1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen."

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2010 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone ASIAT Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen ten antamispäivä lupa-asiassa Lausunnon antaminen Savon kuljetus Oy:n maa-aineslupaan Lahnaniemen kylässä tilalle Jyhnäharju RN:o 3: Lausunnon antaminen Liekune-Ryökäsveden rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta koskien Kilkin kylän tilaa Metsäpirtti 7: Soini ja Helena Parkkisen rakennuslupahakemus Väisälän kylässä tilalle Mäntyrinne RN:o 16: Vt. rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpideluvat Ilmoitusasiat Muut asiat Kokouksen päättäminen Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

2 Rakennuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3 / 2010 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Tenho Ukkonen pj Pentti Hurri Hetta Torpo Markku Kivisaari Muut läsnä olleet Asko Viljanen tekninen johtaja Petri Luukkonen vt. rakennustarkastaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä Poissa Miia Toijonen KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 32 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 33 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Hurri ja Hetta Torpo. Pöytäkirjan allekirjoitus Tenho Ukkonen Puheenjohtaja Petri Luukkonen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika / 2010 Pentti Hurri Hetta Torpo Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Petri Luukkonen

3 Rakennuslautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 34 Vt.rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Hyväksyttiin. PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA 35 Vt. rak.tark. Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan tiedoksi julkipanon jälkeen Hyväksyttiin.

4 Rakennuslautakunta LAUSUNNON ANTAMINEN SAVON KULJETUS OY:N MAA-AINESLUPAAN LAHNANIEMEN KYLÄSSÄ TILALLE JYHNÄHARJU RN:O 3:76 36 Hirvensalmen kunnan tekninen toimisto pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa Savon Kuljetus Oy:n maa-aineslupahakemuksesta. Lausunto on pyydetty antamaan mennessä. Savon Kuljetus Oy hakee lupaa maa-ainesten ottamiseen sekä vanhentuneen maa-aineluvan maisemointityöhön Hirvensalmen kunnan Lahnaniemen kylän tilalle Jyhnäharju RN:o 3:76. Ottamisalueen pintaala on 0,82 ha. Suunnitellut ottotasot on esitetty suunnitelmakartassa ja leikkauspiirustuksessa. Alin ottotaso on alueen maisemoidun luiskan juurella Tällöin pohjavedenpinnan ja ottotason väliin jää suojakerrosta n. 1.5 metriä. (ylin W mitattu ) Ottamistoiminta toteutetaan luiskan maisemointityönä. Kaivannaisjätettä arvioidaan syntyvän kaikkiaan n. 200 m 3 ktr. Tämä on kokonaisuudessaan pintamaata, joka toimii kasvualustana maisemoitavalle alueelle. Suunnitelmapiirustuksien osoittamassa laajuudessa on alueelta arvioitu saatavan maa-aineksia kaikkiaan n m 3 ktr. Maa-aines on hiekkaa. Liitteenä nro 1 suunnitelmakartat. Ottamisaika on 2 vuotta. Vt.rak.tark. Ennen luvan myöntämistä hakija on velvoitettava huolehtimaan maaainesluvan nr:o 65, jonka kunnanhallitus on myöntänyt Läänin tilausliikenne Oy:lle tiloille Sora-alue Rn:o 3:58, Jyhnäharju 3:76, Urheilukenttä 3:32, Kaislaranta 3:55 ja Peltola 3:83 lupaehtojen mukaisen maisemoinnin ja pyytää siitä rakennusvalvonnasta lopputarkastusta. Lupa on vanhentunut Alueelle tulee merkitä lupaehtojen mukaisesti alin ottotaso +118,0 maastoon. Hakijaa on myös velvoitettu hoitamaan em. luvan maisemointityöt Etelä-Savon Energia Oy:lle myönnetylle ympäristöluvalle ehtona polttoaineiden varastointi- ja käsittelykentäksi. Kunnanhallitus on kokouksessaan käsitellyt ympäristöluvan. Kunnanhallitus on päätöksessä edellyttänyt, että ennen polttoaineen varastointia maaainesluvan velvoitteet tulee täyttyä.

5 Rakennuslautakunta Uuden luvan alin ottotaso tulee olla vanhan luvan mukaisesti +118,0. Muutoin rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa maa-aineslupahakemuksesta. Hyväksyttiin.

6 Rakennuslautakunta LAUSUNNON ANTAMINEN LIEKUNE RYÖKÄSVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOITISUUNNITELMASTA KOSKIEN KILKIN KYLÄN TILAA METSÄPIRTTI 7: Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Liekune-Ryökäsvesi rantayleiskaavan Kilkin kylän tilan Metsäpirtti 7:143 maanomistaja on pyytänyt rantayleiskaavan muutosta tilan alueelle. Tarkoituksena on osoittaa tilan alueelle olemassa oleva asuinrakennuksen paikka. Paikka on jäänyt osoittamatta Liekune-Ryökäsveden rantayleiskaavassa. Voimassa olevassa kaavassa on osoitettu yksi rakennuspaikka. Alueella sijaitsee asuinrakennus ja lisäksi on myönnetty toimenpidelupa nro taukotuvalle. Voimassa olevassa kaavassa on tilan rannalle osoitettu rantasaunan paikka. Tilan alueella tätä etelämpänä on olemassa oleva rantasauna. Kaavamuutoksessa olemassa oleva rantasauna osoitetaan toiselle asuinrakennuspaikalle ja kaavanmukainen pohjoisempi rantasauna toiselle asuinrakennukselle. Liitteenä nro 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Naapuritilan Finnonrinne RN:o 5:97 omistaja Katja Rinne on tehnyt muistutuksen OAS:sta. Kirjeessään hän vastustaa rantaosayleiskaavan muuttamista tältä osin. Etelä-Savon ELY muistutuksessaan huomauttaa, että sinällään tavoite on hyväksyttävä, mutta lähtökohdat on syytä selvittää huolella. Kaavassa huomioimatta jääneiden rakennusten kunto ja käyttömahdollisuus on otettava huomioon ratkaisussa. Mikäli nämä rakennukset ovat käyttökelvottomia, ei niiden voida automaattisesti katsoa tuottavan rakennusoikeutta uudelle rakentamiselle. OAS:n mukaanhan kaavassa näyttäisi olevan tarkoitus osoittaa rakennuspaikka alueelle, jolla ei karttatarkastelun perusteella ole aiemmin sijainnut mitään rakennuksia. OAS:n mukaisella ratkaisulla emätilan ranta-alue tulisi hyvinkin tehokkaaseen rakennuskäyttöön, ja hanketta voi olla vaikea perustella suhteessa maanomistajien tasapuoliseen kohteluun. Vt. rak.tark. Rakennuslautakunnalla ei ole tässä vaiheessa huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Hyväksyttiin.

7 Rakennuslautakunta SOINI JA HELENA PARKKISEN RAKENNUSLUPAHAKEMUS VÄISÄLÄN KYLÄSSÄ TILALLE MÄNTYRINNE RN:O 16:35 38 Soini ja Helena Parkkinen hakevat rakennuslupaa Hirvensalmen kunnan Väisälän kylässä tilalle Mäntyrinne RN:o 16:35 20,0 ke-m 2 kokoiselle kesäsaunarakennukselle. Rakennuspaikka sijaitsee n. 250 m Puulan länsirannasta. Tontti ulottuu Puulan itärantaan. Rakennus sijaitsee n. 150 m etäisyydellä rannasta. Väisälän paikallistie on rakennuksen ja itärannan välissä. Tilan kokonaispinta-ala on 0,52 ha. Rantarakennusoikeutta ei tontilla ole. Rakennusoikeus määräytyy Hirvensalmen kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Naapureita on kuultu 2 kpl. Ei huomautettavaa. Vt.rak.tark. Rakennuslautakunta myöntää haetun luvan liitteenä olevan päätösesityksen mukaisesti. (Liite nro 3) Hyväksyttiin.

8 Rakennuslautakunta VT. RAKENNUSTARKASTAJAN MYÖNTÄMÄT RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAT 39 Vt. rak.tark. Rakennuslautakunnan tiedoksi saatetaan vt. rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset ajalta Liite nro 4. Merkittiin tiedoksi.

9 Rakennuslautakunta ILMOITUSASIAT 40 Vt. rak.tark. Rakennuslautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat ilmoitusasiat: 1. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjanote: 31 Kuopion hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitukseen / Marko Pynnönen 2. Vt. rakennustarkastajan päätökset 1-2/2010 rakennuslupien voimassaoloajan jatkamiseksi. Merkittiin tiedoksi.

10 Rakennuslautakunta MUUT ASIAT 41 Hirvensalmen kunnan rakennuslautakunnan jäsenistä Markku Kivisaari ja Pentti Hurri osallistuvat Mikkelin seudun ympäristöpalvelun järjestämään Jätevesi-työpalaveriin. Tapahtuma järjestetään Rantakylä-talossa klo alkaen. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 42 Asioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja päätti kokouksen.

11 Rakennuslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen kunnan rakennuslautakunnalta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 32-37, Seuraaviin päätöksiin saa hakemusosoituksella hakea muutosta markkinaoikeudesta: Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, ei saa kuntalain 89 :n mukaan valittaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: /RAKENNUSLAUTAKUNTA Keskustie HIRVENSALMI Aukioloaika

12 Rakennuslautakunta VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksiin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. VALITUSVIRANOMAINEN Kuopion hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 krs, PL KUOPIO faksi Kunnallisvalitus, Hallintovalitus, 38 valitusaika 30 päivää valitusaika 30 päivää MUU VALITUSVIRANOMAINEN valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2014... 2 Pykälän liite: Rakennuslautakunnan talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 06.05.2015 klo 18:00-20:45 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36 Tekninen lautakunta 7.4.2009 34 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2009 Kokousaika 7.4.2009 klo 16.00 17.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone 1 ASIAT 1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35 2

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot