JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tiedotusasiat 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 54 Tiedotusasiat 5"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika klo 17:05-18:55 Paikka Carelicumin 3. krs:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 54 Tiedotusasiat 5 55 Joensuun kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutustoimen myöntämät Joensuun kaupungin lahjoitusrahastojen vuosituotosta jaettavat stipendit 56 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman vahvistaminen lukuvuodeksi Palveluohjausyksikköön siirtyvien virkanimikkeiden muuttaminen Talouden toteuma Ilkka Lindqvistin apurahahakemus Anomus Konservatorion salin maksuttomasta käytöstä Enon koulun rehtorin toimenkuvan muutos Viranhaltijoiden päätökset Niittylahden rannan väliaikaisen päiväkodin perustaminen Lausunto erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskevasta selvityksestä 23

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Läsnä Ketonen Matti puheenjohtaja Asikainen Katja jäsen Hyökki Sirpa jäsen Hölttä Harri jäsen Puhakka Antero jäsen Riikonen Jarkko jäsen Rämänen Pirjo jäsen saapui klo Räty Heino varapuheenjohtaja Toivanen Ville jäsen Heikkinen Miia varajäsen Kähkönen Paavo nuorisovaltuuston edustaja Väänänen Mauno varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Kauppinen Olli palvelupäällikkö poistui klo Poissa Mannelin Maarita jäsen Ojalammi Mari jäsen Turtiainen Anu-Helena pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Matti Ketonen puheenjohtaja Mauno Väänänen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Harri Hölttä pöytäkirjan tarkastaja Jarkko Riikonen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen hallintopalvelujen toimistossa, os. Koskikatu 7 A, 4. krs, tiistaina klo Pöytäkirjanpitäjä Mauno Väänänen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus VARKOLK 52 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta VARKOLK 53 Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajat. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Hölttä ja Jarkko Riikonen.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Tiedotusasiat VARKOLK 54 Palvelupäällikkö Olli Kauppinen kertoo lasten ja nuorten palveluohjelman kärki hank keen etenemisestä Opetushallitus/Päätös /Dno 42/517/2015 Valtionavustuksen myöntäminen/kerhotoiminnan kehittäminen Myönnetty avustus Opetus- ja kulttuuriministeriö /Dnro 46/221/2014 Lukiokoulutuksen yksikköhintoja vuonna 2015 koskeva muutos Opetus- ja kulttuuriministeriö /56/221/2014 Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myön nettä väs tä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöil le myönnettävästä rahoituksesta 2015 Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös lukiokoulutuksen yksikköhintoja vuonna 2015 koskevasta muutoksesta Liite 2 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2015 Liite 3 Päätös valtionavustuksen myöntämisestä /kerhotoiminnan kehittäminen

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Joensuun kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutustoimen myöntämät Joensuun kaupungin lahjoitusrahastojen vuosituotosta jaettavat stipendit 294/ /2013 VARKOLK 55 Kaupunginvaltuusto on yhdistänyt Stipendirahaston Joensuun kau pun gin lahjoitusrahastoksi. Joensuun kaupungin lahjoitusrahaston tarkoituksena on 1. Apurahojen myöntäminen yleis- ja ammattikoulutukseen, sosiaali- ja ter veyslau ta kun nan huostassa olleille lapsille ja nuorille taikka Joensuun kaupungissa va ki tui ses ti asuville varattomille tai vähäosaisille nuorille. 2. Vähäosaisten oppilaiden opintojen tukemiseen sekä opinnoissaan erikoisen hy vää edistystä osoittaneiden oppilaiden palkitseminen ja 3. Vähäosaisten oppilaiden taide- ja kulttuuriopintojen tukeminen sekä opin noissaan erikoisen hyvää edistystä osoittaneiden oppilaiden palkitseminen. Joensuun kaupungin lahjoitusrahastojen varojen käytöstä sääntöjen mukaisiin tar koi tuk siin päättävät sosiaali- ja terveyslautakunta, varhaiskasvatus- ja kou lutus lau ta kun ta ja kulttuurilautakunta siinä suhteessa kuin kunkin hoidettavaksi jää vien lahjoitusrahastojen varallisuuserien yhteismäärät osoittavat laa di tus sa tilinpäätöksessä. Lahjoitusrahastojen tuotto varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan hoi det ta vana olevissa stipendirahastoissa vuonna 2014 on talous- ja strategiayksikön il moituk sen mukaan 29494,19 euroa. Valmistelija: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Mauno Väänänen Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää myöntää Joensuun kaupungin lah joi tus ra has ton varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan osuudesta stipendejä pyö ris tet ty nä seuraavasti: Joensuun lyseon peruskoululle 1825,00 euroa Joensuun lyseon lukiolle ja Joensuun lyseon lukion aikuislinjalle 3705,00 euroa Joensuun yhteiskoulun lukiolle 6894,00 euroa Joensuun Niinivaaran lukiolle 532,00 euroa Joensuun Niinivaaran koululle 147,00 euroa Utran koululle Pataluodon koululle 5248,00 euroa 116,00 euroa Konservatoriolle 1611,00 euroa Ala-aste 1691,00 euroa Enon koululle, luokat ,00 euroa Enon koululle, luokat ,00 Ala-asteen stipendiraha osoitetaan vuonna 2015 Enon koululle, Iiksenvaaran kou lul le, Kanervalan koululle, Kiihtelysvaaran koululle, Louhiojan koululle, Mu talan koululle ja Tuupovaaran koululle.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Stipendejä on yhteensä 23051,00 euroa eli 78,15 % lahjoitusrahastojen tuotosta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman vahvistaminen lukuvuodeksi / /2013 VARKOLK 56 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat säännökset määräävät, et tä kunnan tulee hyväksyä perusopetuslain mukaisesti järjestettävää aamu- ja il ta päi vä toi min taa varten toimintasuunnitelma. Joensuun perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on liitteenä. Keskeisimmät muutokset toimintasuunnitelmaan: sivu päivitettävä teksti päivitys 3 Lukuvuonna kerhopaikkoja on arvion Lukuvuonna ker hopaik mukaan noin 495:lle perusopetuksen op pi laal le. ko ja on arvion mukaan noin 477 oppilaalle. 3 Joensuussa pääasiassa yleisopetuksessa olevil le lapsille tarkoitettuun il ta päi vä toi mintaan ovat lukuvuodeksi toi minta-avus tus ta hakeneet Joensuun, Pie lisensuun ja Rantakylän seurakunnat, Pohjois-Kar ja lan Nuoret Kotkat piirijärjestö ry, Stei ner kou lun kannatusyhdistys ry, Mar jalan asukasyhdistys ry, Pyhäselän ja Enon 4H-yh dis tys ry:t ja Itä-Suomen koulu päivityslisäys: City-seurakunta yhdistys ry 4 Haku syksyllä 2014 alkavaan il ta päi vä toimin taan alkaa kouluun tutustumispäivänä ja päättyy kello Ha ku lo mak keet toimitetaan il ta päi vä toimin nan järjestäjälle, yhteystiedot ovat lomak keen liitteenä. Haku syksyllä 2015 alkavaan il tapäi vä toi min taan alkaa Wilmassa 4.5. ja päättyy kello Iltapäivätoimintaan hakeminen ta pah tuu pääsääntöisesti WIL- MAN kautta https://wilma.pohjoiskarjala.net:8242/. Jos lap sen huoltajilla tai il ta päi vä toimin nan järjestäjillä ei ole WIL- MA-pal ve lua käytössään, voi toimin taan ilmoittautua myös lomak keel la.. Valmistelija: suunnittelija Sanna Räty Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää vahvistaa Joensuun pe rus opetuk sen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman lukuvuodeksi Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Liitteet Liite 4 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuosi

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Palveluohjausyksikköön siirtyvien virkanimikkeiden muuttaminen 5379/05.10/2015 VARKOLK 57 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on kokouksessaan päättänyt perustaa varhaiskasvatukseen palveluohjausyksikön alkaen. Henkilöstö yksikköön siirtyy Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen muista tehtävistä. Yksikköön sijoittuu Rantakylän päiväkodin johtaja Suoma Gröhn, perhepäivähoidon ohjaaja Taru Rönkkö ja yksi toimistosihteeri, joka vastaa osaltaan myös päivähoitomaksupäätöksistä. Palveluohjausyksikköön siirtyvän päiväkodinjohtajan ja perhepäivähoidon ohjaajan virat tulee muuttaa palveluvastaavan viroiksi. Valmistelija: päivähoidon johtaja Päivi Liuski Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittää henkilöstö- ja työllisyysjaostolle, että se muuttaisi varhaiskasvatuksen palveluohjausyksikköön siirtyvän päiväkodinjohtajan (virkanro 5461, viran haltija Suoma Gröhn) ja perhepäivähoidon ohjaajan (virkanro 5465, viran haltija Taru Rönkkö) virat palveluvastaavan viroiksi alkaen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Talouden toteuma /02/2015 VARKOLK 58 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt ta lousarviomuu tok sen, joka koskee Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kuluvan vuo den talousarviota Koulutus- ja Päivähoitopalvelujen osalta seuraavasti: 410 Koulutuspalvelut Päivähoitopalvelut Yhteensä Koulutuspalveluissa muutos muodostuu leikkauksesta toimisto- ja asiantuntijapalveluissa ( ) sekä henkilöstön säästövapailla saatavasta säästöstä (2 000 ). Muutos kohdistuu kustannuspaikkaan 4101, Varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden hallinto. Päivähoitopalveluissa muutos muodostuu varhe-maksujen pienenemisestä kuluvan vuoden osalta ( ) ja henkilöstön säästövapailla saatavasta säästöstä ( ). Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2015 talousarvion tulosaluekohtaiset toteumat (toimintakate, % muutetusta talousarviosta) ajalta ovat seuraavat (suluissa vuoden 2014 vastaavan ajankohdan tilanne): 410 Koulutuspalvelut 29,9 % (31,0 %) 440 Päivähoitopalvelut 31,6 % (31,0 %) 470 Konservatorio 28,9 % (30,0 %) 490 Kansalaisopisto 20,9 % (22,2 %) Yhteensä 30,3 % (30,8 %) Koulutuspalveluiden talouden toteuma maaliskuun lopussa on 1,1 % parempi kuin viime vuoden vastaavan ajankohtana. Toimintatuottoja (lähes yksinomaan ulkopuolista hankerahoitusta) on kertynyt alkuvuoden aikana n enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä parantaa talouden toteumaa merkittävästi.ilman hankerahoituksella järjestetyn toiminnan kuluja ja hankerahoitustuottoja toimintakate on 32,3 % talousarviosta. Toimintakulujen osalta toteuma oli 32,7 %, kun vastaavan ajankohdan toteuma 2014 oli 33,1 %. Euromääräisesti toimintakulut ovat kuitenkin kasvaneet n Kulut ovat kasvaneet henkilöstömenojen (tilapäisen henkilöstön ja sijaisten palkkakustannukset), sisäisten vuokrien ja valtionosuusjärjestelmän ulkopuolelle jäävien kotikuntakorvausten osalta. Hankerahoituksella järjestetyn toiminnan kustannukset ovat kasvaneet edellisestä vuodesta n

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Talouden tilannetta tarkasteltaessa on huomioitava, että perusopetuksen kannalta merkittävä kuluerä, koulutarvike- ja oppikirjahankinnat, ajoittuu touko - kesäkuuhun. Henkilöstölle heinäkuussa maksettava lomakorvaus kasvattaa osaltaan toimintakuluja. Yhteiskoulun lukion uusien tilojen valmistuminen kasvattaa lukioiden tilakustannuksia 1.8. alkaen. Lisäksi on huomattava, että eräät merkittävät kustannuserät (koulukuljetukset, ict-kustannukset) näkyvät talouden toteumassa kuukauden viiveellä. Koulutuspalveluiden talous näyttää hankerahoituksen vuodenvaihteessa tapahtuva jaksotus huomioiden kriittiseltä, mutta näyttäisi kuitenkin kuluvan vuoden neljän ensimmäisen kuukauden toteuman perusteella toteutuvan talousarvion mukaisesti. Päivähoitopalveluiden talouden toteuma maaliskuun lopussa on 0,6 % huonompi kuin viime vuoden vastaavan ajankohtana.euromääräisesti toimintakate on kasvanut n Toimintatuotot ovat n suuremmat kuin viime vuoden vastaavan ajankohtana. Toimintakulut ovat vastaavasti n suuremmat. Toimintakulut ovat kasvaneet henkilöstömenojen ja sisäisten vuokrien osalta. Perhepäivähoidossa on jouduttu perustamaan alkuvuoden aikana kolme uutta ryhmistä (Noljakka, Mutala, Hammaslahti). Alkuvuoden aikana on lisäksi aloittanut kolme uutta perhepäivähoitajaa. Nämä kustannukset eivät sisälly kuluvan vuoden talousarvioon. Päiväkotien osalta talous on ylittämässä talousarvion. Syksyllä käyttöön otettavat lisähoitopaikat ja sisäilmaongelmien vuoksi tarvittavat korvaavat tilat aiheuttavat ylityspaineen. Lisäksi päiväkoteihin on jouduttu palkkaamaan kevään ajaksi 8 määräaikaista avustajaa. Yksityisen päivähoidon talousarviossa ei ole varauduttu päiväkoti Aarrekartan toisen 4-ryhmäisen päiväkodin toiminnan alkamiseen lokakuussa 2015.Sama tilanne on päiväkoti Apilan toiminnan alkamisen osalta. Em. seikoista johtuen päivähoitopalvelujen talous näyttää ylittävän kuluvan vuoden talousarvion. Konservatorion talouden toteuma maaliskuun lopussa on 1,1 % parempi kuin viime vuoden vastaavan ajankohtana. Euromääräisesti toimintakate on viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Alkuvuoden toteuman perusteella näyttää, että konservatorion talous toteutuu talousarvion mukaisesti. Kansalaisopiston talouden toteuma maaliskuun lopussa on 1,3 % parempi kuin viime vuoden vastaavan ajankohtana.eläkekulut ovat olleet alkuvuoden aikana ennakoitua huomattavasti suuremmat, mikä aiheuttaa riskin opiston talouteen. Muilta osin talous näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti. Valmistelija: talouspäällikkö Jaakko Majavaara Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi talouden

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta toteuman ajalta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 5 Talouden toteuma , Perusopetus ja tukipalvelut Liite 6 Talouden toteuma , Lukiokoulutus Liite 7 Talouden toteuma , Päivähoitopalvelut Liite 8 Talouden toteuma , Konservatorio Liite 9 Talouden toteuma , Kansalaisopisto Liite 10 Talouden toteuma , Yhteenveto

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Ilkka Lindqvistin apurahahakemus 5772/ /2015 VARKOLK 59 Ilkka Lindqvist hakee Joensuun kaupungilta 500 euron suuruista apurahaa opintoi hin sa sisältyvää ulkomaan työharjoittelua varten (Bryssel) ja 500 euron suuruis ta apurahaa opintoihinsa sisältyvää ulkomaan opiskeluvaihtoa varten (Soul, Ete lä-ko rea). Ilkka Lindqvistin hakemus liitteineen on nähtävänä kokouksessa. Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksella ei ole varattu määrärahoja opis ke lu apura ho ja varten. Näin ollen Ilkka Lindqvistin hakemukseen ei ole mahdollista suhtau tua myönteisesti. Valmistelija: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Mauno Väänänen Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että Ilkka Lindqvistin apu ra haha ke muk sia ei hyväksytä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Anomus Konservatorion salin maksuttomasta käytöstä 5771/ /2015 VARKOLK 60 Joensuun Musiikkijuhlat ry järjestää toisen Joensuun Musiikkijuhlat - festivaalin ke sä - heinäkuussa Neljä festivaalin klassisen musiikin konserteista jär jeste tään Joensuun konservatorion konserttisalissa. Konserttien järjestelyistä ja yksi tyis koh dis ta on sovittu konservatorion kanssa. Joensuun Musiikkijuhlat ry anoo Konservatorion salia maksutta käyttöönsä em. kon sert tien järjestämistä varten mikäli yhdistyksen kuluvan vuoden tilikausi päätyy tappiolliseksi. Valmistelija: talouspäällikkö Jaakko Majavaara Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää myöntää Konservatorion salin korvauksetta Joensuun Musiikkijuhlat ry:n käyt töön neljän konsertin järjestämistä varten kesällä 2015 mikäli yhdistyksen ti lin pää tös kuluvalta vuodelta jää tappiolliseksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 11 Joensuun Musiikkijuhlat ry:n anomus Konservatorion salin maksuttomasta käytöstä

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Enon koulun rehtorin toimenkuvan muutos 170/ /2013 VARKOLK 61 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on esittänyt henkilöstö- ja työl li syys jaostol le, että Uimaharjun koulun rehtorin virka muutetaan apulaisrehtorin viraksi ( ). Henkilöstö- ja työllisyysjaosto teki asiasta myönteisen pää töksetn Uimaharjun koulun va. rehtori ja Enon koulun rehtori ovat teh neet liitteenä olevan toimenkuvauksen molemmille johtaville viranhaltijoille sii nä tilanteessa, kun Enon koulun rehtori on molempien koulujen rehtori ja Uima har jun koulussa on virka-apulaisrehtori. Valmistelija: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Mauno Väänänen Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että Enon koulun rehtori Timo Alan ko hoitaa myös Uimaharjun koulun rehtorin tehtäviä alkaen. Esitys on ehdollinen, koska henkilöstö- ja työllisyysjaoston päätöksestä on tehty oi kaisu vaa ti mus ja se käsitellään kaupunginhallituksessa Päätös: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että Enon koulun rehtori Timo Alan ko hoitaa myös Uimaharjun koulun rehtorin tehtäviä alkaen. Päätös on määräaikainen siihen saakka, kun kaupunginhallituksen päätös Uimaharjun koulun rehtorin viran lakkauttamisesta ja apulaisrehtorin viran pe rus ta mi ses ta tehdystä oikaisuvaatimuksesta saa lainvoiman. Liitteet Liite 12 Uimaharjun koulun rehtorin/apulaisrehtorin tehtävänkuva

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Viranhaltijoiden päätökset VARKOLK 62 Enon koulun rehtori : Salassa pidettävä Hammaslahden koulun rehtori Heinävaaran koulun rehtori , 15 Iiksenvaaran koulun rehtori Kanervalan koulun rehtori Karsikon koulun rehtori Kiihtelysvaaran koulun rehtori Marjalan koulun rehtori Mutalan koulun rehtori Nepenmäen koulun rehtori : Koulutilojen käyttöpäätös Niinivaaran koulun rehtori Niittylahden koulun rehtori Noljakan koulun rehtori Rantakylän koulun rehtori Rekivaaran koulun rehtori Suhmuran koulun rehtori Uimaharjun koulun rehtori , 1 työsopimus Utran koulun rehtori Lyseon peruskoulun rehtori Pataluodon koulun rehtori Pielisjoen koulun rehtori Pyhäselän koulun rehtori , 15: Opetusharjoittelijaksi ottaminen 16: Koulutilojen käyttöpäätös

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta : Salassa pidettävä Lyseon lukion rehtori , 20-25, 29, 31 Lyseon lukion aikuislinjan rehtori Niinivaaran lukion rehtori Pyhäselän lukion rehtori , 27-31: Palkanmaksua kosk. Yhteiskoulun lukion rehtori Konservatorion rehtori , 9 Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja PT-päätökset: , , 176, 178, , Ulkomaanmatkapäätökset: , 175, 177, 179, 186, : Juha Pasasen siirtäminen suunnittelijaopettajan virkaan alkaen 82: Tutkimuslupapäätös 83, 111: Eropäätös 84: Varko-keskuksen sisäisen valvonnan suunnitelman hyväksyminen vuodelle : Noljakan koulun vuosisuunnitelman muutos 87: Luokanopettajan viran nro täyttöpäätös/kanervalan koulu 92: Lehtorin (englannin kieli) viran nro täyttöpäätös/lyseon lukio 93: Luokanopettajan viran nro täyttöpäätös/rantakylän koulu 94: Ma. pt. tuntiopettajan (matematiikka, kemia) tehtävän täyttö ajalle /Pyhäselän lukio 95: Lehtorin (tyttöjen liikunta ja terveystieto) viran nro 5255 täyttöpäätös/pielisjoen koulu 99: Ma. pt. tuntiopettajan (matematiikka, fysiikka) tehtävän täyttö ajalle /Pyhäselän lukio 100: Lehtorin (ma-fy-ke) viran nro täyttöpäätös/pielisjoen koulu 101: Jns seudun kansalaisopiston

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta suunnittelijaopettajan (liikunta ja terveys) viran nro täyttöpäätös 103: Lehtorin (oppilaanohjaus) viran nro täyttöpäätös/enon ja Uimaharjun koulu 104: Lehtorin (englannin kieli) viran nro täyttöpäätös/mutalan koulu 107: Erityisopettajan viran nro täyttöpäätös/reijolan koulu 108: Lehtorin (englannin kieli) viran nro täyttöpäätös/rantakylän koulu 109: Lehtorin (oppilaanohjaus) viran nro täyttöpäätös/pyhäselän koulu ja Pyhäselän lukio 110: Lehtorin (englannin kieli) viran nro täyttöpäätös/niittylahden koulu 112: Luokanopettajan viran nro täyttöpäätös/reijolan koulu 113: Ma. pt. tuntiopettajan (luokanop.) tehtävän täyttö ajalle /Niinivaaran koulu 114: Ma. pt. tuntiopettajan (luokanop.) tehtävän täyttö ajalle /Niinivaaran koulu 115: Luokanopettajan viransijaisuuden täyttö ajalle /Niinivaaran koulu Päivähoidon johtaja , 5 työsopimusta : Tutkimuslupapäätös 4: Maksusitoumus 5: Ellin päiväkodin johtajan viran (1226) siirtäminen Sinkkolan päiväkotiin 6: Siilin päiväkodin johtajan viran (1239) siirtäminen Rantakylän päiväkotiin 7: Marjalan päiväkodin johtajan (51719) työkierron vakinaistaminen 8: Louhostien päiväkodin johtajan (1230) työkierron vakinaistaminen 9: Hankintapäätös/Titania 10: Hankintapäätös/Pro Consona Päivähoidon palveluohjaus 11: Päivähoidon pysyvät työkierrot alkaen 12: Päivähoidon pysyvä työkierto alkaen Suunnittelija (SR) : Salassa pidettävä Suunnittelija (MA)

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi, eikä ota ko. päätöksiä kuntalain 51 :n nojalla koulutuslautakunnan käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

21 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Niittylahden rannan väliaikaisen päiväkodin perustaminen 5802/ /2015 VARKOLK 63 Niittylahden Opistolta on vapautumassa tilaa Nepenmäen koulun siirtyessä Niini vaa ran koulurakennukseen alkaen. Niittylahden ja Reijolan alueen päi vä hoi to paik ka pu lan hel pot ta mi sek si on käyty tutustumassa Niittylahden Opiston va pau tu viin ti loi hin. Tilat soveltuisivat päiväkotikäyttöön osin sellaisenaan, osin muu tos töi den jäl keen. Niittylahti-Reijola -alueelle jäi toukokuun päivähoitopaikkojen myöntämisen jälkeen neljä vapaata päivähoitopaikkaa syksyllä hoitoa tarvitseville lapsille. Nämä nel jä paikkaa ovat perhepäivähoidossa eivätkä tule kattamaan päi vä hoi to paikka tar vet ta. Alueella on kolme päiväkotia sekä kaksi ryhmäperhepäivähoitokotia ja perhepäivähoitajia. Aikaisempien vuosien kokemusten perusteella uusia päivä hoi to ha ke muk sia syksylle tulee noin 20. Reijolan päiväkodille tulevista siir to tilois ta yhteen tulee lisäpaikkoja, nämä lisäpaikat ovat jo mukana yllä näkyvissä päi vä hoi to pai kois sa. Siirtopäiväkotitiloihin tulevaan ryhmään sijoitetaan ne lapset, jotka on jouduttu sijoittamaan päivähoitoon oman asuinalueen ulkopuolelle se kä ne lapset, jotka on sijoitettu päiväkotiin neljännen kasvatusvastuullisen turvin. Eli siirtopäiväkotitiloihin tuleva lisäryhmä ei sinänsä lisää alueen päi vä hoi topaik ko ja, vaan sen avulla saadaan lapset sijoitettua päivähoitoon oikealle alu eelle ja muutettua lapsiryhmien koko uuden varhaiskasvatuslain edellyttämäksi. Kar hu mäen alueelle tuleva yksityisen päivähoidon lisäys, Aarrekartta I ja II, helpot taa Karhumäen ja Hukanhaudan alueen päivähoitopaikkatarvetta. Niittylahden Opistolla oleviin tiloihin olisi mahdollista sijoittaa yksi alle 3-vuotiai den ja yksi yli 3-vuotiaiden lasten ryhmä. Alle 3-vuotiaiden ryhmään tulisi 12 päi vä hoi to paik kaa ja yli 3-vuotiaiden ryhmään päivähoitopaikkaa riippuen sii tä, muodostetaanko tilaan sisarusryhmä vai yli 3-vuotiaiden ryhmä. Ratkaisulla saa daan alueelle lisää päivähoitopaikkaa. Samalla olisi mahdollista lakkaut taa Ahvalontie 1 B:n ryhmäperhepäivähoitoyksikkö ja sijoittaa siellä päi vähoi dos sa olevat lapset (10 lasta) Niittylahden rannan päiväkotiin. Näin todellisia li sä paik ko ja tulisi Niittylahden rannan päiväkodin perustaminen mah dollis taa Niittylahden rannassa, Vehkapurolla ja osin Suhmurassa asuvien per heiden päivähoidon järjestämisen nykyistä paremmin lähipalveluna. Niittylahden päiväkodin perustaminen vaatii opiston tiloihin muutostarpeita. Tiloi hin joudutaan rakentamaan väliseiniä, tekemään ilmastointimuutostöitä, sähkö töi tä ja tekemään lisää wc-tiloja. Tämän lisäksi joudutaan rakentamaan lap sille piha-alue. Muutostöiden alustava kustannusarvio on Nepenmäen kou lun vuokrakustannukset opiston tiloista ovat olleet 7890 /kk, sisältäen vuokran, siivouksen, sähkön ja veden. Päiväkodille on tarkoitus vuokrata vain osa kou lun käytössä olleista tiloista, joten vuokra tulee olemaan yllä mainittua summaa pienempi. Tarkkaa summaa ei tässä vaiheessa ole tiedossa. Vuokran lisäksi tu lee hankittavaksi ateriapalvelu joko kaupungin ateriapalveluilta tai Niit ty lahden opistolta. Muita kustannuksia aiheutuu henkilöstön palkkaamisesta (3 työnte ki jää, n /kk, v yhteensä ) sekä toimintakuluista. Asiaa on valmisteltu yhteistyössä Varkon tilaajajohtajan kanssa ja hän on an tanut asian valmistelulle suostumuksensa edellyttäen että alueelle ei luoda yli ka-

22 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta pa si teet tia tai ylihintaista palvelutuotantoa. Valmistelija: päivähoidon johtaja Päivi Liuski Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää perustaa Niittylahden rannan vä li ai kai sen päiväkodin alkaen viideksi (5) vuodeksi helpottamaan alueen päivähoitopaikkatilannetta. Päiväkoti perustetaan Niittylahden opistolta vuok rat ta viin tiloihin. Päiväkodin perustamisesta ja toiminnasta aiheutuviin kustan nuk siin ei ole määrärahavarausta päivähoidon talousarviossa, vaan tar vit tavaan määrärahaan palataan lisätalousarvion yhteydessä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

23 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Lausunto erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskevasta selvityksestä 5812/ /2015 VARKOLK 64 Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän selvittämään lukioiden eri tyi sen koulutustehtävän asemaa, selvitys on liitteenä. Erityisen koulutustehtävän lupa on myönnetty yhteensä 42 lukiokoulutuksen jär jes tä jäl le ja opetusta annetaan yhteensä 73 oppilaitosyksikössä (20 % lu kioista). Meillä erityisen koulutustehtävän lukioita ovat Lyseon lukio, jossa on IB linja ja Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu, joka on Lappeenrannan, Imatran ja Joensuun yhteisesti omistaman säätiön oppilaitos. Joensuun kaupunki sai vuon na 2014 lisärahoitusta IB lukiotoimintaan ,19 ja Itä-Suomen koulun säätiö ,02. Työryhmän raportti lähtee siitä, että erityisen koulutustehtävän lukioita tar vitaan edelleenkin jatkossa. Työryhmän mielestä järjestelmää on kuitenkin uu distet ta va. Työryhmän mukaan luvan hakuprosessia on kehitettävä ja saatava luvan saamisen kriteeristö selvemmäksi. Edelleen ehdotetaan, että rahoitusta uudis tet tai siin siten, että se perustuisi suoriteperusteeseen. Pidämme hyvänä ehdotusta (luku 3.2, s. 34), jonka mukaan kansainvälisille kouluil le (englantilainen, ranskalainen, saksalainen ja venäläinen koulu), Stei ner-lukioil le ja IB-lukioille myönnetään erityinen koulutustehtävä nykyisen käytännön mu kai ses ti. Samalla sivulla kuitenkin ehdotetaan, että näille kouluille myön nettäi siin erityisiin kehittämis- ja koulutustehtäviin harkinnanvaraista eril lis ra hoi tusta perusteena suoritteiden lukumäärä. Tämä ei ole oikeudenmukaista pienempiä IB-lu ki oi ta kohtaan, joissa tutkinnon suorittaneiden määrä ei voi nousta si säänotol taan isompien tasolle. Vastustamme IB-linjan osalta luvun 3.3 ehdotusta, jonka mukaan eril lis ra hoi tukses sa siirryttäisiin suoriteperusteisuuteen, jolloin ne koulutuksen järjestäjät, joille myönnetään erityinen koulutus- ja kehittämistehtävä nimetyn alueen osalta, sai si vat lisärahoitusta kyseisessä painotuksessa opiskelleiden suoritteiden pe rusteel la. Kun IB-linjalla opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä valmistavan Pre DP -vuo den jälkeen kansallisiin lukio-opintoihin ja kun toisaalta IB-linjan opis ke li joita muuttaa kesken opintojen tavallista enemmän ulkomaille, jää suoritteiden luku mää rä usein koulusta riippumattomista syistä pienemmäksi kuin aloi tus paikko jen lukumäärä. Koulutustarjonta ja -rakenteet ovat kuitenkin aloituspaikkojen mu kai set. Näin ollen IB-opintojen rahoituksen on oltava aloituspaikkojen määrään perustuvaa. Valmistelija: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Mauno Väänänen Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä em. lausunnon Joensuun kaupungin lausunnoksi erityisen koulutustehtävän asemaa lu kio kou lu tukses sa koskevasta selvityksestä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 17.03.2015 klo 16:00-17:34 Paikka Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 15.09.2015 klo 17:00-19:00 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 15:00-18:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 11.12.2014 klo 11:08-11:25 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot