Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "--------------------------------------------------------------------------"

Transkriptio

1 MOBIL SYNTHETIC CHAIN LUBE (AEROSOL) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN TOIMITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT TUOTTEEN NIMI: MOBIL SYNTHETIC CHAIN LUBE (AEROSOL) 26/02/2003 TOIMITTAJA: oy Esso ab/mobil Oil oy ab Kuunkehrä 6 (PL 37) SF ESPOO FINLAND Puhelin Hätänro: HYKS/Myrkytystietokeskus (09) 4711 Kun tarvitsette lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteen sisällöstä, ottakaa yhteyttä ExxonMobil Chemical - Product Stewardship, puhelin KÄYTTÖTARKOITUS: KETJUVOITELUAINE 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA KEMIALLISET NIMET JA SYNONYYMIT: Synteettisiä hiilivetyjä ja lisäaineita Yleisesti ilmoitettavat aineosat: Aineen nimi p-% Varoitusmerk. R-lausekk NESTEKAASU (LPG) (CAS F+;R ) MATALALLA KIEHUVA F+;R12 Xn;R65 Xi;R38 VETYKÄSITELTY N;R51/53 TEOLLISUUSBENSIINI (CAS ) (EINECS ) Muut tiedot: Aineen nimi p-% Varoitusmerk. R-lausekk ALKYLOITUJA DIFENYYLIAMIINEJA <1 N;R51/53 (CAS ) (EINECS

2 ) 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Tämä tuote on luokiteltu vaaralliseksi Sosiaali- ja Terveysministeriön vaarallisia aineita koskevan asetuksen 624/2001 tai seosasetuksen 807/2001 perusteella. (Katso kohta 15) Varoitusmerkki: F+ Erittäin helposti syttyvä. R-lauseke(lausekkeet): R12-52/53. MAHDOLLISET TERVEYSVAIKUTUKSET: Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä, huimausta, pahoinvointia tai tajuttomuutta. MAHDOLLISET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET: Haitallista vesieliöille. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tarkemmat terveysvaikutukset/toksikologinen tieto, katso kohta 11. HUOM: Tuotetta ei tulisi käyttää mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen ilman asiantuntijan neuvoja. 4. ENSIAPUOHJEET ROISKEET SILMIIN: Huuhdeltava runsaalla vesimäärällä. Jos ärsytys jatkuu, mentävä lääkäriin. IHOKOSKETUS: Pese kosketuksissa olleet alueet saippualla ja vedellä. Riisu saastunut vaatetus. Pese saastunut vaatetus ennen seuraavaa käyttöä. HENGITYS: Vie pois lisäaltistuksesta. Jos ilmenee hengitysteiden ärsytystä, huimausta, pahoinvointia tai tajuttomuutta, hakeuduttava välittömästi lääkärin. Jos hengitys on pysähtynyt, anna suusta suuhun -tekohengitystä. NIELEMINEN: Ei aiheuttane ongelmia. Mikäli tuotetta on nielty yli 1/2 litraa tulisi kuitenkin soittaa myrkytystietokeskukseen ja toimittaa potilas lääkärinhoitoon. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA SOPIVAT SAMMUTUSAINEET: Vaahto, jauhe, CO2 ja vesisumu. ERITYISET OHJEET SAMMUTUKSESSA: Käytä vettä tulelle alttiiden säiliöiden jäähdyttämiseen. Jos vuoto tai päästö ei ole syttynyt, käytä vesisumua hajottamaan höyryt ja suojaamaan vuodon tukkimista yrittäviä henkilöitä. Vesisumua voi käyttää huuhtelemaan vuodot pois vaarassa olevilta alueilta. Estä sammutus- ja laimennusvesien leviäminen vesistöihin, viemäreihin ja juomavesijärjestelmään. ERITYISET SUOJAIMET: Suljetuissa tiloissa tapahtuvissa paloissa palomiesten ON käytettävä paineilmalaitteita. ERITYISET PALO- JA RÄJÄHDYSVAARAT: ERITTÄIN HELPOSTI SYTTYVÄÄ.

3 Höyryjen keräytyminen voi aiheuttaa leimahduksen ja/tai räjähdyksen avoliekin vaikutuksesta. Paineistetut säiliöt voivat räjähtää avoliekkien tai korkeiden lämpötilojen vaikutuksesta. HAJOAMISTUOTTEET: Epätäydellisen palamisen yhteydessä höyryt, savu, hiilimonoksidi, rikin oksidit, aldehydit ja muut hajoamistuotteet. Leimahduspiste C (F): -49(-57) (Tyypillinen arvo). Palorajoitukset (keskim. til-% ilmassa) LELEi määr., UEL: Ei määr. NFPA VAARA ID: Terveysvaara: 0, Palovaara: 3, Reaktiivisuus: 0 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA ANNETTAVAT ILMOITUKSET: Ilmoita vuodoista vaatimusten mukaisesti asianomaisille viranomaisille, kuten paikalliselle ympäristöviranomaiselle tai pelastuslaitokselle. Mikäli on odotettavissa, että vuotanut tuote voi kulkeutua viemäriin, vesistöön tai pohjaveteen, ilmoita paikalliselle vesiensuojeluviranomaiselle. Vahingon tai vuodon sattuessa tiellä, ilmoita poliisille ja pelastuslaitokselle sekä tarvittaessa paikalliselle vesiensuojeluviranomaiselle. TOIMENPITEET PÄÄSTÖJEN TAI VUOTOJEN SATTUESSA: Estä tuotteen leviäminen ja imeytä palonestoaineella käsiteltyyn sahajauhoon, piimaahan tai vastaavaan. Lapioi talteen ja hävitä asianmukaisessa hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti huomioiden tuotteella hävittämisvaiheessa olevat ominaisuudet. Poista kaikki sytytyslähteet. Poista vuotavat säiliöt eristetylle alueelle. OHJEET YMPÄRISTÖVAHINKOJEN ESTÄMISEKSI: Estä vuotaneen tuotteen pääsy viemäreihin sekä maaperään. OHJEET HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISEKSI: Katso kohta 8 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI ERITYINEN KÄYTTÖTARKOITUS: KETJUVOITELUAINE KÄSITTELY: Vältä höyryjen hengittämistä. Käytettävä hyvin tuuletetussa tilassa erillään kaikista sytytyslähteistä. Vältä kipinointiä. Maadoita ja kiinnitä kaikki tuotesiirroissa käytetyt laitteet. VARASTOINTI: Hävitä tyhjä säiliö kuten normaali jäte. Ei saa puhkaista, polttaa tai varastoida yli 50 C asteen lämpötilassa. ERITYISET VAROTOIMENPITEET: Estä pienet vuodot ja valumiset liukastumisvaaran ehkäisemiseksi. VAROITUS TYHJISTÄ SÄILIÖISTÄ: Tyhjät säiliöt/kontit sisältävät jäännöksiä (nesteitä ja/tai kaasuja), jotka voivat olla vaarallisia. ÄLÄ PAINEISTA, LEIKKAA, HITSAA, JUOTA, PORAA, HIO, ÄLÄKÄ MYÖSKÄÄN ALTISTA SÄILIÖITÄ/KONTTEJA LIIALLE KUUMUUDELLE, LIEKEILLE, KIPINÖILLE, STAATTISELLE SÄHKÖLLE TAI MUILLE SYTYTYSLÄHTEILLE: NE VOIVAT RÄJÄHTÄÄ JA SITEN AIHEUTTAA LOUKKAANTUMISEN TAI JOPA HENGEN LÄHDÖN. Älä yritä uudelleentäyttää tai tyhjentää kontteja, koska jäännökset on vaikea poistaa. Tynnyrit tulisi valuttaa, sulkea kunnolla ja sitten kunnostaa. Kaikki astiat pitäisi hävittää määräysten

4 mukaisesti. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET RAJA-ARVOT: TWA(8h) STEL(15min) HUOM Aine (CAS-numero) Lähde ppm mg/m3 ppm mg/m NESTEKAASU (LPG) (CAS ) ACGIH XOM ILMANVAIHTO: Käytä tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto sekä poistoilmanvirtaus. Vaatii ilmanvaihtoa ja välineiden on oltava räjähdyssuojattuja. Käytä erillään kaikista sytytyslähteistä. HENGITYKSENSUOJAUS: Ei erikoisvaatimuksia tavallisissa käyttöolosuhteissa, kun ilmanvaihto on riittävä. Tahallinen väärinkäyttö, jolloin tarkoituksella väkevöidään sisältö ja hengitetään sitä, voi olla haitallista tai kuolettavaa. SILMIENSUOJAUS: Tavanomaisia teollisuudessa käytettäviä silmiensuojaustapoja tulisi noudattaa. IHONSUOJAUS: Ei vaadi erityisiä suojaimia. Kuitenkin, hyvää henkilökohtaista hygieniaa tulisi aina noudattaa. YMPÄRISTÖSÄÄNNÖKSET: KATSO KOHTA 7 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Käyttöturvallisuustiedotteessa on ilmoitettu suuntaa-antavat fysikaaliset arvot. Katso tarkemmat tiedot tuoteselosteesta. YLEISET TIEDOT: OLOMUOTO: Aerosoli VÄRI: Väritön HAJU: Heikko HAJUKYNNYS-ppm: Ei määr. TERVEYDEN, TURVALLISUUDEN JA YMPÄRISTÖN KANNALTA TÄRKEÄT TIEDOT: ph: KIEHUMISPISTE C (F): < 35(95) LEIMAHDUSPISTE C (F): -49(-57) (Tyypillinen arvo) SYTTYVYYS: Ei määr. ITSESYTTYMISLÄMPÖTILA C(F): Ei määr. RÄJÄHDYSOMINAISUUDET: HAPETTAVAT OMINAISUUDET: HÖYRYNPAINE -mm Hg 20 C: Ei määr. SUHTEELLINEN TIHEYS, 15/4 C: 0,89 LIUKOISUUS VETEEN: Merkityksetön JAKAANTUMISKERROIN: Ei määr. VISKOSITEETTI 40 C, cst: Ei määr.

5 VISKOSITEETTI 100 C, cst: Ei määr. HÖYRYN TIHEYS: Ei määr. HAIHTUMISNOPEUS: Ei määr. MUUT TIEDOT: SULAMISPISTE C (F): JÄHMEPISTE C (F): JÄÄTYMISPISTE C (F): Ei määr. =EI SOVELLETTAVISSA Ei määr. =EI MÄÄRITELTY D=HAJOAA MIKÄLI TARVITSETTE LISÄTIETOA TUOTTEEN TEKNISISTÄ OMINAISUUKSISTA, OLKAA HYVÄ JA OTTAKAA YHTEYTTÄ ASIAKASPALVELUKESKUKSEEN TAI TEKNISEEN PALVELUUN. 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS STABIILISUUS (LÄMPÖ-, VALO-, JNE.): Stabiili. VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET: Lämpö, kipinät, liekki ja staattisen sähkön muodostuminen. YHTEENSOPIMATTOMUUS (VÄLTETTÄVÄT MATERIAALIT): Vahvat hapettimet. VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET: Hajoamista ei tapahdu tuotteen käyttölämpötila-alueella. VAARALLINEN POLYMEROITUMINEN: Ei esiinny. 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT ---AKUUTTI MYRKYLLISYYS--- MYRKYLLISYYS SUUN KAUTTA: Voi olla lievästi myrkyllinen (LD50: on suurempi kuin 2000 mg/kg). ---Perustuu samankaltaisille tuotteille ja/tai aineosille tehtyihin testeihin. MYRKYLLISYYS IHOLLA: Voi olla lievästi myrkyllinen (LD50: suurempi kuin 2000 mg/kg). ---Perustuu samankaltaisille tuotteille ja/tai aineosille tehtyihin testeihin. MYRKYLLISYYS HENGITETTYNÄ: määritelty SILMÄ-ÄRSYTYS: Voi aiheuttaa lievää ärsytystä. (Draize score 6-15). ---Perustuu samankaltaisille tuotteille ja/tai aineosille tehtyihin testeihin. IHOÄRSYTYS: Voi olla lievästi ärsyttävä. (Ärsyttävyysindeksi 0.5-3) ---Perustuu samankaltaisille tuotteille ja/tai aineosille tehtyihin testeihin. ---MUUT MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT--- Tämän tuotteen pääaineosana on käytetty synteettistä hiilivetyä. Yhtiömme ympäristö- ja terveystieteiden labratorio on tutkinut vastaavia synteettisiä perusöljyjä selvittääkseen niistä mahdollisesti ihmisille aiheutuvia haittavaikutuksia. Ihmisille aiheutuvien terveyshaittojen selvittämiseksi tehtiin seuraavia kokeita: akuutti altistus sisäisesti sekä ihon kautta ja hengitettynä; silmien ja ihon ärsytyskokeet; subkrooniset ihokokeet ja kokeet vaikutuksista lisääntymiseen; marsujen herkistyvyyskokeet; sekä mutageenisuus- ja kromosomivauriokokeet. Mikään testatuista perusöljyistä ei näytä aiheuttavan vaaraa ihmisen terveydelle, kun niitä käsitellään oletetuissa olosuhteissa.

6 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET: Ympäristövaikutusten arviointi perustuu yksittäisten aineosien tutkimustuloksiin, sillä juuri tällä tuotteella ei ole tehty erillistä tutkimusta. EKOTOKSISUUS: Tämän tuotteen oletetaan olevan haitallinen vesieliöille. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. LIIKKUVUUS: Ei määritelty. PYSYVYYS JA HAJOAVUUS: Ei määritelty. BIOKERTYVYYSPOTENTIAALI: Ei määritelty. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY JÄTTEIDEN HÄVITTÄMINEN: Sisältö paineenalainen. Säiliötä ei saa puhkaista, polttaa tai säilyttää yli 50 C: n lämpötilassa. Hävitä tyhjä säiliö kuten tavallinen laitosjäte. EU-JÄTELUOKKA: (painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita) Tuotteen ylläoleva jäteluokitus on tehty alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaan. Mikäli tuotetta on käytetty muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa ja/tai siihen on siirtynyt epäpuhtauksia, tuotteen käyttäjän tulee luokitella jäte asianmukaiseen jäteluokkaan. Katso Ympäristöministeriön asetus 1128/2001 & 1129/2001. Jätettä tulee käsitellä ongelmajätteenä tämän direktiivin mukaisesti, jollei asetuksessa ole mainittu poikkeustapauksesta. 14. KULJETUSTIEDOT USA DOT: AINEEN NIMI: Aerosoli, syttyvä Ei sovellettavissa VAARALUOKKA & OSASTO: 2.1 YK-NUMERO: UN1950 ERG-NUMERO: 126 PAKKAUSRYHMÄ: Ei sovellettavissa STCC: Ei määr. VAARALLINEN MÄRKÄNÄ: Ei MYRKKY: Ei VAROITUSLIPUKE (-LIPUKKEET)Helposti syttyvä kaasu KILPI (KILVET): Palava kaasu TUOTTEEN RQ: MARPOL III STATUS: RID/ADR:

7 VAARALUOKKA: 2 PAKKAUSRYHMÄ: NA VAROITUSLIPUKE: 2.1 VAARAA OSOITTAVA NUMERO: YK-NUMERO: 1950 AINEEN NIMI: Aerosolit HUOMAUTUKSET: IMDG VAARALUOKKA & OSASTO: 2 YK-NUMERO: 1950 PAKKAUSRYHMÄ: Ei sovellettavissa AINEEN NIMI: Aerosolit Ei sovellettavissa VAROITUSLIPUKE (-LIPUKKEET)Helposti syttyvä kaasu MARPOL III STATUS: ICAO/IATA VAARALUOKKA & OSASTO: 2.1 ID/YK Numero: 1950 PAKKAUSRYHMÄ: Ei sovellettavissa AINEEN NIMI: Aerosoli, syttyvä Ei sovellettavissa LISÄVAARA: VAROITUSLIPUKE (-LIPUKKEET)Helposti syttyvä kaasu 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET EU etiketöinti: Tämä tuote on luokiteltu vaaralliseksi Sosiaali- ja Terveysministeriön vaarallisia aineita koskevan asetuksen 624/2001 tai seosasetuksen 807/2001 perusteella. Varoitusmerkki: F+ Erittäin helposti syttyvä. R-lauseke(lausekkeet): R12-52/53. Erittäin helposti syttyvää. Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. S-lauseke(lausekkeet): S Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Vältettävä sumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. SEURAAVAT TUOTTEEN AINEOSAT OVAT LISTATTUNA ALLA: KEMIALLINEN NIMI CAS NUMERO LUETTELOSSA *** EI ILMOITETTAVIA AINEOSIA *** --- MÄÄRÄYKSIIN LIITTYVÄT LUETTELOT TARKASTETTU --- 1=IARC 1 6=NO ALLERGI 11=DE TERAT B 16=DE CARC B 21=CH CARC 2=IARC 2A 7=SE ALLERGY 12=DE TERAT C 17=AT TERAT A 3=IARC 2B 8=SE CARC 13=DE TERAT D 18=AT TERAT B 4=NTP CARC 9=DK CARC 14=D CARC A1 19=A TERAT C 5=NTP SUS 10=D TERAT A 15=D CARC A2 20=A TERAT D CARC = SYÖPÄÄ AIHEUTTAVA; SUS = EPÄILTY SYÖPÄÄ AIHEUTTAVAKSI

8 TERAT = TERATOGEENINEN AT = Itävalta DE = Saksa NO = Norja CH = Sveitsi DK = Tanska SE = Ruotsi 16. MUUT TIEDOT R-LAUSEKKEET OVAT LISTATTUNA TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KOHDASSA 2: R12 Erittäin helposti syttyvää. R38 Ärsyttää ihoa. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R65 Haitallista: Voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. HUOMAUTUS: EXXONMOBIL TUOTTEET EIVÄT SISÄLLÄ PCB:TÄ. Terveystutkimukset ovat osoittaneet, että monet hiilivedyt omaavat mahdollisia terveysriskejä, jotka voivat vaikuttaa eritavoin eri ihmisillä. Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Tuotetta ei tulisi käyttää muihin käyttötarkoituksiin. Seuraavat ohjeet tulisi aina huomioida: VAROITUS INJEKTIOVAARASTA: Jos tuotetta on injektoitunut ihon sisään tai mihin tahansa vartaloon, välittämättä siitä näkyykö jälkeä tai haavaa, pitäisi aina hakeutua lääkäriin mahdollisten kirurgisten toimenpiteiden varalta. Vaikka oireet korkean paineen aiheuttamasta injektiosta olisivat minimaaliset tai niitä ei olisi lainkaan, pitää silti hakeutua lääkäriin, koska ensimmäisen muutaman tunnin aikana aloitetuilla kirurgisilla toimenpiteillä voidaan merkittävästi pienentää onnettomuuden lopullisia vaikutuksia. Käyttötarkoituskoodi SIC (TOL) - Toimialaluokitus TOL: D Teollisuuden kaikki toimialat KT - Käyttötarkoitus KT: 35 Voiteluaineet Kaikki tummennetulla tekstillä painetut kohdat tässä käyttöturvallisuustiedotteessa tarkoittavat merkittävää muutosta edelliseen versioon verrattuna. ********************************************************************** Vain yhtiön sisäiseen käyttöön: MHC: 1* 1* NE 1* 1*, MPPEC: AVF, TRN: , ELIS: , CMCS97: EHS hyväksymisen päiväys: 26FEB2003 **********************************************************************

9 Tämä käyttöturvallisuustiedote korvaa kaikki aiemmat versiot. Tiedote on kirjoitettu parhaan hyväksymishetkellä yhtiössämme olevan tiedon mukaisesti. Tietoja ei tule käyttää takuuna tai suosituksena tuotteen soveltuvuudesta tiettyyn käyttöön tai tarkoitukseen. Tietoja ei myöskään saa käyttää suosituksena sellaisesta käytöstä, joka rikkoo voimassaolevia patentteja tai patentteihin liittyviä lisenssejä. Yhtiömme toimintapolitiikkana on jatkuvasti tutkia ja kehittää tuotteidensa ominaisuuksia. Tämän vuoksi yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa koostumusta, suosituksia ja ominaisuuksia ilman eri ilmoitusta. Käyttäjän tulisi tarkistaa voimassaolevat suositukset ja varmistaa, että tuotteet ovat sopivia aiottuihin käyttötarkoituksiin tai sovelluksiin. Mikäli käyttöturvallisuustiedotteesta ilmenee mahdollisia vaaroja ja/tai tuote sisältää vaarallisia yhdisteitä, niistä ja tarvittavista toimenpiteistä on tiedotettava työntekijöitä ja käyttäjiä. Copyright 2001 Exxon Mobil Corporation, kaikki oikeudet pidätetään

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUN- NISTETIEDOT Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu Suomen markinoille. TUOTE Tuotteen nimi: Jumbo Luber

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.07.2012 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Käyttöturvallisuustiedote Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero ID 16242 Sisäinen tunniste 1430 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Levän- ja homeenpoistoaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 7/30/2013 9:43:54 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste.

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : Propionihappo

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

OH 17 (epoksiohenne)

OH 17 (epoksiohenne) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE sekä KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi OH 17 (epoksiohenne) Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot