JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tiedotusasiat 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 54 Tiedotusasiat 5"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika klo 17:05-18:55 Paikka Carelicumin 3. krs:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 54 Tiedotusasiat 5 55 Joensuun kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutustoimen myöntämät Joensuun kaupungin lahjoitusrahastojen vuosituotosta jaettavat stipendit 56 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman vahvistaminen lukuvuodeksi Palveluohjausyksikköön siirtyvien virkanimikkeiden muuttaminen Talouden toteuma Ilkka Lindqvistin apurahahakemus Anomus Konservatorion salin maksuttomasta käytöstä Enon koulun rehtorin toimenkuvan muutos Viranhaltijoiden päätökset Niittylahden rannan väliaikaisen päiväkodin perustaminen Lausunto erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskevasta selvityksestä 23

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Läsnä Ketonen Matti puheenjohtaja Asikainen Katja jäsen Hyökki Sirpa jäsen Hölttä Harri jäsen Puhakka Antero jäsen Riikonen Jarkko jäsen Rämänen Pirjo jäsen saapui klo Räty Heino varapuheenjohtaja Toivanen Ville jäsen Heikkinen Miia varajäsen Kähkönen Paavo nuorisovaltuuston edustaja Väänänen Mauno varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Kauppinen Olli palvelupäällikkö poistui klo Poissa Mannelin Maarita jäsen Ojalammi Mari jäsen Turtiainen Anu-Helena pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Matti Ketonen puheenjohtaja Mauno Väänänen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Harri Hölttä pöytäkirjan tarkastaja Jarkko Riikonen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen hallintopalvelujen toimistossa, os. Koskikatu 7 A, 4. krs, tiistaina klo Pöytäkirjanpitäjä Mauno Väänänen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus VARKOLK 52 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta VARKOLK 53 Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajat. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Hölttä ja Jarkko Riikonen.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Tiedotusasiat VARKOLK 54 Palvelupäällikkö Olli Kauppinen kertoo lasten ja nuorten palveluohjelman kärki hank keen etenemisestä Opetushallitus/Päätös /Dno 42/517/2015 Valtionavustuksen myöntäminen/kerhotoiminnan kehittäminen Myönnetty avustus Opetus- ja kulttuuriministeriö /Dnro 46/221/2014 Lukiokoulutuksen yksikköhintoja vuonna 2015 koskeva muutos Opetus- ja kulttuuriministeriö /56/221/2014 Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myön nettä väs tä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöil le myönnettävästä rahoituksesta 2015 Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös lukiokoulutuksen yksikköhintoja vuonna 2015 koskevasta muutoksesta Liite 2 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2015 Liite 3 Päätös valtionavustuksen myöntämisestä /kerhotoiminnan kehittäminen

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Joensuun kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutustoimen myöntämät Joensuun kaupungin lahjoitusrahastojen vuosituotosta jaettavat stipendit 294/ /2013 VARKOLK 55 Kaupunginvaltuusto on yhdistänyt Stipendirahaston Joensuun kau pun gin lahjoitusrahastoksi. Joensuun kaupungin lahjoitusrahaston tarkoituksena on 1. Apurahojen myöntäminen yleis- ja ammattikoulutukseen, sosiaali- ja ter veyslau ta kun nan huostassa olleille lapsille ja nuorille taikka Joensuun kaupungissa va ki tui ses ti asuville varattomille tai vähäosaisille nuorille. 2. Vähäosaisten oppilaiden opintojen tukemiseen sekä opinnoissaan erikoisen hy vää edistystä osoittaneiden oppilaiden palkitseminen ja 3. Vähäosaisten oppilaiden taide- ja kulttuuriopintojen tukeminen sekä opin noissaan erikoisen hyvää edistystä osoittaneiden oppilaiden palkitseminen. Joensuun kaupungin lahjoitusrahastojen varojen käytöstä sääntöjen mukaisiin tar koi tuk siin päättävät sosiaali- ja terveyslautakunta, varhaiskasvatus- ja kou lutus lau ta kun ta ja kulttuurilautakunta siinä suhteessa kuin kunkin hoidettavaksi jää vien lahjoitusrahastojen varallisuuserien yhteismäärät osoittavat laa di tus sa tilinpäätöksessä. Lahjoitusrahastojen tuotto varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan hoi det ta vana olevissa stipendirahastoissa vuonna 2014 on talous- ja strategiayksikön il moituk sen mukaan 29494,19 euroa. Valmistelija: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Mauno Väänänen Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää myöntää Joensuun kaupungin lah joi tus ra has ton varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan osuudesta stipendejä pyö ris tet ty nä seuraavasti: Joensuun lyseon peruskoululle 1825,00 euroa Joensuun lyseon lukiolle ja Joensuun lyseon lukion aikuislinjalle 3705,00 euroa Joensuun yhteiskoulun lukiolle 6894,00 euroa Joensuun Niinivaaran lukiolle 532,00 euroa Joensuun Niinivaaran koululle 147,00 euroa Utran koululle Pataluodon koululle 5248,00 euroa 116,00 euroa Konservatoriolle 1611,00 euroa Ala-aste 1691,00 euroa Enon koululle, luokat ,00 euroa Enon koululle, luokat ,00 Ala-asteen stipendiraha osoitetaan vuonna 2015 Enon koululle, Iiksenvaaran kou lul le, Kanervalan koululle, Kiihtelysvaaran koululle, Louhiojan koululle, Mu talan koululle ja Tuupovaaran koululle.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Stipendejä on yhteensä 23051,00 euroa eli 78,15 % lahjoitusrahastojen tuotosta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman vahvistaminen lukuvuodeksi / /2013 VARKOLK 56 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat säännökset määräävät, et tä kunnan tulee hyväksyä perusopetuslain mukaisesti järjestettävää aamu- ja il ta päi vä toi min taa varten toimintasuunnitelma. Joensuun perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on liitteenä. Keskeisimmät muutokset toimintasuunnitelmaan: sivu päivitettävä teksti päivitys 3 Lukuvuonna kerhopaikkoja on arvion Lukuvuonna ker hopaik mukaan noin 495:lle perusopetuksen op pi laal le. ko ja on arvion mukaan noin 477 oppilaalle. 3 Joensuussa pääasiassa yleisopetuksessa olevil le lapsille tarkoitettuun il ta päi vä toi mintaan ovat lukuvuodeksi toi minta-avus tus ta hakeneet Joensuun, Pie lisensuun ja Rantakylän seurakunnat, Pohjois-Kar ja lan Nuoret Kotkat piirijärjestö ry, Stei ner kou lun kannatusyhdistys ry, Mar jalan asukasyhdistys ry, Pyhäselän ja Enon 4H-yh dis tys ry:t ja Itä-Suomen koulu päivityslisäys: City-seurakunta yhdistys ry 4 Haku syksyllä 2014 alkavaan il ta päi vä toimin taan alkaa kouluun tutustumispäivänä ja päättyy kello Ha ku lo mak keet toimitetaan il ta päi vä toimin nan järjestäjälle, yhteystiedot ovat lomak keen liitteenä. Haku syksyllä 2015 alkavaan il tapäi vä toi min taan alkaa Wilmassa 4.5. ja päättyy kello Iltapäivätoimintaan hakeminen ta pah tuu pääsääntöisesti WIL- MAN kautta https://wilma.pohjoiskarjala.net:8242/. Jos lap sen huoltajilla tai il ta päi vä toimin nan järjestäjillä ei ole WIL- MA-pal ve lua käytössään, voi toimin taan ilmoittautua myös lomak keel la.. Valmistelija: suunnittelija Sanna Räty Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää vahvistaa Joensuun pe rus opetuk sen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman lukuvuodeksi Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Liitteet Liite 4 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuosi

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Palveluohjausyksikköön siirtyvien virkanimikkeiden muuttaminen 5379/05.10/2015 VARKOLK 57 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on kokouksessaan päättänyt perustaa varhaiskasvatukseen palveluohjausyksikön alkaen. Henkilöstö yksikköön siirtyy Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen muista tehtävistä. Yksikköön sijoittuu Rantakylän päiväkodin johtaja Suoma Gröhn, perhepäivähoidon ohjaaja Taru Rönkkö ja yksi toimistosihteeri, joka vastaa osaltaan myös päivähoitomaksupäätöksistä. Palveluohjausyksikköön siirtyvän päiväkodinjohtajan ja perhepäivähoidon ohjaajan virat tulee muuttaa palveluvastaavan viroiksi. Valmistelija: päivähoidon johtaja Päivi Liuski Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittää henkilöstö- ja työllisyysjaostolle, että se muuttaisi varhaiskasvatuksen palveluohjausyksikköön siirtyvän päiväkodinjohtajan (virkanro 5461, viran haltija Suoma Gröhn) ja perhepäivähoidon ohjaajan (virkanro 5465, viran haltija Taru Rönkkö) virat palveluvastaavan viroiksi alkaen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Talouden toteuma /02/2015 VARKOLK 58 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt ta lousarviomuu tok sen, joka koskee Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kuluvan vuo den talousarviota Koulutus- ja Päivähoitopalvelujen osalta seuraavasti: 410 Koulutuspalvelut Päivähoitopalvelut Yhteensä Koulutuspalveluissa muutos muodostuu leikkauksesta toimisto- ja asiantuntijapalveluissa ( ) sekä henkilöstön säästövapailla saatavasta säästöstä (2 000 ). Muutos kohdistuu kustannuspaikkaan 4101, Varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden hallinto. Päivähoitopalveluissa muutos muodostuu varhe-maksujen pienenemisestä kuluvan vuoden osalta ( ) ja henkilöstön säästövapailla saatavasta säästöstä ( ). Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2015 talousarvion tulosaluekohtaiset toteumat (toimintakate, % muutetusta talousarviosta) ajalta ovat seuraavat (suluissa vuoden 2014 vastaavan ajankohdan tilanne): 410 Koulutuspalvelut 29,9 % (31,0 %) 440 Päivähoitopalvelut 31,6 % (31,0 %) 470 Konservatorio 28,9 % (30,0 %) 490 Kansalaisopisto 20,9 % (22,2 %) Yhteensä 30,3 % (30,8 %) Koulutuspalveluiden talouden toteuma maaliskuun lopussa on 1,1 % parempi kuin viime vuoden vastaavan ajankohtana. Toimintatuottoja (lähes yksinomaan ulkopuolista hankerahoitusta) on kertynyt alkuvuoden aikana n enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä parantaa talouden toteumaa merkittävästi.ilman hankerahoituksella järjestetyn toiminnan kuluja ja hankerahoitustuottoja toimintakate on 32,3 % talousarviosta. Toimintakulujen osalta toteuma oli 32,7 %, kun vastaavan ajankohdan toteuma 2014 oli 33,1 %. Euromääräisesti toimintakulut ovat kuitenkin kasvaneet n Kulut ovat kasvaneet henkilöstömenojen (tilapäisen henkilöstön ja sijaisten palkkakustannukset), sisäisten vuokrien ja valtionosuusjärjestelmän ulkopuolelle jäävien kotikuntakorvausten osalta. Hankerahoituksella järjestetyn toiminnan kustannukset ovat kasvaneet edellisestä vuodesta n

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Talouden tilannetta tarkasteltaessa on huomioitava, että perusopetuksen kannalta merkittävä kuluerä, koulutarvike- ja oppikirjahankinnat, ajoittuu touko - kesäkuuhun. Henkilöstölle heinäkuussa maksettava lomakorvaus kasvattaa osaltaan toimintakuluja. Yhteiskoulun lukion uusien tilojen valmistuminen kasvattaa lukioiden tilakustannuksia 1.8. alkaen. Lisäksi on huomattava, että eräät merkittävät kustannuserät (koulukuljetukset, ict-kustannukset) näkyvät talouden toteumassa kuukauden viiveellä. Koulutuspalveluiden talous näyttää hankerahoituksen vuodenvaihteessa tapahtuva jaksotus huomioiden kriittiseltä, mutta näyttäisi kuitenkin kuluvan vuoden neljän ensimmäisen kuukauden toteuman perusteella toteutuvan talousarvion mukaisesti. Päivähoitopalveluiden talouden toteuma maaliskuun lopussa on 0,6 % huonompi kuin viime vuoden vastaavan ajankohtana.euromääräisesti toimintakate on kasvanut n Toimintatuotot ovat n suuremmat kuin viime vuoden vastaavan ajankohtana. Toimintakulut ovat vastaavasti n suuremmat. Toimintakulut ovat kasvaneet henkilöstömenojen ja sisäisten vuokrien osalta. Perhepäivähoidossa on jouduttu perustamaan alkuvuoden aikana kolme uutta ryhmistä (Noljakka, Mutala, Hammaslahti). Alkuvuoden aikana on lisäksi aloittanut kolme uutta perhepäivähoitajaa. Nämä kustannukset eivät sisälly kuluvan vuoden talousarvioon. Päiväkotien osalta talous on ylittämässä talousarvion. Syksyllä käyttöön otettavat lisähoitopaikat ja sisäilmaongelmien vuoksi tarvittavat korvaavat tilat aiheuttavat ylityspaineen. Lisäksi päiväkoteihin on jouduttu palkkaamaan kevään ajaksi 8 määräaikaista avustajaa. Yksityisen päivähoidon talousarviossa ei ole varauduttu päiväkoti Aarrekartan toisen 4-ryhmäisen päiväkodin toiminnan alkamiseen lokakuussa 2015.Sama tilanne on päiväkoti Apilan toiminnan alkamisen osalta. Em. seikoista johtuen päivähoitopalvelujen talous näyttää ylittävän kuluvan vuoden talousarvion. Konservatorion talouden toteuma maaliskuun lopussa on 1,1 % parempi kuin viime vuoden vastaavan ajankohtana. Euromääräisesti toimintakate on viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Alkuvuoden toteuman perusteella näyttää, että konservatorion talous toteutuu talousarvion mukaisesti. Kansalaisopiston talouden toteuma maaliskuun lopussa on 1,3 % parempi kuin viime vuoden vastaavan ajankohtana.eläkekulut ovat olleet alkuvuoden aikana ennakoitua huomattavasti suuremmat, mikä aiheuttaa riskin opiston talouteen. Muilta osin talous näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti. Valmistelija: talouspäällikkö Jaakko Majavaara Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi talouden

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta toteuman ajalta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 5 Talouden toteuma , Perusopetus ja tukipalvelut Liite 6 Talouden toteuma , Lukiokoulutus Liite 7 Talouden toteuma , Päivähoitopalvelut Liite 8 Talouden toteuma , Konservatorio Liite 9 Talouden toteuma , Kansalaisopisto Liite 10 Talouden toteuma , Yhteenveto

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Ilkka Lindqvistin apurahahakemus 5772/ /2015 VARKOLK 59 Ilkka Lindqvist hakee Joensuun kaupungilta 500 euron suuruista apurahaa opintoi hin sa sisältyvää ulkomaan työharjoittelua varten (Bryssel) ja 500 euron suuruis ta apurahaa opintoihinsa sisältyvää ulkomaan opiskeluvaihtoa varten (Soul, Ete lä-ko rea). Ilkka Lindqvistin hakemus liitteineen on nähtävänä kokouksessa. Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksella ei ole varattu määrärahoja opis ke lu apura ho ja varten. Näin ollen Ilkka Lindqvistin hakemukseen ei ole mahdollista suhtau tua myönteisesti. Valmistelija: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Mauno Väänänen Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että Ilkka Lindqvistin apu ra haha ke muk sia ei hyväksytä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Anomus Konservatorion salin maksuttomasta käytöstä 5771/ /2015 VARKOLK 60 Joensuun Musiikkijuhlat ry järjestää toisen Joensuun Musiikkijuhlat - festivaalin ke sä - heinäkuussa Neljä festivaalin klassisen musiikin konserteista jär jeste tään Joensuun konservatorion konserttisalissa. Konserttien järjestelyistä ja yksi tyis koh dis ta on sovittu konservatorion kanssa. Joensuun Musiikkijuhlat ry anoo Konservatorion salia maksutta käyttöönsä em. kon sert tien järjestämistä varten mikäli yhdistyksen kuluvan vuoden tilikausi päätyy tappiolliseksi. Valmistelija: talouspäällikkö Jaakko Majavaara Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää myöntää Konservatorion salin korvauksetta Joensuun Musiikkijuhlat ry:n käyt töön neljän konsertin järjestämistä varten kesällä 2015 mikäli yhdistyksen ti lin pää tös kuluvalta vuodelta jää tappiolliseksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 11 Joensuun Musiikkijuhlat ry:n anomus Konservatorion salin maksuttomasta käytöstä

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Enon koulun rehtorin toimenkuvan muutos 170/ /2013 VARKOLK 61 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on esittänyt henkilöstö- ja työl li syys jaostol le, että Uimaharjun koulun rehtorin virka muutetaan apulaisrehtorin viraksi ( ). Henkilöstö- ja työllisyysjaosto teki asiasta myönteisen pää töksetn Uimaharjun koulun va. rehtori ja Enon koulun rehtori ovat teh neet liitteenä olevan toimenkuvauksen molemmille johtaville viranhaltijoille sii nä tilanteessa, kun Enon koulun rehtori on molempien koulujen rehtori ja Uima har jun koulussa on virka-apulaisrehtori. Valmistelija: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Mauno Väänänen Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että Enon koulun rehtori Timo Alan ko hoitaa myös Uimaharjun koulun rehtorin tehtäviä alkaen. Esitys on ehdollinen, koska henkilöstö- ja työllisyysjaoston päätöksestä on tehty oi kaisu vaa ti mus ja se käsitellään kaupunginhallituksessa Päätös: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että Enon koulun rehtori Timo Alan ko hoitaa myös Uimaharjun koulun rehtorin tehtäviä alkaen. Päätös on määräaikainen siihen saakka, kun kaupunginhallituksen päätös Uimaharjun koulun rehtorin viran lakkauttamisesta ja apulaisrehtorin viran pe rus ta mi ses ta tehdystä oikaisuvaatimuksesta saa lainvoiman. Liitteet Liite 12 Uimaharjun koulun rehtorin/apulaisrehtorin tehtävänkuva

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Viranhaltijoiden päätökset VARKOLK 62 Enon koulun rehtori : Salassa pidettävä Hammaslahden koulun rehtori Heinävaaran koulun rehtori , 15 Iiksenvaaran koulun rehtori Kanervalan koulun rehtori Karsikon koulun rehtori Kiihtelysvaaran koulun rehtori Marjalan koulun rehtori Mutalan koulun rehtori Nepenmäen koulun rehtori : Koulutilojen käyttöpäätös Niinivaaran koulun rehtori Niittylahden koulun rehtori Noljakan koulun rehtori Rantakylän koulun rehtori Rekivaaran koulun rehtori Suhmuran koulun rehtori Uimaharjun koulun rehtori , 1 työsopimus Utran koulun rehtori Lyseon peruskoulun rehtori Pataluodon koulun rehtori Pielisjoen koulun rehtori Pyhäselän koulun rehtori , 15: Opetusharjoittelijaksi ottaminen 16: Koulutilojen käyttöpäätös

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta : Salassa pidettävä Lyseon lukion rehtori , 20-25, 29, 31 Lyseon lukion aikuislinjan rehtori Niinivaaran lukion rehtori Pyhäselän lukion rehtori , 27-31: Palkanmaksua kosk. Yhteiskoulun lukion rehtori Konservatorion rehtori , 9 Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja PT-päätökset: , , 176, 178, , Ulkomaanmatkapäätökset: , 175, 177, 179, 186, : Juha Pasasen siirtäminen suunnittelijaopettajan virkaan alkaen 82: Tutkimuslupapäätös 83, 111: Eropäätös 84: Varko-keskuksen sisäisen valvonnan suunnitelman hyväksyminen vuodelle : Noljakan koulun vuosisuunnitelman muutos 87: Luokanopettajan viran nro täyttöpäätös/kanervalan koulu 92: Lehtorin (englannin kieli) viran nro täyttöpäätös/lyseon lukio 93: Luokanopettajan viran nro täyttöpäätös/rantakylän koulu 94: Ma. pt. tuntiopettajan (matematiikka, kemia) tehtävän täyttö ajalle /Pyhäselän lukio 95: Lehtorin (tyttöjen liikunta ja terveystieto) viran nro 5255 täyttöpäätös/pielisjoen koulu 99: Ma. pt. tuntiopettajan (matematiikka, fysiikka) tehtävän täyttö ajalle /Pyhäselän lukio 100: Lehtorin (ma-fy-ke) viran nro täyttöpäätös/pielisjoen koulu 101: Jns seudun kansalaisopiston

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta suunnittelijaopettajan (liikunta ja terveys) viran nro täyttöpäätös 103: Lehtorin (oppilaanohjaus) viran nro täyttöpäätös/enon ja Uimaharjun koulu 104: Lehtorin (englannin kieli) viran nro täyttöpäätös/mutalan koulu 107: Erityisopettajan viran nro täyttöpäätös/reijolan koulu 108: Lehtorin (englannin kieli) viran nro täyttöpäätös/rantakylän koulu 109: Lehtorin (oppilaanohjaus) viran nro täyttöpäätös/pyhäselän koulu ja Pyhäselän lukio 110: Lehtorin (englannin kieli) viran nro täyttöpäätös/niittylahden koulu 112: Luokanopettajan viran nro täyttöpäätös/reijolan koulu 113: Ma. pt. tuntiopettajan (luokanop.) tehtävän täyttö ajalle /Niinivaaran koulu 114: Ma. pt. tuntiopettajan (luokanop.) tehtävän täyttö ajalle /Niinivaaran koulu 115: Luokanopettajan viransijaisuuden täyttö ajalle /Niinivaaran koulu Päivähoidon johtaja , 5 työsopimusta : Tutkimuslupapäätös 4: Maksusitoumus 5: Ellin päiväkodin johtajan viran (1226) siirtäminen Sinkkolan päiväkotiin 6: Siilin päiväkodin johtajan viran (1239) siirtäminen Rantakylän päiväkotiin 7: Marjalan päiväkodin johtajan (51719) työkierron vakinaistaminen 8: Louhostien päiväkodin johtajan (1230) työkierron vakinaistaminen 9: Hankintapäätös/Titania 10: Hankintapäätös/Pro Consona Päivähoidon palveluohjaus 11: Päivähoidon pysyvät työkierrot alkaen 12: Päivähoidon pysyvä työkierto alkaen Suunnittelija (SR) : Salassa pidettävä Suunnittelija (MA)

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi, eikä ota ko. päätöksiä kuntalain 51 :n nojalla koulutuslautakunnan käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

21 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Niittylahden rannan väliaikaisen päiväkodin perustaminen 5802/ /2015 VARKOLK 63 Niittylahden Opistolta on vapautumassa tilaa Nepenmäen koulun siirtyessä Niini vaa ran koulurakennukseen alkaen. Niittylahden ja Reijolan alueen päi vä hoi to paik ka pu lan hel pot ta mi sek si on käyty tutustumassa Niittylahden Opiston va pau tu viin ti loi hin. Tilat soveltuisivat päiväkotikäyttöön osin sellaisenaan, osin muu tos töi den jäl keen. Niittylahti-Reijola -alueelle jäi toukokuun päivähoitopaikkojen myöntämisen jälkeen neljä vapaata päivähoitopaikkaa syksyllä hoitoa tarvitseville lapsille. Nämä nel jä paikkaa ovat perhepäivähoidossa eivätkä tule kattamaan päi vä hoi to paikka tar vet ta. Alueella on kolme päiväkotia sekä kaksi ryhmäperhepäivähoitokotia ja perhepäivähoitajia. Aikaisempien vuosien kokemusten perusteella uusia päivä hoi to ha ke muk sia syksylle tulee noin 20. Reijolan päiväkodille tulevista siir to tilois ta yhteen tulee lisäpaikkoja, nämä lisäpaikat ovat jo mukana yllä näkyvissä päi vä hoi to pai kois sa. Siirtopäiväkotitiloihin tulevaan ryhmään sijoitetaan ne lapset, jotka on jouduttu sijoittamaan päivähoitoon oman asuinalueen ulkopuolelle se kä ne lapset, jotka on sijoitettu päiväkotiin neljännen kasvatusvastuullisen turvin. Eli siirtopäiväkotitiloihin tuleva lisäryhmä ei sinänsä lisää alueen päi vä hoi topaik ko ja, vaan sen avulla saadaan lapset sijoitettua päivähoitoon oikealle alu eelle ja muutettua lapsiryhmien koko uuden varhaiskasvatuslain edellyttämäksi. Kar hu mäen alueelle tuleva yksityisen päivähoidon lisäys, Aarrekartta I ja II, helpot taa Karhumäen ja Hukanhaudan alueen päivähoitopaikkatarvetta. Niittylahden Opistolla oleviin tiloihin olisi mahdollista sijoittaa yksi alle 3-vuotiai den ja yksi yli 3-vuotiaiden lasten ryhmä. Alle 3-vuotiaiden ryhmään tulisi 12 päi vä hoi to paik kaa ja yli 3-vuotiaiden ryhmään päivähoitopaikkaa riippuen sii tä, muodostetaanko tilaan sisarusryhmä vai yli 3-vuotiaiden ryhmä. Ratkaisulla saa daan alueelle lisää päivähoitopaikkaa. Samalla olisi mahdollista lakkaut taa Ahvalontie 1 B:n ryhmäperhepäivähoitoyksikkö ja sijoittaa siellä päi vähoi dos sa olevat lapset (10 lasta) Niittylahden rannan päiväkotiin. Näin todellisia li sä paik ko ja tulisi Niittylahden rannan päiväkodin perustaminen mah dollis taa Niittylahden rannassa, Vehkapurolla ja osin Suhmurassa asuvien per heiden päivähoidon järjestämisen nykyistä paremmin lähipalveluna. Niittylahden päiväkodin perustaminen vaatii opiston tiloihin muutostarpeita. Tiloi hin joudutaan rakentamaan väliseiniä, tekemään ilmastointimuutostöitä, sähkö töi tä ja tekemään lisää wc-tiloja. Tämän lisäksi joudutaan rakentamaan lap sille piha-alue. Muutostöiden alustava kustannusarvio on Nepenmäen kou lun vuokrakustannukset opiston tiloista ovat olleet 7890 /kk, sisältäen vuokran, siivouksen, sähkön ja veden. Päiväkodille on tarkoitus vuokrata vain osa kou lun käytössä olleista tiloista, joten vuokra tulee olemaan yllä mainittua summaa pienempi. Tarkkaa summaa ei tässä vaiheessa ole tiedossa. Vuokran lisäksi tu lee hankittavaksi ateriapalvelu joko kaupungin ateriapalveluilta tai Niit ty lahden opistolta. Muita kustannuksia aiheutuu henkilöstön palkkaamisesta (3 työnte ki jää, n /kk, v yhteensä ) sekä toimintakuluista. Asiaa on valmisteltu yhteistyössä Varkon tilaajajohtajan kanssa ja hän on an tanut asian valmistelulle suostumuksensa edellyttäen että alueelle ei luoda yli ka-

22 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta pa si teet tia tai ylihintaista palvelutuotantoa. Valmistelija: päivähoidon johtaja Päivi Liuski Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää perustaa Niittylahden rannan vä li ai kai sen päiväkodin alkaen viideksi (5) vuodeksi helpottamaan alueen päivähoitopaikkatilannetta. Päiväkoti perustetaan Niittylahden opistolta vuok rat ta viin tiloihin. Päiväkodin perustamisesta ja toiminnasta aiheutuviin kustan nuk siin ei ole määrärahavarausta päivähoidon talousarviossa, vaan tar vit tavaan määrärahaan palataan lisätalousarvion yhteydessä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

23 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Lausunto erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskevasta selvityksestä 5812/ /2015 VARKOLK 64 Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän selvittämään lukioiden eri tyi sen koulutustehtävän asemaa, selvitys on liitteenä. Erityisen koulutustehtävän lupa on myönnetty yhteensä 42 lukiokoulutuksen jär jes tä jäl le ja opetusta annetaan yhteensä 73 oppilaitosyksikössä (20 % lu kioista). Meillä erityisen koulutustehtävän lukioita ovat Lyseon lukio, jossa on IB linja ja Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu, joka on Lappeenrannan, Imatran ja Joensuun yhteisesti omistaman säätiön oppilaitos. Joensuun kaupunki sai vuon na 2014 lisärahoitusta IB lukiotoimintaan ,19 ja Itä-Suomen koulun säätiö ,02. Työryhmän raportti lähtee siitä, että erityisen koulutustehtävän lukioita tar vitaan edelleenkin jatkossa. Työryhmän mielestä järjestelmää on kuitenkin uu distet ta va. Työryhmän mukaan luvan hakuprosessia on kehitettävä ja saatava luvan saamisen kriteeristö selvemmäksi. Edelleen ehdotetaan, että rahoitusta uudis tet tai siin siten, että se perustuisi suoriteperusteeseen. Pidämme hyvänä ehdotusta (luku 3.2, s. 34), jonka mukaan kansainvälisille kouluil le (englantilainen, ranskalainen, saksalainen ja venäläinen koulu), Stei ner-lukioil le ja IB-lukioille myönnetään erityinen koulutustehtävä nykyisen käytännön mu kai ses ti. Samalla sivulla kuitenkin ehdotetaan, että näille kouluille myön nettäi siin erityisiin kehittämis- ja koulutustehtäviin harkinnanvaraista eril lis ra hoi tusta perusteena suoritteiden lukumäärä. Tämä ei ole oikeudenmukaista pienempiä IB-lu ki oi ta kohtaan, joissa tutkinnon suorittaneiden määrä ei voi nousta si säänotol taan isompien tasolle. Vastustamme IB-linjan osalta luvun 3.3 ehdotusta, jonka mukaan eril lis ra hoi tukses sa siirryttäisiin suoriteperusteisuuteen, jolloin ne koulutuksen järjestäjät, joille myönnetään erityinen koulutus- ja kehittämistehtävä nimetyn alueen osalta, sai si vat lisärahoitusta kyseisessä painotuksessa opiskelleiden suoritteiden pe rusteel la. Kun IB-linjalla opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä valmistavan Pre DP -vuo den jälkeen kansallisiin lukio-opintoihin ja kun toisaalta IB-linjan opis ke li joita muuttaa kesken opintojen tavallista enemmän ulkomaille, jää suoritteiden luku mää rä usein koulusta riippumattomista syistä pienemmäksi kuin aloi tus paikko jen lukumäärä. Koulutustarjonta ja -rakenteet ovat kuitenkin aloituspaikkojen mu kai set. Näin ollen IB-opintojen rahoituksen on oltava aloituspaikkojen määrään perustuvaa. Valmistelija: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Mauno Väänänen Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä em. lausunnon Joensuun kaupungin lausunnoksi erityisen koulutustehtävän asemaa lu kio kou lu tukses sa koskevasta selvityksestä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Tuottajan neuvottelukunta Aika 27.04.2016 klo 17:00-18:05 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 17, 3 krs. Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 25.10.2016 klo 16:00-17:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 17.11.2015 klo 16:00-18:10 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 74 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Sivu. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Asiantuntijakuuleminen 5

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Sivu. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Asiantuntijakuuleminen 5 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2017 1 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto Aika 05.10.2017 klo 14:00-19:33 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 22.10.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Hyvinvointilautakunta Aika 15.08.2017 klo 17:45-17:55 Paikka Carelicumin 3. krs:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 09.12.2016 klo 11:00-11:05 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A, 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Aika 19.08.2013 klo 13:12-13:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tuottajan neuvottelukunta Aika 31.08.2016 klo 17:00-18:00 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 21 C 3 krs. Käsitellyt asiat Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sirkkalan neuvotteluhuone B 226, os. Sirkkalantie 12 A, 2. krs.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sirkkalan neuvotteluhuone B 226, os. Sirkkalantie 12 A, 2. krs. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Aika 14.11.2017 klo 17:00-19:15 Paikka Sirkkalan neuvotteluhuone B 226, os. Sirkkalantie 12 A, 2. krs. Käsitellyt asiat Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Carelicumin 3. kerroksen kokoushuone, Torikatu 21 C 3. krs, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Carelicumin 3. kerroksen kokoushuone, Torikatu 21 C 3. krs, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 06.04.2017 klo 17:00-20:10 Paikka Carelicumin 3. kerroksen kokoushuone, Torikatu 21 C 3. krs, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 20 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.03.2017 klo 16:00-17:38 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 10 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Tuottajan neuvottelukunta Aika 16.12.2015 klo 17:00-17:31 Paikka Carelicumn kokoushuone, Torikatu 17, 3 krs. Käsitellyt asiat Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 24.05.2016 klo 10:00-12:05 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tuottajan neuvottelukunta Aika 17.06.2015 klo 17:00-17:35 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 17, 3. krs. Käsitellyt asiat Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 28.02.2017 klo 15:00-17:20 Paikka Carelicum, auditorio, Torikatu 21 C, pohjakerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sivu 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sivu 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 19.11.2015 klo 18:30-20:22 Paikka Karsikon koulu, os. Sirkkalantie 12 A 2 Käsitellyt asiat Sivu 120 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Hyvinvointilautakunta Aika 04.04.2017 klo 17:00-18.21 Paikka Carelicumin 3. kerroksen kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 40 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot