SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35"

Transkriptio

1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta AIKA klo 13:00-15:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 TEKNISEN TOIMEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄYTYMINEN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KIINTEISTÖNHOITAJIEN PALKKAAMINEN 40 KUNNOSSAPITOTIIMIIN 27 IRTISANOUTUMINEN SIIVOOJAN TOIMESTA VUODEN 2015 INVESTOINTIHANKKEIDEN 43 TOTEUTUSTAPA JA AIKATAULUTUS 29 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SIIVOUSTIIMIN SIIVOOJIEN TOIMIEN TÄYTTÄMINEN SIMON SOTAVETERAANIEN ASUNTOSÄÄTIÖN 46 RIVITALON KAUKOLÄMPÖVERKOSTON SUUNNITTELU 32 SAAPUNEET KIRJEET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS 49

2 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Simoska Raimo 13:00-15:00 puheenjohtaja Mäcklin Pertti 13:00-15:00 varapuheenjohtaja Böök Tuomo 13:00-15:00 jäsen Tihinen Maiju 13:00-15:00 jäsen Blomberg Mikko 13:00-15:00 varajäsen Hamari Helena 13:00-15:00 kunnanhall. pj. Lämsä Seppo 13:00-15:00 kunnanhall. edustaja Soukka Ilkka 13:00-15:00 teknisen toimen päällikkö Tiiro Mika 13:00-15:00 esittelijä Moilanen Paula 13:00-15:00 sihteeri POISSA Kuusela Taina jäsen Marttila Vivi kunnanjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Raimo Simoska Puheenjohtaja Paula Moilanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS / Simo Pertti Mäcklin Mikko Blomberg PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tekninen osasto TODISTAA Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA toimistosihteeri

3 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta TEKNISEN TOIMEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄYTYMINEN Teknltk Kunnanvaltuusto on valinnut teknisen toimen päällikön virkaan Ilkka Soukan. Hän on aloittanut työt Ilkka Soukka osallistuu lautakunnan kokoukseen ja tutustuu lau takun nan jäseniin.

4 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Teknltk Koska kokous on kutsuttu koolle teknisen lautakunnan hyväksymällä ta valla ja riit tä vä mää rä jäseniä on paikalla, todetaan kokous laillisesti kool le kut su tuk si ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päästösvaltaiseksi.

5 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Teknltk Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. : Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Mäcklin ja Mikko Blomberg.

6 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta KIINTEISTÖNHOITAJIEN PALKKAAMINEN KUNNOSSAPITOTIIMIIN 408/ /2015 Teknltk Vuoden 2013 aikana kunnossapitotiimistä on jäänyt eläkkeelle yksi kiin teis tön hoi ta ja, yksi on jäänyt osa-aikaiseksi ja vah ti mes ta ri/kiinteis tön hoi ta ja on irtisanoutunut tehtävästään. Kunnossapitotiimissä on tällä hetkellä kahden henkilötyövuoden vajaus. ehdotus rt: Tekninen toimi palkkaa kaksi kiinteistönhoitajaa vuoden mittaisiin mää rä ai kai siin työsuhteisiin alkaen. Perustelut: Kuntaliitosselvitykset ovat käynnissä. Vuoden ai ka na selviää, säilyykö nykyinen kuntarakenne sekä se, miten tu le vai suu dessa kiinteistökantaa tullaan hoitamaan. ehdotus hyväksytiin. Teknltk Teknisen toimen kunnossapitotiimi on täyttänyt kahden henkilötyövuoden vajausta vuoden mittaisilla määräaikaisilla työsuhteilla. Määräaikaisuutta perusteltiin käynnissä olevilla kuntaliitosselvityksillä sekä sillä, miten tulevaisuudessa kiinteistökantaa tullaan hoitamaan. Määräaikaisen kiinteistönhoitajan työsuhde on päättymässä Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi. Tekninen toimi on jatkanut määräaikaisia työsuhteita jo nyt useamman kerran peräkkäin. Teknisen toimen kunnossapitotiimi on ikääntymässä, eikä lähitulevaisuudessa ole odotettavissa työvoiman tarpeen pysyvää vähenemistä. ehdotus rt: Tekninen lautakunta päättää hakea pysyvään työsuhteeseen kahta kiin teis tön hoi ta jaa. Tekninen toimi valmistelee hakuilmoituksen ja lait taa toimet haettavaksi työvoimahallinnon sivuille, kunnan net ti sivuil le, sekä Lounais-Lappi lehteen. Toimet on tarkoitus täyttää alkaen. ehdotus hyväksyttiin.

7 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknltk Kiinteistönhoitajien toimien hakuaika on päättynyt klo Määräaikaan mennessä saapui 10 hakemusta. Lisätietoaineisto: yhteenveto hakijoista ehdotus rt: Hakemusasiakirjojen sekä aiemmin suoritettujen näyttöjen pe rusteel la va li taan kiinteistönhoitajien toimiin seuraavat henkilöt: Heikkilä Tom mi ja Kuosmanen Pasi. Kiinteistönhoitajien toimiin valittiin yksimielisesti Heikkilä Tommi ja Kuosmanen Pasi.

8 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta IRTISANOUTUMINEN SIIVOOJAN TOIMESTA 402/ /2015 Teknltk Siivooja Hyry Aino Kaisu on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen sii voojan toimesta alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi. ehdotus rt: Hyväksytään Hyry Aino Kaisulle ero siivoojan toimesta alkaen. ehdotus hyväksyttiin.

9 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta VUODEN 2015 INVESTOINTIHANKKEIDEN TOTEUTUSTAPA JA AIKATAULUTUS Teknltk Lautakunta keskustelee ja päättää vuoden 2015 investointien to teutus ta vas ta ja aikatauluista. Lisätietoaineisto: Investointihankkeiden aikataulutus ehdotus rt: Lautakunta hyväksyy teknisen osaston päällikön tekemän esityksen vuo den 2015 investointien toteuttamistavasta ja aikatauluista. ehdotus hyväksyttiin.

10 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Teknltk Kuntalain 51 :n mukaan lautakunta ja lautakunnan puheenjohtaja voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian joka on päävastuualueen säännöllä siirretty lau ta kunnan alaisen viranomaisen päätösvaltaan ja jos sa asian omai nen viranhaltija on tehnyt päätöksen. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisen lupa-, ilmoitus-, valvonta-, tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoi men, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kokouksessa on esillä johtosäännöllä teknisen osaston osastopäällikölle delegoidun päätösvallan perusteella tehdyt päätökset. Päätökset on pidetty nähtävillä tai niistä on il moitettu asianomaisille hen kilökohtaisesti. Ehdotus kins Lautakunta päättää merkitä tiedoksi teknisen osaston osastopäällikön tekemät vi ranhaltijapäätökset sekä päättää, käyttääkö se Kuntalain 51 :n mu kaista otto-oikeutta. Merkittiin tiedoksi. Lautakunta ei käytä otto-oikeutta.

11 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta SIIVOUSTIIMIN SIIVOOJIEN TOIMIEN TÄYTTÄMINEN Teknltk Siivoustiimistä on jäänyt työkyvyttömyyseläkkeelle yksi siivooja alkaen ja toinen siivooja jää vanhuuseläkkeelle al kaen. Siivoojien vajausta on paikattu oppisopimuskoulutuksella sekä Vir tatii min ostopalveluilla. ehdotus rt: Lautakunta päättää täyttää kaksi siivoojan tointa loppusyksyllä Teknisen toimen päällikkö laittaa toimet haettavaksi elokuun aikana. ehdotus hyväksyttiin.

12 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta SIMON SOTAVETERAANIEN ASUNTOSÄÄTIÖN RIVITALON KAUKOLÄMPÖVERKOSTON SUUNNITTELU Teknltk asian käsittely: "Simon Sotaveteraanien asuntosäätiön hallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää teknisen lautakunnan kantaa mah dol lisuu teen liittyä kunnan omistamaan kaukolämpöverkkoon. Asun tosää tiön rivitalo Montajankuja 16 (Veteraanitalo). Matkaa jo olevaan kun nan kaukolämpöverkkoon on noin 250 m. Jos kaukolämpöverkko laa je nee tälle alueelle, on säätiö valmis liittymään kaukolämpöön liitty mä hin nal la. Pyydämme kohteliaimmin, että tekninen lautakunta varaisi hankkeen to teut ta mis ta varten määrärahan vuoden 2009 talousarvioon." Simon kunta on vuonna 2005 sisällyttänyt II-rakennusvaiheen verkos to laa jen nuk seen veteraanitalon. Hankkeesta pyydettiin urak kahin ta ja TE-keskus oli myöntänyt avustuksen. Osmo Korkala kielsi veteraanitalon liittämisen kaukolämpöön. Nyt liit tä mi seen ei saada avustuksia. Rakentamiskustannukset ovat n ,00. Osmo Korkalalle on kerrottu, että kaukolämpöön voi liittää ve te raa nita lon kun maksaa rakentamiskustannukset. Ra ken ta mis kus tan nusten jakautumista on kaavailtu myös niin, että kunta maksaa puolet ja ve te raa ni ta lo puolet liittymismaksuna, johon yhdistys saa avustusta ra ha-au to maat ti yh dis tyk sel tä. ehdotus kins: teknltk: Teknltk Lautakunta päättää pyytää konsulilta laskelmat jolla selvitetään nostaa ko veteraanitalon liittäminen jo liitettyjen kiinteistöjen ener gia maksu ja ja toiseksi neuvotellaan Simon Hakeosuuskunnan kanssa so pimus energianhinnasta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Samalla selvitetään muutkin laajennustarpeet eri suuntiin. Simon Sotaveteraanien asuntosäätiö on päivättyllä kirjeel lään pyytänyt teknisen lautakunnan kantaa mahdollisuudesta liittyä kunnan omistamaan kaukolämpöverkkoon liittymähinnalla. Asunto sää tiö pyytää huomioimaan hankkeen vuoden 2014 ta lo us arviossa. ehdotus raktark: Kunta hyväksyy kaukolämpöverkkoon liittymisen ilman liit ty mis maksua mikäli anoja rakentaa kaukolämpölinjan laajennuksen omalla kus tan nuk sel laan. teknltk: ehdotus hyväksyttiin.

13 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknltk Tekninen osasto pyytää tarjoukset Simon Sotaveteraanien asun tosää tiön rivitalon liittämiseksi kaukolämpöverkostoon. Tarjoukset lähetetään seuraaville urakoitsijoille: - Lapin LVI-Asennus Oy - Tornion LVI-Palvelu Oy - Hitsauspalvelu Väärälä Ky - Caverion Suomi Oy - Pro-Pari Oy ehdotus rt: Lautakunta hyväksyy Planora Oy:n laatimat tarjouspyyntöasiakirjat ja päättää pyytää tarjoukset. Lautakunta hyväksyi tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjouspyyntö lähetetään myös Destia Oy:lle. Lautakunta päätti pyytää tarjoukset ehdollisena. Tilaajalla on oikeus hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

14 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta SAAPUNEET KIRJEET Teknltk Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: - Simon kunnan Malininkankaan vanhan kaatopaikan sul kemat to man osan täytön käsittelystä hyötykäyttöä varten ehdotus rt: Lautakunta seuraa koetoiminnan edistymistä. ehdotus hyväksyttiin.

15 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS Teknltk Kun kokoukselle esitetyt asiat oli käsitelty, julisti pu heenjohtaja ko kouksen päättyneeksi. Liitteenä seuraavat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

16 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tekninen lautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 27, 28, 30, 31, 32 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 26 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 27, 28, 30, 31, 32 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Tekninen lautakunta, Ratatie 6, Simo, Pykälät 26 VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen ha kea muutos ta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4 OULU

17 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Postiosoite: PL OULU Sähköposti: fax Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika Hallintovalitus, pykälät 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite Pykälät Valitusaika ja postiosoite, sähköposti,telefax päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on jo ku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän ni mi ja kotikunta. Lisäksi on il moitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voi daan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asia kirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakir jat toimite taan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vas tuulla. Tä mä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Pos tiin asiakir jat on jätet tävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen va litusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä

18 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa ( ,00 euroa). Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle valitusviranomaiselle.

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 Tekninen lautakunta 21.08.2014 AIKA 21.08.2014 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta 14.01.2014 AIKA 14.01.2014 klo 14:30-15:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 Tekninen lautakunta 19.09.2013 AIKA 19.09.2013 klo 13:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 17:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 231 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 Tekninen lautakunta 30.10.2012 AIKA 30.10.2012 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kaupungintalo, kahvio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot