MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00-17:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Vuoden 2015 talousarviomuutokset Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella 143 Mäntsälän ja Pornaisten kuntien ikäpoliittisen ohjelman arviointi ja päivittäminen 144 Mäntsälän kunnan jäsenten ja lääkäreiden nimeäminen kutsuntalautakuntiin 145 Ehdotus Mäntsälän kunnan lausunnoksi Helsingin seudun yhteisestä maankäyttösuunnitelma luonnoksesta, asuntostrategia luonnoksesta ja liikennejärjestelmäsuunnitelma 2015 (HLJ 2015)- luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta / Hyväksyminen Lausunto oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämisestä Kuntalaisaloite / Uimahalli Mäntsälään Lautakuntien pöytäkirjat 308

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Havula Tapio Kh:n puheenjohtaja Salmi Petri Kh:n I varapuh.joht. Ravolainen-Rinne Heta Kh:n II varapuh.joht. Elomaa Jarna jäsen saapui klo jälkeen Laukkanen Erkki jäsen Laine Markku jäsen Martniku Sari jäsen Mäkipää Marja-Leena jäsen Tilvis Reijo jäsen Muut Helin Anna Kv:n puheenjohtaja Peltola Veijo Kv:n I varapuh.joht. Laaksonen Tapio Kv:n II varapuh.joht. Kairesalo Esko kunnanjohtaja Siikaluoma Esa hallintojohtaja poistui klo jälkeen Tupamäki Anja asiantuntija 141 Rintala Eija asiantuntija 143 Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Tapio Havula Esa Siikaluoma Anja Tupamäki puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä :t :t Pöytäkirjan tarkastus Erkki Laukkanen Markku Laine Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, hallintopalvelut Todistaa Esa Siikaluoma, hallintojohtaja

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus 139 Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanhallitus 140 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Erkki Laukkanen ja Markku Laine. Hyväksyttiin esityksen mukaan. - Merkittiin, että Jarna Elomaa saapui kokoukseen tämän pykälän jälkeen esit te ly jen aikana klo

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarviomuutokset 363/02.02/2014 Kunnanhallitus Hallintosäännön 24 :n mukaan kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät ta lous ar von käyttösuunnitelmat. Kunnanhallituksen täytän töön pa no-oh jeen mukaan toimielimen tulee toimittaa käyt tö suun ni telmat tie dok si kunnanhallitukselle mennessä toimitettavaksi kunnan hal li tuk sel le mennessä. Lautakunnat ovat hyväksyneet käyttösuunnitelmat seuraavasti: yleishallinnon, maaseutuhallinnon ja elinkeinotoimen -tulosalueiden käyt tö suun ni tel mat hyväksytään tämän pykälän yhteydessä sivistyslautakunta (ltk. ei muutoksia) maankäyttölautakunta (ltk. ei muutoksia) tekninen lautakunta perusturvalautakunta Tekninen lautakunta esittää käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä kun nan val tuus tol le seuraavia määrärahamuutoksia 1. käyttötalousosa/toimitilapalvelut; määrärahasiirto kunnossapidosta euroa palkkauskuluihin 2. investointiosa/enroosin väistötilan hankinta/ hanke siirtyy vuo del ta 2014 toteutettavaksi vuonna 2015, lisämäärärahatarve yht euroa 3. henkilöstösuunnitelma/ 0,5 toimistosihteerin lisäys 4. Investointiosa/Kapuli III/lisämäärärahatarve euroa (siirto vuo del ta 2014) Todetaan, että 1. kohdassa esitetty asia kuuluu talousarvion si to vuus ta sosään nös ten mukaan lautakunnan päätettäviin asioihin, eikä tarvitse kunnan val tuus ton päätöstä asiasta. Kohdassa 3 mainittua hen ki lös tö suun nitel maan kuuluvaa tehtävänimikkeen lisäystä ei käsitellä tässä yhteydessä. Perusturvalautakunta esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat määrä ra ha muu tok set: tulosalueiden välillä tehtäväksi määrärahasiirrot seuraavasti: lastenja nuorten perheiden palvelut/ määrärahasäästö euroa; varhais kas va tus/ määrärahasäästö euroa, hoito- ja hoi va pal velut/ määrärahasäästö euroa ja pe rus ter vey den huol to pal velut/ määrärahalisäys euroa; koko toimialalla netto yhteensä 0 euroa. Perusterveydenhuoltoon palautetaan lääkäreiden palk kausmää rä ra ha euroa, joka karsittiin kunnanjohtajan ta lous arvion tasapainotusvaiheessa. Kunnanhallitus on päätöksillään hyväksynyt hyväksynyt 1,5 milj. euron henkilöstösäästöjen toimenpide-esityksen täytäntöönpanon hallin to kun ta koh tai ses ti seuraavasti:

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus hallintopalvelut euroa perusturvapalvelut euroa sivistyspalvelut euroa tekniset palvelut euroa säästö yht euroa Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää Määrärahasäästö (1,5 milj. euroa) on budjetoitu vuoden 2015 ta lous ar vi oon kes ki te tys ti yleishallinnon tulosalueelle ja edellyttää näin säästön koh den tamis ta/ja koa eri tulosalueille viipymättä. Kuntaliiton helmikuussa julkaiseman Mäntsälän verotulokehityksen en nakko tie don mu kaan kunnallisverotuotto on jäämässä tänä vuonna mah dol lises ti noin 1 milj. euroa alle arvion. Toimintakate heikkenee talousarviossa -99,8 milj. eu roon, -3,2 milj. euroa (3,4 %) vuoden 2014 tilinpäätökseen ver rat tu na. Al ku pe räi ses sä talousarviossa pysymiseksi on tästä syystä perus tel tua hakea li sää käyttötaloudesta säästökohteita 1,3 milj. euron ar vosta. Näiden muutosten jälkeen toimialojen ulkoinen toimintakate heikkenee tä nä vuonna -2,4 milj. euroa (2 %) vuoden 2014 tilinpäätökseen ja on 98,5 milj. euroa. Tilikauden tulos on hieman ali jää mäi nen tai +/0. Investointien me no li säyk set 3,4 milj. euroa (maanosto 1,6 milj. euroa, Kapuli 0,6 milj. ja Ehn roo sin väitötilat 1,2 milj. euroa) kasvattavat kunnan lainakantaa bud jetoi dus ta. Nämä talousarviomuutokset valmistellaan yksityiskohtaisemmin osa vuo si kat sauk sen yhteydessä valtuuston kokoukseen. (valmistelija; kunnankamreei Anja Tupamäki, ) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat talousarviomuutokset: käyttötalousosa/perusturvan eri tulosalueiden väliset mää rä raha siir rot netto 0 euroa selosteosan mukaisesti, investointiosa/enroosin väistötilan hankinta euroa investointiosa/kapuli III lisämääräraha euroa hyväksyä hallintopalveluiden (yleishallinto, maaseututoimi, käyt töomai suu den myyntivoitot, pelastustoimi) käyttösuunnitelman ja merkit ä tiedoksi muiden toimialojen käyttösuunnitelmat, hyväksyä valmisteltavaksi osavuosikatsauksen yhteydessä 1 milj. eu ron lisäsäästö perusturvaan ja 0,3 milj. euron lisäsäästö tekniseen toi meen, yht. 1,3 milj. euroa, jolla kompensoidaan mahdollista kunnal lis ve ro tuo ton vähennystä. Sivistystoimialan tulee sisällyttää ta lous ar vi oon käyttötalouden erillishankkeiden toi min ta ku lut ja -tulot koko nai suu des saan mukaan lukien valtionosuudet. Nämä ta lous ar viomuu tos eh do tuk set tulee valmistella kunnanhallitukselle men nes sä. todeta, että kunnanhallituksen hyväksymä vuoden 2015 talousarvioon sisältynyt 1,5 milj. euron henkilöstösäästö tulee koh den taa toimialoille ao. päätöksen mukaisesti viipymättä.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Merkittiin, että Anna Helin saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo Liite 1. Talousarvion käyttösuunnitelma 2015 Kunnanvaltuusto Esitys: Kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset: käyttötalousosa/perusturvan eri tulosalueiden väliset määrärahasiirrot net to 0 euroa selosteosan mukaisesti, investointiosa/enroosin väistötilan hankinta euroa ja investointiosa/kapuli III lisämääräraha euroa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kunnanhallitus 141 Perusturvalautakunta/perusturvapalvelut on 1. osavuosikatsauksen kä sitte lyn yhteydessä käsitellyt yhden miljoonan euron lisäsäästöt talous ar vi oon kohdentamalla säästöt käyttötalouden eri tulosalueille seu raavas ti: Tulosalue/ perusturvan johto ja hallinto menosäästö/euroa menolisäys (E-Kuura -hanke tulovähennys ja eu roa menovähennys) lasten, nuorten ja perheiden palvelut varhaiskasvatus hoito- ja hoivapalvelut perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito yht Ao. muutosten jälkeen perusturvalautakunnan käyttötalouden toimintakate (ul koi nen) kasvaa vuoden 2015 muutetussa talousarviossa -61,1 milj. euroon (2,1 milj. euroa, 3,6 %), kun toimintakate kasvoi vuoden 2014 ti linpää tök ses sä 1,2 milj. euroa (2,1 %) ja vuonna ,3 milj. euroa (2,5 %). Tekninen lautakunta/tekniset palvelut ei ole suoraan esittänyt säästöjä talous ar vi oon. Toimialalle esitetään kuitenkin ruoka- ja siivouspalvelut -tu losalu een toimintakuluihin, ensisijaisesti ruokapalveluihin euron meno vä hen nys, jolloin toimintakate (-5,128 milj., ulkoinen) heikkenee -0,256

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus milj. euroa (6,8 %). Ilman tätä menosäästöä kasvu olisi -0,4 milj. euroa (8,3 %). Tu los alu een toimintakate heikkeni vuoden 2014 tilinpäätöksessä -0,05 milj. (1,1 %). Lisäksi teknisten palveluiden tulee hakea tilikaudella me no sääs tö jä ak tii vi ses ti myös muilta tulosalueilta. Sivistyslautakunta/sivistyspalvelujen perusopetuksessa ryh mä ko ko jen pienen tä mi seen arvioidaan rahaa kuluvan arviolta euroa ja ker hohank kee seen eu roa yht euroa. Valtionosuutta saadaan euroa. Talousarvioon näiden erillishankkeiden hankekuluja ei ole bud je toi tu lainkaan vaan on ennakoitu saatavan ai noas taan valtionosuutta euroa. Näin ollen li sä mää rä ra ha tar ve on brut to euroa ja val tion osuus tu loi hin lisäys euroa. Jotta valtuuston tulosalueen toimin ta ka te ei ylity, tulee toimialan kattaa euron menolisäys sisäisin me no siir roin tu los alu een sisältä. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden hanke ra hoi tuk sen (nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö) mää rä ra ha lisäys on brutto euroa ja valtionosuustuloihin euroa, netto 0 eu roa. Yhteenvetona todetaan, että näiden talousarviomuutosten jälkeen kunnan toi min ta ka te heikkenee tänä vuonna 2,3 milj. euroa -98,8 milj. euroon (2,4 %). Toteutuma tilanteessa oli -33,4 milj. euroa (33,8 %. vrt. lasken nal li nen toteutuma 33,3 %). Tausta-aineistona jaetaan ohessa kunnan toimintakate (ulkoinen) tu losalueit tain tp ta 2015) (valmistelija: kunnankamreeri Anja Tupamäki, ) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi 1,15 miljoonan eu ron menosäästöt vuoden 2015 talousarviossa käyttötalouteen eri tu losalueil le seu raa vas ti: Määrärahamuutokset Euroa - perusturvan johto ja hallinto (menolisäys) - lasten, nuorten ja perheiden palvelut (menovähennys) - hoito- ja hoivapalvelut (menovähennys) - varhaiskasvatus (menovähennys) - perusterveydenhuolto (menovähennys) - erikoissairaanhoito (menovähennys) - perusopetus 0 ( menolisäys netto, tulolisäys) - kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 0 ( euroa menolisäys ja euroa tulolisäys) - ruoka- ja siivouspalvelut (menovähennys) Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäkeä kuultiin asiantuntijana asian esittelyssä. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Maankäyttölautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella 446/10/2014, 398/11.04/2014 Tekninen lautakunta Sääksjärven vesiosuuskunta on laatinut ehdotuksen vesihuoltolaitoksen toi min ta-alu eek si Mäntsälän kunnan alueella. Ehdotuksessa on esitetty kart ta poh jal le väritettynä toiminta-alue vesijohto- ja jä te ve si vie mä ri ver kostol le. Ehdotuksen mukaisilla alueilla verkostoon liittäminen on teknisesti ja ta lou del li ses ti mahdollista. Vesihuoltolain 8 :n mukaan ennen toiminta-alueen hyväksymistä on asias ta pyydettävä lausunnot keskeisimmiltä viranomaisilta sekä varattava kiin teis tö jen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi. (Valmistelija: suunnitteluinsinööri Matti Sulonen, puh ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta asettaa toiminta-alue -ehdotuksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi sekä päättää pyytää Sääksjärven vesiosuuskunnan toimin ta-alue -ehdotuksesta lausunnot Keski-Uudenmaan ym pä ris tö kes kuksel ta, Mäntsälän kunnan maankäyttöpalveluilta, Mäntsälän Vedeltä ja Uuden maan ELY-keskukselta. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Hakemus Liite 2. Mäntsälän Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-aluerajaus Liite 3. Lisäliite toiminta-alueen vahvistamiseksi Maankäyttölautakunta Toiminta-alueella olevat rakennetut kiinteistöt ovat jo lähes kaikki liitetty ver kos toi hin. Liitekartassa näkyy toiminta-aluerajausehdotus ja alueella ole vat kiinteistöt. Lisäliitteessä on perusteltu joidenkin alueiden poisjättämistä toi min ta-aluees ta.toiminta-alueen rajaus noudattaa ensisijaisesti kiinteistörajoja tai luon nol li sia rajoja. (Valmistelija / Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Lauri Pouru, puh ) Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunnalla ei ole ehdotuksen rajauksiin huomautettavaa. Lau ta kun ta esittää, että osuuskunta pitää verkostosta ajan tasalla olevaa kart taa, missä on eroteltu myös veteen ja/tai viemäriin liittyneet kiinteistöt ja että lautakunnalla on em. asioista ajantasainen tieto käytettävissä, kun har ki taan esim. alueelle haettavia suunnittelutarveratkaisuja.

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Maankäyttölautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Tekninen lautakunta Liite 1. Hakemus Liite 2. Mäntsälän Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-aluerajaus Liite 3. Lisäliite toiminta-alueen vahvistamiseksi Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueen ehdotus on pidetty yleises ti nähtävillä Mäntsälän kunnantalon aulassa, osoitteessa Heikinkuja 4, sekä kunnan internetsivuilla ajalla Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään muistutusta. Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueen ehdotuksesta pyydettiin li säk si lausunnot Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta, Mäntsälän kun nan maankäyttöpalveluilta, Mäntsälän Vedeltä ja Uudenmaan ELY-kes kuk sel ta. Lausunnot: Uudenmaan ELY-keskus "Mäntsälän kunta pyytää vesihuoltolain mukaisesti Uudenmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen lausuntoa Sääksjärven vesiosuuskunnan toi min ta-alu ees ta. Vesihuoltolain 7 :n mukaan vesihuoltolaitoksen toi minta-alu een tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen ve si huol to lai toksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannal ta asutukseen rinnastettavan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Toiminta-alueen rajaus olisi aina kun mahdollista tehtävä kiinteistön rajoja nou dat taen, jolloin rajauksesta yksiselitteisesti selviää, mitkä kiinteistöt kuu lu vat toiminta-alueisiin, ja mitkä jäävät niiden ulkopuolelle. Toi minta-alu ee seen tulisi aina myös sisällyttää kaikki ne olemassa olevat kiin teistöt, jotka haluavat liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon, ja joiden liit ty minen jo rakennettuun verkostoon on teknisesti ja taloudellisesti kan nat tavaa. Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alue rajoittuu ja pieneltä osalta jopa kuuluu oikeusvaikutteiseen Kirkonkylän osayleiskaavaan. Pääasiassa kaa va-alu eel le osuvat alueen luoteisosat on merkitty osayleiskaavan merkin nöil lä MT ja M sekä osa-aluerajauksella pv-3. Maakuntakaavassa Sääks jär ven kaakkoispuolelle on osoitettu kyläaluetta osoittava koh de merkin tä ja sen pohjoispuolella on Natura-2000 verkostoon kuuluva alue. Toiminta-alue näyttää suhteellisen laajalta ja saattaa aiheuttaa tiestön varrel le rakentamispaineita. Toiminta-alueen laajuus ei sinänsä ole huono asia, mutta edellyttäisi jatkossa kunnalta osayleiskaavan laatimista ra kenta mis pai neen hallitsemiseksi.

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Maankäyttölautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Muilta osin Uudenmaan Ely-keskuksella ei ole huomautettavaa eh do te tusta Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueen rajauksesta. Uudenmaan Ely-kes kus huomauttaa kuitenkin, että asutuksen sijoittumisen yleis pe ri aattee na tulisi olla hallitsemattoman haja-asutuksen syntymisen estäminen. Näi den alueiden vesihuollon rakentaminen on yleensä myös huomattavasti kal liim paa verrattuna tiiviiseen asutukseen. Uudenmaan Ely-keskus pyytää Mäntsälän kuntaa lähettämään toi minta-alue-pää tök sen tiedoksi Ely-keskukselle mikäli mahdollista myös sähköi ses sä muodossa." Mäntsälän Vesi "Mäntsälän kunnan tekniset palvelut on pyytänyt lausuntoa Sääksjärven Ve si osuus kun nan toiminta-alueesta mennessä. Vesihuoltolaki säätelee vesihuoltolaitosten toiminta-alueista. Sääksjärven Ve si osuus kun ta täyttää kooltaan ja asuintiiveydeltään edellytykset toi minta-alu een vahvistamiselle. Vesihuollon toiminta-alueiden tulee kattaa kaikki sellaiset alueet, joilla kiinteis tö jen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkei no- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Toi min ta-alu eellaan vesihuoltolaitoksella on huolehtimisvelvollisuus. Toinen keskeinen toimin ta-alu een oikeusvaikutus on kiinteistöjen velvollisuus liittyä laitoksen ver kos toon. Toiminta-aluerajaus tulee ensisijaisesti esittää kiinteistön ra joja pitkin. Toiminta-aluerajauksessa on myös huomioitava laitoksen ta loudel li set mahdollisuudet toimintavarmaan toimintaan. Toiminta-aluetta ei saa näin ollen määrittää kohtuuttoman suureksi muistaen, että palveluita voi daan toimittaa myös toiminta-alueen ulkopuolelle. Mäntsälän Vesi Oy on omaa toiminta-aluerajausta pohtiessaan käynyt neu vot te lu ja kaikkien alueella toimivien vesiosuuskuntien kanssa ra jauk sista ja on alustavasti jo tässä yhteydessä sopinut yhteisesti laitosten välisistä ra ja pin nois ta. Sääksjärven Vesiosuuskunnan esitys toi min ta-alue ra jaukses ta on yhteisesti sovitun mukainen. Mäntsälän Vesi Oy on tehnyt päivätyn sopimuksen Ve si osuuskun nan kanssa talousveden myynnistä ja jäteveden vastaanottamisesta. Se kä toimitettava talousvesi että vastaanotettava jätevesi mitataan Ve siosuus kun nan omistamissa mittauskaivoissa. Virtausmittaukset on liitetty Mänt sä län Vesi Oy:n kaukovalvontaan. Mäntsälän Vesi Oy:llä ei ole huomautettavaa Sääksjärven Ve si osuus kunnan toiminta-aluerajauksesta." Mäntsälän kunnan maankäyttöpalvelut Kts. Maankäyttölautakunta Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Maankäyttölautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus "Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että vesiosuuskunnan ehdo tus toiminta-alueeksi on pääosin Mäntsälän vesihuollon ke hit tä mis suunni tel man linjausten mukainen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan Sääksjärven ve si osuus kun nan esittämät rajaukset toiminta-alueeseen ovat pääosin perus tel tu ja. Lausuntopyyntöön liittyvä aineisto ei kuitenkaan sisällä kaikkia tar vit ta via tietoja. Lausuntoasiakirjoista puuttuvat esimerkiksi tiedot toi minta-alu eel la olevien kiinteistöjen ja verkostoon liittyneiden määrästä. Lisäksi toi min ta-alue ehdotukseen ei ole määritelty taajama-alueita. Hakemusasiakirjoissa ei ole perusteltu syitä siihen miksi Lähtelänkujan var rel la olevat asuinkiinteistöt (RN:o , ja ) on jätetty toiminta-alueen ulkopuolelle. Kiinteistöt sijaitsevat Sääks jär ven II-luokan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Lisäk si toiminta-alueen eteläpäädyssä olevan kiinteistön RN:o jättämistä toiminta-alueen ulkopuolelle ei hakemuksessa ole perusteltu. Vesihuoltoverkosto on kuitenkin rakennettu naa pu ri kiin teistöl le kiinteistön RN:o 31:12 välittömään läheisyyteen. Ympäristölautakunta kat soo, että edellä mainitut kiinteistöt tulee liittää osaksi toiminta-aluetta. Vesihuoltolain 8 :n mukaan toiminta-alueella sijaitsevat taajamat tulee esit tää kartalla, joka on yleisesti saatavilla tietoverkossa. Vesihuoltolaissa taa ja mal la tarkoitetaan aluetta, jolla asuu vähintään 200 asukasta toisiaan lä hel lä olevissa rakennuksissa. Taajama-alueiden määrittäminen on olennai nen vesihuoltolain 10 :n mukaisen liittymisvelvollisuuden kannalta. Jos kiin teis tö sijaitsee taajama-alueen ulkopuolella, ei kiinteistöä tarvitse tietyin edel ly tyk sin liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Myös haja-asutusalueella olevat kiinteistöt voivat olla vesihuoltolain mu kaisel la taajama-alueella, jolloin kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus ve si huolto lai tok sen verkostoihin. Kunnan tulee vesihuoltolain mukaan esittää myös mui den vesihuoltolaitosten toiminta-alueet, niillä sijaitsevat taajamat sekä ve si joh to-ver kos ton ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet kar tal la ja ne tulee olla saatavilla tietoverkosta viimeistään vuoden 2016 lop puun mennessä. Mäntsälän kunnan tulisi ennen toiminta-alueen hy väksy mis tä määrittää Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueella olevat taa ja mat. Tämä olisi tärkeä tieto toiminta-alueen asukkaiden kannalta. Tällöin asukkailla olisi heti tiedossa se sijaitseeko kiinteistö taajama-alueella, jol loin kiinteistöllä on edelleen vesihuoltolain mukainen liittymisvelvollisuus ve si huol to lai tok sen verkostoihin. Ympäristölautakunta haluaa erityisesti korostaa vesihuoltolaitoksen vastuu ta verkostonsa kunnosta ja tarjoamiensa palveluiden toimivuudesta sekä jakelemansa veden laadusta. Vesijohtoverkoston kannalta on olen naista, että putkiston pitkäaikainen kunnossapito ja riittävä veden vaihtuvuus on otettu huomioon. Vaikka nämä asiat ovat lähtökohtina linjastoa suun nitel taes sa ja rakentaessa, on ne myös huomioitava linjaston käytön aikana. Tä mä on erityisen tärkeää haja-asutusalueiden vesihuollon jär jes tä mi sessä, koska laajat harvaan rakennetut alueet edellyttävät paikoin pitkiäkin put ki lin jo ja, jotka voivat vaikuttaa veden laatuun.

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Maankäyttölautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Hakemusasiakirjoista ei selvinnyt kuinka paljon toiminta-alueella on liittyjiä ja kuinka monta kiinteistöä verkostoihin on jo liittynyt. Toiminta-alueella vesi huol to lai tok sen on voitava toimia taloudellisesti kannattavasti. Asiakkailta pe rit tä vil lä maksuilla tulee siten kattaa paitsi rakentamiskustannukset ja käyt tö kus tan nuk set myös varautuminen tuleviin korjaus- ja kun nos sa pi totoi miin. Toiminta-aluetta vahvistaessaan kunnan on harkittava ve si osuuskun nan edellytyksiä huolehtia toiminta-alueensa vesihuollosta. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää lisäksi tarkastaa ja hy väksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa." Toiminta-alueen ehdotuksesta tulee selvitä kuinka paljon toiminta-alueella on liittyjiä ja kuinka monta kiinteistöä verkostoihin on liittynyt. Eh do tuk sessa tulee näkyä myös Mäntsälän kunnan taajama-alueen rajat. Lisäksi Lähte län ku jan varrella olevat asuinkiinteistöt (RN:o , ja ) tulee liittää mukaan toiminta-alueeseen, sil lä ne sijaitsevat II-luokan vedenhankintaan soveltuvalla poh ja ve si alu eella. (Valmistelija: rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, puh , suun nit te lu in si nöö ri Matti Sulonen, puh ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää palauttaa toiminta-alueen ehdotuksen ta kaisin valmisteltavaksi ja korjattavaksi lausuntojen mukaiseksi. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Uudenmaan Ely-keskuksen lausunto Liite 2. Mäntsälän Veden lausunto Liite 3. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto Tekninen lautakunta Sääksjärven vesiosuuskunta on korjannut ehdotuksen toiminta-alueestaan lau sun to jen mukaiseksi. (Valmistelija: rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, puh suun nit te lu in si nöö ri Matti Sulonen, puh ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Sääksjärven vesiosuuskunnan toimin ta-alu een karttaliitteen mukaiseksi. Teknisen johtajan muutettu päätösesitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan val tuustol le vahvistettavaksi Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueen kartta liit teen mukaisesti.

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Maankäyttölautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Sääksjärven vesiosuuskunta toiminta-aluekartta korjattu Kunnanhallitus 142 Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle vahvitetettavaksi Sääksjärven vesiosuuskunnan toi min ta-alu een. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Merkittiin, että Esa Siikaluoma poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo ja kokouksen sihteeriksi vaihtui Anja Tupamäki. Liite 1. Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alue

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Mäntsälän ja Pornaisten kuntien ikäpoliittisen ohjelman arviointi ja päivittäminen 241/ /2015 Kunnanhallitus 143 Ikäihmisen mielekäs ja turvallinen arki Mäntsälässä ja Pornaisissa, Mäntsä län ja Pornaisten kuntien Ikäpoliittinen ohjelma hy väk syttiin Mäntsälän kunnanvaltuustossa ja Pornaisten kun nan valtuus tos sa Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden so siaa li- ja terveyspalveluista ("vanhuspalvelulaki") velvoittaa kuntia tar kis tamaan ja laatimaan suunnitelman toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvin voin nin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tu ke misek si ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjes tä mi sek si ja kehittämiseksi. Tämä suunnitelma on Mäntsälän kunnassa Ikä po liit ti nen ohjelma. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kun tou tu mis ta edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kun nan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja sen toteutumista on arvioitava valtuustokausittain. (Laki ikääntyneen väes tön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja ter veys pal veluis ta 980/2012, 5.) Ikäpoliittisen ohjelman toimeenpano, seuranta ja arviointi -osas sa päätettiin, että ohjelma päivitetään valtuustokausittain. Ohjelman päi vit tä mi nen on tarkoituksenmukaista käynnistää nykyistä ohjelmaa arvioi mal la. Päivityksen laatiminen edellyttää arvioinnin jälkeen yhteistä työskentelyä kun tien eri hallinnonalojen ja alueen eri toimijoiden mm. järjestöjen kanssa se kä ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua ohjelman päi vit tä miseen. Ikäpoliittinen ohjelma tulee olemaan osa kunnan hyvinvointijohtamista. Hyvin voin ti ker to muk sen (Khal ) tietoja hyödynnetään ikä poliit ti sen ohjelman arvioinnissa ja päivittämisessä. Erityisesti kiinnitetään huo mio ta ikäihmisten hyvinvoinnin ja sen edellytysten monipuoliseen tu kemi seen sekä ikäihmisten osallisuuden vahvistamiseen. Ikäpoliittisen ohjelman päivityksen laatimiseksi kunnanjohtaja nimeää valmis te le van projektiryhmän, kun kunnanhallitus on saanut eri tahojen arvioin nit nykyisestä ohjelmasta sekä konkreettiset esitykset ohjelman päi vittä mi sek si. Voimassa olevan ohjelman arviointi- ja päivityspyynnön kunnanhallitus lähet tää Pornaisten kunnanhallitukselle, lautakunnille, Ikäihmisten neu vostol le, Mäntsälän Yrityskehitykselle, Mäntsälän Vuokra-asunnoille, jär jes töille ja kuntien seurakunnille. Arvioinnit sekä konkreettiset muutosesitykset pyy de tään osoittamaan Mäntsälän kunnanhallitukselle lokakuun loppuun 2015 mennessä. Ikäihmisten neuvosto edustaa arvioinnissa ja päi vit tä mises sä kuntien ikäihmisiä. Ikäihmisten neuvoston toivotaan kuulevan kun talai sia ja tuovan arvioinnissaan ja päivitysesityksissään esille kuntalaisten

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus nä ke myk set. Tavoitteena on, että päivitetty versio ikäpoliittisesta oh jelmas ta hyväksytään kuntien kunnanvaltuustoissa joulukuussa Valmistelijat: Marianne Heinola, Minna Koivumäki, Eija Rintala Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus pyytää voimassaolevan ikäpoliittisen ohjelman arviointia ja konk reet ti sia muutosehdotuksia ohjelmaan eri toimijoilta lokakuun 2015 lop puun mennessä. Arvioinnit ja muutosehdotukset pyydetään seuraavilta tahoilta: Mäntsälän ja Pornaisten ikäihmisten neuvosto Pornaisten kunnanhallitus perusturvalautakunta sivistyslautakunta tekninen lautakunta maankäyttölautakunta Mäntsälän vuokra-asunnot oy Mäntsälän yrityskehitys oy Mäntsälän ev.lut.srk Pornaisten ev.lut.srk Ikäihmisiä lähellä olevilta paikallisilta yhdistyksiltä ja järjestöiltä Käsittely: Perusturvajohtaja Eija Rintalaa kuultiin asiantuntijana asian esittelyssä. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Ikäpoliittinen ohjelma

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2015 klo 16:00-18:09 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot