Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila I vpj Birgitta Eira II vpj, saapui Tuomas Keskitalo j Elli-Maria Kultima j Janne Näkkäläjärvi j Antti Tonteri j Seppo Alatörmänen Pentti Mäkitalo Berit-Ellen Juuso kvalt pj kvalt I vpj, poistui kvalt II vpj Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä Pia Korva pöytäkirjanpitäjä Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Pia Korva puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 58-62, , Jaakko Alamattila puheenjohtaja 63 Mikko Kärnä pöytäkirjanpitäjä 63 Pöytäkirjan tarkastajat Birgitta Eira Jaakko Alamattila Tuomas Keskitalo 63 Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus ASIALISTA 58 Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 59 Käyttötaloussuunnitelman täydentäminen kunnanhallituksen tehtäväalueen osalta ja vastuuviranhaltijoiden nimeäminen 60 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 61 Myyntilaskujen välityspalvelun tarjouksen käsittely 62 Lausunto Paras-lain velvoitteiden jatkamisesta 63 Määrärahan varaaminen investointeihin Hetta Hiihtomaa Oy:n osakkeiden lunastamista varten sekä yhtiön purkaminen vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta 64 Kuntalaisaloite kunnantoimiston hissin kuntoon saattamiseksi / Annikki Paajanen 65 Kuntalaisaloite koira-ajokortista / Saija Kanerva 66 Valtuustoaloite ilmoitustaulujen ylläpidon lopettamisesta sivukylissä / Jaakko Alamattila ja Ulla-Maija Syväjärvi 67 Valtuustoaloite koskien virallisen moottorikelkkauran valmistelua Kilpisjärveltä Haltille /neuvottelujen aloittamista Metsähallituksen kanssa / Berit-Ellen Juuso ja Per-Oula Juuso 68 Enontekiön kunnan lausunto Lappi-sopimuksesta 69 Enontekiön kunnan lausunto lapin käräjäoikeuden Muonion istuntopaikan lakkauttamisesta 70 Heimo Rantakokon eronpyyntö Kilpisjärven äänestysalueen vaalilautakunnasta 71 Anomus sivutyön tekemisestä / Sinikka Labba 72 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen 73 Antti Juhani Tuomikosken ja Juhani Sakari Hakulisen poikkeamishakemus eräkämpän ja saunarakennuksen rakentamista varten Tuorkottajajärven ranta-alueelle Näkkälään 74 Juha-Pekka Mäntyvaaran poikkeamishakemus lomarakennuksen ja saunan rakentamista varten Muotkajärven ranta-alueelle 75 Kiinteistön määräalan kaupan hyväksyminen Enontekiön kunnan sekä Kaisa Annikki ja Jaakko Paajasen välillä 76 Kunnanjohtaja Mikko Kärnän vuosiloma 77 Tosilapin matkailuelämyksiä sosiaalisen median väylille kehittämishankkeen ohjausryhmän valinta 78 Nuoret vieropalkisilla 2014 tapahtuman tukihakemus 79 Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 80 Ilmoitusasiat 81 Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 82 Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 83 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 84 Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat

3 Kunnanhallitus Khall 58 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Birgitta Eira ja Jaakko Alamattila. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen yksimielisesti. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.

4 Kunnanhallitus Khall 59 KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN KUNNANHALLITUK- SEN TEHTÄVÄALUEEN OSALTA JA VASTUUVIRANHALTIJOIDEN NIMEÄMINEN ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää muuttaa entisen velkaneuvonnan kustannuspaikan terveydenhuollon kuntayhtymän palkanlaskennan kustannuspaikaksi ja varata sille menoarvioksi euroa ja tuloarvioksi euroa, neton ollessa 0,00. Edelleen kunnanhallitus päättää ko. kustannuspaikan vastuuviranhaltijaksi kunnansihteerin ja hänen varahenkilökseen kunnanjohtajan. Velkaneuvonta on siirtynyt perusturvalautakunnan alaiseksi toiminnaksi vuoden 2013 alusta. Tuolloin perusturvalautakunnan talousarvioon on perustettu velkaneuvontaa varten oma kustannuspaikka ja varattu määrärahat. Hallinnon talousarviossa oleva kustannuspaikka on sen jälkeen jäänyt tarpeettomaksi. Hallinto-osastolle on vuoden 2014 alusta siirtynyt Muonion- Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän palkanlaskenta. Palkanlaskentakustannukset laskutetaan kuntayhtymältä loppuvuodesta. Kustannusosuuden selkeyttämiseksi olisi tarkoituksenmukaisinta avata kuntayhtymän palkanlaskentaa varten oma kustannuspaikka hallinnon talousarvioon ja varata sille meno- ja tuloarviomääräraha. Meno- ja tuloarvioiden lisäys ei vaikuta kunnanvaltuuston myöntämään raamiin, koska niiden nettovaikutus on 0,00 euroa.

5 Kunnanhallitus Khall 60 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytäntöönpanosta. Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut ja käsitellyt seuraavat asiat: 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 3 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 4 Enontekiön kunnan vuosikello Vuoden 2013 valtuustoaloitteiden käsittely 6 Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten vaali 7 Enontekiön kunnan tarkastussäännön muuttaminen 8 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Enontekiön Sähkö Oy:n lainalle 9 Teknisen lautakunnan perimien rakennusvalvonta-, maaaineslain ja ympäristösuojeluviranomaisen taksojen tarkistus 10 Lisätalousarvio vuoden 2014 investointiosaan 11 Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet

6 Kunnanhallitus Khall 61 MYYNTILASKUJEN VÄLITYSPALVELUN TARJOUKSEN KÄSITTELY ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää hyväksyä CGI Oy:n esittämän tarjouksen myyntilaskujen välityspalvelujen tuottamisesta ja päättää hankkia kyseisen laskutusominaisuuden Pro-Economican laskutusohjelmaan tarjouksen mukaan. Enontekiön kunnan laskutusohjelmalla ei ole tähän asti voinut tuottaa sähköisiä laskuja, vaan pelkästään paperilaskuja. Sähköisten laskujen kysyntää asiakkaiden toimesta on lisääntynyt viime vuosien aikana. Nyt kun suoraveloitus on poistunut, on sähköisten myyntilaskujen tuottamismahdollisuus asiakkaille korostunut. CGI Oy:ltä on pyydetty tarjous nykyisen laskutusohjelman lisäominaisuudesta, jolla voidaan tuottaa sähköisiä myyntilaskuja. Tarjous sähköisistä myyntilaskuista hintaerittelyineen esitellään kokouksessa. Liite 1 Hintaerittely myyntilaskujen välityspalvelusta (Liite ei julkinen / salassa pidettävä)

7 Kunnanhallitus Khall 62 LAUSUNTO PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tiedoksi annetun lausunnon. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvoitteiden jatkamisesta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa (169/2007, Paras-puitelaki) on säädetty perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämisestä kuntien yhteistoiminta-alueilla. Lain mukainen yhteistoimintavelvoite on voimassa vuoden 2014 loppuun. Jotta olemassa olevaa kuntien yhteistoimintaa ei purettaisi ennen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaisten sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden toiminnan käynnistymistä, sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu lakiehdotus Paras-puitelain mukaisten yhteistoimintavelvoitteiden jatkamiseksi vuoden 2016 loppuun. Lakiehdotus on tarkoitus liittää eduskunnalle annettavaan hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettavaksi laiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa minituilta tahoilta lausunnot ehdotuksesta laiksi Paras-puitelain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta. lausuntopyyntö kokonaisuudessaan ja lakiesitys löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön internet-osoitteesta: http/www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollisuus perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Kyselyvastausten muotoon laaditut lausunnot tullaan huomioimaan esityksen viimeistelytyössä. lakiesitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella osana sote-esitystä ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Lausuntopyynnöt pyydetään antamaan torstaihin mennessä. Liite 2 Annetun lausunnon tiivistelmä

8 Kunnanhallitus Khall 63 MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN INVESTOINTEIHIN HETTA HIIHTOMAA OY:N OSAKKEIDEN LUNASTAMISTA VARTEN SEKÄ YHTIÖN PURKAMINEN VAPAA- EHTOISEN SELVITYSMENETTELYN KAUTTA Käsittely Sari Keskitalo, Antti Tonteri ja Pia Korva ilmoittivat esteellisyytensä käsiteltävään asiaan (hallintolaki 28 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta. Puheenjohtajana toimi Jaakko Alamattila ja toisena pöytäkirjantarkastajana Tuomas Keskitalo ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää investointien kohtaan Hetta Hiihtomaan osakkeet euron menomäärärahan osakkeiden lunastamiseen. Määräraha katetaan lainanotolla. Lisäksi kunnanhallitus päättää käynnistää yhtiön purkamisen vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta ja hyväksyy KPMG:n tarjouksen purkamisprosessin suorittamisesta. Purkamisprosessiin tarvittava määräraha, 7000,-, katetaan elinkeinotoimen määrärahasta. Kunnanvaltuusto on vuoden 2013 talousarviossa varannut euron määrärahan Hetta Hiihtomaa Oy:n osakkeisiin. Lisäksi kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt tehdä muille osakkeenomistajille julkisen ostotarjouksen heidän omistamistaan osakkeista. Osakkeista tarjottiin 2,5 euroa kappaleelta. Edelleen kunnanvaltuusto päätti em. kokouksessa että se hyväksyy Hetta Hiihtomaa Oy:n toimintojen siirtämisen osaksi Enontekiön kunnan toimintoja siinä vaiheessa, kun kunta omistaa 100% yhtiön osakekannasta. Hetta Hiihtomaasta muodostetaan tällöin kunnallinen lähiliikuntapaikka ja yhtiön velat, vastuut sekä varallisuus siirretään tällöin osaksi kunnan tasetta. Ostotarjousten perusteella sekä lahjoituksina osakkeita hankittiin kunnan omistukseen määrä, jolla kunnan omistusosuus saatiin kasvatettua 96,2 %:in osakepääomasta. Pienosakkailla on vielä tällä hetkellä omistuksessaan 1870 kappaletta Hetta Hiihtomaan osakkeita. Nyt esitettävällä määrärahalla on tarkoitus lunastaa loput pienosakkaiden omistuksessa olevat osakkeet. Enontekiön kunta on pyytänyt tilintarkastusyhteisöltään, KPMG:ltä, hinta-arviota purkamisesta. Hinta-arvioksi saatiin noin euroa ja lisäksi osakkeen arvonmääritys sekä viranomaiskulut (patentti- ja rekisterihallituksen pakolliset menot)

9 Kunnanhallitus Khall 64 KUNTALAISALOITE KUNNANTOIMISTON HISSIN KUNTOONSAATTAMI- SEKSI / ANNIKKI PAAJANEN ehdotus (kunnanjohtaja) Kuntalaisaloitteen johdosta kunnanhallitus toteaa, että kunnanviraston hissi tarkastetaan ja huolletaan vaatimusten mukaisesti, joten sen pitäisi olla kunnossa. Hissin avain on saatavilla neuvonnasta Raili Vienolalta. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että hissin toimivuuteen kuuluvissa asioissa tulee olla yhteydessä Kiinteistö Oy Enontekiön virastotalon isännöitsijään, Markus Viljaseen. Kunnanhallitus päättää lisäksi toimittaa kuntalaisaloitteen Kiinteistö Oy Virastotalolle tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten. Annikki Paajanen on kuntalaisaloite.fi sivustolla tehnyt seuraavan kuntalaisaloitteen: Esitän Enontekiön kunnanvaltuustolle, hissi käyttökuntoon. Hissi on tällä hetkellä hidas, pelottava ja lukossa, avaimien metsästys mahoton. Asiakkaiden pääsy yläkertaan rappuja käyttäen ei kaikilta onnistu. Virtupiste on yläkerrassa, käyttäminen ei onnistu liikuntavammaisilta eikä ikäihmisiltä. Toivottavasti hissi saadaan pikaisesti kuntoon.

10 Kunnanhallitus Khall 65 KUNTALAISALOITE KOIRA-AJOKORTISTA / SAIJA KANERVA ehdotus (kunnanjohtaja) Esitetyn kuntalaisaloitteen johdosta kunnanhallitus päättää todeta, että kunnalla ei ole toimivaltaa määrätä esitetyn koiraajokortin suorittamista pakolliseksi edellytykseksi koiran omistamiseen. Kunnanhallitus muistuttaakin koiran omistajia, että järjestyslain 4 luvun 14 :ssä/koirakuri edellytetään, että koiran tulee olla kytkettynä taajamassa. Saija Kanerva on kuntalaisaloite.fi sivustolla tehnyt seuraavan kuntalaisaloitteen: Saate kunnalle Tällä hetkellä osa koiranomistajista rajoittaa minun vapauttani kulkea julkisilla jalankulkuväylillä, hiihtoladuilla, pururadalla ym. laiminlyömällä koirakurilakia, onko tämä oikein? Poliisi ei tehnyt asialle mitään vaikka tein rikosilmoituksen kun naapurin koira hyökkäsi minun ja koirani kimppuun. Rangaistusta ei tullut, koska teko ei ollut tahallinen. Mielestäni se oli tahallinen koska lain vastaisesti he pitivät koiraa jota eivät hallitse vaan se pääsee irti. Kuntalaisaloite Koira-ajokortti Sekä nykyisille että uusille koiranomistajille pakolliseksi sekä kirjalliset- että käytännönkokeet ennen kuin saa omistaa koiran. Kirjallisissa kokeissa koiranomistajan täytyy tuntea koirakurilaki ja sitoutua sitä noudattamaan. Myös eettiset ja moraaliset oikeudet ja velvollisuudet on tiedettävä ja ymmärrettävä. Käytännönkokeella huolehditaan että omistaja on fyysisesti ja henkisesti kykenevä pitämään koiransa kurissa ja nuhteessa ettei aiheuta muille tarpeetonta harmia ja / tai vaaratilanteita. Koira-ajokortti koskisi sekä lemmikki- ja harrastuskoiria että hyötykoiria.

11 Kunnanhallitus Khall 66 VALTUUSTOALOITE ILMOITUSTAULUJEN YLLÄPIDON LOPETTAMI- SESTA SIVUKYLISSÄ / JAAKKO ALAMATTILA JA ULLA-MAIJA SYVÄJÄRVI ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää lopettaa kunnan ilmoitustaulujen ylläpidon niissä kylissä, joiden kylätoimikunnat/-kyläyhteisöt ovat sitä esittäneet. Lisäksi kunnanhallitus päättää saattaa asian kunnanvaltuustolle tiedoksi. Jaakko Alamattila ja Ulla-Maija Syväjärvi esittivät pidetyssä valtuuston kokouksessa suullisen valtuustoaloitteen ilmoitustaulujen ylläpidon lopettamisesta sivukylissä. Hallintosäännön 42 Kunnanhallitus kohta 30 sääntelee, että kunnanhallitus päättää ilmoitustaulujen paikoista ja hoitajien nimeämisestä. Keskushallinnon toimesta on niille kylätoimikunnille ja kyläyhdistyksille, joissa on kunnan ilmoituspaikka, lähetetty kysely ilmoituspaikan tarpeellisuudesta kylässä. Kyselyn vastaukset tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi kokoukseen.

12 Kunnanhallitus Khall 67 VALTUUSTOALOITE KOSKIEN VIRALLISEN MOOTTORIKELKKAURAN VALMISTELUA KILPISJÄRVELTÄ HALTILLE /NEUVOTTELUJEN ALOITTAMISTA METSÄHALLITUKSEN KANSSA / BERIT-ELLEN JUUSO JA PER-OULA JUUSO Käsittely Keskustelun kuluessa Antti Tonteri ilmoitti kannattavansa esitystä. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää antaa asian teknisen lautakunnan selvitettäväksi. Edelleen kunnanhallitus toteaa, että asia voidaan ottaa esille myös Metsähallituksen kanssa käytävissä yhteistyöneuvotteluissa. Berit-Ellen Juuso ja Per-Oula Juuso esittivät pidetyssä valtuuston kokouksessa seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen: Kilpisjärvi-Halti on osa Kalottireittiä. Tällä reitillä ei ole mahdollista ulkopaikkakuntalaisten kelkkailla omin päin kuten esim. Metsähallituksen ylläpitämillä kelkkaurilla, mihin myös ulkopaikkakuntalaiset saavat kelkkaluvan. Esitämme, että Enontekiön kunta aloittaa välittömästi virallisen moottorikelkkauran valmistelut / neuvottelut Metsähallituksen kanssa Kilpisjärveltä Haltille. Matkailullisesti tämä palvelee paremmin ja huomattavasti laajemmin kuin tämän hetken tarjoamat mahdollisuudet.

13 Kunnanhallitus Khall 68 ENONTEKIÖN KUNNAN LAUSUNTO LAPPI-SOPIMUKSESTA Kunnanhallitus päätti hyväksyä lausunnon Lappi-sopimuksesta kunnanjohtajan muutetun esityksen mukaisesti lisäyksellä, että lausunnon loppuun lisätään myös seuraava kappale: Enontekiön kunta pitää tärkeänä että Lappi-sopimuksessa korostetaan valtakunnan rajat ylittävän pelastus- ja avustustoiminnan sekä ensihoidon merkitystä ja kyseisten toimintojen kehittämistä. Käsittely Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että sivulle 15 toiseen kappaleeseen jossa Enontekiön kunta lausunnossaan esittää Erityisen tärkeitä ovatkin läntinen ja itäinen Jäämeren ratalinjaus sekä niiden ohella yhteydet Venäjälle täydennetään Venäjän lisäksi myös Norjaan ja Ruotsiin (Lappi-esityksen sivu 20 kolmas kappale). Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että lausuntoon tulisi lisätä yhteispohjoismaisen pelastus- /hälytysjärjestelmän kehittäminen yhdeksi kärkihankkeeksi. Elli-Maria Kultima kannatti Eiran esitystä. Jaakko Alamattila kannatti esittelijän ehdotusta Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu esitys, suoritetaan asiasta äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Birgitta Eiran esitystä, jota Elli-Maria Kultima on kannattanut, äänestävät EI. Äänestystapa ja äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä (Alamattila Jaakko, Keskitalo Sari, Keskitalo Tuomas) ja 4 EI - ääntä (Eira Birgitta, Kultima Elli-Maria, Näkkäläjärvi Janne ja Tonteri Antti). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi on tullut Birgitta Eiran esitys. ehdotus (kunnanjohtaja) Enontekiön kunnanhallitus päättää esittää Lapin Liitolle lausuntonaan Lappi-sopimuksesta seuraavaa: Enontekiön kunnanhallitus pitää Lappi-sopimusta pääsääntöisesti erittäin hyvänä asiakirjana, jonka tavoitteet tukevat Enontekiön kunnan kehittämis- ja kuntastrategiaa. Enontekiön kunta on valmis sitoutumaan sopimukseen ja sen tavoitteisiin sekä toimenpiteisiin mikäli sopimukseen tehdään kunnan tässä lausunnossa esittämät muutokset. Kunnanhallitus esittää Lapin Liitolle kiitokset ennakkoluulottomasta sekä uudesta toimintatavasta, jonka mukaisesti Lappi-sopimuksessa on pyritty eroon tiukasta sektoriajattelusta ja haastettu perinteinen toimintalinja-ajattelu. Lappi sopimuksen päätavoite, maakunnallisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin lisäämi-

14 Kunnanhallitus nen, on ainoa järkevä tavoite, joka tällaisessa taloudellisessa tilanteessa voidaan asettaa. Sopimusluonnoksen sivulla 7 käsitellään metsiä, matkailua, kaivoksia ja Lapin alkuperäisiä elinkeinoja toimeentulon lähteinä. Kunnanhallitus pyytää, että termi alkuperäinen korjataan muotoon perinteinen ja että poronhoidon lisäksi perinteisten elinkeinojen rinnalle nostetaan myös muut luontaiselinkeinot. Kunnanhallitus huomauttaa, että myös matkailun voidaan katsoa olevan Lapissa perinteinen elinkeino. Lapin matkailuhistorian mukaan nykyisen Lapin läänin alueella alkoi liikkua ulkomaalaisia tutkimus- ja löytöretkeilijöitä sekä matkailijoita jo ja 1600-luvuilla. Matkailijoiden määrä alkoi kasvaa 1700-luvun lopulta lähtien. Matkailuelinkeino on olennainen osa lappilaista paikalliskulttuuria niin saamelaisesta kuin suomalaisestakin näkökulmasta. Tämä historiallinen matkailuelinkeino on perustunut nimenomaan kestävän kehityksen mukaiselle luontomatkailulle, ja sen perinteitä useat yritykset jatkavat tänäkin päivänä. Perinteisten elinkeinojen kulttuuristen arvojen lisäksi on syytä korostaa myös niiden sosiaalista merkitystä. Sopimusluonnoksen sivulla 9 käsitellään esimerkkejä toimintastrategioiden kärkihankkeista. Kärkihankkeina on nostettu esille kuntien vähähiiliset energiantuotantohankkeet. Kunnanhallitus pyytää, että Lapin Liitto nostaa selkeänä kärkihankkeena esille Enontekiön kunnan pumppuvoimalahankkeen. Kyseinen hanke on malliesimerkki paikallisiin tarpeisiin nähden merkittävästä vihreän energian hankkeesta, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Hankkeella on hyvät menestymisen edellytykset ympäristöministeriön linjattua, että hanke voidaan toteuttaa vesitaloushankkeena eikä se siten vaadi muutoksia esimerkiksi koskiensuojelulakiin. Enontekiön kunnanhallitus pitää positiivisena, että Lappi sopimuksessa on otettu kantaa Lapin oman SOTE-mallin puolesta. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan oma SOTE-malli tulee nostaa sopimuksessa vielä voimakkaammin esille ja jopa sen keskiöön. Kyseessä on Lapin tulevaisuuden ja maakunnan elinvoiman kannalta erittäin merkittävä asia, johon kaikkien Lapin kuntien tulee sitoutua. Muussa tapauksessa joudumme tyytymään Helsingin meille esittämiin ratkaisumalleihin, jotka eivät Lapin olosuhteissa ole toimivia. Sopimusluonnoksen sivulla 16 käsitellään Lapin lentoliikennettä. Enontekiön kunnanhallitus esittää, että sivulle kirjataan selkeästi yhteinen tahtotila, jonka mukaisesti kaikki Lapin lentoasemaverkoston lentoasemat tulee säilyttää ja niitä on kehitettävä paikallisista lähtökohdista. Sopimusluonnoksen sivulla 17 käsitellään jälleen saavutettavuutta käsitteleviä kärkihankkeita. Enontekiön kunnanhallitus vaatii, että VT21:n perusparantaminen valtatien kriteerit täyttävälle tasolle välillä Palojoensuu-Kilpisjärvi nostetaan yhdeksi kärkihankkeeksi. Kyseinen tiehanke on ollut jo pitkään ELY-keskuksen kärki-

15 Kunnanhallitus hankkeena ja tieosuus vaatii välittömiä parantamistoimenpiteitä sen ollessa erittäin merkittävä väylä Suomesta Norjaan ja Ruotsiin. Sopimusluonnoksen sivulla 20 todetaan Lappi Euroopan arktisena porttina vaatii yhden vahvan kehityskäytävän, Jäämeren käytävän, Kemi-Torniosta Kirkkoniemeen ratalinjausta mukaillen. Kehittämiskäytävä toimii maakunnan päävyöhykkeenä, johon on hyvät yhteydet muualta. Muut nykyiset kehittämiskäytävät (Perämerenkaari, Murmanskin käytävä, Koillis-Suomen käytävä, Länsi-Lapin kehityskäytävä) omine vahvoine profiileineen säilyvät ja luovat rungon maakunnan muulle toiminnalliselle kehitykselle. Enontekiön kunta vaatii, että mainittu kappale poistetaan Lappi-sopimuksesta. Mainitulla kirjauksella kunnat sitoutuisivat Kemi-Tornio- Kirkkoniemen ratalinjaukseen ja mainitun tiestön kehittämiseen. Muiden kehittämiskäytävien mainitseminen tällaisen linjauksen jälkeen on merkityksetöntä retoriikkaa. Kaikki Lapin kehityskäytävät on tässä vaiheessa pidettävä mukana tarkastelussa tasavertaisina vaihtoehtoina ja päätökset esimerkiksi ratalinjauksesta on sovitettava elinkeinoelämän sekä naapurimaiden tarpeisiin. Enontekiön kunnanhallitus huomauttaa, että esimerkiksi Norjan valtio haluaa pitää kaikki vaihtoehdot avoimina. Barentsin alueen vahvin talousalue, Tromssa, on myös ilmoittanut kannattavansa tässä vaiheessa läntistä käytävää. On myös huomattava, että esimerkiksi Oulu ei ole valmis sitoutumaan pelkästään itäisen käytävän kehittämiseen. Edelleen on vaikeaa uskoa, että Tornionlaakson kunnat olisivat valmiit hyväksymään sopimuksen tällaisenaan. Sivun 20 kolmannessa kappaleessa todetaan Erityisen tärkeä onkin ratalinjaus Kirkkoniemeen sekä sen ohella yhteys Venäjälle. Enontekiön kunnanhallitus vaatii lauseen korjattavaksi muotoon Erityisen tärkeitä ovatkin läntinen ja itäinen Jäämeren ratalinjaus sekä niiden ohella yhteydet Venäjälle. Myös sivun 21 kartta tulee korjata asianmukaiseksi ja kirjata siihen mahdollinen ratalinjaus Kolarista Skibotniin. Samassa yhteydessä Enontekiön kunnanhallitus esittää, että Länsi-Lapin kehityskäytävän nimi muutetaan Läntiseksi Jäämeren käytäväksi ja Jäämeren käytävän nimi muutetaan Itäiseksi Jäämeren käytäväksi. Sopimuksen sivulle 22 tulee edelleen kirjata, että Läntinen jäämeren käytävä tukee kaivostoiminnan kuljetustarpeita Länsi-Lapissa. Enontekiön kunnanhallitus pitää positiivisena, että Lappisopimuksessa on panostettu myös saamelaiskulttuuriin. Kunnanhallitus pyytää mahdollisuutta lausua saamelaiskulttuuria käsittelevästä osiosta siinä vaiheessa, kun saamelaiskäräjät saa sen valmistelluksi. Lopuksi kunnanhallitus esittää, että Lappi-sopimukseen kirjataan selkeiksi tavoitteiksi myös rajakaupan kehittäminen, rajaesteiden poistaminen ja kansainvälisen yhteistyön mahdollistaminen eri sek-

16 Kunnanhallitus toreilla käsittäen niin julkisen- kuin yksityisenkin sektorin toiminnot. Erityisen tärkeää olisi kehittää pohjoismaista sosiaalija terveydenhuollon sekä opetustoimen yhteistyötä. Lapin liitossa on valmistunut luonnos Lappi-sopimuksesta eli maakuntaohjelmasta vuosille ja sen arviointiselostusluonnos. Maakunnan liitto laatii alueiden kehittämislain mukaisen, määräaikaisen maakuntaohjelman. Se sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi. Valtion viranomaiset ottavat toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat, edistävät niiden toteuttamista ja arvioivat toimenpiteidensä vaikutuksia aluekehitykseen. Maakuntaohjelma laaditaan kunnanvaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi. Maakuntaohjelman hyväksyy maakunnan liiton ylin päättävä toimielin. Maakuntaohjelmaa tarkistetaan tarvittaessa. Lapin maakunnassa maakuntaohjelmaan sisältyy saamelaiskulttuuria koskeva osa, jonka valmistelee saamelaiskäräjät. Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista säädetyn lain mukaisesti maakuntaohjelman toteuttamisen vaikutuksista on laadittu arviointiselostus. Keskeisillä sidosryhmillä ja muulla yleisöllä on mahdollisuus tutustua maakuntaohjelmaluonnokseen ja arviointiselostukseen. Lapin liiton hallitus hyväksyi kokouksessaan maakuntaohjelman luonnoksen lausuntokierrokselle. Asiakirjat ovat nähtävillä Lapin liiton virastossa sekä laoin liiton internet-sivuilla Lausuntoaikaa on saakka. Lausuntoa pyydetään ainakin seuraavien seikkojen osalta: visio, maakuntaohjelmakauden määrälliset tavoitteet, strategiset valinnat ja keskeiset hankkeet. Lausunnot voidaan antaa kirjallisesti tai webrobol-linkin kautta.

17 Kunnanhallitus Khall 69 ENONTEKIÖN KUNNAN LAUSUNTO LAPIN KÄRÄJÄOIKEUDEN MUONION ISTUNTOPAIKAN LAKKAUTTAMISESTA ehdotus (kunnanjohtaja) Enontekiön kunnanhallitus päättää antaa oikeusministeriön oikeushallinto-osaston tuomioistuinyksikölle seuraavan lausunnon mainitusta asiasta: Enontekiön kunnanhallitus ilmoittaa, että se vastustaa ehdottomasti Lapin käräjäoikeuden Muonion istuntopaikan lakkauttamista. Istuntopaikan lakkauttamisesityksen perustelut ovat kestämättömät ja lakkauttaminen ei vastaa kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteeseen. Vaikka istuntopaikan käyttö on luonnollisesti vähäistä johtuen alueen pienestä väestöpohjasta, on tärkeää turvata myös enontekiöläisten ja muoniolaisten asiointi tuomioistuimessa ilman kohtuutonta ajanhukkaa. Lakkauttamisen myötä esimerkiksi kilpisjärveläisten asiointimatka käräjäoikeuden istuntopaikkaan olisi lähes 300 km. Tätä ei voida pitää kohtuullisena vaikka lausuntopyynnössä muuta väitetään. Enontekiön kunnanhallitus kuitenkin ymmärtää ne perusteet, joilla lakkauttamisesitys on tehty, sillä kaikki julkiset organisaatiot hakevat tällä hetkellä säästöjä toiminnoistaan. Kunnanhallitus esittääkin tuomioistuinyksikölle, että se käynnistäisi neuvottelut istuntopaikan siirtämisestä Enontekiölle, jolloin istuntopaikan kiinteät kulut pienenisivät huomattavasti. Istunnot voitaisiin järjestää esimerkiksi Enontekiön kunnan valtuustosalissa ja on huomattava, että Enontekiöllä olisi mahdollisuus hyödyntää mm. videokuulemista, sillä kunnassa on tämän menettelyn mahdollistava laitteisto käytössä. Oikeusministeriö on päivätyllä kirjeellä pyytänyt Enontekiön kunnalta lausuntoa Lapin käräjäoikeuden Muonion istuntopaikan lakkauttamisesta. Lapin Käräjäoikeus on esittänyt oikeusministeriölle, että käräjäoikeuden Muonion istuntopaikka tulisi lakkauttaa lukien. Käräjäoikeus on perustellut esitystään seuraavasti: Käräjäoikeus esittää, että Muonion istuntopaikka lakkautetaan käytön vähäisyyden ja käyttämisestä johtuvien välittömien ja välillisten kustannusten vuoksi. Oikeusministeriön lausuntopyyntö on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.

18 Kunnanhallitus Khall 70 HEIMO RANTAKOKON EROPYYNTÖ KILPISJÄRVEN ÄÄNESTYSALUEEN VAALILAUTAKUNNASTA Kunnanhallitus päätti myöntää eron Heimo Rantakokolle Kilpisjärven äänestysalueen vaalilautakunnasta. Lisäksi kunnanhallitus päätti valita Kilpisjärven äänestysalueen vaalilautakuntaan Elina Rousun ja nimesi vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi Marjut Muotkajärven. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää myöntää Heimo Rantakokolle eron Kilpisjärven äänestysalueen vaalilautakunnasta. Kunnanhallitus valitsee jäsenen Heimo Rantakokon tilalle Kilpisjärven äänestysalueen vaalilautakuntaan. Heimo Rantakokko on toimittanut kunnanhallitukselle eroanomuksen Kilpisjärven äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä päivätyllä sähköpostilla. Hän on sähköpostin mukaan ilmoittanut kunnallisvaalien jälkeen, ettei halua mihinkään kunnalliseen luottamustoimeen. Kilpisjärven äänestysalueen vaalilautakunta Veikko Aaltonen, puheenjohtaja Heimo Rantakokko, varapuheenjohtaja Juha Tornensis Leena Ohenoja Marjut Muotkajärvi Varajäsenet Eeva-Sisko Tornensis Sirpa Keskitalo Esa Aidantausta Kuntalain 39 mukaan sen jälkeen kun henkilö on valittu luottamustoimeen hän voi erota pätevästä syystä kesken toimikauden. Säännöksen mukaiset ehdottomat kieltäytymisperusteet ovat pätevä syy myös eroamiseen. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. Ehdottomia kieltäytymisperusteita ovat mm. 60 vuoden ikä, aiempi vähintään neljän lähinnä edeltävän vuoden toiminta samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa kunnallisessa luottamustoimessa taikka aiempi vähintään kahdeksan vuoden toiminta missä tahansa kunnallisessa luottamustoimessa.

19 Kunnanhallitus Heimo Rantakokko on toiminut Kilpisjärven äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenenä vv ja varapuheenjohtajana

20 Kunnanhallitus Khall 71 ANOMUS SIVUTYÖN TEKEMISESTÄ / SINIKKA LABBA Käsittely Janne Näkkäläjärvi ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan (hallintolaki 28 kohta 7)ja poistui kokouksesta. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus tulkitsee esitetyn sivutyöanomuksen sivutoimiilmoitukseksi, johon ei käytetä työaikaa, ja merkitsee sen hyväksyen tiedoksi. Edelleen kunnanhallitus toteaa, että mikäli hakija oli tarkoittanut anomuksensa sivutoimilupa-anomukseksi, mikä edellyttäisi sivutoimen hoitamiseen käytettäväksi työaikaa, ei kunnanhallitus myönnä sitä vahvistetun henkilöstöohjeen säännöksiin perustuen. Sinikka Labba on lähettänyt kunnanhallituksen anomuksen: Allekirjoittaneella on sivistyslautakunnan myöntämä sivutyölupa. Ilmoitan täten kunnioittavasti, että en tee kuluvana lukuvuotena sivutyöluvan mukaisia lehtitöitä ehkä opastustehtäviä. Sivutoimisella yritykselläni Stories oh Kilpisjärvi ei ole toimintaa kuluvana vuotena. Pyydän lupaa jatkaa SOGSAKK:n saamen kielen kurssin opettajana kuluvan vuoden aikana. Opetusta on keskimäärin kerran viikossa kaksi viikkotuntia. Kurssilla on yhteensä 6 aikuisopiskelijaa. Hallintosäännön 36 :n mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kunnanhallitus. Joulukuussa 2013 hyväksytyssä Enontekiön kunnan henkilöstöohjeessa, kohdassa 5.7 todetaan, että mikäli viranhaltijan sivutoimen hoitaminen edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, on sivutoimeen aina haettava sivutoimilupa. Samassa kohdassa todetaan, että Enontekiön kunta ei myönnä viranhaltijoille sivutoimilupia. Mikäli sivutoimen hoitaminen tapahtuu viranhaltijan omalla ajalla, tulee tehdä sivutoimi-ilmoitus. Sivutoimi-ilmoitus tulee hakea ennen sivutoimen aloittamista. Ilmoituksessa tulee selkeästi käydä ilmi ulkopuolisen yhtiön, yhdistyksen, ammatinharjoittamisen tms. toimiala ja yksilöidysti tehtävä sivutoimessa sekä siihen käytetty aika viikossa.

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Aika Maanantaina 11. helmikuuta 2013 klo 17.20-20.15 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 17 KH 18 KH 19 KH 20 KH 21 KH 22 KH 23 KH 24 KH 25 KH 26 KH 27 KH 28 KH 29 KH 30 KH 31 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunnon antaminen Lohjan kaupungille

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 10.03.2014 klo 17:30-20:45 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kunnanhallitus Aika 30.09.2014 klo 10:00-12:05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 151 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot