VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden"

Transkriptio

1 VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden palvelukeskus Puolivuotisraportti

2 VALONIA Valonia on Varsinais-Suomen kuntien kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaatio, joka toteuttaa valtionhallinnon laatimia kestävän kehityksen tavoitteita. Tarjoamme palveluita kunnille ja muille julkisille toimijoille sekä yrityksille ja kuntalaisille. Valonia on osa Varsinais- Suomen maakuntaliittoa. Yhdessä haluamme rakentaa kestävän kehityksen mukaista, resurssitehokasta Varsinais-Suomea, joka on rohkea, osaava ja vastuullinen edelläkävijä. Valonian toiminta ja palvelukokonaisuudet rakentuvat kestävän kehityksen laaja-alaisuudelle. Vastuullinen ja hyvinvoiva yhteiskunta saavutetaan ainoastaan silloin, kun huomioidaan samanaikaisesti ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Valonia kouluttaa, neuvoo, antaa asiantuntija-apua ja on mukana järjestämässä tilaisuuksia ja tapahtumia. Kehitämme toimintamalleja ja työkaluja resurssitehokkaan ja kestävän yhdyskunnan toteuttamiselle. Hyviä, uusia ratkaisuja pyrimme löytämään laajan hanketoiminnan avulla. Yhteistyön ja kumppanuuden avulla luomme kehityspolkuja kestävän kehityksen toteuttamiseksi kaikissa maakunnan kunnissa. 1

3 VALONIAN VUOSIRAPORTTI AJALLE Valonian uusi ohjelmakausi vuosille käynnistyi tammikuussa. Ohjaavaksi asiakirjaksi on valmisteltu alueellinen kestävän kehityksen toimeenpano-ohjelma: OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, jonka avulla Varsinais-Suomessa toteutetaan valtion ja alueellisen tason keskeisiä kestävän kehityksen tavoitteita. Ohjelma2020:n toteuttamiseen ja uuteen ohjelmakauteen ovat sitoutuneet kaikki Varsinais-Suomen kunnat Salon kaupunkia lukuun ottamatta. 1. HALLINTO JA TALOUS Valonia siirtyi vuoden 2015 alussa Varsinais-Suomen liiton organisaation alaisuuteen. Liiton päättävä elin on maakuntavaltuusto. Maakuntavaltuuston alaisuudessa toimii maakuntahallitus. Viraston esimies on maakuntajohtaja Kari Häkämies. Valonia on Liiton organisaatiossa osa Maankäytön ja ympäristön osaamisryhmää. Valonian lähimpänä esimiehenä toimii suunnittelujohtaja Heikki Saarento. Valonia toimii liitossa erillisrahoitteisena projektiorganisaationa. Vuosibudjetti koostuu kuntien osallistumismaksuista, hankerahoituksesta sekä ostopalveluista. Kuntien osallistumismaksu toimii hankkeiden perusmaksuosuutena. Suurempien hankekokonaisuuksien hakemiseksi Valonia vahvistaa perusmaksuosuutta lisäämällä ostopalveluiden osuutta toiminnassaan. Kuntarahoituksen osuus Valonian budjetista on edellisen ohjelmakauden aikana ollut noin 25 prosenttia. Ostopalvelujen osuus on ollut noin 20 prosenttia ja loput rahoituksesta on ollut hankerahoitusta. Vuoden 2015 niukka hanketilanne näkyy Valonian toiminnassa. Mm. ympäristökasvatuksen ja yrityspalveluiden osuutta on jouduttu supistamaan. Kesäkuussa 2015 Valoniassa työskenteli neljätoista työntekijää. Määrä on noin puolet vähemmän kuin vuonna (Valonian työntekijät ovat liitteessä 1) Vuonna 2015 kansallista hankerahoitusta saatiin seuraaville hankkeille: - HAKKU2015 kiinteistökohtainen jätevesineuvonta (YM) - Liikkumisen ohjaus -toiminta Varsinais-Suomessa 2015 (Liikennevirasto) Virtavesien kunnostushanketta rahoittavat mm. Ely-keskus, Lounais-Suomen kalastusalueet, Saaristomerisäätiö, vesiensuojeluyhdistys sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Eko-energia. Valonian ostopalveluita kevään aikana olivat Turun kaupungin tilaamat luontokoulupalvelut, ympäristökasvatusyhdistys Haavin tilaamat ympäristökasvatuspalvelut, kuten villiyrttikurssit, Uudenkaupungin jäteselvitys, Liedon kunnan tilaama joukkoliikenteen tarveselvitys Avantin alueelle, Ely-keskuksen ja Aurajokisäätiön tilaamat vesiensuojelun selvitykset sekä Turun ylioppilaskyläsäätiön selvitys energiakampanjoista. Valonian vuodenvaihteessa valmistellut hankesuunnitelmat (EAKR ja Central Baltic) eivät saaneet rahoitusta. Kevään aikana on käyty useita hankeneuvotteluita sekä vahvistettu hankeyhteistyötä Varsinais- Suomen liiton kanssa. Lisäksi useat tahot ovat pyytäneet Valoniaa hankekumppaneiksi. Mm. Turun ammattikorkeakoulun kanssa on käyty useita hankeneuvotteluita eri aiheiden tiimoilta. - Amk:n hanke: FISS - Teolliset symbioosit järjestelmän kehittäminen Varsinais-Suomeen, käynnistyy syksyllä. Valonia toimii hankkeen osatoteuttajana. - Yrkeshögskolan Novian ja Humanistisen ammattikorkeakoulun Humakin kanssa on suunniteltu yhteishanketta: Ditt val, din möjlighet, din framtid. Hankkeessa järjestetään oppilaitosten opiskelijoille yhteisiä valmennustyyppisiä kursseja, työpajoja, opetusmateriaalia ja menetelmiä kestävään kehitykseen liittyen. Svenska kulturfondet on myöntänyt hankkeelle rahoituksen, joten suunnitelmat päästään aloittamaan syksyllä. Valonia toimii hankkeessa kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen asiantuntijana. Valonian toimintaa ja Ohjelma2020:n toimeenpanoa tukee Valonian ohjausryhmä, jossa on edustajia kunnista, korkeakouluista, yrityksistä, ELY-keskuksesta ja Varsinais-Suomen liitosta. Ohjausryhmässä 2

4 kunnat ja muut yhteistyökumppanit voivat osallistua toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen jo alkuvaiheessa. Ohjelmakauden johtoryhmä kokoontui viimeisen kerran Uusi ohjausryhmä ohjelmakaudelle kootaan elo-syyskuussa (edellisen ohjelmakauden johtoryhmä liitteessä 2) 2. VIESTINTÄ Valonian viestinnässä on tapahtunut suuria muutoksia vuoden 2015 vaihtumisen jälkeen. Osa muutoksista liittyy uuteen isäntäorganisaatioon, osa on yhteiskunnalliseen muutokseen liittyvää viestinnän muutosta ja kehittämistä. Vuoden alussa Valonia siirtyi pdf-muotoisesta kuukausitiedotteesta sähköiseen uutiskirjeeseen. Myös uutiskirjeen sisältöä ja juttutyyppejä uudistettiin. Valonian uutiskirje ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Toukokuussa julkaistiin Valonian uudet nettisivut, jotka on luotu samalle julkaisualustalle kuin Varsinais- Suomen liiton nettisivut. Uutta viestinnän puolella on myös liiton perustama ja ylläpitämä Varsinais- Suomi-blogi, jossa on tähän mennessä julkaistu kolme Valonian blogikirjoitusta. Valonian toiminnasta on kertynyt tiedotusvälineiden mediaosumia kesäkuun loppuun mennessä yli 100 kappaletta Valonian oman seurannan mukaan. Näistä Viikon ekovinkkejä on ollut 54. Valonialla on viestinnässään vahva sosiaalisen median painotus. Maaliskuussa Valonia toimitti Turun Ylioppilaskyläsäätiölle selvityksen energia-aiheisista kampanjoista. Selvityksen tarkoituksena oli antaa tukea vastaavanlaisen kampanjan järjestämisessä. Selvitys tehtiin ostopalveluna. 3. TOIMINTA Valonian toiminnan pohjana on Ohjelma2020:n tavoitteiden toteuttaminen. Vuonna 2015 keskitytään pääosin julkiselle sektorille sekä asukkaille suunnattuihin palveluihin. Alkuvuonna Valonia muutti uusiin tiloihin Ratapihankadulle. Yhdistyminen Varsinais-Suomen liittoon ja uuteen toimintakulttuuriin sopeutuminen sekä hankerahoituksen vähyys näkyvät myös Valonian toiminnan laajuudessa. Kehittämistyötä, toimintaa ja tapahtumia on kuitenkin ollut runsaasti. Kesäkuun loppuun mennessä suoria kontakteja kentällä oli lähes Tapahtumia ja tilaisuuksia sekä kuntakäyntejä oli yli JULKINEN SEKTORI EDELLÄKÄVIJÄKSI Valonian peruspalvelut ovat pääosin kuntiin kohdistuvia palveluita. Valonia järjestää koulutuksia, kursseja ja infotilaisuuksia, tuottaa materiaalia, osallistuu kuntien ilmasto- ja ympäristöohjelmien suunnitteluun sekä tarjoaa monenlaista asiantuntija-apua. Keskeisiä teemoja ovat energiatehokkuus ja uusiutuvat energiat, viisas liikkuminen, kestävä kuluttaminen ja hankinnat, vesihuolto ja vesiensuojelu sekä koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatus. Kestävät hankinnat Valonian laatima hankintavalmennuksiin liittyvä EAKR-hanke ei saanut rahoitusta. Valmennukset tullaan kuitenkin järjestämään keväällä Koulutusten suunnittelu käynnistyy syksyllä Tarkoituksena on valmentaa käytännön hankintoja tekeviä kunnan työntekijöitä laaja-alaisesti mm. uuteen hankintalakiin. Uudenkaupungin kaupunki tilasi Valonialta jäteselvityksen, jossa tarkasteltiin Uudenkaupungin kaupungin haja-asutusalueen jätehuollon nykytilannetta, jätteen kuljetuksen vaihtoehtoja sekä 3

5 niiden vaikutuksia lainsäädännön, käytännön toteutuksen ja ympäristönsuojelullisten näkökulmien kannalta. Jäteselvitys luovutettiin Uudenkaupungin tekniselle virastolle huhtikuussa. Kuntien energianeuvonta Valonia on antanut energianeuvontaa ja koulutusta kevään aikana useille eri ryhmille. Someron ilmasto-ohjelmaan liittyvä tuki ja asiantuntijatyö ovat jatkuneet. PLEEC Planning for energy efficient city -hankkeeseen kuuluva Turun kaupungin energiatehokkuuden toimintasuunnitelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Hankkeessa saatuja tuloksia ja eurooppalaisia hyviä käytäntöjä tuodaan muidenkin maakunnan kuntien käyttöön. Maakunnallisen energianeuvonnan kehittämisen tukena toimii laaja-alainen yhteistyöryhmä (liite 2). Valonia on mukana Motivan koordinoimassa kuluttajien energianeuvonnan puhelin- ja verkkoneuvonnassa. Palvelu alkoi kesäkuussa ja jatkuu vuoden loppuun saakka. Päivystysvuoro kiertää maakuntien energianeuvojien kesken. Energia-aiheisia tapahtumia 1-6/2015: Aika Tapahtuma ja osallistujat Kodin energia-luento Turun Työväenopistossa, Energia-aamupäivä Salon yrittäjille, Energiaopastusta Karinaisten koulun keke-ryhmälle Pöytyällä, Lamppuilta kuntalaisille Paimion sähkömuseon satavuotisjuhlatilaisuudessa, EETU-hankkeen loppuseminaari yrittäjille, kuntalaisille ja virkamiehille Pöytyällä, Lampputietoisku senioreille Turussa, Ajankohtaista energiasta; puheenvuoro Raision rotarykokouksessa, Kuninkaanojan omakotiyhdistyksen energiailta Raisiossa, Energiakoulutusta Mynämäen keittiöhenkilökunnalle, Maakunnallisen energiatyöryhmän tapaaminen Turussa Uudenkaupungin omakotiyhdistyksen remontti-ilta asukkaille, Rantakulman Marttojen energiailta Kaarinassa, Energiakoulutusta Naantalin keittiöhenkilökunnalle, Asiantuntijaopastusta kuntalaisille Someron lämpölaitoksen avoimien ovien päivänä, 25 Kestävät liikkumismuodot kunnissa Valonian saama hankerahoitus mahdollistaa monipuolisen kestävän liikkumisen toimenpiteiden toteuttamisen kunnissa. Toukokuussa valtakunnallisella pyöräilyviikolla kannustettiin varsinaissuomalaisia toimijoita, kuten järjestöjä sekä kuntien ja yritysten työpaikkoja järjestämään aktiviteetteja kuntalaisille. Ohjelma kerättiin Facebookiin Varsinais-Suomen pyöräilyviikko -tapahtumaan. Pyöräilyviikolla järjestettiin ohjelmaa katupyöräilykoulutuksesta pyöräretkiin. Valonia järjesti tapahtumia yhteistyössä Turun polkupyöräilijät ry:n eli Turpon kanssa. Valonia jatkoi yhteistyötä kuntien liikenneturvallisuustyön parissa osallistumalla asiantuntijana työryhmien kokouksiin. Kokouksia järjestettiin mm. Paimiossa ja Maskussa. Lisäksi on osallistuttu seudullisiin ja maakunnallisiin liikkumisen ohjauksen aihepiiriä käsitteleviin työryhmiin ja työpajoihin. Helmikuussa päättyneen Työbussaile2-kampanjan loppuraportti julkistettiin toukokuussa. Kampanjassa pyrittiin luomaan matkustajille positiivisia kokemuksia joukkoliikenteen kyydissä ja autettiin ihmisiä alkuun bussin päivittäisinä työmatkakäyttäjinä. Föli-alueella (Turku, Kaarina, Naantali, Raisio, Lieto, Rusko) 200 autoilevaa työmatkalaista sai ilmaisen 30 vrk:n kausikortin 4

6 kokeiltavaksi. Kampanjan tulokset on ladattavissa Powerpoint-tiedostona osoitteessa: Seudullista joukkoliikennettä on edistetty kevään aikana tukemalla Fölin markkinointia ja myyntiä liikkuvalla myyntipistetyöllä sekä markkinoinnin suunnittelulla. Kevään aikana myyntipiste on vieraillut useissa kuntien toimipisteissä ja tapahtumissa Kaarinassa, Raisiossa ja Turussa. Valonia jakaa Fölin liikkuvan myyntipisteen yhteydessä tietoa ja materiaalia kestävästä liikkumisesta. Myyntipiste tavoitti keväällä noin 700 kuntalaista. Kestävän liikkumisen tapahtumia 1-6/2015: Aika Tapahtuma ja osallistujat Fölin liikkuva myyntipiste Kaarinan kirjastossa, Fölin liikkuva myyntipiste Kaarinan K-market Katariinassa, Liikkumisen ohjaus -hankkeen esittely Jatkuvan liikennejärjestelmätyön työryhmän kokouksessa Turussa valtion ja kuntaorganisaatioiden virkamiehille, Liikkumisen ohjauksen terveiset Seudullinen liikenneturvallisuusryhmän tilaisuudessa Paimiossa kuntien liikenneturvallisuus-ryhmille ja -yhteyshenkilöille, Y-klubi goes electric! -sähköpyörätilaisuus ja koeajo yritysten ympäristövastaaville, Fölin liikkuva myyntipiste Raision Myllyn Myllytyksessä, LIO joukkoliikenteen markkinoinnin apuna Turun seudulla, esitys LIVE-seminaarissa, Valtakunnallisen liikkumisen ohjauksen verkostolle Helsingissä, Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa hankkeen kuulumiset vuodelta 2014, esitys LIVE-seminaarissa valtakunnalliselle liikkumisen ohjauksen verkostolle Helsingissä, Valonian pyöräilykampanjat, esitys Pyöräilykuntien verkoston vuosikokousseminaarissa Turussa kuntien edustajille, Fölin liikkuva myyntipiste Taitaja-tapahtumassa, Valonian palvelut kuntien liikenneturvallisuustyölle, esitys liikenneturvallisuusryhmän kokouksessa Maskussa viranhaltijoille, Pyöräilijöiden katuajokoulutuskierros Turussa, Pyörällä töihin -päivän pumppaustempaus yhteistyössä Turpon kanssa Turussa, ELY -keskuksen pyöräilypäivä työntekijöille ja lounasruokailijoille, jossa viisaan liikkumisen infopiste, liikkuva myyntipiste ja sähköpyörien koeajo, Fölin liikkuva myyntipiste Piikkiö-päivillä, Päättäjäpyöräily, jossa Turun päättäjät ja virkamiehet tutustuivat keskusta-alueen pyöräilyolosuhteisiin, Valonian haasteen esittely: viisas työmatkaliikkuminen Open Southwest Finland Challenge kilpailun starttitilaisuudessa, Työmatkaliikkumisselvityksen tulosten esittely ja Fölin liikkuva myyntipiste Logomon avoimien ovien päivänä, 45 Ekotukikoulutukset Valonia jatkaa yhteistyötä Turun kaupungin kanssa Ekotukikoulutusten järjestämisessä ja kehittämisessä. Kevään aikana Ekotukikoulutuksia järjestettiin Turussa 5 kappaletta, joihin osallistui noin 50 ekotukihenkilöiksi koulutettavaa Turun kaupungin työntekijää. Lisäksi Valonian asiantuntijoita osallistui Ekotukihenkilöille järjestettyyn Fix-Turku tapahtumaan aiheina lampputieto, vesiensuojelu ja sähköpyörät. Tapahtumaan osallistui 60 Turun kaupungin ekotukihenkilöä. Jätevesiyhteistyö Jätevesiyhteistyö kuntien kanssa jatkuu. Valonian haja-asutusalueiden jätevesiyhteistyössä on mukana 16 kuntaa: Aura, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiai- 5

7 nen, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Yhteistyön tukena toimii kuntien viranhaltijoista ja alan asiantuntijoista koottu Haja-asutusalueiden vesihuoltoryhmä (liite 2). Koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen työn edistäminen Valonia toimii alueellisena Vihreä lippu -edistäjänä ja tekee myös kouluvierailuja tilauksesta. Liikkumisen ohjauksen hankkeen myötä edistetään koulujen kestävää liikkumista. Turun kaupungin ympäristötoimi osti Valonialta luontokouluopetuspalveluita huhti- ja toukokuussa. Opetuspäivät suoritettiin Tammenterhon luontokoulussa. Lisäksi Valonian ympäristökouluttajat järjestivät Wäinö Aaltosen koulussa liikkumisaiheisen aamunavauksen sekä Paattisten koululla vesiaiheisen ympäristöpäivän. Valonian ympäristökasvatustoiminta tavoitti keväällä noin 900 lasta VASTUULLINEN YRITYSTOIMINTA, VIHREÄ YRITTÄJYYS Valonia on joutunut vähentämään yrityspalveluitaan vuodenvaihteen jälkeen resurssien vähentymisen myötä. Monet hankesuunnitelmat kuitenkin sisältävät runsaasti yritystoimintaa ja yritysyhteistyön kehittämistä. Eetu energiasta maakunnan etu -hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä kehitetään edelleen uudessa Terho-hankkeessa, johon ollaan hakemassa rahoitusta. Hanke tulee sisältämään yritysten ympäristöasioiden laajaa kehittämistä. Vähentyneistä resursseista huolimatta Valonian yrityspalveluiden tulevaisuutta suunnitellaan ahkerasti. Työkaluja yritysten ympäristötyön tueksi Valonian nettisivuilla on yrityksille suunnattuja ympäristötyökaluja. Lisäksi Valonia tarjoaa yrityksille työmatkaliikkumisselvityksiä. Selvityksen avulla etsitään parhaita kehittämistoimenpiteitä, jotta organisaation tilat ja esim. pysäköintipaikat saadaan optimaalisempaan käyttöön, parannetaan turvallisuutta ja pystytään paremmin palvelemaan myös asiakkaiden liikkumistarpeita. Kevään aikana liikkumisselvitys on tehty mm. Logomoon. Tulokset esiteltiin Logomon avoimien ovien päivänä toukokuussa. Yritysten ympäristövastaavista kootulle Y-Klubille järjestettiin sähköpyörätilaisuus, jossa oli mahdollista koeajaa erilaisia sähköpyöriä. Vuoden 2015 Ympäristötekokilpailun teemana oli resurssitehokkuus eli kilpailussa haettiin yritystä, jonka tuote tai palvelu tuotetaan resurssitehokkaasti. Kilpailun tulokset julkistetaan syyskuussa. Yritysyhteistyötä on lisäksi viritelty Loimaalla ja Salossa sekä Raision Ikean kanssa KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE, RESURSSITEHOKKAAT JA VÄHÄHIILISET ALUEET Kestävän, vähähiilisen yhdyskuntarakenteen yhtenä keskeisenä työkaluna ovat kuntien ilmastoohjelmat. Valonia toimi asiantuntijana Someron ilmasto-ohjelman laadinnassa. Ohjelma jätettiin lausuntokierrokselle kesäkuussa. Ohjelman hyväksymisen jälkeen laaditaan konkreettinen toimeenpano-ohjelma, jossa on selkeitä tavoitteita ja toimenpiteitä. Vähähiilisen alueen ominaisuuksia ovat myös hyvät mahdollisuudet liikkua polkupyörällä, kävellen ja joukkoliikenteellä. Kevään aikana on kartoitettu mahdollisuuksia pyöräparkkien toteuttamiseen Föli-reiteille liittyen liityntäpysäköinnin edistämiseen. Pöytyän ja Auran kuntien kanssa on paneuduttu sisäisen liikenteen kehittämiseen. Valonia auttaa etsimään rahoitusmahdollisuuksia Auranmaan pisararata -hankkeelle, jossa suunnitellaan ja ideoidaan erilaisia mahdollisuuksia kuntien sisäisen ja niiden välisen liikenteen kehittämiseksi. 6

8 Prosessi on käynnistynyt Pöytyän kunnan tarpeista. Aiheesta valmistui vuonna 2015 Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen, ihmismaantieteen kurssityö Pöytyän asukkaiden liikkuminen sosiaalinen tasa-arvo liikennejärjestelmässä. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään mm. Pöytyän nykyisen asiointiliikenteen markkinoinnissa kaikille kunnan asukkaille. Liedon kunta tilasi Valonialta selvityksen Liedossa sijaitsevan Avantin työpaikka-alueen joukkoliikennetarpeista liittyen Postin muuttoon alueelle. Selvitys valmistui kesäkuussa OSALLISTUVA JA VASTUULLINEN ASUMINEN Valonia tarjoaa asiantuntija-apua ja erilaisia työkaluja vastuulliseen asumiseen. Lisäksi kuntien asukkaille ja muille halukkaille luodaan mahdollisuuksia osallistua erilaisiin lähiympäristön kunnostustöihin. Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia Virtavesien kunnostushankkeessa tarjotaan asukkaille mahdollisuus osallistua oman kotijoen tai -puron kunnostamiseen. Vuonna 2015 kunnostettavia kohteita on 4-5 eri puolilla Varsinais-Suomea. Toukokuussa järjestettiin kunnostustalkoot Turussa Kuninkojalla. Talkoisiin osallistui 20 kuntalaista. Virtavesien kunnostus kiinnostaa myös alan opiskelijoita. Livian kalatalouspuolen opiskelijat kävivät tutustumassa Valoniaan maaliskuussa ja heille kerrottiin vuoden alussa käynnistyneestä virtavesien kunnostushankkeesta. Opiskelijat osallistuvat kesällä järjestettävään kunnostustyöhön osana opiskeluun liittyvää työharjoittelua. Osallistumisen keinoja tarjotaan myös kansalaisopistojen kursseilla, joita Valoniasta on tilattu. Turun Työväenopiston kestävän elämäntavan kurssilla kerrottiin ekotiimistä, villiyrteistä, puronkunnostuksesta ja kodin energiankäytöstä. Luennot pidettiin tammi- ja helmikuussa. Lisäksi Valonian asiantuntija kävi luennoimassa Vihdin kunnan asukkaille vesistöystävällisestä mökkeilystä. Luento oli osa Valonian tarjoamaa ostopalvelua. Liedon seurakunnan työntekijät (30) kävivät tutustumassa Valonian kestävän kehityksen palveluihin. Kiinnostavia aiheita olivat mm. energiansäästö ja kestävä kuluttaminen. Haja-asutuksen jätevesineuvonta Valonian kiinteistökohtainen jätevesineuvonta käynnistyi tänä vuonna toukokuussa HAKKU2015 -hankkeen puitteissa. Neuvonta kohdennetaan ensisijaisesti Vehmaalle, Auraan ja Liedon Tarvasjoelle, mutta neuvontaa on mahdollisuus saada myös muissa jätevesiyhteistyö-kunnissa. Neuvonta on tarkoitettu kaikille haja-asutusalueella asuville kuntalaisille ja mökkiläisille. Kiinteistökäyntien lisäksi haja-asutuksen jätevesineuvontaa on tarjottu puhelimitse ja sähköpostitse sekä kesätapahtumissa. Touko-kesäkuun aikana jätevesineuvojat vierailivat lisäksi kuntien tapahtumissa antamassa asiantuntija-apua jätevesien oikeaoppisesta käsittelystä. Jätevesineuvontaa annettiin Uudenkaupungin Minifarmilla ja kukkamessulla, Turun Saaristomeri2015 -tapahtumassa, Saariston kestävät ratkaisut -messuilla Paraisilla sekä Hyvää Vehmaalta -kesätapahtumassa. Tukea kotitalouksien ympäristövaikutusten seurantaan Jätevesien näytteenottoseurannassa tarkkaillaan noin 10 kiinteistön jätevesijärjestelmän toimivuutta eri vuodenaikoina. Kiinteistöt sijaitsevat Varsinais-Suomessa. Kiinteistöjen omistajat ovat mukana näytteenottoseurannassa vapaaehtoisesti ja heidän jätevedenpuhdistamonsa ovat per- 7

9 heen normaalissa käytössä. Puhdistamoista käydään ottamassa näytteitä yleensä n. 3 4 kuukauden välein laaditun tarkkailuohjelman mukaisesti. Näytteenotto on osa Valonian vesihuollon perustoimintaa. Yhteistyössä on mukana alan yrittäjiä. Ekotiimit ovat kotitalouksien ympäristöohjelmia. Ekotiimi on ryhmä kotitalouksia, jotka yhdessä seuraavat oman toimintansa ympäristövaikutuksia ja tekevät tarvittavia muutoksia. Tammikuussa 2015 käynnistyi Varsinais-Suomen ensimmäinen ekotiimi. Ekotiimi kokoontui kevään aikana kuusi kertaa. Ekotiimiaiheinen luento pidettiin Turun työväenopistossa helmikuussa LAAJAPOHJAINEN YMPÄRISTÖNLUKUTAITO Valonian ympäristökasvatuksen resurssit ovat alkuvuodesta 2015 vähentyneet, joten ympäristökasvatuksen palveluita on tilapäisesti supistettu. Edelleen Valonia tarjoaa koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia yhteistyössä ympäristökasvatusyhdistys Haavin (liite 2) kanssa. Ympäristökasvatusmateriaalia on mahdollista lainata erilaisten teemaviikkojen ja -päivien järjestämiseen. Alueellista ympäristökasvatusyhteistyötä tukee Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteinen Sateenvarjoryhmä (liite 2). Erilaiset oppimisympäristöt Touko- ja kesäkuussa Valonia järjesti yhteistyössä Haavin kanssa kaksi villiyrttikävelyä. Kävelyillä tutustuttiin Aurajoen rannan syötäviin kasveihin. Osallistujia oli eri kunnista yhteensä 42. Yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa Valonian edustaja toimii Livian neuvottelukunnan jäsenenä. Lisäksi Valonian asiantuntijat osallistuvat Livian opiskelijoiden lopputöiden arviointeihin. Vuoden 2015 ensimmäiset arvioinnit suoritettiin helmikuussa. Valonian työ ja palvelut kiinnostavat eri alojen ja oppilaitosten opiskelijoita. Kevään 2015 aikana Valonia kertoi toiminnastaan useissa opiskelijatilaisuuksissa, työelämävalmennettaville, eri alan opiskelijoille ja vastavalmistuneille (yhteensä 100 opiskelijalle). Lisäksi useita opettajia kävi tutustumassa ja lainaamassa Valonian ympäristökasvatusmateriaaleja. Mm. Vaate ei tule kaupasta -näyttelymateriaali oli kahden viikon ajan osa Turun Puolalanmäen koulun teemanäyttelyä. 4. SEURANTA Valonia seuraa toimintansa tuloksellisuutta. Uuden ohjelmakauden aikana seurataan, miten Ohjelma2020:n tavoitteet toteutuvat ja miten kunnat ovat mukana tavoitteiden toteuttamisessa. Valonian toimittaman puolivuotiskatsauksen tarkoituksena on tarjota kunnille väliaikatietoja Valonian toiminnan tuloksellisuudesta. Puolivuotisraportti toimitetaan kunnille elokuussa. Vuosikatsaus kootaan helmi-maaliskuussa. Varsinais-Suomen liitto, Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ovat tehneet yhdessä Suomi, jonka haluamme yhteiskuntasitoumuksen, jossa sitoudutaan pitämään esillä ja markkinoimaan Lounais-Suomen ympäristöohjelman tavoitteita, osallistumaan aktiivisesti ohjelman haastekampanjaan sekä edistämään eri toimijoiden yhteydenpitoa ja tiedonvälitystä. Valonian Ohjelma2020:lla on merkittävä rooli sitoumuksen toteuttamisessa. Valonian osuus sitoumuksessa on ohjelman toimeenpano ja seuranta. 8

10 Liite 1 VALONIAN TYÖNTEKIJÄT KESÄKUUSSA 2015 Hallinto, suunnittelu ja viestintä - Anne Ahtiainen, johtava energia-asiantuntija - Jaana Itälä-Laine, suunnittelupäällikkö - Anni Eerola, projektisihteeri - Reetta Taponen, viestintävastaava Liikkumisen ohjaus - Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija - Marja Tommola, projektisuunnittelija - Mikko Koskinen, projektisuunnittelija Vesiensuojelu - Jarkko Leka, vesiasiantuntija - Hanna Sarkki, vesiasiantuntija - Minna Kivilähde, jätevesineuvoja - Janne Tolonen, projektisuunnittelija - Päivi Kotitalo, kesätyöntekijä Energia ja ympäristökasvatus - Liisa Harjula, energianeuvoja - Susanna Auvinen, ympäristökouluttaja 9

11 Liite 2 YHTEISTYÖRYHMÄT Valonian johtoryhmä vuosina Turun kaupunki Mikko Jokinen, Turun kaupunki, puheenjohtajana asti Olli-Pekka Mäki, Turun kaupunki, puheenjohtajana Risto Veivo, Turun kaupunki puheenjohtajana alkaen Jarkko Virtanen, Turun kaupunki Turun seutu Kirsi Anttila/Ari Korhonen, Raision kaupunki Rauli Lumio, Maskun kunta Loimaan seutu Seija Niskala, Loimaan kaupunki, Mika Joki, Auran kunta Salon seutu Pirkko Paranko/Jari J. Laiho, Salon kaupunki, Timo Klemelä, Someron kaupunki Turunmaa Carl-Sture Österman, Paraisten kaupunki Lars Nummelin, Kemiönsaaren kunta Vakka-Suomi Susanna Puottula, Uudenkaupungin kaupunki Pekka Simula, Laitilan kaupunki Alueelliset organisaatiot ja yritykset Risto Vaittinen/Juha Peltola, Oy Turku Energia Ab Henri Wibom, Varsinais-Suomen yrittäjät ry Elina Uitamo/Kirsi Kärpijoki, Varsinais-Suomen Ely-keskus Heikki Saarento/Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto Juha Kääriä/Sirpa Halonen, Turun amk Maakunnallinen energiatyöryhmä Anne Ahtiainen, Valonia Ari Blomroos, Lieto Pasi Haarala, Naantalin Energia Oy Liisa Harjula, Valonia Aleksis Klap, Varsinais-Suomen liitto Anssi Koskiahde, Turku Olli Kuusio, Uusikaupunki Juuso Kallio, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Mikko Luntamo, Vakka-Suomen Voima Oy Elina Ovaskainen, Motiva Oy Mika Palmroos, Turku Raimo Prusi, Sallila Energia Oy Kari Salminen, Varsinais-Suomen omakotiyhdistys Pirjo Siik, Lieto Pia Sillstén, Turku Energia Oy Pekka Simula, Laitila Sanna Voutilainen, Varsinais-Suomen Martat 10

12 Haja-asutusalueiden vesihuoltoryhmä Jyrki Lammila, Varsinais-Suomen ELY-keskus (pj) Jarmo Aalto, Kustavin kunta Pia Aarnio, Kaarinan kaupunki Laura Ahtiainen, Kaarinan kaupunki Salla-Maria Alanen, Saaristomeren suojelurahasto Kirsi Anttila, Raision kaupunki Anne Himberg, Sauvon kunta Joni Holmroos, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Jonna Hostikka, Koski Tl sekä Aura, Marttila, Pöytyä ja Tarvasjoki Petri Huovila, Paraisten kaupunki Heidi Ilmanen, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Urpo Isotalo, Marttilan kunta Matti Jantunen, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys Timo Klemelä, Someron kaupunki Sinikka Koponen-Laiho, Paimion kaupunki Juha Kääriä, Turun ammattikorkeakoulu Olli Lahtonen, Pyhärannan kunta Jarkko Leka, Valonia Sonja Lindström, Kemiönsaaren kunta Tuija Lojander, Raision kaupunki Laura Lähde, Kustavin kunta Jari Nerjanto, Taivassalon kunta Matti Norr, Loimaan kaupunki Minna Nummelin, Varsinais-Suomen ELY-keskus Pekka Paju, Oripää Tuomo Peltola, Härkätien ympäristönsuojeluyhdistys Veijo Peltola, Liedon kunta Mika Pihlajaniemi, Uudenkaupungin kaupunki Hannu Pohjola, Vehmaan kunta Saila Porthén, Naantalin kaupunki Susanna Puottula, Uudenkaupungin kaupunki Camilla Puranen, Kemiönsaaren kunta Riitta Saari, Salon kaupunki Jouni Saario, Kaarinan kaupunki Pasi Saario, Kaarinan kaupunki Pekka Salminen, Turun kaupunki Hanna Sarkki, Valonia Pirjo Siik, Liedon kunta Pekka Simula, Laitilan kaupunki Marjo Stark, Uudenkaupungin kaupunki Marjut Taipaleenmäki, Naantalin kaupunki Seppo Timonen, Loimaan seudun omakotiyhdistys Ulla-Maija Tulonen, Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon yksikkö Pirjo Uusitalo, Salon kaupunki Heidi Veck, Raision kaupunki Carl-Sture Österman, Paraisten kaupunki 11

13 Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys Ry, hallitus vuonna 2015 Raija Salmi, puheenjohtaja, Ammattiopisto Livia, Kaarina Susanna Auvinen, Valonia Ulla Haapanen, Kotimäen koulu, Kaarina Charlotta Hagman, Ammattiopisto Livia, Parainen Tove Holm, Suomen ympäristöopisto Sykli Jaana Itälä-Laine, Valonia Leena Majaniemi, Vasaramäen koulu, Turku Nina Puistovaara, Tammenterhon luontokoulu, Turku Jonna Vesterinen, Turku Ympäristökasvatusyhteistyön Sateenvarjoryhmä Merja Haliseva-Soila, puheenjohtaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus Charlotta Hagman, Ammattiopisto Livia, Kalatalous- ja ympäristöopisto Johanna Aaltonen, Turun yliopisto / Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Heli Arosuo, Judi Rose, Hanna Autio, Maailmankoulu-toiminta, Turun kaupunki Susanna Auvinen, Haavi V-S ympäristökasvatusyhdistys Mona Bischoff, Yrkeshögskolan Novia Katja Bonnevier, Saaristomeren biosfäärialue, Varsinais-Suomen ELY-keskus Heidi Grannas, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Päivi Granö, Turun yliopisto/opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö Jaana Itälä-Laine, Valonia Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto Tuija Kailaste, Rauman kaupunki Heli Keinänen, Turun yliopisto/opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö Laura Lehtonen, Metsähallitus/Luontopalvelut, Etelä-Suomi Tuulikki Kiilo, Satakunnan Museo, Rakennuskulttuuritalo Toivo Katariina Kiviluoto, Turun ammattikorkeakoulu/tekniikka, ympäristö ja talous Minna Lukkala, Pöytyä-Oripää 4H-yhdistys, Luontokapinetti Leena Majaniemi, Turun kaupunki, Vasaramäen koulu Markus Nissinen, Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Hilkka Näse, Suomen 4H-liitto Saija Porramo, Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri Juha Pulmuranta, Varsinais-Suomen liitto Laura Puolamäki, Rauman kaupunki Eeva Raike, Turun yliopisto / kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma Katja Rippstein, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri Raija Salmi, Ammattiopisto Livia, Maaseutuopisto Anne Savola, Satakuntaliitto, alueiden käytön toimiala Niina Uusi-Seppä, Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry Minna Uusiniitty-Kivimäki, Metsähallitus / Selkämeren helmet Satakunnassa -hanke Merja Valkoja, Rauman kaupunki, Pyynpään koulu Sanna Vainio, Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sanna Voutilainen, Varsinais-Suomen Martat ry Heli Välimaa, Porin kaupunki 12

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti 2008 SISÄLLYSLUETTELO Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti

Lisätiedot

VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus toimintasuunnitelma 2010 VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus; toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22 Valonian Toimintakertomus 2012 SISÄLLYS JOHDANTo 4 1. Valonian asiantuntijapalvelut 5 1.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 1.2. Kuntien ja työpaikkojen ohjelmat ja suunnitelmat 5 1.3. Järjestöjen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys 2. 1.4. kuntakierrokset 8 1.5. jätevesineuvonta kunnissa 8 Jätevesien seuranta 8 1.6. muu asiantuntijatoiminta 9

SISÄLLYS. Sisällys 2. 1.4. kuntakierrokset 8 1.5. jätevesineuvonta kunnissa 8 Jätevesien seuranta 8 1.6. muu asiantuntijatoiminta 9 Valonian Toimintakertomus 2011 SISÄLLYS Sisällys 2 JOHDANTo 4 1. Valonian asiantuntijapalvelut 5 1.1. alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 1.2. kuntien ja työpaikkojen ohjelmat ja suunnitelmat 6 1.3. asiantuntijana

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Syyskuun ajankohtaiset

Syyskuun ajankohtaiset Syyskuun ajankohtaiset - Työbussaile2-kampanjan haku alkaa 1.9. Kampanja jakaa työmatkaliikenteessä henkilöautosta bussiin vaihtaville 200 ilmaista kuukausikorttia Turun seudulliseen joukkoliikenteeseen.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012 Puheenjohtajalta Liikunnan järjestökenttää on viime vuonna leimannut vahvasti vuonna 2011 aloitettu rakennemuutoskeskustelu. Se eteni varsin

Lisätiedot

Alkuvuoden parhaat tapahtumat

Alkuvuoden parhaat tapahtumat Alkuvuoden parhaat tapahtumat - Energianeuvontaa Rakentaminen & Sisustaminen -messuilla Turussa 1. 3.2. Valonian energianeuvonta antaa vinkkejä lämmitysjärjestelmän valintaan sekä energiatehokkaaseen rakentamiseen

Lisätiedot

Marraskuun ajankohtaiset

Marraskuun ajankohtaiset Marraskuun ajankohtaiset - Ilmanlaatu- ja pienhiukkasseminaarissa Liedossa 4.11. pureudutaan esimerkiksi puunpolton vaikutukseen ilmanlaatuun. Ilmoittautuminen 3.11. mennessä. - Lasten ja nuorten ympäristöviikon

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Janne Salminen, Lassi Hurskainen ja Silja Kostia Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 123 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Helmikuun parhaat tapahtumat

Helmikuun parhaat tapahtumat Helmikuun parhaat tapahtumat - Globaalia ympäristökasvatusta Valoniassa 7.2. klo 15 18. Viimeinen ilmoittautumispäivä koulutukseen on 3.2. - Varsinais-Suomen energia- ja päästötaseen julkistamisseminaari

Lisätiedot

Toukokuun ajankohtaiset

Toukokuun ajankohtaiset Toukokuun ajankohtaiset - Pyöräilyviikko 10. 18.5. käynnistyy Kansallisena pyöräilypäivänä 10.5. klo 10 15 Vanhalla Suurtorilla järjestettävällä koko perheen pyöräilytapahtumalla. Viikon ohjelmassa ovat

Lisätiedot

Kesän parhaat tapahtumat

Kesän parhaat tapahtumat Kesän parhaat tapahtumat - Puolalanmäen puut ja pensaat -kävelykierros 6.6. Kaikille avoin tutustumisretki johdattaa puistopuiden maailmaan. - ViherVillitys koko perheen kesätapahtuma 9.6. Ruissalon kasvitieteellisen

Lisätiedot

Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry. Toimintakertomus 2010 1. YLEISTÄ

Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry. Toimintakertomus 2010 1. YLEISTÄ Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry Toimintakertomus 2010 1. YLEISTÄ Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry on vuonna 2005 perustettu alueellinen toimija, jonka tavoitteena

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille.

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille. SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA. 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TOIMINNOT.. 1.2.1. SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY (SUK). 1.2.2. SEUDULLISET

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB. Tilikaudelta 1.1. 31.12.2005

VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB. Tilikaudelta 1.1. 31.12.2005 1 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Toimintakertomus v. 2005 Tilikaudelta 1.1. 31.12.2005 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YHTIÖN TOIMINNAN TAUSTA... 3 Yhtiön osakkaat... 3 Hallinto... 3 Talous...

Lisätiedot

Vuodenvaihteen tapahtumatarjontaa

Vuodenvaihteen tapahtumatarjontaa Vuodenvaihteen tapahtumatarjontaa - Elämyksellisiä bussivuoroja ajetaan Turun seudullisessa joukkoliikenteessä 14., 16. ja 17.12. Tarkemmat tiedot aikatauluista löytyvät Valonian nettisivuilta ja Facebookista.

Lisätiedot

1. Yleistä neuvontahankkeesta... 4. 2. Hankkeen rahoitus... 5. 3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi... 5

1. Yleistä neuvontahankkeesta... 4. 2. Hankkeen rahoitus... 5. 3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi... 5 Sisällys 1. Yleistä neuvontahankkeesta... 4 2. Hankkeen rahoitus... 5 3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi... 5 4. Hankkeen jätevesineuvojat ja muut työntekijät... 6 4.1. Jätevesineuvojien taustat,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 1

Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 1 Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2013 1 Sisällysluettelo 2 Ekokumppanit vuonna 2013 3 Viestintä ja mediasuhteet 4 Vastuullinen toiminta 5 Henkilöstö 7 Neuvontapalvelut 8 Kuntien energiatehokkuustyö

Lisätiedot

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA Väliraportti Huhtikuu 2003 syyskuu 2003 Lahdessa 14.10.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAVOITTEET 3 2.

Lisätiedot

Elokuun parhaat tapahtumat

Elokuun parhaat tapahtumat Elokuun parhaat tapahtumat - Pop up -pyöränhuolto ja viisaan liikkumisen teemapäivä Piispanlähteen koululla 15.8. Pyöränhuoltoa on tarjolla kaikille polkijoille Pyhän Katariinan tiellä. - Hupli-ukkoja

Lisätiedot

Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 1. YLEISTÄ

Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 1. YLEISTÄ Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry Toimintakertomus 2013 1. YLEISTÄ Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry on vuonna 2005 perustettu alueellinen toimija, jonka tavoitteena

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 218 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Tammikuun parhaat tapahtumat

Tammikuun parhaat tapahtumat Tammikuun parhaat tapahtumat - Ratkaisujen markkinat. Innovatiivinen ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin kurkistava kestävän kehityksen näyttely- ja verkostoitumistapahtuma Panimoravintola Koulussa

Lisätiedot

Syyskuun tapahtumatarjontaa

Syyskuun tapahtumatarjontaa Syyskuun tapahtumatarjontaa - Auton vapaapäivä Turun Kauppatorilla sunnuntaina 22.9. klo 11 17. Iloinen katutapahtuma koko perheelle: kokeile erilaisia pyöriä, osallistu kierroksille, kuuntele Palefacea.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013

VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013 VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013 TIIVISTELMÄ 1. PUOLLETUT HANKKEET (sisällön painotukset ja kappalemäärät) Puolletut hankkeet toimenpiteessä 411:

Lisätiedot