Hoidettava alue pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla ja kuivataan ennen emulsiovoiteen levittämistä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoidettava alue pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla ja kuivataan ennen emulsiovoiteen levittämistä."

Transkriptio

1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Wartec 0,15 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 1,5 mg podofyllotoksiinia. Emulsiovoide sisältää myös seuraavia apuaineita: Metyyliparahydroksibentsoaatti E218 Propyyliparahydroksibentsoaatti E216 Sorbiinihappo Stearyylialkoholi Setyylialkoholi Butyylihydroksianisoli (BHA) E320 Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Paikallisesti käytettävä emulsiovoide Homogeeninen valkoinen emulsiovoide. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Antoreitti: paikallisesti käytettävä Peniksen tai naisten ulkosynnyttimien condyloma acuminatan paikallishoito. 4.2 Annostus ja antotapa Hoidettava alue pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla ja kuivataan ennen emulsiovoiteen levittämistä. Voidetta levitetään sormenpäällä kahdesti vuorokaudessa aamulla ja illalla (joka 12. tunti) kolmen peräkkäisen päivän ajan vain sen verran, että kukin syylä peittyy. Seuraavat neljä päivää ollaan käyttämättä voidetta. Voiteen levittämistä syyliä ympäröiville terveille ihoalueille on vältettävä. Jäljellä olevat syylät on hoidettava uusilla viikon välein toistuvilla kolmen päivän kuureilla (käyttö kahdesti vuorokaudessa). Tarvittaessa hoidon kokonaiskesto voi olla enintään neljä hoitoviikkoa. Kädet on pestävä huolellisesti voiteen levittämisen jälkeen. Lapset Podofyllotoksiinin turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu. 4.3 Vasta-aiheet 1

2 Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Avoimet tai verta vuotavat haavat. Muiden podofyllotoksiinia sisältävien valmisteiden samanaikainen käyttö. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Jos hoidettava alue on suurempi kuin 4 cm 2, on suositeltavaa, että hoito suoritetaan terveydenhuollon ammattilaisen välittömässä valvonnassa. Voiteen käyttöä genitaalialueen limakalvoilla sijaitseville syylille on vältettävä (mukaan lukien virtsaputki, peräsuoli ja emätin). Voiteen joutumista syyliä ympäröivälle terveelle iholle on vältettävä. Voiteen joutumista silmiin on vältettävä. Jos voidetta vahingossa joutuu silmään, silmä on huuhdeltava huolellisesti vedellä ja otettava yhteys lääkäriin. Okkluusiosidoksia ei saa käyttää emulsiovoiteella hoidetuilla alueilla. Toisena tai kolmantena hoitopäivänä voi esiintyä paikallista ärsytystä voiteen levityksen jälkeen. Tämä liittyy syylien nekroosiin. Useimmissa tapauksissa reaktiot ovat lieviä. Jos voiteen käytön yhteydessä ilmaantuu vaikeita paikallisia ihoreaktioita (verenvuotoa, turvotusta, voimakasta kipua, polttelua, kutinaa), voide on pestävä pois välittömästi hoidettavalta alueelta miedolla saippualla ja vedellä. Hoito on keskeytettävä ja potilasta on kehotettava ottamaan yhteyttä lääkäriin. Wartec-emulsiovoidetta ei suositella raskauden aikana tai naisille, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät käytä ehkäisyä (ks. kohta 4.6) On suositeltavaa, että potilas pidättäytyy seksuaalisesta kanssakäymisestä syylien emulsiovoidehoidon aikana, ja kunnes iho on parantunut. Jos potilas kuitenkin on seksuaalisessa kanssakäymisessä, kondomia on käytettävä. Tämä emulsiovoide sisältää: metyyli- ja propyyliparahydroksibentsoaattia, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä) sorbiinihappoa, stearyylialkoholia ja setyylialkoholia, jotka voivat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa) butyylihydroksianisolia, joka voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa) tai silmä- ja limakalvoärsytystä. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Toistaiseksi ei tunneta yhteisvaikutuksia. 4.6 Fertiliteetti, raskaus ja imetys Raskaus Podofyllotoksiinin käytöstä raskauden aikana on saatavilla vain vähän tietoa. Vaikka paikallisesti käytetty podofyllotoksiini imeytyy systeemisesti hyvin vähäisissä määrin, antimitoottisten valmisteiden, kuten podofyllotoksiinin, tiedetään kuitenkin olevan toksista alkioille. Wartec-emulsiovoiteen käyttöä ei suositella raskauden aikana tai naisille, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät käytä ehkäisyä. Imetys 2

3 Tietoa paikallisesti käytetyn podofyllotoksiinin erittymisestä rintamaitoon on saatavilla riittämättömästi. Vastasyntyneille/pikkulapsille aiheutuvaa haittaa ei voida poissulkea. Imetyksen hyödyt lapselle ja hoidon hyödyt äidille on arvioitava, ja sen mukaan päätettävä, keskeytetäänkö imetys vai pidättäydytäänkö/keskeytetäänkö podofyllotoksiinihoidosta imetyksen ajan. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Ei toistaiseksi tiedetä. 4.8 Haittavaikutukset Alla lueteltujen haittavaikutusten ilmaantuvuus on määritelty: hyvin yleinen ( 1/10), yleinen ( 1/100 <1/10), melko harvinainen ( 1/1000 < 1/100), harvinainen ( 1/10000 <1/1000), hyvin harvinainen <1/10000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Kunkin yleisyysryhmän sisällä haittavaikutukset ilmoitetaan alenevan vakavuuden mukaisessa järjestyksessä. Iho ja ihonalainenkudos Hyvin yleinen: ihon kuoriutuminen, annostelupaikan ärsytys (mukaan lukien punoitus, kutina, polttava tunne iholla) Tiedot kliinisestä käytöstä Seuraavat haittavaikutukset perustuvat tietoihin kliinisestä käytöstä. Koska käyttäjien määrää ei tiedetä ja raportointi on altis sekoittaville tekijöille, ei ole mahdollista luotettavasti arvioida haittavaikutusten yleisyyttä. Tosiasiassa systeemisia reaktioita nähdään harvoin. Immuunijärjestelmä Tuntematon: annostelupaikan yliherkkyysreaktio. Iho ja ihonalainen kudos Tuntematon: ihon haavaumat, ruvet, ihon värimuutokset, rakot, kuiva iho. Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat Tuntematon: annostelupaikan kipu, turvotus, annostelupaikan verenvuoto. Vammat ja myrkytykset Tuntematon: syöpymävamma, ekskoriaatio, haavan erittäminen, 3

4 4.9 Yliannostus Vakavia systeemisiä vaikutuksia ei ole raportoitu käytettäessä podofyllotoksiinia paikallisesti suositeltujen annosten mukaisesti. Paikallisen yliannostuksen oletetaan lisäävän lääkkeen systeemistä imeytymistä ja lisäävän mahdollisia systeemisiä vaikutuksia, esim. muutoksia henkisessä tilassa ja luuydinsuppressio. Nieltynä podofyllotoksiini voi myös aiheuttaa vaikean maha-suolikanavan tulehduksen. Hoito Paikallisessa yliannostuksessa podofyllotoksiini on pestävä pois välittömästi hoidetulta alueelta ja potilaalle on annettava oireidenmukaista tukihoitoa. Oraalisessa podofyllotoksiinin yliannostuksessa on annettava oireidenmukaista hoitoa ja seurattava potilaan tilaa. Tarkempi hoito on annettava potilaan kliinisen tilan mukaan tai Myrkytystietokeskuksen suositusten mukaisesti, jos sellaiset ovat saatavilla. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Viruslääkkeet, ATC-koodi: D06BB04 Podofyllotoksiini estää jakaantuvien solujen metafaasin sitoutumalla vähintään yhteen sitoutumiskohtaan tubuliineissa. Sitoutuminen estää mikrotubulusten muodostumiselle välttämättömän tubuliinien polymeroitumisen. Suurempina pitoisuuksina podofyllotoksiini estää myös nukleosidien kuljetuksen solukalvojen läpi. Podofyllotoksiinin kemoterapeuttisen vaikutuksen otaksutaan johtuvan sen kyvystä estää viruksen infektoimien solujen kasvua ja niiden tunkeutumista kudoksiin. 5.2 Farmakokinetiikka Podofyllotoksiinin systeemistä imeytymistä paikallisen annostelun jälkeen on tutkittu sekä 0,3 % emulsiovoiteella (100 mg) että 0,5 % liuoksella (100 mikrol) (kymmenellä naisella emättimen ulkopuolisesti käytettynä ja kymmenellä miehellä esinahan alueelle käytettynä, kaksi kertaa 8 tunnin välein). C max arvot olivat 4,7 ng/ml kaikilla annoksilla ja T max arvo vaihteli puolesta tunnista 36 tuntiin; joillain tutkittavilla pitoisuudet jäivät havaitsemisrajan alapuolelle. C max ja T max olivat verrannollisia sekä miehillä että naisilla käytettäessä 0,3 % emulsiovoidetta ja 0,5 % liuosta. Yhteenvetona voidaan päätellä, että käytettäessä suositeltuja annoksia emulsiovoidetta tai liuosta systeeminen imeytyminen on oletettavasti vähäistä. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Karsinogeenisuus/Mutageenisuus Podofyllotoksiini ei ollut karsinogeeninen annettaessa sitä ravinnon kanssa korkeintaan 0,3 mg/kg vuorokaudessa 104 viikkoa rotille ja 80 viikkoa hiirille. Podofyllotoksiini ei ollut mutageeninen in vitro Amesin testissä, hiiren lymfoomatestissä ja ihmisen lymfosyyttien metafaasitestissä. Podofyllotoksiini antoi viitteitä mutageenisuudesta in vitro HPRTmutaatiotesteissä, Tulokset eivät kuitenkaan olleet yhdenmukaisia toistettujen viljelmien annosvasteen kanssa. Hiirten in vivo mikrotumatesteissä tulokset eivät myöskään olleet yhdenmukaisia, koska yksi tutkimus ei antanut viitteitä mutageenisuudesta ja yksi tutkimus antoi 4

5 viitteitä aneugeenisesta vaikutuksesta (lisääntynyttä mikronukleotisoitujen polykromaattisten punasolujen mitoosin pysähdystä). Podofyllotoksiini indusoi aneuploidiaa hamsterin oosyyteissä. Lisääntymistoksisuus Hedelmällisyys Monen sukupolven hedelmällisyys ja yleisessä lisääntymistutkimuksessa rotilla podofyllotoksiinia annettiin suun kautta korkeintaan 2.5 mg/kg vuorokaudessa. Podofyllotoksiinilla ei ollut vaikutusta uros tai naaras rottien hedelmällisyyteen. Raskaus Podofyllotoksiini ei ollut teratogeeninen kaneilla, kun korkeintaan 0,5 %:sta podofyllotoksiinia käytettiin paikallisesti iholle tai kun sitä annettiin rotille vatsakalvonsisäisesti korkeintaan 5 mg/kg vuorokaudessa. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Puhdistettu vesi Metyyliparahydroksibentsoaatti E218 Propyyliparahydroksibentsoaatti E216 Sorbiinihappo Fosforihappo Stearyylialkoholi Setyylialkoholi Isopropyylimyristaatti Nestemäinen parafiini Keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit Butyylihydroksianisoli (BHA) E320 Makrogoli-7-stearyylieetteri Makrogoli-10-stearyylieetteri 6.2 Yhteensopimattomuudet Ei oleellinen. 6.3 Kestoaika 3 vuotta. 6.4 Säilytys Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysohjeita. 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot Kokoonpuristuva alumiiniputkilo, jonka suukappale on peitetty ehyellä kalvolla ja jonka sisäpinta on päällystetty suojalakalla. Putkilon polyeteenistä valmistetussa korkissa on yläosassa piikki, jolla kalvo puhkaistaan putkiloa ensimmäistä kertaa avattaessa. Pakkauskoot ovat 5 g ja 10 g. 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle Ei erityisohjeita. 5

6 7. MYYNTILUVAN HALTIJA GlaxoSmithKline Oy PL 24 (Piispansilta 9A) Espoo 8. MYYNTILUVAN NUMERO MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ / / / TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. NIZORAL 2 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Ketokonatsoli 20 mg/g

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. NIZORAL 2 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Ketokonatsoli 20 mg/g VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NIZORAL 2 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ketokonatsoli 20 mg/g Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Emulsiovoide Valmisteen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yliherkkyys mikonatsolille, muille imidatsolijohdannaisille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

VALMISTEYHTEENVETO. Yliherkkyys mikonatsolille, muille imidatsolijohdannaisille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Daktarin 20 mg/ml emulsio iholle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää mikonatsolinitraattia 20 mg. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Päänahan seborrooinen ekseema ja muu päänahan hilseily (pityriasis capitis). Pityriasis versicolor.

VALMISTEYHTEENVETO. Päänahan seborrooinen ekseema ja muu päänahan hilseily (pityriasis capitis). Pityriasis versicolor. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nizoral 20 mg/ml shampoo 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää ketokonatsolia 20 mg. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Dalacin 10 mg/ml emulsio iholle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Dalacin 10 mg/ml emulsio iholle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dalacin 10 mg/ml emulsio iholle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 10 mg klindamysiiniä (klindamysiinifosfaattina). Täydellinen

Lisätiedot

Valmisteen kuvaus. Kirkas liuos. Väri vaihtelee värittömästä kellertävään. Mahdollinen kellertävä väri ei vaikuta valmisteen tehoon.

Valmisteen kuvaus. Kirkas liuos. Väri vaihtelee värittömästä kellertävään. Mahdollinen kellertävä väri ei vaikuta valmisteen tehoon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Recrea 50 mg/ml liuos iholle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 50 mg minoksidiiliä. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Liuos iholle.

Lisätiedot

Monovo on tarkoitettu tulehduksellisten ja kutinaa aiheuttavien ihosairauksien oireenmukaiseen hoitoon, kuten päänahan psoriaasin hoitoon.

Monovo on tarkoitettu tulehduksellisten ja kutinaa aiheuttavien ihosairauksien oireenmukaiseen hoitoon, kuten päänahan psoriaasin hoitoon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Monovo 1 mg/g emulsio iholle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiota iholle sisältää 1 mg mometasonifuroaattia (0,1 % m/m mometasonifuroaattia). Apuaine, jonka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Metvix 160 mg/g emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Metvix 160 mg/g emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Metvix 160 mg/g emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Metvix sisältää metyyliaminolevulinaattihydrokloridia vastaten 160 mg/g metyyliaminolevulinaattia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Pediatriset potilaat Imeväisille ja lapsille ei suositella pitkäaikaista, yli 2 viikkoa kestävää hoitoa. Ks. myös kohta 4.4.

VALMISTEYHTEENVETO. Pediatriset potilaat Imeväisille ja lapsille ei suositella pitkäaikaista, yli 2 viikkoa kestävää hoitoa. Ks. myös kohta 4.4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Daktacort emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma sisältää mikonatsolinitraattia 20 mg ja hydrokortisonia 10 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi ml sisältää 0,5 mg ksylometatsoliinihydrokloridia ja 0,6 mg ipratropiumbromidia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi ml sisältää 0,5 mg ksylometatsoliinihydrokloridia ja 0,6 mg ipratropiumbromidia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Otrivin Comp 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nenäsumute, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 0,5 mg ksylometatsoliinihydrokloridia ja 0,6 mg ipratropiumbromidia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Terracort voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Terracort voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Terracort voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma voidetta sisältää 30 mg oksitetrasykliiniä (33,520 mg oksitetrasykliinihydrokloridina) ja

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml oraaliliuosta sisältää pentoksiveriinisitraattia 2,13 mg/ml, vastaten 1,35 mg/ml pentoksiveriiniä.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml oraaliliuosta sisältää pentoksiveriinisitraattia 2,13 mg/ml, vastaten 1,35 mg/ml pentoksiveriiniä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Silotoc 2,13 mg/ml oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml oraaliliuosta sisältää pentoksiveriinisitraattia 2,13 mg/ml, vastaten 1,35 mg/ml pentoksiveriiniä.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Picato 150 mikrog/g geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma geeliä sisältää 150 mikrogrammaa ingenolimebutaattia (ingenoli mebutas).

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ameluz 78 mg/g geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma (g) geeliä sisältää 78 mg 5-aminolevuliinihappoa (hydrokloridi). Apuaineet Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää natriumpikosulfaattimonohydraattia 2,593 mg, joka vastaa 2,5 mg natriumpikosulfaattia.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää natriumpikosulfaattimonohydraattia 2,593 mg, joka vastaa 2,5 mg natriumpikosulfaattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI LAXOBERON 2,5 mg kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 kapseli sisältää natriumpikosulfaattimonohydraattia 2,593 mg, joka vastaa 2,5 mg natriumpikosulfaattia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Sumatriptan Pfizer on tarkoitettu aurallisten ja aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Sumatriptan Pfizer on tarkoitettu aurallisten ja aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sumatriptan Pfizer 50 mg tabletit Sumatriptan Pfizer 100 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 50 mg sumatriptaania (sumatriptaanisuksinaattina).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 peräpuikko sisältää 1,3 mg prednisolonikaproaattia (vastaa 1 mg prednisolonia) ja 1 mg sinkokaiinihydrokloridia

VALMISTEYHTEENVETO. 1 peräpuikko sisältää 1,3 mg prednisolonikaproaattia (vastaa 1 mg prednisolonia) ja 1 mg sinkokaiinihydrokloridia VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Scheriproct Neo Kombi -yhdistelmäpakkaus 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 peräpuikko sisältää 1,3 mg prednisolonikaproaattia (vastaa 1 mg prednisolonia)

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Haavaisen paksusuolitulehduksen hoito lievissä ja keskivaikeissa tapauksissa. Proktiitin ja proktosigmoidiitin hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Haavaisen paksusuolitulehduksen hoito lievissä ja keskivaikeissa tapauksissa. Proktiitin ja proktosigmoidiitin hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ASACOL 1 g peräruiske 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 100 ml peräruisketta sisältää 1 g mesalatsiinia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 0,958 mg ja guaifenesiinia 20 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 0,958 mg ja guaifenesiinia 20 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Recipect oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 0,958 mg ja guaifenesiinia 20 mg. Apuaineet:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

VALMISTEYHTEENVETO. Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää granisetronihydrokloridia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli (sisältää alle 100 mg etanolia/annos)

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli (sisältää alle 100 mg etanolia/annos) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nicorette Freshmint 1 mg/annos, sumute suuonteloon, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 sumuteannos sisältää 1 mg nikotiinia 0,07 ml:ssa liuosta. 1

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hidrasec annetaan suun kautta samanaikaisesti suun kautta annettavan nesteytyksen kanssa (ks. kohta 4.4).

VALMISTEYHTEENVETO. Hidrasec annetaan suun kautta samanaikaisesti suun kautta annettavan nesteytyksen kanssa (ks. kohta 4.4). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Hidrasec 10 mg tai 30 mg rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää joko 10 mg tai 30 mg rasekadotriilia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen hammaslamelli sisältää klooriheksidiinidiglukonaattia 2,5 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen hammaslamelli sisältää klooriheksidiinidiglukonaattia 2,5 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Periochip 2,5 mg Hammaslamelli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen hammaslamelli sisältää klooriheksidiinidiglukonaattia 2,5 mg. Apuaine(et): Täydellinen

Lisätiedot

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa.

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 250 mg, dispergoituva tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi dispergoituva tabletti sisältää 250 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, kuusikulmainen tabletti, jakouurre, toisella puolella koodi: Searle 1461

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, kuusikulmainen tabletti, jakouurre, toisella puolella koodi: Searle 1461 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cytotec 0,2 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 0,2 mg (= 200 mikrog) misoprostolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Vaikeiden infektioiden esiintymistiheyden vähentäminen kroonista granulomatoosia sairastavilla potilailla (ks. myös kohta 4.4).

Vaikeiden infektioiden esiintymistiheyden vähentäminen kroonista granulomatoosia sairastavilla potilailla (ks. myös kohta 4.4). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Imukin 0,2 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Imukin injektiopullo (0,5 ml) sisältää 2 x 10 6 IU (0,1 mg) rekombinanttia ihmisen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä.

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 500 mg, suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 500 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti, kalvopäällysteinen Valkea, kalvopäällysteinen kapselin muotoinen tabletti, jakouurre, koko 19,0x9,7 mm, merkintä PAN 1G.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti, kalvopäällysteinen Valkea, kalvopäällysteinen kapselin muotoinen tabletti, jakouurre, koko 19,0x9,7 mm, merkintä PAN 1G. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Panadol Forte 1g tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää parasetamolia 1g. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rhophylac 1000 IU, injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rhophylac 1000 IU, injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rhophylac 1000 IU, injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Esitäytetty ruisku sisältää 1000 IU (200 mikrog) ihmisen

Lisätiedot

Yksi resoribletti sisältää 17,1 mg nikotiinibeetadeksiä, joka vastaa 2 mg:aa nikotiinia.

Yksi resoribletti sisältää 17,1 mg nikotiinibeetadeksiä, joka vastaa 2 mg:aa nikotiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nicorette Microtab 2 mg resoribletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi resoribletti sisältää 17,1 mg nikotiinibeetadeksiä, joka vastaa 2 mg:aa nikotiinia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää noin 503 mg natriumia ja 131 mg sorbitolia (E420).

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää noin 503 mg natriumia ja 131 mg sorbitolia (E420). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Paracetamol Accord 500 mg poretabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi poretabletti sisältää 500 mg parasetamolia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot