SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja SMDno Sini Lahdenperä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja SMDno Sini Lahdenperä"

Transkriptio

1 SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja SMDno Sini Lahdenperä VALTIONEUVOSTON ASETUS PASSEISTA JA HENKILÖKORTEISTA 1 Johdanto Passimenettelyä koskevat säännökset Passilaki (671/2006) sisältää useita valtuutussäännöksiä passimenettelyä koskien. Passilain 5 :n 2 momentissa säädetään valtuutuksesta nimikirjoituksen merkitsemistä koskevien tarkempien säännösten antamiseksi valtioneuvoston asetuksella. Lain 6 :n 5 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin poliisin myöntämistä henkilöllisyyttä osoittavista asiakirjoista. Lain 19 :n 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan puolestaan antaa tarkempia säännöksiä passin toimittamisessa ja luovuttamisessa noudatettavasta menettelystä. Lain 35 :ssä säädetään passin laadun ja oikeasisältöisyyden tarkastamista sekä passin toimittamista koskevasta tehtävästä ja kyseisen pykälän 6 momentissa säädetään valtuutuksesta antaa valtioneuvoston asetuksella tarkempia säännöksiä palvelua tuotettaessa noudatettavasta menettelystä ja sen vaatimuksista. Lain 38 :n 1 momentti sisältää puolestaan laajemman valtuutussäännöksen koskien passin hakemiseen ja myöntämiseen liittyvää menettelyä sekä hakemukseen vaadittavia liitteitä. Mainitun momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä menettelystä passia haettaessa ja myönnettäessä sekä hakemukseen vaadittavista liitteistä. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä diplomaattipassin ja virkapassin myöntämisen edellytyksistä ja rajoituksista. Valtioneuvoston asetuksessa passeista (373/2013), jäljempänä passiasetus, säädetään edellä mainittujen valtuutussäännösten nojalla passimenettelyä koskien nimikirjoituksen merkitsemisestä erityistilanteissa, huoltajan suostumuksesta, merenkulkijain henkilöllisyyden hakemisessa tarvittavista liitteistä, passin lähettämisestä viranomaisen toimesta erityistilanteissa sekä yksityisestä palveluntuottajasta passin laadun ja oikeasisältöisyyden tarkastajana sekä passin toimittajana. Passiasetusta on muutettu viimeksi valtioneuvoston asetuksella passeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 :n muuttamisesta (362/2015), joka tuli voimaan 15 päivänä huhtikuuta Passiasetuksen muutoksella asetukseen lisättiin säännökset koskien nimikirjoituksen merkitsemistä erityistilanteissa ja alaikäisen passihakemuksen liitteeksi tarvittavaa huoltajan suostumusta. Passiasetuksen muutokset toteutettiin passilain uudistamisen yhteydessä, jonka myötä passihakemuksen laittaminen sähköisesti vireille tuli mahdolliseksi ja niin sanottu kevennetty sähköinen hakemusmenettely otettiin käyttöön. Muutosten johdosta henkilökohtaisesta käynnistä poliisin luona luovuttiin säädettyjen edellytysten vallitessa. Uudet säännökset sähköisestä hakemusmenettelystä vaikuttivat monelta osin myös passimenettelyä koskeviin tarkentaviin asetustasoisiin säännöksiin, jonka vuoksi passiasetuksen säännöksiä oli tarpeen päivittää. Valtioneuvoston asetuksessa poliisin myöntämistä henkilöllisyyttä osoittavista asiakirjoista (707/2006) säädetään poliisin myöntämistä henkilöllisyyttä osoittavista asiakirjoista, jotka hyväksytään tunnistamisasiakirjana henkilökorttia ja passia haettaessa. Asetuksen 1 :n mukaan tällaisia asiakirjoja ovat henkilökorttilain (829/1999) 1 :n 1 ja 3 momentin mukainen henkilökortti ja passilain 3 :n mukainen passi. Henkilökorttimenettelyä koskevat säännökset Menettely haettaessa henkilökorttia vastaa pitkälti passimenettelyä sekä lainsäädännön että käytännön tasolla. Vuonna 2016 toteutetulla henkilökorttilain uudistuksella yhdenmukaistettiin henkilökorttilaki mahdollisimman pitkälti passilain kanssa. Henkilökorttilain uudistuksessa vanha henkilökorttilaki kumottiin ja annettiin uusi henkilökorttilaki (663/2016), joka tulee pääosin voimaan 1 päivänä tammikuuta Uudistuksella lakiin lisättiin säännökset henkilökorttihakemuksen sähköisestä vireillepanosta, kevennetystä sähköisestä hakemusmenettelystä ja valmiiden korttien suoratoimituksesta. Muutokset vastasivat passilakiin jo aiemmin sisällytettyjä säännöksiä. Uudessa henkilökorttilaissa myös ulkomaalaisen henkilökorttia koskevia säännöksiä tarkennettiin. Henkilökorttilaki sisältää useita asetuksenantovaltuuksia, jotka vastaavat pitkälti passilain vastaavia valtuutussäännöksiä. Henkilökorttilain 4 :n 4 momentissa säädetään, että nimikirjoituksen merkitsemisestä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Lain 11 :n 5 momentissa säädetään puolestaan valtuutuksesta antaa asetuksella tarkempia säännöksiä henkilöllisyyttä osoittavista asiakirjoista sekä

2 2 menettelystä hakijaa tunnistettaessa ja henkilöllisyyttä todennettaessa. Henkilökorttilain 12 :n 5 momentissa säädetään asetuksenantovaltuutuksesta hakemukseen vaadittavien liitteiden osalta sekä huoltajan suostumuksen antamista koskien. Lain 21 :n 4 momentissa säädetään valtuutuksesta antaa valtioneuvoston asetuksella tarkempia säännöksiä henkilökortin toimittamisessa ja luovuttamisessa noudatettavasta menettelystä. Lain 22 :ssä säädetään puolestaan henkilökortin laadun ja oikeasisältöisyyden tarkastamista sekä henkilökortin toimittamista koskevasta tehtävästä. Kyseisen pykälän 5 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä palvelua tuotettaessa noudatettavasta menettelystä ja sen vaatimuksista. Edellä mainittujen asetuksenantovaltuutuksien sisältämistä kokonaisuuksista ei ole tällä hetkellä annettu asetustasoisia tarkentavia säännöksiä, lukuun ottamatta valtioneuvoston asetusta poliisin myöntämistä henkilöllisyyttä osoittavista asiakirjoista. Koska henkilökorttimenettely vastaa pitkälti passimenettelyä sekä lainsäädännön että käytännön tasolla, on passi- ja henkilökorttimenettelyyn liittyvistä tarkentavista säännöksistä tarkoituksenmukaista säätää yhdessä valtioneuvoston asetuksessa. Tästä johtuen esitetään säädettäväksi yksi valtioneuvoston asetus, jossa säädetään sekä passeista että henkilökorteista. Suuri osa voimassa olevassa passiasetuksessa olevista säännöksistä soveltuu sellaisenaan myös henkilökorttimenettelyyn. Kyseisten passiasetuksen säännösten muuttaminen koskemaan myös henkilökorttimenettelyä voidaan toteuttaa näin ollen teknisluonteisella henkilökorttisanan lisäyksellä säännöksiin. Jotta passeja ja henkilökortteja koskeva asetustasoinen sääntely saataisiin keskitettyä mahdollisimman pitkälti samaan asetukseen, esitetään tässä yhteydessä myös poliisin myöntämistä henkilöllisyyttä osoittavista asiakirjoista annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamista ja kyseisen asetuksen sisällön siirtämistä uuteen asetukseen passeista ja henkilökorteista. 2 Yksityiskohtaiset perustelut 1. Henkilöllisyyttä osoittavat asiakirjat passi- ja henkilökorttimenettelyssä Asiakirjoista, jotka hyväksytään henkilöllisyyttä osoittavina asiakirjoina haettaessa passia tai henkilökorttia, säädetään valtioneuvoston asetuksessa poliisin myöntämistä henkilöllisyyttä osoittavista asiakirjoista. Kyseisen asetuksen 1 :n mukaan poliisin myöntämiä henkilöllisyyttä osoittavia asiakirjoja, jotka hyväksytään tunnistamisasiakirjana henkilökorttia ja passia haettaessa, ovat henkilökorttilain (829/1999) 1 :n 1 ja 3 momentissa tarkoitettu voimassa oleva henkilökortti ja passilain (671/2006) 3 :ssä tarkoitettu voimassa oleva passi. Kyseinen asetus sisältää ainoastaan edellä mainitun 1 :n mukaisen säännöksen ja 2 :n mukaisen voimaantulosäännöksen. Mainittu asetus ehdotetaan kumottavaksi ja asetuksen 1 :n sisältö ehdotetaan siirrettäväksi uuden passi- ja henkilökorttiasetuksen 1 :ään. Säännös koskee nimenomaan passi- ja henkilökorttimenettelyä, johon liittyvistä tarkentavista asetustasoisista säännöksistä on tarkoitus säätää kootusti uudessa sekä passeja että henkilökortteja koskevassa valtioneuvoston asetuksessa. Tällä muutoksella selkeytettäisiin passi- ja henkilökorttimenettelyssä hyväksyttäviä henkilöllisyyttä osoittavia asiakirjoja koskevan säännöksen merkitystä. Säännöksen lisääminen nimenomaan passeja ja henkilökortteja koskevaan asetukseen toisi selkeästi esille, että säännös on tarkoitettu koskemaan ainoastaan passi- ja henkilökorttimenettelyssä hyväksyttäviä asiakirjoja. Voimassa olevan asetuksen merkitys on toisinaan tulkittu virheellisesti siten, että säännöksen tarkoituksena olisi nimetä Suomessa yleisesti henkilöllisyyden osoittavat asiakirjat, vaikka asetuksen soveltamisala on rajattu sanamuodoltaan vain passi- ja henkilökorttimenettelyyn. Mainitulla muutoksella toteutettaisiin myös pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman tavoitetta sujuvoittaa sääntelyä yhdistämällä passi- ja henkilökorttimenettelyä koskevat asetustasoiset säännökset samaan asetukseen. Voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen 1 :n sanamuoto ei kuitenkaan vastaa kaikilta osin voimassa olevaa passi- ja henkilökorttilain sääntelyä, joten pykälän sanamuotoon tulee tehdä eräitä täsmennyksiä. Voimassa olevan asetuksen 1 :n mukaan henkilöllisyyden osoittavina tunnistamisasiakirjoina toimivat henkilökorttilain (829/1999) 1 :n 1 ja 3 momentin mukainen henkilökortti ja passilain 3 :n mukainen passi. Asiakirjojen myöntäjä Poliisin myöntämistä henkilöllisyyttä osoittavista asiakirjoista annetun asetuksen 1 :n sanamuoto koskee ainoastaan poliisin myöntämiä asiakirjoja. Passilaissa ja henkilökorttilaissa säädetään kuitenkin myös Suomen edustustojen toimivallasta myöntää ulkomailla oleskelevalle Suomen kansalaiselle passi ja henkilökortti. Passilain 6 :n mukaan ulkomailla oleskeleva Suomen kansalainen voi hakea passia Suomen suurlähetystöltä tai lähetetyn virkamiehen johtamalta konsulaatilta taikka sellaiselta muulta Suomen edustustolta, jossa

3 3 palvelevan nimetyn Suomen kansalaisen ulkoasianministeriö on oikeuttanut myöntämään passeja. Henkilökorttilain 18 :n mukaan ulkomailla oleskelevalle Suomen kansalaiselle henkilökortin myöntää Suomen edustusto. Voimassa olevan poliisin myöntämistä henkilöllisyyttä osoittavista asiakirjoista annetun valtioneuvoston asetuksen sanamuoto ei vastaa näin ollen voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tästä johtuen 1 :ssä ei mainittaisi erikseen asiakirjojen myöntäjää. Hyväksyttävät passityypit Passilain 3 :n mukaan matkustusoikeuden osoittamiseksi Suomen kansalaiselle myönnetään hakemuksesta passi, jollei laista muuta johdu. Voimassa olevan säännöksen sanamuoto rajaa pois säännöksen soveltamisalasta passilain 3 a :n mukaisen väliaikaisen passin, 3 b :n mukaisen hätäpassin, 3 c :n mukaisen tilapäisen passin, 4 :n mukaisen diplomaatti- ja virkapassin sekä 4 a :n mukaisen merimiespassin. Käytännössä edellä mainitut passilain 3 a 3 c :ssä mainitut passityypit on nykymenettelyssä hyväksytty henkilöllisyyden osoittaviksi asiakirjoiksi, sillä niiden on katsottu sisältyvän passilain 3 :n mukaiseen passin yleismääritelmään. Ainoastaan passilain 4 :n mukaisen virka- ja diplomaattipassin ja 4 a :n mukaisen merimiespassin ei voida katsoa sisältyvän 3 :n mukaiseen passia koskevaan yleissäännökseen. Passilain 3 a-3 c :ssä tarkoitetut passityypit oikeuttavat matkustamiseen ja viranomainen myöntää ne. Näin ollen kyseiset passityypit ovat ominaisuuksiltaan rinnastettavissa passilain 3 :n mukaiseen passiin. Passilain 4 :n mukaista diplomaatti- ja virkamiespassia haetaan ulkoasianministeriöltä ja passityypit oikeuttavat matkustamiseen. Näin ollen diplomaatti- ja virkapassin sulkeminen pois säännöksen soveltamisalasta ei ole perusteltua. Passilain 4 a :n mukainen merimiespassi poikkeaa kuitenkin tarkoitukseltaan muista passilain mukaisista passityypeistä, sillä se ei oikeuta matkustamiseen. Näin ollen sen jättäminen pois säännöksen soveltamisalasta on perusteltua. Lainsäädännön selkeyttämiseksi ja sääntelyn muuttamiseksi vastaamaan passilain ja henkilökorttilain muutoksia passilain 3 :n mukaisen passin lisäksi passilain 3 a-3 c :ssä ja 4 :ssä tarkoitetut passityypit mainittaisiin kaikki passi- ja henkilökorttiasetuksen 1 :ssä. Hyväksyttävät henkilökorttityypit Asetuksen 1 :n mukaan myös henkilökorttilain 1 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu henkilökortti hyväksyttäisiin tunnistamisasiakirjana passi- ja henkilökorttimenettelyssä. Henkilökorttilain 1 :n 1 momentin mukaan henkilökorttilaissa säädetään Suomen kansalaiselle ja Suomessa oleskelevalle ulkomaalaiselle henkilöllisyyden osoitukseksi myönnettävästä henkilökortista. Saman pykälän 2 momentin mukaan mitä henkilökorttilaissa säädetään henkilökortista, koskee myös Suomessa oleskelevalle ulkomaalaiselle henkilölle myönnettävää henkilökorttia (ulkomaalaisen henkilökortti), alaikäiselle henkilölle myönnettävää henkilökorttia (alaikäisen henkilökortti) ja väliaikaista henkilökorttia. Voimassaolevan poliisin myöntämistä henkilöllisyyttä osoittavista asiakirjoista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan henkilöllisyyttä osoittavia henkilökorttityyppejä ovat henkilökorttilain (829/1999) 1 :n 1 ja 3 momentissa tarkoitettu voimassaoleva henkilökortti. Mainitun lain 1 :n 1 momentissa säädetään yleisesti Suomen kansalaiselle ja Suomessa vakinaisesti asuvalle ulkomaalaiselle annettavasta henkilökortista. Pykälän 3 momentissa säädetään puolestaan alaikäiselle huoltajan suostumuksella ja ilman huoltajan suostumusta annettavasta henkilökortista. Mainituissa momenteissa ei säädetä väliaikaisesta henkilökortista, vaan siitä on säädetty erikseen saman pykälän 4 momentissa. Näin ollen väliaikainen henkilökortti ei ole sisältynyt voimassaolevan asetuksen soveltamisalaan. Väliaikainen henkilökortti ehdotetaan kuitenkin lisättäväksi uuteen asetukseen, sillä väliaikainen henkilökortti osoittaa haltijansa henkilöllisyyden samalla tavoin kuin tavallinenkin henkilökortti. Tunnistettaessa väliaikaisen henkilökortin hakijaa tehdään tunnistaminen täysin samalla tavoin kuin jos hän olisi hakemassa passia tai tavallista henkilökorttia. Näin ollen henkilökortit, jotka hyväksytään osoittamaan henkilöllisyys haettaessa passia tai henkilökorttia, olisivat Suomen kansalaiselle ja Suomessa oleskelevalle ulkomaalaiselle henkilöllisyyden osoitukseksi myönnettävä henkilökortti, huoltajan suostumuksella ja ilman huoltajan suostumusta myönnettävä alaikäisen henkilökortti sekä väliaikainen henkilökortti. Muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja Ulkomaalaislain (301/2004) 8 luvussa säädetään ulkomaalaisille Suomessa myönnettävistä matkustusasiakirjoista. Mainitun luvun 134 :ssä säädetään muukalaispassista, jonka mukaan muukalaispassi voidaan myöntää Suomessa olevalle ulkomaalaiselle, jos hän ei voi saada passia kotimaansa viranomaiselta taikka jos hän

4 4 on kansalaisuudeton tai jos muukalaispassin myöntämiseen on muu erityinen syy. Pykälän 2 momentin mukaan ulkomaalaiselle, joka on saanut oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella, myönnetään muukalaispassi. Pykälän 3 momentin mukaan ulkomaalaiselle, joka on saanut oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella, myönnetään muukalaispassi, jos hänellä ei ole voimassa olevaa matkustusasiakirjaa. Ulkomaalaislain 135 :ssä säädetään pakolaisen matkustusasiakirjasta. Pykälän mukaan pakolaisen matkustusasiakirja myönnetään ulkomaalaiselle, joka on saanut 106 :ssä tarkoitetun pakolaisaseman ja jonka pakolaisasemaa ei ole lakkautettu tai peruutettu. Saman lain 136 :n 5 momentin mukaan jos ulkomaalaisen henkilöllisyyttä ei ole pystytty varmistamaan, siitä tehdään merkintä muukalaispassiin tai pakolaisen matkustusasiakirjaan. Muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja eivät sisälly poliisin myöntämistä henkilöllisyyttä osoittavista asiakirjoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n soveltamisalaan. Mainittu pykälä rajaa passi- ja henkilökorttimenettelyssä hyväksyttävät henkilöllisyyttä osoittavat asiakirjat ainoastaan poliisin myöntämään passiin ja henkilökorttiin. Passin ja henkilökortin voi kuitenkin myöntää myös ulkomaan edustusto ja tällainen passi ja henkilökortti hyväksytään vastaavasti henkilöllisyyden osoittavaksi asiakirjaksi passia ja henkilökorttia haettaessa. Muukalaispassin ja pakolaisen matkustusasiakirjan on aina vuoteen 2016 myöntänyt ensimmäisen asiakirjan osalta Maahanmuuttovirasto ja sen jälkeen myöntävänä viranomaisena on toiminut poliisi, ellei Maahanmuuttovirasto ole pidättänyt ratkaisuvaltaa itsellään. Ulkomaalaislakia muutettiin kyseisen toimivallan osalta lailla ulkomaalaislain ja siihen eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (501/2016), joka tulee pääosin voimaan 1 päivänä tammikuuta Lailla muutettiin ulkomaalaislain 139 :ää, jossa säädetään toimivallasta muukalaispassin ja pakolaisen matkustusasiakirjan myöntämiseksi ja peruuttamiseksi. Pykälästä poistettiin sen 3 momentti, jonka mukaan poliisilaitos päättää uuden muukalaispassin ja pakolaisen matkustusasiakirjan myöntämisestä silloin, kun hakijalla on esittää voimassa oleva muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja. Lainmuutoksen jälkeen toimivalta asiakirjojen myöntämiseen on näin ollen Maahanmuuttovirastolla ja joissakin tilanteissa Suomen edustustolla, kuten mainitun pykälän 1 ja 2 momentissa säädetään. Käytännössä Poliisihallitus on katsonut, että passi- ja henkilökorttimenettelyssä pakolaisen matkustusasiakirja sekä muukalaispassi eivät yksinään riitä osoittamaan henkilöllisyyttä vaan asiakirjat ovat niin sanottuja muita asiakirjoja. Sen lisäksi, että hakijalla on esittää pakolaisen matkustusasiakirja tai muukalaispassi passitai henkilökorttimenettelyssä, tehdään hakijalle rekisterikyselyjä ja haastattelu tarvittavassa laajuudessa henkilöllisyyden osoittamiseksi. Molemmat mainitut asiakirjat oikeuttavat matkustamiseen ja ne myönnetään viranomaisen toimesta kuten edellä läpikäydyt passityypit. Näin ollen asiakirjat ovat rinnastettavissa tarkoitukseltaan ja ominaisuuksiltaan passilain 3 :n, 3 a 3 c :n ja 4 :n mukaisiin Suomen kansalaisille myönnettäviin passeihin. Tätä rinnastusta tukee myös passilain 4 :n mukaisen diplomaatti- ja virkapassin ottaminen mukaan säännöksen soveltamisalaan, sillä mainittujen asiakirjojen myöntäjänä toimii ulkoasianministeriö ja näin ollen ei ole enää perusteltua rajata muukalaispassia ja pakolaisen matkustusasiakirjaa pois säännöksen soveltamisalasta sillä perusteella, että asiakirjat myöntää muu viranomainen kuin poliisi. Jos muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja kuitenkin sisältää merkinnän varmistamattomasta henkilöllisyydestä, sitä ei luonnollisestikaan katsottaisi henkilöllisyyttä osoittavaksi asiakirjaksi, sillä tällaisessa tilanteessa asiakirjaa myöntävä viranomainen ei ole voinut varmistua hakijan henkilöllisyydestä. 2. Nimikirjoituksen merkitseminen erityistilanteissa Passilain 5 :n mukaan passissa on passinhaltijan nimikirjoitus. Voimassaolevan passiasetuksen 1 :n mukaan, jos hakija on kirjoitustaidoton tai vamman, sairauden tai muun vastaavan syyn takia kykenemätön antamaan nimikirjoitusnäytettä, passiin merkitään viiva korvaamaan nimikirjoitus. Aiemmin passiasetuksen 1 :ssä säädettiin yksityiskohtaisemmin nimikirjoitusnäytteen antamisesta passihakemusta jätettäessä. Johtuen siirtymisestä sähköiseen hakemusmenettelyyn kyseisille säännöksille ei kuitenkaan ollut enää tarvetta ja passiasetuksen 1 :ää muutettiin vuonna 2015 valtioneuvoston asetuksella passeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 :n muuttamisesta (362/2015). Muutoksella 1 :stä poistettiin säännökset koskien nimikirjoitusnäytteen antamista. Nimikirjoitusnäyte annetaan pääsääntöisesti sähköisellä nimikirjoitusalustalla hakijan asioidessa henkilökohtaisesti viranomaisen luona. Uutta passia koskevassa kokonaan sähköisessä hakemusmenettelyssä käytetään puolestaan hakijan suostumuksella henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 3 :ssä tarkoitettuun hallintoasian tietojärjestelmään aiemmin talletettua nimikirjoitusnäytettä.

5 5 Henkilökorttilain syksyllä 2016 voimaan tulleella uudistuksella myös henkilökorttien hakemusmenettelyssä siirryttiin sähköiseen hakemusmenettelyyn. Näin ollen nimikirjoitusnäytteen antamisesta henkilökorttimenettelyssä ei myöskään ole tarvetta säätää erikseen. Asetuksen 2 :ssä ehdotetaan säädettäväksi nimikirjoituksen merkitsemisestä ainoastaan erityistilanteissa passi- ja henkilökorttimenettelyssä. Nimikirjoitus korvattaisiin merkitsemällä passiin viiva, jos hakija on kirjoitustaidoton taikka vamman, sairauden tai muun vastaavan syyn takia kykenemätön antamaan nimikirjoitusnäytettä. Esimerkiksi nuoret lapset eivät vielä osaa kirjoittaa nimeään. Nimikirjoitusnäytteen antamisen ikärajaa ei ole mahdollista säätää, koska kirjoitustaito voi vaihdella hyvinkin paljon. Käytännössä alle viisivuotiailta ei ole otettu näytettä. Tätä vanhemmilla lapsilla harkinta nimikirjoitusnäytteen pyytämisestä on tehty tapauskohtaisesti. Myös henkilön sairaus tai fyysinen vamma voi olla esteenä sille, että hän ei pysty antamaan nimikirjoitustaan passia varten. Tämän vuoksi asetuksella on tarpeen säätää siitä, miten nimikirjoitus tällaisissa tilanteissa passiin merkitään. Säännös vastaa sisällöltään voimassaolevan passiasetuksen 1 :ää passeja koskevalta osalta. Nyt pykälässä mainittu menettely laajentuisi koskemaan myös henkilökortteja. 3 Hakemuksen liitteet Pykälän 1 momentissa säädettäisiin passi- ja henkilökorttihakemuksen mukana toimitettavista liitteistä, joita ovat huoltajan suostumus, kasvokuva, perustelut väliaikaisen henkilökortin ja passin sekä passilain 18 :n mukaisen passin myöntämiselle sekä selvitys siitä, että hakija on suorittanut asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen tai näistä on vapautus. Sekä passi- että henkilökorttilaissa säädetään yleisellä tasolla hakemuksen liitteeksi tarvittavasta huoltajan suostumuksesta. Passilain 7 :n mukaan alaikäisen passihakemukseen tulee liittää hänen huoltajiensa suostumus. Huoltaja voi antaa suostumuksensa passin kelpoisuusalueen tai voimassaoloajan osalta rajoitettuna. Pykälän 2 momentin mukaan, jos alaikäinen on otettu huostaan, antaa 1 momentissa tarkoitetun suostumuksen sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimielin. Henkilökorttilain 12 :ssä säädetään henkilökorttihakemuksen liitteistä. Pykälän 2 momentissa säädetään passilain 7 :n säännöstä vastaavasti alaikäisen henkilökorttihakemukseen liitettävästä huoltajien suostumuksesta. Pykälän mukaan alaikäisen hakijan henkilökorttihakemukseen on liitettävä hänen huoltajiensa suostumus. Jos alaikäinen on otettu Suomessa sosiaalilautakunnan huostaan, hakemukseen on liitettävä sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen suostumus. Jos alaikäiselle ulkomaalaiselle hakijalle on määrätty kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 39 :ssä tarkoitettu edustaja, hakemukseen on liitettävä tämän suostumus. Haettaessa alaikäisen henkilökorttia hakemukseen ei tarvitse liittää tässä edellä mainittua suostumusta. Pykälän 1 momentin mukaan alaikäisen passi- ja henkilökorttihakemukseen olisi liitettävä kirjallinen ja yksilöity suostumus niiltä huoltajilta, jotka eivät ole henkilökohtaisesti läsnä passi- tai henkilökorttihakemusta jätettäessä tai jotka eivät ole panneet passihakemusta sähköisesti vireille alaikäisen puolesta. Momentti vastaisi passimenettelyn osalta voimassaolevan passiasetuksen 2 :ää. Henkilökorttimenettelyn osalta kyseessä olisi uusi asetustasoinen säännös koskien vanhempien suostumusta. Huoltajan suostumuksen tulee olla yksilöity ja kirjallinen, jotta suostumuksen oikeellisuudesta ja sisällöstä voidaan varmistua passia ja henkilökorttia haettaessa ja tarvittaessa jälkikäteen. Kirjallisen muodon vaatimuksen täyttää myös sähköisesti toimitettu tai sähköisessä asiointijärjestelmässä annettu suostumus sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 9 :n mukaisesti. Puhelimitse annettu suostumus ei olisi riittävä. Henkilökohtaisesti alaikäisen hakijan kanssa viranomaisen luona asioidessaan huoltaja voisi antaa suostumuksensa allekirjoittamalla huoltajan suostumusta koskevan kohdan virkailijan tulostamasta hakemuslomakkeesta ja osoittamalla henkilöllisyytensä. Sähköisen asioinnin käyttöönoton myötä huoltajan suostumus voidaan käytännössä antaa usealla eri tavalla. Huoltaja voi jättää alaikäisen hakijan puolesta passi- ja henkilökorttihakemuksen siihen saakka, kunnes hakija on 18-vuotias. Jos huoltaja laittaa hakemuksen sähköisesti vireille alaikäisen huollettavansa puolesta, erillistä suostumusta ei asiointijärjestelmässä ole tarpeen antaa, vaan vahvalla sähköisellä tunnistamisvälineellä tapahtuva vireillepano katsotaan suostumuksen ilmaisemiseksi. Huoltaja voi tällöinkin rajoittaa suostumustaan kelpoisuusalueen tai voimassaoloajan osalta. Sähköisesti asioitaessa toiselle huoltajalle lähetetään sähköpostitse pyyntö suostumuksen toimittamiseksi. Toinen huoltaja voi antaa suostumuksensa esi-

6 6 merkiksi sähköisessä asiointijärjestelmässä vahvalla sähköisellä tunnistamisvälineellä tunnistautuen tai toimittaa suostumuksensa poliisilaitokselle kirjallisesti. Pykälän 2 momentin mukaan passi- ja henkilökorttihakemukseen liitettävä kasvokuva tulisi toimittaa hakemuksen liitteenä. Kasvokuva tulisi toimittaa sähköisen järjestelmän kautta, mikäli hakemus on laitettu vireille sähköisesti. Passimenettelyssä käyttöön otetun sähköisen hakemusmenettelyn käyttöön ottamisen jälkeen passihakemuksen liitteeksi toimitettava kasvokuva on ollut mahdollista toimittaa sähköisesti. Passiasetuksessa ei ole kuitenkaan ollut tästä erillistä säännöstä. Henkilökorttimenettelyssä sähköisen menettelyn käyttöön ottaminen mahdollistaa saman sähköistä järjestelmää hyödyntävän menettelyn. Kasvokuvan voisi edelleen toimittaa myös asioimalla poliisilaitoksessa, mutta sähköisessä menettelyssä vireille pantuun hakemukseen kasvokuvan voisi toimittaa ainoastaan sähköisesti. Pykälän 3 momentin mukaan hakemuksen liitteenä tulisi toimittaa kirjalliset perustelut väliaikaisen henkilökortin ja passin sekä passilain 18 :n mukaisen passin myöntämiselle. Passilain 3 a :n mukaan passi voidaan erityisestä syystä myöntää väliaikaisena jos keskitetysti valmistetun passin myöntäminen nopeutetussakaan aikataulussa ei ole mahdollista. Pykälän 2 momentissa säädetään, että hakijan on esitettävä luotettava selvitys syystä, joka edellyttää väliaikaisen passin myöntämistä, sekä selvitys siitä, kuinka pitkäksi ajaksi hän tarvitsee passin. Henkilökorttilain 15 :n mukaan henkilökortti voidaan erityisestä syystä myöntää väliaikaisena, jos henkilökorttilaissa säädetyt henkilökortin myöntämisen edellytykset täyttyvät, mutta keskitetysti valmistetun henkilökortin myöntäminen nopeutetussakaan aikataulussa ei ole mahdollista. Henkilökorttilain 12 :n 4 momentin mukaan väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijan on esitettävä luotettava selvitys syystä, joka edellyttää väliaikaisen henkilökortin myöntämistä, sekä selvitys siitä, kuinka pitkäksi ajaksi hän tarvitsee henkilökortin. Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettäväksi liitteistä, joita asevelvollisen tulee toimittaa hakemuksen mukana. Mainitun momentin mukaan asevelvollisen olisi liitettävä passi- ja henkilökorttihakemukseen selvitys siitä, että hän on suorittanut asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen tai näistä on vapautus. Selvitys tulisi toimittaa poliisiasemalle tai lähettää se sähköisenä jäljennöksenä. 4. Merimiespassin hakemisessa tarvittavat liitteet Pykälässä säädettäisiin merenkulkijain henkilöllisyystodistuksen, eli merimiespassin hakemisessa tarvittavista liitteistä. Pykälän mukaan haettaessa merenkulkijain kansallisia henkilöllisyystodistuksia koskevassa yleissopimuksessa (SopS 64/1970) tarkoitettua merenkulkijain henkilöllisyystodistusta hakemukseen olisi liitettävä todistus siitä, että hakija työskentelee merenkulkijana aluksessa, jota vakituisesti käytetään merenkulkuun, tai siitä, että hakijalla on laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) ja sen nojalla annettujen säännösten mukainen pätevyyskirja tai lisäpätevyystodistus ja että hän on työnhakijana merenkulkijaksi. Pykälä vastaa sisällöltään voimassa olevan passiasetuksen 3 :ää. 5. Passin ja henkilökortin luovuttaminen hakijalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että passi ja henkilökortti luovutettaisiin hakijalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle. Pykälän 2 momentin mukaan henkilö, jolle passi tai henkilökortti luovutetaan, olisi tunnistettava luotettavalla tavalla. Pykälä vastaisi voimassa olevan passiasetuksen 5 :ää passeja koskevalta osalta. Nyt pykälän mukainen menettely laajentuisi koskemaan myös henkilökortteja. 6. Passin- ja henkilökortin lähettäminen viranomaisen toimesta erityistilanteissa Pykälässä säädettäisiin passin- ja henkilökortin toimittamisesta vastaanottajalle poikkeuksellisesti lähettämällä asiakirjat pykälän tarkoittamissa erityistilanteissa. Pykälän 1 momentin mukaan viranomainen tai kunniakonsuli voisi passilain 19 :n 2 momentissa ja henkilökorttilain 21 :n 2 momentin mukaisissa tilanteissa luovuttaa passin tai henkilökortin lähettämällä sen kirjattuna kirjeenä tai vastaavana seurattavana lähetyksenä.

7 7 Passilain 19 :ssä säädetään passin toimittamisesta ja luovuttamisesta. Pykälän 1 momentin mukaan passi toimitetaan hakijalle kirjattuna kirjeenä tai vastaavana seurattavana lähetyksenä. Lähtökohtaisesti passi toimitetaan siis suoraan valmistajalta hakijalle kirjattuna kirjeenä tai vastaavana seurattavana lähetyksenä. Saman pykälän 2 momentin mukaan tilanteessa, jossa asiakirjaturvallisuuteen liittyvän tai muun erityisen syyn vuoksi passia ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista toimittaa 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, passin myöntävä viranomainen luovuttaa passin. Tällainen tilanne on käsillä esimerkiksi kun asiakirjan toimittamisessa hyödynnetty palveluverkosto, eli Suomen sisällä käytännössä R-kioskiverkosto, jota hyödynnetään asiakirjojen toimittamisessa valmistajalta hakijalle, ei ulotu tietylle alueelle. Samoin ulkomailla kaikissa maissa ei asiakirjan toimittamisessa valmistajalta hakijalle ole käytettävissä luotettavaa palveluverkostoa tai valmistettavien asiakirjojen vähäisen määrän vuoksi kyseisen palveluverkoston luominen ei ole kannattavaa. Tällaisissa tilanteissa asiakirjan toimittaminen jää viranomaisen vastuulle. Passilain sanamuodon mukaan lähtökohtana tällaisessa tilanteessa on passin toimittaminen vastaanottajalle luovuttamalla asiakirja henkilökohtaisesti vastaanottajalle. Käytännössä on kuitenkin pidetty tarpeellisena, että tällaisessa 2 momentin tarkoittamassa tilanteessa viranomaisella tulisi olla mahdollisuus toimittaa passi ja henkilökortti myös lähettämällä se suoraan vastaanottajalle sen sijaan, että se luovutettaisiin aina henkilökohtaisesti vastaanottajalle. Välimatka hakemaan valmistunutta asiakirjaa voi niin Suomessa kuin ulkomaillakin muodostua pitkäksi ja näin ollen on katsottu, että hakijan velvoittaminen hakemaan asiakirjaa viranomaiselta voisi muodostua kohtuuttomaksi. Tästä syystä passi- ja henkilökorttiasetukseen ehdotetaan sisällytettäväksi edellä mainittu säännös, jonka perusteella viranomaisella on mahdollisuus toimittaa asiakirjat myös lähettämälle ne postitse. Toimitustapana olisi kirjattu kirje tai muu seurattava lähetys, kuten valmistajan toimittaessa asiakirjan suoraan hakijalle. Pykälä vastaisi sisällöltään voimassa olevan passiasetuksen 4 :ää passien osalta. Nyt kyseinen menettely laajentuisi koskemaan myös henkilökorttien toimittamista kyseisissä erityistilanteissa. 7. Yksityinen palveluntuottaja passin ja henkilökortin laadun ja oikeasisältöisyyden tarkastajana sekä toimittajana Pykälässä säädettäisiin tarkemmista säännöksistä koskien menettelyä, jossa yksityinen palveluntuottaja tarkastaa passin ja henkilökortin laadun ja oikeasisältöisyyden. Lisäksi pykälässä säädettäisiin tarkemmin menettelystä, kun yksityinen palveluntuottaja luovuttaa passin tai henkilökortin. Pykälän 1 momentin mukaan passilain 35 :n 1 momentissa ja henkilökorttilain 22 :n 1 momentissa tarkoitetun yksityisen palveluntuottajan olisi tarkastettava Poliisihallituksen kanssa tehtävässä sopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla jokaisen yksittäisen passin ja henkilökortin ja niiden teknisten osien laatu sekä niiden sisältämien tietojen oikeellisuus ja vastaavuus passi- tai henkilökorttihakemuksen kanssa. Pykälän 2 momentin mukaan passi ja henkilökortti toimitettaisiin hakijalle lähettämällä se kirjattuna kirjeenä tai vastaavana seurattavana lähetyksenä ja luovutettaisiin hakijalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle suljettuna lähetyksenä. Passi- ja henkilökorttilähetystä luovutettaessa olisi varmistuttava, että lähetys luovutetaan oikealle vastaanottajalle. Pykälä vastaa sisällöltään voimassa olevaa passiasetuksen 6 :ää passeja koskevalta osalta. Nyt pykälässä mainitut menettelyt laajentuisivat koskemaan myös henkilökortteja. 8. Voimaantulo Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Asian valmistelu Asetus on valmisteltu sisäministeriön poliisiosastolla yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa. Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä. 4 Toimivaltasäännökset Passilaki (671/2006) 5 2 momentti, 6 5 momentti, 19 4 momentti, 35 6 momentti ja 38 1 ja 2 momentti

8 Henkilökorttilaki (663/2016) 4 4 momentti, 11 5 momentti, 12 5 momentti, 21 4 momentti ja 22 5 momentti. 8

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Henkilökortti

Henkilökorttilaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Henkilökortti Henkilökorttilaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Henkilökortti Tässä laissa säädetään Suomen kansalaiselle ja Suomessa oleskelevalle ulkomaalaiselle henkilöllisyyden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2006 N:o 705 709. Valtioneuvoston asetus. N:o 705. passeista

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2006 N:o 705 709. Valtioneuvoston asetus. N:o 705. passeista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2006 N:o 705 709 SISÄLLYS N:o Sivu 705 Valtioneuvoston asetus passeista... 2177 706 Valtioneuvoston asetus matkustusoikeuden osoittamisesta

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

«Passilaki» 21.7.2006/671

«Passilaki» 21.7.2006/671 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/671 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. «Passilaki» 21.7.2006/671 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 631/2011 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Passilaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 92/2006 vp. Hallituksen esitys passilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Passilaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 92/2006 vp. Hallituksen esitys passilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 92/2006 vp Hallituksen esitys passilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä passilaiksi ja eräiksi siihen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2006 N:o 671 674. Passilaki. N:o 671. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2006 N:o 671 674. Passilaki. N:o 671. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2006 N:o 671 674 SISÄLLYS N:o Sivu 671 Passilaki... 2081 672 Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

PASSIN JA HENKILÖKORTIN HAKEMINEN VERKOSSA

PASSIN JA HENKILÖKORTIN HAKEMINEN VERKOSSA PASSIN JA HENKILÖKORTIN HAKEMINEN VERKOSSA Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin 28.11.2014 1. HAKEMUKSEN TEKEMINEN VERKOSSA Missä sähköisen passihakemuksen voi tehdä? Poliisin verkkoasiointipalvelu on osoitteessa

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy?

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Pankit ovat velvollisia tuntemaan asiakkaansa Suomen lainsäädännön mukaan pankkien tulee tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Pankilla tulee olla asiakkaan henkilötietojen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle henkilökorttilaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien

Hallituksen esitys eduskunnalle henkilökorttilaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien Hallituksen esitys eduskunnalle henkilökorttilaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta LUONNOS 21.10.2015 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1038/2012 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp. muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 362/2010 vp HE 104/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp. muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 362/2010 vp HE 104/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

LAKIEHDOTUS. Laki. konsulipalvelulain muuttamisesta

LAKIEHDOTUS. Laki. konsulipalvelulain muuttamisesta LAKIEHDOTUS Laki konsulipalvelulain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan konsulipalvelulain (498/1999) 2, sellaisena kuin se on laissa 970/2014, 5, 11, 12, 15, 18, 19, 23, ja 24 sekä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 111 :n 1 momentin nojalla: 1 Vartijaksi

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 158/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja SM066:00/2011 Sini Lahdenperä VALTIONEUVOSTON ASETUS YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja SM066:00/2011 Sini Lahdenperä VALTIONEUVOSTON ASETUS YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 4.10.2016 SM066:00/2011 Sini Lahdenperä VALTIONEUVOSTON ASETUS YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Laki konsulipalvelulain muuttamisesta

Laki konsulipalvelulain muuttamisesta RINNAKKAISTEKSTIT 1. Laki konsulipalvelulain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan konsulipalvelulain (498/1999) 2, sellaisena kuin se on laissa 970/2014, 5, 11, 12, 15, 18, 19, 23 ja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain

Lisätiedot

Sisäministeriö Poliisiosasto. lausuntopyyntönne SMDno ;SM056:00/2015

Sisäministeriö Poliisiosasto. lausuntopyyntönne SMDno ;SM056:00/2015 03.12.2015 MIG-155043 00.03.00 MIGDno-2015-851 Sisäministeriö Poliisiosasto lausuntopyyntönne SMDno-2015-1757;SM056:00/2015 MAAHANMUUTTOVIRASTON LAUSUNTO HENKILÖKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISEHDOTUKSEEN

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä.

Lisätiedot

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO 23.7.2012 Taustaksi Sisäasiainministeriön asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi passilakia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi passilakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta LUONNOS 11.2.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA OLE_JATKO_A 1 *1269901* JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty jatkuva määräaikainen oleskelulupa

Lisätiedot

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954 63177)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä.

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä. SISÄMINISTERIÖN ASETUS VOIMANKÄYTTÖ- ASE-, JA JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTTAJIEN KOULUTUKSESTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy hallituksen esitykseen (HE 22/2014 vp) eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Luonnos Salla Silvola

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Luonnos Salla Silvola OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 21.5.2015 Luonnos Salla Silvola VALTIONEUVOSTON ASETUKSET ERÄISTÄ TOIMENPITEISTÄ JA ASIAKIRJOISTA ISYYSASIOISSA JA OIKEUSGENEETTISESTÄ ISYYSTUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI AMPUMA- ASELAIN, RIKOSLAIN 41 LUVUN 1 :N JA POLIISILAIN 2 LUVUN 6 :N MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI AMPUMA- ASELAIN, RIKOSLAIN 41 LUVUN 1 :N JA POLIISILAIN 2 LUVUN 6 :N MUUTTAMISESTA LsN Jussi Matikkala LAUSUNTO 14.2.2017 Eduskunnan hallintovaliokunta HE 266/2016 vp LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI AMPUMA- ASELAIN, RIKOSLAIN 41 LUVUN 1 :N JA POLIISILAIN 2 LUVUN

Lisätiedot

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Sisäministeriö Timo Kerttula Viite: Sisäministeriön lausuntopyyntö: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi henkilökorttilaki.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi henkilökorttilaki. Hallituksen esitys eduskunnalle henkilökorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi henkilökorttilaki. Henkilökorttilaissa

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 30.9.2015 Salla Silvola

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 30.9.2015 Salla Silvola OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 30.9.2015 Salla Silvola VALTIONEUVOSTON ASETUKSET ERÄISTÄ TOIMENPITEISTÄ JA ASIAKIRJOISTA ISYYSASIOISSA JA OIKEUSGENEETTISESTÄ ISYYSTUTKIMUKSESTA JA

Lisätiedot

HE 92/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 :n muuttamisesta

HE 92/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kuntien takauskeskuksesta annettua

Lisätiedot

*1179901* + + KAN_2 1 KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT

*1179901* + + KAN_2 1 KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_2 1 *1179901* KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, joka haet Suomen kansalaisuutta huollossasi olevalle ja luonasi asuvalle alaikäiselle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1999 N:o 829 835. Henkilökorttilaki. N:o 829

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1999 N:o 829 835. Henkilökorttilaki. N:o 829 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1999 N:o 829 835 SISÄLLYS N:o Sivu 829 Henkilökorttilaki... 1913 830 Laki väestötietolain 23 :n muuttamisesta... 1917 831 Asetus väestötietoasetuksen

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

Itsenäiseen elämään HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN. Joona-Vuorenmaa, Eeva-Maija & Ruotonen, Leena

Itsenäiseen elämään HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN. Joona-Vuorenmaa, Eeva-Maija & Ruotonen, Leena Itsenäiseen elämään 2 HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN Joona-Vuorenmaa, Eeva-Maija & Ruotonen, Leena Sisällys 1. MIKÄ HENKILÖLLISYYSTODISTUS ON?... 3 2. MITÄ HENKILÖLLISYYSTODISTUS KERTOO?... 3 3. MIHIN TARVITSET

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN KAN_4 1 *1199901* KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

HE 191/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta

HE 191/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten,

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden KAN_7 1 *1229901* KANSALAISUUSILMOITUS; ENTINEN SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden Jos haluat hakea Suomen

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen 31.10.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA Pääasiallinen sisältö Nykytila Ehdotetaan, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Uuden nuorisolain muutokset nuorten työpajatoiminnassa ja muuta ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Merja Hilpinen ylitarkastaja

Uuden nuorisolain muutokset nuorten työpajatoiminnassa ja muuta ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Merja Hilpinen ylitarkastaja Uuden nuorisolain muutokset nuorten työpajatoiminnassa ja muuta ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Merja Hilpinen ylitarkastaja Nuorten työpajatoiminnan ajankohtaisia asioita NEET-nuoret Nuorisolaki

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Vastaanottokeskukset Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. 4. Voimaantulo

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. 4. Voimaantulo Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaaedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ulkomaanedustuksen korvauksista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP +

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP + KAN_1C 1 *1169601* KANSALAISUUSHAKEMUKSEN KANSSAHAKIJANA OLEVAN 15-17 -VUOTIAAN LAPSEN LIITELOMAKE Tämä liitelomake on tarkoitettu 15-17 -vuotiaalle lapselle (kanssahakija), jolle haetaan Suomen kansalaisuutta

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja Netta Skön EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YDINTURVALLISUUSNEUVOTTELU- KUNNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja Netta Skön EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YDINTURVALLISUUSNEUVOTTELU- KUNNASTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 28.10.2016 Netta Skön EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YDINTURVALLISUUSNEUVOTTELU- KUNNASTA Yleiset näkökohdat Tausta Neuvottelukunnista säädetään

Lisätiedot

HE 88/2008 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti lisäpöytäkirjan kansallisen voimaantulon kanssa.

HE 88/2008 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti lisäpöytäkirjan kansallisen voimaantulon kanssa. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia eräiden

Lisätiedot

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä joulukuuta 2015 voimaan tulevan ampumaaselain

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot