W H I R L P O O L KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT KO D I N KONEET 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "W H I R L P O O L KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT KO D I N KONEET 2006"

Transkriptio

1 W H I R L P O O L KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT KO D I N KONEET 2006 SENSING THE DIFFERENCE

2

3

4 Y M P Ä R I S T Ö A S I O I TA K O S K E VA T I E D O T E P y r i m me Whirlpoolissa ke r t o maan avoimesti ja re hellisisesti ympäristöä ko s ke v i s t a toimintaperiaatteistamme. Näin ollen, esitämme nämä periaatteet seuraavassa: Whirlpool ja sen tytäryhtiöt kaikkialla maailmassa kantavat vastuunsa ympäristöstä seuraavasti: hoitamalla kaikkia toimitilojaan ympäristön kannalta turvallisesti käyttämällä luonnonvaroja tehokkaasti ja suojelemalla niitä, jotta ne eivät pääse kulumaan loppuun, mikäli se vain on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista noudattamalla kaikkia alueellisia ja paikallisia ympäristönsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä kehittämällä ympäristönsuojelun vähimmäisnormeja ja toimenpiteitä sekä nou dattamalla niitä teho k kaasti toiminnan ohjaamiseksi ja sen yhde n mu ka i s u uden varmistamiseksi ka i k k ialla maailmassa pyrkimällä jatkuvasti parantamaan kaikkea toimintaamme sekä uusien tuotteiden ja prosessien kehittämistä entistä ympäristöystävällisemmäksi ottamalla ympäristöasiat huomioon kaikissa liiketoimintaratkaisuissa ottamalla Worldwide Excellence System (WES Maailmanlaajuinen laatujärjestelmä) ja Global Enviro n me ntal Ma na ge me nt (GEM Ma a i l ma n l a a j u i nen ympäristönhallint a ) prosessit käyttöön, jotta Whirlpoolin tuotteisiin ja valmistusmenetelmiin liittyvät ympäristöasiat voidaan hoitaa tehokkaasti käyttämällä ympäristöasioihin liittyvät ma h do l l i s u udet hyväksi kilpailuedu n s a a v u t t a m i s e k s i sovittamalla Whirlpoolin asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet ja odotukset sekä yrityksen ympäristöä koskevat toimintaperiaatteet ja niihin liittyvä toiminta yhteen o s a l l i s t u malla aktiivisesti vaikuttamalla asia k kaan näkökulmasta ka t s o t t u na o i ke ude n mu ka i s t e n ja tehokkaiden ympäristöä koskevien lakien ja määräysten laadintaan suorittamalla säännöllisesti arviointia sen varmistamiseksi, että noudatamme lakeja, määräyksiä sekä omia normejamme Jos haluat tietää enemmän toimintatavoistamme tai käytännön toteutuksesta, ota yhteyttä sähköpostitse 2

5 H A K E M I S TO kalusteisiin sijoitettavat uunit mikroaaltouunit m i k ro a a l t o u u n i - l ie s i t u u l e t i ny 29 h d i s t e l m ä liesitasot ja liesituulettimet astianpesukoneet jääkaapit ja pakastimet 53 3

6 Whirlpoolin me nestys perustuu jatkuviin kyselyihin ja i n no v a a t ioihin sekä siihen, että jatkuvasti tuo t a m me alan j o htavaa muo t o i l ua ja teknisiä ra t kasuja teidän ka i k k i i n t a r p e i s i i n ne. Muotoilun uudet suuntaukset, teknine n t uo t e ke h i t t e l y, yht e i s k u n nan ja ko t i t a l o u k s ien mu u t o k s e t ovat kaikki ke r t o neet muutoksen tarpeesta. Ka i k k i t uo t e kehittely on tuo nut parempaa suorituskykyä ja kestävyyttä, käyttäjäystävällistä tekniikkaa ja ent i s t ä upeampaa muo t o i l ua ja aikaan on saatu inno v a t i i v i s ia laitteita, jotka sopivat juuri sinun elämäntyyliisi ja a idosti lisäävät viihtyvyyttä. Whirlpool. Sens i ng the differe nc e. 4

7 UUSIA, LUOVIA IDEOITA MUUTTUVIIN TARPEISIIN Whirlpoolista on tullut 15 vuo dessa ko d i n ko ne b r ä nd ien nu me ro 1 Euroopassa. 5

8 I N N OVAT I I V I S TA MUOTO I L UA TUNTEELLA Uutta 2006: Titaanium Whirlpool on ensimmäinen kodinkonevalmistaja, joka tuo markkinoille titaanista valmistettuja kodinkoneita. Titaani on täydellinen materiaali moderniin kotiin - vahva, kulutusta kestävä ja hienostunut. 6

9 W H I R L P O O L V uo n na 2006 laajenna m me valiko i ma a m me kalusteisiin sijoitettavalla uunilla, mikro u u- nilla ja lie s i t u u l e t t i me l- la, joissa kaikissa on käytetty titaania. Titanium Linessa on h igh-techiä, mu t t a s a malla ma t e r ia a l i n p i nta tuntuu lämpimältä ja vankalta ja se sopii e r i no maisesti useimpiin u ude na i kaisiin ja ko r kealaatuisiin ke i t- t i ö kalusteisiin. Titaani on hie no ja ke s t ä v ä, erittäin he l p p o ho i t o i ne n ma t e r iaali. Whirlpoolin T i t a n i u m - t uotteet on e r i koiskäsitelty edistyksellisellä na no t e k n i i ka l l a hylkimään likaa ja sorme n j ä l k i ä. 7

10 L A AT U J A M U OTO I L U Laatu ja muotoilu Me Whirlpoolissa pid ä m me itsestään selvänä, että ma a i l mankuulu muotoilu ja tuo t e kehittely läht e e a s ia k kaitten ja he idän tarpeittensa ymmärtämisestä ja t u ntemisesta. Whirlpool käyttää työvälineenä laajoja, perint e i s i ä ma r k k i na t u t k i mu k s ia, tre nd ia nalyysejä ja mikä t ä r ke i ntä, paika l l i s ia ko t i t a l o u s t u t k i mu k s ia ja t uo t t e i t a m me käyttävien kuluttajien haastatteluja. Whirlpool Europen äskettäin tekemä tutkimus osoittaa, että keittiö on yhä useammin uude na i kaisen ko d i n sydän. Ja sellaisena siitä on tullut paikka jota m iellellään kunnostetaan ja uusitaan. Se on ny k y i s i n myös viisas investointi niille, jotka halua v a t käytännöllisen tavan lisätä ko t i nsa arvoa. Muodon ja toiminnan harmonia Whirlpoolin uusissa mallistoissa muo don puhtaus on yhdistetty ainutlaatuiseen, vaivattoma a n t o i m i n nallisuuteen. Jo ka i nen tuote on suunniteltu ma h do l l i s i m man ene rg iaa säästäväksi ja parhaan lopputuloksen tuottavaksi. Ko ko tuo t e p e r heessä - uunit, l iesitasot, astia n p e s u ko neet, perinteiset kylmälaitteet ja kylmäkeskukset sekä mikroaaltouunit - ko r kealaatuiset ma t e r iaalit yhdistyvät hie no s t u ne e s e e n muotoiluun: teräske hykset, vankat ka h v a t, huipputekniset ohjaustaulut ja puhtaat, sileät l a s i p i n nat, harmoniset muo dot, kaikki on suunniteltu t ä y de ntämään toisiaan ge o metrisen selkeästi ja s y m metrisesti. Laaja muo t o v a l i ko i ma takaa sopivimma t laitteet jokaiseen keittiöön. Kauneutta ja luotettavuutta E l e g a ntti muotoilu on vain osa kuvaa. Jotta sillä olisi merkitystä, luo t e t t a v ien ra a ka - a i ne iden ja tekno l o g ia n on tuettava sitä. Tästä syystä laatu ja kestävyys ovat Whirlpoolilla erityisen tärkeitä. Ky s y mys ei ole vain hu i p p u l uo kan viimeistelystä; se tarkoittaa my ö s ma h do l l i s i m man huolellista valmistusta ja kestävää ja pitkäikäistä tekniikkaa. Tuo t t e e m me testataan tiukko j e n l a a t u no r m ien mu kaan ennen valmistusta, valmistuksen a i ka na ja valmistuksen lopussa sekä kootaan käyttäen parhaita ma h do l l i s ia ko m p o ne ntteja. Tämän ka i ke n a ns iosta tuotteet ovat jatkuvasti ainu t l a a t u i s e n t o i m i v ia ja kestäviä. 8

11 W H I R L P O O L I n n ova a t i o i l l a y l i vo i m a i s t a s u o r i t u s k y k y ä Y l i v o i m a i n e n s u o r i t u s k y k y P y r i m me ka i k i s s a t uo t t e i s s a m me parhaaseen ma h dolliseen suo r i t u s k y k y y n. Hyvä esime r k k i o n Whirlpoolin inno v a t i i v i ne n, uusi uuni. Ke s keistä sen a i nu t l a a t u i s e l l e, erittäin helppokäyttöiselle tekniika l l e ja toiminna l l i s u udelle on opastava näyttö, joka a ntaa neuvoja enne n k y p s e n nystä ja sen aika na e h do t t a malla para s t a t o i m i ntoa, lämpötilaa ja k y p s e n ny s a i kaa. Se my ö s muistaa mie l i r uo ka o h j e e t ja varmistaa näin, että k y p s e n nystulos on h a l u t u n l a i nen joka kerta. Twin, uusi ka l u s t e i s i i n sijoitettava mikro a a l t o u u n i näyttää uunilta ja r u s k i s t a a / rapeuttaa kuin uuni. Ainu t l a a t u i s e n, p a t e nt o idun tekniika n a ns iosta se paistaa p e r i nteiset ra p e a p o h j a i s e t ja -pintaiset ruoat mu r t o - osassa perint e i s e e n uuniin verra t t u na. 9

12 P R O G R E S S I V E JA F LAT LI N E - M A L LI S TOT P ro g re s s i ve Line Progressive Line on Whirlpoolin uusi, upea kalusteisiin sijoitettavien tuotteiden mallisto, johon kuuluu opastavalla näytöllä varustettu uuni, mikroaaltouuni, liesitaso, liesituuletin, astianpesukone (kaappimalli) ja jääkaappi. Nimikin jo sanoo, että se on edistyksellinen, huippuluokan integroitava valikoima - muotoilun ja tekniikan innovaatioiden kärkeä. Hienostuneet, modernit muodot, laadukkaat materiaalit ja ainutlaatuiset, hu i p p u l uo kan ergo nomiset omina i s u udet tuovat kotiin tode l l i s e n ammatillisen osaamisen täydellisyyttä. Tämä on ylellisyyttä - ei pöyhkeilyä, vaan täydellistä ergonomiaa ja käytännön estetiikkaa. Yksinkertaiset, minimalistiset, erittäin tarkkaan mitoitetut muodot, joita voidaan harmonisesti yhdistellä toisiinsa, t e kevät Pro g ressiive Line -tuotteista ihanteellisen ra t kaisun mihin t a h a nsa ajanmu kaiseen keittiöön. Te r ä s re u nat, huolitellut vanka t kahvat, puhtaan sileät lasipinnat ja huippuluokan näyttötaulut toistuvat laitteesta toiseen. Joka tapauksessa tuotteen kaunis ulkonäkö on sopiva kehys sen sisällä työskentelevälle huippuluokan teknologialle. Tuloksena on tuoteperhe, jossa muoto ja toiminta muodostavat saumattoman liiton. 10

13 W H I R L P O O L Flat design Flat Design on visio, joka yhdistää liesitasojen, liesituulettimien ja m i k ro a a l t o u u n ien mallistoa Whirlpoolin vertaansa vailla olevassa kalusteisiin sijoitettavien tuotteiden valikoimassa. Jokaisen tuotteen h ie no s t u nut, suo ra k u l ma i nen muotoilu antaa joustavuutta ja sopii kaikentyylisiin keittiöihin. Tämä on muo don ja mallin yksinkertaisuutta, joka on synt y ny t intensiivisistä, monimutkaisista tutkimuksista, jotka ovat porautuneet muotoilun olennaisuuksiin, halusta muodon tarkkuuteen, joka näkyy v a l i ko i man kaikissa yksityiskohdissa ja kaikissa niitä yhdistävissä tekijöissä. Sen ansiosta tuotteen jokainen elementti ja valikoiman jokainen tuote sopii toinen toisensa rinnalle täydellisesti. To i s t u v ien muo t o e l e me nt t ien vuo rovaikutus luo ko t i ke i t t i ö ö n dy naamisen ja toimivan työske ntely-ympäristön ja hie no s ä ä de t y n ammattilaisuuden tunnun. Selkeät kulmat ja klassiset muodot, vahvat rakennelinjat ja pelkistetyt, kovat pinnat, joita pehmentävät kaarevat kahvat, yhdistyvät harmoniseksi kokonaisuudeksi muodostaen modernin asumisen ja elämisen eleganssin. 11

14 P R O. FI T W H I R L P O O L I LTA Uusi järjestelmä h e l p o t t a a a s e n t a m i s t a O l e m me ke h i t t ä net mo n ia u u s ia ra t kaisuja, jotka t e kevät ko d i n ko ne ide n a s e n t a m i s e n k e i t t i ö k a l u s t e i s i i n helpoksi. Nyt tarjoamme kuluttajille Pro. F i t järjestelmää. Se pitää sisällään joukon erilaisia h ie noja teknisiä y k s i t y i s ko ht ia ja apuja, joilla olemme varustane e t kalusteisiin sijoitettavat ko ne e m me. Näillä on helppoa ja no p e a a a s e ntaa ko ne e t p a i ko i l l e e n. P R O.FIT - Ka i ke s s a y ks i n ke r t a i s u u d e s s a a n E du t : T a k u u v a r m a s t i nopeampi ja y k s i n kertaisempi asennu s Ta kaa ko ne ide n t ä y dellisen sijoituksen kalusteisiin P ro.fit-järjestelmä on useissa ka l u s t e i s i i n a s e n n e t t a v i s s a t uo t t e i s s a m me: uune i s s a, l i e s i t a s o i s s a, j ä ä / p a ka s t i n ka a p e i s s a, a s t ia n p e s u ko neissa sekä m i k ro a a l t o u u ne i s s a. P ro.fitin ans iosta ka i k i l l a a s e ntajilla on ma h dollisuus onnistua e nsi yrityksellä. 12

15 K A L U S T E I S I I N S I J O I T E T TAVAT U U N I T 13

16 T Ä Y D E L L I S T Ä R U O K A A 14

17 K A L U S T E I S I I N S I J O I T E T TAVAT U U N I T Täydellinen opastus herkullisiin aterioihin Whirlpoolin uunit, joissa on opastava näyttö (TAD), ovat enemmän kuin pelkkiä uuneja. Ne ovat apulaisia, joissa on todellista suorituskykyä ja edistyksellisiä toimintoja. Selkeä ja helppolukuinen LCD-valikko antaa s i nulle ruo ka o h j e v i n k kejä sekä opastaa o h j e l mo i n neissa. Se myös auttaa ja ne u v o o valmistuksen aika na. Kielen voit valita 20 eri vaihtoehdosta. Whirlpoolin opastavat uunit antavat sinu l l e ma h do l l i s u uden valmistaa vähällä vaivalla paljon erilaisia aterioita, jotka onnistuvat aina. Pyrolyysitoiminto pitää uunin puhtaana helposti It s e p u h d i s t u s o h j e l ma puhdistaa uunin mu u t t a ma l l a ka i ken lian tuhkaksi. Ohjelma kuume ntaa uunin 500 C:een ja ko r kea lämpötila polttaa ka i ken lia n p o i s. Ohjelman päätyttyä on helppo pyyhkäistä tuhka pois ja viimeistellä kostealla sie nellä. Ka t a l y s a a t t o r i s uo dattaa teho k kasti ka i ken ohjelman aika na s y ntyvän hajun. Whirlpoolin 6th sense Pyrolys on ma r k k i no ide n e ns i m m ä i nen ohjelma, joka sovittaa p u h d i s t u s p rosessin automaattisesti tarpeen mu ka a n. 6th sense itsepuhdistustoiminto on Whirlpooolin p a t e nt o i maa tekniikkaa. 15

18 TO I M I N N A L L I S U U S W h i r l p o o l i n u u n i t t a r j o a v a t m o n i a e r i t o i m i n t o j a j a u u t t a t e k n i i k k a a, j o n k a a v u l l a p y s t y t p a r e m m i n v a l vo m a a n r u u a n v a l m i s t u s t a j a s a a t u u s i a k y p s e n n y s m a h d o l l i s u u k s i a. Tavallisissa uuneissa valittu lämpötila vaiht e l e e no r maalisti %. Whirlpoolin uusissa uune i s s a, joissa on elektro n i nen ohjaus, poikke a ma on vain + - 1% ja tämän huo maat paremmista kypsenny s t u l o k s i s t a. Uusi tekniikka tarjoaa myös uusia toimintoja ent i s e e n v e r ra t t u na, esime r k i k s i : Ma t a l a l ä m p ö t o i m i n not eli voit esimerkiksi sulattaa r uo k ia, pitää niitä lämpimänä kypsennyksen jälkeen tai nostattaa hiivataikinan. Au t o ma a t t i nen lämpimänäpito jopa 5 tunt ia Au t o ma a t t i nen ruskistusohjelma ko l mella tasolla Pizza/leipäohjelma, jossa sinä asetat ajan ja uuni valitsee lämpötilan M i t ä t a r k o i t t a a... Monitoiminto 8 L ä m p i m ä n ä p i t o / ko ho t u s t o i m i nt o Y l ä - / a l a l ä m p ö Ala-/ylälämpö ja puhallin K ie r t o i l ma K ie r t o i l ma alalämmöllä G r i l l i Grilli kie r t o i l ma l l a Pizza- ja leivänpaistotoiminno t Monitoiminto 5 Y l ä - / a l a l ä m p ö Ala-/ylälämpö ja puhallin G r i l l i Grilli kie r t o i l ma l l a S u l a t u s t o i m i nt o Tavalliset uunit I n f ra - p u n a 60 C 190 C 16 Lämpimänäpito 60 C Sulatus 30 C Rapea 200 C Pehmeä 300 C

19 K A L U S T E I S I I N S I J O I T E T TAVAT U U N I T U u n i n t o i m i n n o t Automaattinen lämpimänäpitotoiminto. Kätevä apu, kun haluat pitää kypsän ruua n tarjoilulämpimänä. To i m i nto voida a n o h j e l mo ida alka maan he t i k y p s e n ny s o h j e l man jälkeen. Tällöin uuni pitää ruuan automaattisesti lämpimänä 60 :ssa jopa 5 tunt ia. Matalalämpötoiminto. Ka k s i l ä m p ö t i l a v a i ht o e htoa: 35 sulatukseen ja t a i k i nan nostatukseen ja 60 ruua n l ä m p i m ä n ä p i t o o n. Ylä- ja alalämpö. Ylä- ja alalämpövastukset kuume nevat yhtä aika a, t o i m i nto ruuan perinteistä kypsenny s t ä varten. Tämä on ihanteellista, kun halutaan rapea pinta, mutta suht e e l l i s e n h idas ja mieto kypsenny s. Paistotoiminto. Käytössä ylä- ja alalämpö sekä puhallin. Oivalline n korppujen ja kakkujen paistossa. Kiertoilmatoiminto. To i m i n nossa kuuma i l ma jaka a ntuu tasaisesti ko ko uunitilaan. I h a nt e e l l i nen nopeaan ja tasaiseen k y p s e n nykseen tai kun halutaan valmistaa useita ruo k ia sama na i kaisesti eri tasoilla i l man että maut tai tuoksut tarttuvat. Kiertoilma & alalämpö. K ie r t o i l man ja alalämmön yhdistelmä on erino ma i ne n t o i m i nto, kun paistetaan piira i t a, he de l m ä kakkuja tai pizzaa, jolloin pohja kaipaa usein lisälämpöä. Grilli & puhallin. Grillin ja puhaltime n y h d i s t e l m ä t o i m i nto on para s, kun valmistetaan paksuja bro i l e r i p a l o j a. P i n nasta tulee rapean ruskea ja sisus pysyy me hu k ka a na. Leipä/pizzaohjelma. Pa i s t a a t ä y dellisesti pizzat, leivät ja piira a t. S a l a i s u u t e na on optima a l i nen lämpötila pizzan ja leivän paiston eri vaihe i s s a. O h j e l ma käyttää uunissa samaa lämpötilaa kuin mikä on puilla lämmitetyssä, p e r i nteisessä leivinu u n i s s a. Sulatustoiminto. Ta kaseinässä oleva puhallin kierrättää ilmaa (ilman lämpöä) p a kastetun ruuan ympärillä ja sulattaa sen ma h do l l i s i m man nopeasti. Sopii ka i k i l l e p a kastetuille ruuille. 17

20 K A L U S T E I S I I N S I J O I T E T TAVAT U U N I T AKZ 680 AKZ 660 Progressive Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka A Ruostumaton teräs 6th Sense -puhdistus Pyörivä grillivarras Flat Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Ruostumaton teräs Energialuokka A Puhdistus Pyörivä grillivarras AKZ 498 IX AKZ 448 IX Progressive Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka A 18 Ruostumaton teräs Pikakuumennus Opastava näyttö Progressive Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka A Ruostumaton teräs & titaani Pikakuumennus Elektroninen ajastin

21 K A L U S T E I S I I N S I J O I T E T TAVAT U U N I T AKZ 472 AKZ 431 Flat Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka A Teräs/musta/valkoinen Pikakuumennus Opastava näyttö Flat Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka A Teräs/musta/ valkoinen/alu Pikakuumennus Elektroninen ajastin AKP 233 AKZ 587 IX Flat Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka B Teräs/valkoinen Progressive Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka A Ruostumaton teräs Pikakuumennus Opastava näyttö 19

22 K A L U S T E I S I I N S I J O I T E T TAVAT U U N I T AKZ 577 AKZ 531 Flat Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka A Teräs/musta Pikakuumennus Opastava näyttö Flat Line Monitoimi 8 (mukana kiertoilma) Energialuokka B Teräs/musta/ valkoinen Pikakuumennus Elektroninen ajastin AKZ 501 AKZ 612 WH Flat Line Monitoimi 5 Energialuokka B Teräs/musta/valkoinen Pikakuumennus Elektroninen ajastin Flat Line Monitoimi 5 Energialuokka B Valkoinen 20

23 K A L U S T E I S I I N S I J O I T E T TAVAT U U N I T 21

24 V E R TA I L U TAU L U K KO KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT UUNIT AKZ 680 AKZ 660 AKZ 498 AKZ 448 AKZ 472 AKZ 431 AKP 233 P ro g ressive Line Flat Line Va l ko i ne n Mu s t a Te r ä s A l u m i i n i / t i t a a n i Opastava näyttö MF8 (mu ka na kie r t o i l ma ) E l e k t ro n i nen ajastin P i ka k u u me n nu s Y l i m ä ä r ä i nen ruskistustoimint o Autom. pizza- ja leipäohjelma L ä m p i m ä n ä p i t o - o h j e l am E ne rg ia l uo k ak 6th sense -puhdistusohjelma Ko l m i n ke r t a i nen uuninluukku -/ /- A A A A A A B 4 pyro 4 pyro KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT UUNIT AKZ 587 AKZ 577 AKZ 531 AKZ 501 AKZ 612 P ro g ressive Line Flat Line Va l ko i ne n Mu s t a Te r ä s Opastava näyttö MF8 (mu ka na kie r t o i l ma ) M F 5 E l e k t ro n i nen ajastin P i ka k u u me n nu s Y l i m ä ä r ä i nen ruskistustoimint o Autom. pizza- ja leipäohjelma L ä m p i m ä n ä p i t o - o h j e l am E ne rg ia l uo k ak Ko l m i n ke r t a i nen uuninluukku A A B B B Nopea & täydellinen asennus. Pro.Fit helpottaa ko d i n koneiden asennusta keittiökalusteisiin. Uutuus, joka takaa koneiden yksinkertaisen ja nopean sijoituksen kalusteisiin - ja siistin lopputuloksen. 22

25 M I K R OA A LTO U U N I T 23

26 M I K R OA A LTO U U N I T 6th sense, ylimääräinen aisti keittiössä Whirlpoolin 6th sense mikroaaltouuneilla on helppo laittaa täydellistä ruokaa. Sensorit säätelevät 6th sense ohjelmia valmistuksen aikana ja sovittavat ohjelman joka kerta niin, että lopputuloksesta tulee aina paras mahdollinen. Kaikki osaavat käyttää 6th sense toimintoa ja sillä voidaan valmistaa useita erityyppisiä ruokia. 6th sense -höyrykypsennys, 6th sense Crisp-paisto ja 6th sense -lämmitys ovat toimintoja, jotka antavat ruokaan lisää makua ja uunille lisäarvoa. 6th sense -höyrytystoiminto He l p p o k ä y t t ö i nen, mutta aito höyrykypsenny s. Sinu n tarvitsee vain asettaa höyrytysaika - lopusta huo l e ht i i m i k rouuni ainutlaatuisen 6th sense -tekniikan avulla. To i m i nto perustuu kosteutta aistivaan sensoriin, joka t u n nustelee uunin kosteustasoa. Se säätää tehon ja lämpötilan oikeaksi ruuan täydellistä höyrykypsenny s t ä varten. TWIN- kalusteisiin sijoitettava mikrouuni. Sama muotoilu kuin Whirlpool-uuneissa. TWIN-muotoilu sopii täydellisesti yhteen Whirlpool-uunien rakenteen ja ulkonäön kanssa. TWIN-uuneja on saatavana sekä Progressive että Flat Line sarjassa. Valitsimet ovat luukun yläpuolella kuten perinteisessä uunissakin, jolloin niitä on helppo käyttää. Luukku avautuu ylhäältä alaspäin ja tarjoaa näin käytännöllisen laskutilan esime r k i k s i tarkistettaessa ruoan kypsyyttä. Tehokas tilankäyttö Twin-mikroaaltouuni voidaan asentaa torniksi perinteisen uunin päälle. Tämä ratkaisu yhdessä ohjaustaulun paikan kanssa antaa lisätilaa itse uuniin, koska se on suunniteltu hyödyntämään torniasennuksen edut. Twinuunissa on 40 litran uunitila ja siinä on halkaisijaltaan 40 cm:n pyörivä lasialusta markkinoiden suurin. Helppo asentaa Whirlpoolin TWIN-mikroaaltouunin asentaminen on uskomattoman helppoa. Uusi Pro-Fit-asennusjärjestelmä toimii samoin kuin uunin asennuksessakin: työnnät vain laitteen kalusteeseen ja kiinnität sen neljällä ruuvilla. Asennus on siis yhtä nopeaa ja yksinkertaista kuin perinteissessäkin uunissa. 24

27 M I K R OA A LTO U U N I T P i ka - a s e n n u s m i k rouunit Whirlpoolin "Mini-BI" eli pika - a s e n nu s u u n i v a l i ko i ma tarjoaa loistavan tilankäyttöratkaisun pieniin keittiöihin. Tämä tuote on suunniteltu sijoitettavaksi yläkaapistoon, jolloin se säästää sekä pöytätilaa että tornitilaa. Hienostunut muotoilu ilman kehyksiä, tehokas tilankäyttö ja uskomattoman helppo asennus ovat sen lyömättömiä ominaisuuksia. Ja uusi Crisp pikaa s e n nu s malli on mikro, jossa on pienempi uunitila, mutta joka paistaa rapeaksi kuin perinteinen uuni. Y l ä kaapistoon suunniteltu malli P i ka - a s e n nu s m i k rouunit on t a r koitettu sijoitettavaksi y l ä kaapistoon. 60 cm leveinä ne sopivat kaikkiin vakio ka a p i s t o i h i n. Laitteen tai keittiön kauneudesta ei tarvitse tinkiä. As e nt a m i ne n yläkaapistoon säästää myös tilaa eli se on paras kalusteisiin sijoitettava ra t kaisu pieniin ke i t t i ö i h i n. Va l i t s i m ien sijoittaminen yläosaan ma h dollistaa suuren uunitilan ja ruoan kypsymistä on helppo seurata. Helppo asentaa vain viisi minuuttia! MINI BI -mikroaaltouuni on he t i valmis asennettavaksi ei todellakaan tarvita mitään erillisiä osia tai kiinnitystarvikkeita. Heti kun l i i t ä nt ä j o hto on kiinni, m i k roaaltouuni vain työnne t ä ä n kaapistossa olevaan asennusaukkoon ja kiinnitetään paikoilleen ruuveilla. As e n nus siis kestää vain viisi minuuttia! 25

28 Y L I VOIMAINEN SUORITUSKYKY INNOVA ATIOIDEN ANSIOSTA Whirlpoolin ainutlaatuiset DES- ja 3D-järjestelmät Pa t e ntoitujen DES- ja 3Dm i k ro a a l t o j ä r j e s t e l m ie n a ns iosta Whirlpoolin mikroaaltouunit ovat olleet johtavassa asemassa yli 10 vuotta. Näillä edistyksellisillä järjestelmillä Whirlpoolin mikrot lämmittävät erittäin nopeasti ja tasaisesti. DES ja 3D ovat olleet myös edellytyksenä sellaisten ainu t - laatuisten toimintojen kuin Crisp ja Jet Defrost kehittämiselle. Helppokäyttöiset ja nokkelat toiminnot ovat avain monipuoliseen ruuanvalmistukseen ja supernopeaan sulatukseen. C r i s p Jet Defrost Whirlpoolin»Jet Defro s t «- p i ka s u l a t u ssulattaa pakasteet seitsemän ke r t a a tavallisia mikroaaltouuneja nopeammin. Esimerkiksi puolen kilon liha-annoksen sulamiseen kuluu aikaa vain vähän yli kaksi minuuttia. Tavalliset sulatusjärjestelmät eivät erota eri ruokaaineita, esimerkiksi marjoja ja leipää. Whirlpoolin Jet Defrost erottaa. Ruoka-aineet on jaettu viiteen eri tyyppiin: vihanneksiin, lihaan, siipikarjaan, kalaan ja leipään. Valitset vain ruoka-aineen painon ja painat Start-painiketta, jolloin Jet Defrost sulattaa ruuan oikealla teholla nopeasti. Crisp-toiminnon avulla voit valmistaa rapeapohjaisen ja -kuorisen piiraan tai piirakan vain 12 minuutissa, rapeat ranskalaiset kahdelle 9 minuutissa tai vaikkapa lampaanpaistia ja paistettuja perunoita 15 minuutissa. Crisptoiminnon ansiosta pohja ja k uori kypsyvät ra p e i k s i sisuksen pysyessä mehukkaana ja maukkaana kätevästi yhdellä napin painalluksella. 26

29 M I K R OA A LTO U U N I T Combi Cooking - kiertoilmamikroaaltoyhdistelmä Whirlpoolin kie r t o i l ma - m i k r o a a l t o y h d i s t e l m ä k y p s e ntää nopeasti ja tasaisesti. Puhallin työnt ä ä i l maa lämpövastuksen läpi ja k u u ma ilma leviää tasaisesti ko ko uuniin. Aikaa kuluu kuitenkin vain mu r t o - o s a t a v a no maiseen kypsenny k s e e n v e r ra t t u na. Auto Crisp automaattinen paistotoiminto I h a nt e e l l i nen paka s t e a t e r io de i n l ä m m i t t ä m i s e e n. Va l i t s e yksi neljästä ruo ka t y y p p i - v a i ht o e h do s t a ( b ro i l e r i, ra ns kalaiset perunat, pizzat tai p i i raat) valitse paino ja paina S t a r t - p a i n i ke t t a. G r i l l i G r i l l i v a s t u, sjoka on useimmissa u u n i ma l l e i s s a m e, mantaa ruua l l e h ie non värin ja pinnan. Grilli v o idaan yhdistää m i k ro a a l t o t o i m toon i n ja se on mu ka na myös käytettäessä crispt o i m i ntoa. Grillivastus on itsepuhdistuva. Ko r ke a n lämpötilan ans iosta ro i s keet ja muut ruo ka t a h rat yksinke r t a i s e s t i h a i htuvat jättämättä uuniin minkäänlaista jälke ä. Jet Start pikakuumennus Kiertoilma J uo m ien no p e a a n k u u me ntamiseen. Jet Start Te keekö mielesi vanhan ajan ko t o na leivottua leipää? Combi Axe ntin kie r t o i l ma t o i m i n no l l a k u u me ntaa yhde l l ä voit kypsentää leipomuksesi mikrouunin no p e udella. High speed -toiminto no p e u t t a a p a i nalluksella 30 sekunnin ajan leipomista ja muuta ruuanlaittoa ent i s e s t ä ä n. t ä y dellä teholla. To i s e l l a p a i nalluksella saat l i s ä k u u me n nu s a i kaa toiset 30 sekunt ia. 27

30 T W I N AMW 545 AMW 535 Pro g ressive Line 6th sens e Crisp, grilli ja k ie r t o i l ma 40 l uunitila Ruo s t u maton teräs Jet Defro s t Pro Fit -pika - a s e n nu s Pro g ressive Line 6th sens e Crisp & grilli 40 l uunitila Ruo s t u maton teräs & T i t a n i u m Jet Defro s t Pro Fit -pika - a s e n nu s AMW 530 NB AMW 510 WH Flat Line 6th sens e Crisp & grilli 40 l uunitila Te r ä s / mu s t a Jet Defro s t Pro Fit -pika - a s e n nu s Flat Line Elektro n i ne n, C r i s p / g r i l l i 40 l uunitila Te r ä s / mu s t a / v a l ko i ne n / a l u Jet Defro s t Pro Fit -pika - a s e n nu s 28

31 P I K A- A S E N N U S M I K R O U U N I T " M I N I B I " AMW 480 AMW 460 Flat Line Elektro n i ne n, c r i s p / g r i l l i Te r ä s / mu s t a v a l ko i ne n / a l u Jet de f ro s t As e n nus yläka a p i s t o o n Pro Fit -pika - a s e n nu s Flat Line Elektro n i ne n Te r ä s / mu s t a / v a l ko i ne n / a l u Jet de f ro s t As e n nus yläka a p i s t o o n Pro Fit -pika - a s e n nu s AMW 450 AVM 955 M I K R OA A LTO U U N I - L I E S I T U U L E T I N Y H D IS T E L M Ä Flat Line. Leveys vain 50 cm. Elektro n i ne n Te r ä s / v a l ko i ne n Jet de f ro s t As e n nus yläka a p i s t o o n Pro Fit -pika - a s e n nu s Vinkki! Tutustu myös Whirlpoolin ainu t l a a t u i s e e n m i k ro a a l t o u u n i - t u u l e t i nyhdistelmään tuoteluettelon sivulla

32 V E R TA I L U TAU L U K KO M I K R O A A LT O U U N I T AMW 545 AMW 535 AMW 530 AMW 510 AMW 480 AMW 460 AVM 450 Progressive Line Flat Line Valkoinen Musta Teräs Alumiini 6th sense Crisp-toiminto & grilli Kiertoilma Jet Defrost Alas aukeava luukku Uunin tilavuus Ulkomitat KxLxS (mm) Pika-asennus x 595 x x 595 x x 595 x x 595 x x595x x595x x495x320 Nopea & täydellinen asennus. Pro.Fit helpottaa ko d i n koneiden asennusta keittiökalusteisiin. Uutuus, joka takaa koneiden yksinkertaisen ja nopean sijoituksen kalusteisiin - ja siistin lopputuloksen. 30

33 L I E S I TA S OT JA L I E S I T U U L E T T I M E T 31

34 L I E S I TA S O T Uudet induktiotasot - u u d e n a i kaiset ka a s u- p o l t t i m e t Induktiotasot kuumenevat tehokkaammin ja v ä hemmällä ene rg ialla kuin tavalliset liesitasot. To i ne n selkeä etu on tarkka ja nopea lämpötilansäätö. W h i r l p o o l i n i ndu k t io t a s o v a l i ko i massa on paljon uutta: keittoalueet on sijoitettu järkevästi T- muotoon, hipaisunäppäime t ovat edessä ja tasoissa on suuri, peräti 26 cm:n ke i t t o a l u e. Uutta on my ö s ko l men keittoalueen ma l l i. Kaikissa induktiomalleissa on kaikissa ke i t t o a l u e i s s a t e ho s t i nt o i m i nto ja ajastin. 110 Lasi 70 Min. 150 Lasi Lämpimänöpito Alhainen sulatuslämpötila Keraaminen taso/valurauta Liesitasot Whirlpoolin Easytro n ic - l iesitasot tarjoavat sinulle uudet säätöma h do l l i s u udet! Useimmissa liesitasoissa lämpötilaa voidaan säätää 150 C:sta 550 C:een. Whirlpoolin uusi Easytronic-järjestelmä tarjoaa käyttäjille enemmän säätömahdollisuuksia: 70 C:sta a i na 630 C:een asti. Tämä ma h dollisuus tarjoaa enemmän joustavuutta ja mahdollisuuksia lämmittämiseen ja nopeaan ruuanlaittoon. 70 C on ihanteellinen lämpötila sulattamiseen ja lämmittämiseen, 110 C pitää ruuan lämpimänä ja lämpötilaalue yli 550 C ma h dollistaa 20% no p e a m man kie humisajan. Sopii hyvin wokruuanlaittoon! Nykyiset liesitasot Max. 550 Keraaminen Jet Start E a sy t ronic- ke ra a- miset liesitasot Whirlpoolin Easytro n ic - liesitasoissa on paljon eri malleja ja ko ko j a. Va l i ko i massa on h i p a i s u n ä p p ä i m i l l ä varustettuja lie s i t a s o j a sekä ka l u s t e i s i i n sijoitettaviin uune i h i n yhdistettäviä lie s i t a s o j a. E a s y t ro n ic - t a s o i s s a l ä m p ö t i l a nsäätö on erittäin tarkkaa ja tavallista mo n i na i s e m ma t t o i m i n not ovat mahdollisia. 32

35 L I E S I TA S OT Ka a s u t a s o t Ko r ke a l uo k kaiset ma t e r iaalit ja moderni muotoilu puhtaine linjoineen ovat ominaista Whirlpoolin kaasutasoille. Kaikissa valikoiman kaasutasoissa käytetään propaanikaasua. Valikoimassa on mm. 70 cm leveä kaasutaso AKR 302, jossa on elektroninen ohjaustaulu ja monia käyttäjää ilahduttavia toimintoja. O h j e l moitava kypsenny s a i ka ja sensoriohjattu haudutustoiminto, kun halutaan kypsentää ruokaa alhaisella lämmöllä, ovat esimerkkejä näiden mallien tarjoamista toiminnoista. Jos ka a s u l iekki sattuu sammu ma a n k y p s e n nyksen aika na, elektro n i ne n s e ns o r iohjaus sytyttää lie k i n a u t o maattisesti uudelleen. Jo s s e nsori havaitsee jonkin teknisen ongelman, se katkaisee kaasunsyötön kokonaan. D o m i n o - l i e s i t a s o t Vain 30 cm leveät Domino-liesitasot ovat ihanne ra t kaisu sinu l l e, joka haluat yhdistää eri liesitasoja yhteen ja samaan työtasoon. Uude s s a Domino-sarjassamme on kolme eri mallia, joissa on kaksi keittoaluetta: valurautalevyillä varustettu liesitaso, ke ra a m i nen taso sekä ka a s u t a s o. Näiden lisäksi voimme tarjoata kaksi e r i ko i s ma l l ia kunnia n h i mo i s i l l e ko t i ko keille: liesitaso, jossa on mukana rasvakeitin sekä liesitaso, jossa on tehokas barbeque/grilli. 33

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I Aeg integroitu jääkaappi SKD71800F0 Erittäin laadukas integroitu jääkaappi. Digitaalinäyttö tarkkaan lämpötilansäätöön. LED-valaistus takaa erinomaisen valaistuksen. Energialuokka A+. Käyttötilavuus 330

Lisätiedot

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I Bosch jääviileäkaappi KSR38V73EU Erittäin laadukas jääviileäkaappi, jossa turvalasihyllyt tuovat mukavuutta kaapin käyttöön ja puhtaanapitoon. Kirkas vihanneslaatikko, jonka sisältö näkyy helposti. Elektroninen

Lisätiedot

KODINKONEPAKETTI 1 RST

KODINKONEPAKETTI 1 RST KODINKONEPAKETTI 1 RST 05.09.2016 Monitoimiuuni PULL SYSTEM 6H - 175BX / 901010083 Integroitava uuni Monitoimi, 6 valmistusohjelmaa Näyttö aikatoiminnolla Ajastintoiminto Aquasliding puhdistustoiminto

Lisätiedot

ASKO Astianpesukoneet

ASKO Astianpesukoneet ASKO Astianpesukoneet Täyttömäärä ja joustavuus maailman parhaimpia Tavoitteenamme on, että tuotteemme helpottavat arkea. Olemme sen vuoksi tehneet vuosien ajan kovaa työtä markkinoiden suurimpiin ja joustavimpiin

Lisätiedot

ST2FABP2. 50-luvun retrotyyli 60 CM ASTIANPESUKONE KERMANVÄRINEN ENERGIALUOKKA: A+++A

ST2FABP2. 50-luvun retrotyyli 60 CM ASTIANPESUKONE KERMANVÄRINEN ENERGIALUOKKA: A+++A ST2FABP2 60 CM ASTIANPESUKONE KERMANVÄRINEN ENERGIALUOKKA: A+++A EAN13: 8017709166946 13 astiastoa 9 ohjelmaa (joista 4 Quick Time -ohjelmaa): Huuhtelu, lasiohjelma, ECO, auto 60-70, Super pika ohjelmaa:

Lisätiedot

C9IMX9. Funktioner. Lisävarusteet. klassinen. Pääuuni 90 CM LIESI MONITOIMIUUNILLA JA INDUKTIOTASO RUOSTUMATON TERÄS ENERGIALUOKKA: A

C9IMX9. Funktioner. Lisävarusteet. klassinen. Pääuuni 90 CM LIESI MONITOIMIUUNILLA JA INDUKTIOTASO RUOSTUMATON TERÄS ENERGIALUOKKA: A C9IMX9 90 CM LIESI MONITOIMIUUNILLA JA INDUKTIOTASO RUOSTUMATON TERÄS ENERGIALUOKKA: A EAN13: 8017709222888 Induktiotaso 5 keittoaluella: Vasen taka: Ø 180 mm, 1850 W - Turbo 3000 W Vasen etu: Ø 145 mm,

Lisätiedot

SFP140BE. Funktioner. Lisävarusteet. linea

SFP140BE. Funktioner. Lisävarusteet. linea SFP140BE 60 CM LINEA KIERTOILMAUUNI PYROLYYSITOIMINNOLLA TOUCH SCREEN - VÄRINÄYTÖLLÄ VALKOINEN, SOFT CLOSE ENERGIALUOKKA: A+ EAN13: 8017709218713 Uunin tilavuus: Netto: 70 L Brutto: 79 L Lämpötila: 30-280ºC

Lisätiedot

STA6444L2. Funktioner 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+A

STA6444L2. Funktioner 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+A 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+A EAN13: 8017709165949 13 astiastoa 9 ohjelmaa (joista 4 pikaohjelmaa): Liotus, lasiohjelma, normaali, ECO, Super Pikaohjelmat: 27 min pika, ECO-pika,

Lisätiedot

SFP130B-1. Funktioner. Lisävarusteet. linea 60 CM MONITOIMIUUNI PYROLYYSITOIMINNOLLA VALKOINEN ENERGIALUOKKA: A

SFP130B-1. Funktioner. Lisävarusteet. linea 60 CM MONITOIMIUUNI PYROLYYSITOIMINNOLLA VALKOINEN ENERGIALUOKKA: A SFP130B-1 60 CM MONITOIMIUUNI PYROLYYSITOIMINNOLLA VALKOINEN ENERGIALUOKKA: A EAN13: 8017709193959 Uunin tilavuus: Netto: 70 L Brutto: 79 L Lämpötila: 30-280ºC Digitaalinäyttö EasyGuide -näyttö Mahdollisuus

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Tärkeimmät ominaisuudet Haluatko pestä pyykit 30 minuutissa? Helppoa. Pyykkisi ovat valmiit juuri silloin kuin haluat. Pese vaatteesi puolet nopeammin

Tärkeimmät ominaisuudet Haluatko pestä pyykit 30 minuutissa? Helppoa. Pyykkisi ovat valmiit juuri silloin kuin haluat. Pese vaatteesi puolet nopeammin RUOANVALMISTUS ASTIANPESU KYLMÄSÄILYTYS PYYKINKÄSITTELY Start Tuotteet Pyykinkäsittely Pyykinpesukoneet RTF71663W RTF71663W Vertaile Jälleenmyyjät Yleiskuva Muut tiedot Galleria Asiakastuki A+++ -energialuokka,

Lisätiedot

KEITTIÖ- MEKANISMIT. Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa.

KEITTIÖ- MEKANISMIT. Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa. KEITTIÖ- MEKANISMIT Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa. AVENTOS NOSTOMEKANISMIT Erityisesti yläkaapistojen avaamista helpottamaan suunniteltu AVENTOS-nostomekanismijärjestelmä yhdistää turvallisuuden

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

RAIKAS ULKONÄKÖ KOMPRESSORIJÄÄKAAPIT RAIKKAAN TERÄKSEN VÄRISINÄ

RAIKAS ULKONÄKÖ KOMPRESSORIJÄÄKAAPIT RAIKKAAN TERÄKSEN VÄRISINÄ 50 Kompressorijääkaapit Sopii tropiikkiin! Huippujäähdytys jopa +43 C ulkolämpötilassa 5 3 1 4 2 6 RAIKAS ULKONÄKÖ KOMPRESSORIJÄÄKAAPIT RAIKKAAN TERÄKSEN VÄRISINÄ Loistelias WAECO CoolMatic CR -mallisto

Lisätiedot

Astianpesu EFT3 - Tappimattokone 3 tankkia

Astianpesu EFT3 - Tappimattokone 3 tankkia PROJEKTI # Astianpesu Syöttösuunta Oikea-->Vasen Vasen-->Oikea Käyttöenergia: Sähkö Höyry OPTIOT KONEESEEN (ERILLISHINTA) Eri syöttöalueet: 1.1 mm 1.5 mm 1.8 mm 2.4 mm 3. mm 4. mm 2.9 mm Cross-over Eri

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

Miksi Valmistuli? Valmistuli huolehtii kaikesta. Kattavin valikoima. Kerralla valmiiksi

Miksi Valmistuli? Valmistuli huolehtii kaikesta. Kattavin valikoima. Kerralla valmiiksi + = Kontio 1 Miksi Valmistuli? Valmistuli huolehtii kaikesta Valmistulen henkilökunta huolehtii kaikista talotoimitukseen liittyvistä tulisij a-asioista. Laadukkaaseen palveluun kuuluu sinulle sopivan

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

TAKKALUUKUT & tarvikkeet tulisijoihin

TAKKALUUKUT & tarvikkeet tulisijoihin TAKKALUUKUT & tarvikkeet tulisijoihin Aidon lämmön lähteillä 1 2 SISÄLLYS s. 4-6 s. 7-9 s. 10-11 s. 12-13 s. 14 s. 15 s. 16 Sävyteräsluukut takkoihin Valurautaluukut takkoihin ja uuneihin Leivinuunit ja

Lisätiedot

Taiteoven uudet avaukset. Tutustu koko mallistoomme! diana TURVALLISUUTTA.

Taiteoven uudet avaukset. Tutustu koko mallistoomme! diana TURVALLISUUTTA. Taiteoven uudet avaukset Tutustu koko mallistoomme! Diplomat on nyt uusi Diana!! Uusi upea Kartano. T I L A A. T Y Y L I Ä. TURVALLISUUTTA. diana Uusia ideoita tilanjakamiseen ja sisustukseen Ohessa FP-Tuotteet

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Materiaalivalinnat (alustava)

Materiaalivalinnat (alustava) Materiaalivalinnat (alustava) Asunto Oy Orimattilan Lemmensilta 28.1.2011 PARKETIT Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 valkolakattu tammi, 3-sauv.lautaparketti tammi nature, 3-sauv.lautaparketti tummaksi

Lisätiedot

Pyykinpesukone, edestä täytettävä WM 16Y792DN

Pyykinpesukone, edestä täytettävä WM 16Y792DN valkoinen 1635* *Suositushinta Tuotteen ominaisuudet Suorituskyky ja kulutus k Täyttömäärä: 8 kg k Energiatehokkuusluokka: A+++ -30% k Vuosittainen energiankulutus 137 kwh, perustuu 220 vakiopesuohjelmaan

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Rasvakeitin, pöytämalli

Rasvakeitin, pöytämalli Electrolux 700HP sarja sisältää yli sata mallia, jotka on suunniteltu täyttämään parhaimman suorituskyvyn, luotettavuuden, energian säästön, turvallisuuden sekä ergonomisen käytön vaatimukset. Tuotteiden

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

ActiveWater Astianpesukone, 60 cm, korkea malli

ActiveWater Astianpesukone, 60 cm, korkea malli 1850* *Suositushinta Tuotteen ominaisuudet Suorituskyky ja kulutus Energiatehokkuusluokka: A+++, Kuivaustehokkuusluokka: A Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 C: 2660 l vettä / 214 kwh sähköä (perustuu

Lisätiedot

Syksy 2012. www.vuoleri.fi. Aina puhdas pinta

Syksy 2012. www.vuoleri.fi. Aina puhdas pinta Syksy 2012 www.vuoleri.fi Aina puhdas pinta Aina puhdas pinta Vuolerin kaakelipintaisissa tulisijoissa on vuolukivinen sisärakenne. Modernit uutuudet! VUOLUKIVI Saatavana myös takkapaistouuni Hiillos 210

Lisätiedot

YIT Kodin Materiaalit. Asunto Oy Lahden Pehtoori 26.3.2014

YIT Kodin Materiaalit. Asunto Oy Lahden Pehtoori 26.3.2014 YIT Kodin Materiaalit Asunto Oy Lahden Pehtoori 26.3.2014 MATERIAALIKOKONAISUUS KUURA AS.6, 8, 20, 27, 32, 34 ja 41 Kaapistot kalusteovi Milka 961, valkoinen matta, maalattu mdf Vedin SE16/RK12 runko valkoinen

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS

JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS Jäykkien, paksujen tai korkeaviskositeettisten materiaalien (pinnoitteet, tiivisteet, liimat) käyttö vaatii oikeat laitteet, luotettavuuden ja voimakkaat pumput Päästäksemme

Lisätiedot

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen osat ja rakenne...3 2.1. Rakenne...4 3. Asennus...5

Lisätiedot

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

YIT Kodin Materiaalit. Asunto Oy Hämeenlinnan Hugo 10.5.2013

YIT Kodin Materiaalit. Asunto Oy Hämeenlinnan Hugo 10.5.2013 YIT Kodin Materiaalit Asunto Oy Hämeenlinnan Hugo 10.5.2013 KEITTIÖT Kalusteovet (Novart Petra): Milka 961, valkoinen maalattu sileä mdf-ovi A1, A3, A5, A6, A7, B21, B22 Työtaso (PETRA): VT4 VTABS Vaalea

Lisätiedot

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET DIHR AX151 pesukone on monipuolinen ratkaisu erilaisiin pesutarpeisiin. Koneen voi asentaa toimimaan vasen- tai oikeakätisesti. Myös lisävarusteet voi kiinnittää koneen

Lisätiedot

Puhdasta joka käänteessä

Puhdasta joka käänteessä BR 35 /12 C Puhdasta joka käänteessä Yhdistelmäkone BR 35/12 C Ennennäkemätön ketteryys Koskaan aikaisemmin ei ole siivouskone ollut yhtä ketterä ja kevyt ohjata - Berliinin CMS-messuilla palkittu BR 35/12

Lisätiedot

IDO Showerama -suihkukaapit UUTUUS. IDO Showerama 8-5. Tuotteet Suihkut 93. Suunnittelija Dan Sevaldson / Hareide Design

IDO Showerama -suihkukaapit UUTUUS. IDO Showerama 8-5. Tuotteet Suihkut 93. Suunnittelija Dan Sevaldson / Hareide Design Tuotteet Suihkut 93 IDO Showerama -suihkukaapit IDO Showerama 8-5 Suunnittelija Dan Sevaldson / Hareide Design IDO Showerama -suihkukaappi sai uuden, modernin ilmeen ja koko joukon uusia ominaisuuksia.

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT E-PRO LINJASTOKALUSTEET Kalusteet elintarvikkeille, CDGN ja CDGNL-sarja

TEKNISET TIEDOT E-PRO LINJASTOKALUSTEET Kalusteet elintarvikkeille, CDGN ja CDGNL-sarja TEKNISET TIEDOT E-PRO LINJASTOKALUSTEET Kalusteet elintarvikkeille, CDGN ja CDGNL-sarja E-Pro kylmäkalustesarjaan kuuluvat kylmäsäilytyskalusteet ja -työpöydät. Joustavan modulijärjestelmän ansiosta niistä

Lisätiedot

Uuden Siemens-höyryuunin ominaisuudet ovat omaa luokkaansa

Uuden Siemens-höyryuunin ominaisuudet ovat omaa luokkaansa Lehdistötiedote heinäkuu 2011 Uuden Siemens-höyryuunin ominaisuudet ovat omaa luokkaansa Höyryuunin käyttö on lisääntynyt viime vuosien aikana. Syy siihen on höyryuunin avulla saatava loistava ruoanvalmistustulos.

Lisätiedot

linea classic linea pb

linea classic linea pb linea pb Linea PB on La Marzoccon kunnianosoitus ja uudelleen suunnittelema versio Linea Classicista. Linea PB on saanut nimensä Piero Bambin mukaan hänen elämäntyöstään La Marzoccon suunnittelijana ja

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

CoolFreeze CFX. Energialuokka. Kompressorikylmä- ja pakastuslaukut

CoolFreeze CFX. Energialuokka. Kompressorikylmä- ja pakastuslaukut 0 Kompressorikylmä- ja pakastuslaukut UUTTA! WAECO CoolFreeze CFX 6 5 7 8 00 0 V / V Aurinkoenergia Katso lisätiedot uudesta CoolFreeze CFX-sarjasta nettisivuiltamme! www.waeco.com/fi/cfx-kompressorilaukut

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Silverline. Innovaatioita ruostumattomasta teräksestä

Silverline. Innovaatioita ruostumattomasta teräksestä LIESIKUVUT 2012 1 Silverline Innovaatioita ruostumattomasta teräksestä Korkea laatu, innovatiivinen design, asiakaskohtainen palvelu ja edullinen hintataso ovat Silverlinen menestyksen salaisuudet. Niiden

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

Moottori. Akku. Akkujen lukumäärä 2. Akun kapasiteetti. Leikkuuterä. Leikkuuleveys. Leikkuukorkeus. Leikkuunopeus. Sadetunnistimet

Moottori. Akku. Akkujen lukumäärä 2. Akun kapasiteetti. Leikkuuterä. Leikkuuleveys. Leikkuukorkeus. Leikkuunopeus. Sadetunnistimet Autoclip 223 Nauti luonnosta, vietä aikaa perheen ja ystävien kanssa, lähde vaikka lomalle! Stigan robottiruohonleikkurit pitävät huolen nurmikostasi itsenäisesti, uskomattomalla lopputuloksella. Autoclip

Lisätiedot

Innova 55 B. Tehokas, ketterä ja hiljainen yhdistelmäkone, jota voit käyttää missä ja milloin vain. Kasvata tuottavuutta ja vähennä kustannuksia.

Innova 55 B. Tehokas, ketterä ja hiljainen yhdistelmäkone, jota voit käyttää missä ja milloin vain. Kasvata tuottavuutta ja vähennä kustannuksia. Yhdistelmäkoneet Tehokas, ketterä ja hiljainen yhdistelmäkone, jota voit käyttää missä ja milloin vain. Kasvata tuottavuutta ja vähennä kustannuksia. Uusi muotoilu ja uusi ohjauspyörä tekevät käytöstä

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

TULIA VARAAVAT TIILITULISIJAT

TULIA VARAAVAT TIILITULISIJAT TULIA VARAAVAT TIILITULISIJAT 1 TULIA -tulisija aito, tiilitakka TULIA -tulisijat valmistetaan aidosta tiilestä TULIA -tulisijat valmistetaan keraamisista poltetuista tiilistä. Tulisijoihie on valittavissa

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Huoneiston hintaan sisältyvät materiaalit ja kodinkoneet

Huoneiston hintaan sisältyvät materiaalit ja kodinkoneet Huoneiston hintaan sisältyvät materiaalit ja kodinkoneet Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Vanajanlinna Villas 1 8.11.2010 23.3.2011 PÄIVITYS: PYYKINPESUKONE KEITTIÖN ISOT KODINKONEET Keittotaso Jääkaappi-pakastin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS FG2719

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS FG2719 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Swegon CASA. -liesikuvut. Keittiön kärynpoiston uudet rytmit. Blues Pop Salsa Tango. www.swegon.com/casa

Swegon CASA. -liesikuvut. Keittiön kärynpoiston uudet rytmit. Blues Pop Salsa Tango. www.swegon.com/casa Swegon CASA Keittiön kärynpoiston uudet rytmit -liesikuvut Blues Pop Salsa Tango www.swegon.com/casa Teemana tehokas kärynpoisto Swegon CASA UUTUUDET Blues Moderni ja tyylikäs liesikupu huoltovapailla

Lisätiedot

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET VALITTU LÄMPÖTILA ON HELPPO NÄHDÄ Selkeästä näytöstä näet helposti asetetun lämpötilan. Voit nostaa tai alentaa lämpöä patterin päädyssä olevilla plus- ja miinuspainikkeilla.

Lisätiedot

suodatintuuletin Sarja FF 018 Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus ja huolto

suodatintuuletin Sarja FF 018 Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus ja huolto Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus Suodatintuulettimia käytetään kytkentäkaappien jäähdytykseen. Kaapin sisäilman lämpötilaa alennetaan tuomalla

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

YIT Kodin Materiaalivalinnat. Asunto Oy Lahden Leinikki

YIT Kodin Materiaalivalinnat. Asunto Oy Lahden Leinikki YIT Kodin Materiaalivalinnat Asunto Oy Lahden Leinikki 23.10.2012 Asunto Oy Lahden Leinikki MATERIAALIKOKONAISUUS KUURA Kaapistot kalusteovi Milka 961, valkoinen matta, maalattu mdf Ovien vedin valinnan

Lisätiedot

Reppuimurilla käyttömukavuutta imurointiin

Reppuimurilla käyttömukavuutta imurointiin /10 BACK Erinomainen suodatuskyky, -suodatus saatavana Sopii sekä oikea että vasenkätisille 5-ja 10-litran mallit eri käyttötarkoituksiin 15-metrin irroitettava verkkojohto, helpottaa liikkumista ja tehostaa

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

OSTOAPU PAX & KOMPLEMENT. Liukuovelliset vaatekaapit & sisusteet

OSTOAPU PAX & KOMPLEMENT. Liukuovelliset vaatekaapit & sisusteet OSTOAPU PAX & KOMPLEMENT Liukuovelliset vaatekaapit & sisusteet SUOMI Lisätietoja takuuvihkosessa TURVALLISUUS Kaapit on kiinnitettävä seinään. Erilaisiin seinämateriaaleihin tarvitaan erilaiset kiinnikkeet.

Lisätiedot

Vaivaton puhdistusratkaisu kotiin ja vapaa-aikaan

Vaivaton puhdistusratkaisu kotiin ja vapaa-aikaan Tehokasta pesua Vapaa-aikaa Vaivaton puhdistusratkaisu kotiin ja vapaa-aikaan Make it your home. Tehokas AQT-painepesurimallisto mitä erilaisimpiin pesutehtäviin. Tee nyt todella vaivattomasti kaikki pihan

Lisätiedot

Pizza ja kebab kebab laitteet

Pizza ja kebab kebab laitteet Profi Line -kaasukäyttöinen kebabgrilli Toimii maa- ja pullokaasulla arustettu turvaventtiilillä Paistinvartaan ja läönlähteen väli säädettävissä Polttimien teho 12 kw Paistinvartaan pituus 900, lihakapasiteetti

Lisätiedot

IKEA ruoanlaittoastiat

IKEA ruoanlaittoastiat IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat IKEA365_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:17:29 Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat

Lisätiedot

astianpesukone, 60 cm kokonaan kalustepeitteinen SN 678X01TE *Suositushinta ¹Korkearunkoinen malli mm, asennustila mm

astianpesukone, 60 cm kokonaan kalustepeitteinen SN 678X01TE *Suositushinta ¹Korkearunkoinen malli mm, asennustila mm SX 678X01TE¹ 1829* 1829* *Suositushinta ¹Korkearunkoinen malli - 865 mm, asennustila 865-925 mm Tuotteen ominaisuudet Suorituskyky ja kulutus k Energiatehokkuusluokka: A+++, Kuivaustehokkuusluokka: A k

Lisätiedot

Genie E/B/Bs. Genie. Nero yhdistelmäkoneiden joukossa pesee, kuivaa ja jättää hygienisen tuloksen. affordable cleaning

Genie E/B/Bs. Genie. Nero yhdistelmäkoneiden joukossa pesee, kuivaa ja jättää hygienisen tuloksen. affordable cleaning Genie E/B/Bs Genie. Nero yhdistelmäkoneiden joukossa pesee, kuivaa ja jättää hygienisen tuloksen affordable cleaning Genie E/B/Bs Genie Markkinoiden nero Genie on pieni kävellenohjattava yhdistelmäkone,

Lisätiedot

Liedet ja liesituulettimet

Liedet ja liesituulettimet Liedet ja liesituulettimet 2007 2008 SPIS_MIKRO_FLA KT07_FI.indd 1 07-08-31 07.23.59 Yksinkertaisempaa kuin koskaan! Lieden käyttö on nyt yhtä vaivatonta kuin sen valinta. Laadun tunne on käsin kosketeltavissa.

Lisätiedot

Innova 55 B. Tehokas, ketterä ja hiljainen yhdistelmäkone, jota voit käyttää missä ja milloin vain. Kasvata tuottavuutta ja vähennä kustannuksia.

Innova 55 B. Tehokas, ketterä ja hiljainen yhdistelmäkone, jota voit käyttää missä ja milloin vain. Kasvata tuottavuutta ja vähennä kustannuksia. Yhdistelmäkoneet Tehokas, ketterä ja hiljainen yhdistelmäkone, jota voit käyttää missä ja milloin vain. Kasvata tuottavuutta ja vähennä kustannuksia. Uusi muotoilu ja uusi ohjauspyörä tekevät käytöstä

Lisätiedot

Suomeksi HERBIE. Indoor Garden. Effortless Indoor Gardening

Suomeksi HERBIE. Indoor Garden. Effortless Indoor Gardening Suomeksi HERBIE Indoor Garden Effortless Indoor Gardening HERBIE Indoor Garden design by mikael ericsson Vaivatonta sisäviljelyä Tregren tarjoaa ratkaisut helppoon ja vaivattomaan sisäviljelyyn. Herbie

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

Tulisijakuvasto 3.2.2015. www.warmauunit.com

Tulisijakuvasto 3.2.2015. www.warmauunit.com Tulisijakuvasto 3.2.2015 2 Savukaasujen lämpötila on alhainen, koska lämpö varautuu tehokkaasti runkoon. Kaksoispolton ansiosta päästöt ovat todella vähäisiä Savukaasut nousevat vielä kerran ylös (tuplakierto)

Lisätiedot

ECo sarjan ylivoimaa. VILPE ECo -huippuimuri. Käyttökohteet. Taattua VILPE -laatua:

ECo sarjan ylivoimaa. VILPE ECo -huippuimuri. Käyttökohteet. Taattua VILPE -laatua: ECo-huippuimuri Edistyksellinen ja energiaa säästävä tasavirtamoottorillinen huippuimuri keittiön ja kylpytilojen kohdepoistoon tai koko kodin ilmanvaihtoon VILPE ECo -huippuimuri VILPE ECo sarjan huippuimurit

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

keittiön kärynpoiston

keittiön kärynpoiston Vallox osaa keittiön kärynpoiston X-Line PTX -säädinkupu Vallox X-Line liesikuvut liesituulettimet Vallox X-Line liesikuvut ja tuulettimet ovat kiinteälasisia, suomalaiseen keittiöön suunniteltuja keittiön

Lisätiedot

Alveus-altaat myös Fusion Live suunnitteluohjelmassa.

Alveus-altaat myös Fusion Live suunnitteluohjelmassa. Alveus-altaat myös Fusion Live suunnitteluohjelmassa. Alveus-altaat ovat tärkeä osa jokapäiväistä elämää, arjessa ja juhlassa. Se on huomioitu altaiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Neljän merkittävän

Lisätiedot

SIISTI JA ÄLYKÄS VALINTA

SIISTI JA ÄLYKÄS VALINTA SARJA[P] 2 Sarja[P] SARJA[P] Skandinaavinen muotoilu on ajatonta ja pohjautuu rakkauteemme valoa ja luontoa kohtaan. Sarjan[P] pöydät perustuvat tähän perinteeseen, johon kuuluvat puhtaat linjat, toimiva

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

ASUNTO OY TAMPEREEN HUVITUS. Sisustusvalinnat T2H. Pirkanmaa Oy. Asunto Oy Tampereen Huvitus

ASUNTO OY TAMPEREEN HUVITUS. Sisustusvalinnat T2H. Pirkanmaa Oy. Asunto Oy Tampereen Huvitus ASUNTO OY TAMPEREEN HUVITUS Sisustusvalinnat T2H Pirkanmaa Oy Asunto Oy Tampereen Huvitus 1 Asunto Oy Tampereen Huvitus Koukkurannankatu 5 B 33870 Tampere Rakentaja pidättää oikeuden muuttaa tämän esitteen

Lisätiedot

ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TIETOVERKOT HETEL 2015 / 2016

TIETOVERKOT HETEL 2015 / 2016 TIETOVERKOT 2015 / 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 19" Ristikytkentäkaapit metalliovella 4 19" Ristikytkentäkaapit lasiovella 5 19" Ristikytkentäkaapit verkko-ovella 6 19" Ristikytkentärungot 7 Lisävarusteet

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

GUARANTEED TOUGH. PINOTTAVA SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ

GUARANTEED TOUGH. PINOTTAVA SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ GUARANTEED TOUGH. PINOTTAVA SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ Max 6 GUARANTEED TOUGH. UUSI TSTAK KESKENÄÄN LUKITTAVA PINOTTAVA SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ DEWALTIN UUSI TSTAK -VALIKOIMA ON AMMATTILAISEN TÄYDELLINEN KUMPPANI.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

KONE MaxiSpace RS hissittömiin asuinkerrostaloihin. Suunnitteluopas

KONE MaxiSpace RS hissittömiin asuinkerrostaloihin. Suunnitteluopas KONE MaxiSpace RS hissittömiin asuinkerrostaloihin Suunnitteluopas Sisustusvaihtoehdot Seinät Muovipinnoitettu teräs Ruostumaton teräs Puulaminaatti Hopeanharmaa (R1) Teräksenharmaa (R2) Samppanjankeltainen

Lisätiedot

Tunnelmanlähde. Geberit Monolith

Tunnelmanlähde. Geberit Monolith Tunnelmanlähde. Geberit Monolith Ihmisille, joilla on luonnetta. Ja niille, jotka nauttivat hyvistä asioista. Haluatko vahvan, raikkaan tunteen uuteen kylpyhuoneeseesi. Geberit Monolith -saniteettimoduuleilla

Lisätiedot

Muut Sovella tuotteet. Vaatteiden ripustaminen. Verraton varasto KODIN SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT. 535,20 (sis. alv 22 %)

Muut Sovella tuotteet. Vaatteiden ripustaminen. Verraton varasto KODIN SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT. 535,20 (sis. alv 22 %) Muut Sovella tuotteet Vaatteiden ripustaminen Housunkannatin naulakkoon, kpl pss,0 Tuuletusteline Tamppausteline 0 0 Naulakko, koukkua, 0 Naulakko, koukkua,00, 0, 0 0 Vaatteiden kannatinputki,, sinkitty,0

Lisätiedot