Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio"

Transkriptio

1 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Savon Kuljetus Oy Suurahontie KUOPIO LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Hepomäen maa-ainesalueen materiaaliterminaalissa jalostetaan murskaamalla kivipohjaisia kierrätysmateriaaleja maanrakentamisessa hyödynnettäväksi. Materiaaliterminaalissa varastoidaan ja murskataan betonia, tiiltä ja laattoja yhteensä tonnia vuodessa. Jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn on oltava ympäristölupa. (Ympäristönsuojelulaki mom. kohta 4) TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Aluehallintovirasto ratkaisee hakemuksen mukaisen jätteen hyödyntämistoiminnan ympäristöluvan. (Ympäristönsuojeluasetus 5 :n 1 momentti kohta 13 g). HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO Asian vireille tulo Ympäristölupahakemus on toimitettu Pohjois-Savon ympäristökeskukseen. Hakemus on siirretty Itä-Suomen aluehallintovirastoon ympäristölupavastuualueelle. Pohjois-Savon ympäristökeskus on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n mukaan ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastolle, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle.

2 2 Toimintaa koskevat luvat Kyseessä uusi toiminta, jolla ei ole ympäristölupaa. Toiminta sijoittuu Hepomäen maa-ainesalueelle, jolle Savon Kuljetus Oy on samanaikaisesti hakenut Kuopion kaupungin ympäristölautakunnalta maa-ainesten ottolupaa kalliokiviaineksen ottamiseen ja louhosalueen lopputäyttämiseen puhtailla maaaineksilla sekä ympäristölupaa kallion louhinnalle ja murskaukselle sekä asfalttiasemalle. Ympäristölautakunta on myöntänyt nämä luvat kokouksessaan Päätöksistä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Savon Kuljetus Oy:llä on vuokrasopimus alueesta maanomistajan kanssa. Alueen kaavoitustilanne sekä muut maankäytön rajoitukset Ympäristöministeriön vahvistamassa Kuopion seudun maakuntakaavassa alue on merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi (T11.801). Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksymässä keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on myös merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi (TV). Osa louhittavan alueen pohjoisreunaa on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M). Alueella ei ole asemakaavaa. Sijaintipaikka ja sen ympäristö Toiminta sijoittuu Hepomäen maa-ainesalueelle ottotoiminnan edettyä niin, että alueelle saadaan järjestettyä tasattua tiivistettyä kenttää kierrätysmateriaalien varastoinnille ja käsittelylle. Hepomäen maa-ainesalue sijaitsee Kuopion kaupungin Haminalahden kylässä, noin 12 km Kuopion keskustasta lounaaseen. Alueelta on noin 1,5 km Karttulantielle. Alueen eteläreuna rajoittuu Kaatopaikantiehen. Hepomäen maa-ainesalueen toiminta sijoittuu Arto Piisilän omistamalle Matkus tilalle (kiinteistötunnus ( ). Savon Kuljetus Oy:llä on otto-oikeussopimus maanomistajan kanssa. Hepomäen maa-ainesalue ei sijoitu ympäristöhallinnon luokittelemalle pohjavesialueelle, eikä lähellä ole veden hankinnan kannalta tärkeitä alueita. Alueella pohjavesi on tasolla (havainto lähellä rajaa, Maamerkki Oy:n pohjavesiputkesta PV ). Alueella ei ole arvokkaita luontokohteita tai maisema-alueita. Alueen kaakkoispuolella, Poskilammen rannalla on luonnonsuojelulain mukainen luonnonmuistomerkkinä rauhoitettu kalasääksen vanha pesäpuu, joka on katkennut ja lahonnut. Lähin Natura 2000-verkkoon kuuluva kohde; Etelä-Kuopion lehdot ja lammet Vanuvuorella ja Haminavuorella sijaitsee alueen itäpuolella noin 1,4 km:n (Matkusjärvi) ja pohjoispuolella noin 1,2 km:n (Haminavuori) etäisyydellä. Alue on noin 25 vuotta vanhaa kuusivaltaista taimikkoa, jolla ei ole merkittävä virkistyskäyttöä alueen vaikeakulkuisuuden vuoksi. Alueelle on tehty luontoselvitys. Maa-ainesalueen rajanaapureina toimivat Lemminkäinen Oy:n kalliokiviaineksen ottoalue sekä Maamerkki Oy:n maa-, kiviaines- ja energiajätteen käsittely- ja hyödyn-

3 Terminaalin toiminta tämistoiminnot. Välittömässä läheisyydessä, Kaatopaikantien eteläpuolella on Rudus Oy Ab:n kalliokiviaineksen ottoalue. Muita Heinälamminrinne Hepomäki -alueen toiminnanharjoittajia ovat Skanska Asfaltti Oy:n asfalttiasema, Jätekukko Oy:n Kuopion Jätekeskus, Morenia Oy:n/ Heikki Hiltusen kalliokiviaineksen ottoalue, Pelastusopiston harjoitusalue, Kuopion kaupungin Silmäsuon suljettu kaatopaikka sekä Kiviharjun varastoalue. Kaikki toiminnanharjoittajat sijaitsevat < 2 km:n etäisyydellä Hepomäen maa-ainesalueesta ja käyttävät liikennöintiin Kaatopaikantietä. Lähin ympärivuotisesti asuttu kiinteistö (Huttula) sijaitsee noin 590 metriä Hepomäen maa-ainesalueesta luoteeseen. Haminalahden ja Matkuksen ympärivuotisesti asutut kiinteistöt sijaitsevat noin 670 m:n ja 720 m:n etäisyydellä alueesta. Lähimmille lomaasuntokiinteistöille Matkuksen ja Haminalahden rantaan on matkaa noin 1,1 km. Etäisyydet on ilmoitettu etäisyytenä louhosalueen reunoilta häiriintyviin kohteisiin. 3 Materiaaliterminaalissa jalostetaan purkutyömailla syntypaikkalajiteltuja puhtaita kivipohjaisia kierrätysmateriaaleja murskaamalla enintään tonnia vuodessa. Materiaalista betonia on noin tonnia ja tiiltä noin tonnia. Tarvittaessa voidaan käsitellä myös laattoja ja keramiikkaa, kuitenkin sellaisia määriä ettei kokonaismäärä t/a ylity. Murskattu materiaali voidaan hyödyntää maanrakentamisessa valtioneuvoston asetuksen (403/2009) mukaisesti. Tällä jätteiden hyötykäyttöä edistävällä toiminnalla tähdätään ympäristöministeriön UUMA-hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen. Materiaalin vastaanotto pyritään aloittamaan heti maa-ainesten oton edettyä tilanteeseen, jossa alueelle saadaan ottamistoimintaa vaikeuttamatta tilaa kierrätysmateriaalien käsittelylle ja varastoinnille. Kivipohjaisia kierrätysmateriaaleja sekä valmiita murskeita varastoidaan alueella lyhytaikaisesti, alle kolme vuotta. Varasto- ja käsittelyalueen pohja tasataan ja tiivistetään. Käsittelymäärä t/a Varastomäärä Jäte Jäte Nro 1) max t Betoni Tiilet Laatat ja keramiikka Yhteensä Kivipohjaiset kierrätysmateriaalit murskataan kyseisten keskikovien materiaalien murskaamiseen tarkoitetulla siirrettävällä iskupalkkimurskaimella 1 2 kertaa vuodessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Murskaus tapahtuu arkipäivisin (maanantaista perjantaihin) klo välisenä aikana. Iskupalkkimurskain on luonnonkiven murskaukseen tarkoitettua murskainta yksinkertaisempi, sisältäen 2 4 vaiheen sijaan yhden murskausvaiheen. Iskupalkkimurskain tuottaa 0 50 mm mursketta noin 300 t/d. Betoni sisältää raudoitusrautoja, jotka kerätään talteen murskaimen magneettierottimella ja ohjataan teollisuuden raaka-aineeksi. Rautoja on oletettu olevan noin 0,5 % betonin kokonaispainosta, jolloin raudoitusrautaa muodostuu noin

4 80 t/a. Ennen murskausta kivipohjaiset materiaalit pulveroidaan kaivinkoneen pulveroitsijalla (palakoko mm). Materiaali syötetään murskaimeen pyörä- tai kaivinkoneella. Murskaimen tuottaman valmiin murskeen seasta mahdolliset epäpuhtaudet kerätään käsin. Savon Kuljetus Oy laatii laadunvarmistusjärjestelmän valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa (591/2006) mukaisesti ennen toiminnan aloittamista, jotta valmista mursketta voidaan tarjota uusiomateriaalina maanrakentamiseen. Kaikki alueelle tulevat kivipohjaisten materiaalien kuormat tarkastetaan sekä kuorman lastaamisen yhteydessä että Hepomäen maa-ainesalueella. Mikäli alueelle on tuotu kuorma, joka ei vastaa laatuvaatimuksia (esim. sisältää jätettä), ohjataan kuorma tai kuormataan materiaali uudelleen ja toimitetaan Jätekukko Oy:n Kuopion jätekeskukseen. Toiminnan vaikutukset ympäristöön Lähin ympärivuotisesti asuttu kiinteistö sijaitsee alueesta luoteeseen noin 590 metrin etäisyydellä. Murskaimen etäisyys kiinteistöön pidetään riittävänä, jotta asumiseen käytettävillä alueilla sovellettava melutason päiväaikainen ohjearvo A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso) L Aeg 55 db ei ylity. Koko maa-ainesalueen murskauksen melua on käsitelty alueelle tehdyssä melumallinnuksessa. Materiaaliterminaalin toiminnassa pölyä syntyy kierrätysmateriaalien kuljetuksessa, kuorman purkamisessa, materiaalin murskaamisessa ja valmiin tuotteen lastaamisessa. Murskaimen riittävä etäisyys kiinteistöille huomioidaan myös pölyntorjunnan vuoksi, jotta lähimmillä kiinteistöillä leijumapitoisuus ei ylitä 0,4 mg/m 3 2 tuntia vapaassa tilassa. Arvo perustuu Tielaitoksen "Asfalttiasemien ja kivenmurskaamoiden ympäristösuojelu 1994" -ohjeessa esitettyyn. Louheen murskaamisessa kyseinen raja-arvo alitetaan 300 metrin etäisyydellä. Materiaaliterminaaliin kohdistuvaa liikennettä on arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana. Alueen liikennöinti on riippuvainen vuodenajasta ja kiviaineksen kysynnästä. Talvella alueella on liikennöintiä huomattavasti vähemmän kuin kesällä. Koko Hepomäen maa-ainesalueelle liikennöi korkeintaan 50 raskasta ajoneuvoa päivässä, josta vain osa on materiaaliterminaaliin liikennöiviä ajoneuvoja. Pohja- ja pintaveden pilaantuminen on mahdollista sellaisten onnettomuuksien yhteydessä, joissa poltto- tai voiteluaineita pääsee vuotamaan maahan. Poltto- ja voiteluaineiden mahdollisia vuotoja pyritään ehkäisemään rakenteellisin ratkaisuin; sijoittamalla polttoaineiden varastointi ja käsittely vallimaiselle kentälle, jonka maaperä on suojattu suojakalvolla ja täytetty hienojakoisella maa-aineksella. Poltonestesäiliöt ja tankkauspistoolit on varustettu lukituksella sekä ylitäytönestimellä. Murskauslaitteiston toimintahäiriöitä ja muita onnettomuuksia pyritään estämään säännöllisellä huollolla sekä tarkkailulla. 4

5 5 Toiminnan aloittaminen Savon Kuljetus Oy hakee lupaa aloittaa toiminta muutoksen hausta huolimatta. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Pohjois-Savon ympäristökeskuksessa ja Kuopion kaupungissa sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu Kuopion kaupunkilehdessä. Pohjois-Savon ympäristökeskus on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ja Kuopion kaupunginhallitukselta. Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausunnon Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselta. Lausunnot Kuopion kaupungin ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan seuraavaa: Savon Kuljetus Oy:llä on vireillä Kuopion kaupungin ympäristölautakunnassa maaainesten ottohakemus ja ympäristölupahakemus kivenlouhimolle, -murskaamolle ja asfalttiasemalle samalle paikalle, mihin kivipohjaisten kierrätysmateriaalien hyötykäyttöä koskeva ympäristölupahakemus kohdistuu. Lupahakemukset ratkaistaan ympäristölautakunnassa talven tai kevään 2010 aikana. Lupien myöntämisedellytyksiin lautakunta ei tässä vaiheessa ota kantaa. Ympäristölautakunta kuitenkin toteaa, että ympäristövaikutusten kannalta kivipohjaisten kierrätysmateriaalien hyötykäyttötoiminnat ovat huomattavasti haitattomampia kuin kivenlouhinta ja -murskaus. Ympäristölautakunta ratkaisee jäteasfaltin käsittelyyn (murskaukseen) liittyvät osat hakemuksesta omassa ratkaisussaan. Jäteasfaltin käsittelymääräksi on ilmoitettu alle t/a. Ympäristölupa toiminnalle voidaan myöntää, jos seuraavat seikat otetaan huomioon: Betoni- ja tiilimurskeen joukossa ei saa olla ongelmajätteitä, kuten asbestia tai ongelmajätteiksi luokiteltavia saumausmassoja tai eristeitä. Öljyyntynyttä tai muuten likaantunutta betonia ja tiiltä paikalla ei saa käsitellä tai varastoida. Jätejakeiden murskausta paikalla saa tehdä ma pe klo ja kuljetuksia ma pe klo Kivipohjaisten kierrätysmateriaalien murskausta ei saa tehdä heinäkuussa, eikä yhtä aikaa kiviaineksen (louheen) murskauksen kanssa. Kivipohjaisten kierrätysmateriaalien käsittelyn osalta toiminnan melutasot alittavat alueen toiminnoilta vaaditut raja-arvot ja tältä osin esteitä ympäristöluvan myöntämiselle ei ole. Tämä käsitys pohjautuu toiminnan meluselvitykseen. Toiminnasta aiheutuva tuntikohtainen keskiäänitaso ei saa päiväaikaan (klo 7 22) yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa ylittää asuinkiinteistöillä tasoa 55 dba ja loma-asuinkiinteistöillä tasoa 45 dba. Yöaikaan (klo 22 7) tuntikohtainen keskiäänitaso ei saa alueen muiden toimijoiden kanssa ylittää asuinkiinteistöillä 50 dba ja lo-

6 ma-asuinkiinteistöillä tasoa 40 dba. Mittauksia verrattaessa em. raja-arvoihin, tulee ottaa huomioon melun mahdollinen iskumaisuus ja kapeakaistaisuus. Ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että em. toiminta-aikoja ja melun raja-arvoja koskevat määräykset annetaan esitetyssä muodossa, jotta toiminnan meluntorjuntavaatimukset olisivat yhtenevät alueen muiden toimintojen vaatimusten kanssa. Toiminnassa tulee ottaa huomioon ne meluntorjuntavaatimukset, mitkä tulevat sisältymään mahdolliseen kiven louhimoa, murskausta ja asfalttiasemaa koskevaan ympäristölupaan. Näitä voivat olla mm. vaatimukset meluvalleista ja toiminta-ajoista. Kunkin murskausvaiheen aloittamisesta ja päättymisestä tulee ilmoittaa valvontaviranomaisille hyvissä ajoin niin, että toiminta voidaan tarvittaessa tarkastaa. Murskausjaksoista ilmoittaminen on myös tarpeen melumittausten suunnittelun vuoksi. Pölyn leviäminen toiminta-alueen ulkopuolelle on estettävä mahdollisimman tehokkaasti esimerkiksi kastelemalla. Mikäli murskausta tehdään pakkaskausina, on murskauslaitteiston oltava koteloitu. Myös varastokasojen pölyäminen on estettävä. 6 Savon Kuljetus Oy:n tulee osallistua alueen melutilanteen yhteisseurantaan Kuopion kaupungin ympäristökeskuksen kanssa erikseen tehtävän tarkkailusopimuksen mukaisesti. Louhosalueen pinta- ja valumavesien johtamisen maastoon ympäristölautakunta käsittelee kivenlouhimon ympäristöluvan yhteydessä. Kivipohjaisten kierrätysmateriaalien käsittelyyn liittyen lautakunnan mielestä ei ole tarvetta pinta- ja pohjavesivaikutusten seurantaan. Pinta- ja pohjavesiseuranta voidaan ratkaista osana kivenlouhimoa, -murskaamoa ja asfalttiasemaa koskevaa ympäristölupahakemusta. Mikäli pinta- ja pohjavesitarkkailu katsotaan tarpeelliseksi, velvoitetaan toiminnanharjoittaja osallistumaan alueen jäte-, pinta- ja pohjavesiä koskevaan yhteisseurantaan. Kivipohjaisten kierrätysmateriaalien käsittelyyn liittyen lautakunnan mielestä ei ole tarvetta ilmanlaadun seurantaan. Ilmanlaadun seuranta voidaan ratkaista osana kivenlouhimoa, -murskaamoa ja asfalttiasemaa koskevaa ympäristölupahakemusta. Mikäli ilmanlaadun seuranta katsotaan tarpeelliseksi, velvoitetaan toiminnanharjoittaja osallistumaan Kuopion seudun ilmanlaadun yhteisseurantaan. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa lausunnossaan kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostusta koskevasta ympäristölupahakemuksesta seuraavaa: Hakemuksen mukaan kierrätysmateriaalit on tarkoitus hyödyntää maarakentamisessa valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, muutettu asetuksella 403/2009) mukaisesti. Savon Kuljetus Oy:n tulee esittää valvontaviranomaiselle asetuksen liitteen 2 mukainen laadunvalvontajärjes-

7 Muistutukset ja mielipiteet telmä ennen kuin kierrätysmateriaaleja aletaan toimittaa asetuksen mukaisiin kohteisiin. Kierrätysmateriaalien käsittelystä ja varastoinnista ei saa aiheutua melu-, pöly- tai tärinähaittaa lähialueen asutukselle tai muille häiriintyville kohteille eikä pinta- ja tai pohjavesien pilaantumisen vaaraa. Kierrätysmateriaalien murskauksessa tulee noudattaa vastaavia toiminta-aikoja ja muita ympäristövaikutusten vähentämiskeinoja kuin kivilouheen murskauksessa. Kierrätysmateriaaleja saa varastoida alueella ennen murskausta enintään kolme vuotta. Sekä murskaamattomat että murskatut kierrätysmateriaalit tulee varastoida siten, ettei alueelle kertyvä pinta- ja pohjavesi pääse huuhtomaan varastokasoja. Luvan saajan tulee osallistua Hepomäen alueella järjestettyyn pinta-, pohja- ja jätevesien, melun ja ilmanlaadun yhteistarkkailuun. Suomen Pohjatekniikka Oy on Savon Kuljetus Oy:lle lausunnon koskien Hepomäen kalliolouhintahankkeen pohjavesivaikutuksia. Lausunnossa todetaan, että vesi purkautuu alueelta luontaisesti luoteeseen kohti kaatopaikkaa ja edelleen Lahdenpohjaan. Ennalta arvioiden esitetty louhinta ei muuta kyseisen alueen pohjavesien ja pintavesien luontaisia virtaussuuntia. Lausunnon mukaan louhinta ei vaikuta myöskään kalliopohjaveden luontaisiin virtaussuuntiin. 7 Haminalahden kylätoimikunta ja Länsirannan Yhteistyötoimikunta ry. ovat jättäneet yhteisen muistutuksen. Haminalahden, Rytkyn, Kaislastenlahden, Lamperilan, Niemisjärven ja Hirvilahden kylien asukkaiden etua valvovat toimikunnat vastustavat ko. lupakäsittelyssä olevia hankkeita. Ympäristöä, luontoa ja asukkaiden viihtyvyyttä pilaavaa toimintaa ei saa enää lisätä Hepomäen alueella. Ympäristölupaa Savon Kuljetus Oy:lle ei tule myöntää. Jos ympäristölupa kaikesta huolimatta myönnetään, niin lupa astuisi voimaan sitten, kun merkittävä osa nykyisestä louhinnasta on päättynyt. Näin alueen toiminnasta aiheutuvat kumuloituvat haitat saataisiin pysymään siedettävinä. Samoin edellytetään riippumattoman melumittauksen järjestämistä lähiasukkaiden kannalta merkittävistä pisteistä. Risto ja Inka Heikkinen ja 18 muuta allekirjoittanutta ovat jättäneet saman muistutuksen Kuopion kaupungin ympäristölautakunnalle koskien samalle alueelle haettua kallion louhintaa, kiviaineksen murskausta ja asfaltin valmistusta. Muistutuksessa esitetyt asiat koskevat pääosiltaan ympäristölautakunnalle jätettyä hakemusta. Muistuttajat ovat esittäneet muun muassa että, Savon Kuljetus Oy:lle ei myönnettäisi ympäristölupaa. Mikäli ympäristölupa päätetään kuitenkin myöntää, ympäristöluvan toimeenpano myönnettäisiin alkavaksi 15 vuoden päästä, jolloin alueen lukuisat muut toimijat ovat saaneet toimintansa päätökseen.

8 Hakijan vastine Haminalahden kylällä toimivat jo Rudus Oy Ab, Lemminkäinen Oy, Morenia Oy, Skanska Asfaltti Oy, Jätekukko Oy:n jätekeskus, Pelastusopiston harjoitusalue sekä Maamerkki Oy. Kaikki nämä yritykset tuottavat jo yksinäänkin keskivertoteollisuusyrityksiä enemmän melua, pölyä, tärinää ja muita ympäristöhaittoja. Alueelta kantautuva melu, pöly ja räjäytystärinät häiritsevät vahvasti asukkaiden elämää. Kaikki syntyvä melu tulee ylittämään meluraja-arvot, joiden tuntumassa lyhyen ajan seurantatulokset ovat olleet. Kyseinen toiminta-alue on noin 40 m Kallaveden yläpuolella, puusto on pääasiallisesti hakattu aukoksi ja välissä oleva vesistö kantaa hyvin ääntä, jota vielä asutuksen takana oleva Haminavuori heijastaa ja vahvistaa. Uusia melua aiheuttavia toimenpiteitä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että ne eivät lisää melulle altistumista ja meluhaittoja. Merkittävän lisän meluhaitan lisääntymiseen tuo toiminnan mukanaan tuoma lisääntyvä raskasliikenne. Hakija on lausunnoista ja muistutuksista antamassaan vastineessa esittänyt mm. konsultin selvityksen liittyen muistuttajien kommentteihin meluselvityksestä ja päivätyn suunnitelman alueen vesien johtamisesta. 8 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Aluehallintovirasto myöntää Savon Kuljetus Oy:lle ympäristöluvan kivipohjaisten kierrätysmateriaalien vastaanottoon, varastointiin ja murskaukseen Hepomäen maaainesalueella tilalla Matkus 5:94. Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. Aluehallintovirasto ei myönnä lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. LUPAMÄÄRÄYKSET Toimintaa koskevat määräykset 1. Materiaaliterminaalissa saa tarkoitusta varten tasatulla ja tiivistetyllä alueella varastoida ja murskata kierrätysmateriaaleja ( betoni, tiilet ja laatat) yhteensä enintään tonnia vuodessa. Murskauspaikka on sijoitettava niin, että alueella olevat meluvallit ja varastokasat toimivat meluesteinä lähimmän asutuksen suuntaan. 2. Betoni- ja tiilimurskeen joukossa ei saa olla ongelmajätteitä, kuten asbestia tai ongelmajätteiksi luokiteltavia saumausmassoja tai eristeitä. Öljyyntynyttä tai muuten likaantunutta betonia ja tiiltä paikalla ei saa käsitellä tai varastoida. Vastaanotettavan kierrätysmateriaalin laatu on tarkistettava vastaanotettaessa. Mahdollisista riskikohteista tulevan betoni- ja tiilijätteen puhtaus tulee tarkistaa analyysein.

9 3. Kierrätysmateriaaleja saa varastoida alueella enintään kolme vuotta. Sekä murskattavat että murskatut kierrätysmateriaalit tulee varastoida siten, että alueelle kertyvät vedet eivät pääse huuhtomaan varastokasoja. 4. Kierrätysmateriaaleja saa alueella murskata ma pe klo välisenä aikana. Kivipohjaisia kierrätysmateriaaleja ei saa murskata heinäkuussa, eikä yhtä aikaa kiviaineksen (louheen) murskauksen kanssa. Toimintaan liittyviä kuljetuksia saa tehdä ma pe klo Kunkin murskausjakson aloittamisesta ja kestosta on ennakkoon ilmoitettava Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 5. Ennen luvanmukaisen toiminnan aloittamista luvansaajan on esitettävä Pohjois- Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi valtioneuvoton asetuksen 591/2006 liitteen 2 mukainen jätteen laadunvarmistusjärjestelmä. 6. Luvan saajan on nimettävä materiaaliterminaalin toiminnasta vastaava hoitaja. Hänen sekä hänen sijaisensa nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristöhaittojen estäminen 7. Jätteiden vastaanotto, välivarastointi ja käsittely sekä niihin liittyvä liikenne tulee järjestää alueella siten, ettei toiminnasta aiheudu haittaa tai vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle jätevesien, roskaantumisen, melun, hajun, pölyn, maaperän, pintaja pohjavesien pilaantumisen tai muun niihin rinnastettavan haitan muodossa. Mikäli toiminnoista aiheutuu em. haittaa tai vaaraa, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi. 8. Pölyn leviäminen toiminta-alueen ulkopuolelle on estettävä mahdollisimman tehokkaasti. Pölyn leviämisen ehkäisemiseksi alueet ja kulkuväylät tulee pitää siistinä ja tarvittaessa pölyämistä tulee estää kastelemalla. Myös varastokasojen pölyäminen on estettävä. Mikäli murskausta tehdään pakkaskausina, on murskauslaitteiston oltava koteloitu. 9. Toiminnasta aiheutuva tuntikohtainen keskiäänitaso ei saa päiväaikaan (klo 7-22) yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa ylittää asuinkiinteistöillä tasoa 55 dba ja loma-asuinkiinteistöillä tasoa 45 dba. Yöaikaan (klo 22-7) tuntikohtainen keskiäänitaso ei saa alueen muiden toimijoiden kanssa ylittää asuinkiinteistöillä 50 dba ja lomaasuinkiinteistöillä tasoa 40 dba. Mittauksia verrattaessa em. raja-arvoihin, tulee ottaa huomioon melun mahdollinen iskumaisuus ja kapeakaistaisuus. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 10. Tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista ympäristön kannalta merkittävistä häiriöistä ja onnettomuuksista on ilmoitettava viipymättä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle sekä Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 9

10 11. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on oltava riittävä määrä imeytysainetta ja muuta torjuntakalustoa. Hakijan on huolehdittava siitä, että henkilökunnalla on valmiudet vahinko- ja onnettomuustilanteiden ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan. Toiminnan muutokset ja lopettaminen 12. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle ja Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle päästöjen lisääntymisen kannalta olennaisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä tai toiminnan lopettamisesta. Tarkkailu 13. Luvan saajan tulee osallistua Hepomäen alueella järjestettyyn pinta-, pohja- ja jätevesien, melun ja ilmanlaadun yhteistarkkailuun ympäristönsuojelulain mukaisten valvontaviranomaisten ja toiminnanharjoittajien erikseen sopimalla tavalla. Laitoksen käyttötarkkailu tulee toteuttaa ympäristölupahakemuksessa esitetyn mukaisesti. Kirjanpito- ja raportointimääräykset 14. Luvan mukaisista toiminnoista on pidettävä kirjaa ja sen perusteella tehty raportti on liitettävä valvontaviranomaisille vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettavaan ympäristönsuojelun vuosiyhteenvetoon. Vuosiraportissa on esitettävä ainakin: 10 tiedot vastaanotetuista jätteistä, niiden alkuperästä, laadusta, määrästä, tuojasta tai tuottajasta, varastoinnista, käsittelystä ja hyödyntämisestä. vastaavasti tiedot laitoksesta muualle käsiteltäväksi, loppusijoitettavaksi tai hyödynnettäväksi toimitetuista jätejakeista, niiden määristä, laadusta, poisviennin ajankohdasta ja kohteesta sekä viejästä. tiedot poikkeuksellisista tilanteista, kuten vahingoista ja onnettomuuksista ja toimenpiteistä niiden johdosta. Tiedot on ilmoitettava hallinnossa käytettävin luokitteluperustein ja valvontaviranomaisen antamia ohjeita noudattaen. Vakuus 15. Luvansaajan on asetettava toiminnalle euron pankkitakaus, pankkitalletus tai muu vastaava vakuus ja toimitettava sitä koskevat vakuusasiakirjat Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen toiminnan aloittamista. Pohjois- Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden määrää.

11 11 RATKAISUN PERUSTELUT Yleiset perustelut luvan myöntämiselle Määräysten perustelut Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Toiminnasta ei aiheudu asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminnassa käytetään parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää. Toiminta edistää jätteiden hyödyntämistä materiaalina. Jätteiden hyödyntämis- ja käsittelytoiminnanharjoittajalle on toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset huomioon ottaen määrätty vakuus. Jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan käytettävissä on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Hakemuksen mukaan toiminta-alue rakentuu maa- ja kallioainesten ottamisen myötä. Tuosta luvasta on valitettu, eikä valituspäätöstä ole annettu. Ympäristönsuojelulain 45 :n mukaan jätteen laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Käsiteltävät jätteet ja niiden määrä on luvassa hyväksytty hakemuksen mukaisena. Määräyksellä kierrätysmateriaalin puhtaudesta varmistetaan tuotettavan murskeen hyötykäyttökelpoisuus. Varastointiajan rajoittamien on tarpeen sen varmistamiseksi, että kaikki kiviainespohjainen kierrätysmateriaali saadaan hyötykäyttöön, eikä alueelle muodostu kaatopaikkaa, joka edellyttäisi valtioneuvoston päätöksen mukaisia kaatopaikanrakenteita. Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueelle on sijoittunut useita toimintoja, jotka aiheuttavat melua. Meluhaittojen vähentämiseksi murskausaikoja on rajoitettu. Murskausaikojen ilmoittaminen viranomaisille on tarpeen toiminnan valvomiseksi. Jäteasetuksen 10 :n mukaan jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikalla tulee olla nimetty vastaava hoitaja. Valvonnallisista syistä vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava valvontaviranomaisille

12 Jätelain mukaan jäte on käsiteltävä hallitusti. Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteasetuksen mukaan jätteiden käsittelylaitoksen toiminta ei saa aiheuttaa haju- tai meluhaittaa, maaperän tai pintaja pohjavesien pilaantumista eikä ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle laitokselle ominaista haittaa. Tällaisena haittana voidaan pitää myös pölyhaittaa. Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat sekä käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaita työmenetelmiä. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja siinä mielessä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. Luvassa on asetettu melulle hyväksyttävät melutasot. Luvassa määrätyt melurajaarvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä asetettuja melutason ohjearvoja ja ovat yhtenevät muille alueen toiminnoille annettujen arvojen kanssa. Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmentamiseksi, viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä. Jotta toiminnassa tapahtuvia muutoksia voidaan seurata ja valvoa sekä tarvittaessa arvioida muutoksen merkittävyys uuden lupakäsittelyn tarpeellisuudesta, tulee toiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoittaa valvontaviranomaiselle hyvissä ajoin. Laitosalueen viimeistelytoimilla varmistetaan alueen sopeutuminen ympäristöön ja pitkäaikaisten haittojen estyminen. Toiminnasta ja alueesta luopuminen, viimeistelytyöt ja tarkkailu voidaan toteuttaa erillisen suunnitelman perusteella. Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu ympäristövaikutusten selvittämiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueelle on sijoittunut useita toimintoja, jotka aiheuttavat päästöjä ympäristöön. Yhteisvaikutusten selvittämiseksi toimijoilta on edellytetty osallistumista yhteistarkkailuun. Lupamääräysten noudattamisen seuranta ja toimintojen ympäristövaikutusten arvioiminen edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia. Valvontaviranomaiset tarvitsevat vuosiraportin käyttöönsä valvontaa varten. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vakuus tai esitettävä muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Savon Kuljetus Oy:n toimintaa varten määrätty euron suuruinen vakuus on riittävä toiminnasta mahdollisesti aiheutuvan jätehuollon turvaamiseksi. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvittaessa muuttaa vakuuden suuruutta. 12

13 13 Vastaus esitettyihin vaatimuksiin Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksissä. Muistuttajien vaatimukset kohdistuivat Kuopion kaupungin ympäristölautakunnalta haettuun kallion louhintaa ja louheen murskausta koskevaan hakemukseen. Ympäristölautakunta on myöntänyt kyseiselle toiminnalle luvan. Tuosta luvasta on valitettu, eikä päätöstä valituksesta ole vielä annettu. Kiviainespohjaisten kierrätysmateriaalien käsittely on haettu sijoitettavaksi maa-ainesten ottamisen ja kallion louhinnan myötä rakentuvalla kentällä. Kierrätysterminaalin toiminta on pientä kaupungin luvittamaan toimintaan verrattuna. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tämän luvan mukaisen toiminnan voi aloittaa vasta kun lupa on lainvoimainen ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt toiminta-alueen käyttöön. LUVAN VOIMASSAOLO Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Uusi lupahakemus tulee jättää, jos toiminnan päästöt tai ympäristövaikutukset lisääntyvät olennaisesti. Lupamääräysten tarkistaminen Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä mennessä. Hakemuksessa on esitettävä ainakin tiedot toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista, viimeisimmät ympäristövaikutusten tarkkailutulokset, selvitys parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytöstä, energiatehokkuudesta ja arvio toiminnan ympäristövaikutuksista. Asetuksen ja muiden säännösten noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4 8, 28, 31, 34 38, 41 43, 45, 46, 50, 52 56, 76, 81, 96 ja 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000, muutos 1792/2009) 1, 4, 5, 16 19, 23, 30 Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 51, 52 Jäteasetus (1390/1993) 3 ja 3a

14 14 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Ympäristönsuojelulain 105 :n mukaan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassa säädetään. Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) 7 :n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Hakemuksen vireille tullessa maksuun sovellettiin alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annettua ympäristöministeriön asetusta (1387/2006), jonka mukaan jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitoksen, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään tonnia vuodessa, ympäristöluvan maksu euroa.

15 15 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutosta voi hakea myös pelkästään käsittelymaksun määräämiseen. Valitus on toimitettava Itä-Suomen aluehallintovirastoon. Valitusosoitus on liitteenä. Ympäristöneuvos Ahti Itkonen Ympäristöinsinööri Helka Markkanen Asian on esitellyt ympäristöinsinööri Helka Markkanen HM/LN Tiedustelut: asian esittelijä, puh

16 VALITUSOSOITUS LIITE Valitusviranomainen Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituksen sisältö Valituksen liitteet Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, kotikunta ja yrityksen tai yhteisön Y-tunnus - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle Oikeudenkäyntimaksu Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikan kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikan kirjaamon yhteystiedot Käyntiosoite: Hallituskatu 12 14, KUOPIO Postiosoite: PL 1741, KUOPIO Puhelin: (vaihde) Telekopio: (017) Sähköposti: Aukioloaika: klo Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. 1. Laitoksella saa ottaa vastaan seuraavia jätejakeita.

Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. 1. Laitoksella saa ottaa vastaan seuraavia jätejakeita. ALUEHALLINTO VIRASTON RATKAISU Aluehallintovirasto myöntää MPT-Kuljetus Oylle ympäristöluvan jätteenkäsittelylaitoksen laajentuvaan toimintaan Savonlinnan kaupungin 12 kaupunginosassa (740-12 54-1) osoitteessa

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan muuttaminen, Jyväskylä

Lisätiedot

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n kohdan 4 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee UPM Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa.

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/3 Dnro ESAVI/346/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2011 ASIA Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot