PÖYTÄKIRJA nro 10/11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA nro 10/11"

Transkriptio

1 1 PÖYTÄKIRJA nro 10/11 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Metsäpirtti, Turaniementie 61, TUUSULA LÄSNÄOLLEET SENET JÄ- Rokosa Pasi, Harjula-Jalonen Leena, Hänninen Harry Lauramaa Leo Lehtonen Jukka Partanen Tanja Pyykkönen Maija-Liisa, Salmela-Vierisalo Satu puheenjohtaja jäsen MUUT LÄSNÄOLLEET Räty Antti Manninen Anneli Sorri Liisa Tanttu Unto Helenius Terttu Timo Ranta-Pere yv:n puheenjohtaja yv:n 1.varapuheenjohtaja yv:n 2.varapuheenjohtaja esittelijä sihteeri käyttöpäällikkö LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harry Hänninen ja Leo Lauramaa. ASIAT PÖYTÄKIRJAN NÄH- TÄVÄNÄOLO Vesilaitoksen toimisto, klo Kuittaus: ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjantarkastajat

2 2 MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin mukaan valittaa tai ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 61,64,67,69,71 Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla): Pykälät: 62,63,65,66,68,70,72 Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan sovelletaan erityisalojen hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnysarvoja ( Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista /349, 12 ). Päätöksistä voi tehdä hankintalain mukaisen hankintaoikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimuksen yhtymähallituksen kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat ja niiden jäsenet. Oikaisuvaatimus tehdään Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymähallitukselle, osoite Kirkkotie 49, TUUSULA.. Sähköpostiosoite Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS JA -OHJEET tymähallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä vain se, joka on ko. asiassa aiemmin tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on yleinen oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Ratapihantie 9, HELSINKI, Postiosoite PL 120, HELSINKI. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätök-

3 3 sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä, tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitetaan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjan toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. HANKINTALAIN MUKAINEN HANKINTAOIKAISUVAATIMUS Oikaisuohje Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

4 4 Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymähallitukselle, os. Kirkkotie 49, TUUSULA. Sähköposti ASIALUETTELO 61 TALOUDELLINEN TILANNE Viite 1 Tuloslaskelmavertailu, suhteellinen (Y.B.a.60 ) Viite 2 Tuloslaskelmavertailu, koko vuosi (Y.B.a.60 ) 62 JÄNIKSENLINNA JÄRVENPÄÄ YHDYSJOHDON RA- KENTAMINEN Viite 3 Työmaakokouspöytäkirja 9 ( P.C. 104 ) Viite 4 Työmaakokouspöytäkirja 10 ( P.C. 104 ) Viite 5 Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja ( P.C.104 ) 63 SOPIMUS KAIVOHAITAN KORVAAMISESTA Viite 6 Sopimus ( P.B.b.L ) 64 MIELIPIDE ETELÄ-TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVE- YSASEMAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OAS:STA Viite 7 Mielipide ( P.B.b.L ) 65 MAANOSTO TUUSULAN SEURAKUNNALTA Viite 8 Kauppakirja (P.B.b.L.1.100) 66 MAANVUOKRASOPIMUS TUUSULAN SEURAKUNNAN KANSSA Viite 9 Voimassa oleva sopimus ( P.B.b.L ) Viite 10 Sopimus (P.B.b.L ) 67 TOIMISTOSIHTEERIN TOIMI Viite 11 Toimistosihteerin toimenkuva ( Y.C.a.5 ) Viite 12 Tarjous rekrytoinnista ( Y.C.a.2 ) 68 LAUSUNTO RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA Viite 13 Lausunto (P.B.b.L ) 69 YHTYMÄHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUS- AJAT VUONNA TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 71 KUUKAUDEN KUULUMISIA

5 5 72 LAUSUNTO YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN LUONNOKSESTA Viite 14 Lausunto (P.B.b.L )

6 6 61 TALOUDELLINEN TILANNE Viitteinä 1 ja 2 tuloslaskelmavertailu kuluvalta vuodelta lokakuun loppuun mennessä. Viitteessä 1 vertailu on tehty suhteellisena niin, että toteutumaa on verrattu lokakuun loppuun mennessä suhteellisena vastaavan ajan talousarvioon ( = aikaan suhteutettu ). Viitteessä 2 taas toteutumaa on verrattu koko vuoden talousarvioon. Viimeiseen sarakkeeseen on vielä lisätty vastaava edellisen vuoden toteutuma. Toimintatuotot ovat olleet melko tarkalleen arvion mukaiset, eli veden myynti on noudattanut myyntiennustetta. Ennuste perustui noin 2,3 %:n kasvuun edellisvuoden ennusteeseen verrattuna. Tosin edellisvuonna ennustearvio ylitettiin ja kuluvan vuoden lopullinen kasvuprosentti ei yltäne tuolle 2,3 tasolle. Kulupuolella henkilöstökulut ovat edelleen talousarviota pienemmät, mm. osaaikaeläke on vaikuttanut asiaan. Palvelu- ja tavarahankintojen yhteismäärässä on myös säästöä, niin että toimintakate on peräti ,- euroa positiivinen. Rahoituserien jälkeen vuosikatteeksi jää noin 88000,- euroa ja alimmalla rivillä tulos näyttää kokonaisylijäämäksi ,23 euroa, kun poistoeron vähennys korjaa tulosta. Kuntayhtymän kassatilanne on kuitenkin sillä tavalla tarkkailun alla, että tammikuussa maksettavaksi lankeavaan kassalainaan, ,- euroa, tulee varautua. Näillä näkymin kassakertymä on riittävä, eikä lisälainaa tarvita. merkitsee tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

7 7 62 JÄNIKSENLINNA JÄRVENPÄÄ YHDYSJOHDON RAKENTA- MINEN Työmaakokouspöytäkirjat 9 ja 10 viitteinä 3 ja 4 sekä vastaanottotarkastuksen pöytäkirja viitteenä 5. Johtolinja sekä Hiihtomäen paineenkorotusasema otettiin käyttöön Toimenpiteestä tehtiin häiriöilmoitus sekä Tuusulaan että Järvenpäähän. Siirto sujui onnistuneesti, eikä kuntayhtymään tullut yhtään valituspuhelua asia tiimoilta. Vastaanottotarkastus pidettiin , ja siinä sovittiin myös taloudellisista asioista niin, että erillistä taloudellista loppuselvitystä ei tarvita. Kokonaisuudessaan hankkeen kustannukset muodostuivat seuraavasti ( vähäisin jälkivarauksin mm. suunnittelun osalta ): Urakkahinta Lisätyöt teensä Suunnittelu, FCG Oy Vesihaka Oy Putkihankinta, KWH Pipe Oy Sähköliike Matti Rantala Oy Syspoint Oy Muut kustannukset teensä Kustannusten muodostumisessa Vesihakan kohdalla on huomattava, että lisäkustannuksiin on luettu mukaan putkitoimituksen virheellisyyksistä aiheutuneet lisäkustannukset, yhteensä ,81 euroa. Tällä määrällä KWH Pipe Oy toimittaa korvaukseksi samaa putkea Saunaniityn johto-osuutta varten. merkitsee tiedokseen ja hyväksyy urakat vastaanotetuiksi. Merkittiin tiedoksi ja urakat hyväksyttiin yksimielisesti vastaanotetuksi.

8 8 63 SOPIMUS KAIVOHAITAN KORVAAMISESTA Sipoon Pohjois-Paippisissa on tullut esiin kiinteistön talousvesikaivon kuivuminen, mistä asiasta omistaja otti yhteyttä. Kyseessä on vanha maatilan kaivo, joka aikoinaan toimi vesilaitoksen yhtenä tarkkailupisteenä pohjavesien pinnan seurannassa. Tila on jo pitkään ollut asumaton, kun tilalla aikoinaan asuneet vanhukset ovat poistuneet. Uudet omistajat käyttävät tilaa kesäasumiseen ja tarvitsevat vettä mm. saunomiseen. Pohjaveden tarkkailuhavaintojen mukaan tilanne on selvä. Pohjavesipinnat ovat laskeneet, kun 90-luvun alussa käyttöön otettu Björkbackan pohjavedenottamo otettiin käyttöön. Omistajan kanssa neuvoteltaessa korvauskysymyksestä on päästy alustavaan sopimiseen siitä, että hän liittyy Sipoon kunnan vesilaitoksen kesävesijohtoasiakkaaksi, jos kuntayhtymä lunastaa liittymän ja kustantaa johdon rakentamisen tilalle. Viitteenä 6 sopimusehdotus asiasta. hyväksyy viitteen 6 mukaisen sopimuksen Frans Oskar Lindqvistin oikeudenomistajien kanssa ja valtuuttaa toimitusjohtaja Unto Tantun allekirjoittamaan sopimuksen vähäisin muutosvarauksin. Jukka Lehtosen esityksestä Maija-Liisa Pyykkösen kannattamana sopimusehdotukseen lisättiin asioina hoitovastuun esittäminen Tilanomistajalle sekä että Tilanomistaja ei esitä asiasta muita vaatimuksia. Muilta osin yhtymähallitus hyväksyi sopimuksen yksimielisesti viitteen 6 mukaisesti ja valtuutti toimitusjohtaja Unto Tantun allekirjoittamaan sopimuksen.

9 9 64 MIELIPIDE ETELÄ-TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASE- MAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OAS:STA Tuusulan kaavoitus on kuuluttanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman Hyrylän keskustassa sijaitsevan terveyskeskusalueen asemaakaavan muuttamiseksi. Viitteenä 7 ehdotus mielipiteeksi asiasta. esittää viitteen 7 mukaisen mielipiteen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 10 65 MAANOSTO TUUSULAN SEURAKUNNALTA Kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 6/2010, maanostotarjouksesta, jonka kohteena on Tuusulassa Orikorven alueella oleva määräala, pinta-alaltaan noin 16 ha. Tarjoushinnaksi määritettiin ,-, minkä lisäksi kauppaan kuuluisi puusto, jonka arvoksi 50541,- euroa. Kuntayhtymän yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2012 talousarvioon ,- euron määrärahan maanhankintoihin. Varauksen poikkeuksellista suuruutta perusteltiin jo päätöksessä mainitulla maakaupalla. Tuusulan seurakunta on näyttänyt vihreää valoa kaupalle esitetyssä muodossaan. Tosin seurakunnan päätökset menevät vielä Kirkkohallituksen hyväksyttäviksi. Viitteenä 8 valmisteltu kauppakirjaluonnos asiasta. hyväksyy viitteen 8 mukaisen kauppakirjan määräalan ostamiseksi Envalli 3:23 tilasta ja valtuuttaa toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan vähäisin muutosvarauksin. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 11 66 MAANVUOKRASOPIMUS TUUSULAN SEURAKUNNAN KANS- SA Kuntayhtymällä on jo vuodesta 1995 lähtien ollut maanvuokrasopimus Tuusulan seurakunnan kanssa alueiden käytöstä vesilaitostoimintaan Rusutjärvellä. Sopimus on ollut aina viiden vuoden määräajaksi. Kuitenkin viimeisin allekirjoitettu versio löytyy vuodelta 2000 ( viite 9 ), kun sopimus on syystä tai toisesta jäänyt vahvistamatta vuonna Vuokra on kuitenkin suoritettu mainittuun sopimukseen perustuen ja näin ollen vuokrasuhteen on katsottu jatkuneen nykypäiviin saakka. Tilanne Rusutjärven tekopohjavesilaitoksen käytössä on muuttunut sittemmin viime vuosikymmenellä. Suurin muutos Tuusulan seurakunnan suhteen on tapahtunut, kun Päijänne-veden imeytys sadettamalla on lopetettu ja siirrytty kaivoimeytykseen. Tällöin Ämmänhaudanmäen sadetusimeytysalueet ovat käyneet vesilaitokselle tarpeettomiksi. Tuusulan seurakunnan maista vesilaitos tarvitsee enää kaivoalueella olevasta aidatusta alueesta noin 6 aarin suuruisen osan, jonka merkitys on kaivoalueen kulkuyhteyden ja huollon toiminnassa. Seurakunnan kanssa on neuvoteltu uusi vuokrasopimus, viite 10. hyväksyy Tuusulan seurakunnan kanssa maanvuokrasopimuksen viitteen 10 mukaisesti ja valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen vähäisin muutosvarauksin. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 12 67 TOIMISTOSIHTEERIN TOIMI Toimistosihteerin paikka tulee avoimeksi, kun pitkäaikainen toimistosihteeri Terttu Helenius on jäämässä eläkkeelle Lomat ja riittävä kouluttautumisaika huomioon ottaen tavoitteena pidetään, että uusi toimistosihteeri tulee saada palkatuksi maaliskuun, viimeistään huhtikuun 2012 alusta. Rekrytoinnista on neuvoteltu Lokki Henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa. Ensimmäisiä puheenaiheita asiassa on ollut toimistosihteeri-nimikkeen tarkoituksenmukaisuus hakuprosessin onnistumisessa. Kun tehtävä on kuitenkin painottunut taloushallinnon itsenäiseen hoitamiseen, on nimikettä ehdotettu muutettavaksi taloushallinnon assistentiksi. Toki tehtävään kuuluvat myös tavanomaiset sihteerin tehtävät. Viitteenä 11 on ehdotus tehtävässä käytettäväksi toimenkuvaksi. Toimen täyttämisessä tavoitteena on, että ilmoitus julkistetaan vielä ennen joulua ja hakuaika jatkuu aina saakka. Valinnasta päättää toimitusjohtaja. Mikäli palkkausperusteet vaativat muutosta nykyisiin, tulee asia yhtymähallituksen päätettäväksi. Lokki Henkilöstöpalvelut Oy on jättänyt asiasta tehtäväkuvauksen ja tarjouksen, viite 12. merkitsee tiedokseen toimistosihteerin toimenhaun sekä hyväksyy Lokki Henkilöstöpalvelut Oy:n tarjouksen ( viite 12 ) rekrytoinnin suorittamisesta ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Jukka Lehtosen esittämänä ja Leo Lauramaan kannattamana päätettiin yksimielisesti: -käyttää toimesta nimikettä talous- ja toimistosihteeri -jatkaa hakuaikaa saakka Muilta osin hyväksyttiin hakumenettely sekä Lokki Henkilöstöpalvelut Oy:n tarjous viitteen 12 mukaisesti ja valtuutettiin toimitusjohtaja allekirjoittamaan ao. sopimus.

13 13 68 LAUSUNTO RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVAN MUU- TOSLUONNOKSESTA Järvenpään kaupunki/ Kaavoitus ja mittaus on esittänyt lausuntopyynnön nk. Reservikomppanian asemakaavamuutoksen luonnoksesta. Asiana on ollut jo aiemminkin esillä yhtymähallituksessa vuonna 2008, mikä lausunto on osittain otettu huomioon uudessa valmistelussa. Viitteenä 13 ehdotus lausunnoksi. esittää lausuntonaan viitteen 13 mukaisen lausunnon. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 14 69 YHTYMÄHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUSAJAT VUONNA 2012 Ehdotus Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymähallituksen vuoden 2012 kokouspäiviksi: tammikuun 26. päivä helmikuun 23. päivä huhtikuun 12. päivä toukokuun 24. päivä elokuun 23. päivä syyskuun 27. päivä marraskuun 8. päivä joulukuun 20. päivä Kaikki mainitut päivät ovat torstai-päiviä ja kokous pidetään vesilaitoksen toimistossa klo alkaen, ellei erikseen muuta sovita. Ehdotus Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymävaltuuston vuoden 2011 kokouspäiviksi: huhtikuun 12. päivä marraskuun 8. päivä tymävaltuuston kokous pidetään vesilaitoksen toimistossa klo alkaen, ellei erikseen muuta sovita. päättää ehdotuksen mukaisista kokousajoista. päätti kokousajat ehdotuksen mukaisesti.

15 15 70 TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET Nro Pvm Asia 19/ Tilaus Jäniksenlinna-Järvenpää yhdysjohdon lisätöistä/ Vesihaka Oy merkitsee toimitusjohtajan päätökset tiedokseen ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Ehdotus hyväksyttiin.

16 16 71 KUUKAUDEN KUULUMISIA Hausjärven tekopohjavesiprojekti on saatu tietynlaiseen välitavoitteeseen, kun konsultti Pöyry Oyj sai Monnin alueelta tehdyt tutkimukset valmiiksi. Monnin alueelle tehtiin tutkimuskairauksia 24 kpl ja asennettiin vastaava määrä havaintoputkia. Maaperätietojen ym. tutkimusten perusteella konsultti laati pohjavedenvirtausmallin ja arvion alueella saatavasta tekopohjavesimäärästä. Alkuperäiseen tavoitteeseen yli m3/vrk suuruiseen laitokseen eivät tutkimukset antaneet vastausta, varovainen arvio saatavasta vesimäärästä on m3/vrk. Tutkimuksiin ovat osallistuneet ja sitä ovat rahoittaneet Tuusulan seudun vesilaitoksen kanssa yhteishankkeena Hämeen ja Uudenmaan ELYkeskukset, Porvoon Vesi, Hausjärven, Mäntsälän ja Pornaisten kunnat sekä Geologian tutkimuskeskus GTK. Seuraava vaihe olisi koepumppausten perusteella jatkaa tutkimuksia. Tässä vaiheessa osapuolet ovat kuitenkin yksimielisesti päättäneet pitää taukoa hankkeen eteenpäin viemiseksi. Projektista pidettiin yleisötilaisuus Hausjärven Monnin kylällä merkitsee tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

17 17 72 LAUSUNTO YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN LUON- NOKSESTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on valmistelemassa yhteneviä ympäristönsuojelumääräyksiä jäsenkuntiinsa hyväksyttäväksi. Vesilaitos kuntayhtymän osalta tämä tarkoittaa Järvenpäätä, Keravaa ja Tuusulaa. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on kokouksessaan omalta osaltaan hyväksynyt luonnokset ja päättänyt pyytää niistä lausunnot. Tavoitteena ympäristönsuojelulain perusteella on, että kunnanvaltuustot hyväksyvät ympäristönsuojelumääräykset noudatettaviksi kunnassaan. Viitteenä 14 ehdotus lausunnoksi. esittää lausuntonaan viitteen 14 mukaisen lausunnon. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat 1 PÖYTÄKIRJA nro 7/11 KOKOUSAIKA klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Vesilaitoksen toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA LÄSNÄOLLEET SENET JÄ- Rokosa Pasi, Harjula-Jalonen Leena, Hänninen Harry, Lauramaa Leo, Lehtonen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula 1 PÖYTÄKIRJA nro 3/11 KOKOUSAIKA 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA vesilaitos, Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA OSALLISTUJAT Karulinna Martti, Manninen Anneli, Räty Antti, Tehi Marjatta, Aho Juhani, Haatainen Heikki,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ESITYSLISTA- Jk 3/14 Iiikelaitoskuntayhtymä Johtokunta 1/11. Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ESITYSLISTA- Jk 3/14 Iiikelaitoskuntayhtymä Johtokunta 1/11. Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ESITYSLISTA- Jk 3/14 Iiikelaitoskuntayhtymä POYTAKI RJA Johtokunta 1/11 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: 2.4.2014 klo 17.00 18.30 Paikka: Läsnä: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot