Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla."

Transkriptio

1 Viite /U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi Päiväys KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Pinnoiteaine Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Suositeltavia käyttörajoituksia 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Vastuullinen osasto Finland 1.4 Hätäpuhelinnumero Finland Tätä tietoa ei ole saatavilla. Sto Finexter Oy Mestarintie 9 FIN VANTAA Puhelin: Faksi: Ympäristöosasto, Sto Scandinavia AB Puhelin: +44 (0) Hätätapauksissa ota yhteyttä: Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, HUS Onnettomuustapauksissa yleinen hätänumero 112 KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus (67/548/ETY, 1999/45/EY) 1999/45/EY: Vaaraluokka Varoitusmerkin nimi Syövyttävä Syövyttävä R-lausekkeet R34 Syövyttävää. 1999/45/EY: Vaaraluokka Varoitusmerkin nimi Haitallinen Haitallinen R-lausekkeet R20/22 Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. 1999/45/EY: Vaaraluokka Varoitusmerkin nimi Herkistävä Ärsyttävä 1/18

2 R-lausekkeet R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 1999/45/EY: Vaaraluokka Ympäristölle vaarallinen R-lausekkeet R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 2.2 Merkinnät EY-direktiivien mukaiset merkinnät (1999/45/EY) Varoitusmerkit Syövyttävä R-lausekkeet R20/22 Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. R34 Syövyttävää. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. S-lausekkeet S 1/2 Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa. S23 Vältettävä höyryn, aerosolin hengittämistä. S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). S61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet: bentsyyli-alkoholi Trimetyyliheksametyleeni-diamiini aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini Polyoksipropyleenidiamiini 2.3 Muut vaarat PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset ei määritettävissä KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2/18

3 Kemiallinen luonne Alifaattiseen polyamiiniin pohjatuva epoksihartsikovetin Tuotetyyppi: Seos Vaaraa aiheuttavat aineosat Kemiallinen nimi CAS-Nro. EY-Nro. Rekisteröintinu mero bentsyyli-alkoholi Luokitus (67/548/ETY) Xn R20/22 Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H302 Pitoisuus [%] 25 - < 50 Trimetyyliheksametyleenidiamiini Xn; C R43; R22; R34; R52/53 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H < 25 3-aminometyyli-3,5,5- trimetyylisykloheksyyliamii ni C; Xn R34; R21/22; R43; R52, R53 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H < 25 Polyoksipropyleenidiamiini C; Xi; Xn R34; R41; R65; R52/53 Skin Corr. 1B; H314 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H < 20 Erityiset ohjeet Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Erityiset ohjeet Hengitys Ihokosketus Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. Ensiavun antajan on suojattava itsensä. Siirrettävä raittiiseen ilmaan, mikäli henkilö on hengittänyt höyryjä tai hajoamistuotteita. Hakeuduttava lääkärin hoitoon huomattavan altistuksen jälkeen. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Iho pestään perusteellisesti saippualla ja vedellä tai käytetään hyväksyttyä ihonpuhdistusainetta. EI SAA käyttää liuottimia tai ohentimia. 3/18

4 Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. Roiskeet silmiin Nieleminen Silmäkosketuksen jälkeen poistettava piilolasit ja huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä myös silmäluomien alta vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteys lääkäriin. Silmänhuuhtelupulloja pitää olla välittömässä läheisyydessä. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. EI saa oksennuttaa. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Oireet Tietoa ei ole käytettävissä. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoito Hoito oireiden mukaan. Tietoa ei ole käytettävissä. KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet Soveltumattomat sammutusaineet 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset ohjeet CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja kestävällä vaahdolla. Suuritehoinen paloruisku Tulipalossa voi muodostua : Hiilimonoksidi Hiilidioksidi (CO2) Typpioksidit (NOx) Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. Kemikaaleilta suojaava kokovartalopuku Sammutusvesiä ei saa päästää viemäriin, maaperään eikä vesistöihin. Saastuneet sammutusvedet ja maaperä tulee toimittaa hävitettäväksi paikallisten jätehuoltosäännösten mukaisesti. KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Vältettävä höyryn, aerosolin hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Asiattomien pääsy estettävä. Estettävä pääsy viemäreihin, kellareihin ja ojiin. Ei saa päästää maaperään tai pinta- tai pohjaveteen. 4/18

5 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Tuki vuoto, kerää se palamattomaan imeytysaineeseen (esim. hiekka, multa, piimaa, vermikuliitti) ja siirrä se astiaan hävitettäväksi paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti (katso kohta 13). Puhdistettava likaantunut pinta huolellisesti. Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä. KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn ohjeet Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Ei saa hengittää höyryjä tai ruiskutussumua. Henkilöitä, joilla on ihoallergiavaikeuksia tai astmaa, allergiaa, kroonisia tai uusiutuvia hengityselinsairauksia, ei tule laittaa työskentelemään mihinkään työvaiheeseen, jossa tätä seosta käytetään. Voimassaolevia suoja- ja varomääräyksiä on noudatettava. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen. Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Säilytettävä työvaatteet erikseen. Kädet pestävä ennen taukoa ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen. Käytä rasvaista voidetta ihonpuhdistuksen jälkeen korvaamaan ihon luonnollinen rasva. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille Yhteisvarastointiohjeet Säilytä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti ja säilyttää pystyasennossa vuotojen estämiseksi. Suojattava kylmältä, kuumalta ja auringonvalolta. Säilytettävä kuivassa paikassa. Mitään erityisesti mainittavia aineita ei ole. 7.3 Erityinen loppukäyttö Lisätietoja tuotteesta, katso myös tekninen tietolehti. KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat 5/18

6 Raja-arvo(t) Aineosat CAS-Nro. Peruste Tyyppi: Valvontaa koskevat muuttujat bentsyyli-alkoholi FI OEL Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 8 h 45 mg/m³ FI OEL Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 8 h 10 ppm Tiedot perustuvat tekohetkellä voimassaoleviin luetteloihin. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Silmien ja ihon huuhteluun pitää olla saatavilla vettä tai huuhteluvälineitä. Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet a) Silmien tai kasvojen suojaus Tiiviisti asettuvat suojalasit b) Ihonsuojaus Käsiensuojaus Käyttöaika: < 20 min Minimipaksuus: 0,2 mm Seuraavista materiaaleista tehdyt käsineet soveltuvat käsien roiskesuojaksi: Nitriilikumiset suojakäsineet, esim. KCL 743 Dermatril P (Kächele- Cama-Latex GmbH, tai vastaavat. Tuotteen kanssa kosketuksiin joutuneet suojakäsineet tulee hävittää heti. Käyttöaika: > 480 min Minimipaksuus: 0,4 mm Seuraavista materiaaleista tehtyjä suojakäsineitä voidaan käyttää korkeintaan 8 tuntia kestävissä tuotekäsittelyissä: Nitriilikumiset suojakäsineet, esim. KCL 730 Camatril Velours (Kächele- Cama-Latex GmbH, tai vastaavat. Tuotteen kanssa kosketuksiin joutuneet suojakäsineet tulee hävittää työvuoron jälkeen. Valittujen suojakäsineiden tulee olla EU-direktiivin 89/686/ETY ja siitä johdetun standardin EN 374 mukaisia. Puuvillaisia sisäkäsineitä suositellaan käytettäväksi yhdessä suojakäsineiden kanssa! Iho-ongelmien välttämiseksi käsineitä tulisi käyttää vain silloin, kun kemikaaleja käsitellään tai käsineitä vaaditaan. Käytettävä vain luokan III kemikaalinsuojakäsineitä,, joilla on CEmerkintä. Kehon suojaus läpäisemätön vaatetus Mikäli todennäköisesti esiintyy roiskeita, käytä: Liuottimenkestävät kengät ja esiliina c) Hengityksensuojaus Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. 6/18

7 Suodattimella varustettu hengityslaite. Suositeltu suodatintyyppi: Suodin A/P2 Käytettävä paineilmalaitetta säiliöiden pelastus- ja huoltotöissä. Yleiset suojatoimenpiteet sekä muut huomautukset Ympäristöaltistumisen torjuminen Erityiset ohjeet Ohjeet henkilökohtaisesta suojavarustuksesta koskevat komponenttien käsittelyä erikseen sekä valmiin seoksen käsittelyä. Estettävä pääsy viemäreihin, kellareihin ja ojiin. Ei saa päästää maaperään tai pinta- tai pohjaveteen. KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto neste Väri Haju Hajukynnys väritön amiininkaltainen ph noin 8-11, 20 C Sulamis- tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste > 100 C Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Räjähdysraja, alempi Räjähdysraja, ylempi Höyrynpaine Höyryntiheys > 200 C, hpa ei sovelleta ei sovelleta Tiheys noin 1,0 g/cm³, 20 C Liukoisuus (liukoisuudet)(vesi) Jakautumiskerroin: n- oktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Syttymislämpötila Hajoamislämpötila liukenee ei määritetty ei itsestään syttyvää Viskositeetti, dynaaminen noin 200 mpa.s, 20 C Räjähtävyys Hapettavuus Ei räjähtävä ei määritettävissä 7/18

8 9.2 Muut tiedot Valumisaika KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Stabiili normaali olosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaaralliset reaktiot Eksoterminen reaktio happojen kanssa. Säilytettävä erillään hapetusaineista, voimakkaan happamista ja emäksisistä aineista eksotermisten reaktioiden välttämiseksi Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet Suorat lämmönlähteet. Pitkäaikainen voimakas auringonpaiste Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit Hapot ja emäkset Hapettavat aineet Halogenoidut yhdisteet Aldehydit Alkoholit Ketonit Metallit kupari, pronssi, messinki Kuparilejeeringit 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet Hajoamislämpötila Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti. Palossa voi muodostua haitallisia hajoamistuotteita kuten: Hiilimonoksidi Typpioksidit (NOx) Ammoniakki Nitroosikaasuja Fenoli KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Tuote 8/18

9 Välitön myrkyllisyys suun kautta Terveydelle haitallista nieltynä. Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta Terveydelle haitallista hengitettynä. Välitön myrkyllisyys ihon kautta Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Syövyttävää. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Vaurioittaa vakavasti silmiä. Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Ei aiheuta hengityselinten herkistymistä. Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Genotoksisuus in vitro Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Syöpää aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Hedelmällisyyteen kohdistuvat Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. vaikutukset Kehitysmyrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Aspiraatiovaara Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin Lisätietoja Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Nieltynä aiheuttaa vakavia syöpymiä suuhun ja nieluun sekä ruokatorven ja mahalaukun läpisyöpymisvaaran. Tuotetta sellaisenaan ei ole testattu. Valmiste on luokiteltu tavanomaisen metodin mukaan (direktiivissä 1999/45/EY hyväksytty analyysimenetelmä) ja toksikologisten riskien mukaan (katso yksityiskohdat luvussa 2 ja 3) 9/18

10 Aineosat: bentsyyli-alkoholi : Välitön myrkyllisyys suun kautta LD50 rotta: mg/kg Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta LC50 rotta: > mg/l Altistumisaika: 4 h Menetelmä: OECD:n testiohje 403 Välitön myrkyllisyys ihon kautta LD50 kani: mg/kg Trimetyyliheksametyleeni-diamiini : Välitön myrkyllisyys suun kautta LD50 rotta: 910 mg/kg Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Laji: marsut Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini : Välitön myrkyllisyys suun kautta LD50 rotta: mg/kg Välitön myrkyllisyys ihon kautta Terveydelle haitallista joutuessaan iholle. Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Syövyttävää. Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Polyoksipropyleenidiamiini : 10/18

11 Välitön myrkyllisyys ihon kautta LD50 kani: mg/kg Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Syövyttävää. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Vakavan silmävaurion vaara. Aspiraatiovaara Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Tuote: Myrkyllisyys kalalle Aineosat: Trimetyyliheksametyleeni-diamiini : Myrkyllisyys kalalle LC50 (Leuciscus idus (Kultasäynävä)): 172 mg/l Altistumisaika: 48 h Koemenetelmä: staattinen testi Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille Myrkyllisyys leville EC50 (Daphnia magna (vesikirppu)): 31,5 mg/l Altistumisaika: 24 h ErC50 (Scenedesmus quadricauda (viherlevä)): 29,5 mg/l Altistumisaika: 72 h 3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini : Myrkyllisyys kalalle LC50 (Leuciscus idus (Kultasäynävä)): 110 mg/l Altistumisaika: 96 h Koemenetelmä: semistaattinen testi Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille Myrkyllisyys leville Myrkyllisyys bakteereille Myrkyllisyys Daphnialle ja muille EC50 (Daphnia magna (vesikirppu)): 23 mg/l Altistumisaika: 48 h Menetelmä: OECD TG 202 EC50 (Desmodesmus subspicatus (viherlevä)): 37 mg/l Altistumisaika: 72 h EC10 (Pseudomonas putida (bakteeri)): mg/l Altistumisaika: 18 h NOEC: 3 mg/l 11/18

12 veden selkärangattomille (Krooninen myrkyllisyys) Polyoksipropyleenidiamiini : Myrkyllisyys kalalle Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille Myrkyllisyys leville Myrkyllisyys bakteereille Altistumisaika: 21 d Laji: Daphnia magna (vesikirppu) LC50 (Kala): 772 mg/l Altistumisaika: 96 h Koemenetelmä: staattinen testi EC50 (Daphnia magna (vesikirppu)): 80 mg/l Altistumisaika: 48 h Koemenetelmä: staattinen testi EC50 (Levä): 15 mg/l Altistumisaika: 72 h EC50 (aktivoitu liete): 750 mg/l Altistumisaika: 3 h Menetelmä: OECD TG Pysyvyys ja hajoavuus Tuote: Biologinen hajoavuus Aineosat: bentsyyli-alkoholi : Biologinen hajoavuus Tulos: nopeasti hajoava Biologinen hajoaminen: % Altistumisaika: 14 d Menetelmä: OECD TG 301 C Trimetyyliheksametyleeni-diamiini : Biologinen hajoavuus Biologinen hajoaminen: 13 % Altistumisaika: 28 d Menetelmä: OECD:n testiohje 302B Vaikeasti biologisesti hajoava. 3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini : Biologinen hajoavuus Polyoksipropyleenidiamiini : Koetyyppi: aerobinen Tulos: Vaikeasti biologisesti hajoava. Biologinen hajoaminen: 8 % Altistumisaika: 28 d Menetelmä: Testattu direktiivin 92/69/ETY mukaisesti. Biologinen hajoavuus Biologinen hajoaminen: 0 % Altistumisaika: 28 d 12.3 Biokertyvyys Tuote: Jakautumiskerroin: n- oktanoli/vesi Aineosat: ei määritetty 12/18

13 bentsyyli-alkoholi : Biokertyminen Biokertyvyystekijä (BCF): < 100 Jakautumiskerroin: n- log Pow: 1,10 oktanoli/vesi Trimetyyliheksametyleeni-diamiini : Biokertyminen Biokertyvyystekijä (BCF): 100 Jakautumiskerroin: n- log Pow: 0,77 oktanoli/vesi 3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini : Biokertyminen Biokertyvyystekijä (BCF): < 100 Jakautumiskerroin: n- oktanoli/vesi 12.4 Liikkuvuus maaperässä Tuote: Kulkeutuvuus 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tuote: Arvio 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Tuote: Muuta ekologista tietoa log Pow: 0,79 ei määritettävissä Estä tuotteen pääsy pohjaveteen, vesistöihin tai viemäristöön. Haitallista vesieliöille. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote Likaantunut pakkaus Jätekoodi käyttämättömälle tuotteelle Käyttäjä on vastuussa jätteen oikeasta koodauksesta ja merkinnästä. Käytettäessä suositusten mukaisesti voidaan jätekoodinumerot valita Euroopan jätekoodiluettelosta (EWC), kategoria "Muu rakennus- ja purkujäte" mukaan. Kovettumattomat jätteet toimitetaan hävitettäväksi jäteluokkanumeronsa mukaisesti. Jäämistä tyhjennetyt pakkaukset voidaan toimittaa hyötykäyttöön *: maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita : (*) vaarallista jätettä direktiivin 91/689/EEC mukaisesti 13/18

14 KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero ADR 2735 RID 2735 IMDG 2735 IATA Oikea laivauksessa käytettävä nimi ADR POLYAMIINIT, NESTEMÄISET, SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S. (isoforonidiamiini, Trimetyyliheksametyleeni-diamiini) RID POLYAMIINIT, NESTEMÄISET, SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S. (isoforonidiamiini, Trimetyyliheksametyleeni-diamiini) IMDG POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Isophoronediamine, trimethylhexanediamine) IATA Polyamines, liquid, corrosive, n.o.s. (Isophoronediamine, trimethylhexanediamine) 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ADR 8 RID 8 IMDG 8 IATA Pakkausryhmä ADR Pakkausryhmä Luokituskoodi II C7 Vaaran tunnusnro 80 14/18

15 Merkinnät 8 Tunnelirajoituskoodi (E) RID Pakkausryhmä Luokituskoodi II C7 Vaaran tunnusnro 80 Merkinnät 8 IMDG Packaging group II Labels 8 EmS number F-A, S-B IATA Packaging group II Labels Ympäristövaarat ADR Ympäristölle vaarallinen ei RID Ympäristölle vaarallinen ei IMDG Marine pollutant no 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Huomautuksia Tätä tietoa ei ole saatavilla Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti 15/18

16 Huomautuksia ei määritettävissä KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö Direktiivi 2004/42/EY 30,6 % 306 g/l EU raja-arvo tälle tuotteelle ( kat. A/j ) : 500 g/l. Tämä tuote sisältää max 500 g/l VOC. Lisäohjeet Muut ohjeet Lisätietoja tuotteesta, katso myös tekninen tietolehti. Huomioitava raskaana olevien työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä koskeva direktiivi 92/85/ETY. Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY Kemikaaliturvallisuusarviointi Tätä tietoa ei ole saatavilla. KOHTA 16: MUUT TIEDOT R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3: R20/22 Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. R21/22 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä. R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R34 Syövyttävää. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R52 Haitallista vesieliöille. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R53 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit. 16/18

17 H302 H304 H312 H314 H317 H332 H412 Haitallista nieltynä. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Haitallista joutuessaan iholle. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista hengitettynä. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Käyttöturvallisuustiedotteita laativa osasto: Yhteyshenkilö Finland Abteilung TIQ Sto SE & Co. KGaA Stühlingen Laatija: Ympäristöosasto, Sto Scandinavia AB Lisätietoja Väliaikaisesti, kunnes varastot ovat tyhjentyneet, saattaa etiketin ja käyttöturvallisuustiedotteen merkinnöissä olla eroavaisuuksia. Toivomme teidän ymmärtävän tilanteen. Muutokset aikaisemmista versioista on merkitty vasempaan laitaan. Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa ilmoitetut tiedot ovat nykyisen tietämyksemme sekä kansallisen ja EUlainsäädännön mukaiset. Emme kuitenkaan voi tuntea emmekä valvoa käyttäjän työolosuhteita. Käyttäjä vastaa kaikkien välttämättömien laillisten määräysten noudattamisesta. Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa ilmoitetut tiedot kuvaavat tuotteemme turvallisuusvaatimuksia, ne eivät ole mikään vakuutus tuoteominaisuuksista. 17/18

18 18/18

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaan Rev. nro 1.1 Tarkastettu: 06.03.2015

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaan Rev. nro 1.1 Tarkastettu: 06.03.2015 Viite MA10000977/U Rev. nro 1.1 StoSilent Board Tarkastettu: 06.03.2015 200_210_300_305_310_315 Painopäivämäärä 20.03.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115833E Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Versio 1.0 Muutettu viimeksi 09.10.2014 Päiväys 10.10.2014

Versio 1.0 Muutettu viimeksi 09.10.2014 Päiväys 10.10.2014 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tuotenro : 022102 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 3606, 3610, 4956, 4960 EAN 5000204591088, 5000204591118

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Buehler EpoHeat Härter Tunnuskoodi 20-8122-016 Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot