MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII"

Transkriptio

1 KAAVAPROSESSIoooooooiiiiiiiiiio ooooooooooooooooo MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII VIREILLETULO KAAVOITUSVAIHE KH päättää osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tavoitteiden asettaminen AIKATAULU Jyrki Kosonen, pj. Sari Martniku, vpj. Ilkka Allonen Reijo Liinamaa Marja Teppinen Annika Warras-Stjernavll Jaakko Kyrö Kalle Vuori Maarit Turunen kesk ps kesk sdp kesk kok vihr kok sdp MKL kaavahankkeesta riippuen esimerkiksi kaavarunko / rakennemallit / kehityskuva Petri Salmi, khall. ed. Lauri Pouru, esittelijä, tiedottaja Janne Piironen, sihteeri kok VALMISTELU MKL kaavaluonnos alustavasti nähtävillä 30 vrk KAAVOITUKSEN HENKILÖKUNTAaaliiaI Lauri Pouru kaavoitusjohtaja MKL kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 30 vrk Mari Niinistö kaavasuunnittelija, yleiskaavoitus Tapio Sillfors asemakaavainsinööri HYVÄKSYMINEN KH hyväksyy kaavaehdotuksen hyväksyminen valitusaika 30 vrk Ilari Salmi kaavasuunnittelija Tuomas Lehtonen suunnitteluavustaja MUUTOKSENHAKU KV vahvistaa merkittävät KH - " - vähäiset kaava lainvoimaiseksi, jollei siitä valiteta HO:een ja edelleen KHO:een KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOTttttpiitt Osoite: Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Heikinkuja 4, MÄNTSÄLÄ Fax: (019) TOTEUTUS kunnallistekniset suunnitelmat, rakennusluvat, rakentaminen, seuranta Sähköpostiosoitteet: Verkkosivut: Maankäyttöpalvelut

2 MAAKUNTAKAAVAT JA MUU SEUDULLINEN SUUNNIT- TELUAAAAAAAAAAAAAA Uudenmaan maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaava on vahvistettu Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen suuntaviivat ja periaatteet. Maakuntakaava on ohjeena yksityiskohtaisempia kaavoja laadittaessa. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueilla,mutta on ohjeena yleiskaavaa muutettaessa ja alueita muutoinkin suunniteltaessa Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava, jonka ympäristöministeriö vahvisti , täydentää maakuntakaavaa. Vaihemaakuntakaavassa käsiteltäviä aiheita ovat: jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, kiviaineshuolto, moottoriurheiluja ampumarata-alueet, liikenteen varikot ja terminaalit sekä laajat yhtenäiset metsätalousalueet. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava Uudenmaan maakuntakaavan uudistamistyö käynnistyi (2. vaihemaakuntakaava) vuonna Maakuntakaavan uudistamisessa oli kyse vahvistettujen Uudenmaan maakuntakaavan ja 1.vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonaismaakuntakaavan uudelleen tarkastelusta ja yhdistämisestä. Kaavan sisällön merkittävyyden vuoksi käytettiin nimitystä maakuntakaavan uudistaminen. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan Parhaillaan se on ympäristöministeriössä vahvistettavana. Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava on vahvistettu Tämä kaava koskee Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamoa. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Uudenmaan maakuntahallitus on päättänyt käynnistää Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan laadinnan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan käsiteltäviä aihealueita ovat elinkeinot, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Kaavatyön aikana saattaa nousta käsiteltäväksi myös muita aiheita. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto voisi hyväksyä 4. vaihemaakuntakaavan joulukuussa Helsingin seudun yhteinen maankäytön suunnitelma Helsingin seudun 14 kuntaa, Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä (HSL) ja valtio ovat solmineet maankäyttöä, liikennettä ja asumista koskevan aiesopimuksen, jonka mukaan Helsingin seudulle on laadittava yhteinen maankäyttösuunnitelma. Maankäyttösuunnitelman valmistelu on aloitettu alkuvuonna 2013 ja se valmistuu vuoden 2014 lopussa. Suunnitelmassa sovitetaan yhteen seudun alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteet ja ratkaisut. Suunnitelma laaditaan tiiviissä yhteistyössä seudun kuntien, HSL:n, MAL-neuvottelukunnan ja Helsingin seudun yhteistyökokouksen kanssa. Mäntsälän kunta osallistuu suunnitelman laadintaan myös KUUMA-yhteistyön kautta. VUODEN 2014 OSAYLEISKAAVAHANKKEETO99999 [1] Sälinkään ja Soukkion osayleiskaava Sälinkää ja Soukkio ovat kyliä Mäntsälän luoteisosassa. Oikeusvaikutteinen osayleiskaava laaditaan ohjaamaan alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli esillä alkuvuodesta 2009 ja uudelleen keväällä Kaavatyön käynnistyessä järjestettiin keskustelutilaisuuksia ja asukaskysely. Osayleiskaavaa varten on tehty selvitykset alueen maisemasta, rakennusperinnöstä ja luonto-oloista. Lisäksi on selvitetty alueen tilahistoriaa. Vuoden 2013 aikana suunnittelualue laajennettiin käsittämään Sälinkään ja Soukkion maarekisterikylien alueet. Osayleiskaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäville keväällä (2) Kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen ja laajentaminen, Kapuli - Tuuliruusu Kapulin alue Lahdenväylän ja Hyvinkääntien risteyksen tuntumassa on osa kunnan kasvavaa päätaajamaa. Kapuli sijaitsee pääosin Kirkonkylän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alueella ja alueelle tullaan lähivuosina sijoittamaan uutta yritys- ja teollisuustoimintaa. Osayleiskaavan päivitys on tarkoitus aloittaa vuonna Suunnittelualue tarkentuu työn alussa, mutta on todennäköistä, että myös Linnalan jatuuliruusun välinen alue tulee tarkasteluun MAHDOLLISESTI VUONNA 2014 lllllllllllllllllll fllll KÄYNNISTYVÄT HANKKEETIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllIiiiiiiIII [3] Numminen-Onkimaan osayleiskaavan päivittäminen Nummisten koulun kaavamerkintää tullaan muuttamaan siten, että alueen hyödyntäminen myös muuna kuin palvelualueena mahdollistuu. Tällä hetkellä koulu sijaitsee Palvelujen ja hallinnon alueella (P). Kunnalle on tehty myös aloite Onkimaantien alkupään siirtämisestä nykyisen kaupan kohdalta Ojankulmantielle uuden koulun itäpuolelle. Ely-keskus edellyttää, että osayleiskaavaa on muutettava tämän vuoksi tarpeellisilta osin. MAHDOLLISESTI TULEVIA OSAYLEISKAAVAHANKKEITA J 4 Ohkolan kyläkeskustan ja Ohkolan osayleiskaava 5 Hirvihaaran osayleiskaava 6 Saaren osayleiskaava Näiden osayleiskaavojen käynnistäminen on toistaiseksi siirretty tulevaisuuteen johtuen sekä kunnan säästötavoitteista, että hankkeiden kiireellisyyden arvioinnista. OSALLISTUMINEN KAAVAPROSESSIINIIiiiiiiiiiIIIIII IIIIIIIII Kaavan vireille tulosta, mahdollisesta rakennuskiellosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävillä olosta, kaavan hyväksymisestä sekä voimaan tulosta tiedotetaan osallisille ja kuntalaisille paikallislehdessä sekä kunnan verkkosivuilla. Kaavaa valmisteltaessa käytetään - kaavahankkeesta riippuen - erilaisia osallistumismuotoja (asukastilaisuudet, kyselyt, työpajat yms.), joista tiedotetaan asianmukaisesti. Osalliset ja kuntalaiset voivat ilmaista mielipiteensä kaavaluonnoksesta sen nähtävillä ollessa ja jättää muistutuksensa kaavan ollessa nähtävillä ehdotuksena. Kaavoituksen etenemistä voi seurata kunnan verkkosivuilta. Osallisilla tarkoitetaan maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Jokaisesta kaavasta tehdään osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet. Suunnitelmassa selvitetään myös, miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus tutkia sekä kuinka kaavoitukseen voi osallistua ja vaikuttaa. Ottamalla yhteyttä kaavoittajaan voi antaa palautetta OAS:sta

3 ARVIO ASUMISEEN VARATTUJEN TONTTIENllllllllllllllllll RIITTÄVYYDESTÄooolllllloooooollllllllllllllllllILLLLLLLLllI Helsingin seudun 14 kunnan maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyönä on vuonna 2011 uudistettu MAL toteutusohjelma. Ohjelman pohjalta on tehty kuntien ja valtion välinen aiesopimus, jonka tarkoituksena on lisätä asunto- ja tonttituotantoa kaikissa seudun kunnissa. Aiesopimuksen mukaan Mäntsälän asuntotuotantotavoite vuosille on 160 asuntoa vuodessa. Näistä 20 % (eli 32 kpl) tulisi olla valtion tukemia vuokra-asuntoja. Vuonna 2013 valmistui 113 asuntoa ja samana vuonna aloitettiin 216 asunnon rakentaminen. Vuonna 2013 aloitettiin 28 ARA-vuokra-asunnon kohde, joka valmistuu Vuonna 2014 aloitetaan ainakin 35 asunnon vastaava kohde (MVA Oy) ja viimeistään vuonna 2015 aloittaa Kruunuasunnot useamman kymmenen ARA-vuokra-asunnon kohteen. MVA OY = Mäntsälän vuokra-asunnot Oy. Kunnassa on käytetty vuodesta 2005 lähtien korotettua (3%) kiinteistöveroa omakoti- ja rivitalotonteille, jotka olisivat välittömästi liitettävissä kunnallistekniikkaan. Vuoden 2013/2014 vaihteessa tällaisia tontteja oli 195. Vuoden 2013 aikana korotetun kiinteistöveron tontteja rakentui 16. MAL-aiesopimuksen seurantatietojen mukaan Mäntsälän keskustan asemakaava-alueilla on rakentamatonta asemakaavavarantoa seuraavasti: Kerrostaloille noin kem 2, rivi- ja paritaloille noin kem 2 ja omakotitaloille noin kem 2. Asemakaavavarantoa voidaan pitää riittävänä suhteessa asuntotuotantotavoitteisiin. KUNNAN MUITA HANKKEITA JA SUUNNITELMIAAllAAA Rakennusjärjestyksen tarkistaminen Kunnan alueella noudatettava rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa Mm. lautakunta on jo vaihtanut nimeään ja on ilmennyt muitakin tarpeita saattaa ko. rakennusjärjestys ajantasalle. Rakennusjärjestysluonnos tulee nähtäville vuonna 2014.

4 Amizzan torin ja puiston havainnekuva Meijerin korttelin havainnekuva Lempivaaran tulevaa pientaloaluetta Hyökännummi palveluja ja asumista. VIREILLÄ OLEVAT ASEMAKAAVAHANKKEETTTTTTTTT KESKUSTA [1] Keskustan kehittäminen Tavoitteena on rakentaa perinteisistä elementeistä Mäntsälän arvoa korostava viihtyisä tunnistettava ydinkeskusta. Ideasuunnitelma 2001 ja kunnanvaltuustossa hyväksytyt tavoitteet ohjaavat kaavallisia ratkaisuja. Lisäksi ympäristölautakunta on antanut keskustakortteleita koskevat rakentamistapaohjeet. [2] Ollilantie Mestarinkujan kaavamuutos Kunnan omistama päiväkoti on todettu homevaurioituneeksi. Alue soveltuu voimassa olevan kaavan mukaisesti asuinpientaloille ja pyritään suunnittelemaan kaksikerroksisena rivitalokorttelin osana. Kaavoitus käynnistyi v ja tulee kunnanvaltuuston käsittelyyn v keväällä. [3] Meijerin korttelin asemakaavan muutos Osuus- ja Lahdentien kulmaukseen kaavoitetaan keskustatoimintoja ja asuntoja. Kaavalla etsitään Meijerirakennuksen historiallisen ja kaupunkikuvallisen arvon säilyttäviä käyttömuotoja ja miljöötä täydentävän rakentamisen tapaa. Kaavaehdotus on valmiina ja voi edetä nähtäville. [4] Linja-autoaseman ympäristön kehittäminen Linja-autoaseman ympäristön maankäyttöä on kaavailtu tehostettavan. Alueelle sijoittuisi päivittäistavarakauppaa, erikoistavaraliikkeitä, muita keskustaan soveltuvia palveluita sekä mahdollisesti myös asumista. Suunnittelun tulee tähdätä korkeatasoiseen toteutukseen taajamakuvallisesti sekä toiminnallisesti. Alue on osin kunnan omistuksessa. Maanomistajien kanssa laaditaan maankäyttösopimukset. Kaavallisesti on valmius asettaa luonnos nähtäville [5] Huvitien linjaus ja kaavamuutos Osana Linja-autoaseman ympäristön kehittämistä kaavoitetaan Huvitien länsipäähän asumista siten että Yhdystie poistuu ja Huvitie linjataan suoraan Veteraanitielle. Tavoitteena on varautua keskustan asuinrakentamisen jatkuvuuteen ja lisätä Keskustan elävyyttä. Kaavamuutos käynnistyi v ja tulee kunnanvaltuuston käsittelyyn v [13] Isonniityntien kaavamuutos Mäntsälän keskustan itäpuolella peltovyöhykkeen reunalla sijaitseva alue on rakennettu kunnan vuokrarivitaloin luvulla. Rakennukset on todettu homevaurioituneiksi ja joudutaan korvaamaan uusilla. Alue soveltuu asumisen lisäksi myös yleisten palvelujen alueeksi. Isoniityntie on mitoitettu kokoojatienä, joten palvelujen liikenne ei aiheuta verkollisia ongelmia. Mäntsälän keskustan itäosaan tarvitaan uusi lasten päiväkoti kooltaan 3 5 ryhmää. Koska alueen pelto ei sovellu rakentamiseen voi alueen muuttaa osittain vapaaajan toiminnoille. Kaavaehdotus tulee kunnanhallituksen hyväksyttäväksi Vireillä on lisäksi merkitykseltään vähäisiä kaavamuutoksia Kirkonkylän ja Hyökännummen asemakaava-alueilla. MAHDOLLISESTI VUONNA 2014 lllllllllllllllllll fllll KÄYNNISTYVÄT HANKKEETIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllIiiiiiiIII [14] Veistäjäntien asemakaavamuutos Maanomistajan tavoitteena on tontin (kortteli 444 tontti 10) muuttaminen erillispientalojen korttelialueesta (AO) asuinpientalojen korttelialueeksi (AP) rivitalon rakentamiseksi. Rakentamistehokkuus e=0,25 säilyy ennallaan. Kaavoitus käynnistyy kaavoitussopimuksella v [15] Riihenmäentien asemakaavamuutos Maanomistajan tavoitteena on tontin (kortteli 738 tontti 1) muuttaminen erillispientalojen korttelialueesta (AO) asuinpientalojen korttelialueeksi (AP) rivitalon rakentamiseksi. Rakentamistehokkuus e=0,25 mahdollisesti nousee. Kaavoitus käynnistyy kaavoitussopimuksella v [16] Hyökännummi palvelukortteli ja asumista Hyökännummen palvelujen ja asuinrakentamisen kehittämiseksi tutkitaan kunnan omistamia alueita Hyökännummen koulun lähellä. Kaavoitus käynnistyy mahdollisesti v Virkistysalueet ja kevyt liikenne Asemakaavamuutoksia laaditaan viher- ja puistoalueiden kehittämissuunnitelman näin vaatiessa. Kaavoituksessa vastataan myös liikenneturvallisuusselvityksessä mahdollisesti esiin nousseisiin kaavamuutostarpeisiin. Sälinkääntie Ollilantien kohdalla Mäntsälänjoki Huvitien kohdalla Lempivaaran alueen osayleiskaava Jokivarren virkistysreitit

5 Mäntsälänportin yritysaluetta Ajoharjoittelualueen asemakaava pohjoisliittymässä Keskusta etelästä ASUINALUEET [9] Mäntsälän portti Mäntsälän portin toisessa vaiheessa ratkaistaan risteysjärjestelyjen tilavaraukset. Lahden-, Hyvinkään- ja Porvoontien (Kehä V) risteys rakennetaan tulevaisuudessa kiertoliittymäksi. Töyrynummentien risteys Lahdentiellä muuttuu kiertoliittymäksi. Kaavamuutoksesta laaditaan yksityisten maanomistajien kanssa maankäyttösopimukset. Ehdotus valmistui alkuvuodesta Lidl-kauppakorttelin muutos tulee valtuuston hyväksyttäväksi syksyllä [10] Eskonkujan alue Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa suunnitelman ajanmukaisuus. Kaavamuutoksesta tehdään maankäyttösopimukset. Luonnos on ollut nähtävillä Hankkeella ei ole toistaiseksi aikataulua. [11] Asemanseutu, Hietastenmäki Hietastenmäki sijoittuu aseman lähelle ja on kunnan vedenhankinnalle tärkeä. Asemakaavalla selvitetään Mäntsälän henkeen soveltuvaa ja ympäristön huomioivaa rakentamistapaa. Alue on kunnan omistama. Hanke etenee muun asemanseudun sopimusten jälkeen. [12] Lempivaaran asemakaava Riihenmäen ja Pietilän alueiden pohjoispuolinen radiomaston metsä mahdollistaa laajan luonnontilaisen metsävyöhykkeen ja vaihtelevien maastomuotojen johdosta luonnonläheisen asumisalueen. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muodostaa suuria osin luonnontilaisia tontteja, koska vaihtelevamuotoisia kallioita on mahdotonta rakentaa viihtyisästi korkealla tehokkuudella. Kaavamuutoksella täydennetään koulujen läheistä asuinaluetta. Asemakaavaluonnos valmistuu keväällä Keskusta Veteraanitien alkupää Asemanseutu Hietastenmäk havainnekuva Kapuli III yritysalue YRITYSALUEET [6] Karhulanmäen asemakaava Mäntsäläntien ja Keskustien väliselle alueelle vanhan Smarketin kortteliin on kaavailtu kauppakeskusta yhdistettynä julkisiin palveluihin. Mikäli kaavamuutos käynnistetään, laaditaan yksityisten maanomistajien kanssa maankäyttösopimukset. Hanke on toistaiseksi keskeytetty. Muut asumisen kaavahankkeet Kunta tekee kaavatyösopimuksen seurakunnan kanssa kahdesta kaavamuutoksesta, korttelin 502 tontti 3 (ns. Heissan kolmio) ja Vierolantien varrella olevan korttelin 117 pienteollisuusrakennusten tontin muutos asumiseen. Kaavamuutoksista ei peritä seurakunnalta maksua tai muuta korvausta. Seurakunta sitoutuu myymään alueet kaavamuutoksen jälkeen käypään hintaan rakennusliikkeelle tai vastaavalle. Karhulanmäen alue [7] Kapulin III-vaihe Kunnanhallitus on päätöksellään käynnistänyt Kapulin yritysalueen III-vaiheen kaavoituksen. Asemakaavassa tutkitaan Kapulin yritysalueen laajentuminen pohjoiseen. Hyvinkääntien ja Sälinkääntien välisestä uudesta tieyhteydestä Isolammintiestä on tehty 2011 ns. aluevaraussuunnitelma yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Alueet ovat pääosin kunnan omistuksessa. Ehdotus valmistuu ja tulee kunnanvaltuuston käsittelyyn v [8] Lämpökeskuksen asemakaava Kaavamuutoksen tarkoituksena on varata rakennuspaikka kotimaisen polttoaineen lämpövoimalalle, kooltaan alle 10 Mw. Samalla tutkitaan Mustamäen ja Arvonpellon alueilla olevien Pukkimäenteiden yhdistämistä kokooja-/pääsytieksi. Kaavatyö aloitettiin v ja tulee kunnanvaltuuston käsittelyyn v Lämpökeskuksen asemakaava

6

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA 6.10.2014/AL SIIKALATVAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014 YLEISTÄ Siikalatvan kunnan pinta-ala on 2170 km2 ja asukasluku (31.8.2014) 5856. Kunta on pintaalaltaan viidenneksi suurin Pohjois-Pohjanmaalla. Haasteena

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 1.1 Kaavoituskatsaus... 1 1.2 Kaavahierarkia... 1 1.3 Kaavoituksen vaiheet maankäyttö- ja rakennuslain mukaan...

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot