Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila I vpj Birgitta Eira II vpj, saapui Tuomas Keskitalo j Elli-Maria Kultima j Janne Näkkäläjärvi j Antti Tonteri j Seppo Alatörmänen Pentti Mäkitalo Berit-Ellen Juuso kvalt pj kvalt I vpj, poistui kvalt II vpj Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä Pia Korva pöytäkirjanpitäjä Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Pia Korva puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 58-62, , Jaakko Alamattila puheenjohtaja 63 Mikko Kärnä pöytäkirjanpitäjä 63 Pöytäkirjan tarkastajat Birgitta Eira Jaakko Alamattila Tuomas Keskitalo 63 Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus ASIALISTA 58 Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 59 Käyttötaloussuunnitelman täydentäminen kunnanhallituksen tehtäväalueen osalta ja vastuuviranhaltijoiden nimeäminen 60 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 61 Myyntilaskujen välityspalvelun tarjouksen käsittely 62 Lausunto Paras-lain velvoitteiden jatkamisesta 63 Määrärahan varaaminen investointeihin Hetta Hiihtomaa Oy:n osakkeiden lunastamista varten sekä yhtiön purkaminen vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta 64 Kuntalaisaloite kunnantoimiston hissin kuntoon saattamiseksi / Annikki Paajanen 65 Kuntalaisaloite koira-ajokortista / Saija Kanerva 66 Valtuustoaloite ilmoitustaulujen ylläpidon lopettamisesta sivukylissä / Jaakko Alamattila ja Ulla-Maija Syväjärvi 67 Valtuustoaloite koskien virallisen moottorikelkkauran valmistelua Kilpisjärveltä Haltille /neuvottelujen aloittamista Metsähallituksen kanssa / Berit-Ellen Juuso ja Per-Oula Juuso 68 Enontekiön kunnan lausunto Lappi-sopimuksesta 69 Enontekiön kunnan lausunto lapin käräjäoikeuden Muonion istuntopaikan lakkauttamisesta 70 Heimo Rantakokon eronpyyntö Kilpisjärven äänestysalueen vaalilautakunnasta 71 Anomus sivutyön tekemisestä / Sinikka Labba 72 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen 73 Antti Juhani Tuomikosken ja Juhani Sakari Hakulisen poikkeamishakemus eräkämpän ja saunarakennuksen rakentamista varten Tuorkottajajärven ranta-alueelle Näkkälään 74 Juha-Pekka Mäntyvaaran poikkeamishakemus lomarakennuksen ja saunan rakentamista varten Muotkajärven ranta-alueelle 75 Kiinteistön määräalan kaupan hyväksyminen Enontekiön kunnan sekä Kaisa Annikki ja Jaakko Paajasen välillä 76 Kunnanjohtaja Mikko Kärnän vuosiloma 77 Tosilapin matkailuelämyksiä sosiaalisen median väylille kehittämishankkeen ohjausryhmän valinta 78 Nuoret vieropalkisilla 2014 tapahtuman tukihakemus 79 Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 80 Ilmoitusasiat 81 Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 82 Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 83 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 84 Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat

3 Kunnanhallitus Khall 58 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Birgitta Eira ja Jaakko Alamattila. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen yksimielisesti. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.

4 Kunnanhallitus Khall 59 KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN KUNNANHALLITUK- SEN TEHTÄVÄALUEEN OSALTA JA VASTUUVIRANHALTIJOIDEN NIMEÄMINEN ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää muuttaa entisen velkaneuvonnan kustannuspaikan terveydenhuollon kuntayhtymän palkanlaskennan kustannuspaikaksi ja varata sille menoarvioksi euroa ja tuloarvioksi euroa, neton ollessa 0,00. Edelleen kunnanhallitus päättää ko. kustannuspaikan vastuuviranhaltijaksi kunnansihteerin ja hänen varahenkilökseen kunnanjohtajan. Velkaneuvonta on siirtynyt perusturvalautakunnan alaiseksi toiminnaksi vuoden 2013 alusta. Tuolloin perusturvalautakunnan talousarvioon on perustettu velkaneuvontaa varten oma kustannuspaikka ja varattu määrärahat. Hallinnon talousarviossa oleva kustannuspaikka on sen jälkeen jäänyt tarpeettomaksi. Hallinto-osastolle on vuoden 2014 alusta siirtynyt Muonion- Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän palkanlaskenta. Palkanlaskentakustannukset laskutetaan kuntayhtymältä loppuvuodesta. Kustannusosuuden selkeyttämiseksi olisi tarkoituksenmukaisinta avata kuntayhtymän palkanlaskentaa varten oma kustannuspaikka hallinnon talousarvioon ja varata sille meno- ja tuloarviomääräraha. Meno- ja tuloarvioiden lisäys ei vaikuta kunnanvaltuuston myöntämään raamiin, koska niiden nettovaikutus on 0,00 euroa.

5 Kunnanhallitus Khall 60 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytäntöönpanosta. Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut ja käsitellyt seuraavat asiat: 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 3 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 4 Enontekiön kunnan vuosikello Vuoden 2013 valtuustoaloitteiden käsittely 6 Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten vaali 7 Enontekiön kunnan tarkastussäännön muuttaminen 8 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Enontekiön Sähkö Oy:n lainalle 9 Teknisen lautakunnan perimien rakennusvalvonta-, maaaineslain ja ympäristösuojeluviranomaisen taksojen tarkistus 10 Lisätalousarvio vuoden 2014 investointiosaan 11 Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet

6 Kunnanhallitus Khall 61 MYYNTILASKUJEN VÄLITYSPALVELUN TARJOUKSEN KÄSITTELY ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää hyväksyä CGI Oy:n esittämän tarjouksen myyntilaskujen välityspalvelujen tuottamisesta ja päättää hankkia kyseisen laskutusominaisuuden Pro-Economican laskutusohjelmaan tarjouksen mukaan. Enontekiön kunnan laskutusohjelmalla ei ole tähän asti voinut tuottaa sähköisiä laskuja, vaan pelkästään paperilaskuja. Sähköisten laskujen kysyntää asiakkaiden toimesta on lisääntynyt viime vuosien aikana. Nyt kun suoraveloitus on poistunut, on sähköisten myyntilaskujen tuottamismahdollisuus asiakkaille korostunut. CGI Oy:ltä on pyydetty tarjous nykyisen laskutusohjelman lisäominaisuudesta, jolla voidaan tuottaa sähköisiä myyntilaskuja. Tarjous sähköisistä myyntilaskuista hintaerittelyineen esitellään kokouksessa. Liite 1 Hintaerittely myyntilaskujen välityspalvelusta (Liite ei julkinen / salassa pidettävä)

7 Kunnanhallitus Khall 62 LAUSUNTO PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tiedoksi annetun lausunnon. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvoitteiden jatkamisesta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa (169/2007, Paras-puitelaki) on säädetty perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämisestä kuntien yhteistoiminta-alueilla. Lain mukainen yhteistoimintavelvoite on voimassa vuoden 2014 loppuun. Jotta olemassa olevaa kuntien yhteistoimintaa ei purettaisi ennen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaisten sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden toiminnan käynnistymistä, sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu lakiehdotus Paras-puitelain mukaisten yhteistoimintavelvoitteiden jatkamiseksi vuoden 2016 loppuun. Lakiehdotus on tarkoitus liittää eduskunnalle annettavaan hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettavaksi laiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa minituilta tahoilta lausunnot ehdotuksesta laiksi Paras-puitelain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta. lausuntopyyntö kokonaisuudessaan ja lakiesitys löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön internet-osoitteesta: http/www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollisuus perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Kyselyvastausten muotoon laaditut lausunnot tullaan huomioimaan esityksen viimeistelytyössä. lakiesitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella osana sote-esitystä ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Lausuntopyynnöt pyydetään antamaan torstaihin mennessä. Liite 2 Annetun lausunnon tiivistelmä

8 Kunnanhallitus Khall 63 MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN INVESTOINTEIHIN HETTA HIIHTOMAA OY:N OSAKKEIDEN LUNASTAMISTA VARTEN SEKÄ YHTIÖN PURKAMINEN VAPAA- EHTOISEN SELVITYSMENETTELYN KAUTTA Käsittely Sari Keskitalo, Antti Tonteri ja Pia Korva ilmoittivat esteellisyytensä käsiteltävään asiaan (hallintolaki 28 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta. Puheenjohtajana toimi Jaakko Alamattila ja toisena pöytäkirjantarkastajana Tuomas Keskitalo ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää investointien kohtaan Hetta Hiihtomaan osakkeet euron menomäärärahan osakkeiden lunastamiseen. Määräraha katetaan lainanotolla. Lisäksi kunnanhallitus päättää käynnistää yhtiön purkamisen vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta ja hyväksyy KPMG:n tarjouksen purkamisprosessin suorittamisesta. Purkamisprosessiin tarvittava määräraha, 7000,-, katetaan elinkeinotoimen määrärahasta. Kunnanvaltuusto on vuoden 2013 talousarviossa varannut euron määrärahan Hetta Hiihtomaa Oy:n osakkeisiin. Lisäksi kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt tehdä muille osakkeenomistajille julkisen ostotarjouksen heidän omistamistaan osakkeista. Osakkeista tarjottiin 2,5 euroa kappaleelta. Edelleen kunnanvaltuusto päätti em. kokouksessa että se hyväksyy Hetta Hiihtomaa Oy:n toimintojen siirtämisen osaksi Enontekiön kunnan toimintoja siinä vaiheessa, kun kunta omistaa 100% yhtiön osakekannasta. Hetta Hiihtomaasta muodostetaan tällöin kunnallinen lähiliikuntapaikka ja yhtiön velat, vastuut sekä varallisuus siirretään tällöin osaksi kunnan tasetta. Ostotarjousten perusteella sekä lahjoituksina osakkeita hankittiin kunnan omistukseen määrä, jolla kunnan omistusosuus saatiin kasvatettua 96,2 %:in osakepääomasta. Pienosakkailla on vielä tällä hetkellä omistuksessaan 1870 kappaletta Hetta Hiihtomaan osakkeita. Nyt esitettävällä määrärahalla on tarkoitus lunastaa loput pienosakkaiden omistuksessa olevat osakkeet. Enontekiön kunta on pyytänyt tilintarkastusyhteisöltään, KPMG:ltä, hinta-arviota purkamisesta. Hinta-arvioksi saatiin noin euroa ja lisäksi osakkeen arvonmääritys sekä viranomaiskulut (patentti- ja rekisterihallituksen pakolliset menot)

9 Kunnanhallitus Khall 64 KUNTALAISALOITE KUNNANTOIMISTON HISSIN KUNTOONSAATTAMI- SEKSI / ANNIKKI PAAJANEN ehdotus (kunnanjohtaja) Kuntalaisaloitteen johdosta kunnanhallitus toteaa, että kunnanviraston hissi tarkastetaan ja huolletaan vaatimusten mukaisesti, joten sen pitäisi olla kunnossa. Hissin avain on saatavilla neuvonnasta Raili Vienolalta. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että hissin toimivuuteen kuuluvissa asioissa tulee olla yhteydessä Kiinteistö Oy Enontekiön virastotalon isännöitsijään, Markus Viljaseen. Kunnanhallitus päättää lisäksi toimittaa kuntalaisaloitteen Kiinteistö Oy Virastotalolle tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten. Annikki Paajanen on kuntalaisaloite.fi sivustolla tehnyt seuraavan kuntalaisaloitteen: Esitän Enontekiön kunnanvaltuustolle, hissi käyttökuntoon. Hissi on tällä hetkellä hidas, pelottava ja lukossa, avaimien metsästys mahoton. Asiakkaiden pääsy yläkertaan rappuja käyttäen ei kaikilta onnistu. Virtupiste on yläkerrassa, käyttäminen ei onnistu liikuntavammaisilta eikä ikäihmisiltä. Toivottavasti hissi saadaan pikaisesti kuntoon.

10 Kunnanhallitus Khall 65 KUNTALAISALOITE KOIRA-AJOKORTISTA / SAIJA KANERVA ehdotus (kunnanjohtaja) Esitetyn kuntalaisaloitteen johdosta kunnanhallitus päättää todeta, että kunnalla ei ole toimivaltaa määrätä esitetyn koiraajokortin suorittamista pakolliseksi edellytykseksi koiran omistamiseen. Kunnanhallitus muistuttaakin koiran omistajia, että järjestyslain 4 luvun 14 :ssä/koirakuri edellytetään, että koiran tulee olla kytkettynä taajamassa. Saija Kanerva on kuntalaisaloite.fi sivustolla tehnyt seuraavan kuntalaisaloitteen: Saate kunnalle Tällä hetkellä osa koiranomistajista rajoittaa minun vapauttani kulkea julkisilla jalankulkuväylillä, hiihtoladuilla, pururadalla ym. laiminlyömällä koirakurilakia, onko tämä oikein? Poliisi ei tehnyt asialle mitään vaikka tein rikosilmoituksen kun naapurin koira hyökkäsi minun ja koirani kimppuun. Rangaistusta ei tullut, koska teko ei ollut tahallinen. Mielestäni se oli tahallinen koska lain vastaisesti he pitivät koiraa jota eivät hallitse vaan se pääsee irti. Kuntalaisaloite Koira-ajokortti Sekä nykyisille että uusille koiranomistajille pakolliseksi sekä kirjalliset- että käytännönkokeet ennen kuin saa omistaa koiran. Kirjallisissa kokeissa koiranomistajan täytyy tuntea koirakurilaki ja sitoutua sitä noudattamaan. Myös eettiset ja moraaliset oikeudet ja velvollisuudet on tiedettävä ja ymmärrettävä. Käytännönkokeella huolehditaan että omistaja on fyysisesti ja henkisesti kykenevä pitämään koiransa kurissa ja nuhteessa ettei aiheuta muille tarpeetonta harmia ja / tai vaaratilanteita. Koira-ajokortti koskisi sekä lemmikki- ja harrastuskoiria että hyötykoiria.

11 Kunnanhallitus Khall 66 VALTUUSTOALOITE ILMOITUSTAULUJEN YLLÄPIDON LOPETTAMI- SESTA SIVUKYLISSÄ / JAAKKO ALAMATTILA JA ULLA-MAIJA SYVÄJÄRVI ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää lopettaa kunnan ilmoitustaulujen ylläpidon niissä kylissä, joiden kylätoimikunnat/-kyläyhteisöt ovat sitä esittäneet. Lisäksi kunnanhallitus päättää saattaa asian kunnanvaltuustolle tiedoksi. Jaakko Alamattila ja Ulla-Maija Syväjärvi esittivät pidetyssä valtuuston kokouksessa suullisen valtuustoaloitteen ilmoitustaulujen ylläpidon lopettamisesta sivukylissä. Hallintosäännön 42 Kunnanhallitus kohta 30 sääntelee, että kunnanhallitus päättää ilmoitustaulujen paikoista ja hoitajien nimeämisestä. Keskushallinnon toimesta on niille kylätoimikunnille ja kyläyhdistyksille, joissa on kunnan ilmoituspaikka, lähetetty kysely ilmoituspaikan tarpeellisuudesta kylässä. Kyselyn vastaukset tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi kokoukseen.

12 Kunnanhallitus Khall 67 VALTUUSTOALOITE KOSKIEN VIRALLISEN MOOTTORIKELKKAURAN VALMISTELUA KILPISJÄRVELTÄ HALTILLE /NEUVOTTELUJEN ALOITTAMISTA METSÄHALLITUKSEN KANSSA / BERIT-ELLEN JUUSO JA PER-OULA JUUSO Käsittely Keskustelun kuluessa Antti Tonteri ilmoitti kannattavansa esitystä. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää antaa asian teknisen lautakunnan selvitettäväksi. Edelleen kunnanhallitus toteaa, että asia voidaan ottaa esille myös Metsähallituksen kanssa käytävissä yhteistyöneuvotteluissa. Berit-Ellen Juuso ja Per-Oula Juuso esittivät pidetyssä valtuuston kokouksessa seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen: Kilpisjärvi-Halti on osa Kalottireittiä. Tällä reitillä ei ole mahdollista ulkopaikkakuntalaisten kelkkailla omin päin kuten esim. Metsähallituksen ylläpitämillä kelkkaurilla, mihin myös ulkopaikkakuntalaiset saavat kelkkaluvan. Esitämme, että Enontekiön kunta aloittaa välittömästi virallisen moottorikelkkauran valmistelut / neuvottelut Metsähallituksen kanssa Kilpisjärveltä Haltille. Matkailullisesti tämä palvelee paremmin ja huomattavasti laajemmin kuin tämän hetken tarjoamat mahdollisuudet.

13 Kunnanhallitus Khall 68 ENONTEKIÖN KUNNAN LAUSUNTO LAPPI-SOPIMUKSESTA Kunnanhallitus päätti hyväksyä lausunnon Lappi-sopimuksesta kunnanjohtajan muutetun esityksen mukaisesti lisäyksellä, että lausunnon loppuun lisätään myös seuraava kappale: Enontekiön kunta pitää tärkeänä että Lappi-sopimuksessa korostetaan valtakunnan rajat ylittävän pelastus- ja avustustoiminnan sekä ensihoidon merkitystä ja kyseisten toimintojen kehittämistä. Käsittely Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että sivulle 15 toiseen kappaleeseen jossa Enontekiön kunta lausunnossaan esittää Erityisen tärkeitä ovatkin läntinen ja itäinen Jäämeren ratalinjaus sekä niiden ohella yhteydet Venäjälle täydennetään Venäjän lisäksi myös Norjaan ja Ruotsiin (Lappi-esityksen sivu 20 kolmas kappale). Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että lausuntoon tulisi lisätä yhteispohjoismaisen pelastus- /hälytysjärjestelmän kehittäminen yhdeksi kärkihankkeeksi. Elli-Maria Kultima kannatti Eiran esitystä. Jaakko Alamattila kannatti esittelijän ehdotusta Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu esitys, suoritetaan asiasta äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Birgitta Eiran esitystä, jota Elli-Maria Kultima on kannattanut, äänestävät EI. Äänestystapa ja äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä (Alamattila Jaakko, Keskitalo Sari, Keskitalo Tuomas) ja 4 EI - ääntä (Eira Birgitta, Kultima Elli-Maria, Näkkäläjärvi Janne ja Tonteri Antti). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi on tullut Birgitta Eiran esitys. ehdotus (kunnanjohtaja) Enontekiön kunnanhallitus päättää esittää Lapin Liitolle lausuntonaan Lappi-sopimuksesta seuraavaa: Enontekiön kunnanhallitus pitää Lappi-sopimusta pääsääntöisesti erittäin hyvänä asiakirjana, jonka tavoitteet tukevat Enontekiön kunnan kehittämis- ja kuntastrategiaa. Enontekiön kunta on valmis sitoutumaan sopimukseen ja sen tavoitteisiin sekä toimenpiteisiin mikäli sopimukseen tehdään kunnan tässä lausunnossa esittämät muutokset. Kunnanhallitus esittää Lapin Liitolle kiitokset ennakkoluulottomasta sekä uudesta toimintatavasta, jonka mukaisesti Lappi-sopimuksessa on pyritty eroon tiukasta sektoriajattelusta ja haastettu perinteinen toimintalinja-ajattelu. Lappi sopimuksen päätavoite, maakunnallisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin lisäämi-

14 Kunnanhallitus nen, on ainoa järkevä tavoite, joka tällaisessa taloudellisessa tilanteessa voidaan asettaa. Sopimusluonnoksen sivulla 7 käsitellään metsiä, matkailua, kaivoksia ja Lapin alkuperäisiä elinkeinoja toimeentulon lähteinä. Kunnanhallitus pyytää, että termi alkuperäinen korjataan muotoon perinteinen ja että poronhoidon lisäksi perinteisten elinkeinojen rinnalle nostetaan myös muut luontaiselinkeinot. Kunnanhallitus huomauttaa, että myös matkailun voidaan katsoa olevan Lapissa perinteinen elinkeino. Lapin matkailuhistorian mukaan nykyisen Lapin läänin alueella alkoi liikkua ulkomaalaisia tutkimus- ja löytöretkeilijöitä sekä matkailijoita jo ja 1600-luvuilla. Matkailijoiden määrä alkoi kasvaa 1700-luvun lopulta lähtien. Matkailuelinkeino on olennainen osa lappilaista paikalliskulttuuria niin saamelaisesta kuin suomalaisestakin näkökulmasta. Tämä historiallinen matkailuelinkeino on perustunut nimenomaan kestävän kehityksen mukaiselle luontomatkailulle, ja sen perinteitä useat yritykset jatkavat tänäkin päivänä. Perinteisten elinkeinojen kulttuuristen arvojen lisäksi on syytä korostaa myös niiden sosiaalista merkitystä. Sopimusluonnoksen sivulla 9 käsitellään esimerkkejä toimintastrategioiden kärkihankkeista. Kärkihankkeina on nostettu esille kuntien vähähiiliset energiantuotantohankkeet. Kunnanhallitus pyytää, että Lapin Liitto nostaa selkeänä kärkihankkeena esille Enontekiön kunnan pumppuvoimalahankkeen. Kyseinen hanke on malliesimerkki paikallisiin tarpeisiin nähden merkittävästä vihreän energian hankkeesta, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Hankkeella on hyvät menestymisen edellytykset ympäristöministeriön linjattua, että hanke voidaan toteuttaa vesitaloushankkeena eikä se siten vaadi muutoksia esimerkiksi koskiensuojelulakiin. Enontekiön kunnanhallitus pitää positiivisena, että Lappi sopimuksessa on otettu kantaa Lapin oman SOTE-mallin puolesta. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan oma SOTE-malli tulee nostaa sopimuksessa vielä voimakkaammin esille ja jopa sen keskiöön. Kyseessä on Lapin tulevaisuuden ja maakunnan elinvoiman kannalta erittäin merkittävä asia, johon kaikkien Lapin kuntien tulee sitoutua. Muussa tapauksessa joudumme tyytymään Helsingin meille esittämiin ratkaisumalleihin, jotka eivät Lapin olosuhteissa ole toimivia. Sopimusluonnoksen sivulla 16 käsitellään Lapin lentoliikennettä. Enontekiön kunnanhallitus esittää, että sivulle kirjataan selkeästi yhteinen tahtotila, jonka mukaisesti kaikki Lapin lentoasemaverkoston lentoasemat tulee säilyttää ja niitä on kehitettävä paikallisista lähtökohdista. Sopimusluonnoksen sivulla 17 käsitellään jälleen saavutettavuutta käsitteleviä kärkihankkeita. Enontekiön kunnanhallitus vaatii, että VT21:n perusparantaminen valtatien kriteerit täyttävälle tasolle välillä Palojoensuu-Kilpisjärvi nostetaan yhdeksi kärkihankkeeksi. Kyseinen tiehanke on ollut jo pitkään ELY-keskuksen kärki-

15 Kunnanhallitus hankkeena ja tieosuus vaatii välittömiä parantamistoimenpiteitä sen ollessa erittäin merkittävä väylä Suomesta Norjaan ja Ruotsiin. Sopimusluonnoksen sivulla 20 todetaan Lappi Euroopan arktisena porttina vaatii yhden vahvan kehityskäytävän, Jäämeren käytävän, Kemi-Torniosta Kirkkoniemeen ratalinjausta mukaillen. Kehittämiskäytävä toimii maakunnan päävyöhykkeenä, johon on hyvät yhteydet muualta. Muut nykyiset kehittämiskäytävät (Perämerenkaari, Murmanskin käytävä, Koillis-Suomen käytävä, Länsi-Lapin kehityskäytävä) omine vahvoine profiileineen säilyvät ja luovat rungon maakunnan muulle toiminnalliselle kehitykselle. Enontekiön kunta vaatii, että mainittu kappale poistetaan Lappi-sopimuksesta. Mainitulla kirjauksella kunnat sitoutuisivat Kemi-Tornio- Kirkkoniemen ratalinjaukseen ja mainitun tiestön kehittämiseen. Muiden kehittämiskäytävien mainitseminen tällaisen linjauksen jälkeen on merkityksetöntä retoriikkaa. Kaikki Lapin kehityskäytävät on tässä vaiheessa pidettävä mukana tarkastelussa tasavertaisina vaihtoehtoina ja päätökset esimerkiksi ratalinjauksesta on sovitettava elinkeinoelämän sekä naapurimaiden tarpeisiin. Enontekiön kunnanhallitus huomauttaa, että esimerkiksi Norjan valtio haluaa pitää kaikki vaihtoehdot avoimina. Barentsin alueen vahvin talousalue, Tromssa, on myös ilmoittanut kannattavansa tässä vaiheessa läntistä käytävää. On myös huomattava, että esimerkiksi Oulu ei ole valmis sitoutumaan pelkästään itäisen käytävän kehittämiseen. Edelleen on vaikeaa uskoa, että Tornionlaakson kunnat olisivat valmiit hyväksymään sopimuksen tällaisenaan. Sivun 20 kolmannessa kappaleessa todetaan Erityisen tärkeä onkin ratalinjaus Kirkkoniemeen sekä sen ohella yhteys Venäjälle. Enontekiön kunnanhallitus vaatii lauseen korjattavaksi muotoon Erityisen tärkeitä ovatkin läntinen ja itäinen Jäämeren ratalinjaus sekä niiden ohella yhteydet Venäjälle. Myös sivun 21 kartta tulee korjata asianmukaiseksi ja kirjata siihen mahdollinen ratalinjaus Kolarista Skibotniin. Samassa yhteydessä Enontekiön kunnanhallitus esittää, että Länsi-Lapin kehityskäytävän nimi muutetaan Läntiseksi Jäämeren käytäväksi ja Jäämeren käytävän nimi muutetaan Itäiseksi Jäämeren käytäväksi. Sopimuksen sivulle 22 tulee edelleen kirjata, että Läntinen jäämeren käytävä tukee kaivostoiminnan kuljetustarpeita Länsi-Lapissa. Enontekiön kunnanhallitus pitää positiivisena, että Lappisopimuksessa on panostettu myös saamelaiskulttuuriin. Kunnanhallitus pyytää mahdollisuutta lausua saamelaiskulttuuria käsittelevästä osiosta siinä vaiheessa, kun saamelaiskäräjät saa sen valmistelluksi. Lopuksi kunnanhallitus esittää, että Lappi-sopimukseen kirjataan selkeiksi tavoitteiksi myös rajakaupan kehittäminen, rajaesteiden poistaminen ja kansainvälisen yhteistyön mahdollistaminen eri sek-

16 Kunnanhallitus toreilla käsittäen niin julkisen- kuin yksityisenkin sektorin toiminnot. Erityisen tärkeää olisi kehittää pohjoismaista sosiaalija terveydenhuollon sekä opetustoimen yhteistyötä. Lapin liitossa on valmistunut luonnos Lappi-sopimuksesta eli maakuntaohjelmasta vuosille ja sen arviointiselostusluonnos. Maakunnan liitto laatii alueiden kehittämislain mukaisen, määräaikaisen maakuntaohjelman. Se sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi. Valtion viranomaiset ottavat toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat, edistävät niiden toteuttamista ja arvioivat toimenpiteidensä vaikutuksia aluekehitykseen. Maakuntaohjelma laaditaan kunnanvaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi. Maakuntaohjelman hyväksyy maakunnan liiton ylin päättävä toimielin. Maakuntaohjelmaa tarkistetaan tarvittaessa. Lapin maakunnassa maakuntaohjelmaan sisältyy saamelaiskulttuuria koskeva osa, jonka valmistelee saamelaiskäräjät. Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista säädetyn lain mukaisesti maakuntaohjelman toteuttamisen vaikutuksista on laadittu arviointiselostus. Keskeisillä sidosryhmillä ja muulla yleisöllä on mahdollisuus tutustua maakuntaohjelmaluonnokseen ja arviointiselostukseen. Lapin liiton hallitus hyväksyi kokouksessaan maakuntaohjelman luonnoksen lausuntokierrokselle. Asiakirjat ovat nähtävillä Lapin liiton virastossa sekä laoin liiton internet-sivuilla Lausuntoaikaa on saakka. Lausuntoa pyydetään ainakin seuraavien seikkojen osalta: visio, maakuntaohjelmakauden määrälliset tavoitteet, strategiset valinnat ja keskeiset hankkeet. Lausunnot voidaan antaa kirjallisesti tai webrobol-linkin kautta.

17 Kunnanhallitus Khall 69 ENONTEKIÖN KUNNAN LAUSUNTO LAPIN KÄRÄJÄOIKEUDEN MUONION ISTUNTOPAIKAN LAKKAUTTAMISESTA ehdotus (kunnanjohtaja) Enontekiön kunnanhallitus päättää antaa oikeusministeriön oikeushallinto-osaston tuomioistuinyksikölle seuraavan lausunnon mainitusta asiasta: Enontekiön kunnanhallitus ilmoittaa, että se vastustaa ehdottomasti Lapin käräjäoikeuden Muonion istuntopaikan lakkauttamista. Istuntopaikan lakkauttamisesityksen perustelut ovat kestämättömät ja lakkauttaminen ei vastaa kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteeseen. Vaikka istuntopaikan käyttö on luonnollisesti vähäistä johtuen alueen pienestä väestöpohjasta, on tärkeää turvata myös enontekiöläisten ja muoniolaisten asiointi tuomioistuimessa ilman kohtuutonta ajanhukkaa. Lakkauttamisen myötä esimerkiksi kilpisjärveläisten asiointimatka käräjäoikeuden istuntopaikkaan olisi lähes 300 km. Tätä ei voida pitää kohtuullisena vaikka lausuntopyynnössä muuta väitetään. Enontekiön kunnanhallitus kuitenkin ymmärtää ne perusteet, joilla lakkauttamisesitys on tehty, sillä kaikki julkiset organisaatiot hakevat tällä hetkellä säästöjä toiminnoistaan. Kunnanhallitus esittääkin tuomioistuinyksikölle, että se käynnistäisi neuvottelut istuntopaikan siirtämisestä Enontekiölle, jolloin istuntopaikan kiinteät kulut pienenisivät huomattavasti. Istunnot voitaisiin järjestää esimerkiksi Enontekiön kunnan valtuustosalissa ja on huomattava, että Enontekiöllä olisi mahdollisuus hyödyntää mm. videokuulemista, sillä kunnassa on tämän menettelyn mahdollistava laitteisto käytössä. Oikeusministeriö on päivätyllä kirjeellä pyytänyt Enontekiön kunnalta lausuntoa Lapin käräjäoikeuden Muonion istuntopaikan lakkauttamisesta. Lapin Käräjäoikeus on esittänyt oikeusministeriölle, että käräjäoikeuden Muonion istuntopaikka tulisi lakkauttaa lukien. Käräjäoikeus on perustellut esitystään seuraavasti: Käräjäoikeus esittää, että Muonion istuntopaikka lakkautetaan käytön vähäisyyden ja käyttämisestä johtuvien välittömien ja välillisten kustannusten vuoksi. Oikeusministeriön lausuntopyyntö on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.

18 Kunnanhallitus Khall 70 HEIMO RANTAKOKON EROPYYNTÖ KILPISJÄRVEN ÄÄNESTYSALUEEN VAALILAUTAKUNNASTA Kunnanhallitus päätti myöntää eron Heimo Rantakokolle Kilpisjärven äänestysalueen vaalilautakunnasta. Lisäksi kunnanhallitus päätti valita Kilpisjärven äänestysalueen vaalilautakuntaan Elina Rousun ja nimesi vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi Marjut Muotkajärven. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää myöntää Heimo Rantakokolle eron Kilpisjärven äänestysalueen vaalilautakunnasta. Kunnanhallitus valitsee jäsenen Heimo Rantakokon tilalle Kilpisjärven äänestysalueen vaalilautakuntaan. Heimo Rantakokko on toimittanut kunnanhallitukselle eroanomuksen Kilpisjärven äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä päivätyllä sähköpostilla. Hän on sähköpostin mukaan ilmoittanut kunnallisvaalien jälkeen, ettei halua mihinkään kunnalliseen luottamustoimeen. Kilpisjärven äänestysalueen vaalilautakunta Veikko Aaltonen, puheenjohtaja Heimo Rantakokko, varapuheenjohtaja Juha Tornensis Leena Ohenoja Marjut Muotkajärvi Varajäsenet Eeva-Sisko Tornensis Sirpa Keskitalo Esa Aidantausta Kuntalain 39 mukaan sen jälkeen kun henkilö on valittu luottamustoimeen hän voi erota pätevästä syystä kesken toimikauden. Säännöksen mukaiset ehdottomat kieltäytymisperusteet ovat pätevä syy myös eroamiseen. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. Ehdottomia kieltäytymisperusteita ovat mm. 60 vuoden ikä, aiempi vähintään neljän lähinnä edeltävän vuoden toiminta samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa kunnallisessa luottamustoimessa taikka aiempi vähintään kahdeksan vuoden toiminta missä tahansa kunnallisessa luottamustoimessa.

19 Kunnanhallitus Heimo Rantakokko on toiminut Kilpisjärven äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenenä vv ja varapuheenjohtajana

20 Kunnanhallitus Khall 71 ANOMUS SIVUTYÖN TEKEMISESTÄ / SINIKKA LABBA Käsittely Janne Näkkäläjärvi ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan (hallintolaki 28 kohta 7)ja poistui kokouksesta. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus tulkitsee esitetyn sivutyöanomuksen sivutoimiilmoitukseksi, johon ei käytetä työaikaa, ja merkitsee sen hyväksyen tiedoksi. Edelleen kunnanhallitus toteaa, että mikäli hakija oli tarkoittanut anomuksensa sivutoimilupa-anomukseksi, mikä edellyttäisi sivutoimen hoitamiseen käytettäväksi työaikaa, ei kunnanhallitus myönnä sitä vahvistetun henkilöstöohjeen säännöksiin perustuen. Sinikka Labba on lähettänyt kunnanhallituksen anomuksen: Allekirjoittaneella on sivistyslautakunnan myöntämä sivutyölupa. Ilmoitan täten kunnioittavasti, että en tee kuluvana lukuvuotena sivutyöluvan mukaisia lehtitöitä ehkä opastustehtäviä. Sivutoimisella yritykselläni Stories oh Kilpisjärvi ei ole toimintaa kuluvana vuotena. Pyydän lupaa jatkaa SOGSAKK:n saamen kielen kurssin opettajana kuluvan vuoden aikana. Opetusta on keskimäärin kerran viikossa kaksi viikkotuntia. Kurssilla on yhteensä 6 aikuisopiskelijaa. Hallintosäännön 36 :n mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kunnanhallitus. Joulukuussa 2013 hyväksytyssä Enontekiön kunnan henkilöstöohjeessa, kohdassa 5.7 todetaan, että mikäli viranhaltijan sivutoimen hoitaminen edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, on sivutoimeen aina haettava sivutoimilupa. Samassa kohdassa todetaan, että Enontekiön kunta ei myönnä viranhaltijoille sivutoimilupia. Mikäli sivutoimen hoitaminen tapahtuu viranhaltijan omalla ajalla, tulee tehdä sivutoimi-ilmoitus. Sivutoimi-ilmoitus tulee hakea ennen sivutoimen aloittamista. Ilmoituksessa tulee selkeästi käydä ilmi ulkopuolisen yhtiön, yhdistyksen, ammatinharjoittamisen tms. toimiala ja yksilöidysti tehtävä sivutoimessa sekä siihen käytetty aika viikossa.

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstai 4.12.2014 klo 17.50 18.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 19.1.2016 klo 14.15-14.50 (puhelinkokous) Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Maanantaina 22.4.2013 klo 10.00-13.04 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 12.5.2015 klo 14.00-17.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri.

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus ESITYSLISTA Kokousaika Maanantai 28.4.2014 klo 14.00- Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma. Petri Pettissalo

Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma. Petri Pettissalo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 16.08.2016 klo 17.00 18.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, lautakuntien huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 29.11.2016 klo 10.00-14.20 (jatkokokous 21.11. kokoukselle) Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 16.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja jäsenet Virpi

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 28.1.2015 klo 17.00-17.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2012 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2012 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 03.04.2012 KOKOUSAIKA 03.04.2012 klo 18.00-19.20 KOKOUSPAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 11 VUODEN 2012 TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO 2 12 KOULUTYÖNTEKIJÖIDEN LOMAUTTAMINEN 3 13

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo. Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j saapui 14.10

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo. Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j saapui 14.10 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 11.11.2013 klo 12.30-18.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivu 65 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikkona 21.9.2016 kello 18.32 19.47 Kunnanvirasto khall:n

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus 23.03.2011 Aika Keskiviikko 23.3.2011 klo 15.30 - Paikka Kunnanhallituksen huone. Asiat nro Liite nro 108 51-52 Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus koskien

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot