Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, Heinävesi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta AIKA klo 17:00-19:00 PAIKKA Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KUNTOSALIN KULUNVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SOPIMUS JOHTAVAN LÄÄKÄRIN TEHTÄVIEN 69 HOITAMISESTA SEKÄ LÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSESTÄ VARKAUDEN KAUPUNGIN KANSSA 40 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVAN 71 LÄÄKÄRIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN 41 LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINTA PERUSTURVAN TOIMIALAN TALOUSARVION 73 TOETUTUMAN RAPORTOIONTI HEINÄVEDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA FCG KONSULTOINTI OY:N TARJOUS KOTIHOIDON 76 TYÖPROSESSIEN ANALYYSISTA 45 HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN VUONNA ESITYS VIRIKEKORTISTA KAIKILLE 65 VUOTTA 80 TÄYTTÄNEILLE 47 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT IRTISANOUTUMINEN SAIRAANHOITAJAN TEHTÄVÄSTÄ MUUT PERUSTURVALAUTAKUNNAN ESILLE OTTAMAT ASIAT 86

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KOKOUSAIKA klo 17:00-19:00 KOKOUSPAIKKA Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, Heinävesi OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Puustinen Osmo 17:00-19:00 puheenjohtaja Vihma Matti 17:00-19:00 varapuheenjohtaja Räsänen Martti A. 17:00-19:00 jäsen Simelius Ulla-Maija 17:00-19:00 jäsen Vauhkonen Anna 17:00-19:00 jäsen Hokka Mervi 17:00-19:00 varajäsen POISSA Burman Tauno jäsen Ruotsalainen Anu jäsen Paatero Ilkka khall edustaja MUU Gustafsson Auvo 17:00-19:00 khall pj Tilus Riitta A. 16:00-18:50 kunnanjohtaja paikalla Malmstedt Anneli 17:00-19:00 perusturvajohtaja, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Valittiin Mervi Hokka ja Matti Vihma PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Osmo Puustinen Anneli Malmstedt Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Heinävesi Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Mervi Hokka Aika ja paikka: Matti Vihma Heinäveden kunannvirasto, Kermanrannantie 7, Heinävesi :00

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta KUNTOSALIN KULUNVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN 139/ /2014 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Palvelukeskuksessa sijaitsee kuntosali, jota käyttävät pääasiassa fysioterapeutit ryhmien tai yksittäisten asiakkaidensa kanssa. Kuntosalin laitteisto on uusimisen tarpeessa. Kuntosaliin on tarkoitus hankkia sellaisia laitteita, jotka olisivat tarkoituksenmukaisia ikääntyvien henkiöiden kuntosaliharjoitteita varten. Kuntosalin on suunniteltu toimivan ns. seniorikuntosalina, ja monitoimitalon kuntosali palvelisi pääasiassa muita kuntalaisia. Fysioterapeuttinen perustelut seniorikuntosalin laitehankinnoista esityslistan liitteessä. Fysioterapeutit ovat selvittäneet seniorikuntosalille sopivia laitteita ja laitteista on pyydetty myöskin tarjous, joka esityslistan liitteenä. Laitehankinnat 6033,03 euroa (alv 0 %) sekä rahti- ja asennuskulut. Valtiokonttori on luovuttanut kunnan hakemuksesta Aili Pursiaisen kuolinpesän omaisuuden Heinäveden kunnalle käytettäväksi vanhustyön tukemiseen. Kunnanhallitus on päättänyt , että omaisuus käytetään vanhustyön tukemiseen perusturvalautakunnan päättämällä tavalla. Perusturvalautakunta päättää, että seniorikuntosalin laitteet hankitaan tarjouksen mukaisesti ja hankinta tehdään Aili Pursiaisen rahastovaroilla. PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , an Palvelukeskuksen kuntosalin käyttö myöskin iltaisin edellyttää ku lun valvon ta jär jes tel män hankintaa. Tarjous järjestelmästä on pyydetty BLC:ltä, jo ka tekee palvelukeskuksessa palotarkastuksen edellyttämiä huoltotöitä. Tar jous sisältää laitteet asennuksineen (1162 alv 0 % ja palvelun kuukau si mak sun 36 kk, 117 /k alv 0 %, esityslistan liite no 1. : Perusturvalautakunta päättä hankkia BLC:ltä kuntosalin kulunvalvontajärjestelmän tarjouksen mukaisesti Aili Pursiaisen rahastovaroilla. SOPIMUS JOHTAVAN LÄÄKÄRIN TEHTÄVIEN HOITAMISESTA SEKÄ

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta LÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSESTÄ VARKAUDEN KAUPUNGIN KANSSA 31/ /2014 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kunta on ostanut Varkauden kaupungilta terveyskeskuksen johtavan lääkärin palvelut lukien, koska terveyskeskuksessa ei ole ollut virassa olevaa johtavaa lääkäriä. Johtavana lääkärinä on Varkaudesta toiminut Hannele Holopainen. Korvaus palvelusta on ollut 100 /vk. Sopimuksen uusiminen on tullut ajankohtaiseksi henkilön vaihtumisen vuoksi. Samalla on tarkistettu palvelun sisältöä sekä maksettavaa korvausta Varkauden aloitteesta. Neuvotteluissa on päädytty palvelusta maksettavaksi korvaukseksi 250 /vk. Liite no 3. Myöskin lääkäripäivystyspalveluita koskeva sopimus Varkauden kaupungin kanssa, joka on tehty alkaen, on ajantasaistettu tekstimuutoksin. Liite no 4. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Varkauden kaupungilta ostettavien johtavan lääkärin ja lääkäripäivystyksen sopimukset liitteiden mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , an Varkauden kaupungin perusturvalautakunta on kokouksessaan irtisanonut sopimuksen Heinäveden kunnan johtavan lääkärin hoi ta mi ses ta päättymään allekirjoitetun sopimuksen mukaan sopimus on molemmin puolin ir ti sa not ta vis sa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi johtavan lääkärin hoitamista koskevan sopimuksen Varkauden kaupungin kanssa päättyväksi

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVAN LÄÄKÄRIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN 31/ /2014 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , an Heinäveden kunta on ostanut Varkauden kaupungilta terveyskeskuksen joh ta van lääkärin palvelut lähtien palveluista laaditun so pi muksen mukaisesti. Varkauden kaupungin perusturvalautakunta irtisanoi so pimuk sen pitämässään kokouksessa niin, että sopimus päättyy Terveydenhuoltolain 57 :n mukaan terveydenhuollon toimintayksikössä on oltava vastaava lääkäri, jonka tulee johtaa ja valvoa toimintayksikön tervey den- ja sairaanhoitoa. Kunnan hallintosäännön 8 7 kohdan mukaan kunnanhallitus määrää terveys kes kuk sen vastaavan lääkärin ja kuntoutuksesta vastaavan lääkärin se kä heidän sijaisensa. Yleislääketieteen erikoislääkäri Esa Silvennoinen hoitaa kunnanhallituksen pää tök sel lä osa-aikaisesti terveyskeskuslääkärin tehtäviä ja toimi kun toutuk ses ta vastaavana lääkärinä. Hänen kanssaan on neuvoteltu myöskin vas taa van lääkärin tehtävien hoitamisesta ja hän on antanut suos tu muksen sa tehtävään lukien saman suuruisella korvauksella kuin Varkauden kaupungille on maksettu. : Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että terveyskeskuksen vastaavaksi lääkäriksi lukien nimetään yleislääketieteen erikoislääkäri Esa Silvennoinen suostumuksensa mukaisesti ja tehtävästä maksetaan korvausta 250 /viikko.

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINTA 43/ /2015 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , an Joensuun seudun hankintatoimi kilpailutti Heinäveden kunnan toi mek si annos ta terveyskeskuksen lääkäripalvelut. Hankintailmoitus tar jous pyyn töasia kir joi neen julkaistiin HILMASSA ja tarjoukset tuli toimittaa viimeistään klo mennessä Joensuun hankintatoimelle. Tarjousta pyydettiin sopimuskaudelle vuoden op tio mah dol li suus tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnasta tehdään kir jalli nen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lain voiman. Hankin ta so pi mus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat al le kir joit ta neet sopimuksen. Tarjousta pyydettiin kahden (2) Suomessa itsenäisesti ammattia har joit tamaan oikeutetun lääkärin työpanoksesta /kk/palvelukokonaisuus sekä mah dol li sia lisätunteja tai tuntimäärän alittumista varten myös /h/täys laillis tet tu lääkäri. Tarjouspyyntö esityslistan liite nro 3 Määräaikaan mennessä tarjouksensa toimittivat Attendo Terveyspalvelut Oy ja Terveyden Tuottajat Oy. Tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousten vertailu esityslistan liitteinä 4 ja 5 (ei julkinen -liite). Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Attendo Terveyspalvelut Oy:n tekemän tarjouksen lääkäripalveluista, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin. Sopimus palvelujen ostosta tulee voimaan, kun hankintapäätös on saanut lain voiman ja hankintasopimus on allekirjoitettu molempien osapuolten toimesta, sopimuksessa sovitusta alkamisajankohdasta lukien.

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta PERUSTURVAN TOIMIALAN TALOUSARVION TOETUTUMAN RAPORTOIONTI / /2015 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , an Valmistelija kotihoidon johtaja Airi Piiponniemi, Sairaalantie 4, HEI- NÄ VE SI, puh , fax , Valmistelija terveyskeskuksen osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sai raalan tie 4, HEINÄVESI, puh , fax , mar Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toi mi ala pääl liköt raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumasta tu los yk si köittäin kunnanhallitukselle tilanteesta vapaamuotoisesti men nes sä (toimitetaan kirjanpitoon) ja antavat tilinpäätösennusteensa. Ra por tit toimitetaan tiedoksi lautakunnille. vastaa siitä, että toimielin saa edellä mainitut tiedot ja sa mal la esitykset korjaavista toimenpiteistä, mikäli toteutuminen poikkeaa käyt tö suun ni tel mas ta. Neljän ensimmäisen kuukauden käytön perusteella laadittu perusturvan toi mi alan talousarvion tilinpäätösennuste ylittyy toimintakulujen osalta euroa ja toimintatuottoja arvioidaan kertyvän euroa enemmän. Alijäämä euroa. Liite nro 6 Tilinpäätösennusteessa toimintakulujen ylitys sosiaalityön tulosyksikössä joh tuu lastensuojelun lisääntyneistä sijoituksista ja kehitysvammahuollon asu mis pal ve lu jen tarpeen kasvusta. Lisämäärärahaesitys tehdään 1-7 kuu kau den toteutuman raportoinnin yhteydessä ellei kyseistä ylitystä saada siihen mennessä katetuksi muiden palvelujen säästöillä. Liite nro 7 Investoinnit ( hammaslääkärin käytössä olevan hoitokoneen uusinta) arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Perusturvalautakunta 1) merkitsee tiedokseen perusturvan toimialan talousarvion toteutuman tammi-huhtikuulta 2015 osastotasolla 04 liitteiden 6-7 mukaisesti 2) toteaa, että lisämäärärahan tarve sosiaalityöhön tarkentuu seitsemän kuukauden talousarvion toteutumassa.

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta HEINÄVEDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA / /2015 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , an Monissa kansallisissa linjauksissa ja suosituksissa korostetaan mie len terveys- ja päihdestrategioiden laadinnan tärkeyttä. Valtakunnallinen mie lenter veys- ja päihdesuunnitelma "Mieli 2009" (STM 2009) linjaa mie len terveys- ja päihdetyön tulevaisuuden keskeiset periaatteet ja painotukset vuo teen "Mieli 2009"- suunnitelmassa käsitellään mielenterveys- ja päihdetyön kehit tä mis tä ensimmäisen kerran yhtenä kokonaisuutena valtakunnan ta solla. Suunnitelmassa todetaan, että yhä useammalla ihmisellä on sa man aikai ses ti sekä mielenterveys että päihdeongelma. Mielenterveys- ja päihde on gel mien kytkeytyminen toisiinsa edellyttää, että mielenterveyden ja päih teet tö myy den edistämistä, ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä se kä mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien hoitoa kehitetään yh dessä. Heinäveden kunnan mielenterveys- ja päihdestrategian on laatinut moniam ma til li nen päihdetyöryhmä, joka on toiminut koordinoijana ja ke hit tä jänä kunnassa jo useita vuosia. Ensimmäinen työryhmän laatima päih destra te gia valmistui vuonna 2001 ja ensimmäinen mielenterveysstrategia vuon na Valmistunut mielenterveys- ja päihdestrategia on en sim mäinen kyseiset strategiat yhdistävä asiakirja, liite 8 Mielenterveys- ja päihdestrategia käsittää tilannekatsauksen Heinävedellä säh köi sen hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden kautta, strategiset tavoit teet väestöryhmittäin, vuosittaiset painopistealueet sekä seurannan ja ar vioin nin. Liitteenä on Ikäihmisten hoitopolku ja Työterveyshuollon masennuksen hoitopolku. Liite nro 9 ja 10 Perusturvalautakunta 1) hyväksyy Heinäveden kunnan mielenterveys- ja päihdestrategian liitteen nro 8-10 mukaisesti 2) esittää strategian kunnanhallituksen/-valtuuston hyväksyttäväksi.

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta FCG KONSULTOINTI OY:N TARJOUS KOTIHOIDON TYÖPROSESSIEN ANALYYSISTA 70/ /2015 PETU Valmistelija kotihoidon johtaja Airi Piiponniemi, Sairaalantie 4, HEI- NÄ VE SI, puh , fax , Heinäveden kunnan kotihoidon nykytilaa on selvitetty organisaation si säises ti syksyn 2014, jolloin hankittiin mobiililaitteet sekä kevään 2015 ai kana vs. vastaavan sairaanhoitajan toimesta. Tämän prosessin seurauksena on noussut esiin tarve selvittää perusteellisemmin ja ulkopuolisen tahon toteut ta ma na kotihoidon nykytila niin sanotun kotipalvelun ja ko ti sai raan hoidon osalta. FCG Konsultointi Oy:n referensseistä voi huomata, että he ovat tehneet ky sei siä kotihoidon työprosessien analyyseja muihinkin itä-suomalaisiin kun tiin. Kyseinen analyysi on tarpeen suorittaa kotihoitoon, koska paine lisä tä kotona hoidettavien asiakkaiden määrää on konkreettinen ja samalla hei dän fyysinen kuntonsa on monesti jo kovin heikentynyt heidän ollessa usein myös monisairaita. Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna erilaiset ra por tit osoittavat Heinäveden kotihoidon kustannusten olevan korkeita. Työ pro ses sien analyysin tavoitteena on tuottaa tietoa vanhuspalvelulain (980/2012) mukaisen toiminnan toteutumisesta kotihoidossa sekä nostaa esiin keskeiset asiat, jotka tulisi huomioida kotihoidon toiminnan jat ko ke hittä mi ses sä, toiminnan organisoimisessa ja optimaalisessa henkilöstön resurs soin nis sa. Tavoitteena on saada Heinäveden kunnan kotihoidon työpro ses sit sujuviksi, taloudellisiksi sekä tasapainoisiksi, jonka kautta tu levai suu des sa kotihoitotyö olisi laadukasta asiakkaille sekä inhimillistä työnte ki jöil le. Kyseinen työprosessien analyysi toteutettaisiin syksyllä Toteutus tapah tuu henkilökunnan omilla kirjauksilla FCG:n mobiililaitteilla, joiden käyttöön prosessin alussa opastetaan sekä FCG:n asiantuntijan viidellä havain noin ti käyn nil lä eri toimipisteissä ja eri työvuoroissa. Kehittämistyön kes to olisi yhteensä 12 päivää ja lopussa FCG:n asiantuntija esittelisi tulok set Heinävedellä henkilökunnalle ja luottamushenkilöille. Tarjous Heinäveden kotihoidon työprosessien analyysistä on esityslistan liitteenä nro 11. Perusturvalautakunta päättää hankkia FCG:ltä kotihoidon työprossien analyysin. Hankinta ( alv 0 %+ majoitus-ja matkustuskustannukset) tehdään Aili Pursiaisen rahastosta. Pöytäkirjaan merkitään, että kunnanjohtaja Riitta A. Tilus poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:50.

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN VUONNA / /2015 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kunnan sopimus hammaslääkäripalvelujen ostosta Drill Oü:tä päättyy Palveluntuottajan kanssa on neuvoteltu uudesta sopimuksesta suorahankintana vuotta 2015 koskien. Palvelun tarve olisi osaviikkoisesti, kesäajan hammashoitolan sulkemisaika huomioiden, kymmenen kuukautta, mikäli hammaslääkärin virkaan esitetty henkilö ottaa viran vastaan alkaen. Drill Oü:n kanssa neuvoteltu sopimus mahdollistaa suorahankinnan, koska sopimus jää alle kansallisen kynnysarvon, joka sote-hankinnoissa on euroa. Kunnanhallituksen antamien talousarvio-ohjeiden mukaan lautakunnilla on toimivalta päätää lautakunnan omaa tarvetta varten suoritetuista hankinnoista, joiden yksittäinen hankintahinta ei ylitä euroa. Perusurvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että hammaslääkäripalvelut hankitaan Drill Oü:lta ajalla pv/viikko poislukien heinäkuu, suorahankintana koska hankinta jää alle kansallisen kynnysarvon. Tuntihinta nykyisen sopimuksen mukainen. KHALL PETU Kj: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen asiassa. Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , an Drill 24 Oü on ilmoittanut, ettei Heinäveden kunnan kanssa laaditussa sopi muk ses sa mainittu hammaslääkäri ole käytettävissä palelun tuot ta miseen alkaen. Drill 24 Oü tarjoaa tilalle toista hammaslääkäriä, jon ka työhön perehdytyksen suorittaisi pois jäävä hammaslääkäri ilman eri kor vaus ta. Sopimus voidaan laatia lukien hammashoitolan ke sälo miin saakka ja jatkaa sen jälkeen alkuperäisen sopimuksen päät ty mi-

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta seen ( ) saakka, mikäli tilaaja on uuden hammaslääkärin työhön tyy tyväinen. : Hammaslääkärin vaihtumisesta huolimatta sopimusta Drill 24 Oü:n kanssa jatketaan hammashoitolan kesälomiin saakka palveluntuottajan esittämin periaattein. PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Drill Oü:n kanssa laaditussa sopimuksessa mainitun lääkärin sijainen, joka aloitti , on sekä kielitaidon että ammattiosaamisen osalta täyttänyt asetetut vaatimukset. Näin ollen ei ole estettä jatkaa sopimusta Drill Oü:n kanssa saakka. Drill Oü:n kanssa laadittu sopimus jatkuu alkuperäisen suunnitelmlan mukaisesti saakka.

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Perusturvalautakunta ESITYS VIRIKEKORTISTA KAIKILLE 65 VUOTTA TÄYTTÄNEILLE 49/ /2015 KHALL Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinävedellä toimivat eläkeläisjärjestöt esittävät kunnanhallitukselle osoittamassaan kuntalaisaloitteessa, että kunnassamme otettaisiin käyttöön virikekortti kaikille 65 vuotta täyttäville kuntamme asukkaille. Kortti oikeuttaisi käyttämään kuntamme liikuntapaikkoja ja kulttuuritarjontaa päiväsaikaan maksutta tai mahdollisimman edulliseen hintaan. Virikekortti on luonteva ja edullinen keino aktivoida ikäihmisiä omaehtoiseen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja siten siirtää laitos- tai muuhin pysyvään hoitotarpeeseen joutumista. Kirje on esityslistan liitteenä nro 4. Kj: Kunnanhallitus pyytää kuntalaisaloitteesta lausunnot sivistysja perusturvalautakunnilta. SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Sivistyslautakunta antaa lausuntonaan kunnanhallitukselle, että se näkee myös kin aloitteentekijöiden mukaisesti, että liikunta- ja kulttuuritoiminnalla on tärkeä merkitys elämänlaadun kohottajana ja terveyden edistäjänä ja se on tärkeä osa kunnan hyvinvointipalveluja. Heinävedellä liikunta- ja kulttuuritoimen tapahtumista osa on ilmaisia ja mah dol li set perittävät pääsymaksut tapahtumissa ovat kohtuullisia. Kulttuu ri toi mi järjestää myös pääsymaksuttomia ikäihmisille kohdennettuja tapah tu mia yhteistyössä perusturvan kanssa. Toiveita tapahtumien osalta myös ote taan mielellään vastaan. Soisalo-opiston kursseista se nio ri kan salai set (yli 63-vuotiaat) ja eläkeläiset saavat yhdestä kansalaisopiston kurssi mak sus ta/lu ku vuo si 5 :n alennuksen. Kunta tukee paikallisia jär jes tö jä mm. elä ke läis jär jes töil le kunnan liikuntatoimi tarjoaa vastikkeetta käyt töön kaik ki lii kun ta- ja kokoustilat. Sen lisäksi kuntosalikorteista jokainen elä keläi nen saa -50% alennuksen normaalihinnoista. Kirjaston palvelut ovat kaik kien kuntalaisten käytettävissä, pääsääntöisesti maksutta.kirjastossa on äänikirjoja, isotekstisiä kirjoja ja muuta aineistoa ajatellen nimenomaan iäk käi tä asiakkaita. : Sivistyslautakunta antaa oheisen esittelytekstin mukaisen lau sun non kunnanhallitukselle ja toteaa, että kunnan jär jes tä-

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Perusturvalautakunta mien liikunta- ja kulttuuripalvelujen hinnoissa 65 vuotta täyt täneet on hyvin huomioitu. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , an Perusturvan toimiala hallinnoi palvelukeskuksessa olevia tiloja, jossa si jaitse vat seniorikuntosali ja terapia-allas sauna- ja peseytymistiloineen. Perus tur va lau ta kun ta on asiakasmaksujen taksassa määritellyt kyseisten ti lojen käytöstä perittävistä korvauksista, liite nro. Palvelukeskuksen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettujen ti lojen käyttökorvausten määrittelyssä on yli 60-vuotiaat huomioitu siten, että se nio ri kun to sa lin käytöstä perittävät maksut seniorikuntosalin käytöstä ovat 50 % alhaisemmat kuin muilta käyttäjiltä. Maksut ovat saman suu ruiset liikuntatalon kuntosalin kanssa. Terapia-altaan käytöstä kaikilta pe ritään saman suuruiset maksut, jotka ovat hyvin kohtuulliset. Päiväaikaan on terapia-altaalle vähän vapaita aikoja, koska tilat ovat mm. fy sio te ra peut tien ohjaamien ryhmien käytössä. Seniorikuntosalia fy sio tera peu tit myöskin käyttävät päiväaikaan. Vapaita aikoja molempiin tiloihin on pääasiassa vain ilta-aikaan. Tilavarauksista ja maksujen perinnästä vas taa päiväkeskuksen toimistosihteeri. Liikunnalla on merkittävä rooli yksilön kokonaisvaltaiselle fyysiselle, psyykki sel le ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Liikunta vähentää ennenaikaista kuol lei suut ta ja on keskeisessä roolissa monien kansansairauksien eh käisys sä. Liikunta ehkäisee jo sairastuneen ihmmisten lisäsairauksia ja tukee hoi toa ja kuntoutusta. Liikunnan merkitystä terveyden edistäjänä ko ros tetaan iäihmisten lisäksi myöskin lasten ja nuorten sekä työikäisten vä es tö rymis sä. Yksi kunnan toimenpiteistä kuntalaisten terveysliikunnan edistämiseksi on lii kun ta pai kois ta ja -palveluista perittävien korvausten kohtuullisuus Muita tär kei tä toimenpiteitä väestötasolla ovat mm. liikuntamahdollisuuksista ja lii kun nan terveyshyödyistä tiedottaminen ja puheeksi otto esimerkiksi so siaa li- ja terveyspalveluiden yhteydessä sekä liikkumista edistävän ym pä ristön luominen. Haastellisinta on saada liikuntaa harrastamattomat lii kunnan harrastajiksi. Asioiden edistämiseksi tarvitaan kaikkien toimialojen asian tun te mus ta ja yhteistyötä sekä kaikkien väestöryhmien tasapuolista kohtelua. Perusturvalautakunta Toteaa, että seniorikuntosalin käytöstä perittävä maksu on jo tällä hetkellä 50 % pienempi yli 60-vuotiaille kuin muille väestörymille ja terapia-altaan käytösä perittävä maksu on kohtuullinen.

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Perusturvalautakunta

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joiden asialistat/päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä no 13 Pöytäkirjat ovat nähtävissä perusturvalautakunnan asiakirjoissa. Perusturvalautakunta päättää, että se ei ota viranhaltijapäätöksiä käsiteltävikseen.

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 6/2015; Isyyslaki uudistuu vuonna isyyden voi tunnustaa jo äitiysneuvolassa. 2. Kehitysvammaisten Tukiliiton kirje ; Pakkomuutot rikkovat ihmisoikeuksia. 3. Vanhusneuvoston pidetyn kokouksen pöytäkirja. Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi ja toimeenpantaviksi.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta IRTISANOUTUMINEN SAIRAANHOITAJAN TEHTÄVÄSTÄ 73/ /2015 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , an Perusturvalautakunnalle saapuneessa kirjeessä sairaanhoitaja Päi vi Kaippio-Huolman irtisanoutuu sairaanhoitajan tehtävästä al kaen, siten että viimenen työpäivä on KVTES:n VIII -luvun 5 2 momentin mukaan työntekijän irtisanoessa työso pi muk sen sa, irtisanomisaika on vähintään yksi kuukausi, jos pal ve lussuh de on jatkunut yli viisi vuotta keskeytyksettä. Heinäveden kunnan hallintosäännön 13 :n mukaan eron myöntämisestä päät tää se, joka valitsee työntekijän ja 8 :n mukaan asia kuulu pe rus turva lau ta kun nan toimivaltaan. Perusturvalautakunta myöntää eron Päivi Kaippio-Huolmannille alkaen.

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta MUUT PERUSTURVALAUTAKUNNAN ESILLE OTTAMAT ASIAT 157/ /2014, 172/ /2014 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , an Perusturvalautakunnan jäsenten saaman palautteen johdosta lautakunta päätti ottaa keskusteluun terveyskeskuksen ulkoalueilla tapahtuvan tu pakoin nin, mobililaitteilla kirjaamisen ja yksityispuhelimien käytön työpaikalla. Heinävesi on julistautunut savuttomaksi kunnaksi kunnanhallituksen päätök sel lä Tupakkalaki kieltää tupakoinnin tietyissä sisätiloissa ja ul ko alueil la. Kunnanhallitus on lisäksi antanut ohjeen savuttomasta työajas ta. Ohjeen noudattamisessa on kuitenkin ilmennyt toistuvasti puutteita. Perusturvalautakunta päätti 1) esittää kunnanhallitukselle, että savuttomasta työajasta kunnan henkilökunnalle annettua ohjetta tarkistettaisiin niin, ettei tupakointi olisi sallittua myöskään kunnan hallinnoimien rakennusten ulkoalueilla 2) saattaa perusturvan esimiehille ja henkilöstölle tiedoksi että, mikäli henkilöstölle on hankittu mobiliilaite potilas-/asiakastietojen kirjaamista varten, mobiililaitteella kirjaamisesta ei voi kieltäytyä 3) saattaa perusturvan esimiehille ja henkilöstöelle tiedoksi, ettei yksityiskäytössä olevan mobiililaitteen käyttö ole työaikana sallittua.

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 39, 40, 41, 42, 43, 46 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HLL 5 ;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 38, 40, 41, 44, 45, 50 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: HEINÄVEDEN KUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Fax. (017) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayk siköl le han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoi tetun oikaisu vaatimuk sen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tar joaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vai kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikai suvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon han kintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katso taan saaneen han kintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettä mispäivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi mimattomuudesta tai vastaavas ta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas taanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas taanottajalle, vastaanotta jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat so taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Pykälät: Toimitusosoite: HEINÄVEDEN KUNTA, PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kir jallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PUIJONKATU 29 A, 2. KRS, KUOPIO PL 1744, KUOPIO puh (vaihde) Fax Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 105 Perusturvalautakunta 22.10.2014 AIKA 22.10.2014 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 35 Perusturvalautakunta 23.04.2014 AIKA 23.04.2014 klo 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus, päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 OHJEET

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2011 630 Kunnanhallitus 14.11.2011 AIKA 14.11.2011 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI-

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2011 558 Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 15:00-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot