Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/2011 12.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 1/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 3 Rakennuslupahakemus, Nurmitek Oy / Ari Nurmi YMPJARAKL 4 Hakemus poikkeamisesta korttelissa 4 tontti 2 YMPJARAKL 5 Selvityspyyntö YMPJARAKL 6 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan varsinaiset kokouspäivät YMPJARAKL 7 Rakennustarkastajien vastaanottopäivät 2011 YMPJARAKL 8 Rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset YMPJARAKL 9 Maa-aineslupahakemus kallionlouhintaa varten Myllykylässä YMPJARAKL 10 Tiedoksi YMPJARAKL 11 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 1/2011 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Tekninen toimisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tuominen Jaakko puheenjohtaja (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Kokkonen Yrjö varapuheenjohtaja Grönberg Johanna jäsen Holm Karl Holmström Raimo Mäkinen Lea Rehnberg Raija Backman Bo varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Laitinen Harry rakennustarkastaja Skult Patrik ympäristöpäällikkö Varpio Karri maaseutusihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ymp.ltk 1 Todettiin. ASIAT 1-11 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (Tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Ymp.ltk 2 PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA Raimo Holmström ja Bo Backman valittiin. Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Jaakko Tuominen Pöytäkirjanpitäjä Harry Laitinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi lukuunottamatta Tarkastusaika Allekirjoitukset JULKIPANOTODISTUS (MRL 198 ) Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna kunnan ilmoitustaululla Virka-asema Toimistosihteeri Allekirjoitus Bodil Siro

3 Sivu 3 YMPJARAKL 3 RAKENNUSLUPAHAKEMUS, NURMITEK OY / ARI NURMI LUPANUMERO R HAKIJA NURMITEK OY / ARI NURMI Osoite RUOHOSUONTIE SIUNTIO RAKENNUSPAIKKA Osoite RUOHOSUONTIE SIUNTIO RN:o Kylä Tilan nimi SUNNANVIK NURMITEK Koordinaatit Kaava OSAYLEISKAAVA Rak.paikan pinta-ala m² ASIA Rak.toimenpide UUDISRAKENNUS Käyttötarkoitus KONEHALLI Kok.ala 308 Kok.ala laajennus Tilavuus 1700 Tilavuus laajennus Kerrosala 308 Kerrosala laajennus Kerrosluku 1 EHDOTUS EHDOT Ympäristölautakunta päättää myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty vastaava työnjohtaja kvv-työnjohtaja iv-työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennepiirustukset piirustukset ja selvitykset

4 Sivu 4 vesi- ja viemärilaitteista salaojituksesta ilmanvaihtolaitteistosta KATSELMUKSET PÄÄTÖS: Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset: paikanmerkitseminen sisäpuolinen pohjaviemärin katselmus pohjakatselmus rakennekatselmus loppukatselmus Ehdotus hyväksyttiin. TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie HELSINKI 30 päivää Päätöksen antopvm Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmään on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

5 Sivu 5 YMPJARAKL 4 HAKEMUS POIKKEAMISESTA KORTTELISSA 4 TONTTI 2 Rakennustarkastajan (HL) ehdotus: n kunta hakee poikkeuslupaa saada laajentaa (kaksi laajennusosaa yht m²) kuntakeskuksessa olevaa Sjundeå svenska skolanin koulurakennusta. Poikkeuslupa on tarpeellinen koska laajennusosat sijoittuvat osaksi (624 m²) asemakaavan rakennusalueen (rakennusruutu) ulkopuolelle. Hakija perustelee hakemuksensa sillä että rakennus on perusratkaisultaan 1- kerroksinen ja toiminnallisuus- ja rakennuskustannussyistä se kannattaa edelleen pitää sellaisena. Laajennukset sijoittuvat puistomaiselle alueelle sekä koulun käytössä olevalle piha-alueelle. Rakennuspaikan osoite on Koulutie 3, Rajanaapureita on kuultu, huomautuksia ei ole esitetty. Harkitaan oikeaksi maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettujen säännösten ja määräysten nojalla myöntää lupa. Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta, eikä vaikeuta erityisen luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Tämä päätös on voimassa kaksi (2) vuottaa antamispäivästä, jonka kuluessa on haettava rakennuslupa. Sovelletut oikeusohjeet: MRL mom. ja 172. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 Sivu 6 TEKNLTK:3 /2011 YMPJARAKL 5 Liite 1 SELVITYSPYYNTÖ Sanni Parisaari ja Mika Viljamaa ovat pyytäneet ympäristö- ja rakennuslautakunnalta selvitystä koskien ojan kaivamista tontilla, autotallinsa rakennuslupa-asiaa sekä naapurin autotallin rakennuspaikka ja paloturvallisuutta. Rakennustarkastaja on tehnyt oman vastineen kyseiseen selvityspyyntöön. Sekä selvityspyyntö että rakennustarkastajan vastine on pöytäkirjan liitteenä. Apulaisrakennustarkastajan (ÅA) ehdotus: toteaa että rakennustarkastaja on toiminut asianmukaisesti eikä näe mitään syytä puuttua kyseiseen asiaan. Päätös: Asia poistettiin esityslistalta.

7 Sivu 7 YMPJARAKL 6 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN VARSINAISET KOKOUSPÄIVÄT Rakennustarkastajan (HL) ehdotus: kokoontuu kuukauden toisena keskiviikkona klo teknisen toimiston kokoushuoneessa (Botåker) mikäli päätettäviä asioita on. lautakunta ei kokoonnu heinäkuussa, mutta tarpeen vaatiessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8 Sivu 8 YMPJARAKL 7 RAKENNUSTARKASTAJIEN VASTAANOTTOPÄIVÄT 2011 Rakennustarkastajan (HL) ehdotus: Rakennustarkastajat ovat tavattavissa teknisessä toimistossa jokaisena arkitiistaina ja perjantaina klo tai sopimuksen mukaan. Rakennustarkastajilla on myös puhelinpäivystys samoina aikoina. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 Sivu 9 YMPJARAKL 8 RAKENNUSTARKASTAJIEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Rakennustarkastajan (HL) ehdotus: - Rakennustarkastajat ovat myöntäneet seuraavat lupahakemukset : Ojanperä Marko Pappila Träskkullantie 104, omakotitalo (jatkoaika), Vehviläinen Nanna Pikkala Kolaholmen 139, aita (ilmoitus) Tuovinen Juha-Pekka Pikkala Marsuddeninkuja, aita (ilmoitus). - Rakennustarkastajat ovat hyväksyneet seuraavat vastaavat työnjohtajat: Kari Lindroos lupa ja Janne Taskinen lupa Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10 Sivu 10 YMPJARAKL 9 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KALLIONLOUHINTAA VARTEN MYLLYKYLÄSSÄ Liite 2 Henrik Nyberg ja Tom Laitinen hakevat maa-aineslain mukaista ottolupaa kallion louhintaa varten tilalla ToNy 2:29 Myllykylässä. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Ottamisalue on 3,7 ha ja louhittava määrä m3. Hakemukseen sisältyy maanmittauspalvelu Pelto-Timperi Ky:n laatima ottamissuunnitelma piirustuksineen. Lisäksi hakemuksen liitteenä on Suomen luontotieto Oy:n laatima n Myllykylää suunnitellun louhosalueen luontoarvojen perusselvitys sekä Promethor Oy:n laatima ympäristömeluselvitys. Ottamissuunnitelman mukaan murskauslaitos, kaivinkone ja kauhakuormaaja ovat toiminnassa arkisin klo Porausta ja rikotusta tehdään Toimintaa ei kuitenkaan harjoiteta kesä-, heinä- ja elokuussa. Murskauksen toiminta-aika on yhteensä n. 45 pv/vuosi. Tavaran lastausta ja poiskuljetusta tehdään kaikkina viikonpäivinä klo Jälkihoitona luiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:2 ja alue istutetaan sekametsällä n 2500 kpl /ha. Luontoselvityksessä ei löytynyt luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä tai muita merkittäviä kohteita. Alueeseen sen itäpuolella rajautuva avosuolaikku mainitaan metsälain tarkoittamana erityisen tärkeänä elinympäristönä. Meluselvityksessä on mallinnuksen avulla arvioitu keskimääräinen meluvaikutus ympäristöön eri tilanteissa. Esitettyjä meluntorjuntatoimenpiteitä noudattamalla toiminnasta aiheutuva keskimääräinen päiväajan keskiäänitaso ei ylitä ohjearvoja yhdelläkään mahdollisesti häiriintyvällä kohteella. Kopiot asiakirjoista ja muistutuksista esityslistan liitteenä. Kaavatilanne: Alue sijaitsee Pohjois-n osayleiskaavan M-1 metsäalueella. Luoteessa on Lillträskin järvi, jonka ympäristö on yleiskaavassa merkitty kulttuurimaisema-alueeksi, rajaus lähimmillään 150 etäisyydellä. njoen maisema-alueen karttarajaukseen on vastaavasti matkaa n. 300 m. Maakuntakaavassa on alueen länsipuolelle merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. Lisäksi pohjois- on toiminut hiljaisten alueiden maakuntakaavaselvityksen pilottialueena vuonna iden_tarkastelua_uudellamaalla.pdf Tästä syystä hakemuksesta on pyydetty myös Uudenmaan liiton lausunto.

11 Sivu 11 Käsittely: Hakemus on tullut vireille Hakemus on ollut nähtävillä rakennustoimistossa ja siitä on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla sekä sanomalehdissä Västra Nyland ja Kirkkonummen sanomat. Maastotarkastus: Syksyllä 2009 ympäristöpäällikkö, hakija Henrik Nyberg sekä ottamissuunnitelman laatija kävivät maastossa tutustumassa suunnitelma-alueeseen ja sen ympäristöön. Samalla keskusteltiin hakemuksesta ja siihen tarvittavista selvityksistä. Suunniteltu ottamisalue on kokonaisuudessan avohakattu. Muistutukset: Määräaikaan mennessä jätettiin kolme muistutusta: Anneli Rouvinen omistaa tilan Huvikumpu Rnro 2:33, joka sijaitsee lähimpänä louhinta-aluetta (n. 280 m). Hän vastustaa hanketta. Toissijaisesti hän esittää, että työskentely tulisi rajata 8 tuntiin päivässä ja vain arkipäiviin. Hän toteaa vastustavansa tiekunnan luvan antamista hankkeelle. Luonnon ja eläimistön suhteen ympäristö on erittäin monipuolinen; hirviä, peuroja, kettuja, mäyriä, jäniksiä, oravia ja ilveksenkin jälkiä talvella. Torppa on vuodelta 1830; rakennuksessa on Aleksis Kivi yöpynyt. Torpan arvo laskee maa-ainesluvan myötä. Satu Hovitie ja Hartmut Sentek pitävät esitettyjä suunnitelmia puutteellisina ja vastustavat hanketta. He toteavat mm., että alue sijaitsee keskellä korpimaista luonnonkaunista kallioaluetta, jolla on suuri virkistysarvo. Jos 2. vaihekin toteutuu hanke haittaisi ympäristöä oleellisesti kestämättömän pitkän ajan, jopa 20 vuotta. Mikko Lahikainen ja 7 muuta allekirjoittajaa vastustavat hanketta. He kiinnittävät huomiota louhinnan ja murskauksen haittoihin pölyn ja liikenteen muodossa sekä siihen, että kallio ei kasva takaisin. Paikallisten ulkoilureitit ja sienestysmaastot tuhoutuvat ja luonnonarvot vaarantuvat. He ilmoittavat saaneensa hankkeesta tiedon vasta vuorokautta ennen muistutusten jättöpäivää, ja ilmoittavat täydentävänsä muistutuksensa myöhemmin. Myöhään ( ) jätetyssä muistutuksessa Pekka ja Beatrice Reinikainen katsovat, että haettua lupaa ei tulisi myöntää, ja esittävät, että maaainesten otosta aiheutuu huomattava ja laajalle ulottuva vahingollinen muutos luonnonoloihin, mikä on maa-aineslain luvan myöntämiseste. Lisäksi he mm. huomauttavat, että linnustosta olisi todennäköisesti saatavissa tarkempaakin tietoa.

12 Sivu 12 Uudenmaan liitolta ei ole valmistelutekstiä kirjoitettaessa saatu lausuntoa. Lausuntopyyntö lähetettiin Hakijan vastine muistutuksiin: Hakijat ovat vastanneet ajoissa tulleisiin muistutuksiin. Myös myöhemmin tulleet on toimitettu hakijoille tiedoksi ja mahdollista vastausta varten. Vastauksessa viitataan hakemukseen ja sen liitteisiin ja todetaan, että niissä on kysymyksiin jo vastattu. Lisäksi huomautetaan mm., että suunnitelman mukainen liikenne ei kulje Anneli Rouvisen omistaman kiinteistön ohitse. Hakijat ilmoittavat Hovitien ja Sentekin muistutuksen johdosta käsityksenään, että kiinteistöllä tai sen lähialueella ei risteile runsaasti metsäteitä eikä polkuja. Lopuksi hakijat ilmoittavat, että ottamistoiminnassa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota pohjavesien suojeluun ja melu- sekä pölyhaittojen torjumiseen sekä toiminnan sijoittumiseen maiseman ja ympäristön kannalta. Lainsäädäntö: Maa-aineslaki 3 Maa-ainesten ottamisen rajoitukset Tässä laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu: 1) kauniin maisemakuvan turmeltumista; 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista; 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa; tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. 6 Luvan myöntämisen edellytykset Lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Ympäristöpäällikön (PS) ehdotus: Ympäristölautakunta myöntää Henrik Nybergille ja Tom Laitiselle maaainesluvan kiviaineksen louhimiseksi tilalla ToNy RNo 2:29 Myllykylässä, päivitetyn hakemuksen ja ottosuunnitelman mukaisesti sekä näiden lupamääräysten mukaisesti:

13 Sivu Lupa on voimassa 5 vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta. 2. Pohjoisreunan luiska tulee louhia tai täyttää kaltevuuteen 1: 3 ja viimeistellä kuten muut luiskat. Suunnitelmapiirustukset tulee tältä osin muutettuina esittää lupaviranomaiselle liitettäväksi asiakirjoihin ennen toiminnan aloittamista. 3. Pintamaista sekä murskeesta tai muusta käyttötarkoitukseen sopivasta materiaalista tulee jälkihoitona muodostaa louhoksen pohjalle vähintään 0,5 m paksu kasvukerros. Myös muualta tuotuja puhtaita maamassoja voi tarvittaessa käyttää. 4. Mäntyä, kuusta ja koivua istutetaan 3. kohdassa rakennettuun kasvukerrokseen noin 2500 tainta/hehtaari. 5. Maisemoinnin loppuunsaattamisen varmistamiseksi kunnalle tulee ennen toiminnan aloittamista jättää euron hyväksyttävä vakuus. Vakuuden on oltava voimassa yksi vuosi varsinaisen lupakauden loppumisen jälkeenkin. 6. Toiminta-ajoista ja mahdollisesta ympäristövaikutusten tarkkailusta määrätään kiven louhinnan ja -murskaamon edellyttämässä ympäristöluvassa. 7. Ennen töiden aloittamista alueella tai tien rakentamista toiminnanharjoittajan tulee pyytää rakennustarkastajalta alkukatselmusta ja aloituslupaa. Ottoalueen rajat tulee ennen sitä merkitä maastoon. 8. Maa-ainesluvasta peritään kunnassa hyväksytyn taksan mukainen maksu. Perustelu: Hakija on esittänyt asianmukaisen ottamissuunnitelman, eikä toiminta ole ristiriidassa maa-aineslain 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Maakuntakaavassa tai yleiskaavassa ei ole tällä kohtaa suojelumerkintää, eikä aluetta ole mainittu selvityksessä Uudenmaan arvokkaista kallioalueista (Alueelliset ympäristöjulkaisut 350 SYKE 2004). Maisemaa voidaan pitää n oloissa tavanomaisena, eikä ottamisalue ole mistään suunnasta näkyvissä kauempaa. Poski-selvityksessä (Alueelliset ympäristöjulkaisut 400 UUS 2006) hakemuksen tarkoittama alue on luokiteltu maa-ainesten ottamisen kannalta sopivaksi alueeksi, ja merkitty karttaan vihreällä värillä.

14 Sivu 14 Lupamääräykset ovat tavanomaiset ja ne ovat tarpeen hakemuksessa esitetyn tarkentamiseksi. Hakemuksessa mainittuun seuraavaan lupakauteen ei tässä luvassa oteta kantaa, joten pohjoisreunan luiskan maisemointia ei voi jättää suunnittelematta. Luiskan kaltevuus itäreunassa voi olla 1:2 koska se noudattaa luonnollisen maaston muotoja, kun taas suurten korkeuserojen vuoksi pohjoisreunan loivempi 1:3 on perusteltu. Toiminta edellyttää myös ympäristölupaa, ja että lupa on voimassa yhtä aikaa maa-ainesluvan kanssa. Ympäristöluvassa otetaan tarkemmin kantaa toiminnan mahdollisesti aiheuttamiin melu-, pöly- ja vesistövaikutuksiin ja niiden torjuntaan. Toiminnan ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista on säädetty valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kiven murskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010). Käsittely: Merkittiin tiedoksi että lautakunnalle on jätetty 130 henkilön allekirjoittama joukkoadressi missä vastustetaan maa-ainesluvan myöntämistä. Ensimmäinen allekirjoittaja on Mikko Lahikainen. Kokkonen Holmin kannattama ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat pöydälle panoa äänestävät jaa, ja ne jotka kannattavat käsittelyn jatkamista äänestävät ei. Äänestyksessä pöydälle pano voitti äänin 5 (Kokkonen, Holm, Holmström, Mäkinen, Backman)- 3 (Tuominen, Grönberg, Rehnberg). Päätös: Asia jätettiin pöydälle.

15 Sivu 15 YMPJARAKL 10 Liite 3 TIEDOKSI - Vuosikuulutus joka koskee pöytäkirjojen nähtävänä pitämistä. Rakennustarkastajan (HL) ehdotus: - Laskujen käsittely teknisessä toimistossa ELY-keskuksen lausunto , Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Espoo-Salo-oikorata. Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16 Sivu 16 YMPJARAKL 11 MUUT ASIAT - Maaseutusihteeri informoi lautakuntaa siitä että johtosäännön mukaan lautakunnan on valittava kolme jäsentä tietoimitusjaostoon + henkilökohtaiset varajäsenet. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

17 Sivu 17 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska perusteet päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa timusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

18 Sivu 18 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 124 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 125 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 126 Aloite

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 11/2011 14.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 11/2011 14.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 151 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 152 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 153 Vaasan

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat.

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat. Tekninen lautakunta Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Maa-aineslupa, Savon Kuljetus Oy, Rautavara, Nälkämännikkö, 687-402-9-25,

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki 1 Raahen kaupunki maa-ainesten ottolupapäätös maa-aineslupaviranomainen Annettu julkipanon jälkeen Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki. Asia: Maa-ainesten ottolupa peruskallion louhimiseksi

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 15:00-18:00 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 Aika: Maanantai 29.4.2014 klo. 19.00 20.29 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Kari Aalto jäsen Elina Kyyhkyharju jäsen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47 Ympäristölautakunta 04.06.2015 AIKA 04.06.2015 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot