SISÄLLYS. N:o 967. Laki. meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 967. Laki. meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 967 Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta Laki merimieseläkelain 4 :n muuttamisesta Laki merityöaikalain muuttamisesta Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 muuttamisesta Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 :n muuttamisesta Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 :n muuttamisesta Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2009 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta N:o 967 Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1277/2007) 12 :n 2 momentti, muutetaan 4 :n 1 momentti ja 10 :n 1 momentin 3 kohta, sekä lisätään 3 :ään uusi 6 a kohta seuraavasti: 3 Määritelmät Tässä laissa tarkoitetaan: 6a)pääasiassa kotimaan meriliikenteessä olevalla aluksella alusta, joka on kalenterivuoden aikana yli puolet toiminta-ajastaan meriliikenteessä Suomen aluevesillä suomalaisten satamien välillä; 4 Aluksen merkitseminen kauppa-alusluetteloon Tukiviranomaisen on hakemuksesta merkittävä kauppa-alusluetteloon sellainen Suomen alusrekisterissä oleva: 1) matkustaja-alus, lastialus, hinaaja tai työntäjä, joka on tarkoitettu tukivuotena toimimaan pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä; HE 148/2008 LiVM 13/2008 EV 123/

2 2982 N:o 967 2) lastialus, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500 ja joka on katsastettu itämerenliikenteeseen, lähiliikenteeseen, euroopanliikenteeseen tai kaukoliikenteeseen ja joka on tarkoitettu tukivuotena toimimaan pääasiassa kansainväliselle kilpailulle alttiissa kotimaan meriliikenteessä; 3) hinaaja tai työntäjä, jonka bruttovetoisuus on vähintään 300 ja joka on katsastettu itämerenliikenteeseen, lähiliikenteeseen, euroopanliikenteeseen tai kaukoliikenteeseen ja joka on tarkoitettu tukivuotena toimimaan pääasiassa kansainväliselle kilpailulle alttiissa kotimaan meriliikenteessä. 10 Tuen myöntämisen yleiset edellytykset Tukiviranomaisen tulee myöntää tuki, jos: 3) alus on toiminut tukivuoden aikana pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä, tai 4 :n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu alus on toiminut tukivuoden aikana pääasiassa kansainväliselle kilpailulle alttiissa kotimaan meriliikenteessä tai ulkomaan meriliikenteessä; Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Tätä lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2009 ja sen jälkeen aiheutuneista kustannuksista maksettavaan tukeen. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Liikenneministeri Anu Vehviläinen

3 2983 N:o 968 Laki merimieseläkelain 4 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun merimieseläkelain (1290/2006) 4 :n 1 momentti seuraavasti: 4 Lain soveltamisalaan kuuluva työntekijä Tätä lakia sovelletaan työntekijään, joka tekee merimieslaissa tarkoitettua työtä: 1) ulkomaanliikenteeseen käytettävässä suomalaisessa kauppa-aluksessa; 2) merellä ansiotarkoituksessa toimivassa suomalaisessa pelastus- tai kalastusaluksessa; 3) muunlaisessa suomalaisessa jäänmurtaja-aluksessa kuin satamajäänmurtajassa; 4) sellaisessa pääasiassa kotimaan meriliikenteessä olevassa suomalaisessa lastialuksessa, hinaajassa tai työntäjässä, joka on merkitty meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) mukaiseen kauppa-alusluetteloon; 5) ulkomaanliikenteeseen käytettävässä suomalaisessa kauppa-aluksessa, joka on pääasiassa ilman miehistöä vuokrattu ulkomaiselle laivanvarustajalle edellyttäen, että työntekijä on työsuhteessa laivan omistajaan tai tämän käyttämään työnantajaan; ja 6) työnantajan määräyksestä väliaikaisesti muualla kuin 1 5 kohdassa tarkoitetuissa aluksissa. Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Liikenneministeri Anu Vehviläinen HE 148/2008 LiVM 13/2008 EV 123/2008

4 2984 N:o 969 Laki merityöaikalain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 9 päivänä huhtikuuta 1976 annettuun merityöaikalakiin (296/1976) uusi 19 b seuraavasti: 19b Miehistön vaihtokustannusten korvaaminen Valtio korvaa työnantajalle puolet Suomen ulkopuolella tapahtuvasta miehistön vaihdosta aiheutuvista matkakustannuksista aluksen ja Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion välillä, jos kysymyksessä on sellainen pääasiassa Suomen ulkomaan meriliikenteessä käytettävä alus, jota tarkoitetaan meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetussa laissa (1277/2007) ja joka on merkitty kauppa-alusluetteloon. Miehistön vaihtokustannuksia, jotka ovat syntyneet aluksen toimiessa Suomeen säännöllisesti suuntautuvassa linjaliikenteessä, ei korvata. Hakemus matkakustannusten korvaamisesta tehdään kirjallisesti työ- ja elinkeinoministeriölle. Työnantajan oikeus korvaukseen valtion varoista raukeaa, jollei sitä ole haettu yhden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana oikeus korvaukseen on syntynyt. Työ- ja elinkeinoministeriön päätökseen saa hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Työnantajalla ei ole tämän pykälän nojalla oikeutta saada valtiolta korvausta merimieslain (423/1978) :ssä tai merimiesten vuosilomalain (433/1984) 16 :ssä tarkoitetuista matkoista. Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Tätä lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2009 ja sen jälkeen aiheutuneista kustannuksista maksettavaan korvaukseen. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN HE 148/2008 LiVM 13/2008 EV 123/2008 Liikenneministeri Anu Vehviläinen

5 2985 N:o 970 Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministerin esittelystä, säädetään: 1 Kansainvälisen työkonferenssin Genevessä 15 päivänä kesäkuuta 2006 hyväksymä työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskeva yleissopimus nro 187, jonka eduskunta on hyväksynyt 1 päivänä huhtikuuta 2008 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 30 päivänä toukokuuta 2008 ja jonka ratifioinnin Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja on rekisteröinyt 26 päivänä kesäkuuta 2008, tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2009 niin kuin siitä on sovittu. 2 Työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 30 päivänä toukokuuta 2008 annettu laki (378/2008) tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa. 4 Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Peruspalveluministeri Paula Risikko (Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 122/2008)

6 2986 N:o 971 Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, muutetaan 20 päivänä joulukuuta 2007 maistraattien toimialueista annetun valtioneuvoston asetuksen (1469/2007) 1 :n 3 kohta seuraavasti: 1 Maistraattien toimialueet ovat: 3) Porvoon kihlakunta ja Loviisan kihlakunta Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi Hallitusneuvos Leena Lehtonen

7 2987 N:o 972 Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 10 :n 4 momentin 15, 58, 69, ja 78 kohta, sellaisina kuin ne ovat 15 kohta asetuksessa 311/1997, 58, 72 ja 78 kohta asetuksessa 481/2001, 69 ja 74 kohta asetuksessa 497/1996 sekä 73 ja 75 kohta asetuksessa 731/1998, muutetaan 9 :n 3 5 momentti, 10 :n 3 momentin 6 kohta sekä 10 :n 4 momentin 3, 10, 10 c, 11, 12, 19 21, 23, 48, 68, 77 ja 84 kohta, sellaisina kuin ne ovat 9 :n 3 5 momentti asetuksessa 505/2007, 10 :n 3 momentin 6 kohta ja 10 :n 4 momentin 10, 23 ja 84 kohta asetuksessa 1270/2006, 10 :n 4 momentin 3, 11, 12 ja 48 kohta mainitussa asetuksessa 497/1996, 10 :n 4 momentin 10 c kohta asetuksessa 752/2001, 10 :n 4 momentin 19 ja 21 kohta asetuksessa 481/2001, 10 :n 4 momentin 20 ja 77 kohta asetuksessa 960/2003 sekä 10 :n 4 momentin 68 kohta mainitussa asetuksessa 731/1998, sekä lisätään asetuksen 10 :n 4 momenttiin uusi 11 a ja 23 a kohta sekä siitä mainitulla asetuksella 1270/2006 kumotun 60 kohdan tilalle uusi 60 kohta seuraavasti: 9 Eräät toimivaltajärjestelyt Ministeriö, jonka toimialaan asianomainen virasto tai laitos kuuluu, päättää virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksista ja luontoiseduista 1) viraston tai laitoksen päällikön osalta; 2) oikeusministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten osalta; 3) paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisen yksikön osalta, jos asia koskee kahta tai useampaa lääniä tai valtakunnallista yksikköä taikka Helsingin poliisilaitoksen päällikköä; 4) puolustusvoimien osalta, jos asia koskee kahta tai useampaa alueellista esikuntaa tai koko puolustusvoimia; 5) työsuojelun piirihallinnon osalta. Virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksesta ja luontoiseduista päättää kuitenkin 3 momentin estämättä 1) lääninhallitus maistraattien ja paikallispoliisin osalta ja Helsingin poliisilaitos omalta osaltaan, sikäli kuin asia ei ole 3 momentin 3 kohdan perusteella ministeriön ratkaistava; 2) terveyden ja hyvinvoinnin laitos valtion koulukotien ja valtion mielisairaaloiden osalta; 3) rikosseuraamusvirasto omalta osaltaan sekä kriminaalihuoltolaitoksen, vankeinhoitolaitoksen ja rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen osalta; sekä 4) valtakunnansyyttäjänvirasto omalta osaltaan sekä syyttäjänvirastojen osalta. Valtion virkamieslain (750/1994) 9 :n

8 2988 N:o momentin mukaisesti virkasuhteeseen nimitettyjen virkamiesten palkkauksista ja luontoiseduista päättää 1) nimittävä viranomainen virastojen tai laitosten päälliköiden sekä paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden osalta; sekä 2) oikeusministeriö hallinnonalansa osalta lukuun ottamatta rikosseuraamusvirastoa, kriminaalihuoltolaitosta, vankeinhoitolaitosta ja rikosseuraamusalan koulutuskeskusta, joiden osalta päätöksen tekee rikosseuraamusvirasto sekä valtakunnansyyttäjänvirastoa ja syyttäjänvirastoja, joiden osalta päätöksen tekee valtakunnansyyttäjänvirasto. 10 Työnantajavirkamiehet Työnantajavirkoja ovat seuraavat: 6) muiden virastojen ja laitosten päällikön virat, lukuun ottamatta tuomioistuimia, paikallisia syyttäjänvirastoja, ulosottovirastoja, valtion oikeusaputoimistoja, kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistoja, oikeuspoliittista tutkimuslaitosta, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivaa Euroopan kriminaalipoliittista instituuttia, maistraatteja, rajavartiolaitosta, puolustusvoimia, valtion korkeakoulutasoa alempia oppilaitoksia, opintotuen muutoksenhakulautakuntaa, rauhan- ja konfliktintutkimuslaitosta ja työ- ja elinkeinotoimistojen toimistonhoitajia; sekä Alla mainittujen virastojen ja laitosten työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat: 3) ulkoministeriö: kehityspoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö, ulkoasiainhallinnon tarkastaja ja kiertävä suurlähettiläs; 10) vankeinhoitolaitos: aluevankilan johtaja, johtava ylilääkäri, vankilan johtaja ja psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri; 10 c) rikosseuraamusalan koulutuskeskus: koulutuskeskuksen johtaja; 11) sisäasiainministeriö: hallintojohtaja, talousjohtaja, poliisijohtaja, pelastusosaston apulaisosastopäällikkö, poliisiosaston, pelastusosaston ja maahanmuutto-osaston hallintoasioita käsittelevän yksikön päällikkö sekä poliisiosaston henkilöstöhallintoasioita käsittelevät hallitusneuvokset; 11 a) hallinnon tietotekniikkakeskus: hallintojohtaja; 12) maahanmuuttovirasto: hallintoyksikön johtaja; 19) poliisiammattikorkeakoulu: rehtori; 20) pelastustoimi: hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusyksikön hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö sekä pelastusopiston rehtori ja hallintopäällikkö; 21) rajavartiolaitos: rajavartiolaitoksen päällikkö, rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö ja hallitusneuvos sekä rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikön, henkilöstöosaston sekä raja- ja meriosaston apulaisosastopäällikön, vartioston komentajan, koulun johtajan ja vartiolentolaivueen komentajan tehtävässä oleva upseeri sekä henkilöstöosaston ylitarkastaja ja palvelussuhdeasioita käsittelevä upseeri; 23) valtiovarainministeriö: apulaisosastopäällikkö, hallinnon kehittämisosaston henkilöstöasioita käsittelevät hallitusneuvos ja neuvotteleva virkamies, henkilöstöasioita valmisteleva ja esittelevä henkilöstösihteeri, henkilöstöosaston virkamiehet sekä valtion työnantajatoiminnan viestinnästä vastaava tiedottaja, 23 a) maistraatit: Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun seudun, Tampereen, Satakunnan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maistraatin päällikkö; 48) metsäntutkimuslaitos: tutkimusjohtaja, palvelujohtaja, hallintojohtaja, lakimies, toimintayksikön johtaja; 60) kuluttajatutkimuskeskus: kehitysjohtaja; 68) sosiaali- ja terveysministeriö: hallintoosaston henkilöstösuunnittelija, työsuojeluosaston työsuojelun piirihallinnosta vastaa-

9 N:o van tulosryhmän päällikkö ja piirihallinnon henkilöstöasioita käsittelevä ylitarkastaja; 77) lääkelaitos: osastopäällikkö, hallintojohtaja ja hallintopalvelupäällikkö; 84) asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus: johtaja, hallintojohtaja ja henkilöstöasioista vastaava ylitarkastaja. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi Hallitusneuvos Tuija Wilska 2 /155

10 2990 N:o 973 Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, muutetaan valtion talousarviosta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1243/1992) 3 :n 1 momentti, 4, 21 :n 2 momentti sekä 30 ja 34, sellaisina kuin niistä ovat 4 asetuksessa 321/2003, 30 asetuksessa 254/2004 ja 34 asetuksessa 718/2002, sekä lisätään asetukseen asetuksella 600/1997 kumotun 22 :n tilalle uusi 22 seuraavasti: 3 Tulot ryhmitellään talousarviossa laatunsa mukaan osastoihin seuraavasti: Verot ja veronluonteiset tulot Maksullisen toiminnan tulot ja muut sekalaiset tulot Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset Lainat 4 Menot ryhmitellään talousarviossa pääluokittain seuraavasti: Eduskunta Tasavallan presidentti Valtioneuvosto Ulkoasiainministeriön hallinnonala Oikeusministeriön hallinnonala Sisäasiainministeriön hallinnonala Puolustusministeriön hallinnonala Valtiovarainministeriön hallinnonala Opetusministeriön hallinnonala Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala Ympäristöministeriön hallinnonala Valtionvelan korot Valtionvelan vähentäminen 21 Ministeriöiden tulee valtiovarainministeriön määräysten mukaisesti laatia hallinnonalallaan valtion taloutta koskevia laskelmia ja selvityksiä. 22 Tilivirastojen ja valtion yhteisen maksuliikejärjestelmän piiriin kuuluvien talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen tulee laatia valtion kassamenoja ja kassatuloja koskevia laskelmia (kassavirtaennuste) sen mukaan kuin valtiovarainministeriö ja valtiokonttori määräävät. Valtiokonttori antaa tarkemmat määräykset kassavirtaennusteiden laadinnasta, raportoinnista, seurannasta ja muusta hallinnoinnista. Valtiovarainministeriö antaa valtiokonttorille määräykset kassavirtaennusteiden laadinnan tavoitteista ja yleisistä linjauksista sekä ennusteisiin liittyvästä raportoinnista.

11 N:o Valtiolla on Suomen Pankissa TARGET2 -järjestelmään kuuluva tili (PM-tili), jota käyttää valtiokonttori. PM-tiliä käyttävät valtionkonttorin taloussäännössä määrätyt henkilöt. 34 Jos Suomen Pankissa olevalle valtion PMtilille tai valtion yleiselle tulotilille kertyy varoja enemmän kuin valtion maksuliikkeen hoitamista varten on tarpeen, valtiovarainministeriö päättää näiden varojen tallettamisesta tai muusta sijoittamisesta korkoa tuottavalla tavalla. Valtiovarainministeriö päättää myös muista kuin euromääräisistä lainoista saatujen varojen sijoittamisesta samoin kuin muiden kuin euromääräisten lainojen takaisinmaksuun varautumiseksi hankittujen varojen sijoittamisesta. Valtiovarainministeriö voi määräämillään ehdoilla antaa edellä tarkoitetun sijoitustoiminnan kokonaan tai osaksi valtiokonttorin tehtäväksi. Tämän asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008 Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale

12 2992 N:o 974 Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, muutetaan Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta 21 päivänä joulukuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (1396/2006) 5, sellaisena kuin se on asetuksessa 1226/2007, seuraavasti: 5 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008 Liikenneministeri Anu Vehviläinen Neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä

13 2993 N:o 975 Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2009 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 Valtiovarainministeriö on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 83 :n nojalla opetusministeriön esityksestä säätänyt: 1 Tässä asetuksessa mainitut kilpailut ovat sellaisia tuloverolain (1535/1992) 83 :ssä tarkoitettuja taiteen alalla vuonna 2009 järjestettäviä taiteellisesti merkittäviä valtakunnallisia tai kansainvälisiä kilpailuja, joista saatuja palkintoja ei katsota veronalaisiksi tuloiksi. 2 Elokuvataide Oulun elokuvakeskus ry:n järjestämä Oulun kansainvälinen lastenelokuvien festivaalin elokuvakilpailu; Oulun Musiikkivideofestivaalit ry:n järjestämä Kotimainen musiikkivideokilpailu Finnish Music Video Contest; Oulun Musiikkivideofestivaalit ry:n järjestämä Kansainvälinen musiikkivideokilpailu MusiXine International Music Film Contest MusiXine; POEM-säätiön järjestämä Pikku karhu Lilla björn lastenelokuvien kilpailu; Tampereen elokuvajuhlat ry:n ja Suomen elokuvasäätiön järjestämä Risto Jarva -palkintokilpailu; Tampereen elokuvajuhlat ry:n järjestämä Kansainvälinen kilpailu Den internationella tävlingen International competition 2009; Tampereen elokuvajuhlat ry:n järjestämä Kotimainen kilpailu 2009; Tampereen elokuvajuhlta ry:n järjestämä Lab10 -kilpailu Lab10 competition. 3 Kirjallisuus Mikkelin ammattikorkeakoulun, Suomen Nuoriso-opiston ja Mikkelin kaupungin järjestämä J.H. Erkon kirjoituskilpailu; Suomen maatalousmuseo Sarkan, Maaseudun Sivistysliitto ry:n ja Maaseudun Tulevaisuus -lehden järjestämä MoniNainen Emäntä -kilpailu; Kouvolan kaupunginkirjaston-maakuntakirjaston järjestämä Rikos työpaikalla Kouvolan Dekkaripäivien novellikilpailu 5; Nuoren Voiman Liitto ry:n, Gummerus Oy:n, Xerox Oy:n ja Image-lehden järjestämä suuri runokilpailu; Svenska folkskolans vänner rf:n järjestämä Arvid Mörne -kilpailu; Svenska folkskolans vänner rf:n järjestämä Solveig von Schoultz -kilpailu; Tampereen Science Fiction Seura ry:n jär-

14 2994 N:o 975 jestämä Tieteis- ja fantasianovellien kirjoituskilpailu Kuvataide Aboa Vetus & Ars Novan järjestämä Turku Biennaali kilpailu; Helsingin kaupungin järjestämä Jätkäsaaren taideteoskilpailu; Mäntän kuvataiteen ystävät ry:n ja Mänttä- Vilppula kaupungin järjestämä Mäntän kuvataideviikot -kilpailu; Suomen Mitalitaiteen Kilta ry:n järjestämä Mitalitaiteen vuosimitalikilpailu 2009; Suomen Mitalitaiteen Kilta ry:n järjestämä nuorten taiteilijain vuosimitalikilpailu 2009; Ylöjärven kaupungin järjestämä Ylöjärven kaupungintalon aukiolle sijoitettavan veistoksen kutsukilpailu. 5 Muotoilu Lahden kaupunginmuseon, Grafia ry:n ja Julisteen ystävät ry:n järjestämä Lahden 17. kansainvälinen julistebiennale; Suomen Reumaliitto ry:n, Keksintösäätiön, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n, Suomen Design for All -verkoston, Elintarviketeollisuusliitto ry:n, Lääketeollisuus ry:n, Päivittäistavarakauppa ry:n, Pakkausteknologia- PRT ry:n, Suomen Pakkausyhdistys ry:n, Tekesin Futupack-verkoston ja Valtion teknisen tutkimuskeskuksen jakama Helppo avata/lätt att öppna -palkinto; Design Forum Finlandin ja Fennia-ryhmän järjestämä Fennia Prize kilpailu; Vaasan kaupungin, Taideteollisen korkeakoulun, Länsi-Suomen muotoilukeskus Muovan, ja Design Forum Finlandin järjestämä Muotoilujournalismin Vaasa-palkinto; Grafia ry:n jakama Vuoden Huiput nuoren suunnittelijan palkinto; Grafia ry:n jakama Rudolf Koivu -palkinto; Kemin sarjakuvakeskus ry:n järjestämä Kemin pohjoismainen sarjakuvakilpailu 2009; Sarjakuvantekijät ry:n, Egmont Kustannus Oy:n ja Ilta-Sanomien järjestämä Sarjis kilpailu; Muoviteollisuus ry:n, Muovipoli Oy:n, Lahden Messut Oy:n ja Teollisuustaiteen liitto Ornamon ry:n järjestämä Muovi Design kilpailu Muotoile muovista!; TA Distribution Finland Oy:n, Teollisuustaiteen liitto Ornamon ry:n ja Glorian koti -lehden järjestämä Pal Case Contest. 6 Näyttämötaide Suomen Teatterit ry:n järjestämä Vuoden Teatteri kilpailu; Teatteriyhdistys Elämys Eukot ry:n järjestämä Euroopan naisteatterifestivaalit kilpailu. 7 Ympäristötaide Porvoon kaupungin järjestämä Porvoon kaupungintalon 2-vaiheinen suunnittelukilpailu; Helsingin kaupungin järjestämä Koivusaaren 2-vaiheinen suunnittelukilpailu; ARAn järjestämä Vanhusten palvelutalon kehittäminen Oulun Tuiraan; Oulun kaupungin järjestämä Hiukkavaaran keskuksen ideakilpailu; Nuuksiokeskus Oy:n järjestämä Nuuksion luontokeskuksen suunnittelukilpailu; Kangasalan kunnan Lamminrahkan alueen suunnittelukilpailu; Vantaan kaupungin järjestämä Keimolanmäen koulun suunnittelukilpailu; Suomen Itsenäisyyden juhlarahaston Sitran ja Helsingin kaupungin järjestämä Jätkäsaaren energia- ja innovaatiokorttelin suunnittelukilpailu; Helsingin kaupungin järjestämä Kirjava Satama, Eteläsatama Helsinki suunnittelukilpailu; Helsingin kaupungin järjestämä Townhouse-konseptikilpailu; Turun kaupungin järjestämän Pennisilta suunnittelu- ja taidekilpailu; Nurmijärven kunnan Klaukkalan keskustan kehittämisen ideakilpailu.

15 N:o Säveltaide Crusell-seura ry:n järjestämä kansainvälinen Crusell-klarinettikilpailu; Jazzaimaa ry:n, Jazzrytmit-lehden ja Kajaanin kaupungin järjestämä Lady Summertime -jazzlaulukilpailu; Kangasniemen Musiikinystävät ry:n järjestämä Kangasniemen laulukilpailu; Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry:n ja Kymi Sinfonietta ry:n järjestämä II Kansainvälinen Uuno Klami -sävellyskilpailu; Kanteleliitto ry:n järjestämä XV valtakunnallinen kantelekilpailu; Keski-Suomen konservatorion säätiön järjestämä Jyväskylän tenorikilpailu; Keski-Suomen konservatorion säätiön järjestämä Jyväskylän XII viulukilpailu; Kotkan kaupungin järjestämä Kotkan Merimieslaulufestivaali 2009; Kotkan kaupungin, Kotkan evankelisluterilaisen seurakunnan ja Sibelius-Akatemian järjestämä Kotkan Kansainvälinen urkukilpailu 2009; Kuhmon Musiikkiyhdistys ry:n järjestämä Kuhmon Kamarimusiikin kansainvälinen sävellyskilpailu; Lieksan Vaskiviikon kannatusyhdistys ry:n järjestämä Lieksan kansainvälinen vaskikvintettikilpailu; Nokian kaupungin järjestämä Tapsan tahdit iskelmä-karaokekilpailu; Rovaniemen kaupungin ja Kauko Sorjosen säätiön järjestämä Yö ja aurinko kansainvälinen jousikvartettikilpailu; Rytmi-Instituutti ry:n, Louhimon, Seinäjoen elävän musiin yhdistys Selmu ry:n ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun järjestämä Rocklyriikkakilpailu 2009; Salo Lasten Laulukaupunki ry:n järjestämä Vuoden uusi lastenlaulu kilpailu; Sata-Häme Soi ry:n, Suomen Harmonikkaliitto ry:n ja Yleisradion järjestämä Hopeinen harmonikka -kilpailu; Sata-Häme Soi ry:n, Suomen Harmonikkaliitto ry:n ja Yleisradion järjestämä Kultainen harmonikka -kilpailu; Sata-Häme Soi ry:n, Kansainvälisen harmonikkaliitto ry:n ja Yleisradion järjestämä Primus Ikaalinen -kansainvälinen harmonikkakilpailu; Seinäjoen Orkesteriyhdistys ry:n ja Seinäjoen kaupunginorkesterin järjestämä Chamber Music Seinäjoki; Sepän Soitto ry:n Pelimanniyhtyeiden SMkilpailu; Sibelius Akatemian järjestämä III kansainvälinen Harald Andersén -kamarikuorokilpailu; Suomen Big Band -yhdistys ry:n, Imatran Big Band Festival ry:n ja UMO Jazz Orchestran järjestämä Esko Linnavalli big band -sävellyskilpailu; Suomen Jazzliitto ry:n järjestämä Young Nordic Jazz Comets Suomen osakilpailu; Suomen Kulttuurirahaston järjestämä kansainvälinen Mirjam Helin -laulukilpailu; Taidekeskus Salmelan järjestämä Merikanto-laulukilpailu; Tampereen kaupungin ja Tampereen musiikkijuhlat ry:n järjestämä Tampereen Sävel -kuorokatselmuskilpailu; Tampereen kaupungin, Tampereen musiikkijuhlat ry:n ja Kalle Kaiharin kulttuurisäätiön järjestämä Tampereen Sävel -yhtyelaulukilpailu; Tondiktarna rf:n järjestämä Tondiktarnas vistävling -kilpailu; Tornion ja Haaparannan kaupunkien sekä Tornion harmonikkakerhon järjestämä Pohjoiskalotin Avoin Viihdeharmonikkamestaruuskilpailu; Viljo ja Maire Vuorion säätiön ja Vaasan kulttuuriviraston IV Jorma Panula -kapellimestarikilpailu. 9 Tanssitaide Kajaanin kaupungin, Kainuun Musiikkiopiston ja Kajaanin Tanssiteatterin järjestämä Uudet tanssit valtakunnallinen koreografiakilpailu; Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun läänin Tanssialan Tuki ry:n järjestämä Arktiset Askeleet -kilpailu; Helsingin kansainvälinen balettikilpailu ry:n järjestämä Helsingin Kansainvälinen Balettikilpailu;

16 2996 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 975 Sergei & Isadora Tmi/Maiju Pohjosen järjestämä Jazztanssi 2009; Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry:n järjestämä Kansantanssiaiheinen koreografiakilpailu. 10 Valokuvataide Suomen Ammattivalokuvaajat ry:n järjestämä Vuoden Muotokuvaaja -kilpailu; Suomen Lehtikuvaajat ry:n järjestämä Vuoden lehtikuvat -kilpailu; Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n järjestämä Vuoden Luontokuva kilpailu. 11 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Asetusta sovelletaan vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa. Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallitusneuvos Panu Pykönen JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o , 2 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2008 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

SISÄLLYS. N:o 1206. Asetus

SISÄLLYS. N:o 1206. Asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1206 1214 SISÄLLYS N:o Sivu 1206 Asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1468 1475 SISÄLLYS N:o Sivu 1468 Laki päästökauppalain muuttamisesta... 5671 1469 Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1172 1177 SISÄLLYS N:o Sivu 1172 Laki ilmailulain 66 :n muuttamisesta... 4747 1173 Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883 SISÄLLYS N:o Sivu 874 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta... 4773

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 531 537 SISÄLLYS N:o Sivu 531 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta... 1577 532 Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1047 1056. Laki. N:o 1047. työttömyysturvalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1047 1056. Laki. N:o 1047. työttömyysturvalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1047 1056 SISÄLLYS N:o Sivu 1047 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta... 2823 1048 Laki työttömyyskassalain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004 N:o 982 989 SISÄLLYS N:o Sivu 982 Laki Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 352. Laki. sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta

SISÄLLYS. N:o 352. Laki. sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2010 N:o 352 361 SISÄLLYS N:o Sivu 352 Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 624 628 SISÄLLYS N:o Sivu 624 Laki kotikuntalain muuttamisesta... 1767 625 Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 430. Laki. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 430. Laki. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 1998 N:o 430 441 SISÄLLYS N:o Sivu 430 Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta... 1355 431 Laki eräistä henkilöstön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 294. Laki. sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 294. Laki. sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2008 N:o 294 298 SISÄLLYS N:o Sivu 294 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta... 757 295 Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 9. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 9. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2009 N:o 9 15 SISÄLLYS N:o Sivu 9 Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Pegase-mekanismille tehdyn

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1314. Laki. väestötietolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1314. Laki. väestötietolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1314 1320 SISÄLLYS N:o Sivu 1314 Laki väestötietolain muuttamisesta... 5123 1315 Laki ajoneuvolain muuttamisesta annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2009 N:o 932 942 SISÄLLYS N:o Sivu 932 Laki ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta... 4889 933 Laki luottotietolain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002 N:o 496 503 SISÄLLYS N:o Sivu 496 Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta... 3127 497 Laki

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1062 1071. Laki. N:o 1062. valtion liikelaitoksista

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1062 1071. Laki. N:o 1062. valtion liikelaitoksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1062 1071 SISÄLLYS N:o Sivu 1062 Laki valtion liikelaitoksista... 3373 1063 Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 718. Laki. kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 718. Laki. kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 718 722 SISÄLLYS N:o Sivu 718 Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta... 1613 719 Asetus otsonikerrosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1187. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1187. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1187 1194 SISÄLLYS N:o Sivu 1187 Laki valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta... 3203 1188 Laki valtion virkamieslain

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta

Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta Liite 1 Alustava luonnos Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta 1 luku. Yleiset säännökset 1. Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetussa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1065 1075 SISÄLLYS N:o Sivu 1065 Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta... 5181 1066 Laki mielenterveyslain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

Työnantajan oikeus saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksista

Työnantajan oikeus saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksista Työnantajan oikeus saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksista Työnantajan oikeus saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksista OHJE TEM/367/03.01.05/2014 11.3.2014

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 81. Tasavallan presidentin asetus. Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 81. Tasavallan presidentin asetus. Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2004 N:o 81 87 SISÄLLYS N:o Sivu 81 Tasavallan presidentin asetus Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1112 1120 SISÄLLYS N:o Sivu 1112 Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2005

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006 SISÄLLYS N:o Sivu 997 Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006... 4593 998 Laki kansaneläkelain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100. Laki. N:o 1096. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100. Laki. N:o 1096. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100 SISÄLLYS N:o Sivu 1096 Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta............... 5369 1097 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 761. Laki. kuntajakolain 25 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 761. Laki. kuntajakolain 25 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008 N:o 761 769 SISÄLLYS N:o Sivu 761 Laki kuntajakolain 25 :n muuttamisesta... 2397 762 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 716. Valtioneuvoston asetus. teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 716. Valtioneuvoston asetus. teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 716 722 SISÄLLYS N:o Sivu 716 Valtioneuvoston asetus teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 808. Laki. rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 17 päivänä elokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 808. Laki. rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 17 päivänä elokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2007 N:o 808 817 SISÄLLYS N:o Sivu 808 Laki rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta... 3723 809 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725. Laki. N:o 717. Eduskunnan kirjastosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725. Laki. N:o 717. Eduskunnan kirjastosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725 SISÄLLYS N:o Sivu 717 Laki Eduskunnan kirjastosta... 1877 718 Laki arkistolain 1 :n muuttamisesta... 1879 719 Laki

Lisätiedot