PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D. (5. krs), Lappeenranta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D. (5. krs), 53100 Lappeenranta."
  • Ari Aro
  • 1 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus AIKA klo 10:00-11:30 PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D. (5. krs), Lappeenranta. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 43 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaali vuodeksi Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Veraventure Oy:n pyyntö Etelä-Karjalan liiton suostumukselle Luveran osakkeiden lunastamiseksi 51 Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen päivittäminen 52 Tiedoksi asiat Muut asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen

2 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT LÄSNÄ Varsinaiset jäse net Tehtävä Henkiökohtaiset varajäsenet Lisätiedot ( - ) Jukka Kopra ( - ) Jukka Kärnä ( x ) Ari Berg ( - ) Anneli Kiljunen ( x ) Marja-Leena Leppänen ( x ) Katri Pulli ( x ) Antti Rämä ( x ) Anu Urpalainen ( x ) Tiina Wilén-Jäppinen ( - ) Ari Torniainen ( x ) Tapio Virkki ( - ) Kari Metsäkallio pj. 1. varapj. 2. varapj. jäsen " " " " mv pj. mv 1. vpj. mv 2. vpj. ( - ) Tommi Vasama ( - ) Kari Paldanius ( ) Timo Tervonen ( x ) Marja-Liisa Vesterinen ( ) Juhani Kylliäinen ( ) Leena Kaijansinkko ( ) Anna-Liisa Pekkanen ( ) Päivi Sandberg ( ) Suna Kymäläinen MUU ( x ) Matti Viialainen ( x ) Juuso Hieta esittelijä sihteeri maakuntajohtaja hallinto- ja kehittämisjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Ari Berg Puheenjohtaja Juuso Hieta Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Anu Urpalainen Pöytäkirjan tarkastaja Tiina Wilen-Jäppinen Pöytäkirjan tarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Etelä-Karjalan liiton toimisto, hallinto- ja kehittämisjohtajan työhuone tiistaina klo , Kauppakatu 40 D, Lappeenranta.

3 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Kokouksen avaus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avaa kokouksen. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Ari Berg avasi kokouksen. Merkittiin, että maakuntahallituksen pj. Jukka Kopran ja 1. vpj. Jukka Kärnän ollessa estyneet osallistumasta kokoukseen, kokouksen puheenjohtajana toimi maakuntahallituksen 2. vpj. Ari Berg.

4 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakuntahallitus Kuntalain mukaan maakuntahallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet eli vä hintään 5 jäsentä on ko kouksessa saapuvilla. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltai seksi. Todettiin.

5 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntahallitus Maakuntahallituksen kokousten pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorollaan aak kosjärjes tyksessä kaksi hallituksen jäsentä tai varajäsentä puheenjohtajaa tai varapuheenjoh tajia lu kuun ottamatta. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas tusvuorossa ovat Anu Urpalainen ja Tiina-Wilen Jäppinen. Maakuntahallitus valitsee Anu Urpalaisen ja Tiina-Wilen Jäppisen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkir jan. Maakuntahallitus valitsi Anu Urpalaisen ja Tiina-Wilen Jäppisen tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

6 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntahallitus Maakuntahallituksen pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on lä hetetty maakuntahallituksen jäsenille sähköpostilla. Merkitään tiedoksi. Merkitään tiedoksi. Liitteet 1 Maakuntahallituksen ptk

7 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus Maakuntahallitus Eduskuntavaalien paikkajakauma on uuden vaalipiirin osalta Etelä-Kar ja lan näkökulmasta ihan hyvä, kun kuusi kansanedustajaa valit tiin maakunnnasta uuteen eduskuntaan. 2. Kaksoisraiteen osalta on käyty jatkoneuvotteluja Liikenneviraston kans sa eri toteutusvaihtoehdoista. Liikennevirasto lähettää uu delleen ar vioin nis ta raportin lausuttavaksi lähiviikkoina. 3. ENI-ohjelman investointihankkeiden lista alkaa olla valmis. Hankkei den kokonaiskustannusarvio Suomen puolella olevan kuuden hank keen osalta on n. 75 milj.. Hankkeiden välillä joudutaan toden nä köi ses ti tekemään priorisointia aluekehitysvaikutusten osalta. Ve nä jän puolelta hankkeita on listattu kahdeksan kappaletta. Lista vie dään joko nykyiselle tai todennäköisemmin uudelle hallitukselle ke sä kuun aikana. 4. Lentokentän omistajajärjestely odottaa uuden Suomen hallituksen kan taa. Rahoitusmallin on oltava Ruotsin mallin kaltainen, jotta kauppa to teu tuu. 5. Maakunnallinen malli työllisyyden hoitoon (pilotti) on kuntien aloittees ta suunnitteilla Etelä-Karjalaan, jossa työllisyyden hoidon ko konai suus ja johtaminen olisi maakunnallisella toimijalla. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

8 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaali vuodeksi / /2015 Maakuntahallitus Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan maakuntaval tuusto valitsee kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa kes kuu destaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen va ra pu heen joh tajan. Kuntalain 12 :n mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on va lit ta va samassa vaalitoimituksessa. Mitä tässä on sa not tu äänistä, kos kee vertauslukuja, kun vaali toimitetaan suh teel li se na. Jos maakun ta val tuus to on yksimielinen kaikkien kol men valinnasta, se voidaan suorittaa ilman var si nais ta vaalitoimitusta. Jos vaali toimitetaan suhteellista vaalitapaa noudattaen, pu heen johtjaan tehtävänä on todeta, onko suhteellisen vaalin vaatiojita riit täväs ti. Jos maakuntavaltuuston kaikki 31 jäsentä/varajäsentä on paikal la ja valitaan kolme jäsentä, jaetaan 31 neljällä (3+1), jolloin osamää räk si tulee 7,75. Se korotetaan lähimpään kokonaislukuun. Suhteel li nen vaali on toimitettava, jos vähintään 8 maakuntavaltuuston jä sen tä/va ra jä sen tä sitä vaatii. Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a :n 2 momentti ei kos ke puheenjohtajiston kokoonpanoa. Maakuntavaltuuston puheenjohtajisto vuonna 2014 oli seu raa va: puheenjohtaja Ari Torniainen Lappeenranta I. varapuheenjohtaja Tapio Virkki Lappeenranta II. varapuheenjohtaja Kari Metsäkallio Luumäki Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että maakun ta val tuus to päättää valita maakuntavaltuuston jäseniksi valituista pu heen joh ta jan sekä I ja II varapuheenjohtajan vuodeksi Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti esitettäväksi maakuntavaltuustolle kevätkokouksessa.

9 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi / /2015 Maakuntahallitus Perussopimuksen 14 :n mukaan kuntayhtymällä on hallitus, josta käy te tään nimitystä Etelä-Karjalan maakuntahallitus, lyhennettynä maa kun ta hal li tus. Maakuntahallituksen kuuluu yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin on henki lö koh tai nen varajäsen. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla jä senkun tien valtuutettuja. Maakuntahallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Kuntalain 81 :n 4. momentin mukaan: "Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edus tet tui na olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ää niosuut ta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteel li suus pe ri aat teen mukaisesti." Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti maakuntahallituksen paikat jakau tu vat syksyn 2012 kunnallisvaalien tuloksen perusteella puo lueittain seuraavasti: SDP 3 KESK 3 KOK 2 Perussuomalaiset 1 Yhteensä 9 Kuntalain 60 kuuluu seuraavasti: "Vaaleissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja ka mal la läsnä olevien lukumäärä lisättynä yhdellä. Jos osa määräk si tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään ko ko nais lukuun. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos va ra jä se net ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tu le vat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten

10 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus ää niä tai korkeimman vertausluvun saaneet ehdokkaat. Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mi tä kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyk siä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja tarvittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennes sä tasan ratkaisee arpa". Jos vaali toimitetaan suhteellista vaalitapaa noudattaen, pu heen johta jan tehtävä on todeta, onko suhteellisen vaalin vaatijoita riittävästi. Jos esim. kaikki maakuntavaltuuston 31 jäsentä/varajäsentä on paikal la ja valitaan 9 jäsentä, jaetaan 31 10:llä (9+1), jolloin osa määräk si tulee 3,1. Kuntalain mukaan osamääräksi tullut murtoluku koro te taan lähinnä ylempään kokonaislukuun eli 4:ään. Suhteellinen vaa li on siis toimitettava, jos vähintään 4 maakuntavaltuuston läsnä ole vaa jäsentä/varajäsentä sitä vaatii. Maakuntahallitusta valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4a :n 2 momentti: "Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimi eli mis sä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnan val tuus to ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä hintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu." Edellä todetun perusteella maakuntahallituksessa tulee olla vä hintään 4 naista ja vähintään 4 miestä. Tasa-arvovaatimus koskee erik seen varsinaisia ja varajäseniä eli kiintiön on toteuduttava sekä var si nais ten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta. Maakuntahallituksen puheenjohtajistoa kiintiö ei erik seen koske. Maakuntahallituksen kokoonpano vuosina on ollut seuraa va: Varsinainen jäsen: SDP Jukka Kärnä, Imatra Tiina Wilen-Jäppinen, Imatra Anneli Kiljunen, Lpr KESK Ari Berg, Parikkala Antti Rämä, Luumäki Katri Pulli, Lpr KOK Jukka Kopra, Lpr Henk.koht.varajäsen: Kari Paldanius, Imatra Suna Kymäläinen, Ruokolahti Marja-Liisa Vesterinen, Lpr Timo Tervonen, Rautjärvi Anna-Liisa Pekkanen, T-saari Leena Kaijansinkko, Lpr Tommi Vasama, Lpr

11 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Anu Urpalainen, Imatra PS Marja-Leena Leppänen, Lpr Päivi Sandberg, Imatra Juhani Kylliäinen, Savitaipale Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että maakun ta val tuus to päättää 1. todeta, että maakuntahallituksen kokoonpano eri ryhmien kesken on seuraava: SDP 3 KESK 3 KOK 2 Perussuomalaiset 1 ja että maakuntahallituksessa tulee olla vähintään 4 naista ja 4 mies tä, 2. valita vuosiksi maakuntahallitukseen yhdeksän jäsen tä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, 3. nimetä jäsenistä yhden puheenjohtajan ja kaksi va ra pu heenjoh ta jaa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti esitettäväksi maa kun ta val tuustol le kevätkokouksessa täydentäen kohtaa 2. siten, että maa kun tahal li tus valitaan vuoden 2017 syksyyn saakka taikka siiheksi, kun seu raa vien kuntavaalien pohjalta tehtävät jäsenesitykset ovat sel villä.

12 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Veraventure Oy:n pyyntö Etelä-Karjalan liiton suostumukselle Luveran osakkeiden lunastamiseksi 51/ /2015 Maakuntahallitus Veraventure Oy on pyytänyt Etelä-Karjalan liiton suostumusta sille, et tä Luoteis-Venäjä Rahasto Oy lunastaa Veraventuren omistamat Lu ve ran osakkeet erikseen hinnasta, joka sovitaan tarkemmin Lu veran muiden osakkeenomistajien kanssa. Veraventure on saanut osakkei den hankkimiseen Etelä-Karjalan liiton myöntämää EAKR-ra hoi tus ta Kaakkois-Suomen Interreg III A -ohjelmasta. Etelä-Kar ja lan liiton myöntämä EAKR-tuki oli hankintakustannuksista 28 %. Veraventurella on tarkoitus siirtää irtaantumisesta saatavat varat Aloi tus ra has to Vera Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman ra hastoon. Vastineeksi Aloitusrahastolta edellytetään sitoumusta siitä, että saadut varat käytetään rahaston sijoitustoiminnassa Kaakkois-Suo mes sa toimiviin yrityksiin. Etelä-Karjalan liitolla ei rahoituksen myöntäjänä juridisesta nä kö kulmas ta ole huomautettavaa Veraventuren suunnitelmiin irtautua Luve ra Oy:stä. Veraventure on sijoitustoiminnassaan täyttänyt EAKR-ra hoi tus pää tök ses sä mainitut ehdot. Kun ra hoi tus pää tök sestä on kulunut enemmän kuin viisi vuotta, Veraventuren on mah dol lista luopua osakkeista, joiden hankkimiseen tuki on myönnetty. Ra hoitus pää tök sen ehto rahastoon sijoitettujen EAKR-varojen vä hin tään kertaalleen sijoittamisesta on myös täyttynyt. Aluekehityksen näkökulmasta Etelä-Karjalan liitto näkee tärkeänä pe ri aat teen, että mahdollisesta irtaantumisesta saatavat varat osoite taan jatkossakin Kaakkois-Suomessa toimiviin yrityksiin. Alu eel lisel le pääomasijoitustoiminnalle on alueella tarvetta ja Luvera Oy:n toi min nan jatkuminen mahdollisten omistusjärjestelyiden ja toi min takon sep tin muutoksen jälkeen on syytä turvata. Yksi koko rahaston pe rus ta mi sen tausta-ajatuksista on ollut, että kertaluonteisen pro jektin/si joi tuk sen sijaan pääoma jäisi kiertämään ja sitä kautta edistämään alueen yritysten toimintaa jatkossakin. Tästä näkökulmasta Ve ra ven tu ren mahdollisen irtautumisen hinta ja aikataulu olisi suo tavaa olla Luveran ja sen osakkaiden kannalta kohtuullisia niin, ettei si tä kautta rahaston oman pääomasijoitustoiminnan toi min ta edellytyk siä tarpeettomasti tukahdutettaisi. Asiaa on syytä valmistella rauhassa eri osapuolten näkökulmat huomioi den ja pitäen esillä myös sen vaihtoehdon, että koko pääoma py syi si jatkossakin Luveralla, joka jatkaisi pääomasijoitustoimintaa osak kai den sa tahtotilan mukaisesti muutetulla konseptilla alu eel listen omistajiensa koordinoimana.

13 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus antaa lausunnokseen edellä mainitun. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

14 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen päivittäminen 52/00.00/2015 Maakuntahallitus Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestykseen on tarpeen tehdä lisäys koskien kirjallista menettelyä, jotta voidaan varmistaa pää töksen teon sujuvuus joustavasti ja kustannustehokkaalla tavalla. Alueke hi tys lain sää dän nön mukaisesti maakunnan yhteistyöryhmän työjär jes tyk sen vahvistaa maakunnan liitto (laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 27 ). Työjärjestykseen on tehty seuraava lisäys: 24 Kirjallinen menettely Kiireellinen asia, josta on tarpeen tehdä päätös ennen seuraavaa maa kun nan yhteistyöryhmän kokousta, voidaan yhteistyöryhmän puheen joh ta jan aloitteesta tehdä kirjallista menettelyä käyttäen ilman yh teis työ ryh män jäsenten kokoontumista. Kirjallista menettelyä voidaan hyödyntää myös yhteistyöryhmän sihteeristön työskentelyssä. Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja lähettää yh teis työ ryhmän kaikille jäsenille päätösehdotuksen sähköisesti, johon jäsenten tu lee vastata kirjallisesti viiden työpäivän kuluessa. Ehdotus on tullut hy väk sy tyk si yhteistyöryhmässä, jos päätösehdotusta ei ole kir jal lises ti vastustettu määräajassa. Jos yksikin jäsen vastustaa pää töseh do tus ta viiden työpäivän kuluessa, asia palautuu yhteistyöryhmän kä si tel tä väk si. Jäsen voi peruuttaa tekemänsä vastustavan il moi tuksen määräajassa. Jos asiassa esitetyt vastustavat ilmoitukset on peruu tet tu, ehdotus on tullut hyväksytyksi maakunnan yh teis työ ryhmäs sä. Vastaukselle annetun viiden työpäivän määräajan kuluttua yh teis työryh män puheenjohtajan tulee ilmoittaa viipymättä maakunnan yhteis työ ryh mäl le, onko ehdotus tullut hyväksytyksi. Työjärjestyksen sivulle 1. on muutettu kehittämisjohtajan nimike alue ke hi tys joh ta jak si Etelä-Karjalan liiton v voimaan astuneen uu den organisaation mukaisesti. Työjärjestys on liitteenä. Lisätietoja: Satu Sikanen, , satu.sikanen(at)ekarjala.fi Maakuntahallitus vahvistaa maakunnan yhteistyöryhmän työ jär jes-

15 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus tyk sen edellä esitetyin muutoksin. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Liitteet 2 Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys

16 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Tiedoksi asiat Maakuntahallitus Viranhaltijapäätökset maaliskuu Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet 3 Viranhaltijapäätökset maaliskuu 2015

17 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Muut asiat Maakuntahallitus Käydään keskustelu kevään ja kesän tulevista tapahtumista ja aika tau luis ta. Heinäkuun kokous Savonlinnan oppeerajuhlien yhtey des sä. 2. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoimintaryhmä: Kymenlaakson maakuntahallitus on kokouksessaan päättä nyt esittää uudelle Suomen hallitukselle Kymenlaakson siirtämistä osak si Etelä-Suomen yhteistoiminta-aluetta. Yhteistoimintaryhmän kokouksessa asiasta käydyn keskus te lun pohjalta on todettu, että Kymenlaakson maa kun ta hal li tuksen tekemään päätökseen pohjaten nykyisen lakisääteisen yh teis toimin ta ryh män ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa. Normaalia, va paaeh tois ta käytännön yhteistyötä maakuntien välillä jatketaan nor maalis ti. Aluekehityslain (7/2014) 18 :n mukaan maakunnan liitto voi kuulua vain yhteen yhteistoiminta-alueeseen, joten tältä osin Kymenlaakson maa kun nan yhteistoiminta-alueen vaihtaminen aiheuttaa myös Etelä-Kar ja lan liiton perussopimuksen 4-5 :n päivittämistarpeen. 3. Eurooppa päivä järjestetään Lappeenrannan lin noi tukses sa, jossa Etelä-Karjalan liitto toimii tapahtuman järjestäjänä. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi ja päätettiin lähettää perussopimuksen päi vi tet täväs tä asiasisällöstä lausuntopyyntö Etelä-Karjalan liiton jä sen kun nille.

18 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Seuraava kokous Maakuntahallitus Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään Ke rimäen kalatalon (Kala-Leader) tutustumismatkan yhteydessä. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

19 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Kokouksen päättäminen Maakuntahallitus Maakuntahallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:30.

20 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Niistä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kunta lain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. HValL 3 :n 1 mom. perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimuskelpoisiin päätöksiin voidaan hakea oikaisua Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitukselta, Etelä-Karjalan liitto, osoite Kauppakatu 40 D, Lappeenranta.. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valituskelpoisiin päätöksiin haetaan muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksen myös asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen. Muutos haetaan Kuopion hallinto-oikeudelta: PL 1744 (Puijonkatu 29 A), Kuopio Sähköposti: kuopio.hao(at)oikeus.fi. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 188 :n mukaan maakuntakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla siitä ympäristöministeriöön. Valitusaika on 30 päivää maakuntavaltuuston maakuntakaavan hyväksymistä koskevan pöytäkirjan nähtävillepanon alkamisesta. Valituskirjelmä osoitetaan: Ympäristöministeriö, PL 35, Valtioneuvosto. Ympäristöministeriön asetus YM:n maksullisista suoritteista 83/2013: 220 euroa. Valituskirjassa on ilmoitettava: * valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite * päätös, johon haetaan muutosta * miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi * muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on alle kirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.