Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 38 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 3 39 VALTUUSTOALOITE; TYÖHYVINVOINTIRAHAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRARAHAN ESITYS 5 40 TAITOTALON KIINTEISTÖN OSTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRÄRAHAN ESITYS JA TALOUSARVIOMUUTOS 8 41 MÄÄRÄALAN MYYMINEN KARI KAUVOLLE JA VILLE ERIKSSONILLE SEKÄ MÄÄRÄRAHAMUUTOS (LIITE) LAUSUNTO HELSINGIN ERIKOISHÖYLÄYS OY:N LAPINJÄRVEN PORLAMMIN TEHTAAN MURSKAUKSEN JA HAKETUKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA (LIITE) ERI ÄÄNESTYSALUEIDEN VAALILAUTAKUNTIEN SEKÄ VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB:N YHTIÖKOKOUS KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖKOKOUS KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN JA PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANOSTA PÄÄTTÄMINEN PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI (LIITE) 21 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 22

2 Kokouspöytäkirja No 6/2014 KUNNANHALLITUS Sivu 1 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ulla Onnila Thomas Antas Siv Gustavsson Benny Engård Sauli Silfvast Mika Sistola Rea Svennas Essi Vuorenjuuri Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja Varajäsen Jäsen Jäsen Jäsen, läsnä klo aikana Jäsen Jäsen Poissa olleet Muut osallistujat Arto Kujala Benita Busk-Markusas Christina Mickos Vesa Peltola Pekka Puranen Tiina Heikka Susanne Sjöblom Johanna Sjöberg II varapuheenjohtaja Jäsen Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja, läsnä klo aikana Valtuuston II varapuheenjohtaja Kunnanjohtaja, esittelijä Kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä Taloussihteeri, asiantuntija 38 osalta ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ulla Onnila Aika ja paikka Lapinjärvellä Allekirjoitukset Susanne Sjöblom PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Thomas Antas Aika ja paikka Lapinjärvellä Rea Svennas Todistaa Tiina Heikka

3 KUNNANHALLITUS KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - valita Thomas Antaksen ja Mika Sistolan pöytäkirjantarkastajiksi. PÄÄTÖS: Thomas Antas ja Rea Svennas valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

4 KUNNANHALLITUS VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, tai Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Toimintakertomuksessa esitetään mm. kunnan johdon selonteko kunnan sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehitystarpeista. Tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaan. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Sen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa. Lisäksi siinä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Ulkoiset toimintakulut olivat ,92 euroa (talousarvion toteutuma 96,7 %; kulualitusta euroa) ja ulkoiset toimintatuotot ,48 euroa (talousarvion toteutuma 111,7 %; tuottoylitystä euroa). Toimintakate oli ,44 euroa. Toimintakulut kasvoivat 2,7 % vuoteen 2012 verrattuna. Toimintatuotot alenivat 0,9 % vuoteen 2012 verrattuna. Verotuloja kertyi melkein euroa enemmän kuin oli budjetoitu ja valtionosuuksia tuli noin euroa enemmän kuin mitä oli budjetoitu. Vuosikate oli ,18 euroa. Poistoja kirjattiin ,53 euroa. Vuosikate määrittää sen, paljonko juoksevien menojen jälkeen on käytettävissä investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Lähtökohtana kunnallistaloudessa pidetään sitä, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen. Investointimenot olivat yhteensä noin euroa. Merkittävimmät investoinnit vuonna 2013 olivat Peikkolaakson päiväkoti, A-talon julkisivuremontti ja Stenålderin kunnallistekniikka.

5 KUNNANHALLITUS Kunnalla oli vuoden 2013 lopussa pitkäaikaista lainaa noin 5 miljoonaa euroa eli vajaat euroa per asukas. Tilinpäätökseen liittyvän tuloksen vahvistaminen ja tuloslaskelma on esitetty liitteessä. Tilikauden tulos on ,31 euroa. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää - esittää valtuustolle, että kirjataan kunnan tilikauden ylijäämäinen tulos ,73 euroa tilikauden ali-/ylijäämän tileille, - esittää valtuustolle, että kirjataan vesihuoltolaitoksen alijäämäinen tulos ,42 euroa tilikauden yli- /alijäämän tileille, - allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kunnanhallituksen puolesta vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle, - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi, - oikeuttaa viranhaltijat tekemään mahdollisesti tarvittavat vähäiset korjaukset toimintakertomukseen ja laskelmiin. PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin muutamin teknisin muutoksin.

6 KUNNANHALLITUS VALTUUSTOALOITE; TYÖHYVINVOINTIRAHAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRARAHAN ESITYS Kunnanvaltuusto Valtuutettu Mari Lotila teki valtuustoaloitteen koskien työhyvinvoinirahan käyttöönottamista Lapinjärven kunnassa. Lotila ehdotti, että kunta maksaa työhyvinvointirahaa 50 euroa/henkilö yhteisöllisyyttä edistävään ja virkistävään toimintaan. PÄÄTÖS: Kunnanvaltuusto päätti - lähettää aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, tai Kunnanhallitus päätti, että asia valmistellaan yleishallinnon toimesta ja tuodaan kunnanhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi kevään aikana. Työhyvinvointi on moniulotteinen asia, jonka kehittämisestä vastuu on sekä työnantajalla että työntekijällä. Työhyvinvoinnin kehittämisen on tapahduttava työpaikalla johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä. Työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa parhaiten suuntaamalla kehittämistä kaikkiin näihin eri ryhmiin. Työhyvinvointiin panostamalla voidaan saada suuria hyötyjä henkilöstön jaksamisen ja hyvinvoinnin lisääntyessä. Työhyvinvointiin panostaminen lisää työmotivaatiota, hyvinvointia ja terveyttä. Samalla myös työnantajan maine kohenee ja kilpailukyky paranee. Hyvin suunnitellut ja toteutetut työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet voivat olla taloudellisesti hyvin kannattavia. Saatu hyöty on tutkimusten mukaan keskimäärin kuusinkertainen panostuksiin nähden, todetaan Työterveyslaitoksen internet-sivuilla. Lapinjärven kunnassa yhtenä haasteena on suuret sairauspoissaolomäärät. Yksi keino laskea sairauspoissaoloja on panostaa työhyvinvointiin. Työhyvinvointiin panostamisen on tapahduttava johdonmukaisella ja jatkuvalla työllä, ei vain kertaluontoisilla tempauksilla. Valtuustoaloitteen tekemisen jälkeen on käyty keskusteluja työterveyshuollon kanssa siitä, millä keinoin työhyvinvointiin voitaisiin panostaa. Työterveyshuollon tekemiin työpaikkakäynteihin kiinnitetään entistä enemmän huomioita ja niistä nousseisiin toimenpide-ehdotuksiin tartutaan aikaisempaa paremmin. Lisäksi on sovittu säännöllisestä panostuksesta esimiestyön

7 KUNNANHALLITUS tukemiseen. Maaliskuussa aloitetaan niin sanotut esimies-iltapäivät, joissa esimiehet saavat tukea omaan työhönsä. Esimies-iltapäiviä tullaan jatkossa järjestämään säännöllisesti. Keväälle on suunniteltu järjestettävän kaikille työntekijöille yhteinen työhyvinvoinnin tukemiseen tarkoitettu hyvinvointipäivä. Hyvinvointipäivän suunnitteluryhmään nimetään jäsenet henkilöstöstä. Syksyllä pyritään järjestämään samoin hyvinvointia ja työssä jaksamista tukeva tilaisuus kevään tilaisuudesta saadun palautteen perusteella. Palvelutuotanto-ohjelman laatimista varten kaikkien eri toimialojen henkilöstö kokoontuu maalis-huhtikuussa yhteisiin iltapäiviin pohtimaan laatua palvelutuotannossa ja omassa työssään. Tämä tapahtuma tukee myös omalta osaltaan työhyvinvointia, kun henkilöstö saa mahdollisuuden vaikuttaa palveluiden kehittämiseen. Kunnan johtamisella on suuri vaikutus kunnan henkilöstön hyvinvointiin. Kunnanvaltuustolle, kunnanhallitukselle ja johtoryhmälle järjestetään huhtikesäkuun aikana johtamistyön koulutus. Työhyvinvointia tukevat toimenpiteet pyritään toteuttamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti, mutta tyystin ilman määrärahaa ei voida kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä toteuttaa. Tällä hetkellä talousarviossa ei ole lainkaan määrärahaa työhyvinvoinnin tukemiseen pois lukien työterveyshuollon perustehtävät. Lapinjärven kunnassa työskentelee noin 170 henkilöä. Vuonna 2013 sairauspoissaolopäiviä oli pv eli 19 pv/ henkilö. Jo sillä että saataisiin sairauspoissaolomäärää laskettua 2 päivää per henkilö, voitaisiin saada kymmenien tuhansien säästö vuositasolla. Lotilan esittämällä 50 euroa per henkilö eli euron lisämäärärahalla saataisiin tämän vuoden henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimenpiteet toteutettua. Työhyvinvoinnin määräraha on huomioitava jatkossa talousarviossa vuosittain. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää: - esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää työhyvinvointia tukevien toimenpiteiden kehittämiseen sekä esittelytekstissä esitettyjen henkilöstön koulutusten ja tapahtumien järjestämiseen euron lisämäärärahan vuodelle 2014 (tili ) - esittää kunnanvaltuustolle esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen ja esittää, että edellä mainittujen toimenpiteiden johdosta valtuustoaloite todetaan loppuunkäsitellyksi.

8 KUNNANHALLITUS PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 KUNNANHALLITUS TAITOTALON KIINTEISTÖN OSTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRÄRAHAN ESITYS JA TALOUSARVIOMUUTOS Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, tai Lapinjärven kunnanvaltuusto on päättänyt lakkauttaa Porlammin yläkoulun kevätlukukauden 2014 jälkeen. Porlammin koulukeskuksen kiinteistöä ei käytetä enää terveydensuojelullisista syistä syksystä 2014 alkaen. Syyslukukaudesta alkaen on huolehdittava Hilda Käkikosken koulun ruuan jakelu ja ruokailu toisissa tiloissa. Talousarvioon on varattu euroa Taitotalon muutostöihin. Tarkoituksena on kesän aikana muuttaa nykyiset kotitalouden opetustilat jakelukeittiöksi ja ruokasaliksi. Taitotalo on rakennettu Lapinjärven, Myrskylän ja Artjärven yhteistyönä Porlammin koulukeskuskusta palvelevaksi opetusrakennukseksi, jossa suoritetaan kotitalouden sekä puu- ja metallityön opetusta. Rakennus on valmistunut vuonna 2001 ja se käsittää noin 400 neliötä. Kiinteistö Oy Porlammin Taitotalo on perustettu vuonna 2007 Lapinjärven, Myrskylän ja Artjärven kuntien (nyk. Orimattilan kaupunki) toimesta hallinnoimaan Taitotaloa. Kiinteistö Oy Taitotalon osakkeet jakautuvat siten, että Lapinjärven kunnan osuus on 45 %, Myrskylän kunnan 29 % ja Orimattilan kaupungin 26 %. Tontin omistaa Lapinjärven kunta. Kiinteistöön kiinteästi kuuluva irtaimisto kuuluu yhtiölle ja muu irtaimisto Lapinjärven kunnalle. Kiinteistöyhtiön perustamissopimuksessa päätettiin suorittaa apporttiomaisuudella euron maksu sekä lisäksi sijoitetun vapaan oman pääoman euroa, yhteensä apporttiomaisuudella yhtiöön suoritettiin siis omistajakuntien toimesta euron maksu. Kunnittain maksut jakautuivat seuraavasti: Osakepääoma Sijoitettu vapaa Yhteensä oma pääoma Lapinjärvi , ,70 Myrskylä , ,14 Artjärvi , ,16 Em. summat vastaavat myös kuntien kirjanpidossa olevia tasearvoja. Porlammin yläkoulun lakkauttamisen myötä Taitotalon alkuperäinen käyttöajatus ei enää toteudu eikä kuntien väliselle yhteistyölle ole enää rakennusvaiheen mukaista perustetta. Rakennuksen käyttötarkoitukselle on muutostarvetta Lapinjärven kunnan lähtökohdista. Näillä perusteilla on perustel-

10 KUNNANHALLITUS tua, että Lapinjärven kunta ostaa rakennuksen kokonaisuudessaan omistukseensa. Yhtiöjärjestyksen mukaan kunnat voivat ostaa toistensa osakkeita. Rakennuksen nykyistä arvoa arvioitaessa voidaan todeta, että rakennuksen arvo on rakennuskustannusten kasvun myötä jossain määrin oletettavasti noussut. Yhtäältä voidaan todeta, että rakennus on jonkin verran kulunut käytössä. Rakennuksen nykyinen kunto ja arvo huomioiden, kohtuullinen ostohinta on sijoitettu pääoma, joka vastaa nykyistä tasearvoa. Talousarvioon on varattu vuodelle 2014 Taitotalon muutostöihin ja rakennuksen lunastamiseen euroa. Kesän aikana on tarkoitus muuttaa nykyiset kotitalouden opetustilat jakelukeittiöksi ja ruokailutilaksi. Muutostöiden osalta ei ole vielä kustannusarviota, mutta muutokseen on syytä varata noin euroa. Näin ollen tarvitaan noin euroa lisämäärärahaa kiinteistön ostoon. Kauppa on saatava toteutettua ennen remontin aloittamista, joten kaupan valmistelu esitetyillä summilla on syytä delegoida johtaville viranhaltijoille. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että - kunnanvaltuusto tekee ostotarjouksen Taitotalon osakkeista esittelytekstissä mainituin perustein Myrskylän kunnalle ,14 eurolla (174 osaketta) ja Orimattilan kaupungille ,16 eurolla (156 osaketta), - kunnanvaltuusto myöntää konsernihallinnolle euron lisämäärärahan vuodelle 2014 Taitotalon osakkeiden ostamiseen (projekti 9980) ja pienentää Teknisten palveluiden Porlammin koulukeskuksen muutostöihin (projekti 9213) varattua summaa eurolla, euroon - kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin valmistelemaan ja allekirjoittamaan kyseisiä osakeostoja koskevat kauppakirjat. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KUNNANHALLITUS MÄÄRÄALAN MYYMINEN KARI KAUVOLLE JA VILLE ERIKSSONILLE SEKÄ MÄÄRÄRAHAMUUTOS (LIITE) Valmistelu ja lisätiedot: kunnansihteeri Susanne Sjöblom, tai Kunnanhallitus päätti myydä mm. Sjökullan alueella sijaitsevan ns. Pentikulmantien omakoti/rivitalon. Markkinointi ja myynti on hoidettu Itä-Uudenmaan kiinteistövälitys Oy:n kautta. Kari Kauvo ja Ville Eriksson ovat nyt antaneet hyväksyttävän tarjouksen kyseisestä kohteesta. EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle - että Lapinjärven kunnan Ingermaninkylässä sijaitsevan noin m² suuruinen määräala rakennuksineen kiinteistöstä Kanta-Sjökulla myydään Kari Kauvolle ja Ville Erikssonille liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin - että se valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan kauppakirjan Lapinjärven kunnan puolesta kun päätös on saanut lainvoiman - kunnanvaltuusto myöntää konsernihallinnolle investointija myyntitulomäärärahamuutoksen. Myyntitulojen tiliöinti Investointien tiliöinti 9000 ja PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 KUNNANHALLITUS LAUSUNTO HELSINGIN ERIKOISHÖYLÄYS OY:N LAPINJÄRVEN PORLAM- MIN TEHTAAN MURSKAUKSEN JA HAKETUKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKE- MUKSESTA (LIITE) Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, tai Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt Lapinjärven kunnan lausuntoa Helsingin Erikoishöyläys Oy:n Lapinjärven Porlammin tehtaan puun murskauksen ja haketuksen ympäristölupahakemuksesta (Dnro ESA- VI/198/04.08/2013). Ympäristöluvan hakija on Helsingin Erikoishöyläys Oy ja toiminta sijaitsee osoitteessa Sahakoskentie 97, Porlammi. Lupahakemus koskee Lapinjärven tehtaalla tapahtuvaa puun murskaustoimintaa. Lisäksi haetaan lupaa toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Helsingin Erikoishöyläys Oy:n Lapinjärven tehtaalla murskataan ja haketetaan muualta tuotua pyöreää puuta, risuja, kantoja ja kuorta sekä varastoidaan mursketta/haketta. Lupaa haetaan kiinto-m3:n puuainesmäärän käsittelemiseen vuosittain. Murskaukseen/haketukseen varattujen alueiden ja varastoalueiden yhteispinta-ala on noin 4,0 ha. Alueelle mahtuu kerralla varastoitavaksi noin kiinto-m3:ä murskattavaa/hakettavaa puuainesta. Valmiin murskeen/hakkeen varastointimäärä on enintään irto-m3:ä kerralla. Valmis murske/hake toimitetaan muualle polttoaineeksi ja maisemointiin katemateriaaliksi ja osa hyödynnetään polttoaineena omassa kattilalaitoksessa. Lisäksi alueella on Helsingin Erikoishöyläys Oy:n tuotantolaitoksia. Alueella sijaitsee saha ja höyläämö, sahatavaran kuivaamot, tasaamo- /paketointilaitos, lämpövoimala ja maalaamo sekä valmiiden tuotteiden varastoja. Puun murskausta/haketusta suoritetaan kahdella eri alueella siirrettävällä murskauslaitteistolla keskimäärin 2 3 päivänä viikossa maanantaista lauantaihin klo Kuormien purkua ja lastausta kuorma-autoihin suoritetaan myös muina aikoina. Vuodessa puuainesta/haketta tuodaan alueelle autokuormaa ja mursketta/haketta viedään alueelta autokuormaa. Murskaus-/haketustoiminnasta aiheutuu melua ja pölyä. Melun leviämistä torjutaan meluvallein. Murskain/haketin ja murske-/hakekasat pyritään sijoitta maan siten, että varastokasat estävät pölyn leviämistä mahdollisimman hy vin. Pölyämistä estetään murskattavan/haketettavan puunaineksen kosteuden avulla. Puun murskaustoiminnasta on laadittu päivätty

13 KUNNANHALLITUS meluselvitys ja päivätty pölyselvitys. Alueella syntyvät hulevedet imeytetään viheralueiden kautta maaperään. Toiminnalle haetaan ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta. Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut asiasta seuraavan lausunnon: Loviisan kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja on moneen kertaan joutunut puuttumaan valituksen vuoksi laitoksella aloitettuun haketukseen ja murskaukseen vuoden 2013 aikana. Toimintaa tehtiin keväällä ja alkukesällä 2013 ja lähin naapuri valitti siitä useasti. Haketusta tai murskausta ei ole laitoksella tehty kesäkuun 2013 jälkeen, koska Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksen mukaan toiminnalle täytyy olla ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. Toiminnanharjoittaja käynnisti lupamenettelyn heinäkuun lopulla Hakemus toimitettiin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan laajuuden vuoksi hakemus kuitenkin siirrettiin aluehallintovirastoon ratkaistavaksi. Haettu toiminta sijoittuu asemakaavassa T- merkinnällä merkitylle kiinteistölle, kaavoituksen puolesta toiminta siis sijoittuu oikeaan paikkaan. Lähin asuinkiinteistö on kaavassa merkitty ja sijaitsee aivan suunnitellun haketusalueen vieressä. Hakemuksessa on esitetty haketusta tehtävän kolmessa kohtaa alueella. Haketus- ja murskauslaitteet ovat siirrettäviä, mutta paikat on merkitty keskimääräisesti sellaiseen kohtaan, jossa toimintaa enimmäkseen tehdään (karttaliite). Melu- ja pölyselvityksessä ei kuitenkaan ole tutkittu melun ja pölyn leviämistä kuin kahden paikan kohdalta, eteläisimmän alueen (piste 3) osalta ei selvitystä ole tehty. Tällä alueella haketus- ja murskaustoimintaa ei voi sallia ennen kuin siltä osin on tehty asianmukainen melun- ja pölyn leviämisselvitys. Meluselvityksessä on melun leviämisen estämiseksi suunniteltu alueen 1 itä- ja pohjoispuolelle 6 m korkeaa tukkikasaa. Alueen 2 joenpuoleisille reunoille on suunniteltu 2 m korkea maavalli ja murskain on tarkoitus sijoittaa peltikuomuhalliin. Näillä toimilla laskentatulos ylittäisi päiväajan ohjearvon LAeq db vain murskausalueen itäpuolella yhdessä kiinteistössä, joka on hakijan ilmoituksen mukaan hänen omistuksessaan. Näin ollen meluhaittojen perusteella toiminta olisi hyväksyttävissä esitettyjen meluntorjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Meluntorjuntatoimien riittävyys on kuitenkin varmistettava luotettavilla mittauksilla, kun toiminta on luvan mukaisessa laajuudessa käynnissä.

14 KUNNANHALLITUS Vastaavanlaisilla torjuntatoimilla myös pölyselvityksessä on esitetty, että lähimmille kiinteistöille ei aiheudu ohjearvojen ylittäviä pitoisuuksia. Lisäksi pölyämisen osalta on huomioitava tuulen suunta. Alueelle tulisi asentaa riittävä määrä tuulen suuntaa näyttäviä viirejä ja mikäli tuulen suunta on suoraan lähimpiä kiinteistöjä kohti, haketus tulisi välttää. Myös valmiin hakkeen varastokasojen pölyämistä täytyy tarkkailla ja mahdollisesti estää, mikäli niistä aiheutuu häiritsevää pölyämistä. Haketuksen ja murskauksen toiminta-ajaksi on esitetty 2 3 päivänä viikossa maanantaista lauantaihin klo 6 22 ja puun sekä hakkeen kuljetuksia tehtäisiin myös muina aikoina. Toiminnan meluselvitysten mukaan toiminta alittaa päivämeluohjearvon esitetyillä toimilla, mutta yöaikaista ohjearvoa se ei alita. Näin ollen klo 6 7 näitä töitä ei saa tehdä, vaan varsinainen toiminta-aika on klo 7 22 arkisin. Viikonloput on syytä rauhoittaa toiminnalta puun ja hakkeen kuljetusta lukuun ottamatta. Yöaikaista kuljetusta klo 22 7 pitää kuitenkin välttää. Toiminnalle haettuun ympäristönsuojelulain 101 :n mukaiseen päätökseen siitä, että toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ei ole huomautettavaa. Todetaan kuitenkin, ettei toimintaa saa aloittaa ennen kuin melun- ja pölyn leviämisen torjuntatoimista on huolehdittu asianmukaisesti. Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta toimii Lapinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, mutta koska kyseinen lupahakemus koskee elinkeinopoliittisesti merkittävää kohdetta, on kunnan syytä antaa asiassa myös oma lausunto. Lausunnot on pyydetty mennessä. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää: - antaa Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle seuraavanlaisen lausunnon: Helsingin Erikoishöyläys toimii entisen Käkikosken sahan tiloissa. Nykyinen pääasiallinen yritystoiminta eli puunjalostus aiheuttaa sahatoimintaa vähemmän haittaa ympäristölle. Jo Käkikosken sahan toimesta alueella tehtiin haketusta, tosin pienemmässä mittakaavassa. Nykyisen yrittäjän haketustoiminnasta on aiheutunut vähän valituksia, jos huomioidaan valittajien määrä, lähinnä toiminta on häirinnyt yhtä rajanaapuria. On huomioitava, että tuolloin, kun kyseinen rajanaapuri on ostanut omakotitalon 2007, on hän ostanut kohteen tietäen sen sijaitsevan teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä. Jo ostohetkellä vuoteen 2007 saakka alueella toimi Käkikosken saha, joka myös teki haketustoimintaa alueella. Voidaan olettaa, että henkilöllä on pitänyt olla jo ostohetkellä käsitys siitä, että alueella voi esiintyä melu- ja pölyhaittoja saha- ja haketustoiminnasta.

15 KUNNANHALLITUS Keskustelut mahdollisesta kiinteistön lunastamisesta yrityksen toimesta eivät ole johtaneet tilanteen ratkeamiseen. On kohtuutonta, että yksi valittaja voi viivyttää elinkeinotoiminnan kehittymistä kuukausia osittain vain hyötymistarkoituksessa. Lapinjärven kunnan näkemys on, että ympäristölupahakemus pitäisi käsitellä viipymättä ja haketustoiminta sallia alueella muutoksenhausta huolimatta hakemuksessa esitetyllä tavalla Loviisan kaupungin ympäristösuojeluviranomaisen antamin tarkennuksin. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KUNNANHALLITUS ERI ÄÄNESTYSALUEIDEN VAALILAUTAKUNTIEN SEKÄ VAALITOIMIKUN- NAN ASETTAMINEN EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN Valmistelu ja lisätiedot: kunnansihteeri Susanne Sjöblom, tai Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaalilain 15 ). Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmejäsenisinä. Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa eli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen, näin tehdään myös tasa-arvon soveltamisessa. EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - valita vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet sekä määrätä vaalilautakunnan kohdalla yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi kunnanvaltuuston päättämiä äänestysalueita varten: 1. Lapinjärven eteläinen 2. Lapinjärven keskinen 3. Lapinjärven läntinen 4. Lapinjärven pohjoinen - valita vaalitoimikuntaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet ja määrätä yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. PÄÄTÖS: Asia jätettiin pöydälle.

17 KUNNANHALLITUS EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - valita vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet sekä määrätä vaalilautakunnan kohdalla yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi kunnanvaltuuston päättämiä äänestysalueita varten: 1. Lapinjärven eteläinen 2. Lapinjärven keskinen 3. Lapinjärven läntinen 4. Lapinjärven pohjoinen - valita vaalitoimikuntaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet ja määrätä yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - valita seuraavat henkilöt vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäseniksi ja varajäseniksi: 1. Lapinjärven eteläinen vaalilautakunta Varsinaiset jäsenet Inga-Lill Mickos, puheenjohtaja Kim Svenskberg, varapuheenjohtaja Johan Markusas Christina Bosas Anne Penninkangas Varajäsenet Gunilla Petas Christer Ollas Guy Hansson Filip Lindfors Tanja Lill-Smeds 2. Lapinjärven keskinen vaalilautakunta Varsinaiset jäsenet Jesper Röök, puheenjohtaja Anne Rönkkö, varapuheenjohtaja Anne-Mari Mäkelä Timo Virtala Arto Kujala

18 KUNNANHALLITUS Varajäsenet Marita Johansson Jouni Lamberg Pekka Puranen 3. Lapinjärven läntinen vaalilautakunta Varsinaiset jäsenet Aino Villikka, puheenjohtaja Mika Sistola, varapuheenjohtaja Rita Kontkanen Raimo Aalto Pirjo Hannula Varajäsenet Mikko Vähämartti Marita Paavola Maria King Matti Wahrman 4. Lapinjärven pohjoinen vaalilautakunta Vaalitoimikunta Varsinaiset jäsenet Enni Hongisto, puheenjohtaja Mathias Fredriksson, varapuheenjohtaja Markku Rantanen Pekka Kaasalainen Anni Simola Varajäsenet Mikko Hongisto Eeva Kaasalainen Sirpa Lindroos Varsinaiset jäsenet Anja Antas, puheenjohtaja Kari Rantala, varapuheenjohtaja Hillevi Mickos Varajäsenet Harry Andersson Regina Illman

19 KUNNANHALLITUS OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB:N YHTIÖKOKOUS Lapinjärven kunta on osakkaana Oy Porvoo International College Ab nimisessä yhtiössä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina klo oppilaitoksen tiloissa. Vuonna 2013 Lapinjärveä edusti kunnanjohtaja Christian Sjöstrand. EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - valita edustajansa Oy Porvoo International College Ab nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - valita kunnanhallituksen jäsen Benny Engårdin edustajaksi Oy Porvoo International College Ab nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen

20 KUNNANHALLITUS KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖKOKOUS Valmistelu ja lisätiedot: kunnansihteeri Susanne Sjöblom, tai Kuntarahoitus Oyj pitää yhtiökokouksen Helsingissä Kuntarahoituksen toimitiloissa (Jaakonkatu 3 A, 5 krs). Tilaisuus alkaa klo lounastarjoilulla, jonka jälkeen valtiovarainministeriön entinen valtiosihteeri Raimo Sailas puheenvuoron kuntatalouden ajankohtaisista kysymyksistä. Yhtiökokous alkaa klo 14. Edellisessä yhtiökokouksessa kuntaa edusti kunnanjohtaja. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää - valita edustajansa Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - valita kunnanvaltuuston puheenjohtaja Christina Mickoksen edustajaksi Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen

21 KUNNANHALLITUS KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAIL- LISUUDEN TOTEAMINEN JA PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANOSTA PÄÄTTÄMI- NEN Valmistelu ja lisätiedot: kunnansihteeri Susanne Sjöblom, tai EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää - todeta päätökset laillisiksi - toteuttaa täytäntöönpanon seuraavasti 13 Lausunto lähetetään sosiaali- ja terveysministeriölle. 14 Päätöksestä ilmoitetaan tekniselle lautakunnalle ja taloussihteerille. 15 Päätöksestä ilmoitetaan tekniselle lautakunnalle ja taloussihteerille PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI (LIITE) Valmistelu ja lisätiedot: kunnansihteeri Susanne Sjöblom, tai Luettelo kunnanhallitukselle tiedoksi saapuneista pöytäkirjoista lähetetään esityslistan liitteenä. EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - merkitä pöytäkirjat tiedoksi - hyväksyä oman kunnan toimielimiltä saapuneissa pöytäkirjoissa ilmenevät päätökset toimeenpantaviksi niiltä osin kun päätökset eivät tarvitse erillistä kunnanhallituksen päätöstä. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

23 KUNNANHALLITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, perusteet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 44, 45 HallintolainkäyttöL 5 :n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät Lapinjärven kunnanhallitus Lapinjärventie 20 A Lapinjärvi Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

24 KUNNANHALLITUS VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an- valitusaika Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL 120, HELSINKI Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - Päätös, johon haetaan muutosta - Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - Muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 17 VALTUUSTOALOITE; TYÖHYVINVOINTIRAHAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRARAHAN ESITYS 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 17 VALTUUSTOALOITE; TYÖHYVINVOINTIRAHAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRARAHAN ESITYS 3 KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 16.4.2014 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013 Kokousaika 14.10.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN (LIITE) 4

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN (LIITE) 4 KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kokousaika 22.1.2014 klo 18.30 19.08 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 6.5.2013 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012 Kokousaika 19.11.2012 klo 18.00 20.36 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Kokousaika 11.9.2008 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 13.6.2012 klo 18.30 20.16 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 20.20 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kokousaika 13.1.2010 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 23.5.2012 klo 18.30 19.17 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 78 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 78 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2008 Kokousaika 18.12.2008 klo 18.30 20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kartano KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 Kokousaika 2.11.2011 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 47 YLLÄPITOINSINÖÖRIN VALITSEMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 47 YLLÄPITOINSINÖÖRIN VALITSEMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokousaika 04.09.2013 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Kokousaika 13.6.2013 klo 18.30 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot