HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta AIKA klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Emäjoen vesistön rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kalliojärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus 38 Mikitänjärven ranta-asemakaava Rakennusvalvonnan maksujen tarkistaminen Avustukset kiinteistöjen pääsyteille vuodesta 2013 alkaen Lausunnon antaminen Arvo Untamo Vistin poikkeamislupahakemukseen 42 Maa-aineslupa, Morenia Oy, Louhevaara Kiinteistö Oy Ahmahakan ilmoitus vuokralaisvalinnoista Rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset 45 Rakennustarkastajan myöntämät vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan päätökset 46 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Palvelukodin automaattisen vesisammutuslaitteiston suunnittelu ja asentaminen

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ AIKA klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Keränen Taisto 18:30-20:45 puheenjohtaja Heikkinen Jouni 18:30-20:45 varapj. Heikkinen Asta 18:30-20:45 jäsen Heikkinen Helena 18:30-20:45 Jäsen Heinonen Juhani 18:30-20:45 Jäsen Juntunen Maija 18:30-20:45 Jäsen Moilanen Juhani 18:30-20:45 Jäsen Tolonen Jussi 18:30-20:45 kh:n ed. Heikkinen Raimo 18:30-20:45 kunnanrakennusm estari Kuvaja Raimo 18:30-20:45 esittelijä/sihteeri Siipola Pirjo 18:30-19:50 aluearkkitehti POISSA Kemppainen Matti kh:n pj. Kovalainen Jaana palveluesimies Heikkinen Anja asuntosihteeri Kemppainen Juha varajäsen Heikkinen Tarmo varajäsen Kemppainen Tyyne varajäsen Hakala Esa varajäsen Helenius Anssi varajäsen ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT Taisto Keränen Raimo Kuvaja Raimo Heikkinen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä :36,48 PÄÄTÖKSEN ANTA- Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan MISPÄIVÄ julkipanon jälkeen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi..2013

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Maija Juntunen tarkastanut etänä Juhani Moilanen tarkastanut etänä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjan on nähtävänä perjantaina osaston aukioloajan. Raimo Kuvaja

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMP 34 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ympäristölautakunnan jäsenille Ympäristölautakunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Ympäristölautakunta toteaa kokouksen lailli sesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen YMP 35 Ympäristölautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa läsnä ollutta ympäristölautakunnan jäsentä. Ympäristölautakunnan pöytäkirja tarkastetaan etänä siten, että pöytäkirja lähetetään sähköpostin liitteenä niille henkilöille, joilla on sähköpostiosoite. Pöytäkirjan tarkastajat ilmoittavat sähköisesti joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjauksensa pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajien etähyväksymiset liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajilta, joilla ei ole sähköpostia, otetaan tarkastusmerkintä paperiseen pöytäkirjaan. Ympäristölautakunta päättää, että ympäristölautakunnan pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kullakin kerralla kaksi läsnä olevaa lautakun nan jäsentä tai varajäsentä, sekä heille varajäsenet. Kiireellisissä tapauksissa pöytäkirja voidaan tarkastaa jonkin asian osalta heti kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajat valitaan sukuniemen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Maija Juntunen ja Juhani Moilanen, varalla Jouni Heikkinen ja Asta Heikkinen.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Emäjoen vesistön rantayleiskaavan muutos ja laajennus YMP 58 Kainuun Ely-keskus on esittänyt yksityiselle maanomistajalle Hoikan kylälle suunnitellun rantarakentamisen poikkeamishankkeen yhteydessä, että ko. hanke mahdollistuu ainoastaan kaavoituksen avulla. Tämän vuoksi maanomistajat ovat tehneet Hyrynsalmen kunnalle kaavoitusaloitteen. Kunta on selvittänyt, mikä kaavamuoto olisi tässä tapauksessa tarkoituksenmukaisin. Selvitystyön yhteydessä on tullut esille muitakin maankäytön suunnittelutarpeita laajoilla ranta-alueilla Emäjoen vesistön rantayleiskaava-alueen lähiympäristössä. Emäjoen vesistön rantayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen yhteydessä on mahdollista tarkastella useamman maanomistajatahon esille tuomia maankäytön suunnittelutarpeita Mustajärven, Hoikkajärven Halttusen ja niihin liittyvien jokiosuuksien ranta-alueilla. Lisätietoja: aluearkkitehti Liisa Korhonen puh kunnanrakennusmestari puh Ympäristölautakunta saattaa vireille Emäjoen vesistön rantayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen, joka koskee liitekartassa esitettyjä ranta-alueita. Ympäristölautakunta hyväksyy em. kaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen julkisesti nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi. Liisa Korhonen poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen klo YMP 75 Yleiskaavan laajennukseen kuuluvat Emäjoen vesistön Pikku-Hyryn itäpuolella Hoikkajärvi ja Hoikanjoki sekä Mustajärvi ja Mustajoki Iso-Hyryn pohjoispuolella. Lisäksi laajennukseen kuuluu Halttunen Mustajärven luoteispuolella. Rantayleiskaavan muutosalueet sijaitsevat Hyrynjärven rannoilla. Kaava-alueen todellinen rantaviivan pituus on m joka on maasto-olosuhteiden mukaan muunnettuna 7155 m (muunnettu rantaviiva). Kaavaluonnoksessa on osoitettu uusia rakennuspaikkoja yhteensä 26. Olemassa olevia rakennuspaikkoja on 19. Kaavan laajennusalueilla käytetään samoja periaatteita kuin Emäjoen vesistön rantayleiskaavassa vuodelta Suurin mitoitusluku laajennusalueilla on kuitenkin 6 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden, koska

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta vesistöt ovat pienempiä. Kaavan pääsuunnittelijana on toiminut Hyrynsalmen kunta, aluearkkitehti Liisa Korhonen saakka. Pääsuunnittelijana jatkaa Suunnittelutoimisto Punainenviiva, arkkitehti Ulla-Maija Oikarinen. Lisätietoja: Aluearkkitehti Pirjo Siipola puh Kunnanrakennusmestari Ympäristölautakunta hyväksyy Emäjoen vesistön rantayleiskaavan muutos ja laajennus oheisaineistona olevan päivätyn kaavaluonnoksen ja asettaa sen nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot Kainuun ELY-keskukselta (ympäristö), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta (liikenne), Kainuun maakunta-kuntayhtymältä (alueidenkäyttö), Kainuun museolta, Kainuun pelastuslaitokselta ja Energiayhtiö E.ON:ltä. Maanomistajille ja muille osallisille järjestetään yleisötilaisuus kaavan nähtävilläpidon aikana. Raimo Kuvaja poistui esteellisenä klo Esittelijänä toimi kunnanrakennusmestari Raimo Heikkinen ja asiaa selosti aluearkkitehti Pirjo Siipola. YMP 36 Kaavaluonnoksesta on tullut määräpäivään mennessä viranomaislau sun not pyydetyiltä tahoilta ja kirkonkylän ky lä yh dis tyk sel tä. Li säksi saapui paljon mielipiteitä, sekä suullisia että kirjallisia. Ylei sö ti laisuu des sa käytiin vilkas kes kus te lu kaavaluonnoksesta. Kaa vas ta tulleen palautteen pohjalta on valmisteltu kaavaehdotus, jon ka keskeisimmät muutokset ovat: mi toi tus ta on pienennetty (suurin mitoitusluku 6 ra ken nus paik kaa/muun net tu ranta-km säilyy vain Hoik ka jär vel lä, muu al la maksimimitoitusluku on 5 rp/mrv-km), ra kennet ta vuus luo ki tus ta on tarkennettu koko alueella, huonosti ra ken netta vik si alueiksi on luo ki tel tu aiempaa enemmän rantoja. Mitoituksen ja ra ken net ta vuus luo ki tuk sen muuttumisen johdosta kaava-alueelta pois tuu 6 ra ken nus paik kaa ( 11-25, 11-36, 11-51, me net tä vät yh den rakennuspaikan ja tilalta 10-1 vähennetään 2 ra ken nus paikkaa) lisäksi tila 17-1 jää pois kaavasta kokonaan. Useat Hyrynjärven kaa va muu tos alu eet on poistettu kaavasta saadun palautteen pe rus-

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta teel la. Lisätietoja: Aluearkkitehti Pirjo Siipola p Kunnanrakennusmestari p Ympäristölautakunta hyväksyy Emäjoen vesistön rantayleiskaavan muu tos ja laajennus oheisaineistona olevat kaavapalautteen vas tineet sekä päivätyn kaa va eh do tusasiakirjat ja asettaa ne näh tä vil le 30 päivän ajaksi. Ympäristölautakunta päättää pyy tää kaa va eh do tuk ses ta lausunnot Kainuun ELY-keskukselta (ym pä ristö), Poh jois-poh jan maan ELY-keskukselta (liikenne), Kainuun liitolta (aluei den käyt tö), Kainuun museolta, Kainuun pelastuslaitokselta ja E.ON Kai nuun Säh kö verk ko Oy:ltä. Raimo Kuvaja poistui esteellisenä klo väliseksi ajaksi. Esittelijänä toimi kunnanrakennusmestari Raimo Heikkinen ja asiaa selosti aluearkkitehti Pirjo Siipola.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kalliojärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus MAANKTK 14 Maanomistajat ovat esittäneet, että Hyrynsalmen kunta saattaisi vireil le ranta-asemakaavan seuraavien tilojen rantavyöhykkeille Kal liojär vel lä: Väisälä 52:4 ( ), UPM-Kymmene Oyj Kivenkuve 31:3, Raili ja Matti Kinnunen Sääskenkolo 31:5, Pekka ja Lisbeth Hannula Umpimähkä 31:6, - - Kalliotupa 31:1, Hannu ja Annikki Heikkinen Kaavan laatijana on KimmoKaava, jossa vastaavana suunnittelijana toi mii DI (maanmittaus YKS 124) Kimmo Mustonen. Maanomistajat mak sa vat kaikki kaavoituksesta aiheutuvat kustannukset. Kaavoitustyön tarkoituksena on muuttaa kaavaa siten, että yh teisran tai set matkailua palveleviin tarkoituksiin varatut korttelit muu tetaan omarantaisiksi, tavanomaisiksi kortteleiksi. Kaavan ra ken nus oikeut ta supistetaan huomattavasti ja määräykset saatetaan ajan tasal le. Kalliojärven itärannalla rakennuspaikat pysyvät ennallaan, mut ta rakennusoikeudet muutetaan nykyisen rakennusjärjestyksen mu kai sik si ja kaavamääräykset laitetaan ajan tasalle. Kimmo Mustonen on toimittanut Hyrynsalmen kunnalle oheis ai neisto na olevan päivätyn Kalliojärven ranta-asemakaavan osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelman, joka on tarkoitus asettaa jul kises ti nähtäville koko suunnitteluprosessin ajaksi. Lisätiedot: aluearkkitehti Pirjo Siipola p Esitys: Maankäyttötoimikunta esittää ympäristölautakunnalle Kal liojär ven ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen ja laajennuksen saat ta mis ta vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman aset tamis ta nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi. Kaavan laatijaksi hyväk sy tään KimmoKaava, jossa vastaavana suunnittelijana toimii DI (maan mit taus YKS 124) Kimmo Mustonen. Päätös: Maankäyttötoimikunta hyvksyi. Tapani Kemppainen poistui esteellisena kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (syy: Hallintolain 28 kohta 1). YMP 105 Ympäristölautakunta hyväksyy maankäyttötoimikunnan esityksen.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Tapani Kemppainen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (syy: Hallintolain 28 kohta 1). YMP 11 Ranta-asemakaavan laadinta on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavan pohja-aineistoksi on laadittu alueen luontoselvitykset. Muutos- ja laajennusalueen pinta-ala on n. 47,7 ha ja siihen kuuluu Kalliojärven muuntamatonta rantaviivaa yhteensä n m, joka muunnettuna on n m. Kaavaluonnoksessa on 6 korttelia ja 12 rakennuspaikkaa. Suurimmalla osalla rakennuspaikoista rakennusoikeutta on 250 k-m2 / rakennuspaikka. Kaavassa on rakennusoikeutta 2950 k-m2. Kaavaprosessiin sisältyvä osallistuminen hoidetaan neuvotteluilla, keskusteluilla ja lausuntopyynnöillä kaavoittajan ja osallisten kanssa. Lisätietoja: Aluearkkitehti Pirjo Siipola puh Ympäristölautakunta hyväksyy oheisaineistona olevan päivätyn kaavaluonnoksen ja päättää asettaa sen valmisteluaineistoineen nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaislausunnot Kainuun ELY-keskukselta (ympäristö), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta (liikenne), Kainuun liitolta (alueidenkäyttö), Kainuun museolta, Kainuun pelastuslaitokselta ja E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:ltä. YMP 37 Kaavaluonnoksesta on määräpäivään mennessä tullut lausunnot Kai nuun Ely-keskukselta, Kainuun museolta, Kainuun liitolta ja Pohjois-Poh jan maan Ely-keskukselta. Kaavasta ei ole jätetty kir jal li sia mie li pi tei tä. Kaavakonsultti on laa ti nut lau sun toi hin vastineet, joiden pe rus teel la on tehty muutoksia ja täydennyksiä kaa va-asia kir joi hin. Ely-kes kuk sen lau sun non vuoksi pysyvän asu mi sen tonteista (AP/RA) on luovuttu ja ton tit osoitetaan lo ma-asun to ton teik si (RA). Ra ken nus paik ko jen lu ku mää rä on pysynyt ennallaan. Rannan lä helle rakennettavien ra ken nus ten koko- ja etäisyysmääräyksiä on tarken nettu.

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Lisätietoja: Aluearkkitehti Pirjo Siipola puh Ympäristölautakunta hyväksyy oheisaineistona olevat kaa va pa lautteen vastineet sekä päivätyt kaavaehdotusasiakirjat. Ym pä ris tö lau ta kun ta päättää asettaa ne nähtäville 30 päi vän ajak si ja pyytää viranomaislausunnot Kainuun Ely-kes kuk sel ta (ym pä ris tö), Poh jois-poh jan maan Ely-keskukselta (liikenne), Kai nuun lii tol ta (aluei den käyttö), Kainuun mu seol ta, Kainuun pe las tus lai tok sel ta ja E.ON Kai nuun Sähköverkko Oy:ltä.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Mikitänjärven ranta-asemakaava MAANKTK 13 Maanomistaja on esittänyt, että Hyrynsalmen kunta saattaisi vireille ran ta-ase ma kaa van Tervaniemen tilan 17:1 ( ) (om. UPM-Kym me ne Oyj) rantavyöhykkeille Mikitänjärvellä Moisiovaaran ky läs sä. Kaavoitustyön tarkoituksena on laatia suunnittelualueelle ta van omai nen, omarantainen ranta-asemakaava. Kaavoitettava alue ra joit tuu Mikitänjärveen sen itäosassa. Kaava-alueeseen kuuluu ranta vii vas ta n km ja se käsittää yhtenäisen alueen, jonka pinta-ala on n ha. Kaavan laatijana on KimmoKaava, jossa vastaavana suunnittelijana toi mii DI (maanmittaus YKS 124) Kimmo Mustonen. Maanomistajat mak sa vat kaikki kaavoituksesta aiheutuvat kustannukset. Kimmo Mustonen on toimittanut Hyrynsalmen kunnalle oheis ai neisto na olevan päivätyn Mikitänjärven ranta-asemakaavan osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelman, joka on tarkoitus asettaa jul kises ti nähtäville koko suunnitteluprosessin ajaksi. Lisätiedot: aluearkkitehti Pirjo Siipola Esitys: Maankäyttötoimikunta esittää ympäristölautakunnalle Mi kitän jär ven ranta-asemakaavan saattamista vireille ja osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel man asettamista nähtäville koko kaavaprosessin ajak si. Kaavan laatijaksi hyväksytään KimmoKaava, jossa vas taa vana suunnittelijana toimii DI (maanmittaus YKS 124) Kimmo Mus tonen. Päätös: Maankäyttötoimikunta hyväksyi. YMP 104 Ympäristölautakunta hyväksyy maankäyttötoimikunnan esityksen. YMP 10 Ranta-asemakaavan laadinta on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavan pohja-aineistoksi on laadittu luontoselvitys kesällä Kaava-alueen pinta-ala luonnoksessa on n. 61,6 ha. Luonnosvaiheen kaavassa on viisi korttelia, joissa on yhteensä 12 rakennuspaikkaa. Luonnoksessa RA -korttelialueiden pinta-ala oli n m2 ja korttelitehokkuus e= Rakennuspaikkojen keskikoko on n m2. Muuntamattomasta rantaviivasta n. 69 % jää rakentamisen ulkopuolelle. Kaavaprosessiin sisältyvä osallistuminen hoidetaan neuvotteluilla, keskusteluilla ja

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta lausuntopyynnöillä kaavoittajan ja osallisten kanssa. Lisätietoja: Aluearkkitehti Pirjo Siipola puh Ympäristölautakunta hyväksyy oheisaineistona oleva päivätyn kaavaluonnoksen ja päättää asettaa sen valmisteluaineistoineen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaislausunnot Kainuun ELY-keskukselta (ympäristö), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta (liikenne), Kainuun liitolta (alueidenkäyttö), Kainuun museolta, Kainuun pelastuslaitokselta ja E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:ltä. OSASTOPÄÄLLIKÖN MUUTETTU PÄÄTÖSESITYS:: Oheisaineistona on tullut uusi päivätty versio, joka jaettiin kokouksessa. Tervaniemen RN:o 17:1 tilan lisäksi ranta-asemakaavaan on tullut kaksi lisätilaa Haukila RN:o 11:16 ja Multiaho RN:o 11:19. Ympäristölautakunta hyväksyy oheisaineistona olevan päivitetyn kaavaluonnoksen ja päättää asettaa sen valmisteluaineistoineen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaislausunnot Kainuun ELY-keskukselta (ympäristö), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta (liikenne), Kainuun liitolta (alueidenkäyttö), Kainuun museolta, Kainuun pelastuslaitokselta ja E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:ltä. Juhani Moilanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi (syy: Hallintolain 28 kohta 1). YMP 38 Kaavaluonnoksesta on määräpäivään mennessä tullut lausunnot Kai nuun Ely-keskukselta, Kainuun museolta, Kainuun liitolta ja Pohjois-Poh jan maan Ely-keskukselta. Kaavasta ei ole jätetty kirjallisia mie li pi tei tä. Kaavakonsultti on laa ti nut lau sun toi hin vastineet, joiden pe rus teel la on tehty muutoksia ja täydennyksiä kaa va-asia kir joi hin. Ely-kes kuk sen lausunnon vuoksi korttelin 4 paikkaa on muutettu linnus ton pesimismahdollisuuksien parantamiseksi. Kaavan mitoitus ja ra ken nus paik ko jen lukumäärä on pysynyt ennallaan. Rannan lähelle ra ken net ta vien rakennusten koko- ja etäisyysmääräyksiä on tar kennet tu.

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Lisätietoja: Aluearkkitehti Pirjo Siipola puh Ympäristölautakunta hyväksyy oheisaineistona olevat kaa va pa lautteen vastineet sekä päivätyt kaavaehdotusasiakirjat ja päät tää asettaa ne nähtäville 30 päi vän ajak si. Ympäristölautakunta päät tää pyytää kaavaehdotuksesta viranomaislausunnot Kainuun Ely-kes kuk sel ta (ym pä ris tö), Poh jois-poh jan maan Ely-keskukselta (lii ken ne), Kai nuun lii tol ta (alueiden käyttö), Kainuun mu seol ta, Kainuun pe las tus lai tok sel ta ja E.ON Kai nuun Sähköverkko Oy:ltä. Juhani Moilanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi (syy: Hallintolain 28 kohta 1). Aluearkkitehti Pirjo Siipola poistui kokouksesta klo

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Rakennusvalvonnan maksujen tarkistaminen YMP 39 Rakennusvalvonnan maksujen tarkistaminen on tullut ajan koh tai seksi mm. rakennusjärjestyksen uudistamisen johdosta. Maankäyttö- ja ra ken nus lain 145 :n mukaan rakennusluvan hakija tai toimenpiteen suo rit ta ja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja val von ta teh tä vistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka pe rusteet hyväksytään kunnan hyväksymässä taksassa. Ra ken nus val vonnan taksat vaihtelevat eri kunnissa ja ne ovat suurissa kunnissa yleen sä suuremmat kuin pienissä. Hyrynsalmen kunnan rakennusvalvonnan taksa on hyväksytty edel lisen kerran Taksa samoin kuin rakennusjärjestys on laadit tu yhteistyössä Ristijärven ja Puolangan rakennustarkastajien kans sa. Korotus käytännössä tarkoittaa esim. 100 k-m²:n omakotitalon raken nus lu paan seuraavaa: Nykyisellä taksalla maksu olisi 470,00 euroa ja uudella taksalla 560,00 euroa. Lomarakennuksen esim. 70 k-m² rakennuslupaan seuraavaa: Nykyisellä taksalla maksu olisi 375,00 euroa ja uudella taksalla 506,00 euroa. Liitteenä 1. Taksojen vertailu Liite 2. Uusi taksamalli Lisätietoja asiasta rakennustarkastaja Raimo Kuvaja puh Ympäristölautakunta hyväksyy ehdotuksen Hyrynsalmen kunnan uudeksi rakennusvaltamaksujen taksaksi ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen/ -valtuuston hyväksyttäväksi.

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Avustukset kiinteistöjen pääsyteille vuodesta 2013 alkaen YMP 30 Kymmeniä vuosia käytössä olleen kiinteistöjen pääsyteiden avus tusjär jes tel män mukaan, kunta on avustanut metrin mittaisia kiin teis tö jen pääsyteitä 185 /km/asuttu kiinteistö tal vi kun nos sa pi tovuot ta kohden, sekä 50 % toteutuneista kustannuksista, mutta enintään 504 kesäkunnossapitovuotta kohden. Lisäksi kunta on avustanut loma-asunnon pääsyteitä 185 /km tal vikun nos sa pi to vuot ta kohden, kuitenkin enintään 740. Avustuksen edel ly tyk se nä on ollut, että asukas käyttää loma-asuntoaan ym pä rivuo ti se na vakituisena asuntona ja on henkikirjoitettu ko. asuntoon. Ke sä kun nos sa pi toa ei ole tässä tapauksessa avustettu. Kunnanvaltuusto on talousarviokokouksessaan päät tänyt, että ympäristölautakunta valmistelee uudet avustusten ja ka miskri tee rit kiinteistöjen pääsyteille. Lisätietoja kunnanrakennusmestari puh Ympäristölautakunta hyväksyy uudet seuraavanlaiset kiinteistöjen pää sy tei den avustuskriteerit, jotka otetaan käyttöön heti. Kunta avustaa vähintään 400 m:n mittaisia ympärivuoden asuttuja kiinteistöjen pääsyteitä 200,00 /km talvikunnossapitovuotta kohden, kuitenkin enintään 250,00, sekä 40 % toteutuneista kustannuksista kesäkunnossapitovuotta kohden, kuitenkin enintään 400,00. Avustukset ovat tiekohtaisia. Avustettavan kiinteistön tulee olla pysyväksi asunnoksi hyväksytty, ja asukkaan tulee olla henkikirjoitettu avustettavaan kiinteistöön. Päätös: Ympäristölautakunta keskusteli asiasta. Erilaisia vaihtoehtoisia malleja maksatukseen tuotiin esille. Keskustelun päätyttyä osastopäällikkö muutti päätösesitystään siten, että asia valmistellaan uudelleen. Ympäristölautakunta hyväksyi muutetun päätöesityksen yksimielisesti. YMP 40 Tien omavastuupituus on 300 metriä. Kunta avustaa omavastuupituuden ylittäviä teitä 300,00 /km (0,30 /m) talvikunnossapitovuotta kohden, kuitenkin enintään 300,00, sekä 40 % toteutuneista kustannuksista kesäkunnossapitovuotta kohden,

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta kuitenkin enintään 400,00. Avustukset ovat tiekohtaisia. Talvikunnossapidossa avustuksen vähimmäismäärä on 30, jolloin tie pituuden tulee olla 400 m. Avustettavan kiinteistön tulee olla pysyväksi asunnoksi hyväksytty ja asukkaan tulee olla henkikirjoitettu avustettavaan kiinteistöön.

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Lausunnon antaminen Arvo Untamo Vistin poikkeamislupahakemukseen YMP 41 Rakentamisrajoitus, mistä poikkeamislupaa haetaan MRL 72. Suun nit te lu tar ve ranta- alueella, 1 momentti. Meren tai vesistön ranta- alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ra kennus ta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleis kaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyt tä mises tä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Poikkemisluvan hakijan, Arvo Untamo Vistin tarkoituksena on rakentaa Hyrynsalmen kun nan Oravivaaran kylään Mustankorven palsta nimiselle tilalle RN:o 84:25, jonka pinta-ala on ha saunamökki 30 k-m², ti la vuus 81 m³. Kanta-tila Oravijoki RN:o 84:10, josta kyseinen kiinteistö on muodostunut kaupalla Kantatilalla on Lietejoella kaksipuolista muuntamatonta rantaviivaa nel jäs sä erillisessä palstassa yhteensä n metriä. Mus tan korven palstalla kaksipuolista rantaviivaa on edellä olevasta määrästä n. 780 metriä. Aikaisemmin ei ole kantatilalle rakennettu Lietejoen ran ta- alueelle. Hakija on perustellut hakemusta seuraavasti: Rakennushanke ei ole ris ti rii das sa MRL momentin kanssa. Hankkeella on vähäiset vai ku tuk set ympäristöön. Rakennuksen tarkoituksena on palvella kiin teis tön metsänhoitoon ja ympäristössä retkeilyyn liittyvissä asiois sa. Rakennuksen käyttö on satunnaista. Tieyhteys kiinteistön itä pää hän rasitetietä myöten ja kiinteistön eteläpuolella olevan metsä au to tien kautta länsiosaan. Vesi otetaan Lietejoesta, juomavesi tu lee käyttäjän mukana. Saunan harmaat pesuvedet johdetaan sora täyt tee seen imeytyskuoppaan. Käyttäjä vie jätteensä pois, käy mälä on kompostoiva. MRL: n tarkoittamia rajanaapureita kaksi. Hakija on kuullut ra ja naapu rit. Antti Akseli Oikarisen kuolinpesän puolesta (Aho RN:o 17:2) Pert ti Oikarinen on esittänyt rakennushankkeen johdosta seuraavan huo mau tuk sen: Vastustamme poikkeus- ja rakennusluvan myön tämis tä, sillä alueella ei ole rakennuskaavaa. Satunnainen ra ken ta minen turmelee alueen kulttuurisesti arvokkaan ja ainutlaatuisen luonnon, johon kuuluu kasvi- ja eläinkunnan lisäksi mm. historiallisesti ar vok kai ta tervahautojen jäänteitä. Anja Oikarinen (Pilkkamäki RN:o 16:8) on esittänyt seuraavan huomau tuk sen: Kantani on epävarma, koska jos jatkossa on tarkoitus myy dä, ei kenelle tahansa, ei ainakaan ulkomaalaisille. Alueella ei ole kaavaa. Ukkohallan osayleiskaavan val mis te lu vaihees sa on myös hakemuksen mukainen Lietejoen osuus ollut mu kana luonto- ja kestokykyselvityksessä v Selvityksen tar koi tuk-

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta se na on ollut selvittää jokialueen nykytila ja maisemalliset luon no arvot. Selvityksen perusteella on annettu suositukset maan käyt tö ra joituk sis ta, suojelualueista ja virkistyskalastusrakennuspaikoista. Arvok kaa na luontomaisemana voidaan pitää Syväjoki- Lietejoen koko jo ki var si mai se maa. Jokivarsimaisemalla on suojelullista merkitystä ja se tulisi säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena. Alue on mo ninais käy tön kannalta merkittävä kokonaisuus ja se soveltuu erityisesti ret kei ly-, ulkoilu- ja virkistyskalastusalueeksi. Joen läheisyydessä kul kee valmis UKK- retkeilyreitti. Läheisyydessä on myös hyvä metsä au to tie ver kos to. Olemassa oleva retkeilyverkosto ja met sä au to tiever kos to korostavat alueen virkistysmahdollisuuksia ja myös puol tavat alueen varaamista pääsääntöisesti virkistyskäyttöön. Selvityksen liitteenä olevalla kartalla on rakennuspaikalle esitetty sal lit ta vak si vain retkeilyä, ulkoilua ja virkistyskalastusta palvelevaa rakentamista sekä maanomistajien yksittäistä haja- asutusluonteista lo ma mök ki ra ken ta mis ta. Selvityksen karttaliitteessä ei ole erillisiä mai nin to ja kasvillisuudesta tai maisema miljöistä. Lain mukaan kunnalta on pyydettävä lausunto ennen asian ratkaisemista. Hyrynsalmen kunnan teknisten palveluiden johtosäännön mukaan lausunnon antaa ympäristölautakunta. ELY- keskuksella on toimivalta MRL 2 mom. kohdan tarkoittamis sa tapauksissa myönnettäessä poikkeusta uuden rakennuksen raken ta mi sel le alueelle, jolla ei ole voimassa 72 1 momentissa tarkoi tet tua kaavaa. ELY- keskuksen päätöksen jälkeen, mikäli päätös on myönteinen, tulee hakea rakennuslupa. Oheismateriaali - sijaintikartta asemapiirros Lisätietoja asiasta rakennustarkastaja puh Ympäristölautakunta puoltaa haetun poikkeamisluvan myöntämistä. Perustelu: Haettu poikkeamislupa ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei myöskään vaikeuta maanomistajien tasapuolista kohtelua.

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Maa-aineslupa, Morenia Oy, Louhevaara YMP 42 Metsähallitus Morenia hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kun nas sa Hyrynsalmen kylässä Valtion metsämaalle, kiin teis tö tunnus Haettu kokonaismäärä on m³ ktr ja ottamisaika on 10 vuotta. Nykyisen maa-ainesluvan voimassaolo päättyy Hakemus sisältää päivitetyn suunnitelman. Sekä vanhan, että tämän uu den suunnitelman on laatinut PMP Oy Morenia Oy:n toi mek si annos ta. Maa-aineksia otetaan pääasiassa alueen rakentamis- ja kun nos sapi to tar koi tuk siin, sekä myydään myös ulkopuolisille rakentamisen tar koi tuk siin. Ottamisalueen pinta-ala on noin ha. Kaivualueen pinta-ala on 11,5 ha. Louhevaaran maa-ainespaikka sijaitsee kokonaisuudessaan valtion maal la. Lähimpään yksityismaanrajaan on noin 50 m. Alueen lä heisyy des sä ei ole asuttuja rakennuksia. Alueen alkuperäiset mittaustyöt on tehnyt Origo Oy luvun alus sa. Nykytilan karttaa varten alueella on suoritettu täy den nys mittauk sia joulukuussa Täydennysmittaukset on tehty VRS GPS -lait teil la. Kartoitukset on sidottu KKJ-koordinaatistoon ja N60 -kor keus jär jestel mään. Pohjaveden pinta on Tielaitoksen laatiman suunnitelman mukaan tasol la (N60). Tämän suunnitelman mukaan alin ottamistaso on Kohdilla, mis sä suunnitellun ottamistason alapuolella on murskaukseen so pivaa maa-ainesta, alin kaivutaso on Ko. kohdilla otto ta pahtuu massanvaihtona siten, että täyttötyö tehdään hiekalla vä lit tö mästi vähintään suunniteltuun ottamistasoon. Lopulliseksi pohjavettä suo jaa vak si kerrokseksi jää noin 2,5 metriä. Ottaminen etenee kartas sa esitettyjen nuolien suunnassa. Ottamisen aikana montun reunat pidetään kaltevuudessa, josta ei ole vaaraa. Toiminnan ympäristövaikutuksista on laadittu selvitys, joka sisältyy suun ni tel maan. Ottoaluleeseen liittyvä tie on Metsähallituksen hallinnassa oleva

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 Ympäristölautakunta 01.11.2012 AIKA 01.11.2012 klo 17:30-20:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 90 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67 Kunnanhallitus 24.02.2009 AIKA 24.02.2009 klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 255 96 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212 Ympäristölautakunta 18.12.2008 AIKA 18.12.2008 klo 18:00-21:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81 Yhdyskuntalautakunta 15.03.2011 AIKA 15.03.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44 Kunnanhallitus 01.03.2011 AIKA 01.03.2011 klo 14:00-16:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot