6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen. 7. Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen. 7. Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen"

Transkriptio

1 OPISKELUOIKEUSOHJE 1(11) Opiskeluoikeusohje 1. Ohjeen tarkoitus 2. Opiskelijahaut 3. Siirtohaut 4. Opiskelijaksi ilmoittautuminen 5. Opiskeluoikeusaika 6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen 7. Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen 8. Ammattikorkeakoulusta eroaminen 9. Muutoksenhaku 10. Ohjeen voimassaolo 1 Ohjeen tarkoitus Opiskeluoikeusohje perustuu ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin ja sen tarkoituksena on soveltaa säädöksiä Metropolia Ammattikorkeakoulun opintoasioissa, tukea Metropolian yhtenäisiä toimintatapoja ja opiskeluun liittyvää päätöksentekoa. Vastuu ohjeen noudattamisesta on jokaisella Metropoliassa opiskelevalla ja työskentelevällä henkilöllä. 2 Opiskelijahaut Opiskeluoikeus Metropoliassa syntyy yhteis- ja erillishaun kautta. Yhteis- ja erillishakujen valintaperusteet valmistellaan yhteistyössä Hakijapalveluiden ja tutkintopäälliköiden kanssa. Valintaperusteet hyväksytään Metropolian hallituksessa vararehtorin esityksestä. Valtakunnallisista valintaperustesuosituksista voidaan poiketa perustelluista syistä. Harkinnanvaraista valintaa voidaan käyttää, mutta ainoastaan, jos hakijalla ei ole yleiseen hakukelpoisuuteen vaadittavaa tutkintoa ja/tai yleistä työkokemusta.

2 2(11) Opiskelijat valitaan Metropolian hallituksen vahvistamien valintaperusteiden mukaisesti. Valintakoejärjestelyistä ja -tuloksista vastaavat tutkinto-ohjelmat. Hakijapalvelut koordinoi ja vastaa valintakokeen tulosten kirjaamisesta rekistereihin ja ilmoittaa valinnan tulokset hakijoille. Vararehtori vastaa valintaperusteiden mukaisen valinnan toteutumisesta. Opiskelijaksi hyväksytty voi ottaa vastaan vain yhden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen yhteishakuun kuuluvan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Lukukaudella tarkoitetaan syyslukukautta ja kevätlukukautta, jolloin syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy ja kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy Säännös koskee ainoastaan valtakunnallisissa yhteishauissa mukana olevia koulutuksia, mukaan lukien Maanpuolustuskorkeakoulu. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta toimittamalla hyväksymiskirjeen liitteenä oleva opiskelupaikan vastaanottoilmoitus Metropolian Hakijapalveluihin annettuun määräaikaan mennessä. Määräaika koskee myös niitä hakuja, jossa paikan voi ottaa vastaan sähköisen hakujärjestelmän kautta. Jollei opiskelijaksi hyväksytty tee ilmoitusta määräajassa, menettää hän tarjotun opiskelupaikan. Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus on sitova. Opiskelija ei voi vastaanottaa eikä vaihtaa sitä samana lukukautena toiseen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen yhteishakuun kuuluvaan korkeakoulututkintoon johtavaan opiskelupaikkaan, vaikka sellaista jo paikan vastaanottaneelle tarjottaisiin. Opiskelijan eroaminen vastaanotetusta opiskelupaikasta ei vapauta edellä mainitusta säännöksestä. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes Hakijapalvelut on tarkistanut valintaan vaikuttaneet tutkinto- ja työtodistukset. Metropolia voi purkaa valinnan, mikäli hakija ei toimita todistuksia annettuun määräaikaan mennessä tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Valinnan purku tapahtuu kohtuullisessa ajassa, viimeistään kaksi (2) viikkoa siitä kun opiskelija on aloittanut opiskelun paikalla olevana tai Hakijapalveluiden kanssa erikseen sovitusta todistusten toimittamisajankohdasta. Metropolia voi järjestää avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä suorittaneille erillishakuja. Hyväksyttäviksi suorituksiksi lasketaan vain tutkinto-ohjelmakohtaiset opinnot. Kaikissa avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään. Valintamenettelystä ilmoitetaan ammattikorkeakoulun omilla verkkosivuilla. Valitsematta tullut voi hakea Metropolian hallitukselta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen. Opiskelijavalintaa koskeva muutoksenhaku on kuvattu kohdassa 9. 3 Siirtohaut 3.1 Ulkoinen siirtohaku Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirretään hakemuksesta toisesta suomalaisesta ammattikorkeakoulusta Metropoliaan Siirtyminen on mahdollista:

3 3(11) Toisesta suomalaisesta ammattikorkeakoulusta Metropoliaan edellyttäen, että: o koulutusala säilyy samana o tutkinto-ohjelma säilyy samana tai vastaavana o tutkinto ja tutkintonimike säilyvät samoina Muissa tapauksissa siirtyminen edellyttää normaalia haku- ja valintamenettelyä (kuvattu kohdassa 2). Siirtoa hakevan opiskelijan tulee huomioida, että opiskeluoikeus- tai opintotukiaika ei lisäänny siirtymisen perusteella. Opiskeluoikeusaika lasketaan siitä päivämäärästä, jolloin opiskelija on ottanut vastaan opiskelupaikan aikaisemmassa ammattikorkeakoulussa. Opiskeluoikeutta ei siirretä samana lukukautena (syyslukukausi tai kevätlukukausi ), jolloin opiskelija on ottanut vastaan kyseisen opiskelupaikan. Opiskelun voi aloittaa aikaisintaan päätöstä seuraavan lukukauden alussa. Myönteinen siirtopäätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelija toimittaa erotodistuksen aikaisemmasta ammattikorkeakoulusta. Mikäli opiskelupaikkaa ei vastaanoteta määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu. Siirto voidaan hyväksyä, mikäli 1. opiskelijalla on voimassaoleva opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa ammattikorkeakoulussa, ja 2. tutkinto-ohjelmassa on vapaa opiskelupaikka, ja 3. henkilökohtainen opintosuunnitelma voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opiskeluoikeusajassa on mahdollista, ja 4. hakija osallistuu niin edellytettäessä tutkinto-ohjelman järjestämään henkilökohtaiseen haastatteluun ja / tai mahdollisiin testeihin. Siirtymisen hyväksyminen on aina Metropolian harkinnassa ja se edellyttää erittäin hyviä perusteluja. Metropolian tulee kohdella siirtoa hakevia tasavertaisesti ja heihin on sovellettava tutkinto-ohjelmittain yhdenmukaisia valinnan perusteita. Haku- ja päätöksentekomenettely: Siirto-opiskelijaksi haetaan keväällä ja syksyllä välisenä aikana. Siirtopäätökset tehdään kevätlukukaudella 30.6 ja syyslukukaudella mennessä. Hyväksytyn hakijan opinnot voivat alkaa joko syyslukukauden tai kevätlukukauden alussa.

4 4(11) Siirtoa hakeva opiskelija täyttää hakemuslomakkeen ja toimittaa sen määräaikaan mennessä Metropolian hakijapalveluihin. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Tutkintovastaava tai -päällikkö antaa siirtohakemukseen lausunnon, esittelijänä toimii hakijapalveluiden suunnittelija ja siirtopäätökset tekee opintoasiainpäällikkö. Hakijapalvelut ilmoittaa valinnan tulokset hakijoille ja kirjaa tiedon opiskelijahallintorekisteriin. 3.2 Sisäinen siirtohaku Metropoliassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleva voi hakea Metropolian sisällä tutkintoohjelmasta toiseen. Siirtyminen on mahdollista: Metropolian sisällä tutkinto-ohjelmasta toiseen edellyttäen, että: o o koulutusala säilyy samana tutkinto säilyy samana (tutkintonimike voi vaihtua) Siirto voidaan hyväksyä, mikäli 1. opiskelijalla on voimassaoleva opiskeluoikeus Metropoliassa 2. tutkinto-ohjelmassa on vapaa opiskelupaikka, ja 3. henkilökohtainen opintosuunnitelma voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opiskeluoikeusajassa on mahdollista, ja 4. hakija osallistuu niin edellytettäessä tutkinto-ohjelman järjestämään henkilökohtaiseen haastatteluun ja / tai mahdollisiin testeihin. Haku- ja päätöksentekomenettely: Hakuaika keväällä ja syksyllä välisenä aikana. Päätökset tehdään kevätlukukaudella 30.6 ja syyslukukaudella mennessä. Hyväksytyn hakijan opinnot voivat alkaa joko syyslukukauden tai kevätlukukauden alussa. Vaihtoa hakeva opiskelija täyttää hakemuslomakkeen ja toimittaa sen määräaikaan mennessä opintotoimistoon. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Päätöksen tekee tutkintopäällikkö tutkintovastaavan lausunnon perusteella.

5 5(11) Hakijapalvelut ilmoittaa valinnan tulokset hakijoille ja kirjaa tiedon opiskelijahallintorekisteriin. Opiskelija noudattaa saapumisryhmänsä mukaista opetussuunnitelmaa; poikkeuksista päättää tutkintopäällikkö opiskelijan kanssa yhteisesti sovitulla tavalla, ja päätös kirjataan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan. 4 Opiskelijaksi ilmoittautuminen Tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevan opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi Metropolian määräämällä tavalla, ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen. Opiskeluoikeuden palauttaminen on kuvattu kohdassa 7. Opiskelija ilmoittautuu WinhaWillen kautta koko lukuvuodeksi välisenä aikana. Opiskelijaksi ilmoittautumisesta tiedotetaan portaalissa. Ilmoittautumisen voi tehdä enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Kevätlukukauden osalta ilmoittautumistietoa voi muuttaa välisenä aikana. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautumista voidaan muuttaa kirjallisen hakemuksen perusteella, vain erityisestä syystä. Opintoasiainvastaava tekee ilmoittautumisen muutoksesta päätöksen. Opintonsa aloittava opiskelijailmoittautuu ensimmäiselle lukuvuodelle läsnä- tai poissaolevaksi opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Yhden korkeakoulupaikan säännön mukaan opiskelija on sidottu saamaansa opiskelupaikkaan ensimmäisen lukukauden loppuun. Kevätlukukaudella alkavassa koulutuksessa aloittava opiskelija ilmoittautuu opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä läsnä- tai poissaolevaksi vain kevätlukukaudeksi. Opintonsa aloittava poissaollut opiskelija ilmoittautuu seuraavalle lukuvuodelle läsnä- tai poissaolevaksi palauttamalla Hakijapalveluilta kirjallisesti saamansa tiedustelun mennessä. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevalla opiskelijalla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi enintään neljän (4) lukukauden (kahden (2) vuoden ajaksi), ilmoittautumissäännön mukaisesti enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Poissaoloaikaa ei lueta opiskelijan kokonaisopiskeluaikaan, mutta mikäli opiskelija ilmoittautuu opiskelun aikana poissaolevaksi enemmän kuin neljäksi lukukaudeksi, poissaolo kuluttaa tällöin kokonaisopiskeluoikeusaikaa. Vain tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijalla on poissaolo-oikeus. Harkinnanvaraisen lisäajan saaneella opiskelijalla ei ole mahdollisuutta ilmoittautua poissaolevaksi. Jos opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi, hän ei voi suorittaa opintojaksoja tai -kokonaisuuksia saada merkintöjä opintosuoritusrekisteriin valmistua / suorittaa tutkintoa saada opintotukea saada päivittäistä tuettua ateriaa

6 6(11) olla ammattikorkeakoulun vakuutuksen piirissä saada opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviä etuja saada matka-alennusta Poissaolevalla opiskelijalla on käytössään Metropolian verkkotunnukset ja opiskelijasähköposti. Poissaolojakson jälkeen opiskelijaksi ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti WinhaWillen kautta. Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, voi sen tehdä kirjallisesti opintotoimistoon ilmoittautumisaikana. Poissaolevaksi ilmoittautuvan opiskelijan tulee ottaa huomioon Metropoliassa tapahtuvat opintojen tarjonnan vuosittaiset vaihtelut ja niiden mahdolliset vaikutukset henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Opetussuunnitelmat laaditaan lukuvuosijaksotuksella, koulutus saattaa loppua poissaolon aikana tai toteutua uudelleen vasta useamman vuoden kuluttua. Opiskelijan kannattaa harkita poissaolevaksi ilmoittautumista huolella ja selvittää asiaa tutkintovastaavan tai -päällikön kanssa. Metropolia ei järjestä erikseen opintoja, jotka ovat muuttuneet tai loppuneet opiskelijan poissaolon aikana. Tilanteessa, jossa opiskelijan poissaolojakson jälkeen ei enää järjestetä hänen alkuperäisen saapumisryhmänsä mukaista opetusta, opiskelija laatii tutoropettajan tai vastuuopettajan tuella esityksen tarkennetuksi henkilökohtaiseksi opintosuunnitelmaksi, jonka tulee perustua johonkin vastaavaan kyseisen tutkinto-ohjelman vahvistettuun opetussuunnitelmaan ja jonka tutkintovastaava tai -päällikkö hyväksyy. Metropolia ilmoittaa KELAn opintotukikeskukseen poissaolevaksi ilmoittautuneet. Opiskelijan on itse ilmoitettava opintotukikeskukselle opintotuen peruuttamisesta. KELA perii poissaoloajalle mahdollisesti jo maksetut opintotuet takaisin. Opiskelija on velvollinen pitämään yhteystietonsa ajan tasalla koko opiskelunsa ajan. 5 Opiskeluoikeusaika Opiskeluoikeusaika alkaa, kun hakija on ottanut opiskelupaikan vastaan, Metropolia on kirjannut hänet opiskelijaksi ja opiskelija on ilmoittautunut ensimmäisen kerran läsnäolevaksi. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen normiaika on 210 opintopisteen laajuisessa tutkinnossa 3,5 vuotta, 240 opintopisteen laajuisessa tutkinnossa 4 vuotta ja 270 opintopisteen laajuisessa tutkinnossa 4,5 vuotta. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen normiaika on 60 opintopisteen laajuisissa opinnoissa 1 vuosi ja 90 opintopisteen laajuisissa opinnoissa 1,5 vuotta. Opinnot voidaan järjestää myös niiden laajuutta pidemmässä ajassa, jolloin opiskelija on muu kuin kokopäiväopiskelija.

7 7(11) Erikoistumisopintojen laajuus on opintopistettä. Erikoistumisopinnot voi suorittaa yhtä vuotta niiden laajuutta pidemmässä ajassa. Erikoistumisopintojen opiskeluoikeusaika voidaan tarvittaessa määritellä myös niiden toteutustavan mukaan. Opiskeluaika kuluu opiskelijan tekemien läsnä- tai poissaoloilmoittautumisten perusteella riippumatta siitä, eteneekö opiskelija opinnoissaan. Opiskelija voi hakea aiemmalle osaamiselle tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin, jolloin opiskeluoikeuden normiaika voi poiketa koulutusohjelman opintojen laajuutta vastaavasta ajasta. Kokopäiväopiskelijan opinnot tulee suunnitella niin, että ne voi suorittaa normiajassa. Opiskelijalla on oikeus suorittaa opinnot enintään yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa. Opiskeluoikeus päättyy normiajan ja sitä seuraavan lain salliman normi +1 vuoden jälkeen. Koulutus voidaan järjestää myös opintojen laajuutta pidemmässä ajassa, jolloin opiskelija on muu kuin kokopäiväopiskelija. Opiskelijan on esitettävä normiajan ylittävästä opiskelusta selvitys viimeistään kaksi kuukautta ennen tutkinnon normaalin suoritusajan päättymistä. Selvityksen tulee sisältää suunnitelma opintojen loppuun saattamisesta sekä niiden ja opinnäytetyön suoritusaikataulusta. Selvityksen tulee pohjautua tarkistettuun opintosuunnitelmaan ja sen tulee olla ammattikorkeakoulun hyväksymä. 6 Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen Mikäli opiskelija ei saa suoritettua opintojaan opiskeluoikeusaikana(enintään normiaika + 1 lukuvuosi)hänen tulee hakea harkinnanvaraista lisäaikaa opiskeluoikeuden voimassaolon aikana. Opintotoimisto tiedottaa normi ajan viimeisellä lukukaudella olevia opiskelijoita opiskeluajan päättymisestä. Opiskelijan on esitettävä ne erityiset syyt, joilla hän perustelee hakemustaan. Opiskeluoikeuden lisäaika voidaan myöntää vain vähäiseksi katsottaviin tutkinnosta puuttuviin osiin, mikäli valmistuminen lisäaikana on realistista. Lisäaikaa voi hakea pääsääntöisesti vain kerran ja enintään vuodeksi. Lisäaikaa ei myönnetä, mikäli opiskelijalla on jo tutkintoon vaadittavat suoritukset. Vain tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoille on mahdollista myöntää harkinnanvaraista lisäaikaa Lisäaikaa hakeva opiskelija täyttää lisäajan hakemuslomakkeen ja maksaa 50 euron käsittelymaksun osoitteessa maksut.metropolia.fi. Hakemuksesta tulee selvitä suunnitelma puuttuvien opintojen suorittamisesta sekä perustellut syyt opintojen viivästymiselle. Hakemus tulee olla tehtynä keväällä ja syksyllä mennessä. Hakemuksen käsittelystä peritään asetuksen mukainen 50 euron maksu. Tutkintovastaava tai -päällikkö antaa hakemukseen lausunnon/esityksen ja lisäaikapäätöksen tekee opintoasiainvastaava. Päätöksen opiskelija saa sähköpostitse kevätlukukaudella ja syyslukukaudella mennessä. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus valmistua harkinnanvaraisen lisäajan puitteissa. Opintoja saa olla suorittamatta enintään 60 opintopistettä vastaava määrä. Mikäli opiskelijalta puuttuu enemmän kuin 60 opintopistettä vastaava määrä, on hakemuksessa oltava erityinen lisäselvitys, mikä lausuntoa ja päätöstä tehtäessä voidaan huomioida. Lisäajan myöntäminen on aina Metropolian harkinnassa ja se edellyttää erittäin hyviä perusteluja. Metropolian tulee kohdella kaikkia lisäaikaa hakevia samalla tavalla ja lisäajan myöntämiseen on

8 8(11) sovellettava yhdenmukaisia perusteita. Myönnetyllä lisäajalla ei voi ilmoittautua poissaolevaksi. Opiskeluoikeus on oltava voimassa valmistumispäivänä. 7 Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen Opiskeluoikeuden voi menettää seuraavista syistä: opiskelija ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi opiskelija ei ole suorittanut opintojaan lain mahdollistaman opiskeluoikeusajan eikä mahdollisen harkinnanvaraisen lisäajan kuluessa opiskelija on eronnut omasta pyynnöstä Opiskeluoikeuden menettämisestä ei tehdä näissä tapauksissa erillistä päätöstä eikä siitä ilmoiteta kirjallisena päätöksenä opiskelijalle. Opiskelija merkitään opiskelijahallintorekisteriin eronneeksi ja siten opiskeluoikeutensa menettäneeksi. Opiskelija, jolla on lain sallimaa opiskeluoikeusaikaa jäljellä ja joka joko ilmoittautumisen laiminlyönnin takia tai itse eroamalla on menettänyt opiskeluoikeuden edellisen lukukauden lopussa, voi hakea sähköisesti opiskeluoikeuden palauttamista. Myöhemmin hakevien osalta pyydetään tutkintovastaavan lausunto/esitys ennen päätöksentekoa. Hakemuksen käsittelystä peritään asetuksen mukainen 50 euron maksu. Opintoasiainvastaava tekee opiskeluoikeuspäätöksen tutkintovastaavan esittelyn perusteella. Jos opiskelija on menettänyt opiskeluoikeutensa opiskeluajan päättymisen takia eikä hänelle ole myönnetty harkinnanvaraista lisäaikaa, opiskelija voi hakea uudelleen opiskelijaksi normaalin haku- ja valintamenettelyn kautta. Ammattikorkeakoululla on mahdollisuus poiketa edellä mainituista käytännöstä opiskelijan kohdalla, joka opiskeluoikeuden menetettyään on ollut opintojen loppuvaiheessa. Tällöin opiskeluoikeuden palautusta hakeva täyttää sähköisesti opiskeluoikeuden palautuslomakkeesta perustiedot. Tämän jälkeen opintotoimisto toimittaa varsinaisen hakulomakkeen opiskelijalle, joka laatii suunnitelman opintojen loppuunsaattamiseksi esimerkiksi AHOT-menettelyä käyttäen yhdessä tutkinto-ohjelman edustajan kanssa, ja toimittaa hakemuksen opintotoimistoon. Tutkintovastaava antaa hakemukseen lausunnon/esityksen ja opiskeluoikeuden päätöksen tekee opintoasiainvastaava. Myönteisessä päätöksessä ilmoitetaan kokonaisaika, jona opiskelijan on suoritettava opinnot loppuun. Palautuspäätöksen hyväksyminen on aina Metropolian harkinnassa ja edellyttää tutkinto-ohjelman mahdollisuutta tarjota tarvittavat resurssit myönteisen päätöksen saaneen opiskelijan opintojen loppuun saattamiseksi. Päätökseen voi hakea muutosta Metropolian hallitukselta. Hallituksen päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Kumpikin menettely on kuvattu kohdassa 9.

9 9(11) 8 Ammattikorkeakoulusta eroaminen Opiskelijan tulee ilmoittaa kirjallisesti eroavansa ammattikorkeakoulusta, jolloin hän menettää opiskeluoikeutensa. Opintotoimisto kirjaa opiskelijan eronneeksi ja antaa erotodistuksen. 9 Muutoksenhaku Metropolian tekemiin päätöksiin liitetään ohjeet muutoksenhausta. Jos valittaminen on erityisen säännöksen nojalla kielletty tai päätös ei ole valituskelpoinen, siitä on ilmoitettava päätöksessä. Oikaisuvaatimusohjeet Ammattikorkeakoululain (351/2003) 22 :n (opiskelijavalinta ja opiskelupaikan vastaanottaminen) ja 25 :n (opiskeluoikeuden menettäminen) perusteella tekemään päätökseen haetaan kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun hallitukselta siten kuin Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista (352/2003) säädetään. Oikaisuvaatimusviranomainen: Metropolia Ammattikorkeakoulun hallitus Kirjaamo Bulevardi 31 / PL HELSINKI / METROPOLIA Puhelin Faksi Sähköposti Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää. Aika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimus on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viranpuolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

10 10(11) Oikaisuvaatimus on toimitettava ammattikorkeakoulun hallitukselle ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuulla postitse tai lähetin välityksellä. Postiin toiminnasta johtuvat viivästykset eivät poista lähettäjän vastuuta toimittaa asiakirjat ajoissa. Valittaminen hallinto-oikeuteen Ammattikorkeakoululain (351/2003) ja sen nojalla annetun Valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakouluista (352/2003/) perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen, siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9, PL HELSINKI Puhelin, vaihde , Faksi Sähköposti Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viranpuolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 10 Ohjeen voimassaolo

11 11(11) Ohjeen hyväksyy vararehtorin esittelystä rehtori. Tulkintavastuu epäselvissä tapauksissa on vararehtorilla opintoasiainpäällikön esittelystä. Tämä ohje on voimassa alkaen.

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 15.5.2014 (8 ) Tutkintosääntö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ JAMKin hallituksen vahvistama 10.6.2013 Tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003)

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät.

Lisätiedot

erillisvalintojen hakuopas 2o13

erillisvalintojen hakuopas 2o13 erillisvalintojen hakuopas 2o13 Kaikki mitä tarvitset JOENSUUN KAMPUS n. 7 700 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2012 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

Turun yliopiston opintojohtosääntö

Turun yliopiston opintojohtosääntö 1 Turun yliopiston opintojohtosääntö Sen lisäksi mitä lainsäädännössä on säädetty, opinnoista Turun yliopistossa ovat voimassa tämän johtosäännön määräykset. Johtosäännön n keskeiset säädökset ovat yliopistolaki

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2007 2008 Opinto-opas 2007 2008 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Johanna Laitinen Taitto: Johanna

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA

UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA Tieto- ja viestintätekniikka: päivätoteutus UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA Opiskelijan opas: syksy 2015 Tervetuloa opiskelemaan! Olet tehnyt hyvän valinnan! Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Opinto-opas 2006 2007

Opinto-opas 2006 2007 Opinto-opas 2006 2007 Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2006 2007 3 Sisällysluettelo Humanistinen ammattikorkeakoulu lukuvuonna 2006 2007 9 Opiskelu HUMAKissa 15 HUMAK-pedagogiikka ja oppimisympäristöt

Lisätiedot

Kaikki mitä tarvitset

Kaikki mitä tarvitset hakuopas 2o13 JOENSUUN KAMPUS n. 7 700 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2012 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä, kasvatustieteellisellä, matemaattis-luonnontieteellisellä,

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valinta- 2015 opas Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valintaopas 2015 Tämä valintaopas on tarkoitettu avustamaan hakijaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU

Lisätiedot

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Tampereen yliopisto Valintaopas 2014 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Hakeminen sähköisesti: www.yliopistohaku.fi Paperisten hakulomakkeiden tilaaminen, ks. s. 14. Valintaoppaan tilaus: osoitteesta www.uta.fi/opiskelijaksi/tilaus.html

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas 1 Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas 2 Sisältö Ylempi ammattikorkeakoulututkinto... 4 Diak lyhyesti... 5 HUMAK lyhyesti... 6 Opiskelu Diakissa ja HUMAKissa...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat heinäkuun 2014 tietoihin.

Lisätiedot

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Tampereen yliopisto Valintaopas 2013 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Hakeminen sähköisesti: www.yliopistohaku.fi Paperisten hakulomakkeiden tilaaminen, ks. s. 14. Valintaoppaan tilaus: osoitteesta www.uta.fi/opiskelijaksi/tilaus.html

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS 1 HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS kevät 2013 AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_aikuiset

Lisätiedot

Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa

Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Kelainfo Opintolainan valtiontakaus on osa opintotukea. Tässä esitteessä kerrotaan valtiontakauksen hakemisesta

Lisätiedot