VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden"

Transkriptio

1 VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden palvelukeskus Puolivuotisraportti

2 VALONIA Valonia on Varsinais-Suomen kuntien kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaatio, joka toteuttaa valtionhallinnon laatimia kestävän kehityksen tavoitteita. Tarjoamme palveluita kunnille ja muille julkisille toimijoille sekä yrityksille ja kuntalaisille. Valonia on osa Varsinais- Suomen maakuntaliittoa. Yhdessä haluamme rakentaa kestävän kehityksen mukaista, resurssitehokasta Varsinais-Suomea, joka on rohkea, osaava ja vastuullinen edelläkävijä. Valonian toiminta ja palvelukokonaisuudet rakentuvat kestävän kehityksen laaja-alaisuudelle. Vastuullinen ja hyvinvoiva yhteiskunta saavutetaan ainoastaan silloin, kun huomioidaan samanaikaisesti ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Valonia kouluttaa, neuvoo, antaa asiantuntija-apua ja on mukana järjestämässä tilaisuuksia ja tapahtumia. Kehitämme toimintamalleja ja työkaluja resurssitehokkaan ja kestävän yhdyskunnan toteuttamiselle. Hyviä, uusia ratkaisuja pyrimme löytämään laajan hanketoiminnan avulla. Yhteistyön ja kumppanuuden avulla luomme kehityspolkuja kestävän kehityksen toteuttamiseksi kaikissa maakunnan kunnissa. 1

3 VALONIAN VUOSIRAPORTTI AJALLE Valonian uusi ohjelmakausi vuosille käynnistyi tammikuussa. Ohjaavaksi asiakirjaksi on valmisteltu alueellinen kestävän kehityksen toimeenpano-ohjelma: OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, jonka avulla Varsinais-Suomessa toteutetaan valtion ja alueellisen tason keskeisiä kestävän kehityksen tavoitteita. Ohjelma2020:n toteuttamiseen ja uuteen ohjelmakauteen ovat sitoutuneet kaikki Varsinais-Suomen kunnat Salon kaupunkia lukuun ottamatta. 1. HALLINTO JA TALOUS Valonia siirtyi vuoden 2015 alussa Varsinais-Suomen liiton organisaation alaisuuteen. Liiton päättävä elin on maakuntavaltuusto. Maakuntavaltuuston alaisuudessa toimii maakuntahallitus. Viraston esimies on maakuntajohtaja Kari Häkämies. Valonia on Liiton organisaatiossa osa Maankäytön ja ympäristön osaamisryhmää. Valonian lähimpänä esimiehenä toimii suunnittelujohtaja Heikki Saarento. Valonia toimii liitossa erillisrahoitteisena projektiorganisaationa. Vuosibudjetti koostuu kuntien osallistumismaksuista, hankerahoituksesta sekä ostopalveluista. Kuntien osallistumismaksu toimii hankkeiden perusmaksuosuutena. Suurempien hankekokonaisuuksien hakemiseksi Valonia vahvistaa perusmaksuosuutta lisäämällä ostopalveluiden osuutta toiminnassaan. Kuntarahoituksen osuus Valonian budjetista on edellisen ohjelmakauden aikana ollut noin 25 prosenttia. Ostopalvelujen osuus on ollut noin 20 prosenttia ja loput rahoituksesta on ollut hankerahoitusta. Vuoden 2015 niukka hanketilanne näkyy Valonian toiminnassa. Mm. ympäristökasvatuksen ja yrityspalveluiden osuutta on jouduttu supistamaan. Kesäkuussa 2015 Valoniassa työskenteli neljätoista työntekijää. Määrä on noin puolet vähemmän kuin vuonna (Valonian työntekijät ovat liitteessä 1) Vuonna 2015 kansallista hankerahoitusta saatiin seuraaville hankkeille: - HAKKU2015 kiinteistökohtainen jätevesineuvonta (YM) - Liikkumisen ohjaus -toiminta Varsinais-Suomessa 2015 (Liikennevirasto) Virtavesien kunnostushanketta rahoittavat mm. Ely-keskus, Lounais-Suomen kalastusalueet, Saaristomerisäätiö, vesiensuojeluyhdistys sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Eko-energia. Valonian ostopalveluita kevään aikana olivat Turun kaupungin tilaamat luontokoulupalvelut, ympäristökasvatusyhdistys Haavin tilaamat ympäristökasvatuspalvelut, kuten villiyrttikurssit, Uudenkaupungin jäteselvitys, Liedon kunnan tilaama joukkoliikenteen tarveselvitys Avantin alueelle, Ely-keskuksen ja Aurajokisäätiön tilaamat vesiensuojelun selvitykset sekä Turun ylioppilaskyläsäätiön selvitys energiakampanjoista. Valonian vuodenvaihteessa valmistellut hankesuunnitelmat (EAKR ja Central Baltic) eivät saaneet rahoitusta. Kevään aikana on käyty useita hankeneuvotteluita sekä vahvistettu hankeyhteistyötä Varsinais- Suomen liiton kanssa. Lisäksi useat tahot ovat pyytäneet Valoniaa hankekumppaneiksi. Mm. Turun ammattikorkeakoulun kanssa on käyty useita hankeneuvotteluita eri aiheiden tiimoilta. - Amk:n hanke: FISS - Teolliset symbioosit järjestelmän kehittäminen Varsinais-Suomeen, käynnistyy syksyllä. Valonia toimii hankkeen osatoteuttajana. - Yrkeshögskolan Novian ja Humanistisen ammattikorkeakoulun Humakin kanssa on suunniteltu yhteishanketta: Ditt val, din möjlighet, din framtid. Hankkeessa järjestetään oppilaitosten opiskelijoille yhteisiä valmennustyyppisiä kursseja, työpajoja, opetusmateriaalia ja menetelmiä kestävään kehitykseen liittyen. Svenska kulturfondet on myöntänyt hankkeelle rahoituksen, joten suunnitelmat päästään aloittamaan syksyllä. Valonia toimii hankkeessa kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen asiantuntijana. Valonian toimintaa ja Ohjelma2020:n toimeenpanoa tukee Valonian ohjausryhmä, jossa on edustajia kunnista, korkeakouluista, yrityksistä, ELY-keskuksesta ja Varsinais-Suomen liitosta. Ohjausryhmässä 2

4 kunnat ja muut yhteistyökumppanit voivat osallistua toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen jo alkuvaiheessa. Ohjelmakauden johtoryhmä kokoontui viimeisen kerran Uusi ohjausryhmä ohjelmakaudelle kootaan elo-syyskuussa (edellisen ohjelmakauden johtoryhmä liitteessä 2) 2. VIESTINTÄ Valonian viestinnässä on tapahtunut suuria muutoksia vuoden 2015 vaihtumisen jälkeen. Osa muutoksista liittyy uuteen isäntäorganisaatioon, osa on yhteiskunnalliseen muutokseen liittyvää viestinnän muutosta ja kehittämistä. Vuoden alussa Valonia siirtyi pdf-muotoisesta kuukausitiedotteesta sähköiseen uutiskirjeeseen. Myös uutiskirjeen sisältöä ja juttutyyppejä uudistettiin. Valonian uutiskirje ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Toukokuussa julkaistiin Valonian uudet nettisivut, jotka on luotu samalle julkaisualustalle kuin Varsinais- Suomen liiton nettisivut. Uutta viestinnän puolella on myös liiton perustama ja ylläpitämä Varsinais- Suomi-blogi, jossa on tähän mennessä julkaistu kolme Valonian blogikirjoitusta. Valonian toiminnasta on kertynyt tiedotusvälineiden mediaosumia kesäkuun loppuun mennessä yli 100 kappaletta Valonian oman seurannan mukaan. Näistä Viikon ekovinkkejä on ollut 54. Valonialla on viestinnässään vahva sosiaalisen median painotus. Maaliskuussa Valonia toimitti Turun Ylioppilaskyläsäätiölle selvityksen energia-aiheisista kampanjoista. Selvityksen tarkoituksena oli antaa tukea vastaavanlaisen kampanjan järjestämisessä. Selvitys tehtiin ostopalveluna. 3. TOIMINTA Valonian toiminnan pohjana on Ohjelma2020:n tavoitteiden toteuttaminen. Vuonna 2015 keskitytään pääosin julkiselle sektorille sekä asukkaille suunnattuihin palveluihin. Alkuvuonna Valonia muutti uusiin tiloihin Ratapihankadulle. Yhdistyminen Varsinais-Suomen liittoon ja uuteen toimintakulttuuriin sopeutuminen sekä hankerahoituksen vähyys näkyvät myös Valonian toiminnan laajuudessa. Kehittämistyötä, toimintaa ja tapahtumia on kuitenkin ollut runsaasti. Kesäkuun loppuun mennessä suoria kontakteja kentällä oli lähes Tapahtumia ja tilaisuuksia sekä kuntakäyntejä oli yli JULKINEN SEKTORI EDELLÄKÄVIJÄKSI Valonian peruspalvelut ovat pääosin kuntiin kohdistuvia palveluita. Valonia järjestää koulutuksia, kursseja ja infotilaisuuksia, tuottaa materiaalia, osallistuu kuntien ilmasto- ja ympäristöohjelmien suunnitteluun sekä tarjoaa monenlaista asiantuntija-apua. Keskeisiä teemoja ovat energiatehokkuus ja uusiutuvat energiat, viisas liikkuminen, kestävä kuluttaminen ja hankinnat, vesihuolto ja vesiensuojelu sekä koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatus. Kestävät hankinnat Valonian laatima hankintavalmennuksiin liittyvä EAKR-hanke ei saanut rahoitusta. Valmennukset tullaan kuitenkin järjestämään keväällä Koulutusten suunnittelu käynnistyy syksyllä Tarkoituksena on valmentaa käytännön hankintoja tekeviä kunnan työntekijöitä laaja-alaisesti mm. uuteen hankintalakiin. Uudenkaupungin kaupunki tilasi Valonialta jäteselvityksen, jossa tarkasteltiin Uudenkaupungin kaupungin haja-asutusalueen jätehuollon nykytilannetta, jätteen kuljetuksen vaihtoehtoja sekä 3

5 niiden vaikutuksia lainsäädännön, käytännön toteutuksen ja ympäristönsuojelullisten näkökulmien kannalta. Jäteselvitys luovutettiin Uudenkaupungin tekniselle virastolle huhtikuussa. Kuntien energianeuvonta Valonia on antanut energianeuvontaa ja koulutusta kevään aikana useille eri ryhmille. Someron ilmasto-ohjelmaan liittyvä tuki ja asiantuntijatyö ovat jatkuneet. PLEEC Planning for energy efficient city -hankkeeseen kuuluva Turun kaupungin energiatehokkuuden toimintasuunnitelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Hankkeessa saatuja tuloksia ja eurooppalaisia hyviä käytäntöjä tuodaan muidenkin maakunnan kuntien käyttöön. Maakunnallisen energianeuvonnan kehittämisen tukena toimii laaja-alainen yhteistyöryhmä (liite 2). Valonia on mukana Motivan koordinoimassa kuluttajien energianeuvonnan puhelin- ja verkkoneuvonnassa. Palvelu alkoi kesäkuussa ja jatkuu vuoden loppuun saakka. Päivystysvuoro kiertää maakuntien energianeuvojien kesken. Energia-aiheisia tapahtumia 1-6/2015: Aika Tapahtuma ja osallistujat Kodin energia-luento Turun Työväenopistossa, Energia-aamupäivä Salon yrittäjille, Energiaopastusta Karinaisten koulun keke-ryhmälle Pöytyällä, Lamppuilta kuntalaisille Paimion sähkömuseon satavuotisjuhlatilaisuudessa, EETU-hankkeen loppuseminaari yrittäjille, kuntalaisille ja virkamiehille Pöytyällä, Lampputietoisku senioreille Turussa, Ajankohtaista energiasta; puheenvuoro Raision rotarykokouksessa, Kuninkaanojan omakotiyhdistyksen energiailta Raisiossa, Energiakoulutusta Mynämäen keittiöhenkilökunnalle, Maakunnallisen energiatyöryhmän tapaaminen Turussa Uudenkaupungin omakotiyhdistyksen remontti-ilta asukkaille, Rantakulman Marttojen energiailta Kaarinassa, Energiakoulutusta Naantalin keittiöhenkilökunnalle, Asiantuntijaopastusta kuntalaisille Someron lämpölaitoksen avoimien ovien päivänä, 25 Kestävät liikkumismuodot kunnissa Valonian saama hankerahoitus mahdollistaa monipuolisen kestävän liikkumisen toimenpiteiden toteuttamisen kunnissa. Toukokuussa valtakunnallisella pyöräilyviikolla kannustettiin varsinaissuomalaisia toimijoita, kuten järjestöjä sekä kuntien ja yritysten työpaikkoja järjestämään aktiviteetteja kuntalaisille. Ohjelma kerättiin Facebookiin Varsinais-Suomen pyöräilyviikko -tapahtumaan. Pyöräilyviikolla järjestettiin ohjelmaa katupyöräilykoulutuksesta pyöräretkiin. Valonia järjesti tapahtumia yhteistyössä Turun polkupyöräilijät ry:n eli Turpon kanssa. Valonia jatkoi yhteistyötä kuntien liikenneturvallisuustyön parissa osallistumalla asiantuntijana työryhmien kokouksiin. Kokouksia järjestettiin mm. Paimiossa ja Maskussa. Lisäksi on osallistuttu seudullisiin ja maakunnallisiin liikkumisen ohjauksen aihepiiriä käsitteleviin työryhmiin ja työpajoihin. Helmikuussa päättyneen Työbussaile2-kampanjan loppuraportti julkistettiin toukokuussa. Kampanjassa pyrittiin luomaan matkustajille positiivisia kokemuksia joukkoliikenteen kyydissä ja autettiin ihmisiä alkuun bussin päivittäisinä työmatkakäyttäjinä. Föli-alueella (Turku, Kaarina, Naantali, Raisio, Lieto, Rusko) 200 autoilevaa työmatkalaista sai ilmaisen 30 vrk:n kausikortin 4

6 kokeiltavaksi. Kampanjan tulokset on ladattavissa Powerpoint-tiedostona osoitteessa: Seudullista joukkoliikennettä on edistetty kevään aikana tukemalla Fölin markkinointia ja myyntiä liikkuvalla myyntipistetyöllä sekä markkinoinnin suunnittelulla. Kevään aikana myyntipiste on vieraillut useissa kuntien toimipisteissä ja tapahtumissa Kaarinassa, Raisiossa ja Turussa. Valonia jakaa Fölin liikkuvan myyntipisteen yhteydessä tietoa ja materiaalia kestävästä liikkumisesta. Myyntipiste tavoitti keväällä noin 700 kuntalaista. Kestävän liikkumisen tapahtumia 1-6/2015: Aika Tapahtuma ja osallistujat Fölin liikkuva myyntipiste Kaarinan kirjastossa, Fölin liikkuva myyntipiste Kaarinan K-market Katariinassa, Liikkumisen ohjaus -hankkeen esittely Jatkuvan liikennejärjestelmätyön työryhmän kokouksessa Turussa valtion ja kuntaorganisaatioiden virkamiehille, Liikkumisen ohjauksen terveiset Seudullinen liikenneturvallisuusryhmän tilaisuudessa Paimiossa kuntien liikenneturvallisuus-ryhmille ja -yhteyshenkilöille, Y-klubi goes electric! -sähköpyörätilaisuus ja koeajo yritysten ympäristövastaaville, Fölin liikkuva myyntipiste Raision Myllyn Myllytyksessä, LIO joukkoliikenteen markkinoinnin apuna Turun seudulla, esitys LIVE-seminaarissa, Valtakunnallisen liikkumisen ohjauksen verkostolle Helsingissä, Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa hankkeen kuulumiset vuodelta 2014, esitys LIVE-seminaarissa valtakunnalliselle liikkumisen ohjauksen verkostolle Helsingissä, Valonian pyöräilykampanjat, esitys Pyöräilykuntien verkoston vuosikokousseminaarissa Turussa kuntien edustajille, Fölin liikkuva myyntipiste Taitaja-tapahtumassa, Valonian palvelut kuntien liikenneturvallisuustyölle, esitys liikenneturvallisuusryhmän kokouksessa Maskussa viranhaltijoille, Pyöräilijöiden katuajokoulutuskierros Turussa, Pyörällä töihin -päivän pumppaustempaus yhteistyössä Turpon kanssa Turussa, ELY -keskuksen pyöräilypäivä työntekijöille ja lounasruokailijoille, jossa viisaan liikkumisen infopiste, liikkuva myyntipiste ja sähköpyörien koeajo, Fölin liikkuva myyntipiste Piikkiö-päivillä, Päättäjäpyöräily, jossa Turun päättäjät ja virkamiehet tutustuivat keskusta-alueen pyöräilyolosuhteisiin, Valonian haasteen esittely: viisas työmatkaliikkuminen Open Southwest Finland Challenge kilpailun starttitilaisuudessa, Työmatkaliikkumisselvityksen tulosten esittely ja Fölin liikkuva myyntipiste Logomon avoimien ovien päivänä, 45 Ekotukikoulutukset Valonia jatkaa yhteistyötä Turun kaupungin kanssa Ekotukikoulutusten järjestämisessä ja kehittämisessä. Kevään aikana Ekotukikoulutuksia järjestettiin Turussa 5 kappaletta, joihin osallistui noin 50 ekotukihenkilöiksi koulutettavaa Turun kaupungin työntekijää. Lisäksi Valonian asiantuntijoita osallistui Ekotukihenkilöille järjestettyyn Fix-Turku tapahtumaan aiheina lampputieto, vesiensuojelu ja sähköpyörät. Tapahtumaan osallistui 60 Turun kaupungin ekotukihenkilöä. Jätevesiyhteistyö Jätevesiyhteistyö kuntien kanssa jatkuu. Valonian haja-asutusalueiden jätevesiyhteistyössä on mukana 16 kuntaa: Aura, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiai- 5

7 nen, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Yhteistyön tukena toimii kuntien viranhaltijoista ja alan asiantuntijoista koottu Haja-asutusalueiden vesihuoltoryhmä (liite 2). Koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen työn edistäminen Valonia toimii alueellisena Vihreä lippu -edistäjänä ja tekee myös kouluvierailuja tilauksesta. Liikkumisen ohjauksen hankkeen myötä edistetään koulujen kestävää liikkumista. Turun kaupungin ympäristötoimi osti Valonialta luontokouluopetuspalveluita huhti- ja toukokuussa. Opetuspäivät suoritettiin Tammenterhon luontokoulussa. Lisäksi Valonian ympäristökouluttajat järjestivät Wäinö Aaltosen koulussa liikkumisaiheisen aamunavauksen sekä Paattisten koululla vesiaiheisen ympäristöpäivän. Valonian ympäristökasvatustoiminta tavoitti keväällä noin 900 lasta VASTUULLINEN YRITYSTOIMINTA, VIHREÄ YRITTÄJYYS Valonia on joutunut vähentämään yrityspalveluitaan vuodenvaihteen jälkeen resurssien vähentymisen myötä. Monet hankesuunnitelmat kuitenkin sisältävät runsaasti yritystoimintaa ja yritysyhteistyön kehittämistä. Eetu energiasta maakunnan etu -hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä kehitetään edelleen uudessa Terho-hankkeessa, johon ollaan hakemassa rahoitusta. Hanke tulee sisältämään yritysten ympäristöasioiden laajaa kehittämistä. Vähentyneistä resursseista huolimatta Valonian yrityspalveluiden tulevaisuutta suunnitellaan ahkerasti. Työkaluja yritysten ympäristötyön tueksi Valonian nettisivuilla on yrityksille suunnattuja ympäristötyökaluja. Lisäksi Valonia tarjoaa yrityksille työmatkaliikkumisselvityksiä. Selvityksen avulla etsitään parhaita kehittämistoimenpiteitä, jotta organisaation tilat ja esim. pysäköintipaikat saadaan optimaalisempaan käyttöön, parannetaan turvallisuutta ja pystytään paremmin palvelemaan myös asiakkaiden liikkumistarpeita. Kevään aikana liikkumisselvitys on tehty mm. Logomoon. Tulokset esiteltiin Logomon avoimien ovien päivänä toukokuussa. Yritysten ympäristövastaavista kootulle Y-Klubille järjestettiin sähköpyörätilaisuus, jossa oli mahdollista koeajaa erilaisia sähköpyöriä. Vuoden 2015 Ympäristötekokilpailun teemana oli resurssitehokkuus eli kilpailussa haettiin yritystä, jonka tuote tai palvelu tuotetaan resurssitehokkaasti. Kilpailun tulokset julkistetaan syyskuussa. Yritysyhteistyötä on lisäksi viritelty Loimaalla ja Salossa sekä Raision Ikean kanssa KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE, RESURSSITEHOKKAAT JA VÄHÄHIILISET ALUEET Kestävän, vähähiilisen yhdyskuntarakenteen yhtenä keskeisenä työkaluna ovat kuntien ilmastoohjelmat. Valonia toimi asiantuntijana Someron ilmasto-ohjelman laadinnassa. Ohjelma jätettiin lausuntokierrokselle kesäkuussa. Ohjelman hyväksymisen jälkeen laaditaan konkreettinen toimeenpano-ohjelma, jossa on selkeitä tavoitteita ja toimenpiteitä. Vähähiilisen alueen ominaisuuksia ovat myös hyvät mahdollisuudet liikkua polkupyörällä, kävellen ja joukkoliikenteellä. Kevään aikana on kartoitettu mahdollisuuksia pyöräparkkien toteuttamiseen Föli-reiteille liittyen liityntäpysäköinnin edistämiseen. Pöytyän ja Auran kuntien kanssa on paneuduttu sisäisen liikenteen kehittämiseen. Valonia auttaa etsimään rahoitusmahdollisuuksia Auranmaan pisararata -hankkeelle, jossa suunnitellaan ja ideoidaan erilaisia mahdollisuuksia kuntien sisäisen ja niiden välisen liikenteen kehittämiseksi. 6

8 Prosessi on käynnistynyt Pöytyän kunnan tarpeista. Aiheesta valmistui vuonna 2015 Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen, ihmismaantieteen kurssityö Pöytyän asukkaiden liikkuminen sosiaalinen tasa-arvo liikennejärjestelmässä. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään mm. Pöytyän nykyisen asiointiliikenteen markkinoinnissa kaikille kunnan asukkaille. Liedon kunta tilasi Valonialta selvityksen Liedossa sijaitsevan Avantin työpaikka-alueen joukkoliikennetarpeista liittyen Postin muuttoon alueelle. Selvitys valmistui kesäkuussa OSALLISTUVA JA VASTUULLINEN ASUMINEN Valonia tarjoaa asiantuntija-apua ja erilaisia työkaluja vastuulliseen asumiseen. Lisäksi kuntien asukkaille ja muille halukkaille luodaan mahdollisuuksia osallistua erilaisiin lähiympäristön kunnostustöihin. Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia Virtavesien kunnostushankkeessa tarjotaan asukkaille mahdollisuus osallistua oman kotijoen tai -puron kunnostamiseen. Vuonna 2015 kunnostettavia kohteita on 4-5 eri puolilla Varsinais-Suomea. Toukokuussa järjestettiin kunnostustalkoot Turussa Kuninkojalla. Talkoisiin osallistui 20 kuntalaista. Virtavesien kunnostus kiinnostaa myös alan opiskelijoita. Livian kalatalouspuolen opiskelijat kävivät tutustumassa Valoniaan maaliskuussa ja heille kerrottiin vuoden alussa käynnistyneestä virtavesien kunnostushankkeesta. Opiskelijat osallistuvat kesällä järjestettävään kunnostustyöhön osana opiskeluun liittyvää työharjoittelua. Osallistumisen keinoja tarjotaan myös kansalaisopistojen kursseilla, joita Valoniasta on tilattu. Turun Työväenopiston kestävän elämäntavan kurssilla kerrottiin ekotiimistä, villiyrteistä, puronkunnostuksesta ja kodin energiankäytöstä. Luennot pidettiin tammi- ja helmikuussa. Lisäksi Valonian asiantuntija kävi luennoimassa Vihdin kunnan asukkaille vesistöystävällisestä mökkeilystä. Luento oli osa Valonian tarjoamaa ostopalvelua. Liedon seurakunnan työntekijät (30) kävivät tutustumassa Valonian kestävän kehityksen palveluihin. Kiinnostavia aiheita olivat mm. energiansäästö ja kestävä kuluttaminen. Haja-asutuksen jätevesineuvonta Valonian kiinteistökohtainen jätevesineuvonta käynnistyi tänä vuonna toukokuussa HAKKU2015 -hankkeen puitteissa. Neuvonta kohdennetaan ensisijaisesti Vehmaalle, Auraan ja Liedon Tarvasjoelle, mutta neuvontaa on mahdollisuus saada myös muissa jätevesiyhteistyö-kunnissa. Neuvonta on tarkoitettu kaikille haja-asutusalueella asuville kuntalaisille ja mökkiläisille. Kiinteistökäyntien lisäksi haja-asutuksen jätevesineuvontaa on tarjottu puhelimitse ja sähköpostitse sekä kesätapahtumissa. Touko-kesäkuun aikana jätevesineuvojat vierailivat lisäksi kuntien tapahtumissa antamassa asiantuntija-apua jätevesien oikeaoppisesta käsittelystä. Jätevesineuvontaa annettiin Uudenkaupungin Minifarmilla ja kukkamessulla, Turun Saaristomeri2015 -tapahtumassa, Saariston kestävät ratkaisut -messuilla Paraisilla sekä Hyvää Vehmaalta -kesätapahtumassa. Tukea kotitalouksien ympäristövaikutusten seurantaan Jätevesien näytteenottoseurannassa tarkkaillaan noin 10 kiinteistön jätevesijärjestelmän toimivuutta eri vuodenaikoina. Kiinteistöt sijaitsevat Varsinais-Suomessa. Kiinteistöjen omistajat ovat mukana näytteenottoseurannassa vapaaehtoisesti ja heidän jätevedenpuhdistamonsa ovat per- 7

9 heen normaalissa käytössä. Puhdistamoista käydään ottamassa näytteitä yleensä n. 3 4 kuukauden välein laaditun tarkkailuohjelman mukaisesti. Näytteenotto on osa Valonian vesihuollon perustoimintaa. Yhteistyössä on mukana alan yrittäjiä. Ekotiimit ovat kotitalouksien ympäristöohjelmia. Ekotiimi on ryhmä kotitalouksia, jotka yhdessä seuraavat oman toimintansa ympäristövaikutuksia ja tekevät tarvittavia muutoksia. Tammikuussa 2015 käynnistyi Varsinais-Suomen ensimmäinen ekotiimi. Ekotiimi kokoontui kevään aikana kuusi kertaa. Ekotiimiaiheinen luento pidettiin Turun työväenopistossa helmikuussa LAAJAPOHJAINEN YMPÄRISTÖNLUKUTAITO Valonian ympäristökasvatuksen resurssit ovat alkuvuodesta 2015 vähentyneet, joten ympäristökasvatuksen palveluita on tilapäisesti supistettu. Edelleen Valonia tarjoaa koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia yhteistyössä ympäristökasvatusyhdistys Haavin (liite 2) kanssa. Ympäristökasvatusmateriaalia on mahdollista lainata erilaisten teemaviikkojen ja -päivien järjestämiseen. Alueellista ympäristökasvatusyhteistyötä tukee Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteinen Sateenvarjoryhmä (liite 2). Erilaiset oppimisympäristöt Touko- ja kesäkuussa Valonia järjesti yhteistyössä Haavin kanssa kaksi villiyrttikävelyä. Kävelyillä tutustuttiin Aurajoen rannan syötäviin kasveihin. Osallistujia oli eri kunnista yhteensä 42. Yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa Valonian edustaja toimii Livian neuvottelukunnan jäsenenä. Lisäksi Valonian asiantuntijat osallistuvat Livian opiskelijoiden lopputöiden arviointeihin. Vuoden 2015 ensimmäiset arvioinnit suoritettiin helmikuussa. Valonian työ ja palvelut kiinnostavat eri alojen ja oppilaitosten opiskelijoita. Kevään 2015 aikana Valonia kertoi toiminnastaan useissa opiskelijatilaisuuksissa, työelämävalmennettaville, eri alan opiskelijoille ja vastavalmistuneille (yhteensä 100 opiskelijalle). Lisäksi useita opettajia kävi tutustumassa ja lainaamassa Valonian ympäristökasvatusmateriaaleja. Mm. Vaate ei tule kaupasta -näyttelymateriaali oli kahden viikon ajan osa Turun Puolalanmäen koulun teemanäyttelyä. 4. SEURANTA Valonia seuraa toimintansa tuloksellisuutta. Uuden ohjelmakauden aikana seurataan, miten Ohjelma2020:n tavoitteet toteutuvat ja miten kunnat ovat mukana tavoitteiden toteuttamisessa. Valonian toimittaman puolivuotiskatsauksen tarkoituksena on tarjota kunnille väliaikatietoja Valonian toiminnan tuloksellisuudesta. Puolivuotisraportti toimitetaan kunnille elokuussa. Vuosikatsaus kootaan helmi-maaliskuussa. Varsinais-Suomen liitto, Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ovat tehneet yhdessä Suomi, jonka haluamme yhteiskuntasitoumuksen, jossa sitoudutaan pitämään esillä ja markkinoimaan Lounais-Suomen ympäristöohjelman tavoitteita, osallistumaan aktiivisesti ohjelman haastekampanjaan sekä edistämään eri toimijoiden yhteydenpitoa ja tiedonvälitystä. Valonian Ohjelma2020:lla on merkittävä rooli sitoumuksen toteuttamisessa. Valonian osuus sitoumuksessa on ohjelman toimeenpano ja seuranta. 8

10 Liite 1 VALONIAN TYÖNTEKIJÄT KESÄKUUSSA 2015 Hallinto, suunnittelu ja viestintä - Anne Ahtiainen, johtava energia-asiantuntija - Jaana Itälä-Laine, suunnittelupäällikkö - Anni Eerola, projektisihteeri - Reetta Taponen, viestintävastaava Liikkumisen ohjaus - Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija - Marja Tommola, projektisuunnittelija - Mikko Koskinen, projektisuunnittelija Vesiensuojelu - Jarkko Leka, vesiasiantuntija - Hanna Sarkki, vesiasiantuntija - Minna Kivilähde, jätevesineuvoja - Janne Tolonen, projektisuunnittelija - Päivi Kotitalo, kesätyöntekijä Energia ja ympäristökasvatus - Liisa Harjula, energianeuvoja - Susanna Auvinen, ympäristökouluttaja 9

11 Liite 2 YHTEISTYÖRYHMÄT Valonian johtoryhmä vuosina Turun kaupunki Mikko Jokinen, Turun kaupunki, puheenjohtajana asti Olli-Pekka Mäki, Turun kaupunki, puheenjohtajana Risto Veivo, Turun kaupunki puheenjohtajana alkaen Jarkko Virtanen, Turun kaupunki Turun seutu Kirsi Anttila/Ari Korhonen, Raision kaupunki Rauli Lumio, Maskun kunta Loimaan seutu Seija Niskala, Loimaan kaupunki, Mika Joki, Auran kunta Salon seutu Pirkko Paranko/Jari J. Laiho, Salon kaupunki, Timo Klemelä, Someron kaupunki Turunmaa Carl-Sture Österman, Paraisten kaupunki Lars Nummelin, Kemiönsaaren kunta Vakka-Suomi Susanna Puottula, Uudenkaupungin kaupunki Pekka Simula, Laitilan kaupunki Alueelliset organisaatiot ja yritykset Risto Vaittinen/Juha Peltola, Oy Turku Energia Ab Henri Wibom, Varsinais-Suomen yrittäjät ry Elina Uitamo/Kirsi Kärpijoki, Varsinais-Suomen Ely-keskus Heikki Saarento/Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto Juha Kääriä/Sirpa Halonen, Turun amk Maakunnallinen energiatyöryhmä Anne Ahtiainen, Valonia Ari Blomroos, Lieto Pasi Haarala, Naantalin Energia Oy Liisa Harjula, Valonia Aleksis Klap, Varsinais-Suomen liitto Anssi Koskiahde, Turku Olli Kuusio, Uusikaupunki Juuso Kallio, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Mikko Luntamo, Vakka-Suomen Voima Oy Elina Ovaskainen, Motiva Oy Mika Palmroos, Turku Raimo Prusi, Sallila Energia Oy Kari Salminen, Varsinais-Suomen omakotiyhdistys Pirjo Siik, Lieto Pia Sillstén, Turku Energia Oy Pekka Simula, Laitila Sanna Voutilainen, Varsinais-Suomen Martat 10

12 Haja-asutusalueiden vesihuoltoryhmä Jyrki Lammila, Varsinais-Suomen ELY-keskus (pj) Jarmo Aalto, Kustavin kunta Pia Aarnio, Kaarinan kaupunki Laura Ahtiainen, Kaarinan kaupunki Salla-Maria Alanen, Saaristomeren suojelurahasto Kirsi Anttila, Raision kaupunki Anne Himberg, Sauvon kunta Joni Holmroos, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Jonna Hostikka, Koski Tl sekä Aura, Marttila, Pöytyä ja Tarvasjoki Petri Huovila, Paraisten kaupunki Heidi Ilmanen, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Urpo Isotalo, Marttilan kunta Matti Jantunen, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys Timo Klemelä, Someron kaupunki Sinikka Koponen-Laiho, Paimion kaupunki Juha Kääriä, Turun ammattikorkeakoulu Olli Lahtonen, Pyhärannan kunta Jarkko Leka, Valonia Sonja Lindström, Kemiönsaaren kunta Tuija Lojander, Raision kaupunki Laura Lähde, Kustavin kunta Jari Nerjanto, Taivassalon kunta Matti Norr, Loimaan kaupunki Minna Nummelin, Varsinais-Suomen ELY-keskus Pekka Paju, Oripää Tuomo Peltola, Härkätien ympäristönsuojeluyhdistys Veijo Peltola, Liedon kunta Mika Pihlajaniemi, Uudenkaupungin kaupunki Hannu Pohjola, Vehmaan kunta Saila Porthén, Naantalin kaupunki Susanna Puottula, Uudenkaupungin kaupunki Camilla Puranen, Kemiönsaaren kunta Riitta Saari, Salon kaupunki Jouni Saario, Kaarinan kaupunki Pasi Saario, Kaarinan kaupunki Pekka Salminen, Turun kaupunki Hanna Sarkki, Valonia Pirjo Siik, Liedon kunta Pekka Simula, Laitilan kaupunki Marjo Stark, Uudenkaupungin kaupunki Marjut Taipaleenmäki, Naantalin kaupunki Seppo Timonen, Loimaan seudun omakotiyhdistys Ulla-Maija Tulonen, Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon yksikkö Pirjo Uusitalo, Salon kaupunki Heidi Veck, Raision kaupunki Carl-Sture Österman, Paraisten kaupunki 11

13 Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys Ry, hallitus vuonna 2015 Raija Salmi, puheenjohtaja, Ammattiopisto Livia, Kaarina Susanna Auvinen, Valonia Ulla Haapanen, Kotimäen koulu, Kaarina Charlotta Hagman, Ammattiopisto Livia, Parainen Tove Holm, Suomen ympäristöopisto Sykli Jaana Itälä-Laine, Valonia Leena Majaniemi, Vasaramäen koulu, Turku Nina Puistovaara, Tammenterhon luontokoulu, Turku Jonna Vesterinen, Turku Ympäristökasvatusyhteistyön Sateenvarjoryhmä Merja Haliseva-Soila, puheenjohtaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus Charlotta Hagman, Ammattiopisto Livia, Kalatalous- ja ympäristöopisto Johanna Aaltonen, Turun yliopisto / Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Heli Arosuo, Judi Rose, Hanna Autio, Maailmankoulu-toiminta, Turun kaupunki Susanna Auvinen, Haavi V-S ympäristökasvatusyhdistys Mona Bischoff, Yrkeshögskolan Novia Katja Bonnevier, Saaristomeren biosfäärialue, Varsinais-Suomen ELY-keskus Heidi Grannas, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Päivi Granö, Turun yliopisto/opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö Jaana Itälä-Laine, Valonia Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto Tuija Kailaste, Rauman kaupunki Heli Keinänen, Turun yliopisto/opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö Laura Lehtonen, Metsähallitus/Luontopalvelut, Etelä-Suomi Tuulikki Kiilo, Satakunnan Museo, Rakennuskulttuuritalo Toivo Katariina Kiviluoto, Turun ammattikorkeakoulu/tekniikka, ympäristö ja talous Minna Lukkala, Pöytyä-Oripää 4H-yhdistys, Luontokapinetti Leena Majaniemi, Turun kaupunki, Vasaramäen koulu Markus Nissinen, Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Hilkka Näse, Suomen 4H-liitto Saija Porramo, Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri Juha Pulmuranta, Varsinais-Suomen liitto Laura Puolamäki, Rauman kaupunki Eeva Raike, Turun yliopisto / kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma Katja Rippstein, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri Raija Salmi, Ammattiopisto Livia, Maaseutuopisto Anne Savola, Satakuntaliitto, alueiden käytön toimiala Niina Uusi-Seppä, Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry Minna Uusiniitty-Kivimäki, Metsähallitus / Selkämeren helmet Satakunnassa -hanke Merja Valkoja, Rauman kaupunki, Pyynpään koulu Sanna Vainio, Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sanna Voutilainen, Varsinais-Suomen Martat ry Heli Välimaa, Porin kaupunki 12

Rahoituksella turvallista ja kestävää liikkumista - liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017

Rahoituksella turvallista ja kestävää liikkumista - liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017 Rahoituksella turvallista ja kestävää liikkumista - liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017 Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 17.11.2016 Liikkumisen ohjaus Valtionavustuksen myöntämisestä

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen 25.5.2011 Se on mahdollista! Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategiaa toteutetaan jo Miten me sen teimme VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Jaana Itälä-Laine 27.10.2011

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Jaana Itälä-Laine 27.10.2011 VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Jaana Itälä-Laine 27.10.2011 Taustalla Varsinais-Suomen Agenda 21 perustettiin ympäristöviranhaltijoiden toimesta Aloitusseminaari

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa hanke, ehdotuksia toimenpiteiksi. Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 26.8.

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa hanke, ehdotuksia toimenpiteiksi. Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 26.8. Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 -hanke, ehdotuksia toimenpiteiksi Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 26.8.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustus, Liikennevirasto Valtionavustuksen

Lisätiedot

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ 4.3.2014 KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN KAIKKI ALUEEN KUNNAT KUULUVAT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VARSINAIS-SUOMEN

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.6.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2016, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 18.05.2016 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2014, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.1.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Paula Väisänen, VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus/varsinais-suomen liitto 22.3.2016 Koko Turku liikkuu -kampanja

Lisätiedot

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU NOPEUTUI KESÄN AIKANA Työttömyyden kasvu kiihtyi Varsinais-Suomessa kuluneen kesän aikana. Tämä näyttää johtuneen ainakin osin nuorten työllistymisvaikeuksista, sillä työttömien määrä

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

Läntinen sote-alue. Valmistelun organisointi:

Läntinen sote-alue. Valmistelun organisointi: Läntinen sote-alue Valmistelun organisointi: Kuntajohdon tapaaminen, Turku 29.1.2015 Maija Kyttä Läntinen sote-alue Valmistelun organisointi Valtakunnallinen tuki Alustava valmistelu Länsi-Suomen alueella

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien 14. kokous

Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien 14. kokous ASIALISTA 8.9.2015 Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien 14. kokous Aika: Tiistai 8.9.2015 klo 9:00 Paikka: Videokokous: - kokoushuone Airisto (3 krs.), Itsenäisyydenaukio

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/2015 18 Kokousaika 20.4.2015 kello 18.00 18.10 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMESSA 2012

VARSINAIS-SUOMESSA 2012 VARSINAIS-SUOMESSA 2012 Varsinais-Suomen kuntayhtymien poliittiset voimasuhteet vuosina 2013-2017 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4 Valmisteluryhmä 4 Siirtyvistä tehtävistä ja sidosryhmäyhteistyöstä tulevassa maakunnassa / Satakuntaliitto Maakuntauudistukseen liittyvä sidosryhmätilaisuus koskien alueiden käyttöä, luonnonvaroja ja liikennettä

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 16.5.2014 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KUNTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

VARSINAIS-SUOMEN KUNTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA VARSINAIS-SUOMEN KUNTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA aika: Torstai 26.5.2016 klo 17.05-18.10 paikka: Turun Messukeskus (Messukentänkatu 9 13, Turku), Auditorio 1 läsnäolijat: Liite 4 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 21.5.2015 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Turku. Keskusverkkoselvitys 1:800 000. Tarkastelualueella keskustaajamassa työssäkäyviä on n. 116 000 (työmatka keskustaajamaan korkeintaan 200 km)

Turku. Keskusverkkoselvitys 1:800 000. Tarkastelualueella keskustaajamassa työssäkäyviä on n. 116 000 (työmatka keskustaajamaan korkeintaan 200 km) Pirkkala Nakkila Harjavalta ssa työssäkäyvienkokemäki asuinpaikat vuonna 2007 Eurajoki Le Vesilahti Rauma Köyliö Eura Pyhäranta Säkylä Akaa Punkalaidun Urjala Laitila Kustavi Vehmaa Naantali Ta Taivassalo

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Yhteistyökutsu 1 (6) Paraisten kaupunki Ympäristölautakunta Rantatie PARAINEN

Yhteistyökutsu 1 (6) Paraisten kaupunki Ympäristölautakunta Rantatie PARAINEN Yhteistyökutsu 1 (6) Paraisten kaupunki Ympäristölautakunta Rantatie 28 21600 PARAINEN VALONIAN VESIENSUOJELU- JA VESIHUOLTOYHTEISTYÖ KAUDELLA 2017 2020 Valonia kutsuu Varsinais-Suomen kunnat mukaan Valonian

Lisätiedot

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku 16.12.2013 Työpajan tavoitteet Missä ollaan nyt ja prosessi, jolla edetään Ensimmäisten toimintahaasteiden valinta ja viilaus Ohjelman ja haastekampanjan

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos.

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos. Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna 2016 Väestönmuutos 2016 Ennakkoväkiluku 2016 Kaupunki Helsinki 7 383 635 591 Vantaa 4 720 219 196 Espoo 4 591 274 522 Tampere 3 055 228 173

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä Sisältö Suunnitteluperusteet Vyöhykejako Kustannuslaskentaperusteet Alustava suunnitteluaikataulu

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 22.7.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu jyrkkeni kesäkuussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Maakunnan liitot Lakisääteisiä kuntayhtymiä Osa kunnallishallintoa Ylin päätösvalta maakuntavaltuustolla

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.9.2014 klo 9.00 Työttömyys yhä kasvussa elokuussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN KOKOUS

JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN KOKOUS JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN KOKOUS Aika: ke 19.10.2016, 14.10-15.45 Paikka: Turun kaupungintalo, Kokoushuone Lindblom, Aurakatu 2 Jakelu: (x) Randell Aleksi, kaupunginjohtaja (pj.) Turku (x) Oksanen Pasi,

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Lähtökohtia kuluttajaneuvonnan kehittämiseen Ilmastopolitiikka Ilmastonmuutosta hillittävä kasvihuonekaasupäästöjä vähennettävä Kaikkia

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10. 2012 klo.00 Työttömyys kiihtyvässä kasvussa Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Varsinais-SuomensairaanhoitopiirinkuntayhtymäKeskustelumuistioNro1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Aika:27.4.2016klo8.45-11.00 Paikka:Tyks,T-sairaala,RistoLahesmaaSali Läsnä: Turunkaupunki HonkinenPäivi-Leena,ylilääkäri

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: seurantatietoja, Varsinais-Suomi. Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: seurantatietoja, Varsinais-Suomi. Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: seurantatietoja, Varsinais-Suomi Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.1.2014 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Johtavien viranhaltijoiden kokous

Johtavien viranhaltijoiden kokous Johtavien viranhaltijoiden kokous Muistio Aika: pe 9.9.2016, 12.00 13.35 Paikka: Turun kaupungintalo, Kokoushuone Lindblom, Aurakatu 2 Osallistujat: (x) Randell Aleksi, kaupunginjohtaja (pj.) Turku (x)

Lisätiedot

(ESR ja EAKR) 6.5.2014

(ESR ja EAKR) 6.5.2014 Rakennerahastojen (ESR ja EAKR) hallintouudistus t ELY -keskuksessa sessa 6.5.2014 Paula Alho Rakennerahastojen hallinnointiuudistus Rakennerahastoasioiden hallinnointi keskitettiin vuoden 2014 alusta

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Työttömyysaste yhä varsin korkea Varsinais-Suomen työttömyysaste on yhä varsin korkealla tasolla joulukuussa 2013. Työttömyysasteen kasvu on Varsinais-Suomessa kuitenkin koko maan keskiarvoa pienempää,

Lisätiedot

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Ehdotus kestävän liikkumisen n perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Taustat ja tavoitteet Nykyisessä Turvallisen ja kestävän liikkumisen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.2014 klo 9.00 Työttömyys yhä kasvussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyys kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 4/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 4/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /201 Julkaisuvapaa tiistaina 20.5.201 klo 9.00 Työttömyys lievemmässä kasvussa - paikoin jopa vähenee Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017

Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 19.1.2017 Liikennejärjestelmätyön organisointi Viisaan liikkumisen alatyöryhmä Työ- ja ohjausryhmät 2016 Ohjausryhmä

Lisätiedot

Lohjelma iltapäivän avaus. Verkottumistapaaminen Turku Sonja Heikkinen

Lohjelma iltapäivän avaus. Verkottumistapaaminen Turku Sonja Heikkinen Lohjelma iltapäivän avaus Verkottumistapaaminen Turku Sonja Heikkinen Seudut Valtakunnallinen Alueellinen Media Rahoittajat Liikenne virasto LVM Lohjelman koordinointi MOTIVA Koordinaation ohjausryhmä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY-keskus Vesiyksikkö Nykytoiminnan kuvaus VARELY Vesiyksikkö / Mirja Koskinen 14022017 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue johtaja Risto Timonen Alueiden

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Koko maa. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU JATKUNUT NOPEANA Toukokuussa alkanut työttömyyden kasvun kiihtyminen on jatkunut alkusyksyn aikana. Vuonna 2013 alkaneesta työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisesta huolimatta Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

PALVELURAKENNE- UUDISTUS

PALVELURAKENNE- UUDISTUS PALVELURAKENNE- UUDISTUS IHANTEISTA TODELLISUUTEEN SELVITYSMIESTEN TYÖ Göran Honga 22.08.2013 HISTORIA 10 VUOTTA 3 HALLITUSTA TYÖRYHMIÄ SELVITYSMIEHIÄ ASIANTUNTIJASELVITYKSIÄ NYKYHALLITUS KUNTARAKENNEUUDISTUS

Lisätiedot

Päätös 1 (5)

Päätös 1 (5) Valvira Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Päätös 1 (5) 9.1.2017 Jaakonkatu 3 B / 3. kerros 00100 Helsinki ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen HAKIJA/PALVELUJEN

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

Lounais-Suomen Tietojakelu Oy hakee postitoiniilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun

Lounais-Suomen Tietojakelu Oy hakee postitoiniilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun POSTITOIMILUPAHAKBMUS Valtioneuvosto hakee postitoiniilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun Vai'sinais-Suomeen seuraavien kuntien alueelle. Aura, Kaarina, Koski tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila,

Lisätiedot

CIRCWASTE FINLAND -Motiva kiertotalouden palvelukeskuksena C2

CIRCWASTE FINLAND -Motiva kiertotalouden palvelukeskuksena C2 CIRCWASTE FINLAND -Motiva kiertotalouden palvelukeskuksena C2 Aloitustilaisuus 28.11.2016 Päivi Laitila, paivi.laitila@motiva.fi Timo Määttä, timo.maatta@motiva.fi LIFE15 IPE FI 004 CIRCWASTE-FINLAND 5

Lisätiedot

VEERA-hankkeen päätösseminaari Sanna Laanti, projektikoordinaattori

VEERA-hankkeen päätösseminaari Sanna Laanti, projektikoordinaattori 2.11.2016 VEERA-hankkeen päätösseminaari Sanna Laanti, projektikoordinaattori 1 Aurajokisäätiön hallinnoima 2-vuotinen vesiensuojeluhanke Rahoitusta Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä

Lisätiedot

Juhlavuoden organisaatio

Juhlavuoden organisaatio Juhlavuoden organisaatio Valtuuskunta 70 jäsentä, pj. pääministeri Juha Sipilä Hallitus 12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 7 henkilöä, pääsihteeri Pekka

Lisätiedot

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 3.6.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 2 (5) SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on perusasiakirja,

Lisätiedot

Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa. täydennyskoulutushankkeesta

Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa. täydennyskoulutushankkeesta Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa Tuloksia amkruotsin opettajien täydennyskoulutushankkeesta Taina Juurakko-Paavola 13.11.2014 Rovaniemi Amk-kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Taustaa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 5/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 5/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 5/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 24.6.2014 klo 9.00 Työttömyys kasvussa - paikoin tosin vähenee Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Pienvedet Varsinais-Suomessa

Pienvedet Varsinais-Suomessa Pienvedet Varsinais-Suomessa Vesistökunnostusverkoston seminaari, Iisalmi 12.06.2014 Janne Tolonen, Valonia Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Perustettiin yhdistämällä

Lisätiedot

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori.

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori. Jouko Viljamaa puheenjohtaja Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029 jouko.viljamaa @ venepori.fi Varsinainen jäsen Varajäsen Pirjo Lintusalo Tapio Lehtimäki Euran

Lisätiedot

Saaristoliikenne Saaristoliikenteen neuvottelukunta (SLNK) Varsinais-Suomen ELY keskus Sirpa Vanhala

Saaristoliikenne Saaristoliikenteen neuvottelukunta (SLNK) Varsinais-Suomen ELY keskus Sirpa Vanhala Saaristoliikenne Saaristoliikenteen neuvottelukunta (SLNK) Varsinais-Suomen ELY keskus Sirpa Vanhala 23.3.2015 1 23.3.2015 2 SLNK:n toiminta Merenkulkulaitokseen perustettiin 1993 Saaristoliikenteen neuvottelukunta,

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Kalle Myllymäki 21.3.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, Pori

Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, Pori Aika klo 9.00 10.40 Paikka Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, 28100 Pori Läsnä: Huhtanen Tapio Kallio Reijo, ohjausryhmän puheenjohtaja Karvonen Marja/ Saari Maija Kaunistola Mari Laitinen

Lisätiedot

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Liikkumistottumuksiin ja -asenteisiin pitää ryhtyä vaikuttamaan joka

Lisätiedot

Muut järjestöt 16.11.2015. Tälle sivulle on koottu eri alojen järjestöjen ja yhdistysten tietoja.

Muut järjestöt 16.11.2015. Tälle sivulle on koottu eri alojen järjestöjen ja yhdistysten tietoja. Muut järjestöt Tälle sivulle on koottu eri alojen järjestöjen ja yhdistysten tietoja. Kaarinan Inner Wheel klubi Presidentti Marja Liski-Suominen 040 573 9758 marja.liski-suominen[at]kolumbus.fi Siht.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi

Varsinais-Suomen ELY-keskus Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Jätevedenkäsittelyn vyöhykkeet vyöhykkeissä LIITE 3 (1/7) Vyöhykkeet A Viemäröity alue B Viemäröitävä alue E Peruskäsittelyn alue F Maahan imeytykseen soveltumaton alue G1 Vesistön rantavyöhyke 100 m G2

Lisätiedot

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla:

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla: Luottamushenkilöiden ja eräiden viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen 1/45 Helena Adel Kaavoitus ja rakennuslautakunnan varajäsen Piikkiön eläkkeensaajien hallituksen jäsen Piikkiön sos.dem.työv.yhdistyksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 20.1.2015 klo 9.00 Uusien työpaikkojen määrä kasvussa ja työttömien Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 12.02.2016 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 2 / 2012

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 2 / 2012 Työttömät Varsinais-Suomen ELY-keskus pvm Julkaistavissa 20.3.2012 9.00 Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 2 / 2012 Työttömyys supistuu yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Varsinais-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Varsinais-Suomen Yrittäjät raportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

1 Halikon Siniset 31 10.00 Halikon SRK-talon piha Halikko Pyhän Laurin Ritarit 28 10.30 Perniön SRK-talo Perniö

1 Halikon Siniset 31 10.00 Halikon SRK-talon piha Halikko Pyhän Laurin Ritarit 28 10.30 Perniön SRK-talo Perniö TAMMILEIRI 2016 Auto LPK määrä YHTEENSÄ klo osoite Kunta 1 Halikon Siniset 31 10.00 Halikon SRK-talon piha Halikko Pyhän Laurin Ritarit 28 10.30 Perniön SRK-talo Perniö Purku 59 59 11.20 Rymättylän Märssyvahdit

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 11.11.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 11.11.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 11.11.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 2 (5) 1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on perusasiakirja,

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Uusikaupunki. Kuntaraportti

Uusikaupunki. Kuntaraportti Uusikaupunki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma. PAKETTI johtoryhmä Tapio Ojanen

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma. PAKETTI johtoryhmä Tapio Ojanen Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma PAKETTI johtoryhmä 3.6.2010 Tapio Ojanen Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/paketti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Aikataulu:

Lisätiedot

Koski Tl. Kuntaraportti

Koski Tl. Kuntaraportti Koski Tl Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot