W H I R L P O O L KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT KO D I N KONEET 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "W H I R L P O O L KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT KO D I N KONEET 2006"

Transkriptio

1 W H I R L P O O L KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT KO D I N KONEET 2006 SENSING THE DIFFERENCE

2

3

4 Y M P Ä R I S T Ö A S I O I TA K O S K E VA T I E D O T E P y r i m me Whirlpoolissa ke r t o maan avoimesti ja re hellisisesti ympäristöä ko s ke v i s t a toimintaperiaatteistamme. Näin ollen, esitämme nämä periaatteet seuraavassa: Whirlpool ja sen tytäryhtiöt kaikkialla maailmassa kantavat vastuunsa ympäristöstä seuraavasti: hoitamalla kaikkia toimitilojaan ympäristön kannalta turvallisesti käyttämällä luonnonvaroja tehokkaasti ja suojelemalla niitä, jotta ne eivät pääse kulumaan loppuun, mikäli se vain on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista noudattamalla kaikkia alueellisia ja paikallisia ympäristönsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä kehittämällä ympäristönsuojelun vähimmäisnormeja ja toimenpiteitä sekä nou dattamalla niitä teho k kaasti toiminnan ohjaamiseksi ja sen yhde n mu ka i s u uden varmistamiseksi ka i k k ialla maailmassa pyrkimällä jatkuvasti parantamaan kaikkea toimintaamme sekä uusien tuotteiden ja prosessien kehittämistä entistä ympäristöystävällisemmäksi ottamalla ympäristöasiat huomioon kaikissa liiketoimintaratkaisuissa ottamalla Worldwide Excellence System (WES Maailmanlaajuinen laatujärjestelmä) ja Global Enviro n me ntal Ma na ge me nt (GEM Ma a i l ma n l a a j u i nen ympäristönhallint a ) prosessit käyttöön, jotta Whirlpoolin tuotteisiin ja valmistusmenetelmiin liittyvät ympäristöasiat voidaan hoitaa tehokkaasti käyttämällä ympäristöasioihin liittyvät ma h do l l i s u udet hyväksi kilpailuedu n s a a v u t t a m i s e k s i sovittamalla Whirlpoolin asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet ja odotukset sekä yrityksen ympäristöä koskevat toimintaperiaatteet ja niihin liittyvä toiminta yhteen o s a l l i s t u malla aktiivisesti vaikuttamalla asia k kaan näkökulmasta ka t s o t t u na o i ke ude n mu ka i s t e n ja tehokkaiden ympäristöä koskevien lakien ja määräysten laadintaan suorittamalla säännöllisesti arviointia sen varmistamiseksi, että noudatamme lakeja, määräyksiä sekä omia normejamme Jos haluat tietää enemmän toimintatavoistamme tai käytännön toteutuksesta, ota yhteyttä sähköpostitse 2

5 H A K E M I S TO kalusteisiin sijoitettavat uunit mikroaaltouunit m i k ro a a l t o u u n i - l ie s i t u u l e t i ny 29 h d i s t e l m ä liesitasot ja liesituulettimet astianpesukoneet jääkaapit ja pakastimet 53 3

6 Whirlpoolin me nestys perustuu jatkuviin kyselyihin ja i n no v a a t ioihin sekä siihen, että jatkuvasti tuo t a m me alan j o htavaa muo t o i l ua ja teknisiä ra t kasuja teidän ka i k k i i n t a r p e i s i i n ne. Muotoilun uudet suuntaukset, teknine n t uo t e ke h i t t e l y, yht e i s k u n nan ja ko t i t a l o u k s ien mu u t o k s e t ovat kaikki ke r t o neet muutoksen tarpeesta. Ka i k k i t uo t e kehittely on tuo nut parempaa suorituskykyä ja kestävyyttä, käyttäjäystävällistä tekniikkaa ja ent i s t ä upeampaa muo t o i l ua ja aikaan on saatu inno v a t i i v i s ia laitteita, jotka sopivat juuri sinun elämäntyyliisi ja a idosti lisäävät viihtyvyyttä. Whirlpool. Sens i ng the differe nc e. 4

7 UUSIA, LUOVIA IDEOITA MUUTTUVIIN TARPEISIIN Whirlpoolista on tullut 15 vuo dessa ko d i n ko ne b r ä nd ien nu me ro 1 Euroopassa. 5

8 I N N OVAT I I V I S TA MUOTO I L UA TUNTEELLA Uutta 2006: Titaanium Whirlpool on ensimmäinen kodinkonevalmistaja, joka tuo markkinoille titaanista valmistettuja kodinkoneita. Titaani on täydellinen materiaali moderniin kotiin - vahva, kulutusta kestävä ja hienostunut. 6

9 W H I R L P O O L V uo n na 2006 laajenna m me valiko i ma a m me kalusteisiin sijoitettavalla uunilla, mikro u u- nilla ja lie s i t u u l e t t i me l- la, joissa kaikissa on käytetty titaania. Titanium Linessa on h igh-techiä, mu t t a s a malla ma t e r ia a l i n p i nta tuntuu lämpimältä ja vankalta ja se sopii e r i no maisesti useimpiin u ude na i kaisiin ja ko r kealaatuisiin ke i t- t i ö kalusteisiin. Titaani on hie no ja ke s t ä v ä, erittäin he l p p o ho i t o i ne n ma t e r iaali. Whirlpoolin T i t a n i u m - t uotteet on e r i koiskäsitelty edistyksellisellä na no t e k n i i ka l l a hylkimään likaa ja sorme n j ä l k i ä. 7

10 L A AT U J A M U OTO I L U Laatu ja muotoilu Me Whirlpoolissa pid ä m me itsestään selvänä, että ma a i l mankuulu muotoilu ja tuo t e kehittely läht e e a s ia k kaitten ja he idän tarpeittensa ymmärtämisestä ja t u ntemisesta. Whirlpool käyttää työvälineenä laajoja, perint e i s i ä ma r k k i na t u t k i mu k s ia, tre nd ia nalyysejä ja mikä t ä r ke i ntä, paika l l i s ia ko t i t a l o u s t u t k i mu k s ia ja t uo t t e i t a m me käyttävien kuluttajien haastatteluja. Whirlpool Europen äskettäin tekemä tutkimus osoittaa, että keittiö on yhä useammin uude na i kaisen ko d i n sydän. Ja sellaisena siitä on tullut paikka jota m iellellään kunnostetaan ja uusitaan. Se on ny k y i s i n myös viisas investointi niille, jotka halua v a t käytännöllisen tavan lisätä ko t i nsa arvoa. Muodon ja toiminnan harmonia Whirlpoolin uusissa mallistoissa muo don puhtaus on yhdistetty ainutlaatuiseen, vaivattoma a n t o i m i n nallisuuteen. Jo ka i nen tuote on suunniteltu ma h do l l i s i m man ene rg iaa säästäväksi ja parhaan lopputuloksen tuottavaksi. Ko ko tuo t e p e r heessä - uunit, l iesitasot, astia n p e s u ko neet, perinteiset kylmälaitteet ja kylmäkeskukset sekä mikroaaltouunit - ko r kealaatuiset ma t e r iaalit yhdistyvät hie no s t u ne e s e e n muotoiluun: teräske hykset, vankat ka h v a t, huipputekniset ohjaustaulut ja puhtaat, sileät l a s i p i n nat, harmoniset muo dot, kaikki on suunniteltu t ä y de ntämään toisiaan ge o metrisen selkeästi ja s y m metrisesti. Laaja muo t o v a l i ko i ma takaa sopivimma t laitteet jokaiseen keittiöön. Kauneutta ja luotettavuutta E l e g a ntti muotoilu on vain osa kuvaa. Jotta sillä olisi merkitystä, luo t e t t a v ien ra a ka - a i ne iden ja tekno l o g ia n on tuettava sitä. Tästä syystä laatu ja kestävyys ovat Whirlpoolilla erityisen tärkeitä. Ky s y mys ei ole vain hu i p p u l uo kan viimeistelystä; se tarkoittaa my ö s ma h do l l i s i m man huolellista valmistusta ja kestävää ja pitkäikäistä tekniikkaa. Tuo t t e e m me testataan tiukko j e n l a a t u no r m ien mu kaan ennen valmistusta, valmistuksen a i ka na ja valmistuksen lopussa sekä kootaan käyttäen parhaita ma h do l l i s ia ko m p o ne ntteja. Tämän ka i ke n a ns iosta tuotteet ovat jatkuvasti ainu t l a a t u i s e n t o i m i v ia ja kestäviä. 8

11 W H I R L P O O L I n n ova a t i o i l l a y l i vo i m a i s t a s u o r i t u s k y k y ä Y l i v o i m a i n e n s u o r i t u s k y k y P y r i m me ka i k i s s a t uo t t e i s s a m me parhaaseen ma h dolliseen suo r i t u s k y k y y n. Hyvä esime r k k i o n Whirlpoolin inno v a t i i v i ne n, uusi uuni. Ke s keistä sen a i nu t l a a t u i s e l l e, erittäin helppokäyttöiselle tekniika l l e ja toiminna l l i s u udelle on opastava näyttö, joka a ntaa neuvoja enne n k y p s e n nystä ja sen aika na e h do t t a malla para s t a t o i m i ntoa, lämpötilaa ja k y p s e n ny s a i kaa. Se my ö s muistaa mie l i r uo ka o h j e e t ja varmistaa näin, että k y p s e n nystulos on h a l u t u n l a i nen joka kerta. Twin, uusi ka l u s t e i s i i n sijoitettava mikro a a l t o u u n i näyttää uunilta ja r u s k i s t a a / rapeuttaa kuin uuni. Ainu t l a a t u i s e n, p a t e nt o idun tekniika n a ns iosta se paistaa p e r i nteiset ra p e a p o h j a i s e t ja -pintaiset ruoat mu r t o - osassa perint e i s e e n uuniin verra t t u na. 9

12 P R O G R E S S I V E JA F LAT LI N E - M A L LI S TOT P ro g re s s i ve Line Progressive Line on Whirlpoolin uusi, upea kalusteisiin sijoitettavien tuotteiden mallisto, johon kuuluu opastavalla näytöllä varustettu uuni, mikroaaltouuni, liesitaso, liesituuletin, astianpesukone (kaappimalli) ja jääkaappi. Nimikin jo sanoo, että se on edistyksellinen, huippuluokan integroitava valikoima - muotoilun ja tekniikan innovaatioiden kärkeä. Hienostuneet, modernit muodot, laadukkaat materiaalit ja ainutlaatuiset, hu i p p u l uo kan ergo nomiset omina i s u udet tuovat kotiin tode l l i s e n ammatillisen osaamisen täydellisyyttä. Tämä on ylellisyyttä - ei pöyhkeilyä, vaan täydellistä ergonomiaa ja käytännön estetiikkaa. Yksinkertaiset, minimalistiset, erittäin tarkkaan mitoitetut muodot, joita voidaan harmonisesti yhdistellä toisiinsa, t e kevät Pro g ressiive Line -tuotteista ihanteellisen ra t kaisun mihin t a h a nsa ajanmu kaiseen keittiöön. Te r ä s re u nat, huolitellut vanka t kahvat, puhtaan sileät lasipinnat ja huippuluokan näyttötaulut toistuvat laitteesta toiseen. Joka tapauksessa tuotteen kaunis ulkonäkö on sopiva kehys sen sisällä työskentelevälle huippuluokan teknologialle. Tuloksena on tuoteperhe, jossa muoto ja toiminta muodostavat saumattoman liiton. 10

13 W H I R L P O O L Flat design Flat Design on visio, joka yhdistää liesitasojen, liesituulettimien ja m i k ro a a l t o u u n ien mallistoa Whirlpoolin vertaansa vailla olevassa kalusteisiin sijoitettavien tuotteiden valikoimassa. Jokaisen tuotteen h ie no s t u nut, suo ra k u l ma i nen muotoilu antaa joustavuutta ja sopii kaikentyylisiin keittiöihin. Tämä on muo don ja mallin yksinkertaisuutta, joka on synt y ny t intensiivisistä, monimutkaisista tutkimuksista, jotka ovat porautuneet muotoilun olennaisuuksiin, halusta muodon tarkkuuteen, joka näkyy v a l i ko i man kaikissa yksityiskohdissa ja kaikissa niitä yhdistävissä tekijöissä. Sen ansiosta tuotteen jokainen elementti ja valikoiman jokainen tuote sopii toinen toisensa rinnalle täydellisesti. To i s t u v ien muo t o e l e me nt t ien vuo rovaikutus luo ko t i ke i t t i ö ö n dy naamisen ja toimivan työske ntely-ympäristön ja hie no s ä ä de t y n ammattilaisuuden tunnun. Selkeät kulmat ja klassiset muodot, vahvat rakennelinjat ja pelkistetyt, kovat pinnat, joita pehmentävät kaarevat kahvat, yhdistyvät harmoniseksi kokonaisuudeksi muodostaen modernin asumisen ja elämisen eleganssin. 11

14 P R O. FI T W H I R L P O O L I LTA Uusi järjestelmä h e l p o t t a a a s e n t a m i s t a O l e m me ke h i t t ä net mo n ia u u s ia ra t kaisuja, jotka t e kevät ko d i n ko ne ide n a s e n t a m i s e n k e i t t i ö k a l u s t e i s i i n helpoksi. Nyt tarjoamme kuluttajille Pro. F i t järjestelmää. Se pitää sisällään joukon erilaisia h ie noja teknisiä y k s i t y i s ko ht ia ja apuja, joilla olemme varustane e t kalusteisiin sijoitettavat ko ne e m me. Näillä on helppoa ja no p e a a a s e ntaa ko ne e t p a i ko i l l e e n. P R O.FIT - Ka i ke s s a y ks i n ke r t a i s u u d e s s a a n E du t : T a k u u v a r m a s t i nopeampi ja y k s i n kertaisempi asennu s Ta kaa ko ne ide n t ä y dellisen sijoituksen kalusteisiin P ro.fit-järjestelmä on useissa ka l u s t e i s i i n a s e n n e t t a v i s s a t uo t t e i s s a m me: uune i s s a, l i e s i t a s o i s s a, j ä ä / p a ka s t i n ka a p e i s s a, a s t ia n p e s u ko neissa sekä m i k ro a a l t o u u ne i s s a. P ro.fitin ans iosta ka i k i l l a a s e ntajilla on ma h dollisuus onnistua e nsi yrityksellä. 12

15 K A L U S T E I S I I N S I J O I T E T TAVAT U U N I T 13

16 T Ä Y D E L L I S T Ä R U O K A A 14

17 K A L U S T E I S I I N S I J O I T E T TAVAT U U N I T Täydellinen opastus herkullisiin aterioihin Whirlpoolin uunit, joissa on opastava näyttö (TAD), ovat enemmän kuin pelkkiä uuneja. Ne ovat apulaisia, joissa on todellista suorituskykyä ja edistyksellisiä toimintoja. Selkeä ja helppolukuinen LCD-valikko antaa s i nulle ruo ka o h j e v i n k kejä sekä opastaa o h j e l mo i n neissa. Se myös auttaa ja ne u v o o valmistuksen aika na. Kielen voit valita 20 eri vaihtoehdosta. Whirlpoolin opastavat uunit antavat sinu l l e ma h do l l i s u uden valmistaa vähällä vaivalla paljon erilaisia aterioita, jotka onnistuvat aina. Pyrolyysitoiminto pitää uunin puhtaana helposti It s e p u h d i s t u s o h j e l ma puhdistaa uunin mu u t t a ma l l a ka i ken lian tuhkaksi. Ohjelma kuume ntaa uunin 500 C:een ja ko r kea lämpötila polttaa ka i ken lia n p o i s. Ohjelman päätyttyä on helppo pyyhkäistä tuhka pois ja viimeistellä kostealla sie nellä. Ka t a l y s a a t t o r i s uo dattaa teho k kasti ka i ken ohjelman aika na s y ntyvän hajun. Whirlpoolin 6th sense Pyrolys on ma r k k i no ide n e ns i m m ä i nen ohjelma, joka sovittaa p u h d i s t u s p rosessin automaattisesti tarpeen mu ka a n. 6th sense itsepuhdistustoiminto on Whirlpooolin p a t e nt o i maa tekniikkaa. 15

18 TO I M I N N A L L I S U U S W h i r l p o o l i n u u n i t t a r j o a v a t m o n i a e r i t o i m i n t o j a j a u u t t a t e k n i i k k a a, j o n k a a v u l l a p y s t y t p a r e m m i n v a l vo m a a n r u u a n v a l m i s t u s t a j a s a a t u u s i a k y p s e n n y s m a h d o l l i s u u k s i a. Tavallisissa uuneissa valittu lämpötila vaiht e l e e no r maalisti %. Whirlpoolin uusissa uune i s s a, joissa on elektro n i nen ohjaus, poikke a ma on vain + - 1% ja tämän huo maat paremmista kypsenny s t u l o k s i s t a. Uusi tekniikka tarjoaa myös uusia toimintoja ent i s e e n v e r ra t t u na, esime r k i k s i : Ma t a l a l ä m p ö t o i m i n not eli voit esimerkiksi sulattaa r uo k ia, pitää niitä lämpimänä kypsennyksen jälkeen tai nostattaa hiivataikinan. Au t o ma a t t i nen lämpimänäpito jopa 5 tunt ia Au t o ma a t t i nen ruskistusohjelma ko l mella tasolla Pizza/leipäohjelma, jossa sinä asetat ajan ja uuni valitsee lämpötilan M i t ä t a r k o i t t a a... Monitoiminto 8 L ä m p i m ä n ä p i t o / ko ho t u s t o i m i nt o Y l ä - / a l a l ä m p ö Ala-/ylälämpö ja puhallin K ie r t o i l ma K ie r t o i l ma alalämmöllä G r i l l i Grilli kie r t o i l ma l l a Pizza- ja leivänpaistotoiminno t Monitoiminto 5 Y l ä - / a l a l ä m p ö Ala-/ylälämpö ja puhallin G r i l l i Grilli kie r t o i l ma l l a S u l a t u s t o i m i nt o Tavalliset uunit I n f ra - p u n a 60 C 190 C 16 Lämpimänäpito 60 C Sulatus 30 C Rapea 200 C Pehmeä 300 C

19 K A L U S T E I S I I N S I J O I T E T TAVAT U U N I T U u n i n t o i m i n n o t Automaattinen lämpimänäpitotoiminto. Kätevä apu, kun haluat pitää kypsän ruua n tarjoilulämpimänä. To i m i nto voida a n o h j e l mo ida alka maan he t i k y p s e n ny s o h j e l man jälkeen. Tällöin uuni pitää ruuan automaattisesti lämpimänä 60 :ssa jopa 5 tunt ia. Matalalämpötoiminto. Ka k s i l ä m p ö t i l a v a i ht o e htoa: 35 sulatukseen ja t a i k i nan nostatukseen ja 60 ruua n l ä m p i m ä n ä p i t o o n. Ylä- ja alalämpö. Ylä- ja alalämpövastukset kuume nevat yhtä aika a, t o i m i nto ruuan perinteistä kypsenny s t ä varten. Tämä on ihanteellista, kun halutaan rapea pinta, mutta suht e e l l i s e n h idas ja mieto kypsenny s. Paistotoiminto. Käytössä ylä- ja alalämpö sekä puhallin. Oivalline n korppujen ja kakkujen paistossa. Kiertoilmatoiminto. To i m i n nossa kuuma i l ma jaka a ntuu tasaisesti ko ko uunitilaan. I h a nt e e l l i nen nopeaan ja tasaiseen k y p s e n nykseen tai kun halutaan valmistaa useita ruo k ia sama na i kaisesti eri tasoilla i l man että maut tai tuoksut tarttuvat. Kiertoilma & alalämpö. K ie r t o i l man ja alalämmön yhdistelmä on erino ma i ne n t o i m i nto, kun paistetaan piira i t a, he de l m ä kakkuja tai pizzaa, jolloin pohja kaipaa usein lisälämpöä. Grilli & puhallin. Grillin ja puhaltime n y h d i s t e l m ä t o i m i nto on para s, kun valmistetaan paksuja bro i l e r i p a l o j a. P i n nasta tulee rapean ruskea ja sisus pysyy me hu k ka a na. Leipä/pizzaohjelma. Pa i s t a a t ä y dellisesti pizzat, leivät ja piira a t. S a l a i s u u t e na on optima a l i nen lämpötila pizzan ja leivän paiston eri vaihe i s s a. O h j e l ma käyttää uunissa samaa lämpötilaa kuin mikä on puilla lämmitetyssä, p e r i nteisessä leivinu u n i s s a. Sulatustoiminto. Ta kaseinässä oleva puhallin kierrättää ilmaa (ilman lämpöä) p a kastetun ruuan ympärillä ja sulattaa sen ma h do l l i s i m man nopeasti. Sopii ka i k i l l e p a kastetuille ruuille. 17

20 K A L U S T E I S I I N S I J O I T E T TAVAT U U N I T AKZ 680 AKZ 660 Progressive Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka A Ruostumaton teräs 6th Sense -puhdistus Pyörivä grillivarras Flat Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Ruostumaton teräs Energialuokka A Puhdistus Pyörivä grillivarras AKZ 498 IX AKZ 448 IX Progressive Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka A 18 Ruostumaton teräs Pikakuumennus Opastava näyttö Progressive Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka A Ruostumaton teräs & titaani Pikakuumennus Elektroninen ajastin

21 K A L U S T E I S I I N S I J O I T E T TAVAT U U N I T AKZ 472 AKZ 431 Flat Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka A Teräs/musta/valkoinen Pikakuumennus Opastava näyttö Flat Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka A Teräs/musta/ valkoinen/alu Pikakuumennus Elektroninen ajastin AKP 233 AKZ 587 IX Flat Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka B Teräs/valkoinen Progressive Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka A Ruostumaton teräs Pikakuumennus Opastava näyttö 19

22 K A L U S T E I S I I N S I J O I T E T TAVAT U U N I T AKZ 577 AKZ 531 Flat Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka A Teräs/musta Pikakuumennus Opastava näyttö Flat Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka B Teräs/musta/ valkoinen Pikakuumennus Elektroninen ajastin AKZ 501 AKZ 612 WH Flat Line Monitoimi 5 Energialuokka B Teräs/musta/valkoinen Pikakuumennus Elektroninen ajastin Flat Line Monitoimi 5 Energialuokka B Valkoinen 20

23 K A L U S T E I S I I N S I J O I T E T TAVAT U U N I T 21

24 V E R TA I L U TAU L U K KO KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT UUNIT AKZ 680 AKZ 660 AKZ 498 AKZ 448 AKZ 472 AKZ 431 AKP 233 P ro g ressive Line Flat Line Va l ko i ne n Mu s t a Te r ä s A l u m i i n i / t i t a a n i Opastava näyttö MF8 (mu ka na kie r t o i l ma ) E l e k t ro n i nen ajastin P i ka k u u me n nu s Y l i m ä ä r ä i nen ruskistustoimint o Autom. pizza- ja leipäohjelma L ä m p i m ä n ä p i t o - o h j e l am E ne rg ia l uo k ak 6th sense -puhdistusohjelma Ko l m i n ke r t a i nen uuninluukku -/ /- A A A A A A B 4 pyro 4 pyro KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT UUNIT AKZ 587 AKZ 577 AKZ 531 AKZ 501 AKZ 612 P ro g ressive Line Flat Line Va l ko i ne n Mu s t a Te r ä s Opastava näyttö MF8 (mu ka na kie r t o i l ma ) M F 5 E l e k t ro n i nen ajastin P i ka k u u me n nu s Y l i m ä ä r ä i nen ruskistustoimint o Autom. pizza- ja leipäohjelma L ä m p i m ä n ä p i t o - o h j e l am E ne rg ia l uo k ak Ko l m i n ke r t a i nen uuninluukku A A B B B Nopea & täydellinen asennus. Pro.Fit helpottaa ko d i n koneiden asennusta keittiökalusteisiin. Uutuus, joka takaa koneiden yksinkertaisen ja nopean sijoituksen kalusteisiin - ja siistin lopputuloksen. 22

25 M I K R OA A LTO U U N I T 23

26 M I K R OA A LTO U U N I T 6th sense, ylimääräinen aisti keittiössä Whirlpoolin 6th sense mikroaaltouuneilla on helppo laittaa täydellistä ruokaa. Sensorit säätelevät 6th sense ohjelmia valmistuksen aikana ja sovittavat ohjelman joka kerta niin, että lopputuloksesta tulee aina paras mahdollinen. Kaikki osaavat käyttää 6th sense toimintoa ja sillä voidaan valmistaa useita erityyppisiä ruokia. 6th sense -höyrykypsennys, 6th sense Crisp-paisto ja 6th sense -lämmitys ovat toimintoja, jotka antavat ruokaan lisää makua ja uunille lisäarvoa. 6th sense -höyrytystoiminto He l p p o k ä y t t ö i nen, mutta aito höyrykypsenny s. Sinu n tarvitsee vain asettaa höyrytysaika - lopusta huo l e ht i i m i k rouuni ainutlaatuisen 6th sense -tekniikan avulla. To i m i nto perustuu kosteutta aistivaan sensoriin, joka t u n nustelee uunin kosteustasoa. Se säätää tehon ja lämpötilan oikeaksi ruuan täydellistä höyrykypsenny s t ä varten. TWIN- kalusteisiin sijoitettava mikrouuni. Sama muotoilu kuin Whirlpool-uuneissa. TWIN-muotoilu sopii täydellisesti yhteen Whirlpool-uunien rakenteen ja ulkonäön kanssa. TWIN-uuneja on saatavana sekä Progressive että Flat Line sarjassa. Valitsimet ovat luukun yläpuolella kuten perinteisessä uunissakin, jolloin niitä on helppo käyttää. Luukku avautuu ylhäältä alaspäin ja tarjoaa näin käytännöllisen laskutilan esime r k i k s i tarkistettaessa ruoan kypsyyttä. Tehokas tilankäyttö Twin-mikroaaltouuni voidaan asentaa torniksi perinteisen uunin päälle. Tämä ratkaisu yhdessä ohjaustaulun paikan kanssa antaa lisätilaa itse uuniin, koska se on suunniteltu hyödyntämään torniasennuksen edut. Twinuunissa on 40 litran uunitila ja siinä on halkaisijaltaan 40 cm:n pyörivä lasialusta markkinoiden suurin. Helppo asentaa Whirlpoolin TWIN-mikroaaltouunin asentaminen on uskomattoman helppoa. Uusi Pro-Fit-asennusjärjestelmä toimii samoin kuin uunin asennuksessakin: työnnät vain laitteen kalusteeseen ja kiinnität sen neljällä ruuvilla. Asennus on siis yhtä nopeaa ja yksinkertaista kuin perinteissessäkin uunissa. 24

27 M I K R OA A LTO U U N I T P i ka - a s e n n u s m i k rouunit Whirlpoolin "Mini-BI" eli pika - a s e n nu s u u n i v a l i ko i ma tarjoaa loistavan tilankäyttöratkaisun pieniin keittiöihin. Tämä tuote on suunniteltu sijoitettavaksi yläkaapistoon, jolloin se säästää sekä pöytätilaa että tornitilaa. Hienostunut muotoilu ilman kehyksiä, tehokas tilankäyttö ja uskomattoman helppo asennus ovat sen lyömättömiä ominaisuuksia. Ja uusi Crisp pikaa s e n nu s malli on mikro, jossa on pienempi uunitila, mutta joka paistaa rapeaksi kuin perinteinen uuni. Y l ä kaapistoon suunniteltu malli P i ka - a s e n nu s m i k rouunit on t a r koitettu sijoitettavaksi y l ä kaapistoon. 60 cm leveinä ne sopivat kaikkiin vakio ka a p i s t o i h i n. Laitteen tai keittiön kauneudesta ei tarvitse tinkiä. As e nt a m i ne n yläkaapistoon säästää myös tilaa eli se on paras kalusteisiin sijoitettava ra t kaisu pieniin ke i t t i ö i h i n. Va l i t s i m ien sijoittaminen yläosaan ma h dollistaa suuren uunitilan ja ruoan kypsymistä on helppo seurata. Helppo asentaa vain viisi minuuttia! MINI BI -mikroaaltouuni on he t i valmis asennettavaksi ei todellakaan tarvita mitään erillisiä osia tai kiinnitystarvikkeita. Heti kun l i i t ä nt ä j o hto on kiinni, m i k roaaltouuni vain työnne t ä ä n kaapistossa olevaan asennusaukkoon ja kiinnitetään paikoilleen ruuveilla. As e n nus siis kestää vain viisi minuuttia! 25

28 Y L I VOIMAINEN SUORITUSKYKY INNOVA ATIOIDEN ANSIOSTA Whirlpoolin ainutlaatuiset DES- ja 3D-järjestelmät Pa t e ntoitujen DES- ja 3Dm i k ro a a l t o j ä r j e s t e l m ie n a ns iosta Whirlpoolin mikroaaltouunit ovat olleet johtavassa asemassa yli 10 vuotta. Näillä edistyksellisillä järjestelmillä Whirlpoolin mikrot lämmittävät erittäin nopeasti ja tasaisesti. DES ja 3D ovat olleet myös edellytyksenä sellaisten ainu t - laatuisten toimintojen kuin Crisp ja Jet Defrost kehittämiselle. Helppokäyttöiset ja nokkelat toiminnot ovat avain monipuoliseen ruuanvalmistukseen ja supernopeaan sulatukseen. C r i s p Jet Defrost Whirlpoolin»Jet Defro s t «- p i ka s u l a t u ssulattaa pakasteet seitsemän ke r t a a tavallisia mikroaaltouuneja nopeammin. Esimerkiksi puolen kilon liha-annoksen sulamiseen kuluu aikaa vain vähän yli kaksi minuuttia. Tavalliset sulatusjärjestelmät eivät erota eri ruokaaineita, esimerkiksi marjoja ja leipää. Whirlpoolin Jet Defrost erottaa. Ruoka-aineet on jaettu viiteen eri tyyppiin: vihanneksiin, lihaan, siipikarjaan, kalaan ja leipään. Valitset vain ruoka-aineen painon ja painat Start-painiketta, jolloin Jet Defrost sulattaa ruuan oikealla teholla nopeasti. Crisp-toiminnon avulla voit valmistaa rapeapohjaisen ja -kuorisen piiraan tai piirakan vain 12 minuutissa, rapeat ranskalaiset kahdelle 9 minuutissa tai vaikkapa lampaanpaistia ja paistettuja perunoita 15 minuutissa. Crisptoiminnon ansiosta pohja ja k uori kypsyvät ra p e i k s i sisuksen pysyessä mehukkaana ja maukkaana kätevästi yhdellä napin painalluksella. 26

29 M I K R OA A LTO U U N I T Combi Cooking - kiertoilmamikroaaltoyhdistelmä Whirlpoolin kie r t o i l ma - m i k r o a a l t o y h d i s t e l m ä k y p s e ntää nopeasti ja tasaisesti. Puhallin työnt ä ä i l maa lämpövastuksen läpi ja k u u ma ilma leviää tasaisesti ko ko uuniin. Aikaa kuluu kuitenkin vain mu r t o - o s a t a v a no maiseen kypsenny k s e e n v e r ra t t u na. Auto Crisp automaattinen paistotoiminto I h a nt e e l l i nen paka s t e a t e r io de i n l ä m m i t t ä m i s e e n. Va l i t s e yksi neljästä ruo ka t y y p p i - v a i ht o e h do s t a ( b ro i l e r i, ra ns kalaiset perunat, pizzat tai p i i raat) valitse paino ja paina S t a r t - p a i n i ke t t a. G r i l l i G r i l l i v a s t u, sjoka on useimmissa u u n i ma l l e i s s a m e, mantaa ruua l l e h ie non värin ja pinnan. Grilli v o idaan yhdistää m i k ro a a l t o t o i m toon i n ja se on mu ka na myös käytettäessä crispt o i m i ntoa. Grillivastus on itsepuhdistuva. Ko r ke a n lämpötilan ans iosta ro i s keet ja muut ruo ka t a h rat yksinke r t a i s e s t i h a i htuvat jättämättä uuniin minkäänlaista jälke ä. Jet Start pikakuumennus Kiertoilma J uo m ien no p e a a n k u u me ntamiseen. Jet Start Te keekö mielesi vanhan ajan ko t o na leivottua leipää? Combi Axe ntin kie r t o i l ma t o i m i n no l l a k u u me ntaa yhde l l ä voit kypsentää leipomuksesi mikrouunin no p e udella. High speed -toiminto no p e u t t a a p a i nalluksella 30 sekunnin ajan leipomista ja muuta ruuanlaittoa ent i s e s t ä ä n. t ä y dellä teholla. To i s e l l a p a i nalluksella saat l i s ä k u u me n nu s a i kaa toiset 30 sekunt ia. 27

30 T W I N AMW 545 AMW 535 Pro g ressive Line 6th sens e Crisp, grilli ja k ie r t o i l ma 40 l uunitila Ruo s t u maton teräs Jet Defro s t Pro Fit -pika - a s e n nu s Pro g ressive Line 6th sens e Crisp & grilli 40 l uunitila Ruo s t u maton teräs & T i t a n i u m Jet Defro s t Pro Fit -pika - a s e n nu s AMW 530 NB AMW 510 WH Flat Line 6th sens e Crisp & grilli 40 l uunitila Te r ä s / mu s t a Jet Defro s t Pro Fit -pika - a s e n nu s Flat Line Elektro n i ne n, C r i s p / g r i l l i 40 l uunitila Te r ä s / mu s t a / v a l ko i ne n / a l u Jet Defro s t Pro Fit -pika - a s e n nu s 28

31 P I K A- A S E N N U S M I K R O U U N I T " M I N I B I " AMW 480 AMW 460 Flat Line Elektro n i ne n, c r i s p / g r i l l i Te r ä s / mu s t a v a l ko i ne n / a l u Jet de f ro s t As e n nus yläka a p i s t o o n Pro Fit -pika - a s e n nu s Flat Line Elektro n i ne n Te r ä s / mu s t a / v a l ko i ne n / a l u Jet de f ro s t As e n nus yläka a p i s t o o n Pro Fit -pika - a s e n nu s AMW 450 AVM 955 M I K R OA A LTO U U N I - L I E S I T U U L E T I N Y H D IS T E L M Ä Flat Line. Leveys vain 50 cm. Elektro n i ne n Te r ä s / v a l ko i ne n Jet de f ro s t As e n nus yläka a p i s t o o n Pro Fit -pika - a s e n nu s Vinkki! Tutustu myös Whirlpoolin ainu t l a a t u i s e e n m i k ro a a l t o u u n i - t u u l e t i nyhdistelmään tuoteluettelon sivulla

32 V E R TA I L U TAU L U K KO M I K R O A A LT O U U N I T AMW 545 AMW 535 AMW 530 AMW 510 AMW 480 AMW 460 AVM 450 Progressive Line Flat Line Valkoinen Musta Teräs Alumiini 6th sense Crisp-toiminto & grilli Kiertoilma Jet Defrost Alas aukeava luukku Uunin tilavuus Ulkomitat KxLxS (mm) Pika-asennus x 595 x x 595 x x 595 x x 595 x x595x x595x x495x320 Nopea & täydellinen asennus. Pro.Fit helpottaa ko d i n koneiden asennusta keittiökalusteisiin. Uutuus, joka takaa koneiden yksinkertaisen ja nopean sijoituksen kalusteisiin - ja siistin lopputuloksen. 30

33 L I E S I TA S OT JA L I E S I T U U L E T T I M E T 31

34 L I E S I TA S O T Uudet induktiotasot - u u d e n a i kaiset ka a s u- p o l t t i m e t Induktiotasot kuumenevat tehokkaammin ja v ä hemmällä ene rg ialla kuin tavalliset liesitasot. To i ne n selkeä etu on tarkka ja nopea lämpötilansäätö. W h i r l p o o l i n i ndu k t io t a s o v a l i ko i massa on paljon uutta: keittoalueet on sijoitettu järkevästi T- muotoon, hipaisunäppäime t ovat edessä ja tasoissa on suuri, peräti 26 cm:n ke i t t o a l u e. Uutta on my ö s ko l men keittoalueen ma l l i. Kaikissa induktiomalleissa on kaikissa ke i t t o a l u e i s s a t e ho s t i nt o i m i nto ja ajastin. 110 Lasi 70 Min. 150 Lasi Lämpimänöpito Alhainen sulatuslämpötila Keraaminen taso/valurauta Liesitasot Whirlpoolin Easytro n ic - l iesitasot tarjoavat sinulle uudet säätöma h do l l i s u udet! Useimmissa liesitasoissa lämpötilaa voidaan säätää 150 C:sta 550 C:een. Whirlpoolin uusi Easytronic-järjestelmä tarjoaa käyttäjille enemmän säätömahdollisuuksia: 70 C:sta a i na 630 C:een asti. Tämä ma h dollisuus tarjoaa enemmän joustavuutta ja mahdollisuuksia lämmittämiseen ja nopeaan ruuanlaittoon. 70 C on ihanteellinen lämpötila sulattamiseen ja lämmittämiseen, 110 C pitää ruuan lämpimänä ja lämpötilaalue yli 550 C ma h dollistaa 20% no p e a m man kie humisajan. Sopii hyvin wokruuanlaittoon! Nykyiset liesitasot Max. 550 Keraaminen Jet Start E a sy t ronic- ke ra a- miset liesitasot Whirlpoolin Easytro n ic - liesitasoissa on paljon eri malleja ja ko ko j a. Va l i ko i massa on h i p a i s u n ä p p ä i m i l l ä varustettuja lie s i t a s o j a sekä ka l u s t e i s i i n sijoitettaviin uune i h i n yhdistettäviä lie s i t a s o j a. E a s y t ro n ic - t a s o i s s a l ä m p ö t i l a nsäätö on erittäin tarkkaa ja tavallista mo n i na i s e m ma t t o i m i n not ovat mahdollisia. 32

35 L I E S I TA S OT Ka a s u t a s o t Ko r ke a l uo k kaiset ma t e r iaalit ja moderni muotoilu puhtaine linjoineen ovat ominaista Whirlpoolin kaasutasoille. Kaikissa valikoiman kaasutasoissa käytetään propaanikaasua. Valikoimassa on mm. 70 cm leveä kaasutaso AKR 302, jossa on elektroninen ohjaustaulu ja monia käyttäjää ilahduttavia toimintoja. O h j e l moitava kypsenny s a i ka ja sensoriohjattu haudutustoiminto, kun halutaan kypsentää ruokaa alhaisella lämmöllä, ovat esimerkkejä näiden mallien tarjoamista toiminnoista. Jos ka a s u l iekki sattuu sammu ma a n k y p s e n nyksen aika na, elektro n i ne n s e ns o r iohjaus sytyttää lie k i n a u t o maattisesti uudelleen. Jo s s e nsori havaitsee jonkin teknisen ongelman, se katkaisee kaasunsyötön kokonaan. D o m i n o - l i e s i t a s o t Vain 30 cm leveät Domino-liesitasot ovat ihanne ra t kaisu sinu l l e, joka haluat yhdistää eri liesitasoja yhteen ja samaan työtasoon. Uude s s a Domino-sarjassamme on kolme eri mallia, joissa on kaksi keittoaluetta: valurautalevyillä varustettu liesitaso, ke ra a m i nen taso sekä ka a s u t a s o. Näiden lisäksi voimme tarjoata kaksi e r i ko i s ma l l ia kunnia n h i mo i s i l l e ko t i ko keille: liesitaso, jossa on mukana rasvakeitin sekä liesitaso, jossa on tehokas barbeque/grilli. 33

ROSENLEW KODINKONEET 5/2011 ROSENLEW SAA ARJEN

ROSENLEW KODINKONEET 5/2011 ROSENLEW SAA ARJEN www.rosenlew-kodinkeet.fi ROSENLEW KODINKONEET 5/2011 ROSENLEW KODINKONEET 5/2011 ROSENLEW SAA ARJEN SUJUMAAN Se tarkoittaa sitä, että suunnittelemamme kodinkeet tehdään suomalaisten tarpeet ymmärtäen.

Lisätiedot

Vihreää tekniikkaa sisä- ja ulkopuolella.

Vihreää tekniikkaa sisä- ja ulkopuolella. Vihreää tekniikkaa sisä- ja ulkopuolella. 2 Kestävä kehitys Vihreää tekniikkaa kodinkoneiden sisäpuolella... ja vihreää tekniikkaa ulkopuolella. Korkeiden energiahintojen ja tärkeiden ilmastotavoitteiden

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

Tervetuloa kodin lämpöön HISSILUUKULLISET TAKKASYDÄMET JA TAKAT

Tervetuloa kodin lämpöön HISSILUUKULLISET TAKKASYDÄMET JA TAKAT Tervetuloa kodin lämpöön HISSILUUKULLISET TAKKASYDÄMET JA TAKAT 2 Mikään ei ole niin kodikasta kuin lämmittävä takkatuli. Se tiedetään parhaiten tääll ä pohjoisessa, jossa kylmyys ja pimeys vallitsevat

Lisätiedot

SISUSTUSkuvasto. Raikkaita ja rohkeita valintoja tapetointiin. Piristä huonetta maalaamalla erilaisia pintoja. Tyylikkäät kodinkoneet keittiöön

SISUSTUSkuvasto. Raikkaita ja rohkeita valintoja tapetointiin. Piristä huonetta maalaamalla erilaisia pintoja. Tyylikkäät kodinkoneet keittiöön SISUSTUSkuvasto 2010 www.agrimarket.fi Raikkaita ja rohkeita valintoja tapetointiin 6 14 44 Piristä huonetta maalaamalla erilaisia pintoja Tyylikkäät kodinkoneet keittiöön Rautakauppa Asiakasomistajan

Lisätiedot

TAPAA DANIEL, LISA, PEKKA JA SOFIA

TAPAA DANIEL, LISA, PEKKA JA SOFIA SAUNAKIUKAAT TAPAA DANIEL, LISA, PEKKA JA SOFIA 2 SISÄLLYSLUETTELO Sähkökiukaat Laitoskiukaat Ohjausyksiköt Tekniset tiedot 09 45 52 57 3 TAPAA SOFIA SIVU 10 TAPAA DANIEL SIVU 54 kiehtovaa 4 TAPAA LISA

Lisätiedot

Pirteät syystarjoukset. Laatu ja ympäristöjärjestelmät: SRV Viitoset ja Scandic Hotels. Metos Center: Syksyn koulutuskalenteri

Pirteät syystarjoukset. Laatu ja ympäristöjärjestelmät: SRV Viitoset ja Scandic Hotels. Metos Center: Syksyn koulutuskalenteri Metos Oy Ab www.metos.com Ahjonkaarre 04220 Kerava U U T I S E T Puhelin 0204 3913 ISSN 1238-9056 2/ 2005 Laatu ja ympäristöjärjestelmät: SRV Viitoset ja Scandic Hotels Metos Center: Syksyn koulutuskalenteri

Lisätiedot

S I C K A S I A K A S L E H T I 1 _

S I C K A S I A K A S L E H T I 1 _ www.sick.fi SICK ASIAKASLEHTi 1_2013 > Tule mukaan Virtual Industry Tour-kierrokselle s. 8 Maksa vain toteutuneista päästöistä In-situ tekniikkaa kasvihuonepäästöjen suoraan mittaukseen s. 19 Käyttäjäystävällinen,

Lisätiedot

TUOTEKUVASTO. Sähkökiukaat Puukiukaat Höyrykylpy Infrapuna. www.helo.fi

TUOTEKUVASTO. Sähkökiukaat Puukiukaat Höyrykylpy Infrapuna. www.helo.fi TUOTEKUVASTO Sähkökiukaat Puukiukaat Höyrykylpy Infrapuna www.helo.fi Suomalainen sauna, elävää perinnettä Yrityksemme perustettiin vuonna 1919 Viipurissa, alunperin nimemme oli Karjalan Sähkö Oy. Ensimmäinen

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

Mittausjärjestelmiä ja vaakoja terveydenhuollon käyttöön jo vuodesta 1840

Mittausjärjestelmiä ja vaakoja terveydenhuollon käyttöön jo vuodesta 1840 Kuvasto 2013/2014 terveydenhuollon tuotteet + Mittausjärjestelmiä ja vaakoja terveydenhuollon käyttöön jo vuodesta 1840 Suomi seca finland oy Linnoitustie 4 B 02600 Espoo ٠ Suomi Puhelin 09 87 80 00 00

Lisätiedot

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE IWC123 Sisältö Asennus Pakkauksen purkaminen ja sijoittaminen 2 Vesi ja sähköliitannät 2 Ensimmäinen pesujakso 3 Tekniset tiedot 3 Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman käynnistys

Lisätiedot

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja runner04kansi_2.indd 3 06/17/04, 4:46 PM Maahantuoja: SUMEKO OY Kytömaantie 14, 04200 KERAVA Puh. (09) 502 812 fax (09) 2587 7922 Sähköposti: etunimi.sukunimi@sgn.fi

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi VP18, VP18C ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä Asennus ja suunnitteluohjeet Teknisiä arvoja Tärkeää muistaa CTS 600 ja perusohjelmointi

Lisätiedot

LM-Activator uudistui 21

LM-Activator uudistui 21 Tammikuu 2013 Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Maailman modernein hammaslääketieteen oppimisympäristö 6 11 Opus Dental valloittaa Suomen 16 17 LM-Activator uudistui 21 12 Plandent Hammaslääkäripäivillä

Lisätiedot

Koska maailma on kylmä.

Koska maailma on kylmä. 2007 2008 Koska maailma on kylmä. Uuni on ikivanha keksintö. Ensimmäiset kiviuunit olivat karkeaa tekoa ja massiivisen kokoisia. Pikku hiljaa vaatimustaso kasvoi, ensin säätyläisten toivomuksesta. Näihin

Lisätiedot

LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA

LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA SICK ASIAKASLEHTI 1_2014 EPÄVARMOINA AIKOINA MIKÄÄN EI VOITA LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA IDpro KATTAA SICKIN ASIANTUNTEMUKSEN KOLMEN TUNNISTUSTEKNIIKAN OSALTA: - RFID-, laser- ja kamerapohjaiset koodinlukijat

Lisätiedot

LAATUA JOKA KOSKETTAA FI 14

LAATUA JOKA KOSKETTAA FI 14 LAATUA JOKA KOSKETTAA FI 14 QUALITY IN WOOD SINCE 1857 Kährs sijaitsee Nybrossa, Etelä-Ruotsin metsien sydämessä, siellä missä kaikki alkoi yli 150 vuotta sitten. Vuonna 1857 Johan Kähr perusti pienen

Lisätiedot

Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010

Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010 Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Helmikuu 2010 E4D Dentist Valmis restauraatio yhden vastaanottokäynnin aikana s. 4 Plandent suunnittelee vastaanotosta toimivan kokonaisuuden s. 6 Valoaktivoitu

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Ole kuin kotonasi. Milloin tahansa, missä tahansa

Ole kuin kotonasi. Milloin tahansa, missä tahansa 2015 Ole kuin kotonasi. Milloin tahansa, missä tahansa Aina askeleen edellä Sisältö Johdanto 07 Ainutlaatuinen matkailuauto 11 Turvallinen hankinta 12 Uutuudet 2015 14 Laatu 16 Muotoilu 18 Testattu huolellisesti

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

MQKOMNN. uflp=rp_. h óíí çüàé=à~=~ëéååìë. pìçãá

MQKOMNN. uflp=rp_. h óíí çüàé=à~=~ëéååìë. pìçãá = MQKOMNN uflp=rp_ h óíí çüàé=à~=~ëéååìë pìçãá Sirona Dental Systems GmbH 2 D 3495.201.01.08.20 04.2011 Sirona Dental Systems GmbH Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Arvoisa asiakas... 6 1.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

ESIPUHE. Autosi huolletaan parhaiten valtuutetussa Chevrolet-huoltoliikkeessä, joka tuntee autosi parhaiten ja tarjoaa ensiluokkaista huoltopalvelua.

ESIPUHE. Autosi huolletaan parhaiten valtuutetussa Chevrolet-huoltoliikkeessä, joka tuntee autosi parhaiten ja tarjoaa ensiluokkaista huoltopalvelua. ESIPUHE Tämä ohjekirja opastaa sinua uuden henkilöautosi käytössä ja ylläpidossa. Se sisältää myös tärkeitä tietoja turvallisuudesta. Lukemalla ohjekirjan huolellisesti ja noudattamalla sen suosituksia

Lisätiedot