoselle koulunkäyntioikeuden Ikosen kouluun alkaen. Perusopetuslain 32 :n mukaan oppilaan holtaja vastaa kuljetuksesta tai saattamisesta aiheutuneita kustannuksista.

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Agonizer-yhtyeen avustusanomus 1241/ /2014 SIVLTK 16 Pyhäjärvinen Agonizer-yhtye hakee avustusta uuden albuminsa äänitys-, miksaus- ja masterointikuluihin. Avustusanomus on suuruudeltaan euroa. Albumi on tarkoitus julkaista vuoden 2014 loppupuolella ja yhtye sovittaa parhaillaan materiaalia studiota varten. Avustusta vastaan yhtye lupautuu käyttämään Pyhäjärven vaakunaa levyn kansivihkossa sekä lahjoittaa kaupungille viisikymmentä vapaakappaletta tulevaa albumia. Näin yhtye olisi markkinoimassa osaltaan Pyhäjärven kaupunkia. Sivistyslautakunnan talousarviossa on varattu avustusmäärärahoja kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisotoimen toiminta-avustuksiin. Niiden hakuaika on kevään aikana ja päätökset tehdään hakemusten perusteella todennäköisesti toukokuun kokouksessa, kun järjestöt ja yhteisöt ovat saaneet vuosikokouksensa pidettyä. Kulttuuritoimen osalta kokonaisavustussumma on euroa. Kaupungin markkinointiin sivistyslautakunnan talousarviossa ei ole varattu määrärahoja. Kaupunginhallitus on tehnyt yhteistyösopimuksia joidenkin järjestöjen ja yhteisöjen kanssa kaupunkimarkkinoinnin osalta. Agonizer yhtyeen avustusanomus oheismateriaalina nro 14. Sivistyslautakunnalla ei ole mahdollisuutta määrärahojen puuttumisen vuoksi osallistua Agonizer-yhtyeen uuden albumin valmistuskuluihin tässä vaiheessa. Yhtyeellä on mahdollisuus hakea myöhemmin keväällä avustusta kulttuuritoimen avustusmäärärahoista.

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Toimenpiteet ja tiedoksisaatot 1242/ /2014 SIVLTK 17 - Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM/48/221/2013 Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinoista vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös Dnr 55/221/2013 Lukiokoulutus-yksikköhinnat vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön raportit tilastoiduista - perusopetuksen perustiedoista - aamu- ja iltapäivätoiminnan perutiedoista - lukiokoulutuksen perustiedoista - Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös Dnro 59/221/2013 Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös Dnro 68/221/2013 Optetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 :n mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnro 80/221/2013 Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirje PSAVI/259/ /2013 Opettajien lomautuksesta ilmoittaminen aluehallintovirastoon - Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje OKM/74/592/2013 Hakuohjeet oppilaitosten ja päivkotien sisäilma- ja kosterusvauriohankkeisiin myönnettävistä valtionavustuksista - Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje OKM/12/040/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutus, tiede ja kulttuuri -kohdealueen hallintamalli ja arkkitehtuuriperiaatteet - Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 92/221/2012 Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymän valtuuston päätös Lukukausimaksut, vapaaoppilaspaikat ja

23 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta soitinvuokrat lukuvuodelle Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymän valtuuston päätös Talousarvio vuodelle 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymän valtuuston päätös Kuntien maksut vuonna THL:n tekemän Kouluterveyskyselyn 2013 Pyhäjärven kuntaraportti. - Pyhäjärven kaupunginhallituksen ote Strategist toimenpiteet väestötavoitteen saavuttamiseksi. Asiat saatetaan sivistyslautakunnalle tiedoksi.

24 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Muut esille tulevat asiat 1233/ /2014 SIVLTK 18 Ei muita asioita.

25 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Kokouksen päättäminen 944/ /2013 SIVLTK 19 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 8, 16, 9 hankintaoikaisu HallintolainkäyttöL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN sivistyslautakunta PL PYHÄSALMI Pykälät: 8, 16, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

27 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätök seen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL OULU Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: 10, 11, 12, 13,14, 15 Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu muutoksenha kuviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus, py kälät: 9 + hankintaoikaisu sivistyslautakunnalle PL 118, Helsinki Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksi saannista. Valitusasia kir ja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti al lekir joitettava. Jos ai noastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainit tava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai vi ran puolesta oikeak si todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päiväs tä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjaan on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuk sensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamie hen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 : ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys-, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, et tä ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57 Tekninen lautakunta AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 37 Kokouksen avaaminen 59 38 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12. ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta 27.01.2015 AIKA 17:35-18:58 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 20.01.2015 klo 17:00-17:45 Paikka Koulukeskus Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 30.12.2013 klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Torstai 6.6.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 14 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 75

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 75 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 75 Tekninen lautakunta 19.09.2013 AIKA 19.09.2013 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 57 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Sivistyslautakunta 02.03.2011 AIKA 02.03.2011 klo 16:00-19:53 PAIKKA Puikkarin kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:00-19:00 Paikka Ryhmäperhepäiväkoti Nallela Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot