Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä nro 11/0115/1 palautettu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 9.5.2011 nro 11/0115/1 palautettu"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2013/2 Dnro ESAVI/119/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä nro 11/0115/1 palautettu asia, Hamina. Haminan kaupunki (Haminan Vesi) LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA ASIAN AIKAISEMPI KÄSITTELY Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään nro 11/0115/1 kumonnut Itä-Suomen aluehallintoviraston Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamista koskevassa asiassa antaman päätöksen nro 15/10/2 siltä osin, kuin asiassa on kyse viemäriputken siirtämisestä, sitä varten myönnetystä käyttöoikeudesta ja siitä maksettavista korvauksista ja palauttanut asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Itä-Suomen aluehallintovirasto on Etelä-Suomen aluehallintovirastoon saapuneella kirjeellä hallintolain 21 :n nojalla siirtänyt asian toimivaltaiselle viranomaiselle eli Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Itä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään nro 15/10/2 myöntänyt Haminan kaupungille vesilain (264/1961) mukaisen luvan Vehkajoen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamiseen kiinteäksi padoksi. Luvan saajalle on myönnetty pysyvä käyttöoikeus Rantalan tilan kiinteistötunnus maa- ja vesialueisiin tarvittavien muutostöiden osalta. Lupamääräyksen 1. mukaan rakentamisalueelle sijoittuva viemäri siirretään ja siirrettävän viemärin purkupää sijoitetaan Rantalan tilan virkistyskäytössä olevan rantaosan alapuolelle. Olavi Rantala on valituksessaan Vaasan hallinto-oikeudelle vaatinut, että lupaa viemäriputken sijoittamiseen ei saa myöntää luvassa määrättyyn, eikä muuhunkaan paikkaan tilan Rantala RN:o 1:82 alueella. Vaasan hallinto-oikeus on Rantalan valituksen hyväksyen kumonnut aluehallintoviraston päätöksen siltä osin, kuin kysymys on viemäriputken siirtämisestä, sitä var- ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 ten myönnetystä käyttöoikeudesta ja siitä maksettavista korvauksista ja palauttanut asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan Itä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt viemäriputken jatko-osan sijoitettavaksi hakemuksesta poikkeavaan paikkaan, mihin luvan saaja on suostunut. Luvasta ei kuitenkaan ilmene, mihin ja mille kiinteistölle putken jatko-osa sijoitettaisiin. Käyttöoikeus ja korvaukset on kuitenkin määrätty hakemuksen mukaisesti. Asia on ollut viemäriputken jatko-osan osalta puutteellisesti selvitetty ja ratkaistu, joten päätös on ollut tältä osin kumottava ja palautettava uudelleen käsiteltäviksi. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään taltionumero 1914 hylännyt Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyn valituksen, joka ei koskenut nyt kyseessä olevaa viemäriputken siirtämistä. 2 HAKEMUS Haminan Vesi on Haminan kaupungin omistama kunnallinen liikelaitos, joka huolehtii toiminta-alueellaan vedenjakelu- ja viemäröintipalveluista. Haminan Vesi -liikelaitos on aloittanut toimintansa vuonna Haminan Vesi on ja täydentämällään hakemuksella hakenut lupaa siirtää Töytärinkosken pohjapadon vuoksi entinen Haminan kaupungin vesilaitoksen viemäriputki hakemussuunnitelmasta tarkemmin ilmenevällä tavalla. Suunnitelma Hakemussuunnitelman mukainen viemäriputki on 600 mm betoniviemäri, joka johtaa Vehkajokeen. Viemäri on alun perin suunniteltu käytöstä poistuneen vedenottamon jätevesivesiviemäriksi sekä tasausaltaan ylivuoto/tyhjennysviemäriksi. Hakemuksen täydennyksen ( ) mukaan ko. viemäriputki ei ole enää vesilaitoksen omistuksessa. Hakija on myynyt kauppakirjalla tiloista Vesilaitos ja Vesilaitos II Kiinteistö Oy Töytärinkoskelle määräalan, josta on muodostettu vesistöön rajoittumaton tila Koivula Putken omistus on siirtynyt kiinteistöyhtiölle, jonka kuivatusvesien johtamista putki palvelee. Viemäriin ei saa johtaa jätevesiä. Kunnostettavan alueen alle jäävä vanha putkiosuus puretaan ja tulpataan kaivosta, josta uusi putkiosuus alkaa. Koska viemäriä käytetään jatkossa hulevesien johtamiseen, viemärin loppuosa rakennetaan hulevesiviemärinä ja johdetaan kunnostettavaan sivu-uomaan. Uusittava putkiosuus on suunniteltu rakennettavaksi 200 mm:n muoviputkella (200M-SN8), koska johdettavat vesimäärät ovat aikaisempaa käyttöä pienempiä. Putken pään koordinaatit ovat N= , E= (N 43 ). Putken jatko-osa toteutetaan sivu-uoman kunnostushankkeen yhteydessä. Putken sijoittamisesta ei hakijan mukaan tarvitse maksaa korvauksia, kos-

3 ka viemäriputken jatko-osa sijoitetaan Haminan kaupungin omistuksessa oleville kiinteistöille ja HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN MUISTUTUKSET JA VAATIMUKSET Aluehallintovirasto on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 :ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Haminan kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen sekä mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään Kuulutus on julkaistu kaupunkilehti Ankkurissa ja erikseen lähetetty tiedoksi asiakirjoista ilmeneville viranomaisille ja asianosaisille. 1) Kaakkois-Suomen ELY-keskus on ilmoittanut, että sillä ei ole lausuttavaa. 2) Haminan kaupungin ympäristölautakunta on lausunut, että lautakunta puoltaa hakemuksen hyväksymistä. Hulevesiputken sijoittaminen Rantalan tilan yläpuolelle ei aiheuta tilalle haittaa, koska putkeen ei saa johtaa jätevesiä. Putken siirtäminen Rantalan tilan alapuolelle aiheuttaisi ilmeisesti kohtuuttomat kustannukset verrattuna olemattomaan hyötyyn. 3) Kiinteistö Oy Töytärinkoski/Jori Rinkinen on ilmoittanut hyväksyvänsä hakijan esityksen ja lisäksi todennut, että putkeen johdetaan ainoastaan mainitun kiinteistön hulevesiä. 4) AA on muistutuksessaan esittänyt, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston lähettämän hakemuspaperin mukaan Haminan kaupunki pyytää lupaa siirtää viemäriputken Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi. Itä-Suomen aluehallintovirasto on jo määrännyt sijoittamaan ko. viemäriputken muistuttajan omistaman Rantalan tilan (Rantala ) virkistyskäytössä olevan rantaosan alapuolelle. Vaasan hallintooikeuden mukaan Haminan kaupunki on päätökseen suostunut ja Vaasan hallinto-oikeus on palauttanut asian Itä-Suomen aluehallintovirastolle suunnitelman täsmentämistä varten. Näin ollen asiasta päättäminen kuuluu Itä-Suomen aluehallintovirastolle. Toinen menettelytapavirhe on se, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston lähettämässä paperissa puhutaan hakemuksen täydennyksen ( ) liitekartasta 1. Muistuttajalle ei tällaista karttaa ole toimitettu, vaikka asianomistajalle hakemusasiakirjat tulisi antaa tiedoksi. Outoa on myös se, ettei hakijana ole viemäriputken omistaja, vaan Haminan kaupunki, jolle asia ei lainkaan kuulu lukuun ottamatta entisen vesilaitoksen rakenteiden purkamisvelvollisuutta. Hakemuspaperissa puhutaan Kiinteistö Oy Töytärinkosken kuivatus- ja hulevesien johtamisesta putken kautta Vehkajokeen. Haminan kaupunki on kuitenkin aiemmin Itä-Suomen aluehallintovirastolle lähettämässään vasti-

4 neessa todennut, että kun kiinteistöllä sijaitseva entinen vesilaitoksen rakennus on otettu matkailukäyttöön, kiinteistöllä alkaa muodostua myös saniteettijätevesiä ja että kiinteistön jätevedet johdetaan edellä mainitun putken kautta vesistöön (dnro ISAVI/20/04.09/2010, sivut 14 15). Hotellitoiminta vaatinee ympäristöluvan ja tuntuu ihmeelliseltä, jos luvassa sallitaan ko. jätevesien laskeminen jokeen. Hotellin rakennusluvassa edellytetään, ettei rakennusta saa ottaa käyttöön ennen kuin se on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Jätevesiputkea koskevat päätökset on siirrettävä ajankohtaan, jolloin mainittu liittyminen on toteutettu, koska tuolloin jäte- ja hulevedet voidaan johtaa kunnalliseen jätevesiverkkoon, eikä jokeen johtavaa jätevesiputkea tarvita. Muistuttajan tietojen mukaan Haminan kaupunki on jo vuosia sitten antanut luvan kahden kiinteistön jätevesiviemärien yhdistämiseen ko. purkuputkeen. Jokainen, joka vaivautuu kesäaikana putken laskukohtaan joen rantaan voi hajuaistillaan todeta, että putkesta tulee jätevettä. Jäteveden laskeminen jokeen on ympäristönsuojelulainsäädännön vastaista toimintaa. Nykyinen putken laskukohta on joen pääuomassa kohdassa, jonka läheisyydessä on matonpesuun ja uimiseen käytetty laituri. Haminan kaupungin hakemuksen mukaan uudessa paikassa purkuputki tulisi joen sivu-uomaan kohtaan, jonka läheisyydessä sivu-uomassa muistuttajan omistamalla kiinteistöllä (Rantala 1:82) on saunatuvan yhteydessä oleva Haminan kaupungin alkuperäisen hakemuksen liitteenä olevaan karttaan merkitty uimapaikkana käytetty lampi. Sen lähellä on myös ko. karttaan merkitty lähde, jonka vettä käytetään talousvetenä. Siten jätevesien laskeminen putken kautta joen sivu-uomaan muistuttajan uimapaikan lähelle sen yläpuolisella vesialueella aiheuttaisi suoranaisen terveysriskin. Jos putkesta tuleva vesi olisi vaaratonta, putki voitaisiin siirtää Kiinteistö Oy Töytärinkosken omalle uimapaikalle putken nykyisestä laskukohdasta hieman ylävirran suuntaan. Muistuttaja ei hyväksy Haminan kaupungin esityksen mukaista jätevesiputken siirtämistä joen sivu-uomaan suunnitelmassa esitetyllä tavalla. Muistuttaja on jo aiemmin Itä-Suomen aluehallintovirastolle ja Vaasan hallintooikeudelle lähettämissään vastineissa esittänyt useita vaihtoehtoja jätevesiputken sijoittamiselle, mm. että jätevedet voitaisiin johtaa olemassa olevaa valmista putkea pitkin Haminan kaupungin suuntaan tai että jätevesiputki vedettäisiin maantien vartta pitkin Töytärinkosken maantiesillan viereen. Jos jätevesiputki on ympäristöviranomaisten mielestä välttämättä vedettävä nykyistä putkilinjaa noudatellen Vehkajokeen, on jäljellä enää vain sellainen ratkaisu, jossa sivu-uoman sulkeva patokannas jätetään purkamatta ja sivu-uomaan suunniteltu pohjapato rakentamatta. Tällöin viemäriputki voidaan jättää nykyiselle paikalleen. Ongelmaksi jää se, että Haminan kaupungin aikanaan sivu-uomaan patokannaksen alle rakentama putki on liian pieni, jotta se turvaisi riittävän veden virtauksen sivuuomassa. Haminan kaupungille on aikanaan myönnetty lupa padon rakentamiseen Töytärinkoskelle Itä-Suomen vesioikeuden päätöksellä N:o 55/11/70. Kyseisen päätöksen lupaehdossa 1 sivulla 18 määrätään, että luvan saajan 4

5 on tarkoituksenmukaisella tavalla huolehdittava siitä, että padon alapuolinen sivu-uoma ei pääse kuivumaan ja että sanotussa uomassa tapahtuu riittävä veden vaihtuminen. Nykyisin sivu-uomaan tulee vettä patokannaksen alittavasta halkaisijaltaan noin 10 senttimetrin putkesta, joka on aika ajoin tukkeutunut. Haminan kaupunki ei velvoitteestaan huolimatta ole huolehtinut putken auki pysymisestä, vaan muistuttaja on itse joutunut sen tukkeutumisten jälkeen avaamaan. Toinen vaihtoehto on, että jätevesiputki siirretään muistutukseen liitetyn kartan kuvaamalla tavalla sivu-uoman patokannaksen yläpuoliselle vesialueelle ja joen pääuomasta rakennetaan oheisen kartan esittämällä tavalla sivu-uomaan uusi puhtaan veden putki. Tämän putken pitäisi olla halkaisijaltaan 30 senttimetrin luokkaa, jotta sivu-uoman riittävä veden vaihtuminen voitaisiin varmistaa. 5 HAKIJAN SELITYS Hakija on saapuneessa selityksessään vastannut AAn muistutuksiin/vaatimuksiin seuraavasti. Putken omistus AA ihmettelee, miksi hakijana on Haminan kaupunki, vaikka putken omistajana on Kiinteistö Oy Töytärinkoski. Haminan Vesi katsoo, että padon purkutyöhön liittyviltä osin viemäriputken purku- ja siirtotyö kuuluvat alkuperäiselle hakijalle. Putken uuden omistajan velvollisuutena on huolehtia, että putkea käytetään jatkossa vain hulevesien johtamiseen. Jätevesien johtaminen purkuputkeen Vanhasta vesilaitosrakennuksesta ei saa rakennusluvan mukaisesti johtaa jätevesiä kuin rakennettavan viemäriosuuskunnan kautta Haminan Veden verkostoon. Jos osuuskuntahanke ei toteudu, kiinteistöyhtiön tulee neuvotella luvan ehdoista rakennusvalvonnan kanssa. Jätevedet tulee joka tapauksessa käsitellä vähintäänkin voimassa olevan hajajätevesiasetuksen mukaisesti. Kaupungilta sekä kiinteistöyhtiöltä saatujen tietojen mukaan muiltakaan kiinteistöyhtiön rakennuksilta ei saa tulla nyt eikä tulevaisuudessa jätevesiä kyseessä olevaan viemäriin. Veden laatua voidaan tarvittaessa valvoa purkupäätä edeltävän kaivon kautta. Putken purkupään sijoittaminen pääuomaan ja patokankaan jättäminen purkamatta Putken purkupään sijoittaminen suunnitelman mukaan viettoviemäröintinä pääuomaan on mahdotonta, koska pää- ja sivu-uomien pohjakorot ovat samassa tasossa. Pohjapadon rakentaminen sivu-uomaan on sisältynyt päätökseen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttaminen kiinteäksi padoksi ja sivu-uoma tulisi toteuttaa sen mukaisena. Muilta osin muistutukset/vaatimukset kohdistuvat pääasiassa kiinteistöyhtiön suuntaan. Vaihtoehtoiset tavat hulevesien johtamiseen aiheuttaisivat

6 Haminan Veden saamien tietojen mukaan kuitenkin kohtuuttomia kustannuksia kiinteistöyhtiölle ja hulevedet johtuisivat joka tapauksessa samaan vesistöön. 6 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Luparatkaisu Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Haminan kaupungille luvan Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamiseen liittyen siirtää Kiinteistö Oy Töytärinkosken kuivatusvesien johtamiseen käytettävä putken jatko-osa hakemuksen mukaisesti. Putki sijoitetaan hakemussuunnitelman täydennyksen ( ) liitteen Asemapiirustus V (1:400) mukaisesti Haminan kaupungin omistamille kiinteistöille ja Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai edunmenetystä. Perustelut Lainkohta Viemäriputken jatko-osan rakentaminen on tarpeen Kiinteistö Oy Töytärinkosken kuivatusvesien johtamiseen. Kun hanke toteutetaan hakijan omistamalla alueella, ei sitä varten tarvittavasta käyttöoikeudesta tai siitä maksettavista korvauksista ole tarpeen lausua. Hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Vesilain (264/1961) 2 luvun 6 :n 1 momentti. Muistutuksiin ja vaatimuksiin vastaaminen Aluehallintovirasto toteaa AAn muistutuksen johdosta, että hakemus on annettu vesilain (264/1961) 16 luvun 6, 7 ja 8 :ssä säädetyllä tavalla tiedoksi kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Haminan kaupungissa. Kuulutus on erikseen lähetetty tiedoksi AAlle. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutuksessa sanotun ajan Haminan kaupunginkansliassa. Aluehallintovirasto ottaa muutoin AAn, Haminan kaupungin ympäristölautakunnan ja Kiinteistö Oy Töytärinkosken ja muistutukset huomioon luparatkaisusta ilmenevällä tavalla. KÄSITTELYMAKSU Perustelut Maksutta Aluehallintovirastojen vuosien 2012 ja 2013 maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) 7 :n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Hakemuksen vireille tullessa vuonna 2009 maksuun sovellettiin ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista annettua ympäristöministe-

7 riön asetusta (1388/2006), jonka liitteen maksutaulukon mukaan pohjapatoa tai muuta kiinteää patoa, jolla padotetaan 0,1-4 km 2, koskevan asian käsittelymaksu on euroa. Muutoksenhaun johdosta tuomioistuimen uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian maksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty. Kun palautuksen syynä on ollut se, ettei aikaisempi lupaviranomainen ollut riittävästi selvittänyt ja ratkaissut nyt kyseessä olevan putken sijoittamista ja siihen liittyvää käyttöoikeutta ja korvausta, aluehallintoviraston päätöksestä ei peritä maksua. 7 LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Haminan Vesi Jäljennös päätöksestä Kiinteistö Oy Töytärinkoski Haminan kaupunki Haminan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (sähköpostitse) Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse) Ilmoitus päätöksestä Listan dpoesavi mukaan. Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Haminan kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

8 8 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Liitteet Asemapiirustus V ( ) Valitusosoitus Kristiina Toivila Ilpo Hiltunen Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Kristiina Toivila (puheenjohtaja) ja Ilpo Hiltunen (esittelevä jäsen). IH/

9 Liite

10 LIITE VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 110, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen, Lohja

Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen, Lohja Etelä-Suomi Päätös Nro 142/2013/2 Dnro ESAVI/133/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2013 ASIA HAKIJA Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen,

Lisätiedot

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa.

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 19/2010/2 Dnro LSSAVI/32/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2010 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 129/2005/3

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010

Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010 Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentaminen Pohjoislahden alitse Kristiinankaupungissa

Lisätiedot

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela Etelä-Suomi Päätös Nro 102/2012/2 Dnro ESAVI/219/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle

Lisätiedot

Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala

Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala Etelä-Suomi Päätös Nro 18/2012/2 Dnro ESAVI/140/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2012 ASIA HAKIJA Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2013 ASIA HAKIJAT Vesistökaapelien sijoittaminen Kallaveteen Kuopion Julkulasta Siilinjärven Kehvoon ja valmistelulupa,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 HAKIJA Villalan kalaveden osakaskunta ASIA Penkereen purkaminen Puruveden Hummonselän

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Hakemus ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta määräajan pidentämisestä. Hakemus koskee ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 215/2010/4 Dnro ESAVI/340/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA HAKIJAT Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2012/2 Dnro ESAVI/179/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA Pohjaveden ottaminen asuinrakennuksen lämmityskäyttöön ja johtaminen Vanajaveteen, Hattula HAKIJA Asunto

Lisätiedot

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Veikko Uskin / Sarkainsuon Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6.

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6. Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/2 Dnro ESAVI/48/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro ISAVI/63/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro ISAVI/63/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro ISAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2013 ASIA HAKIJA Vesiosuuskunta Vesiheinä Vesiosuuskunta Vesiheinän vesihuoltoverkoston laajentamiseen liittyvien

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 HAKIJAT Jaana ja Heikki Voutilainen ASIA Maalämpöputkiston asentaminen Leinosenlampeen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2013/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2013 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie 1, Karjaa

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti

Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 141/2012/2 Dnro ESAVI/165/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2012 ASIA HAKIJA Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti Lohikari Oy HAKEMUS Lohikari

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010

PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Veden ottaminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 214/2012/2 Dnro ESAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2012 ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie

Lisätiedot