W H I R L P O O L KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT KO D I N KONEET 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "W H I R L P O O L KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT KO D I N KONEET 2006"

Transkriptio

1 W H I R L P O O L KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT KO D I N KONEET 2006 SENSING THE DIFFERENCE

2

3

4 Y M P Ä R I S T Ö A S I O I TA K O S K E VA T I E D O T E P y r i m me Whirlpoolissa ke r t o maan avoimesti ja re hellisisesti ympäristöä ko s ke v i s t a toimintaperiaatteistamme. Näin ollen, esitämme nämä periaatteet seuraavassa: Whirlpool ja sen tytäryhtiöt kaikkialla maailmassa kantavat vastuunsa ympäristöstä seuraavasti: hoitamalla kaikkia toimitilojaan ympäristön kannalta turvallisesti käyttämällä luonnonvaroja tehokkaasti ja suojelemalla niitä, jotta ne eivät pääse kulumaan loppuun, mikäli se vain on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista noudattamalla kaikkia alueellisia ja paikallisia ympäristönsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä kehittämällä ympäristönsuojelun vähimmäisnormeja ja toimenpiteitä sekä nou dattamalla niitä teho k kaasti toiminnan ohjaamiseksi ja sen yhde n mu ka i s u uden varmistamiseksi ka i k k ialla maailmassa pyrkimällä jatkuvasti parantamaan kaikkea toimintaamme sekä uusien tuotteiden ja prosessien kehittämistä entistä ympäristöystävällisemmäksi ottamalla ympäristöasiat huomioon kaikissa liiketoimintaratkaisuissa ottamalla Worldwide Excellence System (WES Maailmanlaajuinen laatujärjestelmä) ja Global Enviro n me ntal Ma na ge me nt (GEM Ma a i l ma n l a a j u i nen ympäristönhallint a ) prosessit käyttöön, jotta Whirlpoolin tuotteisiin ja valmistusmenetelmiin liittyvät ympäristöasiat voidaan hoitaa tehokkaasti käyttämällä ympäristöasioihin liittyvät ma h do l l i s u udet hyväksi kilpailuedu n s a a v u t t a m i s e k s i sovittamalla Whirlpoolin asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet ja odotukset sekä yrityksen ympäristöä koskevat toimintaperiaatteet ja niihin liittyvä toiminta yhteen o s a l l i s t u malla aktiivisesti vaikuttamalla asia k kaan näkökulmasta ka t s o t t u na o i ke ude n mu ka i s t e n ja tehokkaiden ympäristöä koskevien lakien ja määräysten laadintaan suorittamalla säännöllisesti arviointia sen varmistamiseksi, että noudatamme lakeja, määräyksiä sekä omia normejamme Jos haluat tietää enemmän toimintatavoistamme tai käytännön toteutuksesta, ota yhteyttä sähköpostitse 2

5 H A K E M I S TO kalusteisiin sijoitettavat uunit mikroaaltouunit m i k ro a a l t o u u n i - l ie s i t u u l e t i ny 29 h d i s t e l m ä liesitasot ja liesituulettimet astianpesukoneet jääkaapit ja pakastimet 53 3

6 Whirlpoolin me nestys perustuu jatkuviin kyselyihin ja i n no v a a t ioihin sekä siihen, että jatkuvasti tuo t a m me alan j o htavaa muo t o i l ua ja teknisiä ra t kasuja teidän ka i k k i i n t a r p e i s i i n ne. Muotoilun uudet suuntaukset, teknine n t uo t e ke h i t t e l y, yht e i s k u n nan ja ko t i t a l o u k s ien mu u t o k s e t ovat kaikki ke r t o neet muutoksen tarpeesta. Ka i k k i t uo t e kehittely on tuo nut parempaa suorituskykyä ja kestävyyttä, käyttäjäystävällistä tekniikkaa ja ent i s t ä upeampaa muo t o i l ua ja aikaan on saatu inno v a t i i v i s ia laitteita, jotka sopivat juuri sinun elämäntyyliisi ja a idosti lisäävät viihtyvyyttä. Whirlpool. Sens i ng the differe nc e. 4

7 UUSIA, LUOVIA IDEOITA MUUTTUVIIN TARPEISIIN Whirlpoolista on tullut 15 vuo dessa ko d i n ko ne b r ä nd ien nu me ro 1 Euroopassa. 5

8 I N N OVAT I I V I S TA MUOTO I L UA TUNTEELLA Uutta 2006: Titaanium Whirlpool on ensimmäinen kodinkonevalmistaja, joka tuo markkinoille titaanista valmistettuja kodinkoneita. Titaani on täydellinen materiaali moderniin kotiin - vahva, kulutusta kestävä ja hienostunut. 6

9 W H I R L P O O L V uo n na 2006 laajenna m me valiko i ma a m me kalusteisiin sijoitettavalla uunilla, mikro u u- nilla ja lie s i t u u l e t t i me l- la, joissa kaikissa on käytetty titaania. Titanium Linessa on h igh-techiä, mu t t a s a malla ma t e r ia a l i n p i nta tuntuu lämpimältä ja vankalta ja se sopii e r i no maisesti useimpiin u ude na i kaisiin ja ko r kealaatuisiin ke i t- t i ö kalusteisiin. Titaani on hie no ja ke s t ä v ä, erittäin he l p p o ho i t o i ne n ma t e r iaali. Whirlpoolin T i t a n i u m - t uotteet on e r i koiskäsitelty edistyksellisellä na no t e k n i i ka l l a hylkimään likaa ja sorme n j ä l k i ä. 7

10 L A AT U J A M U OTO I L U Laatu ja muotoilu Me Whirlpoolissa pid ä m me itsestään selvänä, että ma a i l mankuulu muotoilu ja tuo t e kehittely läht e e a s ia k kaitten ja he idän tarpeittensa ymmärtämisestä ja t u ntemisesta. Whirlpool käyttää työvälineenä laajoja, perint e i s i ä ma r k k i na t u t k i mu k s ia, tre nd ia nalyysejä ja mikä t ä r ke i ntä, paika l l i s ia ko t i t a l o u s t u t k i mu k s ia ja t uo t t e i t a m me käyttävien kuluttajien haastatteluja. Whirlpool Europen äskettäin tekemä tutkimus osoittaa, että keittiö on yhä useammin uude na i kaisen ko d i n sydän. Ja sellaisena siitä on tullut paikka jota m iellellään kunnostetaan ja uusitaan. Se on ny k y i s i n myös viisas investointi niille, jotka halua v a t käytännöllisen tavan lisätä ko t i nsa arvoa. Muodon ja toiminnan harmonia Whirlpoolin uusissa mallistoissa muo don puhtaus on yhdistetty ainutlaatuiseen, vaivattoma a n t o i m i n nallisuuteen. Jo ka i nen tuote on suunniteltu ma h do l l i s i m man ene rg iaa säästäväksi ja parhaan lopputuloksen tuottavaksi. Ko ko tuo t e p e r heessä - uunit, l iesitasot, astia n p e s u ko neet, perinteiset kylmälaitteet ja kylmäkeskukset sekä mikroaaltouunit - ko r kealaatuiset ma t e r iaalit yhdistyvät hie no s t u ne e s e e n muotoiluun: teräske hykset, vankat ka h v a t, huipputekniset ohjaustaulut ja puhtaat, sileät l a s i p i n nat, harmoniset muo dot, kaikki on suunniteltu t ä y de ntämään toisiaan ge o metrisen selkeästi ja s y m metrisesti. Laaja muo t o v a l i ko i ma takaa sopivimma t laitteet jokaiseen keittiöön. Kauneutta ja luotettavuutta E l e g a ntti muotoilu on vain osa kuvaa. Jotta sillä olisi merkitystä, luo t e t t a v ien ra a ka - a i ne iden ja tekno l o g ia n on tuettava sitä. Tästä syystä laatu ja kestävyys ovat Whirlpoolilla erityisen tärkeitä. Ky s y mys ei ole vain hu i p p u l uo kan viimeistelystä; se tarkoittaa my ö s ma h do l l i s i m man huolellista valmistusta ja kestävää ja pitkäikäistä tekniikkaa. Tuo t t e e m me testataan tiukko j e n l a a t u no r m ien mu kaan ennen valmistusta, valmistuksen a i ka na ja valmistuksen lopussa sekä kootaan käyttäen parhaita ma h do l l i s ia ko m p o ne ntteja. Tämän ka i ke n a ns iosta tuotteet ovat jatkuvasti ainu t l a a t u i s e n t o i m i v ia ja kestäviä. 8

11 W H I R L P O O L I n n ova a t i o i l l a y l i vo i m a i s t a s u o r i t u s k y k y ä Y l i v o i m a i n e n s u o r i t u s k y k y P y r i m me ka i k i s s a t uo t t e i s s a m me parhaaseen ma h dolliseen suo r i t u s k y k y y n. Hyvä esime r k k i o n Whirlpoolin inno v a t i i v i ne n, uusi uuni. Ke s keistä sen a i nu t l a a t u i s e l l e, erittäin helppokäyttöiselle tekniika l l e ja toiminna l l i s u udelle on opastava näyttö, joka a ntaa neuvoja enne n k y p s e n nystä ja sen aika na e h do t t a malla para s t a t o i m i ntoa, lämpötilaa ja k y p s e n ny s a i kaa. Se my ö s muistaa mie l i r uo ka o h j e e t ja varmistaa näin, että k y p s e n nystulos on h a l u t u n l a i nen joka kerta. Twin, uusi ka l u s t e i s i i n sijoitettava mikro a a l t o u u n i näyttää uunilta ja r u s k i s t a a / rapeuttaa kuin uuni. Ainu t l a a t u i s e n, p a t e nt o idun tekniika n a ns iosta se paistaa p e r i nteiset ra p e a p o h j a i s e t ja -pintaiset ruoat mu r t o - osassa perint e i s e e n uuniin verra t t u na. 9

12 P R O G R E S S I V E JA F LAT LI N E - M A L LI S TOT P ro g re s s i ve Line Progressive Line on Whirlpoolin uusi, upea kalusteisiin sijoitettavien tuotteiden mallisto, johon kuuluu opastavalla näytöllä varustettu uuni, mikroaaltouuni, liesitaso, liesituuletin, astianpesukone (kaappimalli) ja jääkaappi. Nimikin jo sanoo, että se on edistyksellinen, huippuluokan integroitava valikoima - muotoilun ja tekniikan innovaatioiden kärkeä. Hienostuneet, modernit muodot, laadukkaat materiaalit ja ainutlaatuiset, hu i p p u l uo kan ergo nomiset omina i s u udet tuovat kotiin tode l l i s e n ammatillisen osaamisen täydellisyyttä. Tämä on ylellisyyttä - ei pöyhkeilyä, vaan täydellistä ergonomiaa ja käytännön estetiikkaa. Yksinkertaiset, minimalistiset, erittäin tarkkaan mitoitetut muodot, joita voidaan harmonisesti yhdistellä toisiinsa, t e kevät Pro g ressiive Line -tuotteista ihanteellisen ra t kaisun mihin t a h a nsa ajanmu kaiseen keittiöön. Te r ä s re u nat, huolitellut vanka t kahvat, puhtaan sileät lasipinnat ja huippuluokan näyttötaulut toistuvat laitteesta toiseen. Joka tapauksessa tuotteen kaunis ulkonäkö on sopiva kehys sen sisällä työskentelevälle huippuluokan teknologialle. Tuloksena on tuoteperhe, jossa muoto ja toiminta muodostavat saumattoman liiton. 10

13 W H I R L P O O L Flat design Flat Design on visio, joka yhdistää liesitasojen, liesituulettimien ja m i k ro a a l t o u u n ien mallistoa Whirlpoolin vertaansa vailla olevassa kalusteisiin sijoitettavien tuotteiden valikoimassa. Jokaisen tuotteen h ie no s t u nut, suo ra k u l ma i nen muotoilu antaa joustavuutta ja sopii kaikentyylisiin keittiöihin. Tämä on muo don ja mallin yksinkertaisuutta, joka on synt y ny t intensiivisistä, monimutkaisista tutkimuksista, jotka ovat porautuneet muotoilun olennaisuuksiin, halusta muodon tarkkuuteen, joka näkyy v a l i ko i man kaikissa yksityiskohdissa ja kaikissa niitä yhdistävissä tekijöissä. Sen ansiosta tuotteen jokainen elementti ja valikoiman jokainen tuote sopii toinen toisensa rinnalle täydellisesti. To i s t u v ien muo t o e l e me nt t ien vuo rovaikutus luo ko t i ke i t t i ö ö n dy naamisen ja toimivan työske ntely-ympäristön ja hie no s ä ä de t y n ammattilaisuuden tunnun. Selkeät kulmat ja klassiset muodot, vahvat rakennelinjat ja pelkistetyt, kovat pinnat, joita pehmentävät kaarevat kahvat, yhdistyvät harmoniseksi kokonaisuudeksi muodostaen modernin asumisen ja elämisen eleganssin. 11

14 P R O. FI T W H I R L P O O L I LTA Uusi järjestelmä h e l p o t t a a a s e n t a m i s t a O l e m me ke h i t t ä net mo n ia u u s ia ra t kaisuja, jotka t e kevät ko d i n ko ne ide n a s e n t a m i s e n k e i t t i ö k a l u s t e i s i i n helpoksi. Nyt tarjoamme kuluttajille Pro. F i t järjestelmää. Se pitää sisällään joukon erilaisia h ie noja teknisiä y k s i t y i s ko ht ia ja apuja, joilla olemme varustane e t kalusteisiin sijoitettavat ko ne e m me. Näillä on helppoa ja no p e a a a s e ntaa ko ne e t p a i ko i l l e e n. P R O.FIT - Ka i ke s s a y ks i n ke r t a i s u u d e s s a a n E du t : T a k u u v a r m a s t i nopeampi ja y k s i n kertaisempi asennu s Ta kaa ko ne ide n t ä y dellisen sijoituksen kalusteisiin P ro.fit-järjestelmä on useissa ka l u s t e i s i i n a s e n n e t t a v i s s a t uo t t e i s s a m me: uune i s s a, l i e s i t a s o i s s a, j ä ä / p a ka s t i n ka a p e i s s a, a s t ia n p e s u ko neissa sekä m i k ro a a l t o u u ne i s s a. P ro.fitin ans iosta ka i k i l l a a s e ntajilla on ma h dollisuus onnistua e nsi yrityksellä. 12

15 K A L U S T E I S I I N S I J O I T E T TAVAT U U N I T 13

16 T Ä Y D E L L I S T Ä R U O K A A 14

17 K A L U S T E I S I I N S I J O I T E T TAVAT U U N I T Täydellinen opastus herkullisiin aterioihin Whirlpoolin uunit, joissa on opastava näyttö (TAD), ovat enemmän kuin pelkkiä uuneja. Ne ovat apulaisia, joissa on todellista suorituskykyä ja edistyksellisiä toimintoja. Selkeä ja helppolukuinen LCD-valikko antaa s i nulle ruo ka o h j e v i n k kejä sekä opastaa o h j e l mo i n neissa. Se myös auttaa ja ne u v o o valmistuksen aika na. Kielen voit valita 20 eri vaihtoehdosta. Whirlpoolin opastavat uunit antavat sinu l l e ma h do l l i s u uden valmistaa vähällä vaivalla paljon erilaisia aterioita, jotka onnistuvat aina. Pyrolyysitoiminto pitää uunin puhtaana helposti It s e p u h d i s t u s o h j e l ma puhdistaa uunin mu u t t a ma l l a ka i ken lian tuhkaksi. Ohjelma kuume ntaa uunin 500 C:een ja ko r kea lämpötila polttaa ka i ken lia n p o i s. Ohjelman päätyttyä on helppo pyyhkäistä tuhka pois ja viimeistellä kostealla sie nellä. Ka t a l y s a a t t o r i s uo dattaa teho k kasti ka i ken ohjelman aika na s y ntyvän hajun. Whirlpoolin 6th sense Pyrolys on ma r k k i no ide n e ns i m m ä i nen ohjelma, joka sovittaa p u h d i s t u s p rosessin automaattisesti tarpeen mu ka a n. 6th sense itsepuhdistustoiminto on Whirlpooolin p a t e nt o i maa tekniikkaa. 15

18 TO I M I N N A L L I S U U S W h i r l p o o l i n u u n i t t a r j o a v a t m o n i a e r i t o i m i n t o j a j a u u t t a t e k n i i k k a a, j o n k a a v u l l a p y s t y t p a r e m m i n v a l vo m a a n r u u a n v a l m i s t u s t a j a s a a t u u s i a k y p s e n n y s m a h d o l l i s u u k s i a. Tavallisissa uuneissa valittu lämpötila vaiht e l e e no r maalisti %. Whirlpoolin uusissa uune i s s a, joissa on elektro n i nen ohjaus, poikke a ma on vain + - 1% ja tämän huo maat paremmista kypsenny s t u l o k s i s t a. Uusi tekniikka tarjoaa myös uusia toimintoja ent i s e e n v e r ra t t u na, esime r k i k s i : Ma t a l a l ä m p ö t o i m i n not eli voit esimerkiksi sulattaa r uo k ia, pitää niitä lämpimänä kypsennyksen jälkeen tai nostattaa hiivataikinan. Au t o ma a t t i nen lämpimänäpito jopa 5 tunt ia Au t o ma a t t i nen ruskistusohjelma ko l mella tasolla Pizza/leipäohjelma, jossa sinä asetat ajan ja uuni valitsee lämpötilan M i t ä t a r k o i t t a a... Monitoiminto 8 L ä m p i m ä n ä p i t o / ko ho t u s t o i m i nt o Y l ä - / a l a l ä m p ö Ala-/ylälämpö ja puhallin K ie r t o i l ma K ie r t o i l ma alalämmöllä G r i l l i Grilli kie r t o i l ma l l a Pizza- ja leivänpaistotoiminno t Monitoiminto 5 Y l ä - / a l a l ä m p ö Ala-/ylälämpö ja puhallin G r i l l i Grilli kie r t o i l ma l l a S u l a t u s t o i m i nt o Tavalliset uunit I n f ra - p u n a 60 C 190 C 16 Lämpimänäpito 60 C Sulatus 30 C Rapea 200 C Pehmeä 300 C

19 K A L U S T E I S I I N S I J O I T E T TAVAT U U N I T U u n i n t o i m i n n o t Automaattinen lämpimänäpitotoiminto. Kätevä apu, kun haluat pitää kypsän ruua n tarjoilulämpimänä. To i m i nto voida a n o h j e l mo ida alka maan he t i k y p s e n ny s o h j e l man jälkeen. Tällöin uuni pitää ruuan automaattisesti lämpimänä 60 :ssa jopa 5 tunt ia. Matalalämpötoiminto. Ka k s i l ä m p ö t i l a v a i ht o e htoa: 35 sulatukseen ja t a i k i nan nostatukseen ja 60 ruua n l ä m p i m ä n ä p i t o o n. Ylä- ja alalämpö. Ylä- ja alalämpövastukset kuume nevat yhtä aika a, t o i m i nto ruuan perinteistä kypsenny s t ä varten. Tämä on ihanteellista, kun halutaan rapea pinta, mutta suht e e l l i s e n h idas ja mieto kypsenny s. Paistotoiminto. Käytössä ylä- ja alalämpö sekä puhallin. Oivalline n korppujen ja kakkujen paistossa. Kiertoilmatoiminto. To i m i n nossa kuuma i l ma jaka a ntuu tasaisesti ko ko uunitilaan. I h a nt e e l l i nen nopeaan ja tasaiseen k y p s e n nykseen tai kun halutaan valmistaa useita ruo k ia sama na i kaisesti eri tasoilla i l man että maut tai tuoksut tarttuvat. Kiertoilma & alalämpö. K ie r t o i l man ja alalämmön yhdistelmä on erino ma i ne n t o i m i nto, kun paistetaan piira i t a, he de l m ä kakkuja tai pizzaa, jolloin pohja kaipaa usein lisälämpöä. Grilli & puhallin. Grillin ja puhaltime n y h d i s t e l m ä t o i m i nto on para s, kun valmistetaan paksuja bro i l e r i p a l o j a. P i n nasta tulee rapean ruskea ja sisus pysyy me hu k ka a na. Leipä/pizzaohjelma. Pa i s t a a t ä y dellisesti pizzat, leivät ja piira a t. S a l a i s u u t e na on optima a l i nen lämpötila pizzan ja leivän paiston eri vaihe i s s a. O h j e l ma käyttää uunissa samaa lämpötilaa kuin mikä on puilla lämmitetyssä, p e r i nteisessä leivinu u n i s s a. Sulatustoiminto. Ta kaseinässä oleva puhallin kierrättää ilmaa (ilman lämpöä) p a kastetun ruuan ympärillä ja sulattaa sen ma h do l l i s i m man nopeasti. Sopii ka i k i l l e p a kastetuille ruuille. 17

20 K A L U S T E I S I I N S I J O I T E T TAVAT U U N I T AKZ 680 AKZ 660 Progressive Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka A Ruostumaton teräs 6th Sense -puhdistus Pyörivä grillivarras Flat Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Ruostumaton teräs Energialuokka A Puhdistus Pyörivä grillivarras AKZ 498 IX AKZ 448 IX Progressive Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka A 18 Ruostumaton teräs Pikakuumennus Opastava näyttö Progressive Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka A Ruostumaton teräs & titaani Pikakuumennus Elektroninen ajastin

21 K A L U S T E I S I I N S I J O I T E T TAVAT U U N I T AKZ 472 AKZ 431 Flat Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka A Teräs/musta/valkoinen Pikakuumennus Opastava näyttö Flat Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka A Teräs/musta/ valkoinen/alu Pikakuumennus Elektroninen ajastin AKP 233 AKZ 587 IX Flat Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka B Teräs/valkoinen Progressive Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka A Ruostumaton teräs Pikakuumennus Opastava näyttö 19

22 K A L U S T E I S I I N S I J O I T E T TAVAT U U N I T AKZ 577 AKZ 531 Flat Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka A Teräs/musta Pikakuumennus Opastava näyttö Flat Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka B Teräs/musta/ valkoinen Pikakuumennus Elektroninen ajastin AKZ 501 AKZ 612 WH Flat Line Monitoimi 5 Energialuokka B Teräs/musta/valkoinen Pikakuumennus Elektroninen ajastin Flat Line Monitoimi 5 Energialuokka B Valkoinen 20

23 K A L U S T E I S I I N S I J O I T E T TAVAT U U N I T 21

24 V E R TA I L U TAU L U K KO KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT UUNIT AKZ 680 AKZ 660 AKZ 498 AKZ 448 AKZ 472 AKZ 431 AKP 233 P ro g ressive Line Flat Line Va l ko i ne n Mu s t a Te r ä s A l u m i i n i / t i t a a n i Opastava näyttö MF8 (mu ka na kie r t o i l ma ) E l e k t ro n i nen ajastin P i ka k u u me n nu s Y l i m ä ä r ä i nen ruskistustoimint o Autom. pizza- ja leipäohjelma L ä m p i m ä n ä p i t o - o h j e l am E ne rg ia l uo k ak 6th sense -puhdistusohjelma Ko l m i n ke r t a i nen uuninluukku -/ /- A A A A A A B 4 pyro 4 pyro KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT UUNIT AKZ 587 AKZ 577 AKZ 531 AKZ 501 AKZ 612 P ro g ressive Line Flat Line Va l ko i ne n Mu s t a Te r ä s Opastava näyttö MF8 (mu ka na kie r t o i l ma ) M F 5 E l e k t ro n i nen ajastin P i ka k u u me n nu s Y l i m ä ä r ä i nen ruskistustoimint o Autom. pizza- ja leipäohjelma L ä m p i m ä n ä p i t o - o h j e l am E ne rg ia l uo k ak Ko l m i n ke r t a i nen uuninluukku A A B B B Nopea & täydellinen asennus. Pro.Fit helpottaa ko d i n koneiden asennusta keittiökalusteisiin. Uutuus, joka takaa koneiden yksinkertaisen ja nopean sijoituksen kalusteisiin - ja siistin lopputuloksen. 22

25 M I K R OA A LTO U U N I T 23

26 M I K R OA A LTO U U N I T 6th sense, ylimääräinen aisti keittiössä Whirlpoolin 6th sense mikroaaltouuneilla on helppo laittaa täydellistä ruokaa. Sensorit säätelevät 6th sense ohjelmia valmistuksen aikana ja sovittavat ohjelman joka kerta niin, että lopputuloksesta tulee aina paras mahdollinen. Kaikki osaavat käyttää 6th sense toimintoa ja sillä voidaan valmistaa useita erityyppisiä ruokia. 6th sense -höyrykypsennys, 6th sense Crisp-paisto ja 6th sense -lämmitys ovat toimintoja, jotka antavat ruokaan lisää makua ja uunille lisäarvoa. 6th sense -höyrytystoiminto He l p p o k ä y t t ö i nen, mutta aito höyrykypsenny s. Sinu n tarvitsee vain asettaa höyrytysaika - lopusta huo l e ht i i m i k rouuni ainutlaatuisen 6th sense -tekniikan avulla. To i m i nto perustuu kosteutta aistivaan sensoriin, joka t u n nustelee uunin kosteustasoa. Se säätää tehon ja lämpötilan oikeaksi ruuan täydellistä höyrykypsenny s t ä varten. TWIN- kalusteisiin sijoitettava mikrouuni. Sama muotoilu kuin Whirlpool-uuneissa. TWIN-muotoilu sopii täydellisesti yhteen Whirlpool-uunien rakenteen ja ulkonäön kanssa. TWIN-uuneja on saatavana sekä Progressive että Flat Line sarjassa. Valitsimet ovat luukun yläpuolella kuten perinteisessä uunissakin, jolloin niitä on helppo käyttää. Luukku avautuu ylhäältä alaspäin ja tarjoaa näin käytännöllisen laskutilan esime r k i k s i tarkistettaessa ruoan kypsyyttä. Tehokas tilankäyttö Twin-mikroaaltouuni voidaan asentaa torniksi perinteisen uunin päälle. Tämä ratkaisu yhdessä ohjaustaulun paikan kanssa antaa lisätilaa itse uuniin, koska se on suunniteltu hyödyntämään torniasennuksen edut. Twinuunissa on 40 litran uunitila ja siinä on halkaisijaltaan 40 cm:n pyörivä lasialusta markkinoiden suurin. Helppo asentaa Whirlpoolin TWIN-mikroaaltouunin asentaminen on uskomattoman helppoa. Uusi Pro-Fit-asennusjärjestelmä toimii samoin kuin uunin asennuksessakin: työnnät vain laitteen kalusteeseen ja kiinnität sen neljällä ruuvilla. Asennus on siis yhtä nopeaa ja yksinkertaista kuin perinteissessäkin uunissa. 24

27 M I K R OA A LTO U U N I T P i ka - a s e n n u s m i k rouunit Whirlpoolin "Mini-BI" eli pika - a s e n nu s u u n i v a l i ko i ma tarjoaa loistavan tilankäyttöratkaisun pieniin keittiöihin. Tämä tuote on suunniteltu sijoitettavaksi yläkaapistoon, jolloin se säästää sekä pöytätilaa että tornitilaa. Hienostunut muotoilu ilman kehyksiä, tehokas tilankäyttö ja uskomattoman helppo asennus ovat sen lyömättömiä ominaisuuksia. Ja uusi Crisp pikaa s e n nu s malli on mikro, jossa on pienempi uunitila, mutta joka paistaa rapeaksi kuin perinteinen uuni. Y l ä kaapistoon suunniteltu malli P i ka - a s e n nu s m i k rouunit on t a r koitettu sijoitettavaksi y l ä kaapistoon. 60 cm leveinä ne sopivat kaikkiin vakio ka a p i s t o i h i n. Laitteen tai keittiön kauneudesta ei tarvitse tinkiä. As e nt a m i ne n yläkaapistoon säästää myös tilaa eli se on paras kalusteisiin sijoitettava ra t kaisu pieniin ke i t t i ö i h i n. Va l i t s i m ien sijoittaminen yläosaan ma h dollistaa suuren uunitilan ja ruoan kypsymistä on helppo seurata. Helppo asentaa vain viisi minuuttia! MINI BI -mikroaaltouuni on he t i valmis asennettavaksi ei todellakaan tarvita mitään erillisiä osia tai kiinnitystarvikkeita. Heti kun l i i t ä nt ä j o hto on kiinni, m i k roaaltouuni vain työnne t ä ä n kaapistossa olevaan asennusaukkoon ja kiinnitetään paikoilleen ruuveilla. As e n nus siis kestää vain viisi minuuttia! 25

28 Y L I VOIMAINEN SUORITUSKYKY INNOVA ATIOIDEN ANSIOSTA Whirlpoolin ainutlaatuiset DES- ja 3D-järjestelmät Pa t e ntoitujen DES- ja 3Dm i k ro a a l t o j ä r j e s t e l m ie n a ns iosta Whirlpoolin mikroaaltouunit ovat olleet johtavassa asemassa yli 10 vuotta. Näillä edistyksellisillä järjestelmillä Whirlpoolin mikrot lämmittävät erittäin nopeasti ja tasaisesti. DES ja 3D ovat olleet myös edellytyksenä sellaisten ainu t - laatuisten toimintojen kuin Crisp ja Jet Defrost kehittämiselle. Helppokäyttöiset ja nokkelat toiminnot ovat avain monipuoliseen ruuanvalmistukseen ja supernopeaan sulatukseen. C r i s p Jet Defrost Whirlpoolin»Jet Defro s t «- p i ka s u l a t u ssulattaa pakasteet seitsemän ke r t a a tavallisia mikroaaltouuneja nopeammin. Esimerkiksi puolen kilon liha-annoksen sulamiseen kuluu aikaa vain vähän yli kaksi minuuttia. Tavalliset sulatusjärjestelmät eivät erota eri ruokaaineita, esimerkiksi marjoja ja leipää. Whirlpoolin Jet Defrost erottaa. Ruoka-aineet on jaettu viiteen eri tyyppiin: vihanneksiin, lihaan, siipikarjaan, kalaan ja leipään. Valitset vain ruoka-aineen painon ja painat Start-painiketta, jolloin Jet Defrost sulattaa ruuan oikealla teholla nopeasti. Crisp-toiminnon avulla voit valmistaa rapeapohjaisen ja -kuorisen piiraan tai piirakan vain 12 minuutissa, rapeat ranskalaiset kahdelle 9 minuutissa tai vaikkapa lampaanpaistia ja paistettuja perunoita 15 minuutissa. Crisptoiminnon ansiosta pohja ja k uori kypsyvät ra p e i k s i sisuksen pysyessä mehukkaana ja maukkaana kätevästi yhdellä napin painalluksella. 26

29 M I K R OA A LTO U U N I T Combi Cooking - kiertoilmamikroaaltoyhdistelmä Whirlpoolin kie r t o i l ma - m i k r o a a l t o y h d i s t e l m ä k y p s e ntää nopeasti ja tasaisesti. Puhallin työnt ä ä i l maa lämpövastuksen läpi ja k u u ma ilma leviää tasaisesti ko ko uuniin. Aikaa kuluu kuitenkin vain mu r t o - o s a t a v a no maiseen kypsenny k s e e n v e r ra t t u na. Auto Crisp automaattinen paistotoiminto I h a nt e e l l i nen paka s t e a t e r io de i n l ä m m i t t ä m i s e e n. Va l i t s e yksi neljästä ruo ka t y y p p i - v a i ht o e h do s t a ( b ro i l e r i, ra ns kalaiset perunat, pizzat tai p i i raat) valitse paino ja paina S t a r t - p a i n i ke t t a. G r i l l i G r i l l i v a s t u, sjoka on useimmissa u u n i ma l l e i s s a m e, mantaa ruua l l e h ie non värin ja pinnan. Grilli v o idaan yhdistää m i k ro a a l t o t o i m toon i n ja se on mu ka na myös käytettäessä crispt o i m i ntoa. Grillivastus on itsepuhdistuva. Ko r ke a n lämpötilan ans iosta ro i s keet ja muut ruo ka t a h rat yksinke r t a i s e s t i h a i htuvat jättämättä uuniin minkäänlaista jälke ä. Jet Start pikakuumennus Kiertoilma J uo m ien no p e a a n k u u me ntamiseen. Jet Start Te keekö mielesi vanhan ajan ko t o na leivottua leipää? Combi Axe ntin kie r t o i l ma t o i m i n no l l a k u u me ntaa yhde l l ä voit kypsentää leipomuksesi mikrouunin no p e udella. High speed -toiminto no p e u t t a a p a i nalluksella 30 sekunnin ajan leipomista ja muuta ruuanlaittoa ent i s e s t ä ä n. t ä y dellä teholla. To i s e l l a p a i nalluksella saat l i s ä k u u me n nu s a i kaa toiset 30 sekunt ia. 27

30 T W I N AMW 545 AMW 535 Pro g ressive Line 6th sens e Crisp, grilli ja k ie r t o i l ma 40 l uunitila Ruo s t u maton teräs Jet Defro s t Pro Fit -pika - a s e n nu s Pro g ressive Line 6th sens e Crisp & grilli 40 l uunitila Ruo s t u maton teräs & T i t a n i u m Jet Defro s t Pro Fit -pika - a s e n nu s AMW 530 NB AMW 510 WH Flat Line 6th sens e Crisp & grilli 40 l uunitila Te r ä s / mu s t a Jet Defro s t Pro Fit -pika - a s e n nu s Flat Line Elektro n i ne n, C r i s p / g r i l l i 40 l uunitila Te r ä s / mu s t a / v a l ko i ne n / a l u Jet Defro s t Pro Fit -pika - a s e n nu s 28

31 P I K A- A S E N N U S M I K R O U U N I T " M I N I B I " AMW 480 AMW 460 Flat Line Elektro n i ne n, c r i s p / g r i l l i Te r ä s / mu s t a v a l ko i ne n / a l u Jet de f ro s t As e n nus yläka a p i s t o o n Pro Fit -pika - a s e n nu s Flat Line Elektro n i ne n Te r ä s / mu s t a / v a l ko i ne n / a l u Jet de f ro s t As e n nus yläka a p i s t o o n Pro Fit -pika - a s e n nu s AMW 450 AVM 955 M I K R OA A LTO U U N I - L I E S I T U U L E T I N Y H D IS T E L M Ä Flat Line. Leveys vain 50 cm. Elektro n i ne n Te r ä s / v a l ko i ne n Jet de f ro s t As e n nus yläka a p i s t o o n Pro Fit -pika - a s e n nu s Vinkki! Tutustu myös Whirlpoolin ainu t l a a t u i s e e n m i k ro a a l t o u u n i - t u u l e t i nyhdistelmään tuoteluettelon sivulla

32 V E R TA I L U TAU L U K KO M I K R O A A LT O U U N I T AMW 545 AMW 535 AMW 530 AMW 510 AMW 480 AMW 460 AVM 450 Progressive Line Flat Line Valkoinen Musta Teräs Alumiini 6th sense Crisp-toiminto & grilli Kiertoilma Jet Defrost Alas aukeava luukku Uunin tilavuus Ulkomitat KxLxS (mm) Pika-asennus x 595 x x 595 x x 595 x x 595 x x595x x595x x495x320 Nopea & täydellinen asennus. Pro.Fit helpottaa ko d i n koneiden asennusta keittiökalusteisiin. Uutuus, joka takaa koneiden yksinkertaisen ja nopean sijoituksen kalusteisiin - ja siistin lopputuloksen. 30

33 L I E S I TA S OT JA L I E S I T U U L E T T I M E T 31

34 L I E S I TA S O T Uudet induktiotasot - u u d e n a i kaiset ka a s u- p o l t t i m e t Induktiotasot kuumenevat tehokkaammin ja v ä hemmällä ene rg ialla kuin tavalliset liesitasot. To i ne n selkeä etu on tarkka ja nopea lämpötilansäätö. W h i r l p o o l i n i ndu k t io t a s o v a l i ko i massa on paljon uutta: keittoalueet on sijoitettu järkevästi T- muotoon, hipaisunäppäime t ovat edessä ja tasoissa on suuri, peräti 26 cm:n ke i t t o a l u e. Uutta on my ö s ko l men keittoalueen ma l l i. Kaikissa induktiomalleissa on kaikissa ke i t t o a l u e i s s a t e ho s t i nt o i m i nto ja ajastin. 110 Lasi 70 Min. 150 Lasi Lämpimänöpito Alhainen sulatuslämpötila Keraaminen taso/valurauta Liesitasot Whirlpoolin Easytro n ic - l iesitasot tarjoavat sinulle uudet säätöma h do l l i s u udet! Useimmissa liesitasoissa lämpötilaa voidaan säätää 150 C:sta 550 C:een. Whirlpoolin uusi Easytronic-järjestelmä tarjoaa käyttäjille enemmän säätömahdollisuuksia: 70 C:sta a i na 630 C:een asti. Tämä ma h dollisuus tarjoaa enemmän joustavuutta ja mahdollisuuksia lämmittämiseen ja nopeaan ruuanlaittoon. 70 C on ihanteellinen lämpötila sulattamiseen ja lämmittämiseen, 110 C pitää ruuan lämpimänä ja lämpötilaalue yli 550 C ma h dollistaa 20% no p e a m man kie humisajan. Sopii hyvin wokruuanlaittoon! Nykyiset liesitasot Max. 550 Keraaminen Jet Start E a sy t ronic- ke ra a- miset liesitasot Whirlpoolin Easytro n ic - liesitasoissa on paljon eri malleja ja ko ko j a. Va l i ko i massa on h i p a i s u n ä p p ä i m i l l ä varustettuja lie s i t a s o j a sekä ka l u s t e i s i i n sijoitettaviin uune i h i n yhdistettäviä lie s i t a s o j a. E a s y t ro n ic - t a s o i s s a l ä m p ö t i l a nsäätö on erittäin tarkkaa ja tavallista mo n i na i s e m ma t t o i m i n not ovat mahdollisia. 32

35 L I E S I TA S OT Ka a s u t a s o t Ko r ke a l uo k kaiset ma t e r iaalit ja moderni muotoilu puhtaine linjoineen ovat ominaista Whirlpoolin kaasutasoille. Kaikissa valikoiman kaasutasoissa käytetään propaanikaasua. Valikoimassa on mm. 70 cm leveä kaasutaso AKR 302, jossa on elektroninen ohjaustaulu ja monia käyttäjää ilahduttavia toimintoja. O h j e l moitava kypsenny s a i ka ja sensoriohjattu haudutustoiminto, kun halutaan kypsentää ruokaa alhaisella lämmöllä, ovat esimerkkejä näiden mallien tarjoamista toiminnoista. Jos ka a s u l iekki sattuu sammu ma a n k y p s e n nyksen aika na, elektro n i ne n s e ns o r iohjaus sytyttää lie k i n a u t o maattisesti uudelleen. Jo s s e nsori havaitsee jonkin teknisen ongelman, se katkaisee kaasunsyötön kokonaan. D o m i n o - l i e s i t a s o t Vain 30 cm leveät Domino-liesitasot ovat ihanne ra t kaisu sinu l l e, joka haluat yhdistää eri liesitasoja yhteen ja samaan työtasoon. Uude s s a Domino-sarjassamme on kolme eri mallia, joissa on kaksi keittoaluetta: valurautalevyillä varustettu liesitaso, ke ra a m i nen taso sekä ka a s u t a s o. Näiden lisäksi voimme tarjoata kaksi e r i ko i s ma l l ia kunnia n h i mo i s i l l e ko t i ko keille: liesitaso, jossa on mukana rasvakeitin sekä liesitaso, jossa on tehokas barbeque/grilli. 33

Ruokavisassa ELMA-messuilla käytössä olevat Whirlpoolin kodinkoneet

Ruokavisassa ELMA-messuilla käytössä olevat Whirlpoolin kodinkoneet Ruokavisassa ELMA-messuilla käytössä olevat Whirlpoolin kodinkoneet Ruokavisan näytöskeittiössä olevissa Whirlpoolin kodinkoneissa yhdistyvät huippuluokan teknologia ja energiatehokkuus, joilla minimoidaan

Lisätiedot

WHIRLPOOL KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT KODINKONEET 2006/2007 SENSING THE DIFFERENCE

WHIRLPOOL KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT KODINKONEET 2006/2007 SENSING THE DIFFERENCE WHIRLPOOL KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT KODINKONEET 2006/2007 SENSING THE DIFFERENCE Intelligent appliances that meet your desires. YMPÄRISTÖASIOITA KOSKEVA TIEDOTE Pyrimme Whirlpoolissa kertomaan avoimesti

Lisätiedot

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I Electrolux jääkaappi ERE38406X Tässä erinomainen jääkaappi dynaamisella kylmennyksellä. Dynaaminen kylmennys pitää huolen, että kaapin lämpötila on jokaisella tasolla lähes sama. Elintarvikkeiden säilyvyys

Lisätiedot

Rakennus-Hanka Oy. Asunto Oy Oulun Ojavainiontie 4

Rakennus-Hanka Oy. Asunto Oy Oulun Ojavainiontie 4 Rakennus-Hanka Oy Asunto Oy Oulun Ojavainiontie 4 EKC50100OX Liesi Tyylikäs keraamien taso. Tilava uuni. -käyttötilavuus 62 litraa Haudutusuuni-toiminto mahdollistaa mehukkaiden ja maukkaiden ruokien valmistamisen

Lisätiedot

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I Whirlpool WM 1855 A+X Erittäin tyylikäs ja monipuolisin ohjelmin varustettu jääviileäkaappi. 6th SENSE valvoo jääkaapin lämpötilaa ja pitää sen optimaalisena. Valvonta- anturit lähettävät tietoa ohjausyksikköön,

Lisätiedot

Rakennus-Hanka Oy. Asunto Oy Oulun Kuusirinne

Rakennus-Hanka Oy. Asunto Oy Oulun Kuusirinne Rakennus-Hanka Oy Asunto Oy Oulun Kuusirinne EKC50100OX Liesi Tyylikäs keraamien taso. Tilava uuni. -käyttötilavuus 62 litraa Haudutusuuni-toiminto mahdollistaa mehukkaiden ja maukkaiden ruokien valmistamisen

Lisätiedot

Tuotekuvasto. Jääkaapit Kaappipakastimet Yhdistelmäkaapit Liedet Kalusteuunit Keittotasot Liesituulettimet Astianpesukoneet Suomi 2014

Tuotekuvasto. Jääkaapit Kaappipakastimet Yhdistelmäkaapit Liedet Kalusteuunit Keittotasot Liesituulettimet Astianpesukoneet Suomi 2014 Tuotekuvasto Jääkaapit Kaappipakastimet Yhdistelmäkaapit Liedet Kalusteuunit Keittotasot Liesituulettimet Astianpesukoneet Suomi 2014 Jääkaapit - leveys 55 cm KS 3135-90 Vapaasti sijoitettava jääkaappi,

Lisätiedot

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I Aeg jääkaappi S73800KMX0 Erinomainen jääkaappi dynaamisella kylmennyksellä. Dynaaminen kylmennys pitää huolen, että kaapin lämpötila on jokaisella tasolla lähes sama. Elintarvikkeiden säilyvyys on parempi

Lisätiedot

6 TH SENSE POWERCLEAN ASTIANPESUKONEET AISTI PUHTAALLE LOPPUTULOKSELLE

6 TH SENSE POWERCLEAN ASTIANPESUKONEET AISTI PUHTAALLE LOPPUTULOKSELLE 6 TH SENSE POWERCLEAN ASTIANPESUKONEET AISTI PUHTAALLE LOPPUTULOKSELLE SENSORITEKNIIKKA, JOKA SAA AIKAAN TÄYDELLISEN PUHTAAN LOPPUTULOKSEN TEHOKKAAT KORKEAPAINESUUTTIMET JOTKA PUHDISTAVAT PINTTYNEIMMÄTKIN

Lisätiedot

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I Aeg integroitu jääkaappi SKD71800F0 Erittäin laadukas integroitu jääkaappi. Digitaalinäyttö tarkkaan lämpötilansäätöön. LED-valaistus takaa erinomaisen valaistuksen. Energialuokka A+. Käyttötilavuus 330

Lisätiedot

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I Aeg integroitu jääkaappi SKD71800F0 Erittäin laadukas integroitu jääkaappi. Digitaalinäyttö tarkkaan lämpötilansäätöön. LED-valaistus takaa erinomaisen valaistuksen. Energialuokka A+. Käyttötilavuus 330

Lisätiedot

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I Bosch jääviileäkaappi KSV36VI30 Teräksisen jääviileäkaapin käyttötilavuus on yhteensä 346 litraa, mikä riittää isonkin perheen ruokatarvikkeiden kylmäsäilytykseen. Kaapissa on seitsemän turvalasista valmistettua

Lisätiedot

Jääkaappipakastin, 186 cm EasyClean-terästä KG 36EAI43

Jääkaappipakastin, 186 cm EasyClean-terästä KG 36EAI43 teräs 1320* *Suositushinta Tuotteen ominaisuudet Suorituskyky ja kulutus k Energialuokka: A+++, 149 kwh/vuosi k Käyttötilavuus yhteensä: 302 l Muotoilu ja käyttömukavuus k Elektroninen lämpötilanohjaus

Lisätiedot

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I Bosch jääviileäkaappi KSR38V73EU Erittäin laadukas jääviileäkaappi, jossa turvalasihyllyt tuovat mukavuutta kaapin käyttöön ja puhtaanapitoon. Kirkas vihanneslaatikko, jonka sisältö näkyy helposti. Elektroninen

Lisätiedot

KODINKONEPAKETTI 1 RST

KODINKONEPAKETTI 1 RST KODINKONEPAKETTI 1 RST 05.09.2016 Monitoimiuuni PULL SYSTEM 6H - 175BX / 901010083 Integroitava uuni Monitoimi, 6 valmistusohjelmaa Näyttö aikatoiminnolla Ajastintoiminto Aquasliding puhdistustoiminto

Lisätiedot

ST2FABRO2. 50-luvun retrotyyli 60 CM ASTIASTIANPESUKONE PINKKI ENERGIALUOKKA: A+++A

ST2FABRO2. 50-luvun retrotyyli 60 CM ASTIASTIANPESUKONE PINKKI ENERGIALUOKKA: A+++A ST2FABRO2 60 CM ASTIASTIANPESUKONE PINKKI ENERGIALUOKKA: A+++A EAN13: 8017709166939 13 astiastoa 9 ohjelmaa (joista 4 Quick Time -ohjelmaa): Huuhtelu, lasiohjelma, ECO, auto 60-70, Super pika ohjelmaa:

Lisätiedot

STA6539L2 Uusi tuote 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+++A

STA6539L2 Uusi tuote 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+++A STA6539L2 Uusi tuote 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+++A EAN13: 8017709177928 13 astiastoa 3 koria 10 ohjelmaa (joista 5 Quick Time -ohjelmaa): Huuhtelu, lasiohjelma, ECO, Auto 45-65,

Lisätiedot

Uutta & Ajankohtaista

Uutta & Ajankohtaista Kesä 2015 KESÄETU KEITTIÖN OSTAJILLE: MONZA OVET -50% Uutta & Ajankohtaista SIVU 2 Gram-kodinkoneet... 3 Miele-kodinkonet... 4 Blum Legrabox -laatikot... 5 Savo Bora Basic -liesituuletin... 6 Brushed Wall

Lisätiedot

ST2FABRD. 50-luvun retrotyyli 60 CM ASTIANPESUKONE 50 LUVUN RETROTYYLI PUNAINEN ENERGIALUOKKA: A+++A

ST2FABRD. 50-luvun retrotyyli 60 CM ASTIANPESUKONE 50 LUVUN RETROTYYLI PUNAINEN ENERGIALUOKKA: A+++A ST2FABRD 60 CM ASTIANPESUKONE 50 LUVUN RETROTYYLI PUNAINEN ENERGIALUOKKA: A+++A EAN13: 8017709232412 13 astiastoa 9 ohjelmaa (joista 4 Quick Time -ohjelmaa): Huuhtelu, lasiohjelma, ECO, auto 60-70, Pikaohjelma:

Lisätiedot

ST2FABCR. 50-luvun retrotyyli 60 CM ASTIANPESUKONE 50 LUVUN RETROTYYLI KERMANVÄRINEN ENERGIALUOKKA: A+++A

ST2FABCR. 50-luvun retrotyyli 60 CM ASTIANPESUKONE 50 LUVUN RETROTYYLI KERMANVÄRINEN ENERGIALUOKKA: A+++A ST2FABCR 60 CM ASTIANPESUKONE 50 LUVUN RETROTYYLI KERMANVÄRINEN ENERGIALUOKKA: A+++A EAN13: 8017709232405 13 astiastoa 9 ohjelmaa (joista 4 Quick Time -ohjelmaa): Huuhtelu, lasiohjelma, ECO, auto 60-70,

Lisätiedot

Jää- ja pakastekaapit 650 & 1400 l

Jää- ja pakastekaapit 650 & 1400 l Electroluxin HD-Sarjan jää/pakastekaapit tarjoavat suuren valikoiman erilaisia kaappeja kylmäsäilytykseen. Kaapit ovat niin sisältä kuin ulkoa ruostumatonta terästä, teräsovella, ja kapasiteetti alkaen

Lisätiedot

C9IMX9. Funktioner. Lisävarusteet. klassinen. Pääuuni 90 CM LIESI MONITOIMIUUNILLA JA INDUKTIOTASO RUOSTUMATON TERÄS ENERGIALUOKKA: A

C9IMX9. Funktioner. Lisävarusteet. klassinen. Pääuuni 90 CM LIESI MONITOIMIUUNILLA JA INDUKTIOTASO RUOSTUMATON TERÄS ENERGIALUOKKA: A C9IMX9 90 CM LIESI MONITOIMIUUNILLA JA INDUKTIOTASO RUOSTUMATON TERÄS ENERGIALUOKKA: A EAN13: 8017709222888 Induktiotaso 5 keittoaluella: Vasen taka: Ø 180 mm, 1850 W - Turbo 3000 W Vasen etu: Ø 145 mm,

Lisätiedot

ASKO Astianpesukoneet

ASKO Astianpesukoneet ASKO Astianpesukoneet Täyttömäärä ja joustavuus maailman parhaimpia Tavoitteenamme on, että tuotteemme helpottavat arkea. Olemme sen vuoksi tehneet vuosien ajan kovaa työtä markkinoiden suurimpiin ja joustavimpiin

Lisätiedot

Rakennus-Hanka Oy. Asunto Oy Oulun Otsonkuja 5

Rakennus-Hanka Oy. Asunto Oy Oulun Otsonkuja 5 Rakennus-Hanka Oy Asunto Oy Oulun Otsonkuja 5 EKC510101X Liesi Tason jälkilämmön ilmaisin: 4 Muuta: Haudutusuuni-toiminnossa ylä+alavastus alennettu teho 500W, Alas taittuva ylävastus Uunin toiminnot:

Lisätiedot

kylmäsäilytys Profi Line jää- ja pakastekaapit

kylmäsäilytys Profi Line jää- ja pakastekaapit kylmäsäilytys Profi Line jää- ja pakastekaapit Profi Line jää- ja pakastekaapit 232 118 125 232 118 232 125 232 132 232 149 Kylmä- / pakastekaappi almistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta Puhallinjäähdytys

Lisätiedot

SFP140BE. Funktioner. Lisävarusteet. linea

SFP140BE. Funktioner. Lisävarusteet. linea SFP140BE 60 CM LINEA KIERTOILMAUUNI PYROLYYSITOIMINNOLLA TOUCH SCREEN - VÄRINÄYTÖLLÄ VALKOINEN, SOFT CLOSE ENERGIALUOKKA: A+ EAN13: 8017709218713 Uunin tilavuus: Netto: 70 L Brutto: 79 L Lämpötila: 30-280ºC

Lisätiedot

ST2FABP2. 50-luvun retrotyyli 60 CM ASTIANPESUKONE KERMANVÄRINEN ENERGIALUOKKA: A+++A

ST2FABP2. 50-luvun retrotyyli 60 CM ASTIANPESUKONE KERMANVÄRINEN ENERGIALUOKKA: A+++A ST2FABP2 60 CM ASTIANPESUKONE KERMANVÄRINEN ENERGIALUOKKA: A+++A EAN13: 8017709166946 13 astiastoa 9 ohjelmaa (joista 4 Quick Time -ohjelmaa): Huuhtelu, lasiohjelma, ECO, auto 60-70, Super pika ohjelmaa:

Lisätiedot

A2-8 100 CM OPERA KAKSIUUNILIESI KAASUTASO HARJATTU TERÄS ENERGIALUOKKA SUURI UUNI: A PIENI UUNI: A

A2-8 100 CM OPERA KAKSIUUNILIESI KAASUTASO HARJATTU TERÄS ENERGIALUOKKA SUURI UUNI: A PIENI UUNI: A A2-8 100 CM OPERA KAKSIUUNILIESI KAASUTASO HARJATTU TERÄS ENERGIALUOKKA SUURI UUNI: A PIENI UUNI: A EAN13: 8017709155001 Kaasutaso 6 poltinta: Vasen taka: ultra nopea 4,2 kw Vasen etu: 1,8 kw Keski taka:

Lisätiedot

Kallistettava paistinpannu

Kallistettava paistinpannu Electrolux Thermaline sarja on suunniteltu erittäin kovaan käyttöön. Thermaline sarja soveltuu erinomaisesti sairaaloihin, keskuskeittiöihin sekä hotelleihin. Sarja sisältää laajan valikoiman tuotteita,

Lisätiedot

PERHEESI ELÄMÄNTAPAAN SOPIVAT RUOAN SÄILYTYSRATKAISUT

PERHEESI ELÄMÄNTAPAAN SOPIVAT RUOAN SÄILYTYSRATKAISUT PERHEESI ELÄMÄNTAPAAN SOPIVAT RUOAN SÄILYTYSRATKAISUT 5/204 Perheystävä, joka suojelee ruokaasi Ruoan älykäs kylmäsäilytys UPOn jääkaappipakastimien uusi sukupolvi hurmaa erinomaisilla ominaisuuksillaan

Lisätiedot

KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT KODINKONEET 2012

KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT KODINKONEET 2012 KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT KODINKONEET 2012 TUOTTEEMME OVAT ITSESSÄÄN PARAS TODISTE WHIRLPOOLIN SUUNNITTELUTAIDOSTA. DESIGN JA TEKNOLOGIA OVAT YLIVOIMAISIA VAHVUUKSIAMME. TÄSTÄ KERTOVAT MYÖS LÄHES 100

Lisätiedot

Tekniset tiedot Terveydenhuollon ja tutkimuksen kylmälaitteet

Tekniset tiedot Terveydenhuollon ja tutkimuksen kylmälaitteet Terveydenhuollon ja tutkimuksen kylmälaitteet Rev 05/2015 Festivo MED lääkejääkaapit Kaapeissa käytetään energiatehokasta ja ympäristöystävällistä R600 kylmäainetta. Kaapin turvahälytykset varmistavat

Lisätiedot

Flexi buffet-linjastot

Flexi buffet-linjastot Flexi buffet-linjastot electrolux Flexi system 3 Uudet Flexi buffet-linjastot: joustavat ratkaisut aamiaisesta illalliseen Kahvilat ja ravintolat: Ihanteellinen ratkaisu ympäristöihin, joissa vaaditaan

Lisätiedot

Keittiökalusteet. Keittiökalusteet alaovet Luoto LL69 Listavetimellä. Keittiö kalusteet yläovet Luoto LL 68 listavetimellä

Keittiökalusteet. Keittiökalusteet alaovet Luoto LL69 Listavetimellä. Keittiö kalusteet yläovet Luoto LL 68 listavetimellä AS OY HAKALAHDENKATU 56 Sisustusmateriaalit 17.04.2013 Keittiökalusteet Keittiö kalusteet yläovet Luoto LL 68 listavetimellä Keittiökalusteet alaovet Luoto LL69 Listavetimellä Keittiön taso ja välitila

Lisätiedot

Kompakti yhdistelmähöyryuuni Teräs CS 858GRS1

Kompakti yhdistelmähöyryuuni Teräs CS 858GRS1 teräs 2540* *Suositushinta Tuotteen ominaisuudet Uunimalli / toiminnot k Uunin tilavuus: 47 l k Energialuokka: A+ k 15 uunitoimintoa: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, ylä-/ alalämpö, ylä-/alalämpö eco, kiertoilmagrilli,

Lisätiedot

STA6444L2. Funktioner 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+A

STA6444L2. Funktioner 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+A 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+A EAN13: 8017709165949 13 astiastoa 9 ohjelmaa (joista 4 pikaohjelmaa): Liotus, lasiohjelma, normaali, ECO, Super Pikaohjelmat: 27 min pika, ECO-pika,

Lisätiedot

UUSI, UNIIKKI STARCLEAN TM - TEKNOLOGIAN 6 TH SENSE UUNI MONIPUOLISIN OMINAISUUKSIN VARUSTELTU HUIPPUTUOTE, JOKA ON HELPPO PITÄÄ PUHTAANA JA

UUSI, UNIIKKI STARCLEAN TM - TEKNOLOGIAN 6 TH SENSE UUNI MONIPUOLISIN OMINAISUUKSIN VARUSTELTU HUIPPUTUOTE, JOKA ON HELPPO PITÄÄ PUHTAANA JA UUSI, UNIIKKI STARCLEAN TM - TEKNOLOGIAN 6 TH SENSE UUNI MONIPUOLISIN OMINAISUUKSIN VARUSTELTU HUIPPUTUOTE, JOKA ON HELPPO PITÄÄ PUHTAANA JA HUOLITELTUNA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISELLÄ TAVALLA UUSI GREEN GENERATION

Lisätiedot

JÄÄKAAPPI-PAKASTIMET

JÄÄKAAPPI-PAKASTIMET JÄÄKAAPPI-PAKASTIMET Esittelemme sinulle tärkeimmät ominaisuudet, joita vaaditaan raikkaan ja luonnollisen mikroilmaston aikaansaamiseksi jääkaappiin. Yksinkertaisia ja käteviä ratkaisuja ruoan säilytykseen

Lisätiedot

SFP130B-1. Funktioner. Lisävarusteet. linea 60 CM MONITOIMIUUNI PYROLYYSITOIMINNOLLA VALKOINEN ENERGIALUOKKA: A

SFP130B-1. Funktioner. Lisävarusteet. linea 60 CM MONITOIMIUUNI PYROLYYSITOIMINNOLLA VALKOINEN ENERGIALUOKKA: A SFP130B-1 60 CM MONITOIMIUUNI PYROLYYSITOIMINNOLLA VALKOINEN ENERGIALUOKKA: A EAN13: 8017709193959 Uunin tilavuus: Netto: 70 L Brutto: 79 L Lämpötila: 30-280ºC Digitaalinäyttö EasyGuide -näyttö Mahdollisuus

Lisätiedot

A5-8 150 CM OPERA KAKSIUUNILIESI KAASUTASO PARILA HARJATTU TERÄS ENERGIALUOKKA ISO UUNI: A PIENI UUNI: A

A5-8 150 CM OPERA KAKSIUUNILIESI KAASUTASO PARILA HARJATTU TERÄS ENERGIALUOKKA ISO UUNI: A PIENI UUNI: A A5-8 150 CM OPERA KAKSIUUNILIESI KAASUTASO PARILA HARJATTU TERÄS ENERGIALUOKKA ISO UUNI: A PIENI UUNI: A EAN13: 8017709154844 Kaasutaso 7 poltinta: Vasen taka: 1,8 kw Vasen etu: ultra nopea 4,2 kw Keskellä

Lisätiedot

Sitä kylmää mitä tarvitaan

Sitä kylmää mitä tarvitaan Sitä kylmää mitä tarvitaan Kylmiöpakastimet Kotikylmiöt Kaappipakastimet Viinikylmiöt Valitse vain ulkonäkö, kylmiö huolehtii kaikesta muusta 4-7 Kylmiöpakastimet 8-11 Kotikylmiöt 12-13 Kaappipakastimet

Lisätiedot

Aidon lämmön lähteillä. Tulisijatuotteet

Aidon lämmön lähteillä. Tulisijatuotteet Aidon lämmön lähteillä. Tulisijatuotteet Tuotemallisto 2012 Aidon lämmön lähteillä Aito-takkaluukut ovat antaneet viimeisen silauksen tulisijoihin jo vuosikymmenien ajan. Takkaluukkujen ohella Aito-tulisijavalikoima

Lisätiedot

TULISIJAT. Nautinnollisiin hetkiin

TULISIJAT. Nautinnollisiin hetkiin TULISIJAT Nautinnollisiin hetkiin NOVELTY TAKKA KOTA Novelty takan moderni ja hillitty design sopii moneen tilaan. Novelty takka luovuttaa lämmön nopeasti. Takan päällä olevassa vuolukivilaatassa on reikiä

Lisätiedot

Tulisijatuotteet. Tuotemallisto 2013. Aidon lämmön lähteillä.

Tulisijatuotteet. Tuotemallisto 2013. Aidon lämmön lähteillä. Tulisijatuotteet Tuotemallisto 2013 Aidon lämmön lähteillä. Aidon lämmön lähteillä Aito-takkaluukut ovat antaneet viimeisen silauksen tulisijoihin jo vuosikymmenien ajan. Takkaluukkujen ohella Aito-tulisijavalikoima

Lisätiedot

Pata, kaasu, epäsuora lämmitys

Pata, kaasu, epäsuora lämmitys Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitoskeittiöille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Lisätiedot

A3-7. 120 CM OPERA KAKSIUUNILIESI, JOISTA 1 KIERTOILMAUUNI ja KAASUTASO HARJATTU TERÄS ENERGIALUOKKA ISO UUNI: A PIENI UUNI: B

A3-7. 120 CM OPERA KAKSIUUNILIESI, JOISTA 1 KIERTOILMAUUNI ja KAASUTASO HARJATTU TERÄS ENERGIALUOKKA ISO UUNI: A PIENI UUNI: B A3-7 120 CM OPERA KAKSIUUNILIESI, JOISTA 1 KIERTOILMAUUNI ja KAASUTASO HARJATTU TERÄS ENERGIALUOKKA ISO UUNI: A PIENI UUNI: B EAN13: 8017709162375 Kaasutaso 6 poltinta: Vasen taka: 1,8 kw Vasen etu: ultra

Lisätiedot

Cold Line -kylmäkalusteet

Cold Line -kylmäkalusteet Cold Line -kylmäkalusteet ENERGIATEHOKKUUS SÄÄSTÄÄ LUONTOA JA KUSTANNUKSIA Cold Line Elintarvikkeiden ja juo Cold Line -tuoteryhmä on eurooppalaisen kylmäkalustestandardin mukainen, erityisesti ravintoloiden

Lisätiedot

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C - +

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C - + SPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter Paremman ympäristön puolesta. C 50-32 C - + LÄMMITYKSEEN ja ILMASTOINTIIN asuin- ja toimistorakennuksissa www.onninen.fi ENERGIA TEHOKKU UTTA Järjestelmä

Lisätiedot

KYLMÄSÄILYTYS YHDISTELMÄKAAPIT JÄÄKAAPIT PAKASTIMET K E S T Ä Ä 8/2012

KYLMÄSÄILYTYS YHDISTELMÄKAAPIT JÄÄKAAPIT PAKASTIMET K E S T Ä Ä 8/2012 KYLMÄSÄILYTYS YHDISTELMÄKAAPIT 8 / 2012 JÄÄKAAPIT PAKASTIMET K E S T Ä Ä UPO KYLMÄSÄILYTYS XXX Millainen tyyli, sellainen kylmälaite. Uusissa UPO-kylmälaitteissa on yksityiskohtia, jotka hivelevät silmää

Lisätiedot

Uutuusviikko 2.-7.11.2015 Charmiamyymälöissä kautta maan

Uutuusviikko 2.-7.11.2015 Charmiamyymälöissä kautta maan Uutuusviikko 2.-7.11.2015 Charmiamyymälöissä kautta maan Uutuusovet puoleen hintaan... 2 Huippuetu Mielekonepaketin ostajille... 3 Gram-uunin ostajille induktiotaso puoleen hintaan... 4 Savo liesituuletin

Lisätiedot

Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua.

Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua. Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua. Pikajäähdytys- ja pikapakastuslaitteet Porkka teki oikean jäähdytyksen helpoksi Porkan uuden sukupolven edistykselliset pikajäähdytys- ja pikajäähdytys-pakastuslaitteet

Lisätiedot

KYLMÄTEKNIIKKAA MODERNIIN MYYMÄLÄÄN

KYLMÄTEKNIIKKAA MODERNIIN MYYMÄLÄÄN KYLMÄTEKNIIKKAA MODERNIIN MYYMÄLÄÄN UUSI TÄYDELLINEN HUURRE BY ARNEG -KYLMÄKALUSTEMALLISTO KÄYTÄ KYLMÄÄ JÄRKEÄ KYLMÄKALUSTEHANKINNOISSA OTA KOKO URAKKA HUURTEELTA Huurre on tunnustettu kylmäalan kokonaisosaaja,

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

Tulisijatuotteet TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä.

Tulisijatuotteet TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä. Tulisijatuotteet TUOTEMALLISTO 2014 Aidon lämmön lähteillä. Aidon lämmön lähteillä Aito-takkaluukut ovat antaneet viimeisen silauksen tulisijoihin jo vuosikymmenien ajan. Takkaluukkujen ohella Aito-tulisijavalikoima

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C - +50 C

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C - +50 C SPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter Paremman ympäristön puolesta. -32 C - +50 C LÄMMITYKSEEN ja ILMASTOINTIIN asuin- ja toimistorakennuksissa ENERGIA- TEHOKKUUTTA www.onninen.fi Järjestelmä

Lisätiedot

Tärkeimmät ominaisuudet Haluatko pestä pyykit 30 minuutissa? Helppoa. Pyykkisi ovat valmiit juuri silloin kuin haluat. Pese vaatteesi puolet nopeammin

Tärkeimmät ominaisuudet Haluatko pestä pyykit 30 minuutissa? Helppoa. Pyykkisi ovat valmiit juuri silloin kuin haluat. Pese vaatteesi puolet nopeammin RUOANVALMISTUS ASTIANPESU KYLMÄSÄILYTYS PYYKINKÄSITTELY Start Tuotteet Pyykinkäsittely Pyykinpesukoneet RTF71663W RTF71663W Vertaile Jälleenmyyjät Yleiskuva Muut tiedot Galleria Asiakastuki A+++ -energialuokka,

Lisätiedot

Astianpesu Tunneliastianpesukone WTCS90-90 k/h

Astianpesu Tunneliastianpesukone WTCS90-90 k/h KAPPALE # MALLI # NIMI # SIS # AIA # 534300 (WTCS90ERB) Tunneliastianpesukone, 1 nopeus, 90 koria tunnissa, kätisyys O>V 534301 (WTCS90ELB) Tunneliastianpesukone, 1 nopeus, 90 koria tunnissa, kätisyys

Lisätiedot

WHIRLPOOL MIKROAALTOUUNIT 2011/2012

WHIRLPOOL MIKROAALTOUUNIT 2011/2012 WHIRLPOOL MIKROAALTOUUNIT 2011/2012 SENSING THE DIFFERENCE Tule leva vais isuute teen katsoen Whirlpoolol esittelee sarjan mikroaaltouuneja uudistuneella tekniikallala ja designilla. Max Limited Edition

Lisätiedot

Rakennus-Hanka Oy As. Oy Oulun Jälkilöyly 20.01.2015

Rakennus-Hanka Oy As. Oy Oulun Jälkilöyly 20.01.2015 Rakennus-Hanka Oy As. Oy Oulun Jälkilöyly 20.01.2015 ERF3716AOX Jääkaappi Led-valaistus antaa tyylikkään valon energiatehokkaasti. FreeStore tuuletin tasaa säilytyslämpötilaa ja tehostaa viilennystä. Jämäkkä

Lisätiedot

Painepaistinpannu. Electrolux Thermetic laitteet

Painepaistinpannu. Electrolux Thermetic laitteet Electroluxin painepaistinpannu on tarkoitettu laitoksiin, hotelleihin ja suuriin ravintoloihin. Sähkökallisteista painepaistinpannua on neljää kokoa, 60, 90, 100 ja 150 litraa. Sarja käsittää yksittäin

Lisätiedot

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa.

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. UUDET living by Danfoss -termostaatit. Harppaus kohti laadukkaampaa asumista. Asenna ja unohda Uudet living by Danfoss termostaatit

Lisätiedot

Huipputehokas imuri HEPA 14-suodatuksella

Huipputehokas imuri HEPA 14-suodatuksella Huipputehokas imuri 14-suodatuksella Nykyisin havaittavana kehityksenä on allergioiden yleistyminen ja olemmekin keskittyneet tarjoamaan siihen ratkaisuja. llä voidaan imeä likainen ilma imuriin ja erinomaisen

Lisätiedot

BEAUTIFUL INNOVATIONS FOR YOUR KITCHEN. Maailman hiljaisimmat liesituulettimet

BEAUTIFUL INNOVATIONS FOR YOUR KITCHEN. Maailman hiljaisimmat liesituulettimet BEAUTIFUL INNOVATIONS FOR YOUR KITCHEN Maailman hiljaisimmat liesituulettimet Hiljaisuus on käsin kosketeltavaa. Innovatiivisen NRS -tekniikan avulla Falmec on kehittänyt tuotteen, jossa kärynkeräyskyky,

Lisätiedot

Swegon CASA Liesikuvut

Swegon CASA Liesikuvut Swegon CASA Liesikuvut Keittiön kärynpoiston uudet rytmit Uuden Swegon Casa -liesikupumalliston ansiosta kaikki sujuu keittiön raikkaassa ilmapiirissä kuin tanssi. Moderni Blues, sutjakka Salsa, tehokas

Lisätiedot

Tekniset tiedot Terveydenhuollon ja tutkimuksen kylmälaitteet

Tekniset tiedot Terveydenhuollon ja tutkimuksen kylmälaitteet Terveydenhuollon ja tutkimuksen kylmälaitteet Rev 102015b Terveydenhuollon ja tutkimuksen kylmälaitteet Sisällysluettelo Festivo MED 80 6 Festivo MED 120, 200, 160/160 8 Festivo MED 80 GD 14 Festivo MED

Lisätiedot

SAP Flexi Multi Split

SAP Flexi Multi Split PB097:0705 SAP Flexi Multi Split Ilmastointilaite lämmitykseen ja jäähdytykseen Vietämme paljon aikaamme sisätiloissa. Hyvä sisäilma on meille ensiarvoisen tärkeää. Puhdas, oikeanlämpöinen ilma on tärkeä

Lisätiedot

Pöytämallinen biojätteen vähennysyksikkö

Pöytämallinen biojätteen vähennysyksikkö Pöytämallinen biojätteen vähennysyksikkö Laadukas ja tukeva ruostumattomasta teräksestä valmistettu biojätteen vähennysyksikkö. Laitteessa on yhdistettynä jätemylly ja vedenpoistoyksikkö teräksisessä tiskipöydässä.

Lisätiedot

Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet

Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet Yleiset turvallisuusohjeet Varoitus! Tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen välttämiseksi noudata seuraavia turvallisuusohjeita. 1. Ruokia ja juomia ei saa lämmittää

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1.3.2011

SISÄLLYSLUETTELO 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO LATTIALIEDET 50 cm 2 LATTIALIEDET 60 cm 4 ERILLISUUNIT KOMEROON 6 ERILLISUUNIT TASON ALLE 10 LIESITASOT ILMAN TASON OHJAUSTA 11 LIESITASOT TASON OHJAUKSELLA 12 MIKROAALTOUUNIT 15 LIESITUULETTIMET

Lisätiedot

Keittopata, Chilltherm, höyry

Keittopata, Chilltherm, höyry Chilltherm padat ovat uuden Electroluxin thermaline laitteita, joisa on jäähdytysjärjestelmä sisäänrakennettuna, jolloin koko Cook&Chill prossessi voidaan valmistaa yhdellä laitteella. Padalla voidaan

Lisätiedot

Liesikuvut Yleistä JOY BLIX/A/90. SWEET White/A/86. Yleistä

Liesikuvut Yleistä JOY BLIX/A/90. SWEET White/A/86. Yleistä Liesikuvut Yleistä SWEET White/A/86 JOY BLIX/A/90 Yleistä Elica on maailman suurin valmistaja, jonka tuotanto on yli 5 miljoonaa tuuletinta vuodessa. Oman merkin lisäksi Elica valmistaa tuulettimia useille

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

TESTATUSTI KESTÄVÄ MONEEN MAKUUN OLEMME LÄHELLÄ ASIAKKAITAMME, HOLLOLASTA MEIDÄT LÖYTÄÄ. festivo.fi

TESTATUSTI KESTÄVÄ MONEEN MAKUUN OLEMME LÄHELLÄ ASIAKKAITAMME, HOLLOLASTA MEIDÄT LÖYTÄÄ. festivo.fi KODIN KYLMÄLAITTEET PANOSTA LAATUUN Kotimaiset Festivo-kylmäsäilytyslaitteet kestävät mukana arjessasi. Jokaisessa Festivossa yhdistyvät laadukkaat ja testatut komponentit suurtalouspuolelta sekä täsmällinen

Lisätiedot

Hinnat ovh hintoja sis. alv. 23%. Toimituksille 7.3.2011 alkaen. Liesikuvut. Liesikuvut - Saarekekuvut - Teleskooppituuletin - Varusteet

Hinnat ovh hintoja sis. alv. 23%. Toimituksille 7.3.2011 alkaen. Liesikuvut. Liesikuvut - Saarekekuvut - Teleskooppituuletin - Varusteet Hinnat ovh hintoja sis. alv. 23%. Toimituksille 7.3.2011 alkaen. Liesikuvut Liesikuvut - Saarekekuvut - Teleskooppituuletin - Varusteet 373 Liesikuvut Yleistä Yleistä Elica on maailman suurin valmistaja,

Lisätiedot

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET AX 161 EL AX 161 EL Mitat mm (l x s x k) 1080 x 720 x 1375/2010 Tunnelin mitat mm (l x k) 510 x 400 Korit / tunti (2) 70 / 100 Lautaset / tunti (2) 1260 / 1800 Ottoteho

Lisätiedot

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA Tietoverkkotuotteet 19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA Kaapin leveys 600 mm Kaapin leveys 800mm Kaappirunko, jossa katto, sivut/takaseinä, ovi ja sokkelikulmat. Kaapin ovi on standardina varustettu lukolla.

Lisätiedot

Täysin uusi sukupolvi 45 cm leveät astianpesukoneet

Täysin uusi sukupolvi 45 cm leveät astianpesukoneet Täysin uusi sukupolvi 45 cm leveät astianpesukoneet Mahtuu pienempään tilaan, silti sama kehittynyt tekniikka kuin suurissa astianpesukoneissa. 45 CM ASTIANPESUKONEET Vähän tilaa keittiössä? Vaadi silti

Lisätiedot

FAS VENDING- AUTOMAATIT. Myyntiä kellon ympäri kioski on aina auki.

FAS VENDING- AUTOMAATIT. Myyntiä kellon ympäri kioski on aina auki. FAS VENDING- AUTOMAATIT Myyntiä kellon ympäri kioski on aina auki. FAST 00 KIOSKIAUTOMAATTI Fastin hyllykokoonpanon voi rakentaa makeisille, snack-tuotteille, juomapulloille ja -tölkeille. Säilytyslämpötila

Lisätiedot

Ostoapu. Valikoima vaihtelee tavarataloittain. Lisätietoja saat tavaratalon henkilökunnalta

Ostoapu. Valikoima vaihtelee tavarataloittain. Lisätietoja saat tavaratalon henkilökunnalta All the products (shown here) may not be available at the store. Please contact the staff or look at www.ikea.com for more information. For more detailed product information, see the pricetag and the Internet.

Lisätiedot

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN 1 7 6 7 2 3 4 5 Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 160 litraa vuorokaudessa. Tällä kulutuksella vesimaksun pitäisi olla

Lisätiedot

Arvonlisävero 24% ei sisälly hintoihin

Arvonlisävero 24% ei sisälly hintoihin Uunit 312 Uunit Kiertoilmauunit 225 950 Kiertoilmauuni Hyvin lämpöeristetyt seinät Ajastin hälytysäänellä portaattomalla lämpötilan säädöllä 250:een asteeseen saakka Ylikuumenemissuoja Uunissa 2 ritilää

Lisätiedot

Contura 300 Contura i7. Kodikkuutta kuutiossa

Contura 300 Contura i7. Kodikkuutta kuutiossa Contura 300 Contura i7 Kodikkuutta kuutiossa 2 Contura 300 ja i7 tuovat vaihtelua elämääsi Kuulutko niihin, jotka eivät saa tarpeekseen kodikkuudesta? Sitten sinun kannattaa tutustua Contura 300 -takkaan

Lisätiedot

KEITTIÖ- MEKANISMIT. Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa.

KEITTIÖ- MEKANISMIT. Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa. KEITTIÖ- MEKANISMIT Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa. AVENTOS NOSTOMEKANISMIT Erityisesti yläkaapistojen avaamista helpottamaan suunniteltu AVENTOS-nostomekanismijärjestelmä yhdistää turvallisuuden

Lisätiedot

YIT Kodin ekologisemmat muutostyövaihtoehdot keittiöön

YIT Kodin ekologisemmat muutostyövaihtoehdot keittiöön YIT Kodin ekologisemmat muutostyövaihtoehdot keittiöön YIT 2 Internal Uusi asunto, vihreämpi keittiö! Puustellin ekologinen Miinus-keittiö - ajatonta muotoilua, uusia ratkaisuja Nyt voit valita muutostyönä

Lisätiedot

Kuluttajaimurit Performer All-in-1 150/250

Kuluttajaimurit Performer All-in-1 150/250 Jotta keskuspölynimurin asennus olisi mahdollisimman helppoa, All-in-1 paketit on suunniteltu vastaamaan normaalin asennuksen tarpeita. Toki voit ostaa kaikki osat myös erikseen. Nilfisk Performer All-in-1

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS. Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS. Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION OPTYMA PLUS Koneikko alhaisia äänitasoja ja nopeaa asennusta ajatellen

Lisätiedot

Voit tilata välitilat mittavalmiina.

Voit tilata välitilat mittavalmiina. VÄLITILAKUOSIT 106 VÄLITILAKUOSIT Voit tilata välitilat mittavalmiina. Valkoinen Kiiltävä valkoinen Vaalea lehti Tumma lehti Vaalea kide Pastelli mosaiikki Vaalea kalkkikivi Harjattu harmaa 107 VÄLITILAKUOSIT

Lisätiedot

Pesualtaat. teknologia ja moderni muotoilu.

Pesualtaat. teknologia ja moderni muotoilu. Pesualtaat Olkoonpa altaasi valinnan lähtökohta säilytystilojen maksimointi, altaan helppohoitoisuus, ulkonäkö tai vaikka seinän rakenne, löytyy sinulle valikoimastamme sopiva ratkaisu. Runsas tuotevalikoimamme

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

SAUMAUSPISTOOLI AMMATTIKÄYTTÖÖN

SAUMAUSPISTOOLI AMMATTIKÄYTTÖÖN Saumauspistoolit, 2012/2013 Huippuluokan ladattavat työkalut ammattikäyttöön SAUMAUSPISTOOLI AMMATTIKÄYTTÖÖN UUSI 4,2 Ah 14,4 V / 4,2 Ah: ENNENNÄKEMÄTÖN AKKUKAPASITEETTI TUO TEHOA TOIMINTAAN TEHOA, KÄYTÄNNÖLLISYY

Lisätiedot

Swegon CASA Liesikuvut

Swegon CASA Liesikuvut Swegon Home Solutions Swegon CASA Liesikuvut HOME VENTILATION Swegon CASA Liesikuvut KEITTIÖN KÄRYNPOISTON UUDET RYTMIT Swegon CASA liesikuvut ovat keskeinen osa asunnon toimivaa ilmanvaihtoa. Tehokkaan

Lisätiedot

HIMMEÄPINTAISET KEITTOASTIAT

HIMMEÄPINTAISET KEITTOASTIAT KYLMÄ/PAKASTEKAAPPI GN 2/1 650 L. säädettävät jalat ruostumatonta terästä mukana 3 hyllyä GN 2/1 lukollinen ovi sisä- ja ulkokuori 18/10 ruostumatonterästä ta mm mm mm litraa C kw S840600 740 830 2010

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN RAUTAKESKO 1 Mukavaa lämpöä - miten ja miksi? Lämpö on yksi ihmisen perustarpeista. Lämpöä tarvitaan asuinhuoneissa: kotona ja vapaa-ajanasunnoissa, mökeillä, puutarhassa,

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE IO 00342 LIESITUULETIN EFU 602-00, EFU 602-00 X KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE FI Hyvä asiakkaamme Hankkimasi liesituuletin on moderni ja helppokäyttöinen. Tämän käyttöohjeen avulla voit tutustua laitteeseen nopeasti

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

THERMOPLAN BLACK&WHITE

THERMOPLAN BLACK&WHITE THERMOPLAN BLACK&WHITE Espressoa, cappuccinoa, caffè lattea kuin ammattibaristan valmistamana. Kahvinvalmistuksen viimeisintä tekniikkaa korkean kahvivolyymin paikkoihin. THERMOPLAN BLACK&WHITE KAHVINVALMISTUKSEN

Lisätiedot

RAIKAS ULKONÄKÖ KOMPRESSORIJÄÄKAAPIT RAIKKAAN TERÄKSEN VÄRISINÄ

RAIKAS ULKONÄKÖ KOMPRESSORIJÄÄKAAPIT RAIKKAAN TERÄKSEN VÄRISINÄ 50 Kompressorijääkaapit Sopii tropiikkiin! Huippujäähdytys jopa +43 C ulkolämpötilassa 5 3 1 4 2 6 RAIKAS ULKONÄKÖ KOMPRESSORIJÄÄKAAPIT RAIKKAAN TERÄKSEN VÄRISINÄ Loistelias WAECO CoolMatic CR -mallisto

Lisätiedot

monipuolinen ilmaverho

monipuolinen ilmaverho monipuolinen ilmaverho Mitä patentoitu (no.: 4415079 C2) tarjoaa perinteisiin malleihin nähden järjestelmä korkea suojausteho alhainen energia kulutus matala melutaso helppokäyttöisyys ja säätömahdollisuudet

Lisätiedot

Materiaalivalinnat (alustava)

Materiaalivalinnat (alustava) Materiaalivalinnat (alustava) Asunto Oy Orimattilan Lemmensilta 28.1.2011 PARKETIT Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 valkolakattu tammi, 3-sauv.lautaparketti tammi nature, 3-sauv.lautaparketti tummaksi

Lisätiedot