YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 104 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 160. Otsikko Sivu 104 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta AIKA :30-20:35 PAIKKA PikkuVELI, Valtakatu 4, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 162 toteaminen 105 Pöytäkirjan tarkastajat Esityslistan hyväksyminen Sivistyslautakunnan viranhaltijapäätökset Yleissivistävän koulutuksen talousraportti Säästötoimenpiteet koulukuljetuksissa Esitys kirjastotoimen tehtäväalueen siirtämisestä 170 sivistyslautakunnasta kulttuurilautakuntaan 111 Energiajuomien ikäraja Sisäiset erät sivistyslautakunnan tehtäväalueilla 172

2 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Marjakangas Kati 17:30-20:35 Puheenjohtaja Lepistö Jari 17:30-20:35 Jäsen Oikarinen Teijo 17:30-20:35 Jäsen Sipilä Rauni 17:30-20:35 Jäsen Säkkinen Tuulia 17:30-20:35 Jäsen Uusikylä Tapani 17:30-20:35 Varapj. Vuolteenaho Helena 17:30-20:35 Varajäsen Ylimäki Jouko 17:30-19:12 Jäsen poistui 108 käsitt. aikana Kärkinen Samuli 17:30-20:35 Kaupunginhallituksen edustaja Karstunen Hannu 17:30-19:55 Asiantuntija poistui 109 käsitt. jälkeen Perttu Kai 17:30-20:35 Esittelijä Vähäkangas Paula 17:30-20:35 Pöytäkirjanpitäjä POISSA Matikainen Iina Voltti Taneli Männistö Elisa Nevanperä Arja Jäsen Jäsen Asiantuntija Esittelijä ALLEKIRJOITUKSET Kati Marjakangas Puheenjohtaja Paula Vähäkangas Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka kouluosasto Rauni Sipilä Tuulia Säkkinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka kouluosasto Valtakatu 4, Ylivieska Paula Vähäkangas osastosihteeri

3 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SIVISLTK 104 Lautakunnan johtosäännön 5 :n mukaan lautakunnan kokouksesta on ilmoitettava, mikäli mahdollista, kolmea päivää ennen kokousta kirjallisesti sen jäsenille. Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan hallintokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Lautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajat SIVISLTK 105 SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Lautakunta valitsee pöytäkir jan tarkastajiksi Rauni Sipilän (varalle Tapani Uusikylän) ja Ville Perkkilän (varalle Tuulia Säkkisen). Tarkastus tapahtuu viimeistään torstaina klo 9.00 mennes sä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlas kijoina. Mikäli pöytäkirjan tarkastajaksi valittu henkilö on esteellinen tai estynyt käsittelemään jotakin asiaa, tarkastaa pöytäkirjan kyseisen asian osalta varalle valittu henkilö. PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rauni Sipilä (varalle Tapani Uusikylä) ja Tuulia Säkkinen (varalle Helena Vuolteenaho).

5 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Esityslistan hyväksyminen SIVISLTK 106 SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Lautakunta hyväksyy laadi tun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin paitsi, että kokouksessa esiin tulleena asiana käsitellään lisäksi pykälä 112.

6 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan viranhaltijapäätökset SIVISLTK 107 Sivistystoimenjohtaja Henkilöstön hankinta/palkkaus :t Muut henkilöstöasiat PUHEENJOHTAJA: Sivistyslautakunta merkitsee vi ran hal ti ja pöy täkir jat tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kun ta lain 21 :n perusteella sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

7 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Yleissivistävän koulutuksen talousraportti SIVISLTK 108 (Asian valmistelija Hannu Kars tu nen, p ) Yleissivistävän koulutuksen talousarvion toteutumaraportti (20.11., ei vi ral li nen) tilanteessa on seuraava (ajankoh dan lasken nal li nen toteutumisprosentti on 83,9%): TA 2013 Toteuma Tot-% Tot-% 2012 Menot ,9 86,0 Tulot ,8 137,5 Netto ,8 82,9 Tilikohtainen toteumaraportti on oheismateriaalina. Toteumaraporttien perusteella talous- ja hallintopäällikkö on tehnyt las kel mia TA-mää rä ra ho jen riittävyydestä. Laskelmiin perustuvat arviot osoittavat, että TA-mää rä rahat vuodelle 2013 eivät riitä. Mää räraho jen ylittyminen on ollut näh tä vissä jo koko syyslukukauden ajan ja ta lous- ja hallintopäällikkö on siitä rapor toitunut lautakunnalle talous ra port tien yhteydessä ja kertonut asiasta useasti kau pun gin kamree ril le ja sivistystoimenjohtajalle. Asiasta on informoitu myös koulun joh ta jien kokouksessa. Viimeisimmät tarkennetut laskelmat osoittavat, että li sä mää rä ra hatar ve tulee ole maan n euroa. Ennakoidussa ylityksessä valtaosa on palkkaukseen liittyviä me noja (yht. n ). Sairaus- ja äitiyslomasijaisten palkkojen ylitystä se lit tä vät lisääntyneet saira uspoissaolot ja jo ko. me no koh dan ohjeis tet tu ali mi toitus ta lous ar viota teh täes sä. Vuosiloma- ja muiden sijaisten palk kaus mää rära ha ylittyy n euroa ja tilapäisten työn te ki jöi den palkat n Ylitysten vastapainona on ja osittain ylityksiä selittää erilliskorvauksissa tuleva säästö (n ) jo ka johtuu kirjaustavan muutoksesta. Toiminnallisina me noylityksinä suurimmat tulevat olemaan mat kustus- ja kul je tus pal ve lui den (30 000) ja leasingvuokrien ( ) koh dal la. Lukion osalla kalustoon ja stipendeihin varatut määrärahat ylit ty vät. Tulopuolella ennakoitava lisäys TA- määrärahoihin on n euroa. Tämä koostuu myyntituottojen ja hankkeiden valtionosuuksien li säyk ses tä. Kokouspäivän tilanteen mukainen talousraportti annetaan kokouk-

8 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta sessa ja sen perusteella täsmennetään TA:n lisämäärärahatarvetta. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi lokakuun lopun mukaisen epävirallisen talousarvion toteutumisen ja loppuvuoden TA-näkymän. Esitettyjen raporttien perusteella sivistyslautakunta päättää hakea yleissivistävän koulutuksen osalta kaupunginhallitukselta ja edelleen kaupunginvaltuustol ta yli tys oi keut ta vuo den 2013 TA-määrärahoihin euroa. Lautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtajan (talous- ja hal lin to pääl likön) tarkentuvien palk katietojen osalta muuttamaan summaa tar vittaes sa. PÄÄTÖS: Merkittiin, että jäsen Jouko Ylimäki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo Päätösesitys hyväksyttiin.

9 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Säästötoimenpiteet koulukuljetuksissa SIVISLTK 109 (Asian valmistelija Hannu Karstunen, puh )) Ylivieskan kaupungin taloustyöryhmässä on kesän ja syksyn 2013 ai ka na haettu hallintokuntakohtaisia taloudellisia säästöjä tuleville vuo sil le. Työryhmän velvoittamana myös koulutoimessa on kar toitet tu erilaisia säästömahdollisuuksia ja näistä on aiemmin informoitu myös sivistyslautakuntaa.yhtenä tavoitteena on noussut esille säästö jen löytäminen koulukuljetusten osalta - varsinkin kun siellä kustan nuk set ovat voimakkaasti nousseet viime vuosina. Tavoitteeksi on asetettu euron säästöjen löytyminen kou lu kul jetuk sis sa vuositasolla nykytasoon verrattuna. Noin puolet tästä ta voittees ta on saavutettavissa Raudaskylän kevyenliikenteen jär jes te lyjen valmistumisen jälkeen vähenevänä kuljetustarpeena. Muina keinoina esillä on ollut talvikuljetusajan lyhentäminen ja kul jetus ten entistä tarkoituksenmukaisempi järjestäminen. Lakisääteisten ja harkinnanvaraisten kuljetusten lisäksi Ylivieskassa jär jes te tään ns. talvikuljetus 0-3 lk:n oppilaille ajalla mi käli koulumatkan pituus on yli 3,5 km (kaupunginhallitus ).Tämän päätöksen nojalla talvikuljetus on järjestetty vuosittain n oppilaalle. Säästötavoitteita valmisteltaessa on noussut esil le ehdotus talvikuljetusajan lyhentämisestä päättymään hel mikuun loppuun (käytännössä talviloman alkuun). Perusteluna on saavu tet ta vat säästöt (n /vuosi), kuljetuskapasiteetin parem pi riittävyys ja oppilaiden koulumatkaliikkumisen lisääntyminen. Kou lu mat kan turvallisuuden kannalta maaliskuu on jo selkeästi valoisaa ai kaa ja siten pimeys ei enää ole kriteerinä talvikuljetukselle. Lisää säästöjä on löydettävissä mm. rinnakkaiskuljetusten pois ta misel la (nykyisin eskarilaisia kuljetetaan taksilla vaikka lin ja-au to lii kennet tä on samalla reitillä), ylimääräisten kouluaikamuutosten vä hen tämi sel lä ja odotusaikoja lisäämällä.nämä toimenpiteet olisivat tarpeel li sia säästösyiden lisäksi myös taksikapasiteetin turvaamisen kan nal ta. Jo nyt kuljetuksissa on paljon ongelmia. Kaupungin talousarviovalmistelussa on esille noussut myös puh tobus si toi min nan lopettaminen. Puhtobussia käytetään kou lu kul je tuksis sa jossain määrin. Näiden korvaaminen taksikuljetuksilla nostaisi kul je tus kus tan nuk sia sivistystoimelle n /vuosi. Lisäksi ny kyi nen taksikapasiteetti ei riitä korvaavaan liikennöintiin. Tar koituk sen mu kais ta olisikin puhtobussitoiminnan jatkaminen ja sen ai katau lu jen muokkaaminen koulukuljetuksia ja koulujen kuljetuksia parem min palvelevaksi. Tällä saavutettaisiin lisäsäästöjä kul je tus kustan nuk sis sa.

10 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Sivistyslautakunta esittää kau pun ginhal li tuk sel le, että talouden tasapainottamistoimenpiteiden val mis telun ja päättämisen yhteydessä ns. talvikuljetusaikapäätöstä muu tetaan siten, että talvikuljetusaika päättyy vuosittain vko:n 9 loppuun. Li säk si lautakunta esittää, että kustannus- ja kuljetusjärjestelysyistä puh to bus sin toimintaa koulun lukuvuosien ajalta ei lopeteta, vaan toi min nan painopistettä siirrettäisiin enempi koulutointa palvelevaksi. Lisäksi lautakunta korostaa käytännön kuljetusjärjestelyissä, että alkaen rinnakkaiskuljetuksia ja ylimääräisiä kuljetuksia on py rit tä vä vähentämään. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. Merkittiin, että talouspäällikkö Hannu Karstunen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

11 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Esitys kirjastotoimen tehtäväalueen siirtämisestä sivistyslautakunnasta kulttuurilautakuntaan SIVISLTK 110 (Asian valmistelija Kai Perttu, ) Ylivieskan kaupungin hallintosääntöuudistuksen yhteydessä on sivistystoimen osalta pohdittu kirjastotoimen siirtämistä sivistyslautakunnan alaisuudesta kulttuurilautakunnan alaisuuteen. Sivistyslautakunnan toiminnassa kirjastoasioiden käsittely on vaarassa jäädä kovin rutiiniluontoiseksi yleissivistävän koulutuksen runsaslukuisten asioiden rinnalla. Kulttuurilautakunnan kokousten ja käsiteltävien asioiden määrät mahdollistavat lautakunnan tehtäväalueen laajentamisen. Toisaalta tärkeää on, että kirjastotoimen ja kulttuuritoimen asiat ovat luonteeltaan lähellä toisiaan ja tehtävien siirrosta voi olettaa syntyvän etua sekä kirjastotoimeen että kulttuuritoimeen. Suoranaista talousvaikutusta siirrolla ei ole. Kirjastotoimen siirtämisestä sivistyslautakunnasta kulttuurilautakuntaan meneillään olevan hallintosääntöuudistuksen yhteydessä on keskusteltu syksyn 2013 aikana molempien lautakuntien puheenjohtajien, kulttuurikeskuksen johtajan, vt. kirjastotoimenjohtajan sekä sivistystoimenjohtajan yhteispalaverissa. Sekä kulttuurilautakunta ( ) että sivistyslautakunta ( ) ovat käyneet asiasta kokouksissaan lähetekeskustelun ja kulttuurilautakunta on antanut kokouksessaan lausunnon, jossa se puoltaa kirjastotoimen siirtämistä kulttuurilautakunnan alaisuuteen, mutta aikaisintaan vuoden 2015 alusta. Kulttuurilautakunnan lausunto on oheismateriaalina. Sivistyslautakunnan osalta tehtävien siirto merkitsisi paitsi muutosta budjettikirjaan niin myös lautakuntatyöhön. Vuotuiseen kokousten määrään sivistyslautakunnan osalta siirrolla ei olisi vaikutusta, mutta käsiteltävien asioiden määrä vähenisi asialla vuodessa. Siirron luonteva toimeenpano voisi tapahtua uuden talousarviokauden alkaessa niin, että talousarviovalmistelut tehtäisiin uudelle rakenteelle. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupungin hallintosääntöuudistuksen yhteydessä kirjastotoimi siirretään sivistyslautakunnan tehtäväalueesta kulttuurilautakunnan tehtäväalueeksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

12 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Energiajuomien ikäraja SIVISLTK 111 (Asian valmistelija Elisa Männistö, ) Energiajuomien myynti-ikärajasuosituksen asettaminen Ylivieskassa 16 vuoteen on ollut esillä useilla eri tahoilla. Koko Kaupunki Kas vattaa työryhmä on pohtinut asiaa kokouksissaan, samoin koulut, tervey den huol to hen ki lö kun ta, vanhempainyhdistykset, seurakunnan nuo ri so työ ja kaupungin nuorisotoimi ovat omalta osaltaan asian ta ka na. Energiajuomien myynti-ikärajan asettamista 16 ikävuoteen suo sit te lee valtakunnallisesti Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos, terveys vai ku tuk sia nuoriin on tutkinut Evira. Suomen Van hem pain lii tolla on kampanja Energiajuomat K-16 sekä kansalaisaloite asiasta. Jokirannan koulun vs. rehtori Kari Krook ja nuorisosihteeri Elisa Män nis tö ovat valmistelleet oheisen aloitteen kauppaliikkeille, jossa haas te taan kauppaliikkeitä lähtemään mukaan kampanjaan. Aloitteen takana on useita paikallisia tahoja, jotka suosittelevat myynti-ikä ra jan asettamista energiajuomille. Ylivieskalaisista kaup pa liikkeis tä Halpa-Halli ja K-Mustikka ovat asian takana jo ennen tätä kam pan jaa. Kirjelmä kauppaliikkeille on liitteenä nro 23. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Sivistyslautakunta tukee suositusta, jon ka mukaan energiajuomia ei myytäisi ylivieskalaisissa kaupoissa al le 16-vuotiaille. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

13 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Sisäiset erät sivistyslautakunnan tehtäväalueilla SIVISLTK 112 Sivistyslautakunta otti kokouksessaan käsiteltäväkseen il man erillistä valmistelua lisäasiana vuoden 2014 talousarvion laadin taan liittyvän huolen. Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun gin val tuus tol le huolensa ns. vyörytyserien eli sisäisten erien (sisäiset vuokrat, siivous- ja ruokapalvelut) merkittävästä kasvusta oman toimialansa osalta. Sivistyslautakunta huomauttaa epä suh tees ta, joka tulee sisäisten erien merkittävästä kasvusta suhteessa sivistyslautakunnan alaisesta varsinaisesta toiminnasta ai heu tu viin kustannuksiin, joiden pitäisi annetun raamin mukaan pysyä ennallaan. Sisäisten erien kustannuskasvun tekijöistä on pyydet ty selvitystä, mutta sellaista ei ole saatu. Huomiota halutaan kiinnittää myös siihen, että sivistyslautakunnan osal ta monien vuosien ajan tiukkaan raamiin on puristauduttu jopa suo ra nai sen alibudjetoinnin turvin, eikä esimerkiksi oppilaskas vus ta johtuvaa kustannusten nousua ole riittävästi huomioitu. Ali bud je tointia on esiintynyt ainakin sijaiskustannusten ja materiaalien os to jen osalta. Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset ovat Yli vieskas sa olleet ja ovat edelleen Pohjois-Suomen AVI:n alueella mer kittä vän alhaiset, joten todellista painetta kustannuksiin on ole mas sa. Perusopetuksesta kerättävien tilastotietojen mukaan pe rus ope tukses sa olevien lasten määrä on neljän vuoden aikana ( ) Ylivieskassa kasvanut liki 100 oppilaalla. Laskennallisesti op pi lasmää rän kasvu aiheuttaa samalle ajalle :n kus tan nus ten nousun. Määrärahatarpeen alimitoittaminen tilanteessa, jossa oppilasmäärä kasvaa, johtaa hankalaan vuodesta toiseen jatkuvaan negatiiviseen talousarvio- ja tilinpäätöskierteeseen, jossa talouden pohja pettää jo lähtötilanteessa. SIVISTYSLAUTAKUNTA: Sivistyslautakunta 1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle huo len sa ns. vyörytyserien eli sisäisten erien (sisäiset vuokrat, siivous- ja ruokapalvelut) merkittävästä kasvusta oman toimialansa osal ta. Sivistyslautakunta huomauttaa epäsuhteesta, joka tulee sisäis ten erien merkittävästä kasvusta suhteessa sivistyslautakunnan alaisesta varsinaisesta toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin 2. pyytää teknisten palveluiden keskukselta riittävän tarkkaa sanallista ja numeerista selontekoa vuodelle 2014 arvioiduista

14 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta sivistyslautakunnan tehtäväalueiden sisäisistä eristä.

15 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kunta Ylivieskan kaupunki Sivistyslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 111 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati musviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ylivieskan kaupungin sivistyslauta kunta Valtakatu Ylivieska Pykälät 111 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

16 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU postiosoite: PL 189, OULU faksi: sähköposti: puhelin: virka-aika: klo Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 30 päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittanen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu na jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoi te Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 29. Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 29. Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 29 Sivistyslautakunta 27.02.2014 AIKA 27.02.2014 16:00-19:30 PAIKKA Jokirannan koulu, Visalantie 5 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus, laillisuuden ja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 21 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 21 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 19:00-20:40 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 27.01.2015

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 27.01.2015 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 27.01.2015 AIKA 27.01.2015 18:30-20:25 PAIKKA Jokirannan koulu, Visalantie 5, 84100 Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 09.03.2015 klo 17:30-19:10 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 12 Kokouksen järjestäytyminen 3 13 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot