Ihmiskaupan uhrin tunnistaminen ja auttaminen. Tampereen toimintamalli. Luonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ihmiskaupan uhrin tunnistaminen ja auttaminen. Tampereen toimintamalli. Luonnos"

Transkriptio

1 Ihmiskaupan uhrin tunnistaminen ja auttaminen Tampereen toimintamalli Luonnos

2 1 Tampereen toimintamalli Ihmiskaupan uhrin tunnistaminen ja auttaminen Mukana kehittämässä ovat olleet Tampereen kaupungin sosiaalityö, Pro-tukipiste, Rikosuhripäivystys, Naisten Suojakoti, Tampereen ensi- ja turvakoti ja Pirkanmaan poliisilaitos. Toimintamallin tavoitteena on madaltaa ihmiskaupan uhrien tunnistamiskynnystä ja helpottaa ilmiön tunnistamista. Tavoitteena on myös tehdä kriisiauttamisen vaiheista mahdollisimman selkeitä, huomioiden samalla uhrien oikeudet. Toimintamallin tarkoituksena on luoda eri toimijoista koostuva yhteistyöverkosto, joka mahdollistaa saumattoman yhteistyön epäillyn ihmiskaupan uhrin tunnistamisessa ja tarvittaessa auttamisjärjestelmään ohjaamisessa. Toimintamallin hyödyt: Ihmiskaupan uhrien tunnistaminen Tampereella kehittyy. Toimintamalli takaa uhrilähtöisyyden toteutumisen tunnistusvaiheessa. Selkeät toiminta- ja vastuualueet vähentävät ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen käytettävää aikaa sekä toimijoiden tuntemaa epävarmuutta. Ihmiskaupan uhrien tukipalveluihin erikoistuneiden henkilöiden nimeäminen ja koulutus vähentävät päällekkäistoimintaa, mikä säästää myös taloudellisia resursseja kunnassa. Mallin avulla varaudutaan tulevaan, sillä ihmiskaupparikollisuuden on ennustettu lisääntyvän MITÄ ON IHMISKAUPPA Ihmiskauppa on vakava rikos. Se on toisen ihmisen hyväksikäyttöä, haavoittuvuuden hyödyntämistä tai kontrollointia. Uhriksi voi joutua niin ulkomaalainen kuin Suomen kansalainenkin, nainen, mies tai lapsi. Uhrin liikkumisvapautta ja valinnanmahdollisuuksia, oikeutta asioida ja toimia itsenäisesti yhteiskunnassa on voitu rajoittaa. Tämä on tehty uhkailemalla, painostamalla, alistamalla, häpäisemällä tai velkaannuttamalla. Alistaja on

3 2 voinut hyödyntää läheistä suhdettaan uhriin tai käyttää henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Usein uhka kohdistuu suoraan uhriin, mutta myös hänen perhettään tai omaisiaan voidaan uhkailla. Ihmiskaupalla on erilaisia ilmenemismuotoja: Ihmiskaupan uhri on voitu pakottaa prostituutioon, hän on voinut joutua toimimaan seksiteollisuudessa tai seksiviihteessä tai ihmiskauppaan voi liittyä muuta seksuaalista hyväksikäyttöä. Ihmiskauppa voi olla myös muuhun työhön pakottamista. Uhrilla voidaan teettää kohtuuttoman pitkiä työpäiviä ilman vapaa-aikaa, työstä saatu palkka voi olla liian alhainen ja työtehtävistä ja työskentelyolosuhteista on voitu valehdella. Ihmiskauppa voi olla myös avioliittoon tai adoptioon pakottamista, kerjäämiseen tai rikollisuuteen pakottamista tai ihmiselimillä ja -kudoksella käytävää kauppaa. Ihmiskaupan oikeudellinen sääntely Suomi on sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia, joita ovat: YK:n Palermon sopimus ihmiskauppaa koskeva lisäsopimus (2000), YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja, joka koskee lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa (2002) sekä EU:n direktiivi (2011) ihmiskaupan torjunnasta. Lisäksi Suomi on allekirjoittanut Euroopan neuvoston yleissopimuksen ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta (2005). Sopimuksessa korostetaan etenkin ihmiskaupan uhrien asemaa ja tunnistamista. Se velvoittaa sopijavaltioita järjestämään ihmiskaupan uhreiksi uskotuille henkilöille (art. 12 kohdat 1 ja 2) toimeentulon, majoituksen, psykologisen ja aineellisen tuen, kiireellisen sairaanhoidon, käännös- ja tulkkauspalvelut sekä uhrien laillisista oikeuksista ja heidän käytettävissään olevista palveluista tiedottamisen uhrin ymmärtämällä kielellä. Euroopan neuvoston yleissopimuksen allekirjoittamisen johdosta Suomi joutuu tarkistamaan myös kansallista ihmiskauppaa koskevaa lainsäädäntöään. Sisäministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan esityksen ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön kehittämisestä. Esityksen on määrä valmistua lokakuussa Vuonna 2004 rikoslain 25 lukuun säädettiin erillinen ihmiskauppasäännös, joka pitää sisällään velvoitteet koskien ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa sekä muut vapauteen kohdistuvat rikokset.

4 3 Auttamisjärjestelmä: Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän koordinoinnista, ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa valtion ylläpitämä Joutsenon vastaanottokeskus. Ihmiskaupan uhrit, joilla on kotikunta, ovat kunnallisten peruspalveluiden piirissä. Ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa tehdään Suomessa jatkuvaa yhteistyötä erilaisten toimijoiden, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välillä. Uhrilla on oikeus saada apua. Ihmiskaupan uhreilla on oikeus saada apua ja suojelua. Auttamisjärjestelmään pääsemiseksi pelkkä epäilys ihmiskaupan uhriksi joutumisesta riittää. Ihmiskaupan uhrien auttaminen voi sisältää majoituksen, sosiaali- ja terveyspalveluita, oikeudellista neuvontaa ja avustamista, turvallisuusjärjestelyitä ja muita uhrin tarvitsemia tukitoimia. Tukitoimista sovitaan yhdessä uhrin kanssa, eikä niitä anneta vasten uhrin tahtoa. Tuen järjestämisessä huomioidaan yksilölliset tarpeet ja turvallisuus. Joutsenon vastaanottokeskuksen johtaja päättää henkilön ottamisesta auttamisjärjestelmään. Tampereen toimintamalli Prosessikaavio liitteenä. Epäily uhriutumisesta: Kuka tahansa voi kohdata henkilön, joka mahdollisesti on joutunut ihmiskaupparikoksen uhriksi. Tunnistustahoja voivat olla mm. yksityinen kansalainen, poliisi, seurakunnan työntekijä, terveydenhuollon työntekijä, aluehallintoviranomainen, ammattiliitot, sosiaaliviranomainen, etsivä työ ja useita muita tahoja.(liite 1 ihmiskaupan tunnistaminen, pikaohje KRP) Kun epäily henkilön uhriutumisesta syntyy, on ensimmäiseksi varmistettava asumisolosuhteiden ja sosiaalisen verkoston turvallisuus, järjestettävä perustoimeentulo ja ravinto sekä selvitettävä akuutti terveydenhuollon tarve.

5 4 Jos uhri on vaarassa, eikä hänellä ole paikkaa, jossa hän voi turvallisesti oleskella, niin tunnistava taho on suoraan yhteydessä Sosiaalipäivystykseen. Päivystävät sosiaalityöntekijät järjestävät uhrille turvallisen väliaikaisen paikan asua esimerkiksi Ensi- ja turvakodille. Tunnistava taho voi olla myös yhteydessä Tampereen Protukipisteeseen (esim. prostituution ollessa kyseessä) tai Rikosuhripäivystykseen, joiden kautta uhrin asioiden selvittäminen alkaa tarvittaessa yhteistyössä Sosiaalipäivystyksen kanssa. Mikäli uhri on valmis kertomaan tarinansa poliisille jo tunnistusvaiheessa, uhria tulee neuvoa ja tukea yhteydenotossa poliisiin. Huom! Alaikäisestä uhrista ihmiskaupan tunnistava taho tekee aina välittömästi lastensuojeluilmoituksen Sosiaalipäivystykseen, joka tekee turvaamistoimenpiteenä kiireellisen sijoituksen lastensuojelun sijaishuoltopaikkaan. Kun asuminen ja akuutti palvelun tarve on selvitetty, sovitaan yhdessä Sosiaalipäivystyksen, Pro-tukipisteen, Rikosuhripäivystyksen tai muun sovitun tahon kanssa siitä, kuka aloittaa tilanteen kartoituksen uhriksi epäilyn kanssa. Jatkotyöskentely pitää sisällään haastattelun, missä sovitaan mahdollisesta auttamisjärjestelmään hakeutumisesta, sekä kartoitetaan muu tarvittava tuki. Tässä vaiheessa uhria haastatellaan (tarvittaessa tulkin kanssa) sekä kerrotaan auttamisjärjestelmästä, oikeudesta saada erilaisia tukia ja palveluja, sekä keskustellaan rikosilmoituksen tekemisestä poliisille. Haastattelija on heti yhteydessä auttamisjärjestelmään Joutsenon vastaanottokeskukseen kertoen mahdollisesta epäilystä, konsultoiden ja sopien asioiden etenemisestä. Huom! Haastattelu ja jatkotyöskentely etenevät uhrin ehdoin ja toivein. Jatkotyöskentelyvaihe kestänee 1 5 vrk, jonka jälkeen tehdään uhrin niin halutessa hakemus Joutsenon vastaanottokeskukseen auttamisjärjestelmään pääsemiseksi. Päätöstä odoteltaessa uhri asuu asumispalvelussa tai muualla sovitusti. Jos asiakas ei halua hakea auttamisjärjestelmään, häntä avustetaan Sosiaalipäivystyksestä kotimatkalle yleisen käytännön mukaisesti. Jos henkilö hakee ja hänet hyväksytään auttamisjärjestelmään, tehdään yhdessä uhrin/asiakkaan kanssa konkreettinen tukisuunnitelma (mitä, missä, ketkä). Uhrin jäädessä asumaan Tampereelle ilmoitetaan asiasta aikuissosiaalityöhön nimetyille sosiaalityöntekijöille, tai jos kyseessä on

6 5 lapsiperhe, asiasta ilmoitetaan lastensuojelun sosiaalityöntekijälle. Jos henkilöllä ei ole kotikuntaa, koordinointivastuu on Joutsenon vastaanottokeskuksella, joka koordinoi tarvittavat tukitoimet ja joita toteutetaan yhdessä kunnan sosiaalityön, Pro-tukipisteen, Rikosuhripäivystyksen tai muun vastaavan tahon kanssa. Yhteystahot: Tampereen Sosiaalipäivystys puh Johtava sosiaalityöntekijä Tapani Unkila puh Tampereen Pro-tukipiste Yksikön johtaja Jaana Häggman puh Rikosuhripäivystys (RIKU), Sisä-Suomi Aluejohtaja Katariina Westman puh Liitteitä prosessikaavio KRP:n pikaohje ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta

7 6 liite IHMISKAUPAN UHRIN TUNNISTAMINEN JA AUTTAMINEN: TAMPEREEN MALLI Epäily uhrista syntyy eri tunnistajatahoja Poliisi Sosiaalipäivystys Seurakunnat MAHDOLLISEN IHMISKAUPAN UHRIN TUNNISTAMINEN JA AUTTAMINEN AVI Acuta Sosiaalityön etsivä työ Lastensuojelu (alaikäisten kohdalla) Naistentautien poliklinikka Järjestöt Ammattiliitot Oppilashuoltoryhmät Onko olemassa turvallinen paikka? Arvio välittömästä suojan ja avun tarpeesta Yksityiset henkilöt Auttamisjärjestelmän koordinoimat tukitoimet Hakemus Hakee Ei pääse järjestelmään n Ei hae Kertominen auttamisjärjestelmästä Jatkoselvittely ja haastattelut Yhteistyö: sosiaalitoimi, PROtukipiste, RIKU Palvelut yhteistyössä sosiaalipäivystyksen kanssa Poliisi (konsultointi ) Sosiaalipäivystys Yhteydenotto sosiaalipäivystykseen (asuminen) Loisto/ Luotsi Suojakoti? Ensi- ja turvakoti lääkäripalvelut Yhteydenotto PRO-tukipiste/RIKU/ Sosiaalipäivystys Päätös työnjaosta PROtukipiste RIKU Ensi- ja turvakoti Suojakoti SPR: käytännön apua ja opastusta

8 7 liite Ihmiskaupan uhrin tunnistaminen/krp - PIKAOHJE: Vapaus Voiko henkilö liikkua vapaasti? Onko henkilöllä itsellään omat asiakirjat hallussa? Kontaktit Onko henkilöllä mahdollisuutta olla yhteydessä ihmisiin työn ulkopuolella? Onko henkilöllä hallussa esim. oma puhelin? Keneen henkilö saa olla tai pitää olla yhteydessä? Matkustaminen Miten henkilö tuli nykyiseen paikkaan ja Suomeen? Järjestikö hän matkat itse? Rekrytointi Työ Raha Velka Kuka sai henkilön ryhtymään kyseiseen työhön ja lähtemään kotimaasta? Miten hän sai tiedon työstä alun perin? Työskenteleekö henkilö laillisesti Suomessa? Mitä henkilö tekee työkseen? Millainen on todellinen työkuva ja millaiset työskentelyolosuhteet ovat? Onko työstä maksettu korvausta siten kuin pitäisi? Onko henkilö jollekin velkaa? Kenelle henkilö on velkaa ja miksi? Miten henkilö maksaa velkaansa? Väheneekö velka työskenneltäessä? Hyväksikäyttö Saako henkilö palkkaa työstä? Käytetäänkö häntä fyysisesti hyväksi? Uhkailu Onko painostaminen ja pakottaminen henkistä?

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muuttamisesta LUONNOS 25.6.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Ihmiskauppa ja ihmisoikeudet

Ihmiskauppa ja ihmisoikeudet Tiina-Liisa Autio ja Anna Karjala Ihmiskauppa ja ihmisoikeudet 1. Johdanto Kansainvälinen yhteisö on viime vuosina laatinut useita ihmiskaupan vastaisia lainsäädäntöinstrumentteja, jotka velvoittavat valtioita

Lisätiedot

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954 63177)

Lisätiedot

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa K 17/2010 vp Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa Julkaisusarja

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys. Maahanmuutto

Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys. Maahanmuutto Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys Maahanmuutto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 32/2013 SISÄASIAINMINISTERIÖ Maahanmuutto Ihmiskaupan uhrin auttamista

Lisätiedot

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimenpideohjelma 2013 1 2 Sisällys ALKUSANAT 4 1. PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA 6 1.1. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmiönä 6 1.2. Perhe- ja

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta 15.12.2014 Tiina Järvinen Olli Snellman Mari Helenius 1 (36) 1. Johdanto Vastaanottolain

Lisätiedot

Tasa-arvoisena Suomessa

Tasa-arvoisena Suomessa Tasa-arvoisena Suomessa Tietoa maahanmuuttajanaiselle ja -miehelle VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU TASA-ARVOVALTUUTETUN TOIMISTO 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 2 Tasa-arvoisena

Lisätiedot

KALTOIN KOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOIN KOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE

KALTOIN KOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOIN KOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE KALTOIN KOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOIN KOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE 2007 SISÄLLYS LUKIJALLE...4 OSA 1. TOIMINTAMALLI...6 1. TOIMINTAMALLI LAPSEN KALTOINKOHTELUASIASSA...6 1.1. Vuokaavio toimintamallista...10

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Muhoksen lähisuhde- ja perheväkivaltaohjelma

Muhoksen lähisuhde- ja perheväkivaltaohjelma Muhoksen lähisuhde- ja perheväkivaltaohjelma Muhos kevät 2008 Hilkka Karttunen Sanna Mäki-Runsas Juha Niemelä Jouko Tapio Sisältö 1. Johdanto 3 2. Lähisuhdeväkivalta ilmiönä 4 3. Väkivallan tunnistaminen

Lisätiedot

Toimintamalli Raahen seutukunnassa

Toimintamalli Raahen seutukunnassa RAAHEN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Toimintamalli Raahen seutukunnassa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn, puuttumiseen ja hoitoon Päivitetty 22.12.2008/Pauliina Tuomivaara/Perheneuvola 1 1

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2008

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 YHTEISTYÖTAHOT Aikuissosiaalityö A-klinikka Kotipalvelu Koulutoimi Lastensuojelu Mielenterveystoimi Perheneuvola Perheasiainneuvottelukeskus Perhetyö Poliisi Päivähoito Seurakunta Sovittelu Terveyskeskus

Lisätiedot

KALTOINKOHDELTU LAPSI

KALTOINKOHDELTU LAPSI KALTOINKOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOINKOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE 27.3.2015 Sisällys LUKIJALLE... 1 OSA 1: TOIMINTAMALLI... 2 1 TOIMINTAMALLI LAPSEN KALTOINKOHTELUASIASSA... 2 1.1 Vuokaavio

Lisätiedot

VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12.

VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12. VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12.2013 Sisällys 1 Johdanto 3 1.1 Ensi- ja turvakotien liiton

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA

LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA LAPSEN SEKSUAALINEN RIISTO JA PAHOINPITELY TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA LAPPEENRANNAN PERHEVÄKIVALTATYÖRYHMÄ KOJO RAIJA, LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2

SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 MITÄ PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA ON? 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan muodot 3 2.2.1 Fyysinen väkivalta 3 2.2.2 Psyykkinen väkivalta 3 2.2.3 Seksuaalinen väkivalta

Lisätiedot

Arjen turvallisuus. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti

Arjen turvallisuus. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti Arjen turvallisuus Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti SISÄASIAINMINISTERIÖ 31.3.2008 JULKINEN 15.4.2008 JOHDANTO Valtioneuvosto asetti 29.8.2007

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 18.1.2013 3 2 (38) SISÄLLYS 1 JOHDANTO

Lisätiedot

PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN

PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN EHKA ISY JA VA HENTA MINEN PIEKSA MA ELLA Sisällys SAATTEEKSI... 2 JOHDANTO... 3 MITÄ PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA ON... 4 Yleistä... 4 Väkivallan eri muodot... 5 PERHE-

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa kuva Andrei Bildjuschkin Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa Turun lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä 2013 1 Tiivistelmä 1. Johdanto ja työryhmä 2. Mitä väkivalta on Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti/2012 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suhde

Lisätiedot

Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen HE 221/2005 vp johdosta

Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen HE 221/2005 vp johdosta Seksialan Liitto SALLI ry ASIANTUNTIJALAUSUNTO 1 (38) Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen johdosta Korjattu ja täydennetty lausunto 22.5.2006 Alkuun on lisätty luku prostituutiopolitiikasta.

Lisätiedot

Lapsen asema erotilanteessa. - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta

Lapsen asema erotilanteessa. - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta Lapsen asema erotilanteessa - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta Lapsen huolto, tapaaminen ja asuminen Päätöksenteko Lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta

Lisätiedot

Paperittomien oikeus terveyteen

Paperittomien oikeus terveyteen Paperittomien oikeus terveyteen Oppaan suunnittelu ja toteutus: Nada Al Omair Tekstit: Nada Al Omair ja Karoliina Heikinheimo Oppaan taitto, graafinen suunnittelu ja kuvitus: Teemu Helenius Oppaan oikoluku:

Lisätiedot

LAPSIIN KOHDISTUVAA KALTOINKOHTELUA KOHTAAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINTAOHJELMA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ

LAPSIIN KOHDISTUVAA KALTOINKOHTELUA KOHTAAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINTAOHJELMA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ LAPSIIN KOHDISTUVAA KALTOINKOHTELUA KOHTAAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINTAOHJELMA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJELMA 3 2. LAPSIIN KOHDISTUVA KALTOINKOHTELU 3 2.1. Pahoinpitelyn

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA OLEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA OLEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta OHJE 29.3.2012 Vastaanottoyksikkö/Olli Snellman ILMAN HUOLTAJAA OLEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Lapsen

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan

Lisätiedot