Käyttörturvallisuustiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttörturvallisuustiedote"

Transkriptio

1 1. AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Tuotteen nimi: Saflex SL Päiväm äärä Tuotteen laji Artikkeli Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus muovinen välikerros Yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Solutia Europe S.A./N.V. Solutia UK Limited Parc Scientifique-Fleming; rue Laid Burniat, 3 Corporation Road B-1348 Louvain-la-Neuve (Sud)-BELGIA Newport, South Wales Tel.: +32(0) Fax: (SF) South Wales NP19 4XF Tel.: Fax: Hätäpuhelin +32(0) (Belgia) 2. KEMIALLINEN KOOSTUMUS Koostumus Aine CAS No. EY No. EY-Luokitus % w/w polyvinyl butyral >=70,0 - <=80,0 % triethyleneglycol bis(2-ethyl hexanoate) >=20,0 - <=30,0 % Katso osa VAROITUSMERKINNÄT Aineen/valmisteen luokitus Ei luokiteltu vaaralliseksi Indeksinumero (Liite I): Vaikutukset terveydelle Sivu 1/5 Versio 5./U Päivämäärä

2 Käytettävissä olevien tietojen mukaan tämän aineen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa terveydelle, mikäli käyttöohjeita noudatetaan. Vaikutukset ympäristössä Käytettävissä olevien tietojen mukaan tämän aineen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristölle, mikäli käyttöohjeita noudatetaan. 4. ENSIAPU Yleistä Pahoin saastunut vaatetus: Vaatetus on pestävä ennen uudelleenkäyttöä. Joutuminen silmiin Huuhtele runsaalla vedellä heti. Hakeuduttava heti lääkäriin. Hengittäminen Siirrä potilas raittiiseen ilmaan. Hakeuduttava heti lääkäriin. Ravinnonotto Välitön ensiapu ei ole todennäköisesti tarpeen. 5. OHJEITA TULIPALON VARALTA Tulipalon sammutusaineet Vaahdolla, vesisuihkulla, CO2, kuivakemikaalisammutinta Altistumisvaarat Ei tiedossa Palamistuotteet: akroleiini, butyylialdehydi, voihappo, hiilimonoksidi (CO), krotonaldehydi, 2-etyylikapronihappo, dietyleeniglykoli, hiilidioksidi Suojavarusteet Sammutustyössä on käytettävä säiliöllä vaustettuja hengityssuojaimia. Laitteet on dekontaminoitava perusteellisesti käytön jälkeen. 6. VAROTOIMENPITEET Henkilökohtaiset varotoimet Käytä kohdassa 8 suositeltuja suojaimia. Ympäristöä koskevia varotoimenpiteitä Sivu 2/5 Versio 5./U Päivämäärä

3 Estä pääsy viemäreihin ja vesiteihin. Siivoustoimenpiteet Vuodon sattuessa on vuotanut aine lakaistava, lapioitava tai imuroitava ja vietävä pois. Vuotojäännöksiä sisältävä alue on huuhdeltava vedellä. 7. KÄSITTELYOHJEET JA VARASTOINTI Käsittely Noudata hyvää teollisuuskäytäntöä puhtauden ja henkilökohtaisen hygienian suhteen. Varastointi Stabiili normaaleissa käsittely -ja varastointiolosuhteissa. Lämpötila 7-10 C 8. ALTISTUKSEN TOTEAMINEN/HENKILÖKOHTAINEN SUOJAUTUMINEN Altistumisrajat työssä Ei altistumisrajat työssä arvoa. Käsien suojelu Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Silmien suojelu Asianmukaisia työskentelymenetelmiä on käytettävä, jotta vältetään aineen joutuminen silmiin. 9. KEMIALLISET JA FYSIKAALISET OMINAISUUDET Yleiset tiedot Olomuoto: Väri: Haju: joustava muovikalvo väritön tunnusomainen Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot Leimahduspiste: >149 C Pensky-Martens suljettu testipakkaus Tiheys: 1,06 25 C Muut tiedot Itsesyttymislämpötila Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä: ~ 399 C 0,8 % ; Sivu 3/5 Versio 5./U Päivämäärä

4 10. TUOTTEEN STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Vältettävät olosuhteet Ei tiedossa Vältettävät materiaalit Kosketus voimakkaiden hapettavien aineiden kanssa. Vaarallista polymerisoitumista ei esiinny. Vaaralliset hajoavat aineet Hajaantumistuloksia: akroleiini, butyylialdehydi, voihappo, hiilimonoksidi (CO), krotonaldehydi, 2-etyylikapronihappo, dietyleeniglykoli, hiilidioksidi 11. TIETOJA MYRKYLLISYYDESTÄ Tämän tuotteen myrkyllisyyttä ei ole tutkittu mutta alla on yhteenveto vastaavia tuotteita koskevista tiedoista: Vastaavilla aineilla suoritettujen yhden (lyhytaikaisen) altistumisen myrkyllisyystutkimuksien tulokset osoittavat, että nämä tuotteet ovat käytännöllisesti katsoen myrkyttömiä suun (rotat) tai ihon (kaniinit) kautta käytettyinä. Ei ärsytä ihoa. Komponentit Osien teidoista on tehty seuraavanlainen yhteenveto : polyvinyl butyral triethyleneglycol bis(2-ethyl hexanoate) Käytännöllisesti katsoen myrkytöntä suun kautta annettuna. Käytännöllisesti katsoen myrkytöntä iholle levitettynä eläinkokeissa. Lievästi silmiä ärsyttävää (kaniini) Käytännössä ihoa ärsyttämätöntä (kani) Suurin osa todistusaineistosta viittaa siihen, että tämä aine ei ole mutageenista in vitro -kokeissa. Lievästi myrkyllistä suun kautta annettuna. Käytännöllisesti katsoen myrkytöntä iholle levitettynä eläinkokeissa. Ärsyttää lievästi ihoa. Käytännössä silmiä ärsyttämätöntä Sai aikaan lievää ihon herkistymistä (marsut). Epätoivottuja vaikutuksia ei havaittu toistuvan suun kautta annon jälkeen. 12. YMPÄRISTÖTIEDOT Solutia ei ole suorittanut ympäristömyrkyllisyyttä tai biohajoamista koskevia tutkimuksia tällä aineella. 13. HÄVITTÄMINEN Hävittäminen Poltto, Kierrätä Hävitä vain asianmukaisessa jätteidenpolttouunissa. Lähetä erikoistuneelle kemian jätteiden tuhoajalle. Kaikkia paikallisia ja kansallisia ohjeita tulisi noudattaa. Sivu 4/5 Versio 5./U Päivämäärä

5 14. KULJETUSOHJEET MAANTIE/RAUTATIE Muita MERI ILMA 15. VIRANOMAISPÄÄTÖKSIÄ JA OHJEITA EY-merkintä EY-merkintä Ei mitään. Sisältää: Muu määräys Ei mitään. 16. MUITA TIETOJA Solutian tiedotusyksikön (Hazard Communication Group) valmistama Käyttöturvallisuustiedotteet, jotka on laadittu tai tarkistettu elokuussa 2002 tai sitä myöhemmin, on tehty Euroopan Yhteisön direktiivin 2001/58 mukaisesti. Muutoksen syy: EU : n "Vaarallisten aineiden ohjekirja 2001/58/EC". R-lausekkeita Numeromuoto: "," käytetty desimaalierottajana TM, on Solutia Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki SOLUTIA on Solutia Inc. -yhtiön tavaramerkki Vaikka tässä annetut tiedot ja suositukset (alempana "tiedot") esitetään hyvässä uskossa ja niiden uskotaan olevan paikkansa pitäviä tämän julkaisuajankohtana, Solutia Inc. ei väitä niiden olevan täydellisiä tai täsmällisiä. Tiedot annetaan sillä ehdolla, että niiden vastaanottajat määrittävät itse niiden sopivuuden omiin tarkoituksiinsa ennen niiden käyttöä. Solutia Inc. ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat tietojen käyttämisestä tai niihin luottamisesta. TÄSSÄ EI ESITETÄ MINKÄÄNLAISIA EKSPLISIITTISIÄ TAI IMPLISIITTISIÄ, KAUPAKSI KÄYMISTÄ TAI SOPIVUUTTA JOHONKIN MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVIA TAI MUUNLAISIA VÄITTEITÄ TAI TAKUITA, JOTKA LIITTYVÄT TIETOIHIN TAI NIIDEN TARKOITTAMAAN TUOTTEESEEN. Sivu 5/5 Versio 5./U Päivämäärä

MONSANTO Europe S.A./N.V. Käyttöturvallisuustiedote Kaupallinen tuote

MONSANTO Europe S.A./N.V. Käyttöturvallisuustiedote Kaupallinen tuote MONSANTO Europe S.A./N.V. Sivu: 1 / 9 1. TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Roundup Piha 1.1.1. Kemiallinen nimi Ei sovellu seokseen. 1.1.2. Synonyymejä Ei ole 1.1.3. CLP Liite VI, Indeksi nro. Ei ajankohtainen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

Muutosnumero: 1,10. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa

Muutosnumero: 1,10. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote (KOMISSION ASETUKSEN (EU) N:o 453/2010 mukaisesti) Tuotetunniste KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotteen nimi Kemiallinen nimi REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

ENZICUR Viimeksi päivitetty: 12.2.2008, versio 1.0 sivu 1/7 ENZICUR

ENZICUR Viimeksi päivitetty: 12.2.2008, versio 1.0 sivu 1/7 ENZICUR B I O L O G I C A L S Y S T E M S Viimeksi päivitetty: 12.2.2008, versio 1.0 sivu 1/7 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotteen tunnistetiedot Kauppanimi: Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

NANTEN UV 25, VO-lakka

NANTEN UV 25, VO-lakka KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4 Tuotetunniste: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT *

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi Artikkelin numero : TISSUE-TEK VIP PARAFFIN WAX TEK III : SAK-4502, SAK-4508, SAK-4509, SAK-4511, SAK-4512

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 601112-63 MOBIL SYNTHETIC CHAIN LUBE (AEROSOL) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN TOIMITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT TUOTTEEN NIMI: MOBIL SYNTHETIC CHAIN LUBE (AEROSOL) 26/02/2003 TOIMITTAJA: oy Esso

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote (KOMISSION ASETUKSEN (EU) N:o 453/2010 mukaisesti) Tuotetunniste KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotteen nimi Kemiallinen nimi REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/4 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Direktiivin 1272/2008/EY mukainen Tulostuspäivämäärä: 07/02/2011 indeksi: 01

Käyttöturvallisuustiedote Direktiivin 1272/2008/EY mukainen Tulostuspäivämäärä: 07/02/2011 indeksi: 01 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kauppanimi: Protect air Aineen/valmisteen käyttö: Sisäkumittomien renkaiden tai sisärenkaiden korjaus- ja suojausneste Valmistaja/toimittaja:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 197/26/EY, 31 artikla mukainen KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 Päiväys: 12.12.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MC200 - MOTORCYCLE CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MC200 - MOTORCYCLE CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti K-OTHRINE SC 25 1/11 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi K-OTHRINE SC 25 Valmisteen tunnuskoodi 06520596 (UVP) 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 7 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

000000000001104770 Versio 1 Muutettu viimeksi 11.03.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

000000000001104770 Versio 1 Muutettu viimeksi 11.03.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : TR 12 Tunnistusnumero : 61470 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Viimeinen muutospäivä: 18.5.2015 Versio : 4 Edellinen päivämäärä: 28.7.2014

Viimeinen muutospäivä: 18.5.2015 Versio : 4 Edellinen päivämäärä: 28.7.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N: o 1907/2006, liite II, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N: o 453/2010 mukaisesti. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP PELOX RP Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 28.10.2009 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PELOX RP 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ PETAMO GHY 133 N liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot