Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta AIKA klo 17:40-19:30 PAIKKA Päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN 4 PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE /PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNOT 4 TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT VUONNA /PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNOT 5 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE 10 HANKINTOJEN OSALTA VUONNA 2014/PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNOT 6 KOTIHOIDON JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 12 7 TERVEYSKESKUSAVUSTAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN 14 8 KOTIHOIDON ASIAKASKYSELYN TULOKSET 15 9 ILMOITUS SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUHENKILÖN 16 VAIHTUMISESTA 10 VALTUUSTOALOITE / LASTEN JA NUORTEN 17 HAMMASHOITO 11 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JÄSENTEN 19 OSALLISTUMINEN VIRKOJA/TEHTÄVIÄ HAKENEIDEN HAASTATTELUTILAISUUKSIIN 12 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT 21

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ KOKOUSAIKA klo 17:40-19:30 KOKOUSPAIKKA Päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Puustinen Osmo 17:40-19:30 puheenjohtaja Vihma Matti 17:40-19:30 varapuheenjohtaja Laurikainen Mika 17:40-19:30 jäsen Ruotsalainen Anu 17:40-19:30 jäsen poistui 7 ajaksi Räsänen Martti A. 17:40-19:30 jäsen Simelius Ulla-Maija 17:40-19:30 jäsen poistui 10 ajaksi Vauhkonen Anna 17:40-19:30 jäsen POISSA Paatero Ilkka khall edustaja MUU Gustafsson Auvo 17:40-19:30 khall pj Tilus Riitta A. 17:40-19:30 kunnanjohtaja Malmstedt Anneli 17:40-19:30 perusturvajohtaja, esittelijä Rönkkö Mariitta 17:40-19:30 pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 1-13 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Martti A. Räsänen ja Anna Vauhkonen Valittiin Martti A. Räsänen ja Matti Vihma PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Osmo Puustinen Mariitta Rönkkö Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Martti A. Räsänen Aika ja paikka: Kunnanvirastossa Matti Vihma :00

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN PETU 1 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kunnan hallintosäännön 79 :n mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 80 :n mukaan esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja niille, joilla on oikeua osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallitus on esittänyt, että hallintokunnat sovittaisivat kokousaikataulunsa niin että kunnanhallituksen käsittelyyn menevien asioiden valmisteluun jää riittävästi aikaa. Vuonna 2013 perusturvalautakunta kokoontui puheenjohtajan kutsusta pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo kunnanvirastolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Esityslistat on postitettu kokousta edeltävänä torstaina paperiversioina. Joillakin toimielimillä on vaihtoehtona ollut esityslistojen lähettäminen sähköisesti. Perusturvalautakunta päättää 1) kokoontua kuukauden kolmentena keskiviikkona ellei toisin ilmoiteta 2) esityslistat lähetetään kokousta edeltävän viikon torstaina postitse paperiversioina, myös sähköisesti niin haluttaessa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Jakelu hallintopalvelut/kuulutus perusturvan esimiehet

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA 2014 PETU 2 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja on siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomaisen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Heinäveden kunnan hallintosäännön 91 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla ja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aikaisemmin on ilmoitettu. Perusturvalautakunnan pöytäkirjat on tarkastettu vuonna 2013 kokousta seuraavana perjantaina tai kokousta seuraavana maanantaina klo mennessä tai mikäli silloin on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä. Perusturvalautakunnan pöytäkirjat on pidetty yleisesti nähtävänä vuonna 2013 kokousta seuraavana maanantaina klo tai mikäli silloin on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä kunnanvirastolla. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat vuonna 2013 on pidetty yleisesti nähtävänä asianomaisen henkilön virkahuonessa päätöstä seuraavana tiistaina klo , tai mikäli silloin on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä vastaavana aikana. Perusturvalautakunta päättää, että 1. perusturvalautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina tai mikäli silloin on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä 2. perusturvalautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävänä kokousta seuraavana maanantaina klo tai mikäli silloin on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä kunnanvirastolla; kokouksen tarkastamaton pöytäkirjat laitetaan kunnan kotisivuille mahdollisimman pian kokouksen jälkeen 3. viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä päätöstä seuraavana tiistaina klo tai mikäli silloin on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä vastaavana aikana.

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Jakelu hallintopalvelut/kuulutus perusturvan viranhaltijat

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014/PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNOT PETU 3 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Heinäve den kunnan talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille Kunnanhallituksen antamien vuoden 2014 talousarvion täytäntöön pano-ohjeiden mukaan lautakunnan on hyväksyttävä vahvistettuun talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat/tuloslaskelmat osastotasolla 4 ja toi mi tet ta va kirjanpitoon mennessä. Valtuuston hyväksymiä toi min nal li sia ja taloudellisia tavoitteita (tekstiosia) ei tarvitse hyväksyä enää lau ta kunnas sa. Nettobudjetointia noudattavien osastojen käyttösuunnitelman voidaan ao. toimi elimen päätöksellä vahvistaa nettomääräisinä. Perusturvalautakunnan alaisuuteen kuuluvassa vuoden 2014 talousarviossa hammashuolto on net tobudjetoitu. Täytäntööpano-ohjeissa korotetaan, että hallintokuntien on jo heti talousarvio vuoden alusta käyttösuunnitelmia vahvistaessaan mitoitettava toimintansa niin, et tä koko tuleva talousarviovuosi tullaan pysymään valtuuston hyväksymässä ta lousarviossa. Yleisenä tavoitteena on talouden toteutuminen ylijäämäisenä. Jos jollakin osastotasolla 03 käyttötaloudessa syntyy väistämätöntä määrä ra han yli tys tar vet ta ja si tä ei pys ty tä toimielimen päätöksellä katta maan osaston/kustannuspaikkojen si säi sil lä siir roil la, on ao. toimielimen tämän lisä mää rära hatar peen kat tami seksi hy vis sä ajoin ja niin pian kuin mahdollista 1) asetettava toimialueellaan tuotettavat palvelut tärkeysjärjestykseen ja 2) tehtävä esitys kunnanhallitukselle ja valtuustolle tarvit tavan käyttötalouden määrärahan siirtämisestä hallintokunnan sisäisenä siirtona joltakin toiselta osastolta/kustannuspaikalta 3) talousarviovuoden aikana esitetyt lisämäärärahapyynnöt tulee pe rustella tarkasti. Perusturvan alla on seitsemän osastotasoa 03, jotka jakaantuvat osasto tasoiksi 04 seuraavasti (N= nettobudjetoitu osasto 03): 1. Sosiaalityö 2. Kotihoito Toimeentulotuki Päihdehuolto Vammaispalvelut Kehitysvammahuolto Lastensuojelu Kotipalvelu ja kotisairaanhoito

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Päiväkeskus Kotona asumisen tukitoimenpiteet Palveluasunnot ja ryhmäkodit 3..Avohuollon palvelut Vastaanottopalvelut Täydentävät palvelut 4. Vuodeosasto 5. Erikoissairaanhoito Pohjois-Karjalan shp ky Varkauden sairaala Muut erikoissairaanhoidon laitokset 6. Hammashuolto (N) 7. Perusturvan hallinto ja talous Perusturvalautakunta Perusturvatoimisto Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Kirjanpidon mukaiset perusturvan alaisten toimin tojen osastota son 04 tuloslaskelmat ovat esityslistan liit teenä no 1. Perusturvalautakunta päättää, että 1. perusturvalautakunnan alaisten toimintojen osalta nettobudjetointia noudattava hammashuollon osaston käyttösuunnitelma vahvistetaan nettomääräisenä 2. perusturvalautakunnan alaisuuteen kuuluvat vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelmat vahvistetaan esityslistan liitteen no 1 mukaisesti 3. viranhaltijatason käyttösuunnitelmia ei laadita. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Jakelu kirjanpito

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2014/PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNOT PETU 4 Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kunnanhallituksen antamien vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnan on vuoden alussa nimettä ne henkilöt ja heidän varahenkilönstä, joilla on oikeus hyväksy tositteet. Päätös hyväksyjistä on toimitettava kirjanpitoon mennessä. Laskun hyväksyjän on oltava viranhaltija ja hän vastaa myös laskun perusteen eli hankinnan tms. tarkoituksenmukaisuudesta. Hyväksyjä vastaa myös määrärahan riittävyydestä ja tiliöinnistä. Alai nen ei saa hy väk syä (esi mies jää vi) esi mies tään hen ki lö koh tai sesti kos ke via las kuja (koulu tus, mat ka kus tan nuk set, puhe linlas kut yms). Esimie hen ao. las kuja voi hy väksyä jo ko tä män esi mies tai ao. lauta kun nan pu heen johta ja. Toi miala päällikkö voi hy väk syä toimialan sa laskut var sinaisen las kun hy väksy jän poissa ollessa. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä perusturvalautakunnan alaisten toimintojen tositteiden hyväksyjät vuodelle 2014 seuraavasti (ensin ensisijainen hyvksyjä ja suluissa toissijainen hyväksyjä): KÄYTTÖTALOUSOSA 2100 Sosiaalityö perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) 2400 Kotihoito kotihoidon johtaja (vastaava sairaanhoitaja) lukuunottamatta 2455 Kuljetuspalvelut 2465 Muut asumispalvelut perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) 3000 Avohuollon palvelut terveyskeskuksen osastonhoitaja (kotihoidon johtaja) 3400 Vuodeosasto terveyskeskuksen osastonhoitaja (kotihoidon johtaja) 3500 Erikoissairaanhoito perusturvajohtaja (terveyskeskuksen osastonhoitaja) 3600 Hammashuolto terveyskeskuksen osastonhoitaja (perusturvajohtaja) 3700 Hallinto ja talous perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä)

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta TASETILIT 2317 Esko Pietarisen rahasto perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) 2320 Elsa Voutilaisen rahasto perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) 2321 Hilja ja Otto Lappalaisen rahasto 2392 Huollettavien varat perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) 2566 Pro Consona -toimeentulotuki perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) 2567 Pro Consona välitystilit perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) Pro Consona lastensuojelu perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Jakelu ao. viranhaltijat reskontra kirjanpito

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE HANKINTOJEN OSALTA VUONNA 2014/PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNOT PETU 5 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Hallintosäännön 53 :ssä määrätään seuraavaa: "Kunnanhallitus hyväksyy hankintaohjeet. Kunnanhallitus ja lautakunta päättävät hallinokunnan omaa tarvetta varten suoritettavista hankinnoista talousarvion rajoissa noudattaen kunnanhallituksen antamia hankinta- tai muita ohjeita. Kunnanhallitukselle ja lautakunnalla on oikeus siirtää edellä mainittua toimivaltaa alaisilleen tilivelvollisille viranhaltijoille määräämiensä rajojen puitteissa." Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan hankintojen suorittamisessa noudatetaan hallintosäännön määräyksiä sekä hankintalainsäädäntöä. Hankinnoissa on huo mioi tava mm. kil pai lut ta mi nen (pääsään tö), tarjousten va lin takri tee rit erityi sesti kun kri teerinä on ko ko naistaloudel li suus eli myös muut te kijät kuin hinta, viran haltija pää tösten te keminen pe ruste luineen, kun nan hallituk sen ja lau ta kun nan ot to-oi keus se kä han kin tapää tösten täy tän töönpano ja kir jalli sen han kinta sopi muksen tekeminen. Perusturvalautakunta voi siirtää hankintoja koskevaa toimivaltaa alaisil leen ti li vel vollisille viranhaltijoille määrittelemällä vuosittain hankinta val tuudet tiet tyyn euromäärään asti. Hallintokuntien on huolehdittava henk liöstön riittä västä prehdyttämisesta hankintalainsäädäntöön ja muihin hankintasäännöksiin. Yli euron hankinnoista tulee tehdä hankintapäätös (otto-oikeusraja on euroa), euron hankinnoista pidetään vähintään päätösluetteloa (200 euroa on irtaimistoluetteloinnin raja). Kunnanhallitus on antanut suosituksen, että toimialapäälliköiden hankinta- ja suunnitteluvaltuu det päätetään siten, että kunnanjohtajalla on euroa, teknisellä johtajalla enintään euroa ja muilla toimialapäälliköillä ja viranhaltijoilla enintään euroa. Perusturvalautakunnalla on toimivalta päättää omaa tarvettaan varten suori tet ta vis ta hankinnoista, joiden yksittäinen hankintahinta ei ylitä euroa. Atk-hankinnat suoritetaan keskitetysti atk-suunnittelijan kautta. Kopiokoneja mat ka pu he lin han kin nat teh dään kes ki te tys ti asia kas palve lusihteerin kaut ta. Perusturvalautakunta päättää ta lousarvioon va rattujen hankintamäärärahojen käytöstä vuon na 2014 seu raavaa: 1. Perusturvajohtajalla on oikeus päättää hankinnoista, joiden yksittäinen hankintahinta ei ylitä euroa.

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Muilla perusturvan toimialan viranhaltijoilla, joille lautakunta on myöntänyt tositteiden hyväksymisoikeuden, on oikeus päättää hankinnoista, joiden yksittäinen hankintahinta ei ylitä euroa (ALV 0 %). Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Jakelu ao. viranhaltijat kirjanpito reskontra

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta KOTIHOIDON JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN PETU 6 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kunnassa on ollut haettavana mennessä kotihoidon johtajan virka. Ilmoitus on julkaistu kunnan virallisellisen ilmoitustaulun lisäksi kunnan kotisivuilla, työvoimahallinnon sivuillla, Heinävesi lehdessä ja Savon Sanomissa. Viran kelpoisuusehtona on ollut sosiaalihuollon ammatillsen henkilöstön kelpoisuuksita annetun lain (272/2005) 10 :n mukainen soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. Lisäksi hakijalta on edellytetty kehittämis- ja yhteistyötaitoja sekä motivaatiota kehittää laaja-alaisesti osaamistaan. Virkaa haki määräaikaan mennessä kuusi henkilöä, yhdistelmä hakijoista esityslistan liitteenä no 2. Haastetteluun kutsuttiin kolme hakijaa; YTM Airi Piiponniemi, sairaanhoitaja (AMK) Marja Siltala ja THM Anu Väänänen, joka haastattelun jälkeen kuitenkin ilmoitti peruvansa hakemuksensa. Haastattelut suoritettiin Haastattelussa olivat mukana lautakunnan puheenjohtaja Osmo Puustinen, varapuheenjohtaja Matti Vihma ja jäsen Anu Ruotsalainen sekä viranhaltijoista osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, kunnanjohtaja Riitta A Tilus ja perusturvajohtaja Anneli Malmstedt. Hallintosäännön 8 :n mukaan lautakunta valitsee alaisensa henkilökunnan toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen. Perusturvalautakunta 1) valitsee kotihoidon johtajan virkaan YTM Airi Piiponniemen kuuden kuukauden koeajalla 2) vahvistaa Airi Piiponniemen tehtäväkohtaiseksi palkaksi (KVTES:n hinnoittelukohta 04SOS030 ) 2.855,64 /kk 3) suorittaa vaalin ehdollisena siten, että valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamsta esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Keskustelun aikana Martti A. Räsänen esitti Anu Ruotsalaisen kannattamana, että virkaa ei täytetä, vaan se julistetaan uudelleen haettavaksi. Puheenjohtaja totesi, että on tehty menettelystä esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat toimialapäällikön ehdotusta vaalin suorittamisesta, äänestävät JAA, ja ne jotka kannattavat viran uudelleen haettavaksi julistamista, äänestävät EI.

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta JAA-ääniä annettiin 5 (Vihma, Laurikainen, Simelius, Vauhkonen, Puustinen) ja EI-ääniä 2 (Räsänen, Ruotsalainen). Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan ja seuraavaksi suoritetaan vaali. Keskustelun jatkuessa Martti A. Räsänen esitti, että ketään ei valita ja viittasi aikaisempaan esitykseensä. Esitystä ei kannatettu. Muita poikkeavia esityksiä ei tehty. Puheenjohtaja totesi, että perusturvalautakunta on hyväksynyt perusturvajohtajan esityksen ja näin virkaan tuli valituksi Airi Piiponniemi 6 kk:n koeajalla ja muutoin toimialapäällikön esityksen mukaan. Jakelu Piiponniemi Airi muut hakijat palkanlaskenta

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta TERVEYSKESKUSAVUSTAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN 171/ /2013 PETU 7 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kunnan terveyskeskuksessa on ollut haettavana terveyskeskusavustajan tehtävä klo mennessä. Hakuilmoitus julkaistiin työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuilla ja kunnan ilmoitustaululla. Kelpoisuusehtona on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu soveltuva tutkinto. Toimenkuvaan kuuluu sanelujen purku ja sähöisten potilasasiakirjojen hallinta sekä työskentely potilastoimistossa. Terveyskeskusavustaja vastaa sairauskertomusarkistosta. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä aktiivista työotetta. Palkkaus KVTES:n maukainen Määräaikaan mennessä tehtävää haki 8 henkilöä: esityslistan liite no 3. Hakijoista Merja Nyyssönen kuitenkin ilmoitti peruvansa hakemuksensa. Terveyskeskuksen osastonhoitaja esittää, että terveyskeskusavustajan tehtävään valitaan sosiaali- ja terveydenhuollon sihteeri Saila Katriina Nummi: esitys ja perustelut esityslistan liite no 4. Hallintosäännön 8 :n mukaan perusturvalautakunta valitsee alaisuudessaan olevat vakinaiset viran- ja toimenhaltijat ja päättää alkupalkasta. Perusturvalautakunta päättää 1. valita Saila Kartiina Nummen terveyskeskusavustajan tehtävään 4 kuukauden koeajalla 2. vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.968,40 euroa/kk 3. suorittaa valinnan ehdollisena siten, että valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että Anu Ruotsalainen (asianosainen) poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Jakelu Nummi Saila muut hakijat palkanlaskenta

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta KOTIHOIDON ASIAKASKYSELYN TULOKSET PETU 8 KOTIHOIDON ASIAKASKYSELYN TULOKSET SYKSY 2013 Valmistelija vs. kotihoidon johtaja Virve Mikkonen, Sairaalantie 4, Heinävesi, puh , fax , Kotihoidon tulosyksikön kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaille tehtiin syksyllä 2013 TAK (Tutki-Arvio-Kehitä) tutkimuskysely. Kysely toteutettiin nimettömänä postikyselynä. Lomakkeita lähetettiin 146 asiakkaalle, joista 81 palautti kyselylomakkeen. Palautusprosentti oli 55,48%. Kyselyn tuloksista tuli ilmi, että hyvänä asiana koettiin kotihoidon henkilöstön olevan ystävällisiä, avuliaita ja luotettavia. Kehitettämistarpeeksi nousi tiedottaminen erilaisista palveluista ja etuisuuksista sekä virike-ja virkistypalveluista. Kotihoidon tulosalueelle on talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin on asetettu asiakastyytyväisyyskyselyn tavoiteeksi vähintään 3.5 (asteikko 1-5). Nyt toteutetussa kyselyssä tuloksien kokonaiskeskiarvo oli 3,51. Yhteenveto TAK-tutkimuskyselyn tuloksista esityslistan liitteessä no 5. Perusturvalautakunta merkitsee TAK-tutkimuskyselyn tulokset tiedokseen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta ILMOITUS SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUHENKILÖN VAIHTUMISESTA 14/05.00/2014 PETU 9 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kuntoutus-, koulutus- ja asuntosäätiö on jättänyt Heinäveden perusturvalautakunnalle ilmoituksen sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta Karvion itsenäistymisasuntojen osalta. Toimintayksikön palveluala on tukiasuminen, jonka Itä-Suomen aluehallintoviraston on rekisteröinyt yksityisten palveljuen antajien rekisteriin. Kyseessä on ilmoituksenvarainen toiminta. Kuntoutus-, koulutus- ja asuntosäätiö ilmoittaa yksikön uudeksi vastuuhenkilöksi musiikkiterapeutti, askarteluohjaaja Heikki Jorosen , josta lukien hän on toiminut myös Leväniemen toimintakeskuksen johtajana. Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 12 :nmukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus vastuuhenkilön vaihtumisesta 11 :ssä tarkoitetulle ilmoituksen vastaanottaneelle kunnan toimielimelle. Kunnan toimielimen on viipymättä annettava aluehallintovirastolle tiedot rekisteriin merkitsemistä varten. Perusturvalautakunta 1) merkitsee tietoonsa saatetuksi Kuntoutus-, koulutus- ja asuntosäätiön ilmoituksen vastuuhenkilön vaihtumisesta lukien Karvion yksikössä. Vastuuhenkilö on musiikkiterapeutti, askarteluohjaaja Heikki Joronen. 2) ilmoittaa vastuuhenkilön vaihtumisen Itä-Suomen aluehallintovirastolle ykistyisten sosiaalipalveljuen antajien rekisteriin merkitsemistä varten. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Jakelu AVI

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta VALTUUSTOALOITE / LASTEN JA NUORTEN HAMMASHOITO 148/ /2013 PETU 10 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Valtuuston jäsen Veli-Pekka Hartikainen on jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen: " Kunnan hammaslääkäripalvelut on lääkäripalvelun osalta yksityistetty ja kokemukset eivät kaikilta osin ole myönteisiä. Lasten ja nuorten vanhemmilta tulleen palautteen mukaan aikoja on ollut vaikea saada ja koululaisten hammashoitoon ei riitä aikaa. Palveluaikaa ei ole riittävästi ja sen lisääminen olisi kunnan ja kuntalaisten edun mukaista. Edelliseen perustuen pyydän selvitystä myös siitä, voisivatko palvelut Karviossa Pohjois-Heinäveden koululaisten osalta järjestää Karvion Hammashoidon ja Dentaali palvelujen yhteistyössä toteuttamaan palveluun sisältyvänä. " Heinäveden hammaslääkripalvelut on keväästä 2013 lähtien ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta siten, että hammaslääkäri työskentelee hammashoitolassa kolmena päivänä viikossa. Viime syksynä palvelun sujuvuudessa oli välillä vaikeuksia, jonka vuoksi myös koululaisten hammastarkastukset viivästyivät. Palveluntuottajan vaihduttua vuoden 2014 alusta tilanne on huomattavasti parantunut. Hammashoitolan antaman tiedon mukaan tällä hetkellä mm. Karvion koululaisten hammastarkastukset on tehty, päivystysaikoja on kaikille hammaslääkärin työpäiville ja kiireettömään hoitoon saa ajan ( tilanne) huhtikuun alkupuolelle. Näin ollen lainmukainen hoitotakuu toteutuu. Pohjois-Heinäveden koululaisten hammashoidon siirtämisestä Karvion hammashoito Oy:n hoidettavaksi on hammashoitajilta pyydetty näkemystä käytännön näkökulmasta. Kaikkien koululaisten hammashoidon suorittaminen kunnan hammashoitolassa on perusteltua tasa-arvon, hoidon jatkuvuuden ja potilastietojärjestelmän näkökulmasta, joskin matkat hoitoon lyhenisivät ja matkakustannukset jäisivät pois liiten no 6. Karvion hammashoito Oy /Ulla Simelius on valmis neuvottelemaan asiasta. Karvion vastaanotolla hammaslääkäri työskentelee keskimäärin kahtena päivänä viikossa kuten suuhygienisti Ulla Simeliuskin. Tarjousta palvelusta ei ole pyydetty. Perusturvan vuoden 2014 talousarviossa on hammaslääkäripalvelujen ostoon varattu määräraha vain kolme päivää viikossa, joten lisäresurssin osto vaatisi lisämäärärahan. Perusturvalautakunta päättää, ettei lisäresurssien osto ole perusteltua, koska kuluvan vuoden talousarvio ei sitä mahdollista ja hoitotakuu toteutuu nykyisillä resursseilla.

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että Ulla-Maija Simelius (yleislausekejäävi) poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta PERUSTURVALAUTAKUNNAN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN VIRKOJA/TEHTÄVIÄ HAKENEIDEN HAASTATTELUTILAISUUKSIIN PETU 11 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kunnan hallintosäännön 8 :n mukaan lautakunta valitsee muut kuin 5-kohdassa mainitut kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvat viranhaltijat tai 11 :ssä kunnanjohtajan ja toimialapäälliköiden toimivaltaan kuuluvan määräaikaisen henkilökunnan. Viimeksi mainitun pykälän osalta kunnanjohtaja ja toimialapäälikkö voivat siirtää toimivaltaansa alaisilleen tilivelvollisille viranhaltijoille. Hallintosäännössä ei ole säännöksiä siitä, kuka tai ketkä suorittavat virkaa/tehtävää suorittanieden haastattelut. Esimiehet ovat suorittaneet haastattelut omia työyksiköitään koskien. Perusturvajohtaja on osallistunut haastatteluihin joiltakin osin. Luottamushenkilöiden osallistumisesta haastatteluihin lautakunta on päättänyt yleensä valtuustokausittain. Perusturvalautakunta päättää periaatteista, joita noudatetaan luottamushenkilöiden osallistumisesta valitsemansa henkilökunnan haastatteluihin. Perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja perusturvajohtaja yhdessä päättävät tapauskohtaisesti menettelytavasta.

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT PETU 12 Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joiden asialistat/päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä no:7 vs. kotihoidon johtajan päätöspöytäkirja. Pöytäkirjatovat nähtävissä perusturvalautakunnan asiakirjoissa. Perusturvalautakunta päättää, että se ei ota viranhaltijapäätöksiä käsiteltävikseen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Jakelu ao. viranhaltija

21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT PETU 13 Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Honkalampi-säätiön tiedote ; Avustajapalvelujen yhtiöittäminen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitus ; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta / Exsarcio Oy. 3: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitus ; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta /UniDoc Oy. 4. FCG Koulutus; Lautakuntapäivät , sosiaali- ja terveyslautakuntien koulutus. 5. Leppävirran kunta/keski-savon ympäristölautakunta; pöytäkirjaote , Heinäveden, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. 6. Valtiokonttorin ilmoitukset ilmoitus rintamaveteraanien kuntoutusmäräärahasta vuonna ilmoitus rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen määrärahan suuruudesta, kunnassa asuvien rintamaveteraanien ja sotainvalidien lukumääristä vuonna Ateriapalveluiden hinnat 2014: Ilmoitusasioiden liite no Fysioterapian toimitilojen järjestäminen perusturvalautakunnan aikaisemman päätöksen mukaisesti. Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi ja toimeenpantaviksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

22 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 8-10 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 1-7, HLL 5 ;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: HEINÄVEDEN KUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Fax. (017) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayk siköl le han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoi tetun oikaisu vaatimuk sen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tar joaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vai kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikai suvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon han kintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katso taan saaneen han kintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettä mispäivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi mimattomuudesta tai vastaavas ta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas taanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas taanottajalle, vastaanotta jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat so taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Pykälät: Toimitusosoite: HEINÄVEDEN KUNTA, PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kir jallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KUOPION HALLINTO-OIKEUS PUIJONKATU 29 A, 2. KRS, KUOPIO PL 1744, KUOPIO puh (vaihde) Fax Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 35 Perusturvalautakunta 23.04.2014 AIKA 23.04.2014 klo 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus, päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 OHJEET

Lisätiedot

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 105 Perusturvalautakunta 22.10.2014 AIKA 22.10.2014 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 65 Perusturvalautakunta 11.06.2015 AIKA 11.06.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA KEHITTÄMISTOIMINNAN SEKÄ

Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA KEHITTÄMISTOIMINNAN SEKÄ HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Tarkastuslautakunta 04.02.2013 AIKA 04.02.2013 klo 10:00-13:05 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot