KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)"

Transkriptio

1 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta AIKA klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 19 Pöytäkirjan tarkastus 4 20 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 21 Oppimisen tuen ja oppilashuollon käsikirja 6 22 Tiedoksi / Aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta huoltajille Tietosuoja- / rekisteriselosteet 8 24 Valtuustoaloite Jukojärvelle rakennettavan koulun nimeksi 9 25 Sitoumuksen tekeminen / Varhaiskasvatuksen 10 kalustohankinnat 26 Laskutusperuste opiskeluhuollon psykologi- ja 11 kuraattoripalvelujen käyttämisestä 27 Tositteiden hyväksyjät kirjastopalvelujen tulosalueella Virkavapaus / Mia Mäntylä Irtisanoutuminen / Elina Komulainen Irtisanoutuminen / Raimo Ilmarinen Sivistyslautakunnan toimintakertomus Ilmoitusasiat 17

2 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 2(20) Sivistyslautakunta OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korkeala Mervi varapuheenjohtaja Heinonen Petri jäsen Kakkuri Ari jäsen Koskinen Timo jäsen Kujala Kati jäsen Sipponen Hellevi jäsen MUU Ruusila Liisa kaupunginhallituksen edustaja Ruhanen Kerttu esittelijä Ahonen Eira pöytäkirjanpitäjä Savukoski Marika asiantuntija :t ja 16 POISSA Kosonen Timo puheenjohtaja Laurila Leena kaupunginhallituksen pj Mäkelä Tero vs. kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Mervi Korkeala puheenjohtaja Eira Ahonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN Keuruulla, toukokuun. päivänä 2015 TARKASTUS Timo Koskinen Kati Kujala PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä sivistystoimistossa tiistaina klo Eira Ahonen, toimistonhoitaja

3 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 3(20) Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus SIV Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 4(20) Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastus SIV Pöytäkirjan tarkastuksen suorittavat sivistyslautakunnan jäsenet aak kos jär jes tyk ses sä, kaksi jäsentä kerrallaan. Pöytäkirjan tarkastus on toimitettava viimeistään kokousta seuraavana maanantaina klo mennessä. Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville klo Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Mervi Korkeala ja Timo Koskinen. Lautakunnan puheenjohtaja Timo Kososen poissaollessa puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Mervi Korkeala. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Timo Koskinen ja Kati Kujala.

5 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 5(20) Sivistyslautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen SIV Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan muodossa.

6 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 6(20) Sivistyslautakunta Oppimisen tuen ja oppilashuollon käsikirja 157/ /2014 SIV Sivistyslautakunta on hyväksynyt Oppilashuollon käsikirjan / 48, ja sitä on päivitetty / 49. Uuden oppilashuoltolain (1287/2013) mukaiseen oppilashuoltotyöhön sisältyy merkittäviä muu tok sia alkaen, minkä vuoksi asiaan liittyvät asiakirjat on päivitetty lain ja asetuksen mukaisiksi esi- ja perusopetuksen osal ta sivistyslautakunnassa / 64. Lisäksi lautakunta on / 66 hyväksynyt koulun työrauhaa koskevan suunnitelman oh jeis tuk se na kouluille ja liitettäväksi oppimisen tuen ja op pi las huollon käsikirjaan. Oppimisen tuen ja ja oppilashuollon käsikirja on koottu yhdeksi ko ko nai suu dek si, joka on liitteessä. Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö ja sivistysjohtaja ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta hyväksyy Oppimisen tuen ja oppilashuollon kä sikir jan liitteen mukaisesti. Oppimisen tuen ja oppilashuollon kä si kir ja on ohjeistus päivähoidon yksiköille ja kouluille. Käsikirjaa päi vi te tään tarpeen mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Oppimisen tuen ja ja oppilashuollon käsikirja

7 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 7(20) Sivistyslautakunta Tiedoksi / Aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta huoltajille 2014 SIV Opetushallitus on seurannut valtakunnallisesti aamu- ja il ta päi vä - toi min nan kehittymistä vuodesta 2007 lähtien. Tietoa on koottu mm. toi min nan koordinaattoreilta, ohjaajilta, kuntien vastuuvirkamiehiltä, pe rus ope tuk sen rehtoreilta ja toimintaan osallistuvien lasten huol tajil ta. Seurannan tarkoituksena on ollut turvata toiminnan tavoitteiden to teu tu mi nen, tavoitteellisuuden lisääminen sekä laadun ke hit tä misen edistäminen. Vuonna 2014 seuranta toteutettiin perusopetuksen vuosiluokkien oppilaiden huoltajille ja kaikkien vuosiluokkien eri tyistä tukea tarvitsevien oppilaiden huoltajille ajalla Opetushallitus on koostanut tuloksista raportin, joka on liit tee nä. Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Ope tus hal li tuksen toteuttaman seurannan raportin. Merkittiin lautakunnan tietoon saatetuksi. Liitteet Liite 2 Keuruun aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantaraportti 2014

8 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 8(20) Sivistyslautakunta Tietosuoja- / rekisteriselosteet SIV Henkilötietolaissa (523/1999) on säädetty henkilötietojen kä sit te lyssä noudatettavasta menettelystä. Henkilötietoja voi käsitellä vain lais sa säädetyin perustein. Henkilötietoja saa käsitellä mm. silloin, kun käsittelystä säädetään laissa tai jos käsittely johtuu re kis te rin pitä jäl le laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai vel voit tees ta. Henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä koskevat tiedot, ku ten nimi, kuva, osoite, sähköpostiosoite, arviointi, tukitoimet, poissa olot, rangaistukset jne. Henkilörekisteri muodostuu samaan käyttö tar koi tuk seen kerätyistä henkilötiedoista. Kunnan toiminnassa rekisterinpitäjä on kyseisestä toiminnasta vastaa va toimielin, tässä tapauksessa sivistyslautakunta. Liitteinä tietosuoja- / rekisteriselosteet varhaiskasvatuksen, pe rusope tuk sen sekä lukiokoulutuksen osalta. Valmistelija: sivistysjohtaja ja varhaiskasvatuspäällikkö ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta toteaa, että sivistyslautakunta on liitteenä olevien re kis te rien rekisterinpitäjä ja määrää rekisterien vastuuhenkilöt sekä re kis te ri asioi ta hoitavat henkilöt liitteiden mukaisesti. Tietosuoja- / rekisteriselosteet päivitetään tarpeen mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 3 Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri Liite 4 Perusopetuksen asiakasrekisteri Liite 5 Lukiokoulutuksen asiakasrekisteri Liite 6 Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltorekisteri Liite 7 Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen koulupsykologin asiakasrekisteri Liite 8 Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen kuraattorin asiakasrekisteri

9 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 9(20) Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Valtuustoaloite Jukojärvelle rakennettavan koulun nimeksi 232/12.00/2014, 221/ /2014 SIV Onni Haapala on tehnyt valtuustoaloitteen Jukojärven uuden koulun ni meä mi ses tä Einari Vuorelan kouluksi. Aloite liitteenä. Valmistelija: sivistysjohtaja ehdotus Sivistysjohtaja Sivistyslautakunta päättää pyytää asiasta lausunnon Jukojärven ala-as teen johtokunnalta mennessä. Sivistysjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa Sivistyslautakunta pyytää asiasta lausunnon Jukojärven ala-asteen johtokunnalta mennessä ja pyytää johtokuntaa selvittämään Einari Vuorela -nimen käyttöoikeutta. SIV ehdotus hyväksyttiin. Jukojärven ala-asteen johtokunta on käsitellyt asiaa (liite) ja joh to kun nan kannanotto koulun nimen muuttamiseksi Einari Vuo re lan kouluksi on myönteinen. Lupa nimenkäyttöoikeudelle on saatu Var pu-lii sa Vuorelalta ja Kristina Tapissier-Määttäseltä (liite). valmistelija: sivistysjohtaja ehdotus Sivistysjohtaja: Lautakunta nimeää Jukojärven ala-asteen Einari Vuorelan kouluksi lukien. ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 9 Jukojärven ala-asteen johtokunnan pöytäkirjanote Liite 10 Sähköpostit Ruhanen/Tapissier-Määttänen; Einari Vuorela-nimen käyttöoikeus

10 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Sivistyslautakunta Sitoumuksen tekeminen / Varhaiskasvatuksen kalustohankinnat 222/ /2014 SIV KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa ja neuvottelee asiakkaidensa puo les ta puitejärjestelyjä, hankintasopimuksia sekä vastaa so pi mimusahal lin nas ta. Yhtiö luo volyymietua, hinta- ja prosessisäästöjä se kä monipuolista hankintaosaamista koko maan kunta-asiakkaille. KL Kuntahankinnat on kilpailuttanut toimisto- ja päiväkotikalusteet. Pui te so pi mus toi mit ta jak si on valittu Isku Interior Oy. Uudet varhaiskasvatuksen tilat valmistuvat vuoden 2015 aikana. Ti lo ja varten valtuusto on hyväksynyt irtaimen kalustohankintoihin mää rä ra ho ja euroa. Keuruun kaupunginorganisaatio säännön kohdan mukaan toi mi ala joh ta jat päättävä hankinnoista, joiden arvo on enintään euroa. Liitteenä sopimus kalusteiden yhteishankintaan liittymisestä, KL-Kun ta han kin nat Oy:n yleiset ehdot yhteishankinnoissa sekä yh teis han kin nan vastuunjakotaulukko Valmistelijat: sivistysjohtaja, p ja var hais kas va tus pääl lik kö, p ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää, että KL-Kuntahankintojen kanssa tehdään sitoumus, ja sen tekemää sopimusta käytetään var hais kas vatus ti lo jen kalustehankinnoissa v Pui te so pi mus toi mit tajak si on valittu Isku Interior Oy. ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 11 Sopimus kalusteiden yhteishankintaan liittymisestä, KL-Kuntahankinnat Oy:n yleiset ehdot yhteishankinnoissa sekä yhteishankinnan vastuunjakotaulukko

11 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Sivistyslautakunta Laskutusperuste opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen käyttämisestä 31/ /2015 SIV Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tullut voimaan alkaen. Lain mukaan oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psyko lo gi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista pe rus kou lu tusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riip pumat ta. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain yhteydessä lisättiin kunnan pe rus palve lu jen valtionosuudesta annettuun lakiin uusi 41 a, joka mah dollis taa sen, että opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen käyt tä mi ses tä aiheutuneet henkilökustannukset voidaan laskuttaa op pi laan tai opiskelijan kotikunnalta. Jos kunnat ovat erimielisiä siitä, onko toinen kunta oikeutettu saa maan tai velvollinen maksamaan opiskeluhuollon psykologi- ja ku raat to ri pal ve lun kustannuksia, asiaa koskeva riita käsitellään hal lin to rii ta-asia na hallinto-oikeudessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Keuruun kaupungin koululaitoksen palveluksessa on yksi kou luku raat to ri ja yksi koulupsykogi. Koulupsykologipalvelun suoritehinnaksi muodostuu 28,26 e / 1h = 1 käyn ti ker ta. Koulukuraattorin suoritehinnaksi muodostuu 26,81 e / 1h = 1 käyn ti ker ta. Suoritehinnat on laskettu henkilöstökustannusten pe rus teel la. Hintoja on verrattu mm. Saarijärven, Jämsän ja Ähtärin hintoihin (n / käyntikerta) Rehtorit ilmoittavat sivistystoimen hallintoon vieraskuntalaisten op pilai den ja opiskelijoiden kuraattori- ja psykologipalvelujen käytön lasku tus ta varten puolivuosittain (toukokuussa / joulukuussa). ehdotus Sivistysjohtaja: Lautakunta päättää hyväksyä psykologi- ja kuraattoripalvelujen suoritehinnat seu raa vas ti: 28,26 / psykologin suoritehinta 1 h = 1 käyntikerta ja 26,81 / kuraattorin suoritehinta 1 h = 1 käyntikerta. Hinnat tarkistetaan vuo sit tain. ehdotus hyväksyttiin.

12 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Sivistyslautakunta Tositteiden hyväksyjät kirjastopalvelujen tulosalueella SIV Sivistyslautakunnan päätöksen mukaan kir jas to palve lu jen tu los alu eel la to sit tei den ja las ku jen hy väk sy ji nä toi mivat kir jas to toi men joh ta ja Johanna Hämäläinen sekä kirjastonhoitajat Seija Ran ta nen ja Sari Pekkala. Kirjastotoimenjohtajan varahenkilöksi on nimetty kirjastonhoitaja Tii na Leppinen, jolloin myös hänelle tulisi myöntää tositteiden ja laskujen hy väk sy mis oi keus. ehdotus sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta määrää kirjastopalveluja kos ke vien to sit tei den ja las ku jen hyväksyjäksi edellä mainittujen lisäksi kirjastonhoitaja Tiina Lep pi sen. ehdotus hyväksyttiin.

13 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Sivistyslautakunta Virkavapaus / Mia Mäntylä 83/ /2015 SIV Keuruun ala-asteen luokanopettaja Mia Mäntylä on ollut rehtorin myön tä mäl lä virkavapaalla Mäntylä on ha kenut päivätyllä kirjeellään virkavapaata edelleen Keuruun kaupungin organisaatiosäännön mukaan rehtori myöntää alaiselleen henkilöstölle harkinnanvaraisen virkavapauden tai työloman enintään yhden vuoden ajaksi. Toimielin päättää alai sen sa henkilöstön harkinnanvaraisen yli yhden vuoden kestävän vir ka vapau den / työloman myöntämisestä. Rehtori Reijo Seppänen puoltaa virkavapauden myöntämistä Mia Mäntylälle ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää myöntää luokanopettaja Mia Mäntylälle vir ka va pauden ajalle ehdotus hyväksyttiin.

14 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Sivistyslautakunta Irtisanoutuminen / Elina Komulainen 84/ /2015 SIV ehdotus Elina Komulainen on ilmoittanut päivätyllä kirjeellään irtisanoutuvansa Keuruun kaupungin perusopetuksen kotitalouden lehtorin virasta alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää myöntää Elina Komulaiselle eron Keuruun kaupungin perusopetuksen kotitalouden lehtorin virasta ( ) alkaen. Lisäksi lautakunta päättää anoa kaupunginhallitukselta täyttölupaa em. viralle alkaen toistaiseksi. ehdotus hyväksyttiin.

15 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Sivistyslautakunta Irtisanoutuminen / Raimo Ilmarinen 85/ /2015 SIV ehdotus Raimo Ilmarinen on ilmoittanut päivätyllä kirjeellään irtisanoutuvansa Keuruun ja Haapamäen yläasteiden yhteisestä teknisen työn lehtorin virasta alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää myöntää Raimo Ilmariselle eron Keuruun ja Haapamäen yläasteiden yhteisestä teknisen työn lehtorin virasta ( ) alkaen. ehdotus hyväksyttiin.

16 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan toimintakertomus SIV Liitteenä sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta Si vistys lau ta kun nan tulosalueita ovat hallinto, varhaiskasvatus, pe rusope tus, koulutus ja kirjastopalvelut. Valmistelija: sivistysjohtaja ehdotus sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta merkitsee toimintakertomuksen vuodelta 2014 tie toon saatetuksi. Merkittiin lautakunnan tietoon saatetuksi. Liitteet Liite 12 Sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2014

17 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Sivistyslautakunta Ilmoitusasiat SIV ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi saapunut posti ajalta (liite) Merkittiin lautakunnan tietoon saatetuksi. Liitteet Liite 13 Ilmoitusasiat sivltk

18 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (20) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALI TUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöön panoa Pykälät 22, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oi kaisuvaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 21, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Aika: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pykälät 21, Oikaisuvaatimusoikeus: Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: - se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä - kunnan jäsen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Keuruun sivistyslautakunta Multiantie 5, Keuruu sähköposti: puhelin (vaihde), faksi aukioloaika ma-pe klo 9 15 Oikaisuvaatimusaika: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit se män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkitty nä aikana. Mikäli päätös on anettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaa ti muksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oi kaisuvaati muksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Oikaisuvaa timus on toimitettava oikaisuvaa timusvi ranomaiselle ennen oi kaisuvaa ti musajan pää ttymis tä.

19 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (20) VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää Pykälät Valitusoikeus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää Pykälät Valitusoikeus Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Valitusviranomainen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna puhelin /vaihde faksi sähköposti: hameenlinna.haoikeus.fi aukioloaika ma-pe klo Muu valitusviranomainen, valitusaika 30 päivää Pykälät Valitusviranomainen Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asiaosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen tiedot voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitukseen on liitettävä:

20 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (20) - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Lisätietoja Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/193) mukaisen oikeudenkäyntimaksun.

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Ympäristöalan asiantuntijapalvelut, päätöksen muuttaminen HEL 2013-002442 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa teknisen johtajan päätöstä 24.5.2013,

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot