KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2014 1"

Transkriptio

1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 1/ Kokousaika klo Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja von Frenckell Asta jäsen From Minna jäsen Henttinen Kari jäsen (poistui :n 10 käsittelyn jälkeen) Ilomäki Kirsi jäsen Rosendahl Tapio jäsen Salonen Tomi jäsen Valovirta Rauno jäsen Sutinen Marjatta varajäsen Muut läsnä olleet Karjalainen Milja yhtymävaltuuston puheenjohtaja Lievonen Maija-Liisa yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja Uotila Jarmo yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja Tiitinen Juhani kuntayhtymän johtaja Kallio Mika johtava ylilääkäri Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö Poissa Puronummi Paula jäsen Vaitomaa Marja jäsen Pelto-Piri Ulla vs. johtava hoitaja Asiat 1-18 Allekirjoitukset Juha Korkeaoja puheenjohtaja Juhani Tiitinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Tapio Rosendahl Tomi Salonen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Taloustoimistossa klo Todistaa: Raija Nummi arkistonhoitaja

2 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU Nro 1/2014 Yhtymähallitus Kokousaika klo 12 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 Yhtymähallituksen pöytäkirjojen yleisesti nähtävänä pitäminen vuonna Kuntayhtymän ilmoitusten saattaminen tiedoksi vuonna Yhtymävaltuuston pidetyn kokouksen päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano 6 Käyttösuunnitelma vuosille Vammaisneuvoston esitys avustajakortin käyttöönotosta jäsenkuntien alueella 8 Palvelinympäristön virtuaalialustan päivittäminen 9 Työterveyshuollon käyttö pitkien poissaolojen aikana 10 Kuntayhtymän etätyömallin käyttöönotto 11 Kanslistien, kirjanpitäjän sekä perushoitajan tehtävänimikkeiden muuttaminen 12 Sovellusneuvojan irtisanoutuminen 13 Ammattimiehen irtisanoutuminen 14 Kahden terveyskeskuslääkärin vaalin vahvistaminen 15 Sovellusneuvojan vaali 16 Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta Muut asiat puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA

3 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 2 Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Tapio Rosendahl ja Tomi Salonen (varalla jäsenet Vaitomaa ja Valovirta). Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Rosendahl ja Salonen.

4 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 3 YHTYMÄHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOJEN YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA Voimassa olevan kuntalain 85 :ssä määrätään asiasta seuraavaa: Kuntayhtymän 81 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on tarkastamisen jälkeen pidettävä yleisesti nähtävänä. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Kuntayhtymän muun viranomaisen pöytäkirja on pidettävä nähtävänä, jos 81 :n 1 momentissa tarkoitettu toimielin niin päättää tai asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Yhtymähallitus päättää, että 1. Yhtymähallituksen kokousten pöytäkirjat pidetään vuonna 2014 yleisesti nähtävänä kunkin kuukauden kolmantena arkimaanantaina kuntayhtymän taloustoimistossa, ellei salassapitosäännöksistä muuta johdu. 2. Sama koskee pöytäkirjaa päätöksistä, jonka luottamushenkilö tai viranhaltija on hänelle siirretyn päätösvallan nojalla tehnyt yhtymähallitukselle kuuluvassa asiassa. 3. Nähtävillä pidosta julkaistaan kuulutus jäsenkuntien julkisten kuulutusten ja kuntayhtymän ilmoitustaululla sekä kuntayhtymän kotisivuilla. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

5 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 4 KUNTAYHTYMÄN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN TIEDOKSI VUONNA Kuntalain 63 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kuntalain 86 :n mukaan säännöstä sovelletaan osin myös kuntayhtymään. Kuntayhtymän viralliset ilmoitukset vuonna 2013 on julkaistu kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla sekä jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla ja kuntayhtymän kotisivuilla. Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä päättäisi saattaa kuntayhtymän viralliset ilmoitukset tiedoksi julkaisemalla ne kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla sekä jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla ja kuntayhtymän kotisivuilla. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 5 YHTYMÄVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS- VALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 5 Yhtymävaltuuston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pöytäkirja esitetään tarvittaessa kokouksessa. Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston pidetyn kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene yhtymävaltuuston toimivallan ulkopuolelle, eivätkä muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia sekä päättää hyväksyä päätökset täytäntöön pantaviksi, mikäli seuraavassa pykäläkohtaisessa käsittelyssä ei muuta päätetä. 26 Kouluterveydenhuollon toimintaohjelma 27 Palvelutasosuunnitelma valtuustokaudelle Talousarvio vuodelle 2014 sekä toimintasuunnitelma vuosille Jäsenkunnille myytävien palvelujen hinnoitteluperusteet vuodelle Toiminta- ja talouskatsaus tammi-syyskuu Talousarviovuoden 2013 ylitysoikeudet 32 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskien hallinta lukien 33 Yhtymähallituksen päätöksen ( / 103) muuttaminen koskien terveyskeskusavustaja-tehtävänimikkeiden muuttamista osastonsihteerien tehtävänimikkeiksi 34 Perheneuvolapsykologin ja sosiaalityöntekijän virkojen sekä psykiatrisen sairaanhoitajan toimen perustaminen Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUOSILLE Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan / 28 vuoden 2014 talousarvion sekä toimintasuunnitelman vuosille Tulossuunnitelma on valtuustoon nähden sitova tehtäväalueittain. Yhtymähallitus puolestaan hyväksyy taloussuunnitelman pohjalta yksikkökohtaisen käyttötaloussuunnitelman vastaavaksi ajaksi. Suunnitelman mukaan kuntayhtymä turvaa peruspalvelut pääsääntöisesti omana toimintana tukeutuen tarvittaessa ostopalveluihin. Poikkeuksena Eurajoen terveysasema, jossa toiminta aikaisemman sopimuksen mukaisesti turvataan kokonaan ostopalveluna. Toisena merkittävänä tavoitteena on edelleen laitospaikkojen vähentäminen ja avopalvelujen lisääminen. Tavoitteen mukaisesti terveyskeskuksen sairaalatoiminta keskitetään kesäkuun 2014 loppuun mennessä Harjavallan pääterveysasemalle. Sairaalatoimintaa tukee vuonna 2013 aloitettu kotisairaalatoiminta sekä kotisairaanhoito. Kyseiset toiminnot toimivat kuluvana vuonna vielä kahdella tehtäväalueella (avohoito ja sairaalatoiminta). Vuonna 2015 kyseiset toiminnot muodostavat yhteisen koti- ja sairaalatoiminnan tehtäväalueen. Yhtenä keskeisenä painopisteenä tulee olemaan myös perustason erikoissairaanhoidon palvelujen kehittäminen. Tavoitteena on vähentää seuraavien vuosien aikana selkeästi erikoissairaanhoidon käyttöä tarjoamalla erikoislääkäritason palveluja kuntayhtymän omana toimintana. Erikoisosaaminen hankitaan sairaanhoitopiirin ulkopuolelta, mikä parantaa osaltaan myös erikoissairaanhoidon resurssitilannetta. Suurten kansantautien hallintaan panostetaan edelleen. Erityinen huomio kuluvan vuoden toiminnassa on päihde- ja mielenterveystyön ongelmien vähentäminen yhdessä jäsenkuntien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Käyttösuunnitelma on esityslistan numeroimattomana liitteenä.

8 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 7 Yhtymähallitus päättää hyväksyä käyttösuunnitelman vuosille esityslistan numeroimattoman liitteen mukaisesti. Tulosyksikköjen määrärahat ovat sitovia nettomenojen tasolla pois lukien kuntaosuudet. Edelleen yhtymähallitus päättää antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet käyttösuunnitelman teknisluonteisiin korjauksiin. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen seuraavilla tarkennuksilla: sivu 6 ja 12, lisäys: Hankinnoissa hyödynnetään solmittavia uusia hankintarenkaita. sivu 21 lisäys kätilölle ja koulutuksen saaneelle terveydenhoitajalle.

9 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 8 VAMMAISNEUVOSTON ESITYS AVUSTAJAKORTIN KÄYTTÖÖNOTOSTA JÄSEN- KUNTIEN ALUEELLA 7 Vammaisneuvosto on kokouksessaan päättänyt esittää yhtymähallitukselle käsiteltäväksi avustajakortin käyttöönottoa jäsenkuntien alueella. Vammaisneuvosto esittää, että vaikeavammaisella tai pitkäaikaissairaalla henkilöllä olisi oikeus avustajan maksuttomaan sisään pääsyyn julkisiin laitoksiin kuntayhtymän jäsenkuntien alueella. Avustajakorttia esitetään otettavaksi käyttöön jäsenkuntien liikuntapaikkojen lisäksi kaikkiin kulttuurikohteisiin, joihin on pääsymaksu. Satakunnan alueen isoissa kaupungeissa, kuten Raumalla ja Porissa, avustajakortin myöntää kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnat. Vammaisneuvosto esittää yhtymähallitukselle, että myös jäsenkuntien alueella liikunta- ja kulttuuriasioita käsittelevät lautakunnat päättäisivät avustajakortin käyttöönotosta. Vammaisneuvosto esittää, että jäsenkunnissa olisi yhtenäiset käytännöt ja kriteerit kortin myöntämiselle. Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi vammaisneuvoston esityksen avustajakortin käyttöönotosta sekä esittää jäsenkuntien alueen liikunta- ja kulttuuripalveluista vastaaville lautakunnille käsiteltäväksi avustajakortin käyttöönoton. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

10 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 9 PALVELINYMPÄRISTÖN VIRTUAALIALUSTAN PÄIVITTÄMINEN 8 Kuntayhtymän nykyinen virtuaalialusta on hankittu vuonna Virtualisoinnin avulla kuntayhtymän laitealusta (virtualisointivaiheessa yhteensä 16 yksittäistä kuntayhtymän palvelinta sekä neljä Harjavallan kaupungin palvelinta) on saatu tehokkaampaan käyttöön yksittäisten palvelimien vähenemisen sekä toimintavarmuuden lisääntymisen myötä. Tällä hetkellä alustalla toimii noin 64 kuntayhtymän omaa palvelinta sekä 8 Harjavallan kaupungin omaa palvelinta ja 5 kuntayhtymän ja kaupungin yhteistä palvelinta. Erillisten palvelimien hinta on noin /kpl. Alustan takuu päättyy huhtikuussa Uuden alustan käyttöiäksi on arvioitu viisi vuotta, jolle myös takuu on varmistettu. Virtualisointi on tekniikka, joka mahdollistaa yksittäisen palvelimen jakamisen useisiin toisistaan eristettyihin virtuaalisiin palvelimiin. Virtualisoinnin etuina ovat: alemmat energia- ja jäähdytyskustannukset virrankulutuksen laskun myötä alemmat ylläpitokustannukset fyysisten laitteiden käyttöasteen parantaminen tilatarpeen pienentyminen järjestelmähallinnan yksinkertaistaminen vikasietoisuuden paraneminen - nopeuttaa ongelmatilanteista selviämistä prosessi- ja muistitehon kasvattaminen hiiren klikkauksella lisenssikustannusten pienentäminen Tarjouspyyntö (b-liite nro 1) palvelinympäristön virtuaalialustan päivittämisestä on julkaistu Hilmassa Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan on käsittänyt seuraavat komponentit: palvelimet, levyjärjestelmä sekä palvelimien virtualisointiratkaisu liitännät palvelimiin, levyjärjestelmään ja verkkoon Vanhasta alustasta jää päivittämättä yksi levyjärjestelmä, joka on ostettu yhdessä Harjavallan kaupungin kanssa.

11 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 10 Tarjousten vertailu on tehty tarjouspyynnön mukaisesti seuraavilla valintaperusteilla: hinta 55 % pisteytettävät lisäominaisuudet 45 % Yhteenveto tarjotuista järjestelmistä b-liitteenä nro 2. Tarjouspyyntö ei tässä vaiheessa käsitä työasemavirtualisointia. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Festum Oy. Hankinnan rahoitus toteutetaan 3-Step hankintarahoituksen kautta toteutettuna viiden vuoden vuokra-ajalle. Vuositasolla hankinnan kustannukset ovat noin Nykyisen virtuaalialustan vuokra-aika päättyy , jolloin vuokrat pienenevät noin /kk. Yhtymähallitus päättää antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet palvelinympäristön palvelinalustan virtualisoinnin päivittämiseen Festum Oy:n tekemän kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon mukaisesti. Päätökseen liitetään ohjeet asian saattamiseksi markkinaoikeuden tutkittavaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

12 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 11 TYÖTERVEYSHUOLLON KÄYTTÖ PITKIEN PALKATTOMIEN POISSAOLOJEN AIKANA 9 Yhteistoimintaelin on kokouksessaan keskustellut kuntayhtymän työntekijöiden työterveyshuollon käytöstä pitkien palkattomien virkavapaitten aikana seuraavasti: 19 : Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän johtoryhmässä on käsitelty työterveyshuollon käytöstä pitkien poissaolojen aikana seuraavasti: työterveyshuollon käyttö pitkien palkattomien vapaiden aikana: jos yli 6 kk kestävä palkaton vapaa (esim. vuorotteluvapaa, opintovapaa, hoitovapaa), ei työterveyshuollon käyttöä. Asiaa käsitellään tarkemmin kokouksessa. Sihteeri: Yhteistoimintaelin hyväksyy ohjeistuksen työterveyshuollon käytöstä pitkien poissaolojen aikana. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin lisäksi, että vastuullisena työterveyslääkärinä toimii työkykyasioissa työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaan Astikainen Sirpa. Päivystysluontoisissa asioissa työterveyshuollossa voi olla myös muu työterveyshuollon lääkäri Yh Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi yhteistoimintaelimen esityksen sekä hyväksyy tehdyt linjaukset työterveyshuollon käytöstä yli kuusi kuukautta kestävän palkattoman virkavapaan aikana. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

13 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 12 KUNTAYHTYMÄN ETÄTYÖMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO 10 Etätyöllä tarkoitetaan joustavaa, vapaaehtoisuuteen perustuvaa työn organisointitapaa. Työ suoritetaan siellä, missä se on työntekijän, työnantajan ja tehtävän työn kannalta tehokkainta ja tarkoituksenmukaisinta. Etätyötä tehdään työpaikan ulkopuolella esimerkiksi kotona, vapaa-ajan asunnolla tai liikkuvana työnä matkoilla. Etätyöksi ei voida kuitenkaan luokitella kaikkea sellaista työtä, jossa työn suorittamisen paikka on työn luonteen takia muualla kuin työnantajan tiloissa. Esimerkiksi työ tietyömaalla, rakennuksella tai kodinhoitajana ei ole etätyötä, vaikka työnantaja ei ole koko ajan läsnä valvomassa ja johtamassa työtä. Etätyö sopii erityisesti asiantuntijatehtävissä toimiville. Useimmissa töissä osa työtehtävistä voidaan irrottaa etätyönä tehtäväksi. Etätyö edellyttää kuitenkin hyvää työn suunnittelua ja johtamista. Etätyötä tehdään yleensä työnantajan koneilla ja laitteilla. Etätyö tuo joustoa työelämään. Sen avulla voidaan vastata työntekijän henkilökohtaisiin esimerkiksi asuinpaikasta tai perheestä johtuviin tarpeisiin. Etätyön ehdoista on sovittu Eurooppa-tasolla solmitussa etätyön puitesopimuksessa (b-liite nro 3). Puitesopimusta noudatetaan solmittaessa etätyötä koskevia sopimuksia työnantajan ja etätyöntekijöiden välillä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Etätyösopimus on aina hyvä tehdä kirjallisena. Puitesopimus toimii pohjana sovittaessa etätyöstä työ- ja virkaehtosopimuksissa. Kunnalliset keskusjärjestöt ovat laatineet luettelon asioista, jotka on otettava huomioon etätyöstä sovittaessa. Sitä tulee lukea yhdessä puitesopimuksen kanssa (b-liite nro 3a). Työministeriön painattama etätyöopas työnantajille on esityslistan numeroimattomana liitteenä. Kuntayhtymässä on keskusteltu viimeisten vuosien aikana myös etätyön mahdollisuudesta rajatuissa olosuhteissa. Etätyötä on myös kokeiltu mm. työkyky -selvitysprosessin yhteydessä. Kokemukset ovat olleet positiivisia.

14 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 13 Yhteistoimintaelin on kokouksessaan käsitellyt etätyömallia seuraavasti: 10 : Etätyömalli on uusi asia kuntayhtymässä ja asiaa käsitellään tarkemmin kokouksessa. Malli ja tähän liittyvät lomakkeet löytyvät b- liitteinä nro 3. Sihteeri: Yhteistoimintaelin merkitsee tietoonsa saatetuksi etätyömallin lomakkeineen. Todettiin tietoon saatetuksi. Etätyömalli menee syksyllä hallituksen käsittelyyn. Yhteistoimintaelin suosittaa etätyömallin käyttöönottoa niillä alueilla, joissa se on mahdollista käyttää Yh Kuntayhtymän etätyömalliluonnoksen lähtökohdat ovat seuraavat: etätyöstä sovitaan kirjallisella sopimuksella etätyö on osittaista, korkeintaan 30 % kokonaistyöajasta, eli noin 1-2 päivää/viikko. Poikkeuksena terveydelliset syyt, jolloin etätyön osuus voi olla suurempikin sopimus tehdään määräaikaisena, vuodeksi kerrallaan etätyötä voidaan tehdä esimerkiksi sellaisina päivinä, jolloin asianomainen työntekijä tai viranhaltija joutuu osallistumaan kokouksiin, koulutustilaisuuksiin yms. työpaikan ulkopuolella tapahtuviin tilaisuuksiin. Etätyösopimusta voidaan käyttää periaatteessa kaikkiin töihin, jotka eivät vaadi välitöntä läsnäoloa (esimerkiksi potilastyö). Etätyösopimusta on tarkoitus soveltaa myös työtehtäviin, joissa asiakasistunto edellyttää nk. hallinnollista etukäteisvalmistelua. Etätyömalli- sekä etätyösopimusluonnos b-liitteenä 3 b ja 3 c. Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi annetun selvityksen sekä päättää hyväksyä osittaisen etätyön käyttöönoton kuntayhtymässä. Etä-

15 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 14 työn toteutuksesta tulee antaa vuosittain erillinen selvitys ennen mahdollisen uuden sopimuskauden alkua. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

16 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 15 KANSLISTIEN, KIRJANPITÄJÄN SEKÄ PERUSHOITAJAN TEHTÄVÄNIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN 11 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän taloustoimistossa toimii 4 henkilöä kanslistin ja 1 kirjanpitäjän tehtävänimikkeillä. Tarve tehtävänimikkeiden muuttamisesta nykyaikaisemmiksi ja nykyisiä työtehtäviä kuvaavammiksi on tullut esille kehityskeskustelujen ja koulutusten kautta. Kanslisteja ei enää esiinny uusissa työyhteisöissä. Uusiksi tehtävänimikkeiksi ehdotetaan seuraavaa: kirjanpitäjä (Mervi Oikarinen) uusi tehtävänimike laskentasihteeri kanslisti (Tuuli Kantola; hallinnolliset tehtävät, laskutus) uusi tehtävänimike hallintosihteeri kanslisti (Päivi Laitinen; palkanlaskenta) uusi tehtävänimike palkkasihteeri kanslisti (Tiina Hulkko; ostolaskut ja vammaispalvelupalkat) - uusi tehtävänimike taloussihteeri kanslisti (Raija Nummi; arkistonhoito) - uusi tehtävänimike arkistosihteeri Lisäksi Pegasos-potilastietojärjestelmän yhtenä pääkäyttäjänä ja pääasiallisena kouluttajana toimii Sari Rantala perushoitajan tehtävänimikkeellä. Nykyiseen työhön ei sisälly potilastyötä, vaan työ liittyy Pegasospotilastietojärjestelmään kokonaan. Uudeksi tehtävänimikkeeksi ehdotetaan potilastietojärjestelmävastaavaa. Tehtävänimikkeiden muutokset eivät vaikuta tehtäväkohtaiseen palkkaan. Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä vahvistaisi yllä tarkemmin esitetyt uudet tehtävänimikkeet. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

17 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 16 SOVELLUSNEUVOJAN IRTISANOUTUMINEN 12 Mervi Latvala ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa alkaen sovellusneuvojan (terveyskeskusavustajan toimi asti) toimesta eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen Mervi Latvalan irtisanoutumisilmoituksen lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 17 AMMATTIMIEHEN IRTISANOUTUMINEN 13 Ammattimies Ilkka Mikola ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa alkaen ammattimiehen toimesta Harjavallan pääterveysaseman teknisessä huollossa eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen Ilkka Mikolan irtisanoutumisilmoituksen lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 18 KAHDEN TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VAALIN VAHVISTAMINEN 14 Yhtymähallitus on kokouksessaan valinnut Veera Veromaan ja Susanna Kuneisen avoinna olleisiin terveyskeskuslääkärinvirkoihin. Veromaa ja Kuneinen ovat toimittaneet viranhakuilmoituksessa vaaditut todistukset ja ilmoittaneet ottavansa viran vastaan alkaen. Yhtymähallitus päättää vahvistaa kahden terveyskeskuslääkärin vaalin ja merkitä tiedokseen Veera Veromaan ja Susanna Kuneisen ilmoitukset viran vastaanottamisesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 19 SOVELLUSNEUVOJAN VAALI 15 Ilmoitus sovellusneuvojan toimesta on julkaistu kuntayhtymän ja kuntien virallisilla ilmoitustauluilla, MOL:n sivuilla sekä kuntayhtymän kotisivuilla. Toimen kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto. Lisäksi toimeen valitulta edellytetään Pegasospotilastietojärjestelmän osaamista, oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kehittävää työotetta. Sovellusneuvojan tehtävään sisältyvät Pegasos-pääkäyttäjän tehtävät sekä tietosuojavastaavan tehtävät. Pegasos-pääkäyttäjä neuvoo, opastaa ja auttaa hoitohenkilökuntaa potilastietojärjestelmän ongelmatilanteissa ja toimittaa myös tilastoja ja raportteja hoitotyön selvityksiin. Toimea on hakenut yhteensä 4 henkilöä, jotka kaikki kutsuttiin haastatteluun. Haastattelijoina toimivat kuntayhtymän johtaja, johtava ylilääkäri ja henkilöstöpäällikkö. Haastattelut käydään Yhdistelmä hakijoista jaetaan kokouksessa. L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 :n mukaiseksi koeajaksi määrätään neljä (4) kuukautta. Päätösehdotus esitetään kokouksessa. Yhtymähallitus päättänee valita avoinna olleeseen sovellutusneuvojan toimeen hoitotyön esimies Marita Inkisen Harjavallasta. Vaali on L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 :n mukaan ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu on toimittanut viranhakuilmoituksessa vaaditut todistukset. L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 :n mukaiseksi koeajaksi määrätään neljä (4) kuukautta.

21 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 20 ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, vastaavan hammaslääkärin sekä tulosyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta seuraavan päätösluettelon mukaisesti: Johtava ylilääkäri Mika Kallio, Avopuolen ylilääkäri Pauli Sallinen, , 1-10 Vs johtava hoitaja Ulla Pelto-Piri, , 1 50 Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, 92-95, 1 4 Osastonhoitaja (neuvola) Raija Lehto, 67 71, 1 3 Vastaava hammaslääkäri Liisa Syrjänen, , 1 4 Vastaava hammashoitaja Seija Helin, , 1 14 Osastonhoitaja (työth) Arja peltonen. 8 9 Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, , 1 19 Osastonhoitaja (kotish.) Tarja Kuvaja, , 1 7 Osastonhoitaja Leena Puotila, , 1-18 Sairaanhoitaja Sarita Björkman, 52-54, 1 Osastonhoitaja (fys.osasto) Anu Mitikka, 33-34, 1 4 Ruokapalveluesimies Eila Puustelli, , 1 14 Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, , 1 10 Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, 1 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

22 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 21 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ja 1 7 ajalta Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 22 MUUT ASIAT 18 Kevään kokoukset hyväksyttiin seuraavasti: klo Kokemäen terveysasema; ennen kokousta tutustuminen terveysasemaan klo klo Harjavallan pääterveysasema klo klo klo Merkittiin tietoon saatetuksi kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus, joka sisälsi vuoden 2013 alustavan tulosinformaation sekä kumppanuusneuvottelujen ja perussäännössä mainitun vuosisuunnitelman valmisteluvaiheen.

24 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 23 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: pykälät: 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät: 3, 6, 8, 9, 10, 15 Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky Koulukatu Harjavalta telekopio: pykälät 3, 6, 8, 9, 10, 15 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan oikaisua, sekä vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 24 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää pykälät pykälät Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus, Yliopistonkatu 34, PL TURKU Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 80 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2015 1

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2015 1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 1/2015 1 Kokousaika 27.1.2015 klo 15.00-17.40 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2014 136

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2014 136 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2014 136 Kokousaika 17.7.2014 klo 10.00-11.14 Kokouspaikka Suomalainen Klubi, Pori Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Puronummi Paula jäsen Rosendahl Tapio jäsen (poistui :n 88 käsittelyn jälkeen) Salonen Tomi jäsen Vaitomaa Marja jäsen Valovirta Rauno jäsen

Puronummi Paula jäsen Rosendahl Tapio jäsen (poistui :n 88 käsittelyn jälkeen) Salonen Tomi jäsen Vaitomaa Marja jäsen Valovirta Rauno jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 6/2015 124 Kokousaika 10.6.2015 klo 15.00-17.14 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 11/2014 226. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 11/2014 226. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 11/2014 226 Kokousaika 18.12.2014 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kokoushuone, Harjavallan pääterveysasema Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 6/2014 113 Kokousaika 11.6.2014 klo 15.00-17.15 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 Sivistyslautakunta 24.06.2014 AIKA 17:30-19:35 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 44 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99 Perusturvalautakunta 18.08.2015 AIKA 18:00-19:40 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 73 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 74 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

23.5.2013 1 Yhtymähallitus 5/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

23.5.2013 1 Yhtymähallitus 5/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 23.5.2013 1 KOKOUSAIKA 23.5.2013 klo 17.00-18.22 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 60 : Kokouksen avaus... 3 Yh 61 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot