KALIBUN JUMALUUSOPIN JA HERÄTYKSEN RAAMATTUOPISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALIBUN JUMALUUSOPIN JA HERÄTYKSEN RAAMATTUOPISTO"

Transkriptio

1 KALIBUN JUMALUUSOPIN JA HERÄTYKSEN RAAMATTUOPISTO 1

2 Kalibun jumaluusopin ja herätyksen raamattuopisto Raamauopistomme nimeksi tulee Kalibu University of Divinity and Revival (Kalibun jumaluusopin ja herätyksen raamauopisto). Se tarjoaa nelivuo sta opetusohjelmaa, joka johtaa alempaan korkeakoulututkintoon (Bachelor in Divinity). Raamauopisto on tarkoiteu ainoastaan kansainvälisille opiskelijoille ja tulee sijaitsemaan Blantyressa Malawissa. Pää mme sijoiaa koulun Malawiin siksi, eä voisimme poistaa erityises nykyaikaisen länsimaisen elämänmuodon aiheuamat esteet ja häiriöt kaikkien tulevien opiskelijoiden eltä, joa he pystyisivät keskiymään täysin Jumalan Sanaan ja kuuliaisuuteen Pyhälle Hengelle. Toinen tärkeä tarkoitus sille, eä tulemme toimimaan kolmannesta maailmasta käsin ja perustamaan raamauopiston sinne, on se, eä suurin osa maailman väestöstä elää kolmannen maailman maissa ja he ovat ihmisiä, jotka meidän tarvitsee kipeimmin tavoiaa evankeliumilla. Näky Kyseessä ei ole mikään tavallinen raamaukoulu vaan strateginen apostolisella perustalla toimiva oppilaitos, jossa varustetaan perinpohjaises uuden sukupolven miehiä ja naisia viemään Jumalan valtakuntaa aggressiivises eteenpäin kansakun en keskuudessa. Useimmat kris tyt ovat autuaan etämäömiä siitä, eä taivaallisissa tapahtuu jotain tarkas suunniteltua. Herra valmistautuu vuodaamaan Jooelin ennustamat varhais- ja myöhäissateet ja vierailemaan maan päällä tavalla, joka yliää kaikki aikaisemmat. Valiteavas suurin osa seu- 2

3 rakunnasta on huonos valmistautunut käsi elemään sellaista vuodatusta. Seurakunnan aika tulee pää y- mään samalla tavalla kuin se alkoikin. Siksi tarvitsemme kipeäs niitä, jotka voivat toimia hengellisinä isinä ja äiteinä; jotka ovat koulute uja ja varuste uja sekä Sanassa e ä Hengessä nii ääkseen satoa ja tehdäkseen opetuslapsia. Pyhä Henki tulee haastamaan kaikkia Kalibun jumaluusopin ja herätyksen raama uopistoon tulevia elämään radikaalis Jeesukselle, niin e ä opiskelijat oppivat perustamaan dynaamisia alueellises hallitsevia seurakun a tai palvelutehtäviä, minne tahansa menevätkin tai mitä si en tekevätkin. Alueen valtaaminen tarkoi aa sellaisen auktoritee aseman saavu amista Jumalan valtakunnassa, e ä uskovasta tulee väkevä mies ja hän täy ää Jeesuksen sanat: Hiljaiset perivät maan. Kaikkien on jo korkea aika lakata näkemästä meidät johtajina ja johde avina. Sen sijaan meidät pitäisi nähdä lahjoilla varuste uina ihmisinä, joilla on yksi yhteinen tavoite: nähdä Herran tulevan kirkastetuksi ja palvella tuota päämäärää. Tietenkin on oleva johtajia ja seuraajia, mu a jokaisella on oma lahjansa ja kutsunsa. Kalibun jumaluusopin ja herätyksen raama uopistossa opiskelijoita rohkaistaan löytämään paikkansa Herrassa niin, e ä he toteu avat Jumalan tarkoituksia ja tahtoa Hänen kunniakseen, eivät omaksi tyydytyksekseen tai oman valtakuntansa rakentamiseksi. Me kaikki rakennamme Hänen valtakuntaansa ja tarvitsemme siihen kaikki saatavilla olevat voimavarat. Ihmiset ovat suurin voimavara, joiden avulla siuna u Pyhä Henki tekee työ- 3

4 tä. Raama uopistossa haluamme nähdä jokaisen opiskelijan käsi ävän oman arvonsa ja nousemaan siunaukseksi Herralle yksinkertaisella kuuliaisuudella Pyhälle Hengelle. Emme saa koskaan unohtaa, e ä juuri Pyhä Henki tuntee Isän mielen ja tahdon. Kaikki johtajat ja ope ajat ovat kokeneita ken ä- työntekijöitä. He tuovat mukaan opetukseen sen asiantuntemuksen, jonka ovat saaneet henkilökohtaisista käytännön kokemuksistaan taistelussa, ei teorioita tai ole amuksia. Nämä luennoitsijat ja professorit, jotka ovat myös perusteellisia ja varteenote avia akateemikkoja, tulevat ope amaan perinpohjaises Sanan syvyyksiä. Raamatun erehtymättömyys Kenenkään ei sallita ope aa tai palvella Kalibun jumaluusopin ja herätyksen raama uopistossa, ellei hän usko Jumalan innoitetun Sanan erehtymä ömyyteen ja seiso rohkeas uskonsa takana. Raamattuopiston ohjesääntö Ja hallinto Kalibun jumaluusopin ja herätyksen raama uopiston ohjesääntö tulee olemaan se perusta, jolle koko koulun hallinto perustuu. Siinä määritellään johtajien roolit ja tehtävät johtajan, varajohtajan ja kanslian johtajan alaisuudessa. Raama uopistoon muodostetaan asianmukainen johtokunta, jonka päätökset tulevat olemaan lopullisia ja sitovia kaikissa asioissa. Opistolla tulee olemaan asiaankuuluva vaakuna, oma lippu ja arvonmerkit. 4

5 Erinomaisuuden Henki Kalibun jumaluusopin ja herätyksen raama uopistossa kaiken edellytetään toimivan erinomaisuuden hengessä, niin kuin Herran miehille ja naisille sopii. Tämä pätee erityises akateemiseen työhön, jossa opiskelijoita rohkaistaan pyrkimään akateemiseen erinomaisuuteen. Se lii yy myös kaikkeen käytännön työhön, jossa kunnia, arvokkuus ja rakkaus osana Kristuksen kaltaista luonne a ovat edellytyksinä valmistuvien opiskelijoiden vihkimiselle palvelutyöhön. Tämä vihkimys on oleva valmistuvien opiskelijoiden ensisijainen päämäärä, ja se varustaa heidät Jumalan valtakunnan palvelukseen. Raama uopisto on oleva Pyhän Hengen koulu. Siellä tullaan ope amaan itselleen kuolemisen periaate a, joka seuraa aina siunatun Pyhän Hengen saadessa toimia vapaas, ja tämä periaate tulee olemaan täysin toiminnassa. Kaikista opiskelijoista tulee raama uopistossa ollessaan esirukoilijoita, niin e ä he oppivat kaikessa ehdotonta kuuliaisuu a siunatulle Pyhälle Hengelle. Vain aito Pyhän Hengen herätys voi muu aa maailman ja ravistella kansakun a. Akateemisten opintojen lisäksi jokaisen opiskelijan tulee osallistua raama uopiston hengellisiin toimintoihin, ja niiden suori aminen vaiku aa suures opiskelijan kaikkien tulosten arvioin in. Käyttäytymissäännöt Asianmukaiset käy äytymissäännöt säätelevät kaikkea käy äytymistä, ja niitä noudatetaan tarkas. Nämä säännöt koskevat seuraavia osa-alueita: 5

6 1. Henkilökohtainen asenne ja elämäntavan ja käytöksen moraalisuus. 2. Keskinäiset suhteet: i) Opiskelijat ja luennoitsijat ii) Opiskelijat ja raama uopiston hallinto iii) Opiskelijat ja kanssaopiskelijat iv) Opiskelijat ja ulkopuoliset ihmiset Jokaista käy äytymissääntöjä rikkovaa opiskelijaa rangaistaan väli ömäs. Kurinpidolliset toimenpiteet Jokaisella laitoksella on oltava asianmukaiset kurinpidolliset toimenpiteet ja menetelmät. Kaikissa vakavissa kurinpidollisissa asioissa, joissa käy äytymissääntöjä on riko u ja joista on rangaistuksena koulusta ero aminen, lopullinen päätösvalta on koulun rehtorilla yksin tai yhdessä kanslian johtajan ja asuntolan johtajan kanssa. Kaikissa akateemisissa kysymyksissä raama uopiston johtokunta on oleva lopullinen pää ävä elin. Molemmissa tapauksissa tehdyt päätökset ovat lopullisia. Koulun asuntolat Majoitus on suunniteltu erityises niin, e ä jokaisella opiskelijalla on käytössään oma huone, jossa on jääkaappi ja kei olevy. Tarkoitus on, e ä jokaisella opiskelijalla olisi mahdollisimman paljon yksityisyy ä, jo a hän pystyisi omistautumaan vakavissaan henkilökohtaisille opinnoille ja rukoukselle muita opiskelijoita häiritsemä ä. Ateriat tarjoillaan raama uopiston ruokasalissa, ja kaikille aterioille osallistuminen on pakollista. Opintomaksut pidetään mahdollisimman alhaisina, e eivät ne 6

7 taakoiaisi opiskelijoita vaan he pystyisivät keskiymään opiskeluun ja Kristuksen elämän elämiseen. Kaikki asunnot on rakenneu erinomaisuuden hengessä, ja opiskelijoiden edellytetään elävän tämän saman hengen mukaises. Korkea akateeminen taso Kaikkia akateemisia suorituksia koskevat erityisen ukat vaa mukset. Opiskelijoiden edellytetään osallistuvan kaikille luennoille asiallises pukeutuneina ja täsmällises käyäytymissääntöjen mukaises. Kaikille ohjaustunneille tulee osallistua ja kaikki tehtävät tulee suoriaa asianmukaises ja palauaa määräajassa. Kaikki opiskelijat tulevat suoriamaan tenejä lukuvuoden puolivälissä ja lopussa, lukuun oamaa sellaista lannea, jossa he eivät ole saaneet hyväksyyä suoritustodistusta yleisestä akateemisesta osallistumisestaan ja käytöksestään vuoden aikana. Ellei opiskelija saavuta tenteistä vaadiavaa tulosta, hänet reputetaan raamattuopiston johtokunnan päätöksen perusteella. Tarkas määriteltyä tasapainoa tullaan edellyämään raamattuopistossa vaadiavan korkean akateemisen tason sekä sen välillä, miten opiskelija menestyy muissa hengellisissä toiminnoissa, kuten paastoamisessa, esirukouksessa, saarnaamisessa, ylistyksessä ja palvonnassa sekä kuuliaisuudessa Pyhälle Hengelle. Opetussuunnitelma Opetusohjelma tulee olemaan nelivuo nen ja johtamaan alempaan korkeakoulututkintoon. Pyöri mme Etelä-Sudanissa kymmenen vuoden ajan samankaltais- 7

8 ta opetusohjelmaa, joka joh diplomiin mu a ei ollut kansainvälises tunnuste u. Tämä opetusohjelma tulee johtamaan kansainvälises tunnuste uun tutkintoon. Ope ajakunta tulee koostumaan neljästä ope ajasta, joista kahdella on maisterin tutkinto, yhdellä tohtorin tutkinto ja yhdellä kaksi alempaa korkeakoulututkintoa. Raama uopisto toimii Kalibu Academy -koulun alaisuudessa. Kalibu Academy on hallituksen tunnustama ja rekisteröimä, mu a sillä ei tule olemaan lainkaan toimivaltaa raama uopiston asioissa. Alustava opetussuunnitelma on seuraava: Ensimmäinen vuosi: Johdatus Raama uun innoite una Sanana Ensimmäinen Mooseksen kirja alku Armotalouskaudet Mooses ja viisi Mooseksen kirjaa Katsaus Vanhaan testamen in Raamatun oppi Johdatus hepreaan Suuret profeetat Raamatunhistoria: jae u valtakunta Jesaja, Jeremia, Hesekiel Raamatunselitysoppi 8 Toinen vuosi: Evankeliumit Jumalan valtakunta Katsaus Uuteen testamen in Johdatus kreikkaan Pienet profeetat Opetuslapseus

9 Pyhän Hengen palvelutyö Psalmit Heprealaiskirje Jooel, Sakarja, Malakia Raamatun maan eto ja kul!uuri Kolmas vuosi: Paavalin elämä Seurakunnan rakenne Apostolien teot Daniel Eskatologia Roomalaiskirje 1. & 2. Korin!olaiskirje Galatalais-, Efesolais-, Filippiläis- ja Kolossalaiskirje Liitot Veri ja ris Vertaileva uskonto ede Neljäs vuosi: (käytännöllinen vuosi) Viisitahoinen palvelutehtävä UT:n seurakunta: alueellinen hallinto Kasvatus ede Israelin juhlat Ilmestysmajat & temppelit Esirukous Paasto Käytännön kris llisyys Valtakunnan yhteisöjen istu!aminen Opetuslapseu!aminen Parantuminen, vapautuminen, ihmeet Paimenuus 9

10 Rakkaat ystävät ja työtoverit Kalibu Academy -koulun tavoin Kalibun raama uopisto tulee olemaan a i n u t l a a t u i n e n koko maailmassa. Olen tästä aivan varma. Tässä raamattuopistossa yhdistyvät monen vuosikymmenen aikana siunatun Pyhän Hengen käytännön koulussa opitut läksyt ja ne syvät totuudet, jotka Hän on ilmoi anut Jumalan Sanan valossa. Suurin osa seurakunnasta yri ää niin kovas olla hengellinen, e ä se on mene änyt kosketuksensa todellisuuteen. Tässä raama uopistossa yhdistämme aidos dynaamisen hengellisyyden siihen voimalliseen käytännön todellisuuteen, joka tulee vahvasta elämästä Kristuksen yhteydessä. Tämä on väkevä yhdistelmä. Valmistuneet opiskelijat menevät kansakun en keskuuteen aloi amaan maata ravistelevia palvelutehtäviä, jotka muu avat noiden kansakun en ja jopa kokonaisten alueiden kohtalon. Tässä ei ole kyse uuden seurakunnan, orpokodin tai palvelujärjestön perustamisesta vaan Jumalan valtakunnan auktoritee sta, joka tulee ilmi alueellisen hallitsemisen kau a. Peruste avat seurakunnat, orpokodit tai järjestöt tulevat ilmaisemaan tällaista alueellista hallintavaltaa. Uskolliset ystäväni, haluan teidän näkevän, mikä valtava poten aali sisältyy tähän 2000-luvun eturintaman näkyyn ja palvelutyöhön. Ellet ole vielä lukenut Norman Grubbin Rees Howellsista kertovaa kirjaa Esirukoilija, hanki se, ja jos olet jo lukenut sen, lue se uudelleen. Olin pitkään tekemisissä Walesin raama ukoulun kanssa, vaikka en koskaan opiskellut- 10

11 kaan siellä. Ystävystyin Samuel Howellsin kanssa, ja ystävyytemme kes hänen kuolemaansa saakka. Välillämme vallitsi valtava hengellinen yhteys. Muistan, miten istuin tun kausia hänen työhuoneessaan puhumassa ja jakamassa Herran syviä asioita. Eräänä päivänä kävellessäni tuon koulun kauniilla alueella Walesin Swanseassa Herra puhui minulle selväs ja sanoi: Olen antanut tämän raama ukoulun sinulle! Välitön vastaukseni oli: Herra, mitä sinä sanoit? Herra tois painokkaas : Olen antanut tämän raama ukoulun sinulle. Tunsin oloni nöy-räksi ja jäin ihme e- lemään. Sellainen reemasana on aina ehdottomasti vahvistettava vähintään kahden todistajan sanalla. Tuon saman viikon aikana eräs raama ukoulussa pitkään palvellut vanha nainen kutsui minut teelle. Keskustellessamme hän sanoi minulle: Tiedäthän, e ä tämä raama ukoulu kuuluu sinulle! Olin hämmästynyt ja pystyin vastaamaan ainoastaan: Tiedän. Muutamaa päivää myöhemmin myös eräs toinen raama u- koulun pitkäaikainen työntekijä kutsui minut teelle ja kertoi täsmälleen saman asian. Sen jälkeen vähintään kolme muuta ihmistä on kertonut minulle eri aikoina ja eri paikoissa: Walesin raama ukoulu kuuluu sinulle. Rees Howellsin kuolemaa seuranneiden raama ukoulun tapahtumien jälkeen jotkut kysymykset jäivät vaivaamaan mieltäni, vaikka en koskaan epäillytkään sitä sanaa, jonka Herra oli antanut minulle niin monia vuosia aikaisemmin. Viime vuonna olin 11

12 jälleen Swanseassa saarnaamassa usean vuoden tauon jälkeen. Menin näy ämään eräälle rakkaalle pyhälle ja uskolliselle työntekijälle Walesin raama ukoulun alue a. Por! oli yllä äen auki, joten ajoin sisään ja näy"n työtoverilleni joitakin koulun paikkoja. Istuessani autossa Herran ääni puhui jälleen, niin kuin Hän oli tehnyt niin monia vuosia aiemmin. Enkö sanonut sinulle, e ä olen antanut sinulle Walesin raama u- koulun? Herra kysyi. Mu a se ei ole täällä, se on tuo raama uopisto Afrikassa. Sekunnin murto-osassa kaikki palaset loksah"vat paikoilleen ja näky tuli kristallinkirkkaaksi. Kyse ei ollut rakennuksista ja maa-alueesta Walesin Swanseassa vaan Herran Rees Howellsille antaman näyn tuomisesta 2000-luvulle ja sen hienosäätämisestä tälle ajalle, joka on lopun aikaa. Kutsun sinua tärkeäksi työtoveriksi tässä hämmästy ävässä näyssä. Saat valtavan etuoikeuden lähe ää valmistuneita opiskelijoita maan ääriin aloi amaan uu a dramaa!sta Jumalan liikehdintää tällä planeetalla Hänen kunniakseen ennen kuin Hän palaa takaisin. Tule tekemään työtä kanssamme ja nii ämään satoa. Etsin tuha a ihmistä, jotka voisivat kukin antaa 500 euroa kertalahjoituksena tai muutaman kuukauden aikana. Tili"edot lahjoitusta varten ovat: FI , viite Käytäthän viite ä maksaessasi. Tämä on todellakin ihmisten kohtaloita muu ava sijoitus. Haluan todella, e ä pääset nau!maan sadonkorjuusta kanssamme, ja niin tulee myös käymään. Raama uopiston on tarkoitus aloi aa toimintansa vuonna Siunauksin ja rakkaudella Kristuksessa Michael Howard 12 Keräysluvan numero: Poliisihallinto 2020/2012/4613 Keräysaika: Lisäetoja:

Rakkaat ystävät ja työtoverit,

Rakkaat ystävät ja työtoverit, Tue ja sijoita työhömme Soita puh. 0600 1 2255 (Suomen työ) tai puh. 0600 1 2211 (Afrikka) :: Puhelun hinta 10,01 + pvm/mpm :: Keräysluvan numero: Poliisihallinto 2020/2012/4613 :: Keräysaika: 7.4.2013-8.4.2015

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteitä

Lisätiedot

Ensimmäinen Mitä voittoon tarvitaan? Rich Froning, Dave Castro & David Thomas (300s.) Veriliitto Michael Franzese (400s.)

Ensimmäinen Mitä voittoon tarvitaan? Rich Froning, Dave Castro & David Thomas (300s.) Veriliitto Michael Franzese (400s.) Elämän Evästä 2015 32 Englanninkielinen mallikansi 9 7 8 9 5 2 7 0 5 8 1 9 0 Veriliitto Michael Franzese (400s.) Michael Franzesen tarina kertoo suuresta elämänmuutoksesta. Vuonna 1986 aikakauslehti Fortune

Lisätiedot

MISSIOMAAILMA. Terveiset Intiasta! Lähi-idän tapahtumat Raamatun valossa Worship City Helsingissä ja Tampereella

MISSIOMAAILMA. Terveiset Intiasta! Lähi-idän tapahtumat Raamatun valossa Worship City Helsingissä ja Tampereella HERÄTYS- JA LÄHETYSTYÖN UUTISLEHTI SYYSKUU 2014 MISSIOMAAILMA Terveiset Intiasta! Lähi-idän tapahtumat Raamatun valossa Worship City Helsingissä ja Tampereella KUVA: PERTTI MUIKKU Worship City Rukous Sana

Lisätiedot

Tempaus ja Kristuksen tulemus

Tempaus ja Kristuksen tulemus Tempaus ja Kristuksen tulemus Kuolleitten ylösnousemisen toivo Meillä kristityillä on Raamatun ilmoituksen mukaan kuolleiden ylösnousemisen toivo. Apt.23:6; 24:15,21 Toivo tarkoittaa iankaikkista elämää

Lisätiedot

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Armo riittää Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Numero 2 9. vsk 24.4.2012 Valo voittaa, pimeys katoaa. Kuva: Ceta Lehtniemi. 2 Armo riittää Numero 2/2012 Meerin mietteitä Mies paalussa

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

Missä on elämäsi ilo? Missä on Sinun elämäsi suurin ilo? Miten etsit iloa elämääsi?

Missä on elämäsi ilo? Missä on Sinun elämäsi suurin ilo? Miten etsit iloa elämääsi? Taivaan kansalaisina maailmassa Joh. 15:10-17 10. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. 11. "Olen puhunut

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

Mitä varten Ketä varten? Mikä on Sinun elämäsi tarkoitus? Mitä varten olet ylipäänsä olemassa? Mikä on olemassaolon

Mitä varten Ketä varten? Mikä on Sinun elämäsi tarkoitus? Mitä varten olet ylipäänsä olemassa? Mikä on olemassaolon 21. sunnuntai helluntaista Jeesuksen lähettiläät Joh. 13:16-20 16. Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. 17. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte

Lisätiedot

MITÄ PYHITYS ON? Pyhitys

MITÄ PYHITYS ON? Pyhitys MITÄ PYHITYS ON? Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. (Joh. 15:4) Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä kukaan ei ole näkevä Herraa. (Hepr. 12:14) Pyhitys Pyhitys on sana,

Lisätiedot

19. Lopullista ratkaisua etsimässä

19. Lopullista ratkaisua etsimässä 19. Lopullista ratkaisua etsimässä Meidän on yleensä helppo muistaa oma syntymäpäivämme. Ystävät ja sukulaiset saattavat sen joskus unohtaa, mutta me emme. Yhteiskuntakin pitää virallista luetteloa syntymäpäivistä,

Lisätiedot

paimenen kirje syksy 2010

paimenen kirje syksy 2010 paimenen kirje syksy 2010 Mitä siitä, KUN SYKSY SAAPUU, JA VÄSTÄRÄKKI ON POISSA, KUN LENTÄVÄT KOTIPÄÄSKYT VIERAISSA MAAILMOISSA. MITÄ SIITÄ, KUN TUULI RIIPII LEHTIÄ VAAHTERAN. ME ELIMME KUUMAN KESÄN JA

Lisätiedot

ITSENSÄ TUTKIMINEN Matt. 21:28-31

ITSENSÄ TUTKIMINEN Matt. 21:28-31 ITSENSÄ TUTKIMINEN Matt. 21:28-31 28. "Miten teistä on? Miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: 'Poikani, mene tänään työhön viinitarhaan'. 29. Tämä vastasi: 'En halua'. Jälkeenpäin

Lisätiedot

Israelin Pelastuksen Shofarin jäsenet Jumalan opetuslapsia muuttumassa Arvottomista saviastioista astioiksi jaloon käyttöön.

Israelin Pelastuksen Shofarin jäsenet Jumalan opetuslapsia muuttumassa Arvottomista saviastioista astioiksi jaloon käyttöön. Pelastuksen Shofarin toimintaperiaate Israelin Pelastuksen Shofarin jäsenet Jumalan opetuslapsia muuttumassa Arvottomista saviastioista astioiksi jaloon käyttöön. Tehkää minun iloni täydelliseksi niin,

Lisätiedot

RIIPPUVUUKSISTA TOIPUMISEN OHJELMA

RIIPPUVUUKSISTA TOIPUMISEN OHJELMA RIIPPUVUUKSISTA TOIPUMISEN OHJELMA Opas riippuvuuksista toipumiseen ja paranemiseen Oppaan ovat kirjoittaneet kirkon johtajien ja neuvonta-alan ammattilaisten tukemina riippuvuuksista kärsineet, jotka

Lisätiedot

USKO JUMALAAN. poikien opas. että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Joh.

USKO JUMALAAN. poikien opas. että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Joh. USKO JUMALAAN poikien opas että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Joh. 17:3 Nimeni on MINÄ OLEN JUMALAN LAPSI Tiedän, että taivaallinen

Lisätiedot

KUORO JUMALANPALVELUKSESSA MUSIIKKILAHJAN KÄYTTÄJÄ VAI HENGELLINEN RAKENTAJA

KUORO JUMALANPALVELUKSESSA MUSIIKKILAHJAN KÄYTTÄJÄ VAI HENGELLINEN RAKENTAJA KUORO JUMALANPALVELUKSESSA MUSIIKKILAHJAN KÄYTTÄJÄ VAI HENGELLINEN RAKENTAJA Timo Ala-Vainio Käytännön teologian pro gradu -tutkielma Kevät 2009 Iso Kirja opisto University of Wales TIIVISTELMÄ Tutkielmani

Lisätiedot

Uusi Elämä. Näkynämme on saada koko seurakunta palvelemaan Jumalaa sivu 4. Markin ja Marian yhdisti Malawin lähetyskenttä s.12

Uusi Elämä. Näkynämme on saada koko seurakunta palvelemaan Jumalaa sivu 4. Markin ja Marian yhdisti Malawin lähetyskenttä s.12 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 5/2010 One Way Missionin toiminnanjohtaja Tapani Suonto: Näkynämme on saada koko seurakunta

Lisätiedot

KATOLISEN KIRKON KATEKISMUS

KATOLISEN KIRKON KATEKISMUS KATOLISEN KIRKON KATEKISMUS LIBRERIA EDITRICE VATICANA Kansilehden logo on piirretty Domitillan katakombissa sijaitsevan, 200-luvulta peräisin olevan kristillisen hautakiven kuvan mukaan. Kristityt käyttivät

Lisätiedot

Pelastus kuuluu kaikille

Pelastus kuuluu kaikille 1 Roomalaiskirjeen selitys 26 Room. 10: 5 21 Pelastus kuuluu kaikille Kuten jo moneen kertaan on todettu, tässä nyt käsittelyn alla olevassa Paavalin Roomalaiskirjeessä pääteemana on se, miten ihmisestä

Lisätiedot

Saarna 16.5. 2008 pe. Mitä merkitsee elävän Jumalan tunteminen? Se merkitsee armon ja totuuden tuntemista.

Saarna 16.5. 2008 pe. Mitä merkitsee elävän Jumalan tunteminen? Se merkitsee armon ja totuuden tuntemista. Saarna 16.5. 2008 pe Teksti Jeremia 31:34 Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: 'Oppikaa tuntemaan Herra!' Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra.

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net. Kehitysopin tieteellisyyden sivu 8

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net. Kehitysopin tieteellisyyden sivu 8 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net Nro 3/2009 Pastorit löysivät toisensa ja niin syntyi näky uudesta seurakunnasta Helsinkiin

Lisätiedot

KOOTKAA AARTEITA TAIVAASEEN! Matt. 6:19-24

KOOTKAA AARTEITA TAIVAASEEN! Matt. 6:19-24 KOOTKAA AARTEITA TAIVAASEEN! Matt. 6:19-24 19. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. 20. Vaan kootkaa itsellenne aarteita

Lisätiedot

Kerran pelastettu, aina pelastettu?

Kerran pelastettu, aina pelastettu? ustannus Kerran pelastettu, aina pelastettu? - Tutkielma perinnöstä ja peräänantamattomuudesta - David Pawson Copyright David Pawson 1996 Originally published in English under the title Once saved, always

Lisätiedot

Asenne, joka avaa taivaita

Asenne, joka avaa taivaita Esko Valtanen 2.1.2011 Asenne, joka avaa taivaita Eletään Herralle Tuossa ajattelin näin, että mitenkähän olisi jos olisi sellainen tilanne, että me tietäisimme ihan tasan tarkkaan, että sanotaan esim.

Lisätiedot

on aina meissä Valamosta Seksuaalineuvoja Satu Timonen: Seksuaalisuus Puhetta ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI Sivut 4 7

on aina meissä Valamosta Seksuaalineuvoja Satu Timonen: Seksuaalisuus Puhetta ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI Sivut 4 7 ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI www.ort.fi/analogi 1 2012 HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 9.2.2012 Seksuaalineuvoja Satu Timonen: Seksuaalisuus

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot