Polyuretaanipohjainen reaktiivinen pinnoite. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polyuretaanipohjainen reaktiivinen pinnoite. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla."

Transkriptio

1 Viite /U Rev. nro 1.1 Tarkastettu: Painopäivämäärä KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Polyuretaanipohjainen reaktiivinen pinnoite Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Suositeltavia käyttörajoituksia 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Vastuullinen osasto Tätä tietoa ei ole saatavilla. Sto Finexter Oy Mestarintie 9 FIN VANTAA Puhelin: Faksi: Ympäristöosasto, Sto Scandinavia AB 1.4 Hätäpuhelinnumero Puhelin: +44 (0) Hätätapauksissa ota yhteyttä: Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, HUS Onnettomuustapauksissa yleinen hätänumero 112 KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 1999/45/EY: Ei ole vaarallinen aine tai seos EU direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaan. 2.2 Merkinnät EY-direktiivien mukaiset merkinnät (1999/45/EY) Lisätietoja Tuotetta ei tarvitse merkitä EU-direktiivien tai vastaavien kansallisten säädösten mukaan. 2.3 Muut vaarat PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset ei määritettävissä 1/11

2 KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Kemiallinen luonne Polyuretaanipohjainen lakkaväri Tuotetyyppi: Huomautuksia Seos Ei vaarallisia ainesosia KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Erityiset ohjeet Hengitys Ihokosketus Roiskeet silmiin Nieleminen Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Iho pestään perusteellisesti saippualla ja vedellä tai käytetään hyväksyttyä ihonpuhdistusainetta. EI SAA käyttää liuottimia tai ohentimia. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. Silmäkosketuksen jälkeen poistettava piilolasit ja huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä myös silmäluomien alta vähintään 15 minuutin ajan. Yhteydenotto erikoislääkäriin, mikäli silmien ärsytys jatkuu. Huuhdeltava suu. EI saa oksennuttaa. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet Soveltumattomat sammutusaineet 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset ohjeet CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja kestävällä vaahdolla. Suuritehoinen paloruisku Tulipalon sattuessa muodostuu vaarallisia palamistuotteita sisältävää paksua mustaa savua (ks. kohta 10). Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. Kemikaaleilta suojaava kokovartalopuku Vesisuihkua voidaan käyttää avaamattomien säiliöiden jäähdyttämiseen. Sammutusvesiä ei saa päästää viemäriin, maaperään eikä vesistöihin. Saastuneet sammutusvedet ja maaperä tulee toimittaa hävitettäväksi 2/11

3 paikallisten jätehuoltosäännösten mukaisesti. KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Vältettävä höyryn, aerosolin hengittämistä. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Asiattomien pääsy estettävä. Estettävä pääsy viemäreihin, kellareihin ja ojiin. Ei saa päästää maaperään tai pinta- tai pohjaveteen. Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille. Tuki vuoto, kerää se palamattomaan imeytysaineeseen (esim. hiekka, multa, piimaa, vermikuliitti) ja siirrä se astiaan hävitettäväksi paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti (katso kohta 13). Kerätään jäteastioihin, joita ei saa sulkea tiiviisti (CO2-muodostus) Puhdistettava likaantunut pinta huolellisesti. Sopivat puhdistusaineet Vesi 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä. KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn ohjeet Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Ei saa hengittää höyryjä tai ruiskutussumua. Henkilöitä, joilla on ihoallergiavaikeuksia tai astmaa, allergiaa, kroonisia tai uusiutuvia hengityselinsairauksia, ei tule laittaa työskentelemään mihinkään työvaiheeseen, jossa tätä seosta käytetään. Voimassaolevia suoja- ja varomääräyksiä on noudatettava. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen. Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Säilytettävä työvaatteet erikseen. Riisuttava tahriintuneet vaatteet sekä käsineet ja pestävä ne, myös sisäpuolelta, ennen seuraavaa käyttöä. Kädet pestävä ennen taukoa ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen. Käytä rasvaista voidetta ihonpuhdistuksen jälkeen korvaamaan ihon luonnollinen rasva. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 3/11

4 Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille Yhteisvarastointiohjeet Säilytä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti ja säilyttää pystyasennossa vuotojen estämiseksi. Suojattava kylmältä, kuumalta ja auringonvalolta. Säilytettävä kuivassa paikassa. Säilytetään erillään hapettimista ja vahvasti happoisista tai emäksisistä aineista sekä amiineista, alkoholeista ja vedestä. 7.3 Erityinen loppukäyttö Lisätietoja tuotteesta, katso myös tekninen tietolehti. KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Raja-arvo(t) Aineosat CAS-Nro. Peruste Tyyppi: Valvontaa koskevat muuttujat Ei sisällä aineita, joille on annettu työperäisen altistuksen raja-arvoja. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos mahdollista käytä kohdepoistoa ja hyvää poistoilmanvaihtoa. Silmien ja ihon huuhteluun pitää olla saatavilla vettä tai huuhteluvälineitä. Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet a) Silmien tai kasvojen suojaus Tiiviisti asettuvat suojalasit b) Ihonsuojaus Käsiensuojaus Käyttöaika: < 30 min Minimipaksuus: 0,11 mm Seuraavista materiaaleista tehdyt käsineet soveltuvat käsien roiskesuojaksi: Nitriilikumiset suojakäsineet, esim. KCL 740 Dermatril (Kächele-Cama- Latex GmbH, tai vastaavat. Tuotteen kanssa kosketuksiin joutuneet suojakäsineet tulee hävittää heti. Käyttöaika: > 480 min Minimipaksuus: 0,4 mm Seuraavista materiaaleista tehtyjä suojakäsineitä voidaan käyttää korkeintaan 8 tuntia kestävissä tuotekäsittelyissä: 4/11

5 Nitriilikumiset suojakäsineet, esim. KCL 730 Camatril Velours (Kächele- Cama-Latex GmbH, tai vastaavat. Tuotteen kanssa kosketuksiin joutuneet suojakäsineet tulee hävittää työvuoron jälkeen. Valittujen suojakäsineiden tulee olla EU-direktiivin 89/686/ETY ja siitä johdetun standardin EN 374 mukaisia. Puuvillaisia sisäkäsineitä suositellaan käytettäväksi yhdessä suojakäsineiden kanssa! Iho-ongelmien välttämiseksi käsineitä tulisi käyttää vain silloin, kun kemikaaleja käsitellään tai käsineitä vaaditaan. Käytettävä vain luokan III kemikaalinsuojakäsineitä,, joilla on CEmerkintä. Kehon suojaus läpäisemätön vaatetus Mikäli todennäköisesti esiintyy roiskeita, käytä: Liuottimenkestävät kengät ja esiliina c) Hengityksensuojaus Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. Suodattimella varustettu hengityslaite. Näitä komponentteja sekoitettaessa tai astiaa vaihdettaessa > 1 tunti / vuorokausi pitää käyttää hengityssuojainta. Suositeltu suodatintyyppi: Suodin A/P2 Käytettävä paineilmalaitetta säiliöiden pelastus- ja huoltotöissä. Yleiset suojatoimenpiteet sekä muut huomautukset Ohjeet henkilökohtaisesta suojavarustuksesta koskevat komponenttien käsittelyä erikseen sekä valmiin seoksen käsittelyä. Ympäristöaltistumisen torjuminen Erityiset ohjeet Estettävä pääsy viemäreihin, kellareihin ja ojiin. Ei saa päästää maaperään tai pinta- tai pohjaveteen. Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille. KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto neste Väri erivärisiä Haju luonteenomainen Hajukynnys ph Sulamis- tai jäätymispiste < 0 C Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste ei määritettävissä Haihtumisnopeus ei sovelleta 5/11

6 Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Räjähdysraja, alempi Räjähdysraja, ylempi Höyrynpaine Höyryntiheys ei sovelleta Tiheys noin 1,388 g/cm³, 23 C Liukoisuus (liukoisuudet)(vesi) Jakautumiskerroin: n- oktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Syttymislämpötila Hajoamislämpötila liukenematon ei määritetty ei itsestään syttyvää Viskositeetti, dynaaminen noin mpa.s, 23 C Räjähtävyys Hapettavuus Ei räjähtävä ei määritettävissä 9.2 Muut tiedot Valumisaika KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Hiilidioksidi, jota muodostuu reaktiossa kostean ilman ja/tai veden kanssa, voi muodostaa painetta säiliöön Kemiallinen stabiilisuus Stabiili normaali olosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaaralliset reaktiot Amiinit ja alkoholit aiheuttavat eksotermisiä reaktioita. Säilytettävä erillään hapetusaineista, voimakkaan happamista ja emäksisistä aineista eksotermisten reaktioiden välttämiseksi. Veden kanssa (kosteus): Muodostaa veden ja kosteuden kanssa hiilidioksidia (CO2); suljetuissa astioissa voi syntyä painetta (räjähdysvaara!) 10.4 Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet Suorat lämmönlähteet. Pitkäaikainen voimakas auringonpaiste Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit Hapot ja emäkset Amiinit ja alkoholit aiheuttavat eksotermisiä reaktioita Vaaralliset hajoamistuotteet 6/11

7 Vaaralliset hajoamistuotteet Hajoamislämpötila Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti. Palossa voi muodostua haitallisia hajoamistuotteita kuten: Hiilimonoksidi Hiilidioksidi (CO2) typpioksidit (NOx) Isosyanaatit Syaanivety (vetysyaanihappo) KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Tuote Välitön myrkyllisyys suun kautta Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta Välitön myrkyllisyys ihon kautta Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Genotoksisuus in vitro Syöpää aiheuttavat vaikutukset Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Hedelmällisyyteen kohdistuvat vaikutukset Kehitysmyrkyllisyys Elinkohtainen myrkyllisyys - 7/11

8 kerta-altistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Lisätietoja Tuotetta sellaisenaan ei ole testattu. Valmiste on luokiteltu tavanomaisen metodin mukaan (direktiivissä 1999/45/EY hyväksytty analyysimenetelmä) ja toksikologisten riskien mukaan (katso yksityiskohdat luvussa 2 ja 3) KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Tuote: Myrkyllisyys kalalle 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Tuote: Biologinen hajoavuus 12.3 Biokertyvyys Tuote: Jakautumiskerroin: n- oktanoli/vesi ei määritetty 12.4 Liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tuote: Arvio Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vpvb) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla Muut haitalliset vaikutukset Tuote: Muuta ekologista tietoa Estä tuotteen pääsy pohjaveteen, vesistöihin tai viemäristöön. 8/11

9 KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote Käyttäjä on vastuussa jätteen oikeasta koodauksesta ja merkinnästä. Hävitettävä erikoisjätteenä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Likaantunut pakkaus Jätekoodi käyttämättömälle tuotteelle Jäämistä tyhjennetyt pakkaukset voidaan toimittaa hyötykäyttöön : muut kuin nimikkeessä mainitut maali- ja lakkajätteet KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote 14.2 Oikea laivauksessa käytettävä nimi Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote 14.4 Pakkausryhmä Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote 14.5 Ympäristövaarat Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Huomautuksia Tätä tietoa ei ole saatavilla Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei koske toimitettavaa tuotetta. KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö 9/11

10 Direktiivi 2004/42/EY 0,4 % 6,1 g/l EU raja-arvo tälle tuotteelle ( kat. A/j ) : 140 g/l. Tämä tuote sisältää max 140 g/l VOC. Lisäohjeet Lisätietoja tuotteesta, katso myös tekninen tietolehti Aineen turvallisuusarviointi Tätä tietoa ei ole saatavilla. KOHTA 16: MUUT TIEDOT Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit. Käyttöturvallisuustiedotteita laativa osasto: Yhteyshenkilö Abteilung TIQ Sto AG Stühlingen Laatija: Ympäristöosasto, Sto Scandinavia AB Lisätietoja Väliaikaisesti, kunnes varastot ovat tyhjentyneet, saattaa etiketin ja käyttöturvallisuustiedotteen merkinnöissä olla eroavaisuuksia. Toivomme teidän ymmärtävän tilanteen. Muutokset aikaisemmista versioista on merkitty vasempaan laitaan. Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa ilmoitetut tiedot ovat nykyisen tietämyksemme sekä kansallisen ja EUlainsäädännön mukaiset. Emme kuitenkaan voi tuntea emmekä valvoa käyttäjän työolosuhteita. Käyttäjä vastaa kaikkien välttämättömien laillisten määräysten noudattamisesta. Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa ilmoitetut tiedot kuvaavat tuotteemme turvallisuusvaatimuksia, ne eivät ole mikään vakuutus tuoteominaisuuksista. 10/11

11 11/11

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viite MA10000187/U Rev. nro 1.2 Tarkastettu: 05.05.2015 Painopäivämäärä 17.05.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaan Rev. nro 1.1 Tarkastettu: 06.03.2015

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaan Rev. nro 1.1 Tarkastettu: 06.03.2015 Viite MA10000977/U Rev. nro 1.1 StoSilent Board Tarkastettu: 06.03.2015 200_210_300_305_310_315 Painopäivämäärä 20.03.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Versio 1.0 Muutettu viimeksi 09.10.2014 Päiväys 10.10.2014

Versio 1.0 Muutettu viimeksi 09.10.2014 Päiväys 10.10.2014 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tuotenro : 022102 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen

Lisätiedot

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 64390 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61162 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4649 EAN 6414400046492 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5202 EAN 6414405202008 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61265 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3814 - Colourless T3813 - Blue 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115833E Aineen

Lisätiedot

Päiväys 10.1.2014 Edellinen päiväys 5.4.2013

Päiväys 10.1.2014 Edellinen päiväys 5.4.2013 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Preco Onecote Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero Ei ole 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.09.2013

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Geveko Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 Päiväys: 12.12.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W90 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi NESTE GEAR 80W90 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 13609) 2509

Lisätiedot